Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Τβΐδ ΐδ α άΐ^ΐίαΐ οοργ οί α βοοίί Ιβαί \ναδ ρΓΟδοτνοά ίοΓ ^οηοταίΐοηδ οη ββΓαΓγ δβοΐνοδ βοίοΓο ΐί \ναδ οαΓοίιιΙΙγ δοαηηοά β γ Οοο^ΐο αδ ραΛ οί α ρΓθ]οοί 
Ιο ηια]<:ο Ιβο ννοήά'δ βοοίίδ άΐδοονοταβίο οηϋηε. 

II βαδ δΐίΓνΐνεά 1οη£ οηοιι^β ίοΓ Ιβο οοργπ^βί Ιο οχρπο αηά Ιβο βοοίί Ιο οηίοτ Ιβο ριιββο άοπιαΐη. Α ριιββο άοπιαΐη βοοίί ΐδ οη© Ιβαί \ναδ ηονοτ δΐιβ]οοί 
Ιο οοργπ^βί ογ \νβθδο Ιο^αΐ οοργπ^βί Ιοτπι Ιιαδ οχρποά. λΥβουιοτ α βοοΐ: ΐδ ΐη Ιβο ριιββο άοπιαΐη πιαγ ναΓγ οουηΐΓγ Ιο οοιιηίΓγ. Ριιοΐΐο άοπιαΐη βοοίίδ 
αΓε οιιγ £αί6\ναγδ Ιο Ιηε ραδί, ΓορΓΟδοηίΐη^ α χνεαίΐη οί βΐδίΟΓγ, οιύίιίΓο αηά ]αιο\ν1οά£θ Ιηαί'δ οίίεη άΐίβοιύί Ιο άΐδοονοτ. 

ΜαΓ^δ, ηοίαίΐοηδ αηά οΐβοτ πιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓΟδοηί ΐη Ιηε οπ^ΐηαΐ νοίιιηιε \νΐ11 αρροαΓ ΐη Ιηΐδ βίε - α ΓΟΓπΐηάοτ οί Ιηΐδ βοοίί'δ 1οη§ ]οιιπιογ ίτοπι Ιβε 
ρυββδβοτ Ιο α ββΓαΓγ αηά βηαΙΓγ Ιο γοιι. 

ϋδ3§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐο ΐδ ρΓουά Ιο ραΓίηοτ \νΐιβ ββΓαποδ Ιο άΐ^ΐιΐζο ριιββο άοπιαΐη ηιαΐεπαΐδ αηά πια^ε Ιβοιη \νΐάοΓγ αοοοδδΐβίο. Ριιββο άοπιαΐη οοο^δ βοΐοη^ Ιο ιβο 
ριιββο αηά \νε αΓο πιοτοΐγ ΙβοΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. Νονοτίβοίοδδ, ιβΐδ \υογ]<: ΐδ οχροηδΐνο, δο ΐη ΟΓάοτ Ιο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓΟδοιίΓοο, \νο βάνε Ια^εη δΐερδ Ιο 
ρΓονοηί αβιίδο β γ οοππηοΓοΐαΙ ραΠΐοδ, ΐηοΐιιάΐη^ ρΐαοΐη^ Ιοοβηΐοαΐ ΓΟδίτΐοΙΐοηδ οη αιιίοπιαίοά (μαοτγΐη^. 

λ¥ο αίδο αδί: Ιβαί γοιι: 

+ Μα&β ηοη-οοπιπιβΥοϊαΙ η$β ο/ίΗββΙβ$ \¥ο άοδΐ^ηοά Οοο^ΐο Βοοΐ: 5οαπ:β ιογ ιίδο βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \νο ΓοςιιοδΙ ιβαί γοιι ιίδο Ιβοδο βίοδ ιογ 
ροτδοηαΐ, ηοη-οοππηοΓοΐαΙ ριττροδοδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοτη αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοί δοηά αυίοπιαίοά φίοτΐοδ οί αηγ δΟΓί Ιο Οοο^ΐο'δ δγδίεηι: Ιί γοιι αΓο οοηάηοίΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαίΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοίεΓ Γεοο^ηΐίΐοη ογ οίβεΓ αΓ©αδ \νβ©Γ6 αοοεδδ Ιο α 1αΓ£© αηιοιιηΐ οί ίεχί ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδ© οοηίαοί ιΐδ. λΥε εηοοιίΓα^β Ιβ© 
ιίδε οί ριιβίΐο άοπιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοτ ίβεδ© ριπροδεδ αηά πιαγ β© αβίε Ιο βεΓρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΐοηύοη Τβ© Οοο§1© "\ναί£ΓπιαΓ]<:" γοιι δεε οη εαοβ βίε ΐδ ©δδεηίΐαΐ ιογ ΐηίθΓπιΐη§ ρεορίε αβοιιί Ιβΐδ ρκ^εοί αηά βείρΐη^ ίβεπι βηά 
αάάΐιΐοηαΐ ηιαίεπαΐδ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: 8εαΓθβ. ΡΙεαδε άο ηοί τεπιονε ΐί. 

+ Κββρ ίί Ιβ§αΙ λΥβαίενεΓ γοιίΓ ιίδε, ΓεηιεηιβεΓ Ιβαί γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιπη^ Ιβαί \νβαί γοιι αΓ© άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Ώο ηοί αδδΐιηιε Ιβαί ]ιΐδί 
βεοαηδε \νε βεβενε α βοοίί ΐδ ΐη ίβε ριιβίΐο άοπιαΐη ϊοτ ιΐδετδ ΐη ίβε ΙΙηΐίεά δίαίεδ, Ιβαί Ιβε \νοι± ΐδ αίδο ΐη ίβε ριιβίΐο άοπιαΐη ϊοτ ιΐδΟΓδ ΐη ουιοτ 
οοηηίποδ. λΥβοίβοΓ α βοο]<: ΐδ δίΐΠ ΐη οοργπ^βί ναποδ ίϊοπι οοιιηίΓγ Ιο οοιιηίΓγ, αηά \νο οαη'ί οίίοΓ §ηΐάαηοο οη \νβοίβθΓ αηγ δροοΐβο ηδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠο\νοά. ΡΙοαδο άο ηοί αδδΐιηιο Ιβαί α βοο^'δ αρροαΓαηοο ΐη Οοο^ΐο Βοοίί 8οαΓθβ πιοαηδ ΐί οαη βο ιΐδοά ΐη αηγ πιαηηοΓ 
αηγ\νβθΓο ΐη ίβο \νοήά. Οοργπ^βί ΐηΜη^οηιοηί Ηαβΐβίγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

Α1)οαΙ Οοο§1ε Βοοίί 8εαΓθΗ 

Οοο^ΐο'δ πιΐδδΐοη ΐδ Ιο ΟΓ^αηΐζο πιο \νοήά'δ ΐηίοΓπιαίΐοη αηά Ιο πια^ο ΐί ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά ηδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ τοαάοτδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοήά'δ βοο^δ \νβΐ!ο βο!ρΐη§ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ τοαοβ ηο\ν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίύΐΐ Ιοχί οί Ιβΐδ βοοίί οη ίβο \νεβ αί |ΐιίίρ : //]οοο1^5 . ^οο^Ιθ . οογπ/ 

\ϊ •,• ι 
Λ 

α Γ^Ο • Η 
ΡΑΤΚΟίΟ&ΙτΕ 

ουπδυδ οοΜΡίΕτυδ, 

ΜΒΜΟΪΙΙΒεΑ ΟΝίνΚΙ&ΑυΕΒ, 1ΝΪΒΟΚΑ, 0Ν1ΤΟΚΜΙ8, (ΏΜΜΟΟΑ, ΛΓ.ΟΝΟΙΙΙΟΛ. 

ΟΜΝΙΟΙΙ 88. ΡΑΤΚϋΜ, ΒΟΟΤΟΜΜ δϋΚΙΡΤΟΚϋΜΟϋΕ ΕΜΙΕ81Α8Τ10<)ΚυΜ, 

δίνΕ ΐΑτίΝοηυΝ, δίνε οη^ϋΟΒυΜ. 

ϋϋϊ ΛΒ ΜΫΟ ΑΨ03ΤΌΙΚ0 ΑΌ ΑΤΑΤΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΤΙί III (ΑΝΝ. 1216) ΡΚΟ ΙΑΪΐΗΐ$, 
Μϊ ΑΌ ΡΗΟΤΙΙ ΤΕΜΡΟ&Α (ΑΝ Ν. 863) ΡΗΟ 0ΚΑ018, ΡΙΟΒϋΕΛΌΝΤ ; 

ΗΕΟϋδΙΟ ΟΗΗΟΝΟΙΟΟΙΟΑ 

ΟΜΝΙΙΗΙ &}Α ΕΧδΤΙΤΕΙΙΕ ΜΟΝυΜΕΝΤΟΚΙ)Μ €ΛΎ\\01\€& ΊΊΙΑΙΗΊΊΟΜδ ΡΕΕ ΟϋΟΟΕΟΜ ΓΗΙΟΕΙΑ 

εαχΕδίΑ; δ^ευι,Α ετ ΑΜΡυυδ, 

1ΙΙΙΤΑ Εΐ>ίΤΙΟΝΒ8 Α€&υΒΑΊΐ88ΙΒΑ8• ΙΝΤΒΛ 8Ε ευΜΟΟΒ ΝΟΝΝ01ΧΙ8 εΟΒίείΒΙ» ΜΑΝΙΙβεηίΡΤΙΒ εΟΙΛΑΤΑΒ, 

ΡΕΒΟ.υΑΒ &ΙΙΙΌΕΝΤΕΒ 6Α8ΤΙΟΑΤΑ ; 

Ι>ΙΒ8ΕΒΤΑΤ10Ν1Βυ», εΟΝΒΕΝΤΑΒΙΙ* ΥΑΒΙΙ8$υΕ ΙεΚΤΙΟΝΙΒΟΒ εΟΝΤίΝΕΝΤΒΒ ιι.Ιλτ*τβατα ; 

ΟΜΝΙΒΉ ΟΡΒΚΙΒΙΙ8 Ρ08Τ ΑΝΡΙΙ&ΒΙΜΑβ ΕΒΙΤΙ0ΝΕ8 ΟϋΛ ΤΚΙΒϋ* ΝΟΥΙ88ΙΒΙ8 ΑΒευΐΐΒ ΒΒΗΒΝΤΙ1Β ΑΒ80ΜΠΑ* 

ΡΕΤΕΟτιβ, αικτα; , 

ΙΝΒίείΒΙΙΒ ΡΑΕΤίεΟΙΑΚίΒΙΚ ΑΝΑΙΥΤίεΐβ, 8ΙΝ6Ι)Ι.03 81 ΥΒ ΤΟΜ08, 8ΙΥΕ ΑΟΟΤΟΒΕβ ΑΐΚΙΗυ* ΒΟΜΕΝΤΙ 

8υΒ8Ε<μΐΕΝτιΒυ6, βόνατα ; 

εΑΡΙΤυΐΙΒΙΝΤΒΑ ΙΡβϋϋ ΤΕΧΤϋΜ ΒΙΤΒ 0Ι8ΡΟ8ΙΤΙ5, ΝΒεΝΟΝ ΕΤ ΤΙΤυΐ,ΙΘΒΙΝβυίΑϋυΜ ΡΑβΙΝΑΚϋΜ ΜΑΒ6ΙΝΒΗ ΒυΡΒΒΙΟΒΒΜ 

ΒΙδΤΙΝΟυΒΝΤΙΒΙΚ δϋΜΕΟΤΑΜΟϋΕ ΒΑΤΕΒΙαΒ 8Ι€ΜΙΡΙ€ΑΝΤΙΒ08» ΑΒΟΚΝΑΤΑ ; 

ΟΡΒΒΙΒ1Ι8 ευΐΐ Β11ΒΙΙ8, ΤϋΜ ΑΡΟεΒΥΡΗΙΒ, ΑΜΟΝΙΑ ΥΕΒΟ ΑΙΚΤΟΒΙΤΑΤΒ ΙΝ ΟΒΟΙΝΒ ΑΒ ΤΒΑΒίΤΙΟΝΕΒ 

ΕΟ€ΐΕ8ΐΑ6ΤΐεΑΙ1 ΡΟΙΙΕΧΤΙΒΙ», ΑΒΡΜΡίεΑΤΑ; 

ΒΙΚΕΝΤΙβ ΕΤ ΑΒΡΙΙϋ8 ΙΝΒΝΗΒΙΙ8 ΙΧΚΐυΡΙΧΤΑΤΑ ; 8ΒΒ ΡΒΑ8ΒΒΤΙΒ ΟϋΟΒϋί 1ΒΝΕΝ&Ι3 Ετ ΟΕΝΕΒΑΜΒΙΚ, ΑΙΤΕΒΟ 

ΒείΙΚΕΤ ΒΕΚϋΜ, 000 εΟΝβΙΙΙΤΟ, ΟΐΙΙΒΟυΐΒ ΝΟΝ 801.Ι1Η ΤΑΜ8 ΤΑΙΙ8ΥΕ ΡΑΤΒΒ, ΥΕΒΙΙΒ ΑϋΤΕΒ 11*1)80.1)1801» 

ΡΑΤΒΙΙΙ1, ΑΒ80ΓΕ ΙΗΛΑ ΕΧ0ΕΡΤ1ΟΝΕ, ΙΝ 00ΟΒ11ΒΕΤ ΤΒΕΒΑ βεΒΙΡΒΕΒΙΤ, ΙΙΝΟ 1ΝΤ1ΗΤΙ) εΟΝΒΡΙΟΙΑΤΙ.'Β ; 

Αίτεηο 80ΚΙΡΤϋΒ^£ δΑΟΒΑΙ, εχ ουο ιεετοΒΐ οομρβκιββ βιτ οβυμβ οιπναβ ρατβκβ βτ 
ιν ουιβυβ ορββοβ &οοκυΒ κ,οεκ 8ΐΝβυι.ο* βίΝουιοηυκ υΒΒΟΒυΒ δεκιρτυκ* νεη^β , 

Α ΡΒΙΜΟ 6ΕΝΕ8Ε08 υβ^υΕ Α» ΝΟνίβΒΙΜϋΒΙ ΑΡΟΟΑΙΥΡ818, εοΒΒΕΝΤΑΤί 8ΙΝΤ. 

ΒΒΙΤΙΟ ΑεεθΒΑΤΙ881ΜΑ, ε^ΤΕΒίβΟΟΒ ΟΜΝΙΒϋβ ΡΑΟΙΕ ΑΝΤΒΡΟΝΕΝΒΑ, 81 ΡΒΒΡΒΝΒΑΝΤΟΒ εΐΙΑΚΑΕΤΕΒΗΝ Ν1ΤΙΒΙΤΑί| 

εΠΑΚΤ^Β ΟυΑίΙΤΑβ, ΙΝΤΕ6Κ1ΤΑ8 ΤΕΧΤΙΚ, ΡΕΒΡΒεΤΙΟ εΟΒΒΕετΙΟΝΙΒ, ΟΡΕΒΙ)Μ ΒΕευΒΟΒϋΒ ΤϋΒ ΥΑΚΙΕΤΑΒ 

ΤϋΒ ΝΙΙΒΒΒΙΙβ, ΡΟΒΗΑ ΥΟΐυΒΙΝΙΙΜ ΡΕΒΟϋΑΜ εθίΙ»0»Α δΙΒΙβυΕ ΙΝ ΤΟΤΟ 0ΡΒΗΙ8 ΒΕύυΚβυ εΟΝΒΤΑΝΤΒΒ 

81X1118, ΡΒΒΤΙΙ ΕΧΙ€υΐΤΑ8, ΡΒΑΒΕΒΤίΒόΰΒ Ι8ΤΑ εθίΙ.ΕεΤΙΟ,υΐ(Α, ΜΒΤΗΟΒίεΑ ΒΤεΒΒΟΝΟίΟΒίεΑ, 

ΒΕχεΕΝτοκυΜ ΡΚΑ6ΜΕΝΤ0ΑυΜ οροΒευίΟκυιιουΒ ΗΑετΕΝϋβ ηιε αι-ιε 8ΡΑΒ84>ηυιΐ* 

ΡΒΙΗυΗ ΑϋΤΕΒ ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒίΙΟΤΒΕεΑ , ΕΧ 0ΡΒΒΙΒΙΙ8 ΑΟ 0ΜΝΕ8 ^Β'^ΑΤΒΒ 9 
1,0008» Ι.ΙΝ€ΙΙΑ8 ΓΟΕΜΑβ^ΙΙΕ ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΒΙΐΒ , εΟΑΒΙΙΝΑΤΟΒίΐΙΙ. 

8ΕΒ1Ε8 ΟΒ^ΟΑ, 

Μ <Η)Α ΓΚΟΟΒυΝΤ ΡΑΤΒΕ8, ΜΟΓ0ΑΕ3 8ΟΚΙΡΤΟΚΕ90υΕ ΪΧΧΧΜΪΜ ΟΠΛ^Λ 
▲ 8. ΑΑΚΝΑΒΑ ΑΟ ΡΗΟΤίυΜ. 

ΑΟΟϋΒΑΝΤΕ 1•-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΙιΙΙ•1Ι•Μ« &**ί ηηΙτ€ΤΜ(, 

8ΙΥΕ 
ΟυΑδϋϋΜ ΟΟΜ^ΒΙΓΟΒΟΙΙ ΙΝ 8ΙΜΟΟΙ.08 δΟΙΕΙίΐίΛ Βε€1,Ε51Α8ΤΐΟΑ ΒΑΜ08 Β&ΙΤΟΒΒ. 

ΡΑΤΒΟίΟΟΙΑ, ΑΒ ΙΝ8ΤΑΒ ΙΡ81ΙΙ8 Β€0Ι.Β8υΒ» ΙΝ ΒϋΑ8 ΡΑΒΤΕ8 ΒΙΥΙΟΙΤϋΒ» ΑίΙΑ ΝΕΜΡΒ Ι,ΑΤΙΝΑ, ΑίΙΑ βΒ^ΟΟ-ΐΑΤίΒΑ, 
Ι.ΑΤΙΝΑ , ίΑΜ ΡΒΝΙΤϋβ ΕΧΑΒΑΤΑ , Υ16ΙΝΤΙ-«υ!Ν0Ι)Β ΕΤ ΒϋεΕΝΤΙί ΥΟΙΑμΙΝΙΒΙ» ΒΟΙΕ 8ϋΑ 8ΤΑΤ % ΑΟ ΟϋΙΝΟϋΕ* 
ΥΐΟΐΝΤΙ-εΕΝΤυΜ ΒΤ ΜΙίίΕ ΡΒΑΝΟΙβ ΥΒΝΙΤ. ΟΒΛεΑ ΒυΡΜΟΙ ΕΒΙΤΙΟΝΒ ΤΥΡΙ8 ΜΑΝΒΑΤΑ Β8Τ. ΡΒΙΟΒ €ΛΛευΒ 
ΤΒΧΤΟΒ, ΙΜΑ ευΒ ΥΒΒ8Ι0ΝΕ Ι,ΑΤΙΝΑ, ίΑΤΕΒΑίΙβ ΑΒΡΙΒεΤΙΤΌΒ, ΕΤ Ρ0Β8ΑΝ εΕΝΤϋΒ νθίϋΒ!Νϋ!Ι ΒΧεΕΒΒΤ ΝΙ'- 
ΗΒΒυΒ. Ρ08ΤΒΒΙ0Β ΑϋΤΕΒ ΒΑΚε ΥΒΒ8Ι0ΝΕΒ ΤΑΝΤϋΜ ΕΧΒΙΒΕΤ, ΙΒΕΟΟϋΕ ΙΝΤΒΑ ΟϋΙΝθυΑ€ΙΝΤΑ είΒείΤΕΒ ΥΟΙ.υ« 
ΜΙΝΑ ΒΕΤΙΝΒΒΙΤΰΒ. ΙΙΝϋΒΟϋΟΙΚίΟΕ ΥΟίυΒΕΝ ^ΒΛεΟ-ίΑΤΙΝΟΜ ΟεΤΟ, 1)ΛϋΜ<*υθί><ΐυΕ ΗΕΒΒ Ι.ΑΤΙΝΙΙΝ ΟΟΙΝ^'Β 
ΡΒΑΝεΐ8 8ΟίϋΜΜ0Ι)Ο ΕΗΙΤυΒ : υΤΒΟΒΙΟΙΙΒ ΥΕΚΟ, ΟΤ ΡΒΕΤΙΙ Πΐυυβ ΒΕΝΕΡίείΟ ΓΚϋΑΤΙΙΒ ΕΒΡΤΟΒ, εοΜ,ΕεΤΙΟΝΕΜ 
ΙΝΤΕΰΚΑΐΙ, 8ΙΥΒ £*Λ0Κ* βΙΥΒ Ι^ΤΙΝΑΒ εΟΒΡΑΒΒΤ ΝΕεΕ88Β ΕΒΙΤ; δβευβ ΒΝΙΜ ευ^Ι^υΒ ΥΟΙϋΜΙΜβ ΑΒΡίΙΤϋ* 
ΜΝΕΜ ΝΕεΝΟΝ ΕΤ ΒΙΓΡίεΰίΤΑΤΕΒ ΥΑΒΙΑ ΡΒΒΤΙΑ ΛΟυΑΒΙΙΝΤ. ΡΑΤηΟΙΟβΙΛ βηχϋΛ ΤΟΜΙΙΖ ιχχι. 8. ΟΥΚΙΙ^υδ Αί,ΕΧΑΝΟ&ΙΝυδ. 

ο ΕΧευΟΕΒΑΤϋΚ ΚΤ νΕΝΙΤ Αρόη Ι.-Ρ. ΜΙβΝΕ ΕβίΤΟΗΕΜ, 
ΙΝ νΐΑ 0ΙΟΤΑ ΡΑΜΒ013Ε, ΡΚΟΡΕ ΡΟΕΤΑΜ ίϋΤΕΤί^Ε ΡΑΚΙδίΟΒϋΜ ΥϋΙΛΟ ΡΕ Ν Ρ ΕΚ Ν0ΜΐΝΑΤΑ>Ι 

8Εϋ ΡΕΤΙ'Τ-ΗΟΝΤΒΟϋβΒ. 

1850 α&αιιυΜ γ, 
ΤΟΥ ΕΝ ΑΠΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΚΥΡΙΛΛΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ.ΟΠΟΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

δ. Ρ. Ν. ΟΥΚΙΙΑΙ 

ΛΙΕΧΛΝΟΒϋΕ ΑΚ0Η1ΕΡ150ΟΡΙ 

ΟΡΕΚΑ Ου Α ΒΕΡΕΚΙΚΙ ΡΟΤϋΕΚϋΝΤ ΟΜΝΙΑ; 

€ϋΗΛ ΙΤ 5ΤϋΙ>ΙΟ 

10ΑΝΝΙ5 ΑϋΒΕΒΤΙ 

Α&»|]ΜΒ»*1» Ε(ΧΙ.Ε»1£ ΡΒΚ»ΥΤΕΒΙ ΟΑΝΟΜΙΟΙ ΒΤ ΙΝ &ΒΟΙΑ ΡΑΜΙ5ΙΕ3&Ι ΙΑ(?0ΟίΕ.Ν&Ι$ ΟΟΙΧΒΟΙΙ ||Α«Ι»ΤΚΙ, 

Α€ ΙΝΤΕΕΡΑΒΤ1Β ΗΕ01Ι. 

ΜΜΓΙΟ Ι»1Α15Ι*\Υ5ί5 ΛΙΤΒΚΑ ΌϋΟΒϋ5 Τ0ΜΙ3 ΑϋΟΤΙΟΚ ΕΤ ΕΜΕΝΟΑΊΙΟΚ. 

ΑΟΟϋΠΑΝΤΕ ΕΤ ΗΕ0ΟΟΝΟ30ΕΝΤΕ ;.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 
ΒΙΒ1,ΙΟΤΒΚ£^Ε £1*ΕΚ1 11ΝΙΥΕΙΙΙΜΕ, 

•ιυε ευκβυυιι οοιιπ,ΕτοιιυΜ ιν *ιχουι.ο5 5θ£Ντυε Ε€(χε5ια5τι<ι£ καιιο5 κηιτοκκ. ΤΟΜϋδ ΟϋΑΒΤϋδ. ΥϊΝΕϋΝΤ 10 ΥΟΙΛΙΜΙΝΛ 100 ΡΑΑΝΤΙ8 ΟΛΪΧίΓΚ. ΕλΟϋϋΕΒΑΤϋΚ ΕΤ ΥΕΝ1Τ ΑΡϋϋ ;.-Ρ. ΜΙ6ΝΚ ΕΟΙΊΌΙΙΚΜ, 
ΙΝ ν\ΚΧΜ\ΊΚΙΓΑΜΒΟΙ$Ε, ΓΚϋΡΕ ΡΟΚΤΑΜ 1 Λ) Τ ΕΤΙ 41 ΡΑΙΙΙδΙΟΠϋΜ ΪΟΙΛΟ ΡΕΝΐΕΛ Ν01ΗΝΑΤΑ», 

3ΙΕΙΤ ΡΚΓΙΤ-ΙΙΟΝΤΗΟϋββ, 

1859 ΕΙΕΝΟΗϋδ 

ΑϋΟΤΟΕϋΜ ΕΤ ΟίΕΗϋ|Ι φΠ ΙΜ &00 ΤΟΜΟ 1ΛΧΙ ΟΟΝΤΜΪΒΝΤΟΗ 

ΜΑ«νΑ<0 «)ϋ.Ε8Ε ί ΙΜΑΙ^ 

8. εγκπ,ιικ ΑίΛΧΑΝΒκίΝϋδ ΑΑϋΗίΕΡκεορυλ 

ΟοωιηβηΙβηυδ ϊη Οββαιη ρίορίιβί&ιη. €υί. 9 

— ϊη Ιοβίβιη ρΐΌρΗβΙαιη. 327 

— Ιη Απκ>$ ρκφΐΐβΐ&αι. 407 

— Ιη Αϋάιαιη ριΐφΗβΙθηι. 582 
~- Ιη ίοηωη ρΓορ&βΙ/ιιη. ΐ 598 
~ Ιη ΜίοΙίΑΛαι ρΐΌρϋβΙαιη 639 

— . )η ΝβΙηιπιρΓΟρΙίθΙβαΐ. - 775 

— Ιη ΗθΙ^ουο ρΐΌρΙιβίΑΠ). 843 

— Γη δορίιοηίααι ρΐΌρ&ίΙΜι. 943 

— Ιη Α$β©ιιιτι ρΓορΙιβίΑπι. 1022 Εχ Ύγρ\$ ΙΙΙΟΝΕ, «α ΡβΙίΐ-Μοηΐηιιρ. ΜΜΝΡΙΡ1 ΒΡ«Η£ΡΙΡΡ «ρβρβρ ΤΟΥ ΕΝ ΑΠΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΚΓΡΙΛΛΟΪ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΕΣΗΓΗΣΙΣ Υ Π ΟΜ ΝΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΩΣΗΕ. 8. Ρ. Ν. ΟΥΚΙΕΠ 

ΑίΕΧΑΝϋΚϋΕ ΑΚΟΗΙΕΡ1800ΡΙ 

ΪΝ ΟδΕΑΜ ΡκΟΡΗΕΤΑΜ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ Μ, 

ϋΟΚΤΙΝΚΙΐε Τ0Μ08 πι. ΙίΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

ΟΙηθείη μέν Αν τις περιττδν εΤναί πως, χαΐείχαιό- 
βουλον, χαΙοΟτι που σφόδρα των αναγκαίων εις 
βνησιν, κα\ πολλοίς ήδη προειρημένα μονονουχ\ κοΛ 
Ανασκαλεύε ιν επιχειρεί ν, κα\ τοΖς των προλαβόντων 
πόνοις έπεισφέρειν έτερους* καίτοι κα\ λίαν Απο- 
χρώντως εχόντων εκείνων, εΓς γε τ6 ουνασθαι δια- 
τ ράνουν ευ μάλα τάς των Αγίων προφητών συγγρα- 
φάς. Έγώ δε τδ χρήμα φαίην αν ούχ ώδε έχειν 
πολλού γε κα\ δεί. Με μ νήσο μα ι γαρ έπιφωνουντος 
του• Παύλου τοίς παρ* αύτοΰ μυ «τ αγωγού μένοις • ι Τά 
βύτά λέγειν ύμϊν, έμο\ μεν ούκ δκνηρδν • ομΓν δέ 
Ασφαλές. » "Λθρει δε, δπως έστ\ν Αληθής δ λόγος, ΕΙ 
γάρ τι προκέοιτο των Αναγκαίων εις είδησιν , είτα 
πολλοί χαΐ παρά πολλών έπ' αότψ οδτω γένοιντο ρ 
λόγοι, βλάβος μεν Ισται το σύμπαν ουδέν - όνήσειε 
δ 1 Αν δτ* μάλιστα γε τοϊς Ακροωμένοις. ΕΙ μεν γάρ 
Αλλήλοις συμβαίνοντας πριοΐντο τους λόγους οΐ διερ- 
μηνεύειν εΐωθότες, Ασφαλεστέρα που πάντως τοΤς 
φίλαχροΑμοσιν είσχρίνεται γνώσις. ΕΙ δέ δή το« 
φαΐνοιτο τδ άφ' έκαστου καινοπρεπες, χα\ τδ τφ 
δεΤνι τυχόν ού σφόδρα διεγνωσμένον ορθώς κα\ Αν- 

1 Ρ&ίΙίρ. ιιι, 4. 

(1) ΜβτρτβΙβ ^βοοο Ροηΐ*ηο, 5. 1., ςοί Ηιιηο 
€θηαιηβηΐ&ηιιιη ρηιηυβ Ογκοθ 61 ίϋϋηβ βάΊάβΓαι 
Ιη£θΙβΐ84ΓΓι ληηο 16Ό5, ΓοΙ. — €»Γ(!. Αιι^βίο Μ*ί ι. III 
ΒίΰίίοΙίϋϋίβ Νονά Ραΐτηηί, ρ. 155, ηιοηβΐ, Ιαεοηβδ 
μ ς«» βιιηΐ ίιι ΓνπΙΙί *ά 0$6*ιη *ο ΖβοΗαπαηι 6θΊ- 
Ρ^τβοι,.Οβ. Ι,ΧΧΙ. ΡΚΟ(ΕΜΙϋΜ• 

1 ΕχΪ3ΐιπΐ35Η ΓθΓΐ38δβ φΐΐδρίαπι οϋοβυηι 6886 ςα<ν 
άβηιηιοάο, 61 οιιπι ΐβηιβπίΑΐβ εοϊ^υηοΐυπι, ρ&ηιηι« 
ςιιβ εοηάυώοίΐβ, βφπι αηΐβ* ρΐυπουβ άιβραΐ&ΐα 61 
6χρΙίθλΐ3 ιαηΐυπι ηοη ΓβΓοάβΓβ, ρβΓβοπιΙ&ΐΊφΐβ 
▼βΐΐβ , βΐ ί&1)0Γϋ3υβ αϋοπιπι ρΐΏΙοηΐίβ ηονοβ 8«• 
ρβΓίάάβΓβ, φ]3ηφΐ8ΐη 111 1 8(1 βχροηβηάλ 88ηοΐο- 
πιιώ ρΓορηβΙ^Γυηι βΟΓίρία οηηΐηο *ο ρΐαηο βηίδ- 
66Γ6 ςυβαηΐ. Ε|ο ν6ΐΌ π)8£ΐιορ6Γ6 οοπΙγ» ββηββππι, 
Μ6ΐηοΓ8ΐ>ο 6ηιαι Ρααίιιηι 3θοΐ3Π)3ηΙβιη Πβ # ςυοβ γθ- 
1)ΐΐ8 αΊτίηίβ 6ηιάί6ΐ)8ΐ : ε Εαάβαι δοπ&βΓβ νουίβ 
τηιΐιΐ ηυΜβπι ηοη ρίβηιπ), νοοίβ «υΐβπι ηοοββδί- 
Γΐυηι 4 . » ΟοηείίΙβΓ» ρογγο ς υ 3 πι νβΓοπι άίιβπΐ, ΝβΠΙ 
8ΐ ςυκϊρίβηι ρΐΌροηβΙιΐΓ, οο^ηίΐυ ρΐΏοίρυυιη 36 
η 606683 παπί, 61 ίΐ8 βυρβΓ 60 ιηυΐΐΐδ 61 α ηιυΐΐίβ 
(ΙίδδβΓβΐϋΓ , ηυΐΐηπι ίικίβ (Ιβηιηυηι *ά ςυβπι- 
ςυβηι, ΐηιο ΓΓυοίιΐδ ηΐΑχίηιυβ •<ί «υο'ίβηΐββ ρβΓ• 
τβηΐβΐ• 3ί βΐΉΠΐ, ςυοΓϋΐη ιηυηιΐδ 681 ΙηΙβΓρΓβ^ 
(8π, } ίηΙβΓ 8β οοηνβηίβηΓ^ αιΐιιΐβπηΐ, 80* 
άίβη^ί (Ιίδοβηίΐίςυβ €ΐιρί(Ιίδ οβηίοΓ υιίςαβ 80 ιυI^ο^ 
ηοϋΐί» ρίπβΙιΐΓ. 8ι ςαίιΐ «υΐβπι 30 ηηοςυο(|αθ ηο- 
νυηι ρΓοίβΓΓΐ τί(ΐ6ΐ)ΐΐ0Γ, φκκ! ηοη ηβιηο ίοκίιβη Ιίδ €οπ>ηΐ6η,ΐ*ηί8 οοηΐυϋββο 6απι 60<ϊιοθ ,ΥλΙ- 587, 
ηυΙΙο Ι^ωβη ΓΓϋοΟι; ι&ηΐυηκίβπι βηίιη Ίη οοόίεβ 
^66886 οο^ηονίβδο. ΟδΒίβΓϋπι ηοη υηο ίιι Ιοοο αάηο- 
1&1 ίηΐβΓρΓββ ηιίηυδ ςυβιη ρι>ο ΙλοοηβΓαπι βρ»Γιο «υι 
Γογ16 6ΐί8ηι ιΓιΙΓι! 8(1 86ηΐ6ΐι(ί&ηι οιη$3§υιη. Εοι?. 

1 Μ 8. εΥΜΙΛΙ ΑΙ,ΕΧΑΝϋΚΙΝΙ ΑΕ&ΗΙΕΡ. 4* ιηιηιιβ ρΐΌοο, ηβο ο1ΐΓ8 νί ι ί υ πι 1ηΐβ1Ιβχ6Γϋ 9 ςηΐι! Α επιλήπτως,εΐ έπ\ νουν ήχοι τδν έτερου* τί τδ λυπούν ; πι&ϋ 6*1, •ί \ά ηοη ιηίΙκί, βοά «Ιΐβτί Ίη ηιβηΐβιιι νο- 
ιιβπΐ? Ουίηίιηο ββηβοβ, 80 όΌοΙαηαίοηοβ οοηφΙϋΓββ 
οΉαοίοΌ^αο &<1Ιιί5βΓβ φι! Ιβη^ω ηοη ρηΒβίΑΐ ? 
Οηοά οαπι ίΐ* 811, ΐΑΐηβίβί βηΐβ ηοε ηοη ρ*νοί ίη 
8&εΐΌ8 ρπφΙιβΜ οοπιιηβηΐβποβ βόΊόβηιηΐ, Ιιβιο 
ςυίαΌαι άο <»«&» ηοη Ι8εοοΐιηο8, ροΐΐυβφιο, ίηβηί* 
Γβρηίβα ιηο!Ηΐίβ ( ςαβιη ηοΙ>ί9 ςοοςοο βηΐίβιη ίιη- 
ροηίνοηΐ, φιί ρπ>ίιιη(]3 οι ΟΉΐιΙία ϊΗαπιΐηΑΐ, ο*πι 

€#16Π3 6ΐΐ3Π1 ρΤΌϋβΠΗ)* ', Π)βηΐΟΓ68 ΠΚΐΙδ ΟΙίΓΙβΙΪ ' 

ι Οηί\* ίο^ρί&Ιίβ, βΓ^ιίδ ά»ΐβ •. > 0Γ<ϋβηΐ68 ί^ϋοτ 
Ιιοαίιιιη ρΓορΗβΐ»ιη 08β8πι ρβΓδρίουβ οχροιιΟΓβ, 
ρποδ ώχκοιπιυβ ςικκΐ 8(1 βΓιοπιιη ςυοςυβ ρΓορΙιο• 
ι&Γυπι Γιογο8 ρβηίηβΐ. Μοβ δίςυίάβιη οοηιηιυηίδ βδΐ 
οηαηίαπι, ΓαοίΙο νβι•Ι>3 βυπ 8(1 ίϋ ο,υοό δρίηΐυί δαηαο Μάλλον δέ, πώς ούχ άμεινον άμφιλαφή κα\ εύχρινε- 
στέραν τήν ιών νοημάτων γίνεσθαι παράθεσιν ; 
Ούχουν, καν οΐ πολλοί γεγράφασι πρδ ημών, τά 
έν τοίς άγίοις προφήταις διερμηνεύοντες, ούχ\ 

ταύτης ένεκεν της αίτιας σιωπήσομεν. Αιωσέ- 
μεθα 61 μάλλον ώς άδρανη τον δκνον , και ήνπερ αν 
κα\ ήμΤν αύτοίς έπώοίη χάριν ό άπολάμπων βαθέα 
κα\ απόκρυφα, ταύτην χαΛ έτέροις φανεράν κατα- 
στήσομεν, μβμνημένοι λέγοντος του Χρίστου * ι Δω- 
ρεάν έλάβετε, δωρεάν δοτέ. > Αρχόμενος τοίνυν της 
είς τδν μακάριο ν προφήτην Όσηέ σαφούς ερμηνείας, 
έκεινο προεκθήσομαι κα\ περ\ των Αλλων προφητών 
συγγραφής. Έθος γάρ απασιν , ούς αν έκαστοι 
ποιοϊντο λόγους, μεταπλάττειν ευκόλως επ\ τδ δοκούν 
ρΐηοιιΐΐ ιοοοπιιηοόνο 80 ΐΓ8η»Γοπη8Γβ : «Ι ηοη- Β τ φ ^ΐφ Πνεύματι, ώς ποτέ μέν έκ της Ιστορίας , ηυηηιι&ω οι Ιιίβιοηβ , δίνβ οι Γβουβ δβηδίιπι πιο- 
νοηΐίουβ, οι Ιβηφιαηι ίη εοηδρβοΐυ ροείΐίδ βΐ 
ιπιη68€Γΐ5 9 οοωπκχΐβ &(Ηηΐίπΐ8 δρΪΓίΙυϊΙίαπι κάοαηι: 
ηοηηυηςυβιη υογο ροτ 8ΐη1>8{08 οΐ^ουπδδίηοίΐδ, Γββ 
ίη βοηβιιαι οαάοηίοβ 8ΐΙίη£8ηΐ. ΡΓβςοβηΐίδδίπιβ ίΐβιη 
ρβΓδοηαβ ίηόυαιηΐ, οι ΐΗΐηβηίβηΐυτ, οι οχοίαυι&ηΐ, 
οι ρΜΒΙΟΓίιοΓαιη πιοιηΐηοΓυηΐ, οι ΓυΐιΐΓ* ρΓχηυηΐίαηΙ• 
ΟαβριΌριοΓ οίη^ηΙ* γΙηγο οι βιαάίοβο (ΙίβοβΓηβηϋβ, 
βοηίοηΐίνηιηςοο ©πΙο, ροΓ8οη8Γυπκ|υβ «ΙΊΙΌηηΐΙβ 
ηοοοβΜήο 0ΐ)80Γν8ηϋ8 081 : 8ίο οηίπι ρίβηβ, είιη 
οοηΐυβίοηοηι οι οπιηοηι οηηίηο άί1ΒοαΗ8ΐοπι οΌ 
118 3£6ωυδ. ΟρίηοΓ «ηίοπι ςαβΒϋβηι ρποβ βχρί»- 
ηληάΑ,ςυχΙβΓβοΙίΐίοο 88η^αίηο οηαηάίδ ηοοίϋοΓυηΐ, ήτοι τών αισθητών, κα\ οιονεί πως έν δψει κειμένων, 
κα\ γεγονότων πραγμάτων άναφοιτ^ν ευκόλως ε Ες 
έσώτατα πνευματικά* ποτέ δέ αδ καθικνεΤσθαι πά 
λιν, κα\ πολύ δή λίαν άσυμφανώς, έπ\ τα έν αίσθήσει 
πράγματα. Πλείστη δέ δση παρ" αύτοϊς κα\ ή τών 
προσώπων έπεισφορά, σχετλιασμοί τε, κα\ αναφω- 
νήσεις, κα\ τών ήδη παρωχηκότων ή μνήμη, κα\ τών 
. έσομένων προάγγελσις. Αεί δή ουν έκαστα σαφώς 
φιλοκρινοΰντας, καΐτήν τών νοημάτων τάξιν, χα\τήν 
τών προσώπων διαφοράν άναγκαίως έπιτηρείν ' σα- 
φής γαρ ούτως ήμΙν, κα\ άσύγχυτος, καΐ δυσχέρειας 
άπάσης άπηλλαγμένος Ισται που πάντως ό λόγος. 
Χρηναι δέ ύπολαμβάνω , προαφηγήσασΟαί τίνα τών ηο Ιβείοπιπι ίηίηιυβ ροηυΓΟΟίυΓ, (Ιυπι ηυηο 8υϋίΙ συμβεβηχότων τοΤς έξ αίματος Ισραήλ , ίνα μή τα- 
ΒρΙΐΓ&ίπ), οι ΙδΓαβΙ, 8ΐςυο οϋααι δ8Π)8ΓΪ8ηι ; ηυηο Λ ράττοιτο τών έντευξομένων ό νους, ποτέ μέν άκούων 4ιι<ΐ8ηι 9 οι Βοη]8η»ίη, ςυί1>08 τοο8ου1ί8 βλΟΓί ρΓΟ- 
ρήβΐ* 0Γ6ΐ>0Γηπ)0 υΙυηΐυΓ. 1)1 ίβίίυΓ ηο8ΐιίΓϋ$ΐβ 
βιη^ιιΐβ ηοΓίηΐ, οΐιοηάβηΐ. Ρ8(0Γηιιηι Γβ^πυηο οΐϊιη 
Ι1ϊθΓθδθ1νιιιΐ8 8άιηίηΐ8ΐΓ8η8 δαίοιηοη, Γαοαα οο1β1>Γ8- 
Ιηιη ΐ11α<1 61 8<1ιηίΓ8ΐ>ίΐ6 ΐοηφίυηι ϋοο βχβΒϋίΔ* 
€8\ίΐ. Οαί ςυίπινί* ϋίνίΐίΒΓααι βρΙοηόοΓΟ οι ροευ- 
ηί« οορία οχοβΙΙβηΐίδδίπΐϋβ , ίη βοηοοίυιβ (Ιυπι 
ηοη νυΐι οίΓβηαΌΓβ ηαηϋθΓ68, ϋβυω οίΓβηιΙίι , βο 
πιούο 3 Φ 10 ** €ΓΆ οο1)ι8 δοπρίιΐΓ* 00ηΐΙΠ€ηΐ0Γ8- 
Ιμι, οιι]οβ ΙιβΒΟ 8ηηΐ νβΓ08 : ι Ει Γβχ 8θΉπΐ8νίι πια- 
1Ϊ6Γ08 8ΐίοηίβοη&8 ηαυίΐ&β, ΟΙίαπα ςηοςυο ΡΙ)8Γ*οηί8, 
οΐ Μθ8ΐ)ίιίά»8, οι Αηιπ)οηίιί()88, οι $ίύοηί8$, οι Ηο- 
||)96«8 9 61 ΑΐϋΟΓΓηααβ άο {[βηΐώιιβ, <1ο ςυίηυβ άίχίΐ 
ΒοΗΐΊηυβ β1ϋ§ ΙβΓ»βΙ : Νοη ίη£Γθ<1ίοη)ίηί ιϋ 088, β κα\ τήν θυγατέρα Φαραώ, Μωαβίτιδας, Άμμανίτι- » άκούων 
Έφραΐμ, κα\• Ισραήλ, κα\ μέντοι κα\ Σαμάρειαν» 
*Ιούδαν τε αύ, κα\ Βενιαμίν• Πλείστη γάρ δση τών 
τοιούτων ονομάτων παρά τοις άγίοις προφήταις ή 
μνήμη. "Ινα τοίνυν είδειεν Ικαστα σαφώς, άκουόντων 
δτι τήν του πατρός βασιλεία ν περιέπων κατά καιρούς 
έν τοις Ίεροσολύμοις δ Σολομών, άνεδείματο μέν τώ 
θεψ τδν διαβόητον εκείνον χα\ άξιάγαστον νεών. 
"Αλλά καίτοι λίαν γεγονώς διαπρεπής διά τε πλούτου 
λαμπρότητα , καΐ περιουσίαν χρημάτων , είς γήρας 
έληλακως, διάτοι τήνείς γυναίκας αΙδω προσχέκρουκο 
τψ θεφ. ΚαΙ ποίος αύτφ γέγονε πλημμελείας ό τρό- 
πος, τδ ίερδν ήμίν άφηγήσεται Γράμμα * Ιχει γάρ 
οΰτως* ι Κα\ ό βασιλεύς έλαβε γυναίκας αλλότριας, ηοφιο 4ο ΙΙΙίβ ίο{Γθθ"ιοηΐηΓ 8ά νββίΓββ, ιιο ίηοΐι• 
ηοηΐ εοΓ<1α υο81γ* ροβΐ ίιΐοΐλ 808. Ηίβ *ιηοΓ6 οορυ- 
1ηΐ»8 «81 8»1οιηοη. Ει οπιηΐ βί αχοΓΟβ ρπηαρββ 
8βρΐίη$6ηΙ«, οι οοηοηηίη» ΐΓΟΟοηΙ». Ει ίβοίηε 081 
Ιη ΐοηοροΓβ εβηοοίηΐίβ δαΙοαιοη, οι (Ιοο1ίη8Γαηΐ ηαη• 

110Γ08 &1ί6η'ΐ£6η8 ΟΟΓ β]ϋδ ρ08ΐ 0*006 δΙίβΠΟβ, 01 ΠΟΠ 

οι&ΐ οογ β]α$ ροΓίοοίυπι αιω Οοπιίηο Πβο »υο, βίουι 
οογ ϋβνίύ ρβίτίβ 0]υ8• Ει ιηαοηίΕνιΐ δβίοηιοη ρο»ΐ 
ΑιΙΑΠοη 8ηοπ)Ιη8ΐίοηοιη δ'κίοηίοηιηι, οΐ ροεί Ββαΐ 
ίον>1υπι βϋοηιιη Απιηιοη. Ει ίβειΐ δβίοηοη πιβίοιη 
εοΓΒΠ) Οοιυίηο, οι ηοη 8ΐηοιιΐ8νίΐ ροβΐ ΡοηιΊηυπι, 
«Ι 08νΐα ρ8ΐ0Γ β]«8. Ταηο *άίΠο»νίΐ δϋΐοωοη οχ- δας , Σύρος , κα\ Ίδουμαίας , Χετταίας , κα\ Άμο^- 
^αίας, έκ τών εθνών ών άπείπε Κύριος τοίς υΙοΓς 
Ισραήλ* Ουκ είσελεύσεσθε είς αύτους, κα\ αύτο\ ούχ 
είσελεύσονται είς Ομάς, ίνα μή έκκλίνωσι τάς καρ- 
δίας υμών οπίσω τών εΙδώλων αυτών* είς αύτάς 
έκολλήθη Σολομών, του άγαπήσαι. Κα\ ήσαν αύτφ 
γυναίκες άρχουσαι έπτακόσιαι, κα\ παλλακά\ τριακό- 
σιαι. Κα\ έγενήθη έν τψ χαιρφ γήρως Σολομών, κα\ 
έξέκλιναν αϊ γυναίκες αϊ άλλότριαι τήν καρδίαν αύτοϋ 
οπίσω θεών έτερων• Κα\ ούχ ήν ή καρδία αύτου τε- 
λεία μετά Κυρίου του θεού αύτου , καθώς ή καρδία 
Αα6\δ του πατρδς αύτου• ΚαΙ έπορεύθη Σολομών • Μ8ΐΐΗ. χ, 8. 13 ΟσΗΜΕΝΤΛΚΙΙΚ ΙΝ 

οπίσω της Άστάρτης βδελύγματος Σιδωνίων, κα\ 
οπίσω του Βάαλ , είδώλου \>1ών *Αμών. ΚαΙ έπο (η σε 
Σολομών το πονηρδν ενώπιον Κυρίου,χαΧ ούκ έπορεύ- 
θη οπίσω Κυρίου , ώς Δα6\δ ό πατήρ αύτοΰ. Τότε 
ψκοδόμησε Σολομών 4ψηλδν τφ Χαμως είδώλω Μωάβ, 
κα\ τψ Βάαλ είδωλω υΙών Άμων, κα\ •ή| Άστάρτβ 
ρβελύγματι Σιδωνίων. ΚαΙ οδτως Ι ποίησε πάσαις 
ταΐς γυναιξίν αύτοΰ ταίς άλλοτρίαις, οι έθυμίων 
χα\ έθυον τοϊς είδωλοις αυτών. Κα\ ώργίσθη θυμφ 
Κύριος έπΙΣολομώνα, δτι έξέχλινε καρδία* αύτοΰ άπδ 
Κυρίου Ισραήλ, του όφθέντος αύτψ δίς , χαΐ έντει- 
Χαμένου αύτψ Οπερ του λογού τούτου, τοπαράπαν 
μή πορευθήναι οπίσω θεών έτερων χαΐ φυλάξαι, 
κα\ ποιήσαι α ένετείλατο αύτψ ό Κύριος ό θεός.» 
Άπάσης μέν ου ν έπέχεινα δυσσεβείας τά του Σολο- 
μωντο{ έν γήρει τολμήματα. ΤΙ γάρ δν γένοιτο τών 
οδτως έκτοπων πλημμελημάτων τδ δυσαχΟέστερον ; 
Ή «ως οδ πέρα λόγου παντός, ά>ογήσαι μέν τιμής 
κα\ αγάπης της είς τδν ένα κα\ φύσει κα\ άληδώς 
δντα θεδν, τδ δε αύτφ και μδνψ προσδν αξίωμα 
κα\ τών δαιμονίων απονέμειν άγέλαις , μέλλον δέ 
λίθοις άνάπτειν κα\ ξύλοις; Επειδή δέήλω πεφρονη- 
κώς τε κα\ δράσας & μηδέ θέμις εΙπειν , κα\ το?ς 
ούτως αίσχροίς πλημμελή μασιν ένοχος γεγονώς κατ- 
εφωράτο, λοιπόν ίφη πρδς αυτόν ό τών δλων θεός ■ 
< *Ανθ' ω* έγένετο ταύτα μετά σου, χαΐ ούκ έφύλα- 
ξας τάς έντολάς μου χα\ τά προστάγματα μου , & 
ένετειλάμην σοι, δια^ήσσων δια^ήξω τήν βασιλεία ν 
*χ χειρός σου, κα\, δώσω αυτήν τφ δούλψ σου. Πλην 
Ι» ταΣς ήμέραις σου ού ποιήσω αυτά, διά ΑαβΊδ τον 
κατέρα «ου. Έχ χ*ιρδς υΐοΰ σου λήψομαι αυτήν. 
Πλην, δλην τήν βασιλε(αν ού μή λάβω * σχήπτρον έν 
6*ώσω τφ υΐψ σου , διά ΔαοΊδ τον δοΰλόν μου, κα\ 
διά Ιερουσαλήμ τήν πόλιν, ήν έξελεξάμην. » Επειδή 
γάρ, ώς έφην, της είς γυναίκας επιθυμίας ήττώμε- 
νος, καίτοι σοφός ών άγαν, ό Σολομών μονονουχί κα\ 
©σον ήκει είπεΤν είς εγχειρημάτων δύναμιν, τήν του 
βεοΰ βασίλευαν διέ^ηξεν, εΐδώλοις άνάπτων τήν αύ- 
τφ χα\ μόνφ πρεπωδεστάτην τιμήν τε χαΛ δόξαν, 
ταυτητοι, χα\ μάλα εΐκότως, δια^ηγνύναι θεδς έπ- 
ηπείλει τήν βασιλείαν αυτού, τοις Γσοις άντιλυπών, 
κατά το έν τφ προφήτη γεγραμμένον Ίεζεχιήλ• 
ε Καθώς έποίησας, οΟτως έσται σοι * τδ άνταπόδομά 
σον, ανταποδοθήσεται είς κεφαλήν σου. > Επειδή δέ 
άπεβίω Σολομών , χέκληται πρδς βασιλεία ν δ έξ αύ- 
τοΰ, τουτέστιν, ό 'Ροδοάμ. Τότε δή, τότε κατασχίζε- 
τα* λοιπδν ό Ισραήλ, χαΐ άποφοιτώσι μέν Ιεροσο- 
λύμων αί δέχα φυλαΐ, κα\ τδ ήμισυ φυλής Έφραΐμ. 
Κατελογίζοντο γάρ είς μίαν φυλήν οΐ έξ Ιωσήφ 
γεγονότες υίο\ Έφραΐμ τε χα\ Μανασσης, τούτο του 
προπάτορος Ιακώβ κρατείν έθελήσαντος. Είρηται 
γάρτοι πρδς τδν Ιωσήφ* ι Νυν ουν οΐ δυο υιοί σου , 
©Ι γενόμενοι σοκ έν ΑΙγύπτφ, πρδ του έλθε?ν με πρδς. 
σέ είς ΑΓγυπτον, έμοί είσι, Έφραΐμ , χα\ Μανασση, 
ώς κα\ 'Ρουβήμ, χαλ Συμεών, έσονταΙ μο*.ι Οοκοΰν 
αϊ μέν δέχα φυλαί χα\ τδ ήμισυ της μιας, τουτέστιν 
Έφραΐμ, άπφχοντο μέν είς τήν Σαμάρειαν, έξω δέ 05ΕΑΜ ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ. Η 

Α οβίδυηι ΟΗ^ηιο» ίιΐοΐο Μο»6, 61 ΒβαΙ ί<1ο1ο ΑΗογιιηι 
Αιηιηοο^ 61 ΑβΚΠ» »οοιηίη»ιίοηΙ δίάοηιοπιιη. Αΐ- 
ςιιβ Ιη Ηυιιο ηιο<Ιυπι Γβαΐ υηίνβΓβίδ υχοήϋυβ %η\% 
βϋβηίββηίβ, ςυ» 2(1οίβυαηΐ ΛϋΜ , βΐ ιηπιοΐα- 
1>*ηΐ (Ιϋβ βυίδ. Ει ΪΓίΙϋ» 6»ι Οοιηίηυβ 5»Ιοπιοιιι, «μιοά 
(ίβοΠηαβδβΙ οογ δϋοηι & Βοηίπο Οβο ΙδΓΑβΙ, ςυι βρ- 

ρ»ΓΙ16Γβ1 βί ββ€ϋη<1θ, 61 ρΓ«66ρ6Γ&Ι 61 άβ νβΓϋΟ 

Ιιοο, υΐ ρβηίίϋβ ηοη 8βςυβΓ6ΐυΓ άβοβ •Ηβϋ08, 61 
οιΐδίοιΙίΓβΙ, οο ία€6Γ6ΐ ςα» ΐΏ»ηϋ»νίΙ 6ί Οοπηίιιυ• 
Οβυβ *. > Οιηηβιη 6Γ£ο ιιηρίβίΑίβηι εοηιιηίδββ β &»- 
Ιοιηοηβ ]»πι δβηβ Γ^οίηοΓα δυρβΓΟΓϋηΐ. Ουίϋ βηίιιι 
ι η ίη ιιβΓαπίβ δοβίβπ^υβ οάίο$ίυδ? &υ( ςυίβ β»1ίβ 

βΧρΙΪ€6ΐ ς 03 ΠΙ 811 ΙΠΊρΐϋΠΊ, Ιΐ0«0Γ6 6( θ1)«ήΐ&ΐ6 61^1 

υηιιπι 61 ηαΐυτα *ο τβΓβ Ρβοπι οοηΐβιηρίί, ίρβίυε 
βοΐίαβ βχοβΙΙβηΐίαηι (ϋκηίΐβίβηιςυβ άχιηοιιιιπι %τ&- 
Β ^11)118, ιιώο νβΓΟ )3ρί(1ί5α8 *ΐφΐ6 Γι^ηΙβ ΐΓίυυβΓ6? 
ΟυοηίαηΊ Υ6Γ0 61 εο^ίΐ&Γβ, 61 ίβοβΓβ ά\αη 6Γιααι 
ΓοΒίΙβ, 61 3(160 ΙυΓρίουβ ουδίποΐϋβ όβΐίοΐίδ οοιηρβΓ- 
Ιϋβ βδ Ι, ()6ίη€6ρ8 »5 ϋηίνβΓβΟΓϋπι Οβο βυϋίνίι : 
ι Ουίβ ΙιβΒο Γ&εΐ8 βαιιΐ Ιβοαη), 61 ηοη ουβΚκϋδΐί 
ρΓ3Β66ρΐ8 πΐ68 6( ηΐ8η(1»ΐ3 ιηβ8, ςιιχ πΐ8η(ΐ8Υί ϋοί, 
βνβΐίβηδ βνβϋβηι γθ^πππϊ <1ο πΐ8ΐιυ ΐα&. 61 ϋηοο 
ιΙΐΓκΙ 86Γνο Ιαο. ΥβΓυιΐίΐβιηβη ίη (ϋβϋϋδ ΐυΐβ ηοιι 
ίΛοίαιη ηοο, ρΓορΙβΓ Ο&νϊά ραΐΓβηι Ιααιη. ϋβ ιηβηα 
(ίΐίι Ιιι! 8υΓ6Γ8Πΐ ΗΙικΙ. ΥβΓαηιίαηιβη (οΐυιη γο^ιηιιιι 
ηοη 4 *υΓ6Γ80ΐ; βοβρίΓυιη υηυιη άαϋο βΓιο ΐπο, 

ρΓΟρΙβΓ ϋϋήά 86ΓΥ11ΠΙ ΠΊβυαΐ , 61 ρΓΟρίβΓ ^Γϋ- 

88ΐβιη, υΓΐ>6ΐη (|ϋ»ηι δίβ^ί % . » ΡοδΚίααιη βηίπι , 
υΐ άίχί, βπιοΓβ ηιυΓιβΓυηι νίεΐυβ, ςυδίΜΥΐβ βα- 
. ρίθηΐίδβίηιυβ δλίοιηοη, Πβί Γβ^ηυηα, ς«8 Αυβυ 
Ο 61 οοηβΐυ , Ι8η1υη ηοη (Ιίδοϊϋίΐ, ίρεί, βί δοϋ οοη• 
ΥβΐιίβηΐίΐδΊιηοιη Ιιοηοκιη, 8ΐςαβ βίοπίαι Ιο^οΗβ 
€οη•6ΓΥ8ηβ, ίάοίκο, 61 ςυίϋβιη Γβοΐιβδίπιβ, άΐΜίη- 
βυπιΙΗ Γ6^ηυπι 6]ϋ8 ϋβυβ €0ΐηιηίη8ΐυΓ, ρ»Γ ραή 

Γ6Γ6Γ608 , 111 βΟΓίρΙϋΠ) 68 1 111 Εΐβϋΐϊΐθΐβ : Ι δίΟΟΙ 

ί6€Ϊ8ΐ!, βίο 6ηΙ ΓιΜ : ΓβΐπϋαΓιο ΐα& Γβΐπ5ϋβΐϋΓ ίη 
03ρυΙ Ιυυπι '. ι ϋβίοηοΐο δβίοηιιοηβ , ύΐίυβ 6]υ• 
ΚοϋοΑπι *ά Γβ^ηοιη νοοαίυβ 68ί. Τυηο Ιαηε εΐίνίβυβ 

681.18Γ861, 61 *1> Ηί6Γ08θ1γΠ1Ι9 (ΙβΟβΠΙ ΐΓΪ1>υ8 (11806886- 

ηιηΐ, ηηα €υηα ()ίπιΐο'ΐ8 ΐΓϋ>α, ΕρΗίΐΙιηΗίοΑ εοΠιοβί. 
Εχ ίοβορίι 8ίςυΙ(ΐ6Πΐ ρ!Ό£η8ΐί ΕρΙιηίιη 61 Μ^ηββ- 

868, 8υ6ΐ0Πΐ8ΐ6 61 Υθ1ΐΐηΐ8ΐ6 ίβΟΟΐ), ρΗπίΙ Ρ81Π8, 

ρΓΟ αη» ΐΓ'ώο Γβραΐ8ΐ>8ηΐυΓ• Οίχίι βηίπι ^βορίιο : 
ι Νυηο φίΐυΓ Ι»Ι <)υο Αΐϋ Ιυί, φιί ηβΗ βυηΐ ιίυί Ιη 
<£βΥΡ ι °» »ηΐ6ςα8ΐη νβηΪΓβπι *ά Ιβ ίη ^ΰ^ρίατη, 
Ό ιηβί 8υηΙ , ΕρΙΐΓ^ίιη βί Μ&η88868 βίοαΐ Κυυβη βί 
δγηΐ6οη Γβριιΐ8ΐ>υη1υΓ ηαίΙιΙ •. > Ιίβηυβ άβοβπι ΙΗ- 
1)08, 61 υηίοβ άίηΓκϋυη), Ιιοο 681, Ερ1ΐΓ8ΐιιι, ί» δβ- 
π)8Π8ΐιι €οηβ688θηιηΐ, &1ίβη8ΐ» & Γβ^ηο Κο1κ)8ΐη. 
Μ&ηββηιη! οοΐοηα ΗίβΓΟβοΙ^ιιιίβ ςαΐ ίη ΐποα 1ηό& 
61 Ββη]8ηιίη ηυηιοπιΙ)8ηΙυΓ. ΑδΙ Γβ(ζβ 61 (Ιαοβ άβ- 
εϋΐυΐί ςϋΐ βΓβηΐ ίη δίΓηβπί, ευιη Κο1κ>ιηιοπι ύ% 
ίηειίΓβίοη'ώαβ βυερβοΐιιηι Ικίκκηΐ, 61 ουιη ηχοΗ5ϋ» 
1ί1)6πβςυ6 βχ'ιΐίοπι βιβροοίΐΓβηΐ, ίβΓ0ΐκ)3ΐη ββπτυιη 
δ8ΐοαιοηί8, ςαί ίη ^^νριοαι ιό δαβιοίηι Γβ§6πι 
ρβΓίυββηΐ, •ο<56Γβίΐυηο, 8ΐ8ϋη ρΓίηοιρβω ϋΓωνο- 
ηιοί, 61 Γ6£μιί εοβρίίο Ιμπηοοιβ βοβίββίααι εοηον>- •111 Η6ί?. χι, !-Ι0. * Α». 11-15. » Εζβοΐι. χπ, ϋ. • α*η• χινιιι, 5. *3 5. ΟΥΚΙΙΧΙ ΑΙΕΧΑΝΟΚΪΝΙ ΑΚΟΗΙΕΡ. *6 

00Γ3Πΐηΐ ? . Εγ31 3ΐΗ6ΐη ΙβΓΟοοβι» 46 ηιοηΐβ, βΐ χ της 'Ροβοάμ γεγόνασι βασιλείας, άπομεμενήκασ* δέ Ιπ&ο Ερίιηίαι. Κβχ εοηβΐίΐυΐαε άβ ο«ι«γο 86<ήπι 
ρβΓίηώβνΗ, <|ηοη3ΐα ιηοάΌ Γβ^ηυαι βυυαι 8ΐ&!>ιΙΐΓβΐ 
3ΐςυβ α>η Αηη&Γβΐ, 61 βοΓυπα ςυί ββ βΙβββΓλίιΐ νοΙυηίΑβ 
«ι! βΐΐικί οοηδΊΠοιη οβρβδδβηάυπι ηβ οοοΥβΓίβΓβΐϋΓ. 
ΟβΊηϋβ οααι Ιίπ^Γβΐ, ηβ ίοπβ Γβΐί^ίοηοπι 3 Ιβββ ρΓ«- 
80Γίρΐ»Γϋΐη, βί ΓθβιοΓυπι ςα&Ηί6ΐΌ8θΙνιηί8ρ6Γ8£6Γ6η- 

111Γ Γ600Γ(Ηΐ103 ΙβΠΙβΙ ,*<1 νβΐ6Γ3 ΗΙδίΗΐΐΙβ ΓβΟϋΓΓβΓβΙ, 

5 βΐ Κουοβηιί ]ιΐ£θ άβ Ηϋ6£ΐΌ δΐι^'ίοβΓβΙϋΓ,ίΙϋΟβ νίιιιΐοβ 
δΠΓβοδ Γ3ΐ)Ηϋ3ΐυδ 68ΐ,βΐ3ΐΙ (ϋνίηυπι ουίΐιιιη ίηβχοοί- 

811 ΓΗ 3506ηά6Γβ 1δΓ3βΙβΓϋ ίϋ€Ϊ6Π5,608 ρΓ6θίΐΝ18 6ΐνίαί- 

πΤιβ νοηβπιπ βυρρϋοίΐβΓ )ιΐδδίΙ. < Ει ροβυΗ, > 1η<]υίι, 
ι υηιιηι φΐίύοηι ίη (ν8ΐ£&ΐ3, 3Κοιη (η 1>3η, » οΗ)ίΙ)πδ 
ίη 3αηΐ3ΓΗ3πιπι ρΓόνίηεΐ3 8η1β 8ΐΐ38 ΗΙυδΙπ&αδ. 
Ιΐαςυβ άβοβιη ΐΓί1>υ5, βΐ άΊπιί<Ιί3 Ιπΐηιβ ΈρΙίΓα'ιιη άα- έν τοις Ίεροσολύμοις οί έχ φυλής Ιούδα, χα\ Βενια- 
μίν. Έπει&ή & άβασίλευτοί τε καΐ άστρατήγητοι 
μένοντες οί έν Σαμάρεια τάς έχ του Τοβοάμ εφ- 
όδους έπώπτευον, χα\ εαυτούς δή μαλα τοις φιλτάτοις 
συνδιόλλοσθαι προσεδόχων, μεταπέμπονται τδν *1ε- 
ροβοάμ. Οίκίτης 6ε ούτος ή ν Σολομώντος, άποδράς 
είς ΑΓγυπτον πρδς ΣουσακεΙμ βασιλέα. Κα\ δή χαΐ 
έλθόντα χεχειροτονήχασιν εύθυς είς ήγούμενον, χα\ 
σκήπτρο) της βασιλείας τετιμήκασι τον άλιτήριον. 
ΚαΙ ήν Ίεροβοάμ έξ δρους χα\ φυλής Έφραΐμ. 
Επειδή δέ κεχειροτόνητο βασιλεύς, έξεμηχανάτο 
λοιπόν, τίνα τρόπον αύτψ τα της βασιλείας στήσεται, 
χα\ έν βεβαίω μενεί, -χοΛ των χειροτονησάντων γνώ- 
μης ού μεθ ιστάμενη ς είς έτέραν τινά βουλήν τε χα\ ρΙίοίΙβΓ (ΙβΓεοβπιηΙ. Νοη δοΐαηι βηΐιη 85 ΗΐβΓβδΟ- β σχέψιν. Είτα δεδιώς μή Αρα πως της έν νόμω λα- Ινπΐίδ, 8606118*11 *1)ίρ83ρί6ΐ3ΐ6€Γ£3ϋβϋίϊ\ ΙΓ3113Υ6Γ- 

δίιηβυΐέιΊιηΐ, ν'κυίοβ *ιιιγ6ο& 8άθΓ3η16β, βΑοηβεαη- 
ιβ&ςαβ, οι ορβπΙ)θδ ιρ&ηυυιη 6α3ΐΌΐη δβΓύβιηβ», 
βίουΐ δΟΓίρΐυιη 681 \ (}υί 3ΐι16ΐη ΙβΓΟδοΙντηίδ ΓβΐΏίη- 
εβΓδηΐ, 3ιι<ΐ33, ίηφΐ3πι, βΐ Ββη]3πιίη, θΓ3ουΙ& Μο- 
8ΐδ αυ3<ΐ3πι νεηβΓ3ΐίοηβ ρΓΟδβςαββθΐηηΓ, ιΙΙοΓυηι- 
ςυβ Γ3ΐΐοηβπι άαο6ΐ)3ηΐ. $3οηϋθ3ΐ)3αΐ βηίιη ίη 
ΙϋΐηρΙο: Υ6Γυηιΐ3πιβη ε!ΐ3Πΐ3ΐί ίη Οβιιπι ηοη ρβΓ 
οιιιηϊ3 αέΙΐ33ΓβΙ)3ηΐ, ςυοιΐ 61 ίρδ03 3ρο8ΐ88ί9, ββα 4β- 
ίβοιίο (ΙίνίδβΓαΙ. 830Γίύθ3ΐ)3ηΙ ηατηςαβ ίίΐοΐίβ 8«ρ6Γ 
οωηβιη εοΐΐβιη 801)11111601, Η δπΐ) οιπηί Ιί^ηο Γγοπ- 

(?050, ]11Χ13 ΥΟΟβΠΙ ρΓ0ρ1)6ΐ33 '. €\ίϊίΙ ΊβίΐϋΓ 8ΙΙΐ1ί3 

βαηοΐοδ ρτορΙιβΐ3δ ηοΐΏΐη3ηΙβδ 1δΓ3β1, δίνβ ΕρίίΓΗίπι, 
δ3ΐΏ3πΐ3δ ίηΐόΙΗ^β ; οΰπι Ιιτ<ΐ3ΐη βΐ Ββη]&ηιίιι , τρείας, χα\ των έν τοίς Ίεροσολύμοις επιτελουμέ- 
νων εορτών είς ανάμνησιν ένεχθείς δ Ισραήλ» 
παλινδρομείν έλοιτο είς το * έν άρχαΤς , χα\ τοις 
'Ροβοαμ ύπενεχθείη ζυγοϊς , δύο δαμάλεις εργά- 
ζεται χρυσ&ς', χα\ προς το σέβας άναβιβάζων 
τον Ισραήλ, έχέλευε προσχυνεΤν αύταΐς χα\ όλοχαυ- 
τοΰν. ι Κα\ απέθετο, > φησί, ι τήν μέν είς Γάλγαλα, 
τήν δέ είς Δαν. • Πόλεις γαρ αΰται περιφανέστερα! 
των &λλων, αΛ ήσαν έν χώρα Σαμαρειτών. Ούχουν 
διττή γέγονε των δέχα φυλών ,ή άπδστασις, χα\ του 
ήμίσους φυλής Έφραΐμ. Έξψχοντο γαρ, ούχ\ μόνον 
των Ιεροσολύμων, άλλα χα\ αυτής της βίς θεον εύ- 
σεβείας, δαμάλεσι προσχυνουντες χρυσαΐς, θύοντές 
τε, χα\ λατρεύοντες τοϊς έργοις των χειρών αυτών, €08 ςιιί ^Γθδο1>ιηί8 Γ0Πΐ3ηδ6Γυηΐ. ΕΓ3ΠΙ βπιίβηι (^ χαθά γέγραπται. 01 δέ γε άπομεμενηχοτες έν το?ς ρΓ0ρ!ΐ€ΐ33 3ρΠ(1 Θ05, ΙΐΚϋδΓΓβΙβ ΙΐΙΗΙ (Ιβ Η9 ^01 ίη 

&ιπΐ3Γί3, Ιαιη (Ιβ Πδ ςυι ^βί•σ50I^τη^3 τ3ΐίο!π3ηΙ» , 3 : 
ςαοΓυπι 3ΠϋβΓθδθ1γαιί3, αΐϋ Ιη 8;ιπΐ3Πΐ3Πΐΐϊΐ Γβ- 
£ΐοηβ 1ΐ85ί(3η(68, Οβί δβητιοηβδ 3υ(]'ΐ6ηΐί1)ίΐδ &ρροΠ3- 
1)3ηΙ. δαβηιΐυηι βυΐβιη, ροδί 3νυ1δ3δ ιΐβοβιη Ιτί^υβ 61 
ίΐΒοίιϋαιη Ι π Ι) υ ω ΕρϊΐΓ3Ϊηι »υ ΙβΐΌδοΙνιηιβ υίΓΟβςιιβ 

ρΓΟρπίδ Γβ^ΐ 1)113 6886 11303, !ά({ϋ6 3(1 υ1ΐίί1ϊ3ϊϊ1 

Οδςιιβ ΟθρΙινίΐαίβηι ουίίηιιίΐ, 3 ςιί3 βΐ ^ΓΟδΟΐίιϊΐαίιι 
0>γο Γβ^ηηηΙβ, βΐ Γβ(1ίΙυιτι ' ΗΙΐβ ρβηιιΙΚβηΙβ ΓβνβΓ^ί 
ΒυηΙ, (Ιιιοβ 30 ρπηοίρβ ΖοΓθΙ)3ΐ)β1β δΛίαΙΙιίβΙΙβ ΩΙϊο 
(1βΙπΙ>υ ίυάΆ, 61 δυηιηιο δ306Γ(Ιοΐ6 ^?ιι 1111ο ίοδβ- 
(Ιβο 10 . Ταπί ςυοςυβ Ιβηιρίαηι Γ63ΡίΓιί1θ3ΓαηΙ, 61 
οηιηί δυ1)]3ΐ3 (Ιί30θΓ(]ί3, δ α Ι) αηο ΐηιρβποίοΓΟδοΙ^ηΙίδ 
νΐχβηιηΐ. Ουοίΐβδ 3υ1βπι (ΗνβΓδϊδ ΙβπιροΓ'ώοβ Ιη δβΓ- Ιεροσολύμοις, Ιούδας τε, φημί, χαΐ Βενιαμ\ν, αίοω 
μέν τίνα χα\ λόγον των διά Μωσέως έποιουντο θε- 
σπισμάτων. ΈΟυον γάρ έν τφ ναφ * πλήν«ούχ όλο- 
τρόπως της είς θεον αγάπης έξείχοντο, χατεμερί- 
ζοντο δέ χα\ αύτο\ πρδς άπόστασιν. Έ6υον γάρ 
είδώλοις έπ\ πάντα βουνδν ύψηλδν, χα\ ύποχάτω 
παντός ξύλου άλσώδους, χατά τήν του προφήτου φω- 
νήν. "Οταν τοίνυν άκούης τών αγίων προφητών 
όνομαζόντων τδν Ισραήλ, ήτοι τδν Έφραίμ» τότε δή 
μοι νόει τους έν τή Σαμαρεία* δταν δέ τδν Ίούδαν 
χα\ Βενιαμ\ν, τους άπομείναντας έν Ίεροσολύμοις. 
Ήσαν δέ προφήται <&&? αύτοϊς, αδιακρίτως περί τε 
τών έν τϊ) Σχμαρεία κα\ τών έν τοις Ίεροσολύμοις 
προφητεύοντες. Κα\ οΐ μέν έν τοις Ίεροσολύμοις, οί ν'ιΐιιΐβπι Γβ<ΐ30ΐί δίπΐ δβΟΓδϋΐιι άβοβπι ίΓΐΙ)ϋδ, 61 άΐιρί- & δέ τήν Σαμαρειτών οίχοΰντες χώραν, τους παρά (1Ϊ3 (Γΐϋυβ ΕρΙιηιίπι, 61 ςυί ίηεο1βΙ)3ηΙ ϋβΓυδαΙβπ), 
ίυ(ΐ3, 61 Ββη]3Πΐ*ιη, 6ΐΙΓΐ8 <{υφ 86ςαυη(υΓΐίςυί(1ο ρ»- 

ΙβΙ)ΐΙ. ΝβΟβδδβ ρΟΓΓΟίϋίΐ βΐίαΐΏ ΙβΐηρθΓ3ΐίΙΙβΙΊδ Π131Ι- 

(ΐ3Γί, ςυί!)υ8 αηοβςυίδςΧιβ 83ηοίθΓυπ>6 ρΓορΙιβΙΑΓυιη 
1οου(ιΐ8 631, ιιΐ 6X3016 ηοδΟβΓβοιυδ, ςυ3ΐί ΓβΓαιη δία- 
Ια, 61 ςαυϊι3ηι πιοάο ϋδ Ιΐ3υ6ΐιΐΗ>ιΐ8, Οϋί \6γΙ)3 3(1 

608 Γ3013 δίηΐ. θεοΰ τοις άχροωμένοις διεχόμιζον λόγους• Ιστέον δέ, 
ότι μετά τδ άπο^αγήναι τών Ιεροσολύμων τάς δέχα 
φυλάς, χα\ τδ ήμισυ φυλής Έφραΐμ, Ιδίοις έχρώντο 
βασιλευσι χα\ οί έν τ^| Σαμάρεια, χα\ οί. έν τοις Ίε- 
ροσολύμοις. Κα\ τούτο χεχράτηχεν Αχρι καιρού της 
τελευταίας αιχμαλωσίας, δτε*χα\ ύπενόστησαν έν 
Ίεροσολύμοις ^ -Κύρου χεχρατηχοτος , χα\ άνέντος . αύτοϊς τήν άποδρομήν, χαΟηγουμένου μέν Ζοροβάβελ του Σαλαθιήλ, δς ήν έχ φυλής Ιούδα, Ιερατεύοντος 
δέ Ίησου του Ίωσεδέχ. Τότε χα\ τδν ναδν άνεδείμαντο, χα\ ύπδ μίαν γεγόνασιν αρχήν, χα\ χατψκή- 
χασιν έν Ίεροσολύμοις, διχονοίας άπάσης έξηρημένης. "Οσαι δέ χατά καιρούς αίχμαλωσίαι γεγόνασιν 
άνά μέρος τών δέκα φυλών, καλ μεντοι κα\ του ημίσεως φυλής Έφραΐμ, χαΐ τών έν τοίς Ίεροσολύ- Τ 111 Κ6{;• «ι **> ; *»» * «ΟΗ• • Μίι-Ιι. ν, 13. • 111 Κβχ. χιν, 23 ; Ιεκιη. ιιι, 13. »• Ι Ε8<Ιρ. ιι, 1.4. 17 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚίυδ ΙΝ ΟΒΕΑΜ ΡΚΟΡΗΕΤΑΜ. 1) 

μοις, Ιούδα τ•, ςρημ\, κα\ Βενιαα\ν, προΐών ό λίγος επιδείξει σαφώς. Άνάγραπτοι (Ι γεγόνασιν άναγ • 
καίως και οί χρόνοι, χαθ' ους Ιχαστος των αγίων λελάληχε προφητών» ϊν' είδείημεν αχριβώς έν «οία 
τινί χαταστάσει των πραγμάτων κειμένων, τίνα τ* τρόπον εχόντων, οί παρά Θεού προς αύτους γεγόνασι 
λόγοι. ΤΟΜΟΣ ΠΡ&ΤΟΣ. ^ 

ΚΕΦΑΛ. Α'. 

ΛΑγος Κυρίου ος έγετήθη Λρδς Ώσηέ τότ τον 
ΒβηρΙ, έΥ ήμέραΐς ΌζΙου• καΧ Ίωόθαμ, Άχάζ, 
Έ&χΙου, βασιΛέωτ Ίνύδα καΧ έτ ήμέραις Ίε- 
ροβοάμ νΙοϋ Ίωάς βασιΛέως τον ΊχτραήΛ. 

Α'. Προφητεύει τοίνυν ό μακάριος Όσηε έν ήμέ- 
ραις Όζίου, κα\ Ίωάθαμ, κα\ Άχά£, κα\ Έζεχίου, 
βασιλέων Ιούδα• κα\ έν ήμέραις Ίεροβοάμ, υίου 
Ίωάς βασιλέως Ισραήλ• Κα\ ό μέν χρόνος της προ- 
φητείας μέχρι τούτου νοείται λαβών τήν παράτασιν. 
Χρή δέ, οΐμαι, τά έφ' έχάστω λοιπόν άφηγείσθαι 
σαφώς, ώς αν Εχωμεν έννοεΤν, καθ&περ ήδη προεί- 
πον, οποίοι τίνες οί τοιοίδε γεγόνασι• πότερον αγαθοί 
τε κα\ «Ονοι πρδς βεδν, ^ γουν άπονενευκότες επί 
το μή ούτως Ιχον • κάΙ τίνα τά έφ' έκάστοις συμ- 
βεβηκότα, το?ς τε έν τ)) Σαμαρεία καλ το?ς έν τοϊς 
Ίεροσολύμοις. ΕΙσομεθα γάρ ώδε, κα\ λίαν ευκόλως, 
δποιπερ αν βλέπη της προφητείας ό σκοπός. Τελευ- 
ταίος μέν οδν ώνόμασται Ίεροβοάμ δ του Ίωάς, 
βασιλεύς Ισραήλ, γέγονε δε προ 'Αζαρίου, του κα\ 
Όζίου. Ίστέον &, στι έτερος ήμΙν παρά τδν πρώτον 
έστιν, δς έν καιροΐς γέγονε βασιλέως 'Ροβοαμ, υίοΰ 
Σολομώνος, πλην Ισότροπος εκείνω, καΐ είς άσέδειαν 
έμφερής. Γέγραπται [γάρ ώο\ περί αότοΰ- ι Έν 
έτει πεντεκαώεκάτω {του Άμασώυ, υίοΰ Ίωάς βα- 
σιλέως Ιούδα, έβασίλευσεν Ίεροβοάμ υίος Ίωάς επί 
Ισραήλ έν Σαμαρεία, τεσσαράχοντα κα\ &ν έτος. 
Κα\ έ ποίησε το πονηρό ν. ενώπιον Κυρίου. Ούκ άπέστη 
άπδ πασών αμαρτιών Ίεροβοάμ υΙου-Ναβάτ, δς έξ- 
η μαρτε τδν Ισραήλ. > *Ορ#ς, βπως ζηλωτής των 
εκείνου τρόπων γέγονε-, τήν Γσην ωσπερ άμαξητδν 
ερχόμενος, κα\ οιονεί κατά πόδας της εκείνου δυσσε- 
βιίας έλθών. Είτα τί φησι τδ Γράμμα τδ Ιερόν; 
* ι Έν έτει εΙκΌστφ κα\ έβδόμω του Ίεροβοάμ βασι- 
λέως Ισραήλ, έβασίλευσεν Άζαρίας υΙος Άμασίου, 
βασιλέως Ιούδα, δς έκκαίδεκα ετών ήν, έν τφ βασι- 
λεύειν αυτόν. Καλ δύο χα\ πεντήκοντα έτη έβασίλευ- 
σεν έν Ιερουσαλήμ. Κα\ δνομα τ|| μητρί αύτου Ίε- 
χελία έξ Ιερουσαλήμ. Κα\ έ ποίησε τδ εύθες έν 
όφθαλμοΐς Κυρίου, κατά πάντα δσα έποίησεν Άμα- 
σίας δ πατήρ αύτου • πλην τά υψηλά ούκ έξηρεν έτι 
γάρ δ λαδς έθυσίαζε κα\ έθυμία έν τοΤς ύψηλοΐς. 
Και ήψατο Κύριος του βασιλέως, κα\ ήν λελεπρωμέ- 
νος έως ημέρας θανάτου αύτου. > Ευσεβής μέν καΐ 
φιλόθεος *Οζίας, πλην οδχ δλοτρόπως.ιΟδ γάρ περι- 
«ϊλε τά υψηλά, φησ\ν, άλλ ν έθνμίιον έν αότοίς, καΙ 
τοΤς δαιμονίοις προσηγον θυσίας «Ι πλανώμενοι.ιΕΐτα 
παρ»εχ6β\ς Άζαρίας, ήγουν δ Όζίας, «Ις έκτοπους 
εννοίας, ψήθη πρέπειν %% τής βασιλείσς δόξη κα\ τδ 
χρηναι πληρούν τά νενομισμένα τό> θεφ, χα\ λει- 
τουργίας άντέχεσθαι της 1*ρ&• ^ Αή χαΐ τέθυχβ ΤΟΜϋδ ΡΒΙΜϋδ 

€ΑΡ. Ι. 

ΥεΚ9. 1. Υ&ΙίΗηΟοηιίηίηΗοά (αείπηι €$1 αάθ*0€ /ϊ- 
ΙίΗτη Β&βή %η άιβΗι Οζχοε, βΐ ίααΐΗαηι, Αο/ια*, ΕΛ$€Η}α 9 
ηρηη Ιηάα, *1 ίη ά\*\>\κ* Ιφοΰοαηι βΐϋ ίοαζ ΐερί$ 
ΙέταβΙ. 

Ι. ν^ιίείοαίυ γ ίΐ^φΐθ 1)β3ΐιΐ8 0$6%βίυ άίβυυβ 0%&, 
61 Ιοαιίιαιη, βΐ Λοίιβζ, βΐ Εζβούί», Γβ^αιιι 3υ«1α τ βι 
ίη άιβίκι» ΙβΓοϋο&π) ϋΐϋ ^οαδ τβ^ίβ Ι5τ»β1. Ει Ιβωρα» 
ςιϋιΐβαιταιίοίηϋ ΙιυοαδηυβρΓΟίΙυοίιιιη ίηΐβΙϋ^ίΐϋΓ. Αγ- 
ϋίίΓΟΓ «υίβηι ΟΓΐΙίηβ (1β είπ^ϋΗδ ιι»ΓΓ9ΐο<1αιη Ιιιοα- 
Ιβηΐίαβ, αϊ ιιοβοβΓΟ ρο85ίαιυ•, ςιιβποα(1πιο<1υιη ]*ιη 
<ϋοβ5&ιη, ςϋίΐΐβ» ηί Γβ^ββ Γυβηηΐ, υίΓααι νιϋβΐίοοΐ 
1>οηι, οι &βιιβ βιρι Οβαηι ίαιίιιι»1ί, &η ροιίυδ Ιη 
βοηΐΓβιήααι 3ΐ)ίβπηΙ, βΐ φιββ &ίο^υϋβ ΐυαα Ίη δ*ηΐ2Π* 
Ιαιη 46Γ050];ιηί8 Γβ^&ηΙίουδ βνβηβπηί. Ιι» βιιϋη 
αυοηαιη ρΐΌρΙιβΙία οοΙΠη^βΐ, ηαΙΙο ηβ^οΓιο ρβΓβρί- 
6Ϊ6ΐηυ8. ΡοδίΓβχηο ί^ίΐιΐΓ 1ο€θ ηοαιίο&ΐυ8 6$1 4θγο- 
^οβπι, ΓιΗοα Ιο*&, Γβχ ΙδΓΛβΙ, ςιιί ΑζΑήακη, «Ιί;ιβ 
Οϊίβπι, ίηΐβοβδδΐΐ. δοίΓβ Ηεςΐ Ι*υΐϊε αΐίυω Γυίδββ λ 
ριΊαιο, ςιικ ΐβιηροήΐΜΐβ γο^ϊα Κοοο9ΐηΙ, ϋΐϋ δαίο- 
ιιιοηίβ, νίχίΐ: (αρχ^ιι ηιοη^Ίδ ϋβάβαι, 61 ίι»ρίβΐι»ΐβ 
βίιηίίβηι ", δίοβωηΐιϋβίρβο βρΓίρίαιη βχδίΑΐ: < Ιη βα- 
ηο ϋβύίπιοςϋίηΐο Αηι&δί^, ίΐΐϋ ΐο*δ, Γβ^ίβ ΙϋϋΒ,,Γβ- 
βηβτίΐ ΐ6ΓθΙ>ο&ηι ΟΙΐιιβ Ιο&δ &υρ6ΐ Ι&πιβΐ ίη 5αηΐ3ΐπ», 
»ηηθ8 υ»ϋΐη 61 (ίϋ3(ΐΓίΐ^ίηΐ3. Ει, Γβείΐ ηιαίαιη οογοπι 
1>οιηΐΒο. Νου Γβ<ϊ6δδίΐ &ο οαιαίΐΗΐβ ρβοΰαιίο 4βΓ0- 

)>0&ΙΒ 61η.ΝΒ(1&1>, ς»ί ρβΟΟΛΓβ &άΐ ΙδΓ3βΙ.» ΟβΓΩΪ* 

ςυο ρ&ο(ο η)0Τ68 ϋΐίαβ βχρΓβδβ6Γ4ΐ , νβίαΐί δί ρβΓ ογ- 
οΙΐ8οα βΑβκΙΐΒΟί• 61 ρβΓ νβδίί^ί» ίιηριβίΛϋδ β]ϋδ 11)06» 
όβΓΘΙ. ΟοηΙ 8ΙΌρΙίϋδ δ30ΓΑ $€πρΙαΐ"3 <ϋοΗ? ι Απηο 
V 16681010 86ρλϊΐηθ ^6^ο1)03ΠI Γ6^ί8 1δί3β1, Γβ$η3γίΐ 
ΑΧ8ΤΙ88 61ΪΙΙ8 Αθ1»8ί^ Γ6018 ^α<^4» 8ΑΙ108 ΙίαΙϋΒ 86- 

<1βοΐιη• 04ΙΟ8 βυρί» {μιίη^υ&^ίοΐα Γβ^οδνίιίη 46Γυ- 
8&ΐ6ηι• ΝοιηβΒίαίαΓίδ €|ιΐ8 ί^ηβΙίΛ ίΐβ 4βΓϋδα1βπι. Ει 
Ιβοίΐ ψΛοά Γβοίαιη 6Γ41 οογαοι ΟοοιΊηο, ]αχΙα οκηηία 
φι» ίβοίΐ ραΐβτ 6)Η8. ΥβΓυηιΜιηιβη βιο^Ιδα, ηοη 681 
άβίΒοΙίΐϋδ : »(1ηηο βιιίιη ροραΐαβ 88€ήϋ€8ΐ)8ΐ βι 3(1α- 
Ιβίκα ίηοβηδίιηι ί&βχοβίδίβ. Ει ρ6Γ€ϋδδΙΐ ϋοη»ίηϋδΓ6- 
ΐ]6ω βι ίιιίΐ ΙβρΓΟδίΐδ υβ<|ΐΐ6 ίη <ϋ«ηι ηιοπίβ ^υ« "• > 

ΡΪΙ18 61 Οβί ΟΟΐΐΟΓ ίυίΐ 0Χ1Α8, 5 9©ί1 11011 ϋδ^ϋβ- 

ςυ3ςα6. ι Νοη βηίηι άβπιοΐίΐϋβ β&1 βχεβΙδΛ, ίηςαίι ; 
664 886ΓίΔο»θ8ηΐ ία ϋ1Ϊ8, βΐ (Ι^ιιιοηίουδ ηοβίίϋδ 006- 
ηΙκίΒΐ 86<1ιιοΙί•> ΡρδΙπιοίΙαπι ΐΓ^ηδνβΓδίιη βοΐϋδ Αζ&- 

ΠΑ8, 8ΪΤ6 0Ζ188, 6880 6Χ ΓβίρΙί Ο*Ϊ0ϊΐίΐ3ΐ6 ΟβΒδϋίΙ, 88- 

οή8 Ιβ^ίΐιαδ 06ο ίηδίίΐαΐα ουίΓβ, 61 ηήηίδίβήυηι 

βΑΟηΐΙΟ 6806886Γ6. ΡβΓ 80 ςθΧ>^α6 8Βθή&0&Τΐ(, 16- 

^601 β Μο^β 130*111 ί^βΟΓα/ΐδ. &Ϊ0ΐιι1 8αΐ6ΐη• λά Γαη- 

6ΐίθη6Ι1Ι 980Γ8Π1,8Ϊΐ)ί ηβΟΐί^ΙΜϋ» ΟΟΠνβΙΐίβηΙβηΐ 88060- 

αίΐ ιν , ι ΡβΓ6ΐΐ8»ΐ βυω Οοιηίηυβ, ίηςαίΐ, 6( βηΐ 
ΙβρΓΟβιΐδ ιωςιιβ ίη (Ιίβηι ιηοΓίίδ 8η» "• » Ιωιηωκίϋδ 
ί^ϊΐιΐΓ 86θΐιθ(Ιυηι Ιβ^βιιι 6τα( ΙβρΓΟδαδ, 61 Ιιαίαδοο- " 111 Βββ. ιίρΜ. •■ IV Κβ* χιν, 23, 24. »1Υ Ββ«. χν, 1-5. •• ΙΙΡλγ. 15, 1. " IV Ββ{. χν, & 49 8. (ΉΒΙΙΧΙ ΑΙΕΧΑΝ0Α1ΝΙ ΑΚ€Η!£Ρ• 20 ιηο<Η ιβογΙο ίπιρΓκια Γ85ΐπ$ β]ίοιβΙκληΙιΐΓ. 8ίο βηΐιη Α &* έαυτοΰ, των δια Μωσέως άλογήσας νόμων. Επειδή 1)60$ 8(1 ωοΓΟΓοπι ϋοοΙΟΓβιπ Μοδβη : < Ι,οςηβΓβ «ΊΠδ 
ΐ5Γ2β1, 6]ία&ηΐ 6ΧΙΓ8 €08ΐΓα οοιηβιη ΙβρίΌβοοι, 61 
Οΐίΐϊπη δβηιίηίδ ραϋβιιίβηο ; βίοιιιηβπι ίαπηοη<1οηι 1η 
δηίιη» 16 . ι Ροη'Καβ 681 8ο46πι πιογβο, 30308 ΗΚοίϋ, 
61 Γβ^βαι ςοί δδΟΓαηι οΊ£ηίΐ3ΐ6Μ ίηνβδβΓΗΐ ί$ηο• 
ηιίηί8 Οβυβ εοηάβιιιηανίΐ. (}οί3 υθγο μΓορ1ιβΙί<β νίβ 
ηοη 8<1 βυΐαηι ^ά3ηι, ηοοββΐ, φιί ίηοοίβΐιαηΐ ΙβΐΌ- 

8θ1νΠΙ8Π>, δθά 6113111 8(1 ΙδΓββΙ ρβΓίίηβΙ, 1106681,8α 

ύβεβιη ΙηΙηΐδ Ηι δαπίίπ,ι,ϋίοαηιυδ οροΓίβΙ άβ ϋβ ςηί 
Γβ^ηο ίΐηϋβιη ρΓχΓοβηιηΙ, Ιβπιροηυοβ Αζαηχ, ςηΐ 
61 Οζμ*, 61 ςοιβαδ 608 68ΐ3ηόΐ3ΐίΙ)08 ορρηιιιΐ 6οη- 
ΐ!£6ηΐ,6απ) ρΓθΓ8ΐιχιάο1οΐ8ΐπ8 νβΐυΐ ίηδοίβηΐί η>οιΊχ> 
(ΐ6ΐ)ίΗ(8(ί 68δβιιΙ. }«ιηι ΙκίΙοΓ νιοβδίοιοπι 0€ΐ8νυπι 
&ηηυιη Γββη&ηΐβ Οζίβ, ββα Αζ8Η&, 8ΐίυ8 Αζ8ιί*8 δέ άναβέβηκεν είς τήν ούδαμόθεν αύτψ πρέπουσαν 
λειτουργίαν, φημί δή, τήν Εεράν, ι "Ηψατο, φηοΑ, 
ούριος αύτοΰ, χα\ ήν λελεπρωμένος έως ημέρας 
θανάτου αύτοΰ. > Ακάθαρτος μεν ούν κατά νόμους 
6 λεπρός, χα\ άπεπέμποντο της παρεμβολής αϊ τψ 
τοιψδε πάθει κατειλημμένοι. Έφη. γάρ ποτέ Θε6ς 
προς τδν Εεροφάντην Μωσέα* < Αάλησον τοίς υίοις 
Ισραήλ, κα\ έξαποστειλάτωσαν εκ της παρεμβολής 
πάντα λεπρδν κα\ γονο£(δοή, κα\ πάντα ακάθαρτο ν 
ϊτά ψυχ$. ι Έπετιμάτο δε τ) νόσω, τετολμήκώς & 
μή θέμις, κα\ άτι μίαν του βασιλέως κατεψηφίσατο 
Θε6ς, τήν Ιεράν άρπάσαντος δόξαν. Επειδή δε -της 
προφητείας ή δύναμις ούκ είς μόνον βλέπει τον Ίο»- 
δαν, τουτέστι, τους έν τοΤς Ίεροσολύμοις, έρχεται δέ ΓιΗαδ ^γο!)08«ι ΙδπιβΠδ γ^οοπι ΙβηοίΙ ηβιιβίϋιιβ ° *«* έπ\ τδν Ισραήλ, τουτέστϋ, τάς δέκα, φυλάς τάς 86Χ. Οΐΐί ρ08(ςΐΙ8ΠΙ 61 ίρ8β III Υ18 ρ31Π8 801 80100- 

ϊίτνίΐ, ΓβοίΚιυβ ιηΑίαπι οοηχα Βοηιίηο, ςοίοοδ&ηι 
<1θΐη68(Τ6Ϊ8 βοίβ ΐΓίκϋΐιι» 681 ]ο$;οΐ8θ<1θ8, 61 ρβήϊΐ. 
Ρΐ*066<ΐ6ΐΐΐ6 ρΟδΙΠΙοάϋΠΙ ΐ6ΐηρ0Γ6, 81100 ΐΓΚβδ'ίΜΟ 61 
0618Υ0 Γβ^ΒΙ ΟζίδΒ, Π1Γ808 θη£ΪΙθΓ 80Ο6Γ ΙβΓ86ΐ 8θ1- 

Ιαιη, 61 Γ6^η8( ιη6Π8β οηο, ηιοχφιβ & Μίηβίπι Γιΐίο 
6&Ζ6 06ΤΗ6Γ88 ίηΙβπαιίΙΟΓ. 8ί^ηι6θ8ΐΙ βιυΐβχιι (Ιίνίηβ 
δοΗρίιΐΓΒ &π>1)03 Γπίβββ <1β 88η§υίη6 4βΙιυ, 61 ΙΙΙίοβ 
6]η8 ςοί οοοίοΊΐ ΑοΗ»!), βΐ ΠϋβΓΟδ β]υ§, 61 Ι628ΐ>6ΐ ; 
ουί 6ΐΐ3ΐη ρΓΟπηβίΐ 0608: ι ΡΙΙίί Ιυί «8({υθ 8(1 ςα8Γ« 
ΜΐηκβηβΓλΙίοηβιηββιΙβουηίβυρβΓ ιΙ>γοιιοπ» Ιηιιπι ". ι 
Κβ((η8νΐΐ ι^ιογ ΜβηΛίπι βηρβΓ ΙβΓ86ΐ 6αηι οοοί(1ί88βΐ 
δβΐΐυιη, ι ΕιΓβοίΐ πηβΙαπι, ίηςαιΐ, ι ίηοοϋΐίδϋοπιίηί. έν τ^ Σαμάρεια* φέρε λέγωμεν άναγκαΕως τους έπ' 
αύτδν βεβασιλευχοτας έν ήμέραις Άζαρίου, του κα\ 
Όζίου, καΐ ποίαις αυτούς συμφορα?ς συμβέβηκεν έν- 
αλωναι, κατη^(5ωστηκοτας έκτόπως τήν βέβηλον ειδω- 
λολατρών . Ήδη τοίνυν είκοστδν κα\6γδοονΙτοςΙν τφ 
βασιλεύειν έχοντος Όζίου, του κα\ Άζαρίου, Άζα• 
ρίας έτερος, του Ίεροβοάμ, βεβασίλευχεν έπ\ τδν 
Ισραήλ μήνας έξ. Επειδή κα\ αύτδς έν δδφ πεπό- 
ρευται του πατρδς, κα\ έποίησε τδ πονηρδν έν όφθαλ• 
μο!ς Κυρίου, δέδοταί τισι των οίκείων είς σφαγήν, 
κα\ δή διόλλυται. Προϊόντος δέ του καιρού λοιπδν, έν 
έτει τριακοστφ καΐ δγδόω βασιλείας Όζίου, χρίεται 
πάλιν έπ\ τδν Ισραήλ ό Σελούμ • κα\ βεβασίλευκε Νοη Γ66688ΪΙ »1) οιηπίουβ Ρ666&ΙΪ8 ΐ6Γθ!>θ8ΐη 61ϋ £ μηνδς ημέρας. Άνήρηται γάρ εύθυς ΰπδ Μαναίμ Ν8(!8ΐ), ςυδ Ρ6668Γ6 Γ66ΙΙ Ι8Γ361 18 . > Β6£η8ΐϋ6 80- 

Ιβιη Μα ηΒίιη, 86 Οβιιιηφ οβΓϋΐιϋβηΐβ €{0(μΙ νβΙιβηοβηΙβΓ 
ΓαΙβοηιηι «ΙβοΓυσι ουίΐυηι 860ΐ8Γ6ΐυΓ, ΡηαΙ ΑδβνπΟΓυιη 

ΓβΧ ΓϋΙΒ ίηΓβδΙΟ 6Χ6Γ6ΙΙα ίΐΙ£[Γ688υ8 68( §3108^811)• 

Ουι οαΐΒ Γ68ί*ΐ6Γ6 Μ8η3ίηι ηοη ροβββΐ, £Γ8ΐΐ(11 ρβου- 
ηί8 ηαιιΐ6Τ8ΐ8 Γβοβδδοηι 61 ρ366ΐη ρβΓβυββίι. Μοηυο 
Μ8η8ίιη 8πηο 8ΐΐ6π> 61 ςιήηηβ8|;68ΐηιο Οιΐ3Β, ροδί 

6Χ668811Π1 ραίΓΙβ Ιΐη^ίΐϋΓ ΙΩ Γβ^βΓ» ΐ6Γ08θ1νΠΝ8 |θ8- 

ι!ΐ8ΐη, (ΙβςϋΟδεπρίβηι Ιβ^ίηΐϋΒίΐΡβοίΙ (μοβ* ρΙ»οίΐοηα 
6Τ81 οοπιπι Οθΐιιίιιο, 66611 η<)υπι οπιπίβ ςυ» Γ606Γ81 

Ρ816Γ 6](Ι8. ν6ΓϋΠ1ΐ8ΐηβη 6X66188 ΠΟΠ «Ιδίϋΐίΐ ; 8(11106 

ρορυΐαβ 1ηαπιοΐ8ΐ)3ΐ, 61 βάοΐβίκΐ ΪΒββηβοηι ίη βχ- 

Οβίδϊβ ". > δαρβΓ 18Γ86Ι 80160) 0η6ΐ08 681 Ρή866ί&8, 

ΗΙίοβ Μ8η8ίιη. ι Εβ^ηανίΙ 801601, ίηφιίΐ, αηηοδ υΙου Γαζή του έκ βερσίν^ Έπεσημήνατο δέ τδ 
Γράμμα τδ Ιερδν, δτι γεγόνασιν υίο\, καΐ έξ αίμα- 
τος ή σαν αμφότεροι του *Ιου, δςάπέκτεινε τδν Άχαάβ» 
κα\ τους υΙους αύτοΰ, κα\ τήν Ίεζάβελ, φ κα\ ύπ- 
έσχετο ά βεδς, λέγων * • ΓίοΙ τέταρτοι καθήσονται 
έπ\ του θρόνου. » Βεβασίλευκε τοίνυν ό Μανάΐμ επί 
τδν Ισραήλ, άπεκτονώς τόν Σελουμ, ι Κα\ έποίησε.» 
φησ\, ι τδ πονηρδν έν οφθαλμοί; Κυρίου. Ούκ άπέστη 
άπδ πασών αμαρτιών Ίεροβοάμ υίοΰ Ναβάτ, δς 
έξήμαρτε τδν Ισραήλ. > Βασιλεύοντος δέ αύτοΰ, 
φημ\ δή, του Μαναΐμ, καΙ θεψ προσκρούοντος, διά 
τδπροσκεισθαι λίαν ταΐς τών είδωλωνψευδολατρείαις, 
χαταστρατεύεται τής Σαμαρείας Φουά βασιλεύς 
Άσσυρίων. *0ν άμύνασθαι τοις δπλοις ούκ έχων ό <1υο8, 61 Γβ6ΐΙ Π)8ΐοηι 60Γ8ΠΙ Οοπιίηο, 6θη]απινΊΐςο6 1) Μαναίμ, πολλοΖς άναπείθει χρήμασιν άποφοιτήσαι 8άνβΓ808 60Π) ΡΙ\8666 &1Ϊ08 ΚοηΐβΙί» (10Χ 6] 08, βΐ 
Ρ6Γ6088ΙΙ 6001 10 δ2Π>8Π8,6ΐ Γβ^ηβνίΐ ρΓΟ 60 80^6Γ 

Ιβπιεί. Ει ίβοϊΐ π)8ΐοιο 60Γ&Π) ΟοαιΊηο, 61 ηοη Γβοβδβίί 

8 Ρ6668118 ΐ6Γθ1)080) ϋΐίί Ν»1)3Ϊ, €|υί ρ6668Γ6 ΓβΟΙΙ 
Ι8Γ86Ι *•.! δθΙ> η06 Γβ^β 8866Π(1ίΐ Τ1ΐ6^ΐ8ΐρ03ΐ888Γ 
Γβχ Αδβνποπιηι, 61, ΤΙ 0€60Ρ818 οπίνβΓδ» δβηΐβΠΗ, 
ΙδΓ86ΐ601 (ΓΒΠδΙοΚί 10 Αβδ^ΠΟβ. ΗθΓίΟΟβ 681 80(601 
ΒΙ Ρ08666 Ρ6Γ Ιη»ΐϋΐ&5 08683, Οΐΐί Είλ, ςοί 61 Γ6((η8- 

ηΐρΐΌβο 8ηηο νίοββίηιο Ιθ8ΐη3Πΐ Οΐίί Αζ8πφ.€ Ιο 
ό*ί6ΐ>03 1111&, ΙηςοΙΐ, οοβρίι Βοοαίηηβ πηΙΐβΓβ ιη Ιοάβαι 

Β88ίη Γ6^6ΠΙ δ)ΤΓί83, 61 Ρ1|366Θ ΙΙΙΙΟΟΙ Ρ»0!ϊ16ΐί* ". > 

^αο Ιοεο 86πηο ΓβίΓΟΓδυηι Γ6(1ίΐ• Οίχίηιυδ βηίοι τής γής» καΐ λΰσαι τήν μάχην. Επειδή δέ τετελεύ- 
τηκεν δ Μαναΐμ έν έτει λοιπδν πεντηκοστφ και δευ• 
τέρφ τής βασιλεία Όζίου, χρίεται πάλιν έπί μέν 
τδν Ίούδαν, κα\ έν Ίεροσολύμοις Ίωάθαμ μετά τήν 
τοΰ πατρδς τελευτήν, περί οΐ γέγραπται, δτι 
ι Έποίησε τδ εύθές έν όφθαλμοις Κυρίου, κατά 
πάντα δσα έποίησεν Όζίας ό πατήρ αύτοΰ. Πλην 
τά υψηλά ούχ έξήρεν* έτι ό λαδς έθυσίαζε, κα\ έθυ- 
μία έν τοις ύψηλοΤς. ι Έπί δέ γε τδν "Ισραήλ Φα- 
κέας υΐδς τοΰ Μαναΐμ, ε Βεβασίλευκε δέ, φησ\ν, έτη 
δύο, κα\ έποίησε τδ πονηρδν έν όφθαλμοίς Κυρίου. 
Είτα συνεστράφη, φησί, έπ* αύτδν Φακεέ, υΐδς τοΰ *•Νοω. ν, 2. " Ι^Υ Κβ£. χυ, 12. » IV ΙΛο^. χνιι, 1-8. » ίΐιί^. 32-3δ. " !Μϋ. 83^6. « ίυίιί. 37. « ΟΟΜΜΕΝΤΑΚίυδ ΙΝ 03ΕΑΜ ΡΚΟΡΗΕΤΑΜ. «* Τομελίου, ό τριστάτης αύτου. Κα\ έπάταξεν αύτδν Α πιΟΓίυιιηι Ροκββ, 0x63 ΠΒο ΕΙ»ιη €θη]ατ«Ιίοη*ιη έν Σιμαρεία, χα\ βεβασίλευχεν άντ' αύτου έπ\ τδν 
Ισραήλ, χαλ έποίησε τδ πονηρδν έν όφθαλμοΖς Κυ- 
ρίου, χα\ ούχ άπέστη άπδ των Αμαρτιών Ίεροβοάμ 
υΙοΰ Ναβάτ, *ς έξήμαρτε τδν Ισραήλ. > Αύτοΰ 
βασιλεύοντος άνέοη Θεγλαβαλασάρ βασιλεύς Ασσυ- 
ρίων, δς π&σαν ελών χατά κράτος τήν Σαμάρειαν, 
άπψχισε τον Ισραήλ είς •Ασσυρίους. Τετελεύτηχ• 
δέ χα\ ο Φαχεέ, συστροφήν έπ' αύτδν ποιήσαντος 
Όσηέ του υΙου Ήλά, δς χα\ έβασίλευσεν άντ' αύτοΰ, 
έν έτει είχοστψ Ίωάθσμ υ Ιου Αζαρίου. < *Αλλ' Ιν 
ταϊς ήμέραις έχχίναις, φησ\ν, ήρξατο Κύριος έξαπο- 
•τέλλιιν έν Ιούδα τον 'Ραασων βασιλέα Συρίας, χα\ 
τδν Φαχεέ υΐδν Τομελίου. ι Άνόπιν ήμϊν έν τούτοις ό 
λόγος Ερχεται. Έφαμεν γάρ, δτι τετελεύτηχεν ό Φα- 61 ιηβίϋίαβ Ιη ΗΙυπ» οοσ>ρ3Γ3ηΙ«. δοά φΐ<χ1 Ιοαιρο- 
ιΊΙχιβ ο}α8 «οοίάΊι, ίη αιοάίυηι η3ΓΓ3ΐίοηΐ8 •Λ<Ιϋ- 
οΚ. ι ΟοβρίΙ οηίιη, ίηςυΟ, Οοπιίηυβ ηΤϋΐΟΓβ (Ιίβυυβ 
ίΙΓίδ ίη Ιιι&μ ΚήΑδίη Γβ^βω 8γπ», βΐ Ρΐι&οββ Πϋυιη, 
ΑοηοΙί». » ΡΙιαοβο η*αΐ(]υ6 Κοηι*!]*. ΟΙίυβ ίβΓΟβο- 
1γπιίΐ36, ΐαηςίΜηι βηΚίιηοβ. χπηίδ Ιαοβδ&ίτίΐ. Οιιπκ 
ςαβ βΟΓίΐβΓ, βΐ ίηίτ3οΐο γοοογο 8ΐΙ>ι Γββίβιί νϊάπβΐ, 
ΚΙιαδΐη δνποπιιη Γβ$βπι «4 3Γπΐ3, ββουηι ΙβΓΟβοΙτιη» 
«χρυ^η•η(1» οοηβοοί^ικίΑ. ΐιηροΐΐΐ. ΒβΙΙο ί|ρΐιΐΓ βάοιν 
ηβίο, 4ο»ΐΙι&ητι Αζβπ» ΑΙΙοβ άοοβαΊΐ, 61 τβ^ηαπι 
ΑοΙιβι ηΊίιΐϋ β]ϋ« ϋοοίρίΐ "\ ηοιηο ίιηρΓΟοίωίιηαε βΐ 
ίΰοΐοΐβΐη, «ϋβοφιβ 8(1 βιτοΓβηι Ιηειηί ίάοΐοηιαι οαΐ- 
Ιηβ ευποβ, υΐ βΐ Γιϋυπι βααπη ρβΓ ι^ιιβιη ΐΓ3ηδΓβΓΓ«(, 
61 3(1 ςαοαΎΪ8 ΙβΙηιαι Γβοίηυβ άβο1ίη•ΓβΙ, βΐ »<]ο- χ*Ι, Όσηέ του υΙοΰ Έλα σύστρεμμα χαΐ επιβουλών Β ΙογοΙ ίηοβηβααι Ιη βχοβίβίβ, 61 8α1> οηιηί Ιίςηο Γγοο- έκ' αυτόν τίνα ποιήσαμε νου. Πλην έν χρόνοις αυτοΰ 
γΕγονος, βίς μ4σον Λγβι διήγημα. • Ίϊρξατο γάρ, 
φησί, Κύ^ος έν ταΐς ^\/Λραις έχείναις έξαποστέλλειν 
έν Ιούδα τδν 'Ραααών βασιλέα Συρίας, χα\ τδν 
♦αχεέ υΐδν Τομελίου. > Φαχεέ γάρ ό του Τομελίου 
πεπολέμηχεν ώς όμορους δντας τους Ίεροσολυμίτας. 
Έπβιδή δέ δεινήν χα\ άθραυστον έθεδτο τήν άντί- 
ατααιν, άναιαίθει τδν 'Ραασων τδν βασιλέα των Σύ- 
μη, σόνοπλον αύτφ γενέσθαι χα\ συλλήπτορα, χαΐ 
συνβχπολιορχήσαι τήν Ιερουσαλήμ. Συνεστηκότος 
δή ουν του πολέμου, τετελεύτηχε μέν Ίωάθαμ ό 
υΐδς Άζαρίου. Διαδέχεται δέ τήν βασιλείαν "Αχατζ ό 
υΐδς αυτού, πονηρδς ων άγαν χα\ ειδωλολάτρης, χα\ <1θ8θ, βίευΐ 9 ββπρίυη ββ( *•. €οηΙιΐΓΐ>3ΐιΐ3 Ι^ϋαΓ 
ΔοΙιαζ, οοΐΐβοιίβςυβ αηίνβΐΈίβ εΐϊνιΐϋβ ςα» ιη ϋοηαο 
Ι>οΐΒίηί ίην*ίηί€ΐ)3ηΐϋΓ, ρβΓ ηυιιΐίοβ 3(1 ΤΙιβ^^ίρΗα- 

1333Γ Γβ^βΙΙΙ Α3δ)'Π0Π1Π1 8&1α1ΐβ θΙ>Ιΐηβη<]33 03ϋ83 688 
ΙΓ3Π8ΙΏΙ8ΪΙ. Αβδ^Ηϋδ ϊβίΐϋΓ 00ΠΙΓ3 Η1ΐ38ίη Γ6£6Ν1 

5β11ϋΐη δϋπιΊΐ, Οαηαββουπι 8]ΤΓΐ3β ΐΏβίΓοροΠπι οβρΙΙ, 
Η1ΐ35ίπ ίιαβΓΠοίΐ. Αοΐιαζ ροβΐιηο<1αηι ΙβΓοεοΙνιηΙβ 
Ο3ηΐ38θαιη, Αβδ^πυω ▼ίδϋΓϋβ, ύββοβηάϋ. 11)1 Ιη 
<1β1υΙ)Π8 ιόοΙΟΓϋω ουαι 3ΐΐ3Γβ ηονο ςυοάβπι βΐ ίη- 
ν»ιΐ8ΐο ιηοάο οοηδίΓϋοΐοω νί<1ΐ886ΐ ι βο ιοβ^ηορβΓβ 
ο*βΐ6€ΐ3ΐϋ», ίοτηΐλΐη β] α β 86α βχβωρΙβΓ 8(1 ϋΗ3βι 
830βΓ<1οΐ6ΐη ^βΓΟδοI^Iϊ)^Iη ηιΊβίΙ, 61 βιιηΗβ οοηβΐηιΐ 
]ιΐ88ί(. Ουο ΗΙ&ΐο Ιη <1οπιυπ> ΠοηιίηΙ, 61 Ιβηΐυπι ηοα χαταμεθύων οΟτω πρδς πλάνησιν είδωλο μανή, ώς χαΐ ^ βρΓΟίο 80 οοοίβιυρίο ςαοίΐ Μοβββ 0«ί ▼οΐυηϋιΐβ Γβοβ- τδν Ιδιον υίδν διαγαγείν έν πυρ\, χα\ πρδς πάΐν ότιουν 
άπονευσαι των έχτόπων, χα\ Θυμι3ν έν τοις 
ύψηλοΤς, χα\ ύποχάτω παντδς ξύλου άλσώδους , 
χατά τδ γεγραμμένον. Τεδορυβημένος δή ουν ό 
*Αχατ(, πάντα συνενεγχών τδν πλούτο ν τδν ευρε- 
θέντα έν οίχω Κυρίου, αποστέλλει πρδς θεγλαβαλασάρ 
βασιλέα Ασσυρίων, χα\ σώζεσθαι δι' αύτου παρεχά- 
λει•'0πλ^εται τοίνυν Ασσύριος χατά της 'Ραασων 
βασιλείας, χαΐ δέχεται μέν τήν Δαμασχδν, ή έστι μη- 
τρόπολις της Συρίας, αναιρεί δέ τδν 'Ραασων. Είτα 
χάτεισιν Άχατζ έχ των Ιεροσολύμων είς Δαμασχδν, 
όψό(Αενος τδν Ασσύριον. Έν δέ τοις των είδωλων τε- 
μένεσι θυσιαστή ριον έωραχώς, χαινοπρεπη τίνα χαΐ 
άήθη κατασκευήν έχον, καΐ ήσθε\ς έπ' αύτψ λίαν, Γ31, βϋρβΓ 60 δΜΟπΠοίβ δθ1βΙί)ηΪ3 ρβΓρβΐΓ3Γ1 01811- 
(Ιβνίΐ. Α1Ϊ3 ΡΓ3Ρ16Γ ΠΧΟ ίη ΙβΠίρΙο^ ρΓΟ 3ΓυϊΐΓ3ΐ»1 

ίηοοιίδίάβΓΑΐβ, βΐ Οβο Ιηνίιο ηονβνΐΐ. Ουίη βΐ ιβην 
ροπυυβ 6]υβ, βΐΐ3ΐηηυιιι νίνβηΐβ 0866 ΟΗο ΕΙηηι Γβ^β 
1$Γ36ΐ, 38€βηϋίι δ»1ιιιηη3δ3Γ Γβχ ΑδβνηοΓυπι 3(1νθΓβαΛ 
1δΓ»β1, ν3δΐ3ΐ3ςυβ δ3ΐΐ)3η3, 3<1 ηιοηΐ68 61 Ωυνίοβ 
ΜβίΙοΓϋΐιι ίρδππι ΐΓδηδίυϋΐ. Οδββ ςυοςυβ ηβοΊ άβά\1 % 
ςιιοϋ 0181133 ( δίβηυιη δυΐ^αίοηίδ ) ηοη 3ΐΐυ1ίβ86ΐ, 
ςυίη ροΐίυδ ^£β>Ρ 11 Γβ^βιη αυχϋίο νοο3δδβΙ •\ 
Α(Ηΐ3Ζ 6 νίνΐβ 6Χ6ηιρΙο, Γ6^η3νίι Εζοο)»ί33 βΐίυβ 6]«8 
8υρβΓ 1\η\λπ\ ίη ίβΓϋδδΙϋπι. Η ίο ίυίΐ νίτ ρίυδ, 6ΐ]υ8ΐί- 
ΙΪ33 ςυ3ΐη βΐυίΐίοδίδδίιυυδ, υΐ Ίηιαΐ6ηδυπι ςυ&ηΜίηλ 
6ΐιρΓ3 δΐίοδ ίη Ιιίβ οχοβΠβΓβΙ.ιΙρβο βχοβίβ» (ϋδδίρανίΐ, 
61 Ιυοοβ δυοοίάίΐ, οΙβΓΗίΟοιηίηυδΟϋίη βο".>Εο Γβ^β έκτύπωμα λαβών, αποστέλλει πρδς Ούρίαν τδν ιερέα & ββοβηάίΐ δ€η3οηβΓΐηι Γβχ Α8$)ΤΓΪ0Γυηι 3(1 οίνίΐ3ΐ68 έν τοίς 'Ιεροσολύμοις , κα\ δή κατ' αύτδ γενέσθαι 
προστέταχεν. ΕΙσενεγκών δέ έν οΓκω Κυρίου, χα\ 
μονονουχί κα\ άτιμάσας τδ χατά βούλησιν βεοΰ διά 
ΙΙωσέως γεγενημένον, έπ' αύτψ πληρούν τά νενομι- 
σμένα προστέταχε. Κα\ Ιτερα δέ πρδς τούτοις χεκαι- 
νούργηκεν έν τψ ναψ, χατά τδ αύτψ δοκούν, άπερι- 
αχέπτως, χαΐ άπαδόντως βεψ. Αλλά χα\ έν τοΖς αύ- 
του καιροίς, Ιτι ζώντος Όσηέ υΙου 'Ηλά βασιλέως 
Ισραήλ, άνέβη ό Σαλμανασάρ βασιλεύς Ασσυρίων 
έπ\ τδν Ισραήλ, δς χαταδοώσας τήν Σαμάρειαν, μετ- 
φκηαε τδν Ισραήλ έν δρεσι, χα\ ποταμοΐς των Μήδων. 
Απέχτεινε δέ χα\ αύτδν '0ση4* Κα\ διά ποίαν αΐτίαν ; ^(1*633 1ΙΙ0ηίΐ38, ^038 0086(1ίΐ,6( 0ΙΙΓ3 ΙβϋΟΓβΠΙ Οβρίΐ. 
ΤϋΠΟ 116Π) 11308*663 ΐ6Γ080ΐγΐ1Η8 ίη8ϋΙΐ3ί, 61 ΙηΐρΟ- 

(Ιβηβ 08 οοηΐΓ3 06ηηι βροήβηβ, ηιβΙβϋΊοβηΐΙδδίηιββ 
ϋΐ33 νθ€θ8 οηιίαίι.ΤυηοςυοςυοΙοΐο 0*313 βχθ8δΙη8 
Α&8γΓΐοΓυπι οβηίαηι οοιο^ίιιΐβ ςυίηςυο ηιίΠί3, υη* 
ηοοίβ ηΐ8ηϋ 80{;βϋ οοηίβοι». Η*ο υΐϋίιβΓ ίη ρΓ«8βηβ 
εϋοΐΑ 8ΐιηΐ : ουίςαβ οηίιη ΐδίΟΓυηι 638υιιπι ρΓορηβΙίουβ 
οίο 8€γπιο 8€Ϊ16 ηυ*ύ>3¥6Γίΐ. Νυοο βη'πη 83ηΐ3Γί(38 
ίηοΓ6ρ3ΐ : ηυηο 46ΠΜθΐ7ΐιι!ΐΐ8 ηοβίϋοιη «(Ινβηιυηι ωί- 

Π3ΐϋΓ: 03ρΐίν1ΐ3ΐ63 ρΓ360αηΓΐ3ΐ,ΐίαΐ0Γ6Π1 ρΓ3βδίβηί0θ»1, 

αυχίΗυη: ρΓΟίιιϋΐίΐ : 3ά οοητβΓβιοηβαι ίητιίαΐ :ηβο υϋα 

ίη Ιΐ3€ ρΐθρή6ΐί3 ρΓ3Βΐ6ΓΟΐί8$3 681 Γ3ΐίθ, υΠϋβΥΟ 010^. » » Ββκ. χνι, 2. Μ Η>Μ. 4. » IV Κβ*. χνιι, Ι ββ^. » IV Βο*. χνιιι, ± <3 5. ΟΥΝΕΛί ΑΙ,ΕΧΑΝΙΤΚΙΝί ΑΚεΗΙΕΡ. Η 

Λι•,ςαο ΐϋηοβΠΌΓβ^βρΓίδ οοη$α1ί ύβουίΐ. Α1Ι βΓ^ο : # Οτι μή προσχεχόμιχεν αΰτφ τδ μαναά, φησ\ν, β ήν 
βυμβολον υποταγής • ΙχΑλει δ* μάλλον εϊς Ιπικσυρίαν τδν ΑΙγυπτίων τύραννον. Είτα χατά τούτο τελευτή- 
σαντος τόΰ "Αχταζ, βεοασίλευχεν Έζεχίας υίδς αύτοΰ ΙπΙ τδν Ίούδαν Ιν Ιερουσαλήμ, ι Οδτος γάρ άνήρ 
γέγονεν εύσεβί);, κα\ των δτι μάλιστα δικαιοσύνης Ιπιμελου μένων, ώ£ Ασύγχριτον Ιχειν παρ* τους άλ- 
λους τήν δν γε τούτω διαφοράν. • Αΰτδς καθείλε τά όψηλά, χα\ τά άλση, φησι, Ιξέχοψε. Κα\ ήν Κύριος 
μετ' αύτοΰ, ι Αυτού βασιλεύοντος άνέδή ίεναχερε\μ, βασιλεύς Άσσυ ρ Ιων, Ιπ\ τάς πόλεις της Ιουδαίας τάς 
όχυράς. Κα\ πολιορκήσας, εΤλεν άμοχθί. Τότε κα\ 6 'Ραψάκης αυτοίς τοίς Ιεροσολύμοις Ιπιπηδ*, κα\ 
άπύλωτον άνοιγνύς κατά θεοΰ τδ στόμα, τάς παμβλασφήμους εκείνος άνίησι φωνάς. Τότε κα\ πεπτώκα- 
σίν έχ της παρεμβολής των Άσσυρίων έκατδν όγδοήκοντα πέντε χιλιάδες, Ιν μι$ νυκτ\, Αγγέλου χειρί 
δαπανώμεναι. Ταύτα χρησίμωςεΤρηται πρδς τδ παρόν. Έκάστω γάρ των συμβεβηχότων Ιφαρμόσειεν εΰτέ- 
χνως της προφητείας ό λόγος* Ποτέ μέν γάρ επίτιμη τοις IV ΐΛμαρεΙ^. • ποτέ δέ τοις Ιν Ίεροσολύμοις 
απειλεί τάς εφόδους, προαπαγγέλλει τάς αιχμαλωσίας, προχαταμηνύει τδν φόβον επαγγέλλεται τήν 
Ιπικσυρίαν • καλεί πρδς έπιστροφήν ■ χαΐ ούδεις τι) προφητεία χαταλέλειπται λόγος ή Τρόπος των αναγ- 
καίων είς δνησιν τοίς τοτηνικάδε πεπλανημένοις. Τοίνυν'φησίν 

10 ν«κ^,«. Ρήηϋ'ιρΐύιη ΦιηοηΗ Όοαάηϊαάϋα*. Α Εί (Ιίχίΐ ΰοηιίηΗ* αύ 0$*β. 

Η. ΙπείρίΙβιΓπη ϋβυδ ία ρΓορΙιβΙ» Γβνβ1»Γβ ιήγβίβπβ, 
ββοαηίΙυηΊ ίΠα<1 ιηιφιβ, ςαοά *1> αΐιο ρΓορηβια 8&ιί3 
»μ6Νβ ώεΐυαι 681 : ι δυρβΓ ουβίοάΐαίτι ηηβαιη βίβ- 
λο, 61 αδοβηύαϊή δ'υρβΓ ρβίΓδηι, 61 εοπίέπιρίαο•!-, ιιΐ 
νΜ68Π) ςυίά ΙοςυβίυΓ Ίη πι β ϋοπΓιηιΐδ Οβϋδ'*. ι Κβ- 
▼61*1 βηίπί υηινβΓδοπιω Οβϊ», θυιη ββηοΤι» ΓιιΐϋΓΌ- 
τυιη ηοΐίϋαιη ίο αήίιηύηι ίπίηιίαΐΐ* ϋπιΐβ οέαΐύδ 0*- 
*Ιϋ : ι Αυίϋαηϋ φιίά Ιο<ΐύαΙυί ίη ηιβ Οοιήίήιΐδ' όβιίε, 
ςαοηίαιη ΙοφίβΙϋΓραεβηιΊή ρΐβϋβαι βιιαιη "•'. >' Εοάβηι 
ιηοϋο 61 οβαΐυέ Ζ&οϋ&η&β ΙοςυίΐιΐΓ : ι Ει ΓβδροήάίΙ 
βη^βΐϋβ, Γοςάβηέ ίη πιβ >τ . ι ΟοηδυβνβηιηΙ ςυίρρβ 
Β&ηοιι ρρορηβΐ* Οβϊ ββπηοηβω βρρβΠ^Γβ οη^εΐυιη, 
ϊίψοιβ αηηυηΐΙ^ηίβηι ίρβίβ, βΐ 0ΐαηΐΓβδΐ3ηΙβΓη νοίαιϊ- ^Αρχή Αόγον Κνρίον έτ Ώστ}έ. Κ<ύύχ* Κύριος 
Λρ6ς 'Οσηέ. 

Β*. "Αρχεται μέν γάρ Ιν τφ προφήτη βεδς άποχα- 
λύπτειν μυστήρια, κατ* ΙχεΤνό που πάντως, τδ δι* 
έτερου προφήτου σαφώς είρημένόν • 'Επ\ της φυλά• 
χ^ς μου στήσομαι, κα\ Ιπιβήσομαι ΙπΙ πέτραν, χαΥ 
άποσΧΌπεύσω -ίου ίδεΤν τί λαλήσει Ιν Ιμο\ Κύριος 6 
θεός. >"Α'ποχαλύπτει γάρ τοΤς *γ<οις # βίς νουν ένιβις 
των έσομένων τήν γνώσιν δ' τίών βλων β^ός.Κανγουν 
ό β μακάριος φησϊ' Δ'αΛδ• ί'Αχούσομαΐ τ* λαλήσει Ιν 
Ιμόι Κύριος δ θίδς, βτι λαλήσει είρή'νην ΙπΙ τδν λβίδν 
αδύτου, ι Ουδέν δ! ήττον ήμίν χα\ δ μαχάριος προφή- 
της Ζαχαρίας διάτων ίσων Ιρχεται λόγων Ιφη γάρ • 
ι ΚαΙ άπεχρίθη δ άγγελος 6 λαλών Ιν Ιμοί. ι Έν 
Ιθει γάρ ήν τοΤς Ιν άγίοις προφήτοής άγγβλον Απ•• ΐΑΐβπι Οβϊ ΡίΐΐΓϊβ. βυοϋ ίΐ6Π) ρΓορΙιβΙ» Ιμ\Μ 1β8ΐ3- ® χαϊ.εΓν τδν του βεου λόγον, ώς άπαγγέλλοντά τε αύ- 

τοΤς χαΐ Ιναργη χαθιστώντα τήν βούλησιν του βεου 
χ*α\ Πατρός. Έπιμαρτυρήσβι δΙ λέγων χα\ ό προφήτης 
Ησαΐας περ\ αύτου • <"Οτι πίσαν βτολήν έπισυν- 
ηγμένην δόλω, μετά χαΐαλλαγής άποτίσουσι , χα\ 
θελήσουσιν εί Ιγενήθησαν πυρίχανστοι.'Οτι τταΐδίον 
Ιγεννήθη ήμΤν, χα\ καλείται τδ δνομα αοτοϋ, μεγά• 
λης βουλής "Αγγελος• ι # Οτι Λ}?ίν ίσχνή χοΑ άσυμφ*. 
νής Ιν τοΖς άγίοις ή άποκάλυψτς, χοΑ 6ύχ\ γλώττβ 
*άλ (ϊήμασι τοϊς χαθ' ήμΛς επιτελούμενη, πληροφο- 
ρήσει γράφων ό Ιϊαυλος* <Έ δοκιμή ν ζητείτε ένέμο* 
Χαΐουντος Χρίστου; > ΟύχοΟν τδ Ιν ΏσηΙ γενέσθαι 
τδν του θεού λόγον, είη άν, ώς έμοιγε πάρεστι νοείν, 
Ιτερον ουδέν τοις άχροωμένοτς χατάσημαίνον, ή δτι ΐυΓ : ι Ουίλ οωηβϊΒ βίοΙ&ιη £θη%τβ%Μηί άοϊό 9 61 
τββίίηιβηΐϋπι ευ πι οοηιιηυϋιΐίοηβ ΓβδίίΙϋβηΐ, βΐ νο- 
Ιβηΐ, 81 ΓυβΓυηΙ ί^ιιβ «οπιϋυβϋ, ςυί» ρυβΓ η*1ιιβ 681 
Μθ1)ί8 9 €1 νοοΗΐυτ ιιοιηβη β]ϋ8, 018^111 οοηδίΐπ Αη^β- 
λιβ Μ . > Ρυίδδβ 3υΐβηι Ιβηϋβπι, ηβο Ιαπι οΙλγλπι 
ΓβνβΐΗΐίοηβιη ίη 8»ηοΓΐ3, ηβε Ιίη^υβ, 61 Τ6γΙ>ϊ8 πιοΓβ 
ΜΟβίΓΟ οοηβΙΑηΙβηι, ρΙ»ηβ Πάοιη οοΙ>Ϊ8 ί^οίβΐ Ρ^υΐιιβ 
8οη1>6η8 : ι Αη βχρβΓΪιιιβιιΐυηι ς«χηΐί8 φδ (|υ! ίη 
ιηβ ΙοςπΐΐυΓ ΟΙϊΠΒΐϋδ η ? ι ΟααιηοοΓβιη ά\ατβ, Οβϊ 
τβΓυύιιι Γβοΐυηι 1η 0868, ιηβο ςυΐίίβιη ]υίίοίο αΐίυι! 
ΐιίηίΐ 6&, ςαοπι αυάίβηΙί5υδ β^ηίΠϋΒΓβ, ΓβνεΙδίίο- 
ίΐ6πι Γ&018ΠΙ ίη 0868, 61 ΓυΙιίΓοπιπι ηοί'αί&Γη 6ΐ ίΐ- 
^ιιί886 Ιη8ΐ8Γ Ιυιπίηϊδ, ηοη οουΐοβ οοΓροπβ, 8β<ί ιηβηΐβιη 61 ΟΟΓ ίΙ1υ8(Γ8ΐιΐί8. ΚϋΓδϋω ςιιοά (ϋοίΐυΐτ : Γ γέγονεν άποκάλυψις Ιν Όσηε, χα\ των Ισομένων ή ι Ει ιΙΙχίΙ Οοσιιηβδ *ά Οδββ, > ηο6 ηο5Ϊ3 οο^ίΐβη 
«ίαηι 8ϋ1}]ίείΐ« Οαθ(1 6ηΊηο }υυβ1)3ΐυΓ, ηοη οιηιιίϋυβ 
ίβεΐυΓίδ οοηιπιυηβ βΓ^Ι, ηβο ρΓοροηβοαΙιΐΓ, ή Ι ςυί 
νβΙΙβηΐ 8ΐίςα8η(1ο, ιά Γ^οβΓβηι ; 86(1 56ρ8ΐ-αΐ!ιη βοϋ 
0β6« <Γι ο ι υ ι» 631. Νβο 6ΠΪΓΒ ςυ6η8(}ιηο<Ιαήι οόπί* 
ιιιυηέ 61 υΐίΐβ ρΓ«οβρΐυηι 681 ιΐΐικ) : € Η«ο αΊοίΐ 
Ι)οιηίιΐϋ8, Ιυχία ν{&8 ^βηΐίυιη ηοΐίιβ (ΙίδοβΓβ : 61 & 
κ'^ηίδ €(β1ϊ ηοΐίΐβ ηιβΙϋβΓβ Λ ; ι δίο ρο&681 ίηΐβΐΐί^ί 
6ίί8υι ΙκΗΐυηι βί Γτυ^ίίβΓυηι βδββ έεοίρβΓβ ιιχοΓβαί 
ίοΓηΙΰΑΓίΑιη, ει ΟΠοβ ΓοΓηίεάϊΙίόηΙβ. ΥβηΜη ΠΓικΙ ΓιΙί- 

ΙίΐβΓ 8ά ΟΠΐη68 ρβΠΉΐβΓβ ροίβδί : ΙΐΟΟ ρΓΟρτίβ 8(1 

^οIΜηι ρΓθρη6ΐ8ΐϊϊ 8 0εο (1ϊ€ΐ εοιιτθηίΐ. ΕβΙ «υίειη, γνώσις φωτδς Ινέστραψε δίχην, όύ σώματος οφθαλ- 
μούς. Αλλά νουν χαΐ χ*ρΒίαν χαταλαμπρΰνοντος. Τδ 
41 δή φάνατ π"άλιν, ι Κα\ ίΤτπ Κύριος πρδς 'βσηΙ, » 
ίίρδς Ιν&Ιάίζ ήμβς αποφέρει τοιαότβς. Τδ γάρτο« 
ίρόσγιταγμένον οί χοινδν άπασι το?ς Ιντβοξομένοις 
ξν. ΟΟτί μήν π^6ΐ5χΐιτο τοί^ Ι&έλο^σι άποπεραίνειν 
αύτδν χατά καιρούς. Άλλ* ίδιχώς χα\ πρδς μόνον εΓ- 
ρητό τδν 'βσηέ. Ού γάρ, Λσπερ ΙστΙ κοινδν χΛ Ιπ• 
ωφελΙς παράγγελμα, τδ, ε Τάδε λέγει Κύριος, Κατά 
τάς άδους των ΙΟνών μή μανθάνετε, χα\ άπο των ση- 
μείων του ουρανού μή φοβείσθβ* ί όΰτως Αν νοοϊτο 
χαλόν τε χα\ όνησιφ^ρόν τδ λαβείν γυναίκα πορνείας, Ε»1)8€• 11, 1. Μ Ρ88ΐ. ι,χιχιν, 9. ΙΤ ΛαοΐΜΓ. ι, 9. " 1δ8• ιχ, 6, 7. ■• II ύυΓ. χιι, 3. Μ 16ΚΙΠ« χ„ 2. 15 εΟΗΕΝΤΑλΙΙ» ΙΝ 08ΕΑ* ΡΚΟΡΗβΤΑΜ. Μ 

κα\ τέχνα πορνείας. *Αλλ* «κείνο μεν χρησίμων 8ΐς Α ορπιοτ, φιοο! βίΐ, 64 < όίχίΐ 340866, ι ρβτίπόβ »€ 81 
Αααντας δίήχοι Αν* τοΰτό γβ μήν Ιδικώς πρδς μόνον ιΐίοοι Γοϋ»666, Νοη β (Ι οιπηοε «ιηρΚοίιΟΓ 1»Η• <*8ΐ 
άν πρέποι τδν προφήτην λέγεσθαι παρά βίου. Τούτο, ββπηο, βοά 3(1 ΟββΜΟ εοΐναι. Νοη οηίιη Ιυτρίβ 61 
οΐμαι, ΙστΙ, χαΐ ι Είπε πρδς Ώσηί, ι δμοιον ώς εΐ νοίιιρίιιη*» νίΐαη)υ!ι<βίΐ6ηθ4Κ3$ίο*)6ΐηορθΓΐ6υ3ΐ 11 
τυχόν λέγοτ 06 πρδς παντός απλώς 6 τοιόσδε λόγος» ςικκίώβροιιεχίοήβ 3(1 ιιιιιιαι ςροη&ιη ώααιη 681• 
άλλα πρδς μόνον τον Όσηέ. 06 γάρ Ιδοι πρόφασιν Ουίιΐ βΓβ,ο αίΐ βα* οβΑΐνιη Οβθβιιι! 
αΙσχρΑς τε χα\ φιλήδονου ζωής γενέσθαι πολλοίς, το οίχονομιχώς πρδς Ινα κατά καιρούς είρημένον. Τ' 
οδν Ιφη ό βεδς προς τδν μακάριον Όσηέ ; Βά#ι& 9 Λοβέ σίαντφ γνταϊχα χορτΒΐ<χς % κ*Α 
τέκνα ΛθβΤ*ί<*?, διότι έχπορνεύονσα έχπορτβύ- 
σ*ι ή -ρϊ Λτό δαισΟετ τον ΚνρΙον. Κε&έχορβό- 
θη> %ϋλ έθαβε Ηρ Γόμαρ, θυγατέρα άε6ήΜ#μ 9 
χαϊ σντέΛαββ, καϊ ίτιχβτ αϋτφ νίότ\ 

Γ. Ουδείς ήρας άναπείσει λόγος, πο^ραιτοΓσθαΐ το Β 
Γράμμα χ»\ της Ιστορίας το είκ«Ζον καταψηφίζεσαι, 
χαϊ αυτού του πράγματος χαθορί ζην το άχαλλές, χα\ 
οίεσθαι χατά «ινα* μή- ούτως πεπράχθαι, μήτι μήν* 
παρειλήφθαι πρσς' γάμον, ήτοι σύνοδον γαμίχήν τήν 
νόμ&ρ, δπο» χαΛ σΰλληψιν γε^ννησθαί φησι τ6 Γράμ- 
μα το Ιερδν, κβΛ μήν καϊ άπότεξιν, μέμνηταί τβ χα\ 
ονόματος του πόΗβΙου, χα\ τον του γυναίου λέγει πα- 
τέρα, χα\ αύτο δβ προς τούτοις του γυναίου τ6 δνο- 
μα. Επειδή 6% άναγχαίον ί}ν δμολογείν, τ$ τών πε- 
ιραγμένων αληθείς αυνεχπεϊν έλομένους, δτι ταΰθ' 
βδτως γέγονεν αληθώς, φέρε τους τών κατασχώπτειν 
είωθότων ποίρσΛέντβς λόγους, τότε λοιπδν έπαγά/γω- 
μεν έπ\ καιρού της• οίχονομίάς τήν άφήγησιν. Αογι- 
δίψ μεν ουν Ινέτυχον άν*ρδ?ουχ άσημου, διατράνοΰν Υκιιβ. 3. ν<*ά$, αΰάρ$ ϊιΗ κχοταη [οτηκαΐίοηί$9 
Η βΙίο$ [οτηκαιίοηίί, η\ιία(οτη\Ηΐη*(οτη%οαΗ(}ΐτ Ι*τ- 
τα α 0«ο. Εί αύΗί, α α€€$ρίΐ Οοαντ βΐίαιη ΏβΙνΙαίιη, 
€ΐ οοΜφΐ) βΐ ρφήί €% βϋνιη. 

111. Νυΐΐο ηουΐ3 3Γ§[υιτιβηΙο ρβΓ«α3<1βυίΙϋΓ δοΓίρΐυ- 
πιαι Γ6ρυαΊ*Γ€, βΐ 1)ίβΐ0Π3ΐη ναηίΐίΐίβ ϋοη(1βιηο3Γ6, 
€1 Γβω ίρ&3ΐη ίιιλιοηβ&ΐβΐΐζί οοΑΓ^ιιβΓβ» ρυΐΗΓβςαβ, οι 
ςυί(1&ιη, ηοη ίΐί β&ίβηι, ιιβςυβ 3(1 ηιιρίΪΜ, ιίνβ 
ι»3ΐππκ)ηίΙ οοηβυβίυϋίηβιη 3(1^ίΐ3πι ββββ 6οι»βΓ ν 
ςιίΑηόο βΐ €θηαβρΐαιη 9 βΐ ρ3Παπ) &β€υΐιιιη μογα 
8οπρΐ«Γ3 ϋοοβΐ, πιβιηίηίίςυβ βΐ ηοιηίηΐβ Πϋι, βΐ ρ»- 
ΐΓβπι ίρβίυ* ιηυΙίβΓουΙ» ιιοπιίααΐίιιι βχρΓίηιίΐ, 61 ιη- 
»υρ6Γ ίρβΑΐη ηοαιίηβ βρρβίΐβΐ. ΰαία νβΓΟ Γβηιηι ^ο- 

βΐ3ΓυΐΏ ΤβΓΪΙαΙΙ 38δ€ηΙΪΓΪ ?0ΐβΙΐΙΘ8, ΟΟηίίΐβΠ 116068- 

Μηο Ο606ηΐ, ΙιβΒΟ «(1 ηιιηε ιαοϋυιη ?ογο οοηΐΐ^ίδβρ, 
306 βοηιιΐ) ςιι!1)α3 »οΐ6ηιθ6 681 03ΐαιηηί3π ΓβΙίοιπ- 

1ΜΙ8 ρΓ0ρ08ΐΐί8, ρ08ΐ6Α ΟΒΟΟΟΟΙΠΙΧ Ο3ΓΓ31Ϊ0Π6ΠΙ Ορ- 

ρβτΐμηθ8θ1]ίϋη§3Μυί;. Ιηοίιΐΐ ί^ίΐιΐΓ ίη ϋίβριιΐλΐΐϋη- 
€ΐι!ιη> νί π ου]ιΐ8()3ΐη ηοη οοβοοη, ςυί ηαηο Ιοουηι έθΙλοντος τ^ πβρ\ τον τόπον• δςτης Ιστορίας, χοΛ ^ «ρ1ίη3Γ6 οοη*ΓβΙυιν 61 ΙιίβίΟΓΪΑΐη 30ΐΓΐη»ηΐ6δ(ΐϋβ των οΟτω γίγενήσθαι λεγόντων, ού μετρίαν έποβεΐτ* 
τήν χατά^σιν, 4είν τε βφαοχεν 1ναργό>ς έπ' αύτψ 
δή τούτφ τφ χεφαλαΐψ μάλιστα δεδιότας ουδέν, άνα- 
χραγεΖν της έγχρατβίας τους έραστάς* < Τ6 γράμμα 
άποχτείνει. ι Ερήμην γαρ ώσπερ χατατρέχων του 
γράμματος, χοΑ οίονβΐ χατά πρανούς ερχόμενος» 
τοιούοδε τινάς συνετίθει λόγους• Μωσης γάρ, Ιφο> 
υχεν, ό θεσπέσιος προσετάττετό ποτέ τής Αίγυπτίιον 
6ουλε(ας λελυτρωμένον άποχομΐζειν τδν Ισραήλ είς 
τήν πάλαι τοΤς πατράσιν έπηγγελμένην άγίαν γήν» 
φημ\ δή τήν τ^ς επαγγελίας• άλλα χσΛ ό προφήτης 
'ίερεριίας ήχουσε βεου λέγοντος Ιναργώς* < Προ του 
με πλάσαι σε έν κοιλία, επίσταμαί αε, χαΐ προ του ία Γβ ίρ$3 Ιαΐί ιηοιίο• Γλοΐυιΐϊ, ιιοη ΙβνίΙβΓ κρκίιβη- 

06Γ6Ι» 3δδ€ΓβΓ6ΐ(|ϋβ ρίβηίβ Υ6Ρ0Ϊ8, 8Ι106Γ ΙΐΟΟ Η>8() 

€3ρίΙβ 8ΐιΐ6 ιιΗο ΐΊηιοΓβ βχοΐ3ϊΏ3ΐ»(1ιιηι, οοηΐίηβηΐί» 

3ϋ1»ΙΟΓίΙ)ϋ8, Ι 1,ίΐΐ6Γ& ΟΟαοϋΐ 11 • Ι 0θ381 6ΙΗΠ» (ΙβββΓ- 

Ιο 31* ίρ§3 ν&αΊιηοιιίο 8οηρΐυΓ3ΐη ΊηοοΓδαη», &ο νείϋί 
ρΓΦοίρίιβηι ϋΓββηβ, Ιιυ]υ$06Π)0(ϋ οοηοΙυβίοΒββ Ιβχβ- 
1)3ΐ.Μον&6$ οηΐηι ύίνίηυβ, 3ίβΙ>3ΐ, ΙβΓβεΙβιη 3ϋ^£^' 
ρΐίβ 86γυΊιιιΙ6 οΓιιη νίο41θ3ΐυηι ίη ΐβΓΓ3«ι εληοΐβη, 

ραΐΓίΐΜΜ ρΓΟ«ί88ΛΐΟ, Ιη 16ΓΓ3ΒΙ ρΓΟΠΟΙβδίΟΠίβ, ί«- 

ηυ3αι, άβρ4)Π3Γ6 ^δβυβ 681 Μ . Οαίη 61 ^Γβηιΐ3• 
ϋβϋη» ηϋΐηίίββίο ^ίεβηίβηι «ϋάινίΙ, ι Ρηυβςιιαιη Γογ- 

ΗΙ9ΙΓ6ΙΙΙ 16 ίη ΟΐβΓΟ, ΒΟΥΪ 16 ; 6ΐ3η||(1Π3ηΐ 6ΧίΓ68 0*6 

νυΐνβ, βιηοΓιΟοινΙ (6. Ει ρΓορΙιοΐΜη Ίο «βηΐΐουβ σε Ιξελθείνεχ μήτρα^ ή^γίσΛά σε, προφήτηνείς έθνη 4βόί Ιβ Μ • » Οϋοιηοϋο \%\\ητ ηοη βάηιίΓίΙίοηβ τέθειχά σε. » Ηώς οδν ο6χ άξιάγαστοι, φησίν, οί χα\ 
τήν οδτω σεπτήν χα\ πϋγχαλην διαχονίαν παραιτού- 
μενοι• χα\ τήν μέλλησιν ούχ άπαναινόμενοι ; Ό μέν 
γάρ ίφασχε* ι Αέομάι, ΚΟρκ, προχείρισοχ άλλον δυ- 
νάμενον δν άποστβλεϊς. » Ό δε τήν νεότητα προϊσχό- 
μενος, έχδυσωπβΤν έπειράτο ββόν. ν Αλλά χαΧ 6 προ» 
φήτης, φησ\ν/!ε(εχιήλ Ιν βολβ€νοις χόπρου άνθριβ* 
πίνης άρτους έαυτφ ποιήσαι προστεταγμένος, δβδυσ- 
φόρηχεν ου μιχ ρώς, ήχουσέ τε διά τούτο* ι Ίβνυ δέ- 
δωκά σοι βόλβιτα βοών άντ\ ρο>6ίτο>ν άν^ρο>πένΐι»ν, 
χι\ δπτήσεις τους άρτους σοο Μ αυτών. > Και μήν 
χα\ αυτά δ θεσπέσιος Ι&τρος, δτε τής οθόνης χαΦιε- 
μένης έξ όύράνού, έν { πάντα έγέγραπτο τά τετρά» 
7Ώδα χΛ τά κτήνη, <&*>5 λέγοντος ήχουσιν < Άνβ* όί^ιιί, ίη^υΐΐ, ςυί «όοο Υ606ΓΜ<1υιη, 61 ηοηββίίεβί- 
ηιυι» ρτοΓΒϋβ ΝΗΐ>ί8ΐ6Γίυιη 3νβΓ83ηΐαΓ, 61 οαηοΐβΓΐ 
ηοη ¥6ΓβιιΙ•Γ? ΙΙΙβ θοίιη,Μονδββ, 3ΐβ1)3ΐ : ι Οοοοογο, 
Οοιιμαο^ άβΙ»4« &1ίηιη ίαοηβυηι» ο/ιοαι ηιΊΐΙοβ η . > 
ΑΙηη ]«νβιϋοΐ6Π* |Μ«Ιβη46η8, βχθΓ3Γβ ΰβαιη ηΐΐβ- 
1^(ηγ. Ουίο βΐ ρτορ1ΐ6ΐ& Εζ^ήίβΐ, Ιη 8ΐβιχοΓβ Ιιικ 

Βΐ9ΜΗ>ρΑΙΙ68 βί1)ί £306Γ6 ] 118808, ΒΟΛ ΟΙ6θϋθ€Γίΐ6Γ ΙΠΟ- 

16816 ίβη, 61 ιόοίΓΟο 300*11 : € Εοεβ ά&ά\ ιΊηί 816Γ- 
ε#ι& οονιη 1^ ρτο ηηηΐίΐηο» βΐ οοςυββ ραηεβ ΐυο$ 
Ιη 6ί8 Μ • > 1**8ορβι• οι <Ιίνυ$ ίρβο ΡείΓϋβ, ((υβηοΌ 
1ί»λ60 4ο €6)1* 8αΙ>ΒΐΙβ80, ίη ςιιο οηιηί3 ςη^Γυρο- 
ϋί• 61 ]α«ΐ6ΐιΐ3 €6Γη603ηΐατ, Οβυιη ο*ί€6ΐιΐ6ηι «υϋί- 
νί! : # δυΐφί ΡθΐΤ6; οοοίαΌ, 61 ιιυηάυο* Μ , > Γβου- 
8**11, ΚΜβ νβτυΐε : ι ΝοφΜΐιυ&ι», [)0Ηΐίη6 # ςιιί» • ! 11 (μ. ιιι, 6. *» Εχοο*. ιιι, *. »• Ιβτ. •; ». η Ειοο". η, 13. * ΕκοΙι. ιν, 13. Μ Α«^ι, 13. 27 β. ΟΥΜΙΜ ΑΙΕΧΑΝΜΙ1Μ ΑΚΟΗΙΕΡ. 

ηαιιφι»ιη βοοιοάΐ οαιηο ϋοοιηίαηβ, οοΐ Ιηπηυη- Λ οτάς, Πέτρε, θύσον, κα\ φάγε• 2* 

ι παρβτεϊτο, φησ\ν» ιΐαηι ", ι ηβαοβ 1η£Γ688* 681 ίο οβ ωβιιηι οΙΙ* 08ΓΟ 
ρι-ο&ηβ. 08β>8 οοίοιη οααΊΐο 8β οβπι ηοϋίκηΙ* 
ϊιιηοηοοίι 61 ίοπικοτι*, 61 νίυηι νίνβηΐβ οχβοοη- 
οΗβιη άβΙκΓβ 6ορα.8η, Γβπι ηοη ηΊρΓβοΑίοΓ* οαη- 
€ΐ8ΐίοη6ΐη ηυΗβπι 8άΌιΚΐιΙ; ηοη βίο! ίβίικί γοοιΙΙΙΙ 
8ΐιρρΓιοι(6Γ οηΐ; βοά, οι ααίβρίοιη ρβιοΐ8ηΐΙβ8ΐοιαβ, 
ΐΑηΐυιη ηοη ρΓΟπψΐίεβίιηβ, βίηβ οιογ», ρΓοροηιοααηι 
Ιη 1*6111 ιηνοΐβΐ, τοίορίοΐο, οιόοο, αιοϋοκαΐχ Γπιβη- 
<Ιχ 8υρ6Γαΐυ8• Οβίηιΐο ΟΜίίοηβηι οαιη βοβοηΐο Ο- 
ηίβηβ, ρ^αο φι&Αιαι, 61 (τ\%\ά* ζό]\ΐϊ>%\1. δίπαυίαΐ 
βηίπι 86 ρΐΌρο6ΐ& ρ8ΐΓ0€ίη&η 9 οι βίΐ, ρίοηηααι 8β 
Ιρβυη βχαΐΜΐυηιπι Γηίβββ, βί Οβαηι 6οηιηιί8ΐιοη6αι 

€0ΓρθΓ68ΟΙ 018048886 ρθΙ*νΐ886(. 

$6ά φιοοΐ8Π) βΓβΐ βρΙΗίαβΙβ φιΜά^ηι ςη<χϊ 8&6- Β 
ΙμΙογ, βχ ηιιιΐΐλ 61*88 Οβυιη εηβηίδΐβ ρΐΌρβΗίοααηι 
οΙΙιό 2ΐ(1 \ά (\χιοά ]ιΐ86υηι 6Γ31 ρΓ3ΒδΙ*η(1ιιιη, ρΓορΙιβ- 
1801 4660600*1886. ΡΓ3Β16Γ68, Ιηηυίι, βοηΐιηβηΐί» 0β«8 
Ιιαυά νοίυίδββΐ <]ΐπύ , ςυ3ηι εοηιηιίϋ! ιΜβ, υΐ τϊγ Ιοη- 
Ιυβ »()60 ΐυΓρίΙ>ιΐ8 (ΙβΙβδίΛηίΙίδςυβ οοπφίβχίβυδ, Γβ- 
ιηίη» ηο}ο8, ίηφιαοι, ουδοβη» 61 Γοηιίοοηχ 6θη- 
ΙιοιίηβκίοΓ. ΗΙδίοΗβ-η αυίβηι βηβΓναηβ, 61 68η ιη 
βοηβιιβ βρίΗΐιΐ8ΐ68 αοούοοιαιοοΌ ιηοείοτοΜΜ, 6ο- 

ΠΙ6Γ 8ίΒΓΒΜΐ)8ΐ 6886 ΙνρΟΟΙ 8θ1θ1«, ςΐ!» 8ΪΙ>1 τΙίΟΠΙ 

ΙηηοΜ8ΐ8ηι βε ΐικροαι άβίορίΐ; ρΓορηβιιηι βυβϋηοη 
Ιη&£ίη6ΐη β]υβ ςυί αο οαΜο 681» ηοο 6&Ι, ΥοτοΙ 6Χ 
Ρ«ΙΓ6 : ο»Ι αοιδοί οοΐοκοοβ ηο8ΐΗ8 ηιοΰο βυο Ιο- 
ΐ€ΐΗ^βηΐί3ΐη ΐ8θΐαηιοιουΌ ακίβηΐβ εορηίβίαβ, τίΐ* ούτω λέγων * < Μηδαμώς, Κύριβ, δτι ουδέποτε Ιφαγον 
πάν χοινδν, ή άκάθαρτον, » ουδέ είσήλθεν είς τδ. 
στόμα μου πάν χρέος βέβηλον. Όσηέ 61 άκουσας, δτι 
γυναίω συνάπτεσθαι δεϊ αίσχρφ, χαΊ πορνευομένω, 
καΐ έπάρατον Ιχοντι ζωήν, ού παραιτείται τό χρήμα» 
ούκ δκνον ένβίχβται, ού προσάγε» τήν Ικετηρίαν, αν- 
εΤσθαι παραχαλών * αλλ* οΤά τις των ασελγέστατων 
προχειρότατα, χα\ αμελλητί, μονονουχ\ χάί αρπάζει 
τ6 χρήμα, τάχα που της είς το γυναιον ηδονής ήττώ- 
μενος. Είτα χαταχλείων είς άτοπίαν τους λόγους, 
προσετίθει τούτοις ολίγα αττα χαΐ ψυχρά, ϊκήπτε- 
ται μεν γάρ τφ προφήτη συνηγορείν, χαΐ πάλιν φη- 
σ\ν, 6τι πλείστην άν έποιήσατο τήν παραίτησιν, $1 
σωματική ήπίστατο κοινωνίαν «ροατάξαι βεόν. 

Επειδή δε ήν πνευματικόν τι τ6 δρώμενον, έκ 
πολλής άγαν φιλοθεΐας, μονονουχ\ χα\ αυτόμολος ΙπΙ 
τδ δρ|ν έρχεται τδ κεκελευσμένον. "Αλλως τε, φησί, 
ούχ αν δ τής έγκρατείας βεδς ηθέλησε τι γενέσθαι 
τοιούτον, ως άνδρα τοσούτον αίσχραΐς ούτως χαΐ βδε- 
λυρωτάταις χαταμιαίνεσθαι συμπλοκαϊς, τα?ς είς 
γυναίκα, φημ\, χαΐ τοΰτο μαχλώσαν κα\ πεπορνευ- 
μένην. Μεταπλάττων δε ώσπερ της Ιστορίας τήν δύ- 
ναμιν ε(ς έννοιας πνευματικάς, Ιφασκε μεν είναι τήν 
Γόμερ είς τύπον ψυχής, αίσχρώς χα\ άσέμνως διαζ{ν 
ήρημϊνης • τδν δέ γβ προψήτην «Ιχόνα πληρούν το5 
άνωθεν χα\ έξ ουρανού, τουτέστι, του έκ Πατρδς 
θεού Λόγου * δς ταΐς ήμετέραις ψυχαΐς συναπτόμενος 
νοητώς,τά τής φιλαρέτον ζωής ένίησι σπέρματα. ρΐΌυ» 86 8>ηοΐ9Β86Πΐίιΐ8 Ιη]ΙοΙΐ• Ει 1ΐ9Β φίΜΰπι ιη ΗΙα ^ Κα\ταΰτα μέν τής έχείνου πιθανολογίας τάεύ ρέματα, 0Γ81)0Π6, ς08 ρ6Γ8!Ι8(ΐ6Γ6 νοίϋίΐ, ρΓ0υ8ΐ10Π68 80 60 
6ΧΓ0{;Ί(2Ι133 81ΐΠΐ. Ορίΐ 801601 ΠΙ6 &άπΐΙΓ3ΐίθ ΟΟΠ 

νοί^πδ : ρΗηιυπι, ςυοά υογ8 δβηΐΐΓβ οοηίβηιηβπβ, 

80&ΙΙ8 681 ϋΐ06Γ6. ΗΚ6Γ8Π1 0€θί(1βΓβ ; (ΙβΙηϋβ, ΟΟΟίΙ 

ίηίΓοϋοχίΙ Μογδβη, βι ςοο3 ηιοϋο ηοηιίηβτίιηυβ, ηοί 
εΟΒίβδίίυυδ ΟΓδοηΙίβ ΓβοΙαπιβΓίηΙ; ημοά 80ΐβηι <1ίνί- 
ηίβ ηί»ιΐ(1»ΐίδ 86 ορροηβΓβ 8081 βχίπι 6υ1ρ8ΐη ηοη 
Γιιβι υηΐ, ηιϊΐο Ι&οοίΐ. δβΟΓοπιιη ηβηιςυβ ώκίοηπι 
Μονδβη 8υοΐ6Γίυ([Ί6ηΐ6ηι, 61 8(1 0υ60ηά8ηι ηιΐοβίο- 
ηβηι ΐβΓβίνβΓ83ηΐβηι, βι Γηι^αίΡ ΐαΗίΐβΙβιη ουίβηιίβη- 
Ιβιη, υΐ ΙηΟηηυη»Ίη Πάβ ΓβρΓβΙιβηιϋΐ Όβυδ, ίη Ιιφο 
τ6γΙ>3 : 13 * ϋ°' 8 < ^ ίι ° 8 1ιοιιιίηιΐ? 61 <)υίβ ΓαΙιηο8- 
νίΐ ηιιιΐυιη 61 βυΓ^υηι, νΐιίβηίοπι βΐ €χουοι? ιιοηηο 
6^0 Όοιηίηιιβ Οου5? ΡβΓ^β ί^ίΐηΓ, βι β^ο ορ6ή8ΐη 08 Τεθαύμαχα δέ ού μετρίως έγώ, πρώτον μέν, δτι των 
ε(ς άλήθειαν άφειδήσας εννοιών, τετόλμηχεν είπείν, 
δτι τδ γράμμα άποχτείνει. Είτα πρδς τούτοις, δτι 
παρεχόμισε μέν τους άμφ\ τδν Μωσέα, χα\ ων έπ« 
εμνήσθημεν άρτίως, το?ς άνωθεν χεχρησμφδημένοις 
άντειρηχότας* δτι δέ το?ς θείοις θεσπίσμασιν άντιβλέ- 
ψαι τετολμηχότες ούχ έξω γεγόνασιν αΙτίας, σεσίγη- 
χεν ούχ ορθώς. Παραιτούμενον μέν γάρ τδν Ιεροφάν- 
την Μωσέα, χα\ όχνουντα τήν άποστολήν , χα\ προ- 
ΐσχόμενον τήν βραδυγλωσσίαν, ως άσθενοΰνταπερι 
τήν πίστιν ήλεγχε θεδς, οΟτω λέγων- ι Τίς έδωκε 
στόμα άνθρώπω ; χα\ τίς έποίησε δύσκωφον καΐ χω- 
φδν, βλέποντα χα\ τυφλόν ; ούχ έγώ Κύριος ό θεός ; 
Κα\ νυν, πορεύου, χαΐ έγώ ανοίξω τδ στόμα σου* » Ιυιιπι *. > Εο&αΊιοο Γ60θ88η!6, 61 ΠΙ0Γ88 Π66ΐβηΐ6, Ο ^Αναδυομένου δέ μετά τούτο, χα\ μέλλοντος Ιτι,ε Όρ- ε ΙΓ8108 681, > ίηςυίΐ, ι Ι)οωίηυ8 ίη Μογ8βη, 61 
«ΙίχΙΐ : Νοη 6066 ΑβΓοη (γ&ιογ ιοιι8? 86$ο βαού Ιο- 
ςιιοηβ ΙοςαβΙαΓ Ιρβ6 Ιίοί **. > Ηοηαπι, οηιη Ιογο- 

11.(88 Ιη6008ΐα*6Γ8ΐΐ08 (Ιίχίδββΐ 86 ]υη.01*6Π1 6886 61 

ηβδοίΓβ ΙοςυΙ, ηίηίΐοηιΐηοβ 6ί Οβα« Ιιο οοοογγι! : 
ε ΝοΗ ο*Ιθ6Γ6, ςυΐ8 ^ηίοΓ β^ο βοηι, ςιιοηΐβπι *ά 
οηιηο8, 8(1 (]υο8 β^ο ηιΐ18ΐη Ιβ Ιοίβ, €1 οηίνβΓβ* 
ςιι* Μ&ηυΊνβΓΟ Ιί1)ί ΙοςηβΗβ Μ . ι Νοη οηίηι οηιη! 

ρβΠΟϋΙΟ «868081, (ΙΪ66Γ6, 801 8αΙΐ6ηΐ €0{ίΐ8Γ0, 8001• 

ηιιιιη οοηβΗίοηι 8 Γβουι πιΐΐοηβ 8οβπτ8886, (Ιυηι ]ιι- 
τβιιβηι 80* ▼8ΐ.6.η8η<Κ οΙΒοηιπι νο68Κ δΙηιίϋΐοΓ Ρ*• 

1108 86(*ρΙΐ (1010601 Τ066Π1, 1'ΐΑΐβΟ 0*6 6«6ΐθ 8000)28- γίσθη, φησ\. Κύριος επί Μωσήν, χα\ είπεν * Ούχ 
Ιδού Ααρών ό αδελφός σου ; έπίσταμα* δτι λαλών λα-^ 
λήσει αυτός σοι. » Ιερεμίου δέ πάλιν προαλέστερον 
είρηκότος, δτι Νεώτερος έγώ είμι, καΐ ούχ έπίσταμαι 
λαλείν, ουδέν ήττον ύπήντα βεδς, λέγων * < Μή λέγε, 
δτι Νεώτερος έγώ είμι, δτι πρδς χάντας ους άν έγώ 
έξαποστελώ σε, πορεύση, χαΐ κατά πάντα δσα άν έν• 
τείλωμαί σοι, λαλήσεις. » Ού γάρ ήν δλως άχίνδυνον 
είπείν, ήγουν έννοήσαι μόνον, δτι λογισμού του πρέ- 
ποντος ή υπέρτατη βουλή διημάρτηχε, νέον άνδρα 
χαλούσα πρδς προφητείαν. Όμοίως ό θεσπέσιος Πέ- 
τρος ήχουσε μέν, τής οθόνης χαθιεμένης έξ ουρανού* » Α<Λ. ύ, 14. «•Εχοο\ ιυ. 11, 12. »• ίί>Ιυ\ 14. *• ΙβΓβηι. ι, 7. 2* ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ ΙΝ • Άναοτας, Πέτρε, θΰαον, χα\ φάγε.» Επειδή & 
ΊουδαΙχώς άναχεχραγει τδ, ι Μηδαμώς, Κύριε, δτι 
οΟδέποτε Ιφαγον χοινδν, 1) αχαθαρτον* ι Ιπετιματο 
παραχρήμα, χα\ ώς τοϊς θείοις σχέμμασιν άντιφέρε- 
σθαι τολμών, ήχουεν έναργώς *« "Α ό Θεδς ΙχαΘάριβε, 
σν> μή κοινού, ι £1 γαρ χα\ έλέγχειν ήθελεν ήπ£ως 6 
τών δλων βίος, χαΐ ούχ εύθϋς ώς άντειρηχέσιν ού 
μετρίως Ιξεπιχραίνετο, άλλ' ούχ έξω γέγονεν αίτιας 
αύτοίς ή παραίτησις. Χρήναι δέ φημι ταΤς Ανωθεν 
ψήφοις αμελλητί νέμοντας το ορθώς και άδιαβλήτως 
Ιχειν, άποπεραίνειν έπείγεσθαι τδ χεχελευσμένον, 
χαν εΐ μή σφοδρά τδ χρήμα ταΐς ήμετέραις άνδανη 
ψυχαΐς. ΟΚν τί φημι• Προατέταχε τφ Σαούλ δ τών 
δλων θεδς, άποσφάξαι τδν "Αγαγ, ώς ανοσία δεδρα- 
χοτα κατά τών έξ Ισραήλ. 'Αλλ' ψήθη τδ χρηστδν 
έπ' αύτφ βουλεύεσθαι, χα\ φειδους ήξίου τδν τα!ς 
ψήφοις χαταδεδιχασμένον. Προσκρούει δε οδν ταύτη- 
τοι τφ θεφ, χα\ μάλα. Έχήδετο δή ουν του τεθνάναι 
προατεταγμένου, μονονουχί διαχεχραγώς, χα\ λέγων 
δι* αύτοΰ του πράγματος, δτι μή διχαίαν έπ' αύτφ 
τήν ψήφον εποιείτο Θεδς. Ταύτης Ινεχα της αίτιας 
ΙλνπεΙτο μεν λίαν, χα\ συνηγαναχτει θεφ ό μαχά- 
ριος Σαμουήλ. Κα*ι άποσφάττει μεν τδν Άγαγ αύτδς, 
έπιφωνών τας αιτίας• ι Άνθ* ών γάρ, φηβ\ν, ήτέχνω- 
αε γυναίκας ή £ομφαί« «ου, ούτως άταχνωθήαεται εχ 
γυναικών ή μήτηρ σου. > Προαπαγγέλλει δε τφ Σαούλ, 
ότι χαΐ της βασιλείας έξοισθήσεται, χα\ πίκρας της 
παρακοής αποτίσει δίκας. 

ΕΙ 6ε χρή προς τούτφ χαΐ ετέρας ημάς Ιστορίας 
παρενεγχεΐν άφήγησιν, εν τή τρίτη γέγραπται τών 
Βασιλειών, δτι κατεστρατεύετο* ποτέ τών έξ Ισραήλ 
ό Άδέρ, δ Σύρων ηγούμενος, ήτοι βασιλεύς. Άλύον- 
τος δε ού μιχρώς του Άχαάβ, δς ήν βασιλεύς Ισ- 
ραήλ, κα\ δεδιοτος τήν Ιφοδον, άλώσεσθαί τε ούχ εις 
μαχράν πανστρατφ προσδοκήσαντος , έπηγγέλλετο 
διά προφήτου Θεδς, παραδώσειν αύτφ τδν Ιχθρόν. 
Είτα λαβών έχείνος, ήξίου φειδους παρά τδ δοκούν 
τφ θεφ. Και τί μετά τούτο τδ Γράμμα τδ Ιερόν ; 
β Κα\ άνθρωπος εΓς εχ τών υΙών τών προφητών 
είπε πρδς τδν πλησίον αυτού έν λόγω Κυρίου* Πά- 
ταξον δή με. ΚαΙ ούχ ήθέλησεν ό άνθρωπος πατάξαι 
αυτόν. ΚαΛ είπε πρδς αυτόν* Άνθ* ων ούχ ήχουσας 
της φωνής Κυρίου, Καθ συ άποτρέχεις άπ' έμου, χαΐ 
πατάξει σε λέων. ΚαΙ άπήλθεν άπ' αύτου, χαΐ ευ- 
ρίσκει αύτδν λέων, χαΐ έπάταξεν αυτόν. Κα\ ευ- 
ρίσκει άνθρωπον Ιτερον, χαΐ είπε- Πάταξον δή με» 
Κα\ επάταξεν αύτδν ό άνθρωπος, χαί πατάξας συν- 
έτριψε. Κα\ έπορεύθη ό προφήτης,, χαΐ Ιστη τφ 
βασιλεΐ Ισραήλ έπ\ τής οδού. ΚαΙ χατεδήσατο τελβ> 
μώνι τους οφθαλμούς αύτου. ι Μιχρά δε άττα με- 
ταξύ προαλελαληχως όποστρέφοντι τφ 'Αχααβ, προσ- 
«τίθβι πάλιν*«Τάδε λέγει Κύριος• Διότι έξήνεγχας συ 
άνδρα δλέθριον έχ τής χειρός σου, χα\ ίσται ή ψυχή 
σου άντ\ της ψυχής αύτου, χαΐ ό λαός σου αντί του 
λαού αύτου. ι 'Αχούεις δπως ό πατάζαι τδν προ- 
φήτην παραιτούμενος, ελεεινώς φνηρέθη, δεινφ θη- ΟδΕΑΜ ΡΑΟΡΙΙΕΤΑΗ. 30 

Α μ> : > 3ογ(6, ΡβίΓβ, οοοίϋβ, 61 ΐϋλίκίαολ Μ . > Ουο- 
ηί&σι Βϋίβω αϊ Ιυάφηι βζοΙλπΐ8ΐ>αΐ : ι Νβ<]α•Μρι&αι 9 
Οοαιίηβ, ςυίίΐ ΐιυοςιι&ηι οοπαβ(ϋ εοπιαιαηβ, »υΐ Ιοι- 
πιυικίυιη ςυίφ'υιηι 4> , » ίΐΐίοο ββΐ οο]υι^3ΐυ&, 61 αϊ 
(ΙίνΊηο ρΓοροδίΐο οΙ)8Ί8ΐβΓβ ιιοη ΓβίοΓηιΙίΙαηδ, οΙδΓβ 
«αιΐίνίΐ : < Οαοα ϋουβ ρυήβωνίΐ, Ιυ οοιηπιυηβ ηβ 
(Ιίχβπβ Μ . > Ου^ηοτίβ βη'κη ϋβυβ ϋηινβΓδΟΓυπι €1 
ΐΒΑηβιιβΙβ ΓβρΓβΙιβηάβΓβ τοίυίι, 61 ηοη ΙΙΙιοο, νΐ ίη 

Γ6ΓΓ86ΐ0Γδθ8 νβΙΐβΠΙβηΐίυδ 6&Ι 6Ζλ06Γ))&Ιϋ$ , 131116η 

60Γαη (ΙβίΓβοι&ιΙο οϋϊρα ηοη ο»Γυίΐ. ΟροπβΓβ &ηΐβιη 
6ΐΐ8(ίιηο οπιηί ιϊιογλ ρο&ΐή»Ι)ίθι, €03ΐβ8ΐβπι $6πΐ6η- 
ιΙαπι Γβοίαιη &(ςυβ Ιο€υΙρ>οιΐ6ηι 8ΐ2ΐιιβη(6$, &4 ]αβ- 
6« βχββςυβοόΑ ρτορβηΓθ, βιώιηβΐ Γββ &ηίπιί$ ηοβίηβ 
ρ^Γϋίτι &ΙΎΙ86ΠΙ. 0ϋ»1β 681, ίπςυ&πι, ςοο<1 αηίνβΜΟ- 
γιμι 1)608 (>6 Α^β οοβΙάβηάο, ηΐ ςα! ίη Ι8γ»6Ηι«8 
Β ιι6Γ»ιηΙβ πιοΐϋα» 6κμι, δ&υΙΙ ΒΜΐι<1»νίΙ, ^υί οβηΐ- 
^ηίαβ Ιη 6ηη οοηευίβηιΐιιηι, «Ι νβηί* άΙ^ηαηι εβη- 
δϋίΐ, ςυβπι <ΙίνΊη« »υοΙοπΙ*β α»πιη>ν6Γ8ΐ α • Ου»Γβ 
ηοη ΙβνίΙβΓ Οβυιη ο06ΐιάίΐ. Ου πι ιβ ί^ΠαΓ §68811 6|ο$, 
ςιιί ηιοΓί ]αΜ«β ΓαβηΙ, (ληίοηο ηοη οΐ&η&ηβ, 61 ά\- 
ϋβη» Γ«οΐο ίρβο, ίηίςυ»η> 86ιιΙ6ιιιΙ>πι αάνβΓβα* 
ίμβυιη ΐυΗβ$β Οβυη. Ηλπο οΚ> οιομπι οοιιΐηκίβΐιι» 
ηι»βΑορ6Γ6, 61 ηη* 6αηι Οβο ιηαιβη»ΐα» 6•1 1)6αΐυβ 
δβηιαβί, οοάύίΐςυ^ ίρ•• βιι• ιη«ηη Α{•§, εληιαηι 
βορ€Πΐ(]]ίοίβη• : ι 8ίοο4 ίοοίι αοεςαβ Ιιή6Η& βμΓι6Γ6• 

{Ι&ϋίΐΐβ 111118, 816 &Ι>84|116 Ηθ6Γί8 6Γίΐ Ιηΐβτ 0ΙΙΐΙί6Γ6§ 

■Μΐβτ ΐαα Μ • » Ρίβηοιιΐίλΐ ιαίβηι 9*οϋ κε^ιο ρυΐεοαι 

ίΓΙ, 61 Μ6ΗΜΙ8 €01111101261» ΟΟΜΙΜ ρ6Γ8θΙΐ110Γ«ΐη>• 

Ομού βί ίηβυρβΓ &1ΐ6ΐ1υ$ ΙιίείοΓΐ» ίη 1^X60(1 α 681 

Γ ηαιτΑίΙο, Ιη ίβηίο Ηβ^υηι βατιρίιιιη ββΐ, Αΐίςυ«η<1ο 

οοηίπι ΙδΓίβΙίϋβ 14 ΑύβΓ ^γογοιπ ρΓίηείρ6ΐη, βίν0 

Γ6£601, 6Χρ6ύ»Ι)0η6ΐη 8ϋ806ρί5δ6. Μθ38ΐθ 20^601 000 

πκϋίυβΗΐθΓ Α6080 Γβ^6 ΙβΓΛβΙ, 61 ίπΰαΓβυηι Ιιοδίΐ- 
Ιβιη ηΐ6ΐ06ΐιΐ6, ηβο τηυΐΐο ροβΐ ουηα οηιοί6υ8 8υίβ <ηη 
ρϋβ ίιι ροΐ6β(8ΐ6πι ΥβηΐϋΓϋηι ηο8ΐίυπι ΓοΓΟίίοΆη^, ργο- 

ηΐ8ίΐρ6Γ ρΓ0ρ1ΐ6ΐΑ0Ι 06 ϋ8, 86 ΗΗ 008160) ΐΓ»(1ίΐυΓ0ΐη. 
0«6Ι» ΟϋΠΙ »6€6ρί886ΐ, ίΐΐί ρΑΓ€6ηθ*υΠΙ 8ΐ&1ΐΐίΐ, 86608 

ςο8ΐη Οοηιίηο ρίβευβπκ. Ει ςιιί<1 ροβΐ ΙΐίΒΟ 8οπ- 
ρίοηι 886Γ8? ιΕΐ Ιιοπιο (|υίϋ&ιη άβΗΙϋβ ρπ>ρη6ΐ3ΐιιιιι 
ϋίιίΐ 80* ρΓΟχίιηυπι βυαιη ίη ββΓηιοηο ϋοπιίηΐ : 

Ρ6Τ6016 0Ι6» Οοί ηοΐοίΐ Ρ6Γ0016Γ6. ^1 αίχίΐ 80* 60Π1 : 

Οϋίί ηοη *ο<Γΐ8ΐί νοοβω Οοηιίηί, 6666 Γ606άβ8* 

1116, 61 ρ6Γ0ϋ»ίβΙ 16 160. Εΐ 0*18668811 80 60. Εΐ 

ΙιιυοοιΙ 6001 Ιβο, βΐ ρ6Γ0088ίΐ ίρβοιη. Ει ΙηΤ6θΗ 
Ι) &1ΐ6τοια τίτοοι, 61 «ΧίχίΙ : Ρβίουΐβ αιβ. ΟαΙ ρ6Γ608- 

811 6001, 61 Ρ6Τ6088001 €00ΐτίγί1• ΑοΗΐ 6ΐφ> ρΓ0ρ1ΐ6ΐ8, 
€1 0660ΜΙ 16(1 10 «18, 61 1ί§»?Η Ι8»εΐ8 0€ϋ1θβ 8008 Μ 9 λ 
61 Ρ8060 1060108 Ι6ν6Π60ΐί Α6080 9 ΓΟΙΥΟΟΙ 80]6€Η Ι 

• Η«6 αιοίΐ Οοηιιηοβ : 0αΐ8 «ΙΙιηιβΙβϋ τιγοπι άί^ηοαι 
αιοΗβ 6 οίαηα Ιοβ, 6ηΐ 8ΐΓιοιο ιοα ρΓρ 8οίαΐ8 ίΐϋοε, 

6ΐρορθΙθ6 1008 ρΓΟ ΟΟροΙΟ 6)0*"• Ι \ίθ*68» φίΟ 

Ρ8010 4θί ρΓοροβίαηι ρ6Γ6ΐιΐβιβ ηοΐοίΐ• ωΙίβπιΜΙί- 
Ι6Γ Ιη 81Γ0660Ι 0681Ϊ8ΠΙ ίηοίϋΐΐ 86 06γν1? Αίςοίτ, 
«ΙοοηιοοΌ ηοη νοηιηι 681, ηιοηοβ 6886 ρί6ΐ8ΐΐ8 ίο 

1)6001, 8 68Π01Ο 61 ρΐΌΟΔΟΐΟ ΟΟΚΟϋβΟΟΌ Γβ/ΐΙ^βΓ•! 

66ϋ 6πιΐ ηο€ ίη 86Γθΐοη6 Οοιοίιιί, ίηοΜΊοη^ 0>- * 4 Αοι. χ, 13. 
Μ ίοίϋ. «. Μ ιοίιΐ. 14. " ί1>ίϋ, 15. ^ 1 Κβ$, 15. ρ«3ίηι. " ίΜιΙ. 33. Μ Ι1Γ Κβ^. χχ, 35*58. Μ 3. ΟΥΒΙΙΧΙ ΑΙΕΧΑΝΟΒΙΧΙ ΑΚΟΗΙΕΡ. 52 

ίβιιϋΐ 3 οΗπιίηβ ηοη ροΐ6Γ*1. ΡβροκίΙ «υίοιη 61 Α ρίψ προ[α]ιασών ; Καίτοι, «ως ούχ Αληθές *(πε?ν, ώς 

Αεηαϋ ίηοοηδίιΐΐο ΑιΙβΓ, <]ΐΐ8ΐηνΊ& Οβαβ ίΠηητι ρ6Γ- 

«ΙΰΓβ ]υ$3ί»»ΰΐ, βΐ ρι-ο βηίπια β]μβ Ίρ36 ΐΓαάΊΐυβ βδΐ. 

ΰιιοοίΓΟ» είΐΓΛ ΙβΓβίν6Γ8*Γιοηβπι βΐ <)Η&Ι1οιιβπι 3 

ιιοϋιβ οοηΩεί ςιιο<1 Οβο οοηιρίαοίΐιιπι βδΐ, ηβοβββί- 

ι»β ροβίυΐαΐ : βιΐϊικί ςυ'κ)<ΐ3ΐη ρΓΧίβΓ ηοο βυ! ΓβοβΓβ, 

»ιιΐ οοβίΐίΓβ, δυρβΓΐ)!* ιη&ουΐ2ΐπι ίηιιπί. Τ«Ιβ§ βηίιη 

Ι,ιιιΐυιη ηοη βΐίηιη ϋβυιη ίη Γβρκηβηβιοηο ροηβη- 

οΊιιη αιΊ>ίΐηηΙιΐΓ, ιιΐ ςυί ίηΐβπΐϋηι ηοη Γβοΐα ϋβ- 

εϋΓ03(. ήν εύλαβείας χαρπδς τδ μή χαταπαίειν Αηοτολμφν 
Αγιον χα\ προφήτην ; Αλλ* ήν έν λόγω Κυρίου, χα\ 
δυσδιΑφυχτον ίγχλημα γέγονεν ή παρακοή. Έφείσατο 
δ* χα* 'Αχααβ παραλόγως του 'Αδέρ, καίτοι ββου 
διο)λύναι προστεταχότος , κα\ δέδοται αύτδς Αντί 
της ψυχής αύτου. Ούχουν Αναγκαίον δχνου τ* δίχα* 
κα\μελ[λ]ησμών Αποπεραίνεσθαι πρδς ήμών,δπερΑν 
Ανδανοι θεψ• τδ 6ε Ιτερόν τι πάρα τούτο δρΑν, ή χα\ 
φρονεΖν, υπεροψίας ίγχλημα φέρει. Μόνον γΑρ ούχ\ 
κα\ επίτιμων έγνώκασιν οΐ τοιοίβε λοιπόν, ώς ουκ, 
ορθώς δσθ' δτε βουλευομένω θεψ. 

Φαμεν ουν το?ς τήν Ιστορίαν διαβολές ούχ £ξω τ> 

θεϊσι, χα\ Αβούλως έπαιτιωμένοις• 'Αχαλλές ΰμϊν, ω 

ούτοι, φαίνεται τδ μαχλώση γυναικλ συνέοτιον γενέ- 

Πίΐηίη*. φαίο* ? «ηηοα ιηυΐΐο ΑβιΚιβ φΐοβάαιη ρβΓ Β βθαι π ρ ο φ ήτην • Τί δέ ; οΰ πολύ" Αχαλλόστιρον τδ Βΰβροη&πιυβ η$ΗπΓ ηίβίσιϋηιι 6*1αιηηΐΜΐΐΗ)υ8, 
ΙβηιβΓβφη Ιι»ϋηα1&ηΐίυΐΐ8 : Ηβη* νοβ, ΛβΛιπι ρα- 
151Ϊ9 ρΓορηνί&αι οοηίαηβηΜίβιη 68*6 ΙίυίάΊηοβκ β&ηοΐοβ ρΐΌ^εΜ ΐϊΐΐβΓΟβΙ 7 Οαοηοάο !£Η<ιγ8&πηι*1 
Λ&8β;, ΕΙΪ38- ρρορίιβίββ Β3αΙ, ςοαιητίβ ιηυΐΐοβ ηα- 
ιιιβΓΟ, ίηΙοιΌαΊΐ Οιιία* βυίβηι, οΊ« πυΗν, 6* ρτορηβηι 
1*αΙ;ΐ3 βοοουητ (16 ηιιηοί» βυίβ 30<νίί, ηυοΊιβηικ βΐ 
Φ&οβίέεαίυβ Ιβηΐ3*ΐ6ΐη ο^&ηιουΙ&τΗ 48 ! Αηηοη ίη 
Γϋϋ ηαοΊΐυ ηΐ Γβν«ΐΒ, 15 β * βίαριϋοηι, «ι οκιιΐβ 
ΓβρΙιπη (ΙβτίβίδββΙ <](π»ρώπ)?Έΐ φύύ ίβΐϊ Γββ ώι- 
ΜΐηΙίσιΗβ ΙιβΑβι, ««ίη ΙββΛί ρίβηαη βίϊ, οηιιή* 9 
ηοΒ*« ό%ϋ»τβ βΙ ηοηβΜβ ΟβΗ ? 8β<1 βοοβΓΓββ,. «Κνίηο 
ηνίΗΐ οβίβηΐ«β Ιατΐ€ λΚιτ ΙΜ*». ΟίΗ^βηρ), ςυβεβο, 

Λ' Β€240 Θ363 €0^ίίβ«ίΙϋ«Τ? ΠΙΚΗ 8112Γ δρθΒΐ«, Μ» 

Ιι»ρ«Ηο 5β? 9ϋ ιηβ!«Γ6ΐη ««ΓβίΓίοϋπι «006<Π(, βΙ 
ΜΤβν ΗιηοπΜίαιιι »ι1>ί οοΒίη&θτηβΙβπι άοιηβδίϊοΛίη- άποσφάττεσΟαί τινας Λά προφητών αγίων; Πώς οδν 
άνήρηχε Σαμουήλ μέν τον "Αγαγ, Ηλίας Λ τους 
προφήτας του Βααλ, χαίτοι πολλούς βντας τον Αρι- 
θμόν ; Τί δε, •ίπέ μ«, χα\ 6 προφήτης Όσα&χς τ6ν 
σάχχον Ιχ της όαφυος περιβλών, γυμνός τ» χαΐ 
άνυπό&τος περι6βων τήν• Ιερουσαλήμ ; Άρα γαρ 
ούχ\ τδν Ιν τοιψδε γεγονότα 9χ4( Αα ' νι Ναταμωμήααβτ* 
Αν τις ευθύς ώς βαεμνον, χα\ έξβστηχατα* χα\ τήν 
φρένα παρενηνεγμένον ; Ηως τοννο. άμφίβολον, εΕ- 
περ εστίν επαίνου μβοτον, τδ Ιν χόαμφ τψ χβθ- 
ήχοντι πάντα πρώττεαθαι πρδς ημών ; 'Αλλ* έρεΐς, 
οτι τοίς θείοις εΓχοντες νεύμασιν, Κμω^ τα τοιαδε 
τοτηνιχαδε. Τί δε, είπε μοι, φρονείν Αξιον περ\ του ί|υ« ^Κ ? βττοτ ιΗΜΙοιηΙηιιβ ΗΙυιη οαυΗΙαγ! ββρβΓ ς μακαρίου Οσηέ ; άρα γ,άρ αυτόκλητος πρδς γυναίχα 

6ο 8€ΐ»ίρ*» νοϋ)Μ3«, 1ι«ΐοπ3!τ^«β υΐ ίη<1«*σΓ»ιη 

1•€€Γ»τβ μα* βηΑι^ββθ. Ββ)ίείβ05 βηιιη Γβη υΙ {η*- 

«τβ^ίΟίΐΜ», ΜββΜηβφΜ 3ρβΓΐίδ3ΐηιβ , ρτορΗ6ΐ3ΐη 

ηοη η«Μ33# ϋΟΜββίικϋοβιη οιηη βοοηο, 36(1 

αιιιι »ιιί«3*ο» Ιοτηκ&πΙ» Οβί ΥβΚηιι» 3ΐκ|Μΐΐ(Ι» 

€ορι*1»Γί, ηοιτ ηΐβΙΙοχϋ, υΐ ρ&Γ Αηι, ςαΙΙ>υβ μ 

Ιηβριίί» ΐηνοΙνσπΗ. Ηοηοβ&ίοι«ηι οηίιη «ογιο ρτορίΐθ* 

Ιαη>, ςιΚΜ» Ι^ναι ομαΊμι ΙιοηοΒίίΜάηιιιη «βδβ τ•1ΐ. 

Αμοπ «ηΐηι, οδββοπ), βίνβιΐθπα ςβηβΗβ ^βίβρί»» 

€ββο <1ίϊβΓΐΐ, €ϋπι ίιηρΓοοα ηιιηοτβ ριυρηοΐΜη οο- 

ρ»Ι*Η, βι 6Ηηι ίιπηιαη(ΐ3 &η!ηι» τβΙΙβ εοΜίοτοίνη» 

η<%6Κ Οοί ΤβΓυ«ηι? Ροΐο ηηβ ηίηίΙ 63βο ηο<ΐΝΐηι. 

Αυΐ ι$ίΐ4ΐΓ υηβ βιιπι ίΗο 61 ηοο ρτορίοτ ίηβΜτβηίβη- 

ϋιηι Γβρυ<1Ί6βΐ ; αυΐ οβΛο ϋινίβο «ομιΙΙο- η«ΐΒΜΐ» πόρνην Ερχεται , %α\ ποιείται σύνοικον τήν ο&ιως 
αΛζχράι», ή προατέταχται παρλ #εου ; Τεθαύμαχ» 
δέ ούδεν ήττον του χατααχώπτειν εθέλοντος τλ έπ* 
αότφ γεγραμμένα, χα\ της Ιστορίας τδ Ατερπες δί«• 
αυρειν αποτολμήσαντος. 'Αναιρών γαρ τδ χρήμα 
δια τδ Ατοπον, διισχυριζόμενός τε κ«\ μάλα οαφώς, 
ώς ο6 πόρνη γυναικά χεκοινώνηχενΛ προφήτης, αλλ* 
εκπορνευσάααις ψυχαΐς © θβίος Ιαθ' δτε αυνάπτεται 
Αόγος, ού νενόηκε, κατά τδ είχδς, οΓφ περιπέπτωχεν 
δθλψ. Σεμνότερον γάρ, ώς Ιοιχβ, τδν προφήτην είναι 
γουν ρουλέτα* του πανάγνου β•ου. "Η γΑρ ουκ 4ν 
ϊβφ λόγω φαίη τις Αν, είπε μοι, πονη^^ γυναικί τδν 
προφήτην συνάπτεσθαι, χα\ τδ άκαθάρτψ ψυχ| κοι- 
νωνειν έλίσθαι τδν του βίου Αόγον; "Αλλ* οΐμαι τδ ϋ6']6Γ6 ρ3ΐ43ηΐ0Γ. ΑΙί<]οκ1 ρΟΓΓΟ «Ι ί*ι* 4% οτ•»^ Ο μεταξύ παντελώς ουδέν. "Η τοίννν αυναναιρούντων ΙΜβ ίίιίβΗβ &ρροη«ηο , οαΐΓθθτ.Αφθβ4ΝΐΗ οοη ριΛΚ- 

631118 61 ρ666«ΙΟΓίθη3 Οθ«Ι>η«» Β08Ι6Τ ΙθβΜβ €ΐΐΤί- 

9Μΐ3, ςιιο<Ι ΙΙβΓυιο €ΐΐιηίη»ΐβί69 Ρη*Ηβ334 νίΐίβ ο*3- 
Νηΐ^ 61 ζά 8βη6ΐοβ 4δ8€ΐριιΙθ9 φ» Βάβυηίβ•» Κβοτο 
ο^ίβΙεΛΛηΐ : ε ΟΐΜΓβ οαπι ρβοοβίοτιΐΜΐβ ηϋηΑκ»* 
61 ηΜ»*η»&>»6Γ νο3!6Γ Μ ? » ΟνίιΙ 3ϋ ΒαοαήΗΜβΙ 
~ Μνι 6βΐ ομαβ ναΐβηΐίηαβ ιοβϋίουβ, 364 ιολίο η«- 
ΙιοηίΑυβ Μ . ϋ Ε»αι ι^ι•γ 64 ιηςιιΐηιΐο*, 64 » ρβο- 
<'*ιο ηοη4αηι «1)Ιη408, οχ ίιηιηβη•* )»6•ία;ηίΐαΐ6 
8 ίΐΒΐί446Γ6, ηβπιοτ6ΐ ρηηιι» 4β6ίΐ3ΐ, έχείνφ καΐ τονκο διά τδ Ατοπον, ήγουν έφιεντων 
χατόπιν της θείας βουλής ορχεαθαι τά ανθρώπινα. 
Χρηναι δε οΐμαι καί τι των ευαγγελικών παραθεϊναι 
Γραμμάτων. Συνανεχλίθη τελώναις κα\ Αμαρτωλούς 
ό Κύριος ημών 'ΐηαους Χρίστος, Αλλ 1 Ιπ^τιώντο πάλιν 
οΐ φύκγχλήμονες Λαρισαίοι, ταά τοΖς Αγίοις προσ- 
ίεσαν μαθηταΐς Αναφανδδ*, λέγοντες• ε Διατί μετΑ 
Ανθρώπων Αμαρτωλών 6 διδάσκαλος υμών έοθίει και 
πίνει; ι Τί ουν πρδς ταύτα ό Χριστός; « Ού χρείαν, 
φησίν, (χουσιν οΐ ισχύοντες Ιατρώ», Αλλ 1 οΐ κακώς έχοντες, ι *Οτι μεν οδν και μεμολυσμένους, χα\ έχνενιμμένους οδπω τήν Αμαρτίαν, έξ Αμέτρητου φιλ- 
ανθρωπίας προσίεται βεδς, ΙνδοιΑση τις Αν ουδαμώς. "13*. χχ, 2. » ΙΙλϋο. ιχ, 11. Μ ίοίϋ. 11 35 ΟΟΜΜΕΝΤλΗΐυΒ ΙΝ Χρήναι Λ 4*ι μάλιστα τής κατά τδν μακάριον 
11β9}έ γενομένης Ιστορίας μή καθορίζειν τδ άκαλ- 
λλς» γραφούσης ήμίν «φ' εαυτής «αγκαλιάς,, δτι βδε- 
λυροϊς κα\ άκαθάρτοις ου σι ν Ιτι , τήν παρ 1 έαυτοΰ 
πνευματικήν κοινωνίαν ό θβίος ήμίν χαρίζεται Λόγος, 
"Εφη τοίνυν ό των δλων θεός πρδς τον μακάριον 
ΊΟσηέ- 1 Βάδιζε, λάβε βεαυτφ γυναίκα πορνείας, χαΐ 
τέκνα «ορνείας. ι Δέχεται δε τί)ν Γόμερ, ούχ ήδυ- 
*αθε£ας ε&ρεμα τδ χρήμα «οιοόμενος, άλλ' υπακοής 
καΙ διακονίας Ιργον άποπληρων, κα\ υπηρέτης του 
τύπου γινόμενος, δν αυτόν δή μάλα ερουμεν, έν τοϊς 
οαρκικοίς χα\ γεωδεστέροις διαμορφουντα, ώς 6νι, 
τα πνευματικά• ΑΙτιψτο δ* αν» «Τμαι , τ\ς ουκ έν 
χόσμω λοιπόν τδν του προφήτου σκοκόν. Τδ γαρ έλέ- 
σ•αι γαμείν, καΐ γυναίψ σννάκτεσβαι, κα\ τέκνων 
έράν, ό της θεοπνεύστου Γραφής^ούκ έξε£ργει• λόγος, 
μάλλον δε μώμου καΐ διαβολής απαλλαχτεί παντα- 
χού* ι Τίμιος γαρ δ γάμος, καΐ ή κοίτη αμίαντος, > 
κατά τήν του μακαρίου Παύλου φωνήν. Έφεϊτο δε 
τοίς Ιθέλουσι δια&ώναι ορθώς, καλ τδν έναρετον τε 
«α\ ευσεβή κατορθωσαιβίον, κανεί τέκνων εΟχοιντο 
γονάς. άιείτω γαρ ούτως ό μακάριος ^Αβραάμ, γε- 
γόνασι δε -καΐ οΐ μετ' αύτδν ευδόκιμοι παρα-θεφ. Τί 
οδνείπέ μοι, τδ άτοπον ; ή πως αν δλως διαβεβλή- 
οτται τδ μή άνήνασθαι γάμον, θεοΰ «ροστάττοντος 
γράφεσθαί τι των πνευματικών, καΙ αναγκαίων εις 
δνηοιν τοίς έντευξομένοις έν τοΖς σωματικοίς τε και 
αίσθητοϊς ; Φαίην δ* αν Ιγωγε καταδείσας ουδέν, δτι 
καΐ σέσωκεν δ προφήτης τήν Γόμερ• Γύναιον γαρ τδ 
ο&τως αίσχρδν κα\ πολύκοινον, έν\ πέπεικεν άνδρ\ 
κροσκεΤσθαι μόνφ, καΙ τήν πάλαι καΐ αυτήν λυπού- 
σαν τήν φύσιν (δτι μή τέκνων δπέκειτο γοναϊς, άλλα 
ταΐς των προστυχόντων ήδυπαθβίαις πωλούσα τήν 
ωραν, πέταυρον ήν θανάτου, καΙ Ούρα, κα\ δδδς είς 
αυτό που τδ βαθύ χα\ λοΐσθον καταφέρουσα σκότος) 
άκοσχέσθαι ϊτέπε*κε των-ο&τω διεπτοσμένων έπασμά- 
των τε &μα *α\ εγχειρημάτων, καΐ τέκνων έποίει 
μητέρα σεμνήν. Τδ δέ δί) μή σφόδρα φροντίσαι των 
•καθ* έαντδν, έξανύβαι γε μήν έλέσθαι μάλλον τδ 
Ιτέρω χρήσιμον, κα\ άναγκαΐον είς αωτηρίαν, άγιο- 
πρεπές «ν φαίνοιτο κα\ άξκάγαστον σποόδασμα. Ή 
γαρ οδχ ούτω καΛ επαίνου παντδς άξιώσομεν τδν 
μαχάριον προφήτην Ήσαΐαν, εί τδν χιτωνίσχον άπο- 
'6υς, ύπολυσάμενος δέ καν τά σανδάλια , κβΛ ολίγου 
παντελώς άξιωσας λόγου τήν ευκοσμίαν, περιεπάτει 
γυμνδς, ίνα τής έσομένης αίχμαλωαίας τοϊς έξ Ισ- 
ραήλ παραδείξαςτό σχήμα, θεψ προ[σ]κεΙσ6αι πάρα- 
•σκευάση λοιπόν ; Τί δέ, είπε ροι , *α\ ό σοφδς ήμίν 
Παύλος ο&κ Ιφασκεν Ιναργώς• ι Ηοχόμηνγάρ αύτδς 
ΙγαΓανάθεμα είναι άκο τοϋ'Χριστοΰ, υπέρ των αδελ- 
φών μου; των σογγβνώ ν-μου τών κατά σάρκα; > Ούχ\ 
>δέ καντοΓ^ πάσι γενέσθαι τά πάντα φησέν, Ινα πάν- 
τως ττνάς σώση, κα\ γεγονέναι^μέν τ©Τς Ίουδαίοις 
ώς Ιουδαϊος, τοϊς'άνόμοις ως άνομος, μή>ών άνομος 
βεφ, άλλ' έννομος Χριβτφ, "Ηα σώσ^ τους άνο- 
μους; &α\τί έτι ταύτα λέγω,- τδίτι. μείζον άφείς; 
δτι καΐ αυτδς δ μονογενής του βεοΰ Λόγος, ?να σώση 0«ΑΜ ΡΒΟΡΗΕΤΑΝ. 5^ 

Λ ΗΙβιογϊ» «ϋΐβιη ύβ &β«ιοθ86ΐ ΒβηιΙςΜ* Ιαφί- 
Ιικίίηίβ ηοίηηάα «81, Ίη ς»& ριιΙοΙιβΓηπιβ οβίβηιϋιιΐΓ, 
ςυο ραοΐοοοϋίδ »<11ια« βοβΙβΓΛίίβ.βΙ ίπιπιυη<ϋ» βρΙ- 
ΓίΐυιΙβιη ευ^ιη ΰοαιπιιιηίοαβοι άίνΙηυη Υ^γΙμμϊι Ιλγ- 
β'ιαΜίΓ. ΑΙΙοςυίΐυΓ βτ%ο υηίνβΓ&οηιω Οβ»β 1>βαΙ«ιηη 
08β&πι Ιη Ιιυιιο πκχίαπι : ι ναιίβ, »€θίρβ ΓιΙη νκο- 
Μη ΙοΓηίβΑΐίοηίβ βΐ Λΐίοβ ίοπιΐοαίίοιιιβ..» Α^ίμίι 
«οΐβαι ΟοπιβΓ, ηοη «Ι ίπ4β Βίαΐαύ»» νοίυρίαϋβ 
η«η€ΐβοβΓ6ΐιΐΓ;86(Ι υΐ οαίηί8ΐη ο!>8θΐ|υ^ηϋ8 οίϋοιυιη 
ΙιηρΙβΓβΙ, υΐ ΐγρο , ρηΒ&6η»Γ6ΐ, ,φίβαι ίρειιιη ββδβ 
ροΐί8βΙιιι«ιηι άίοβηιυβ, ίη 0βπ)α1ί1>αβ, βΐ ΐβΓΓβηίδ βρί- 

ΓΙΙυβΙί», III ΙίΟβΙ, Γ«ρΓ9Β£6Αΐ&ηΐ60Ι. 1^ Ι)βίΐ10βρ4 

ρΓορ5«ΐΑ6 βοορηιη ίη πιούο βΐ ΓΛίίοηβ ηβιηο ίΐοοπ- 
&*1>ίΙ. ΤβΙΙβ βιιίιιι αχοηίβ νίηουΐίβ ίΐΐίβίπ, βυβοί- 
ρίβηόοΓϋηιςυβ 4Ίυ«τοπιιη βΐυόίο ΙβηβΓ», α ιϋνίιιίΐιιβ 
ίη$ρίΓΑΐα δοπρίυΓί ηοο ρι*οηι1)6ΐυτ : ςυίο ίιΙ ι 
ΰαΙβοοΓβ, οι ΟδΗιιααί» «ι!>νιυβ. <1βί«αϋίΐ : ι Ηοηοηι- 
1)ϋβ βηίηι €οηηιιΙ>ίιιιη, «ι ίηοΓϋ» ίιοηΐλθΐιΐΒΐυ6 λ& , > 
]ιιχΐα «β*ΐί ΡλοΗ αΊαυοι. Οοηοββεαηι €81 «αιβιιι 

ΤθΙβΟΐϋΜ18 Γβ€ΐβ νίνβΓβ, 61 ΥΐΙ&ΙΙΙ νϊΓίΟΐβ ΑΟ ρΐ6ΐ»!β 

ϋβηβρϋυΑίη ουπι Ιλίΐίΐβ ΐΓΛίΙϋοβΓβ, οιϊλπι ρι-οΐα» 
ορ(3Γβ« δίο ηαιηςυβ νίχίΐ υβ*ΐϋ« Α1)Γ3ΐΐ3ΐη, βΐ ροβ- 
<6τ^β]θ9 Οβο ίη ηθ€8!8ΐυ ρΙβουβΓϋΐιΐ. Οαίϋ 6Γ{0, 
4)0 »ίή), «Ηβηιιαι 681, αυΐ €ΐηη»ηι Ιιηιΐβαι ογιιϊιϊ- 
ιιαέίσηΙ ρ3ΐβ!>ίΐ, ηοη ΛτβΓββη ηιιρίΐΑδ, ουιη Οβη• 
ίη ήΐ8 ΰΟΓροΓβίβ, .αϊ 86η8υηι ι&ονβηΐίυυβ ,ςιιΊόρίβιτι 
$ρίΓΐΐιι>ΐ6, 61 ΙβοΐϋΓί» »<1 βιιί ίη ί ίΓοαυηι οοηάϋοΐϋίΐβ 
«Ιβ8€τί1>ί *6 ο'βρίη^ί }υ886Γίι ? ' Εςιιί46ΐη ηοη νβΓβ1>0Γ 
οβίΓηιΑΓβ, ρη>ρΙΐ6ΐ&ιη βοιηβτ οϋαηι β^Ιοΐί ίιιί&6€. 
β ΜυϋβΓΟοΙαι» βηΐιη &(160 ίιιΐ8ηΐ6πι Φ ηιιιΐΐίβςιιο ο»η>• 

■ΥΕηββΙ 60 ρΓΟΜΟΤίΐ, ΟΙ «ΜΙ νίΓΟ 8<1ή«Γ68€βΓ6ΐ : 

61 ςα« ρτ'κΐβαι ίρβκπι ςιιο<|β6 ηϋΐιιπιηι 60Δΐη8ΐ«1>9( 
(ηθςυοβη'ίνη ρτοϋβ Ιοίΐοηά» 6βιΐ8& ιιΙ ί8£Ϊ60«ΐ; 8^(ί 
αοΰβάβηϋαιη 8(1 86 1ί6ί<Ηηί)>ιΐ8 ίοηη*η νβηάβιι•, 1»- 

1)06118 6Γ*1 ΠΊ0ΓΙΪ5, 61 3»ΠϋΛ »6 ΤΗ 10 ίρ888 ρΓΟίΟΠ- 
4ϋ 61 6ΧΐΤ6η»88 Ι6Ο60Γ88 ^βάοΟΟΜ ) , 61 ρβΓβϋβκίΐ 
»Ι»8ΐίθ6Γ6 60 »160 ά68ρθ6θ4ί» ίθβΜΐΐ6ΙΙ»60ΐί• 61 006- 
Πϋϋβ, Βθη68ΐΜη^αθ:Ι^6ΓΟΓΟΐη 'Ρ•Γ60ΐ6αΐ 6β6€ί(. 

^ιμκΙ βαιβη 46 • 66 ροηιηι «οΙΚοΗο^ ροΐίοβ ςνοά 

«Ηβτίικίΐβ, 61 31(1 8*1ΐΚ6ΠΙ η660888ΓΊυΠΙ Γοι«1, :ΟΙΙΙ- 
ρ)6Χ08*68ΐ, ρηΒθΙ|ΙΓυ3.6θη8Ιΐ1£^6ΐ88ΙΙ6ΐθνίη) <ϋ^ΠΙΙ5 

ίιιίι. Αη «οίοι ηοη ίΐ3 οηοί ψηβάίοαύοηβ ΰοοοοο- 

8ΐΑ0(1ΐΠΏ 06η&60ΙΙΝΙΙ8 .^681001 ΙΐΑΜΟΟ, φΜΜ), βΧΐΗΛ 
10θίθθΐ6 8θ1ΐ1ΐί$()Β6 880(19^18, ♦ 61 Χ0«ΐ6Πΐρΐ» ρβηί- 

Ιυβ άβεβηΐίλ ΟΓη^ίοςυβ, ηυϋαβ οο^ηιΙ>υΐ9νί1 β % υΐ 

ίυΙΟΓβΒ Οΐρΐί V 118118 ή*θίΐϋ Ι$Γ96ΐΚί8 Ί16ΒΚΜΙ61Μ10, 
ϊ)€0 ίΙΙθ8 ίη ρΟβΙβΓϋηΐ 8<ΗιΧΓ6Γ6 £866Τ61 ? Οϋίϋ ? 
»ΜΙ0ΙΙ6έ4»ρΐ6η6 ΗΙ6 Ρ(»θΙϋθ ΟΟϋίβ.ίρβΛβ 4166081: 

ι 0ρΐ*ί8ΐη οοιιη 6βο >ρ«β ΛηΛίοβαα •8$β, « ΟΐΓίβίο 

, ρΓΟ ΤΓ81Π0Η8 Μ€ί8, ^|ϋί 80 Β Ι €0^08110161 86€Ιϋΐϋθηΐ 

<»ρηβηι"? > Αηηοη οιμμο οηιοίοοβ οηιηίλ ίίιοΐυηι 

86 ΟΟηΟΐβΙΟΡ, 111 0010Β8 /8£6Γ€1 88ΐν08 ? 61 ί^Οΐυπί 

φιι<ΐ6ΐη 4υ<ΐ9βί$ υΐ Ιο4«αηι : Ηβ ςαί 8ίη6 Ι«ββ 6Γ80ΐ, 

^Μίβί-8ίθ646ε]6 48861, «0Η1 6ΗΙ6 Λβφ ιΟβί 000 66βϋΙ, 
Β6ϋ ίη Ιβ^6 68861 ΟΐΐΙΙβίί, ϋΐ Ιϋ€ΓίΓ»06Γ6ΐ 608 φΐί 

< 6106*4686 οτβηΐ »*. Ει φιάΙ ο%ο μϊλ ^οιηιηβηιοΓο, 
ςιιθ(Ι η)83υ8 681 Γβϋοΐο ? Ιρ$οπι Ηβη» οηΙ{6θίΐυιο •» ΗβοΓ. χιπ, 4. » Ι9&. χχ, 2. " Λοηι. ιτ, 5. « Ι €ογ. ιχ, 20-22. 55 8. 0ΥΒΙ1ΑΙ ΑΙΕΧΑΝΒΒ1ΝΙ ΑΚΟΗΙΕΡ. 3β ΒβΙ \*/ νβΗ>υιη ν οι 8*1τ3Τ6ΐ Ιιυαι&ιιυιη ££ιηι8, α *δ άνθρώπινον γένος, ι Ούχ άρπαγμον ήγήσατο τδ 

είναι Γσα Θεψ, αλλ* έαυτδν έχένωσε, μορφήν δούλου 
λαβών, έν όμοιώματι ανθρώπων γενόμενος, χα\ σχή- 
μάτι ευρεθείς ώς Ανθρωπος, ύπέμεινβ σταυρόν αί- 
σχύνης χαταφρονήσας. > 

Ουδέν ουν άρα το θανμαστδν, «Ι βραχύ τον «ρέ- 
ποντος έχπεφοιτηχως, σέσωχεν * προφήτης τήν Γό- 
μβρ, κα\ άπολωλδς τ6 γύναιον άναχομίζει προς 
εύχοσμίαν. "Οτι & χρησίμου τβ χα\ άναγχαίου 
πράγματος Ινεχα συνάπτεσθαι τψ γυναίφ προσ- 
έταττε βεδς, πεπληροφόρηχεν εύθΰς, ταύτης Ινεχα 
της αίτιας έχεΤνα προστάξαι δια6ε6αιούμενος. Διότι 
φησ\, ι Έχπορνεύουσα έχπορνεύσει ή γη άπ& δπισθεν 
του Κυρίου. Κα\ έπορεύθη, χα\ Ιλαβε τήν Γόμερ ε ηοη πφίηβιη »Η>{ΐΓ3ΐαοι 681,6886 «ςαβίβ Ββο; 
&Λ ββ ιρβιιαι 6χίη*οίνϋ, Γογμαοι 86ΐ•νί βοαρίβηβ, 
ιο ΒΐιηΙΙΙίικϋιιβιη Ικοιηιηιιιη Αοΐιιηη, 61 Ιοτβηίααι υΐ 
Ιιοιηο ■% «υβΐίηαΐΐ οπιοβαι , οοηίαβίοηβ οοηίβω- 
ριο ". > 
ΝίΙιϋ €Γ^ο ιηιηιιη, β! ραηΐυιη βχΐη 466θηιαι 

6£Τ68508 ρΓΟρίΐβΐΛ, 8»1τ3νΐ1 βθΟ)6Γ, 61 ΠΙοΙίβΚΟ- 

Ιϋΐη ρβπΓιΐ3ΐη αϋ ποοιυηι ΙιοηβκΙαΐβιη Γβν<κ»νίΙ. 
ΗΐίΚε βΰΐβη), 61 ηβοβεβΛΤί» Γβί ο*ϋ$» Οβαιο αΐίΐη- 
(Ιβδββ, υΐί πιΐίΗιίΓουΙίΒ 6οη]ιΐ{{3Γ6ΐθΓ, 8ΐ*ΐίοι ρίβηεηι 
βϋβιη Η8ΐΓ«ϊΙ, 1ΐ36 <1β 03ϋδ» 'ιΐίικί ηΜηο^βο οοπΠγ- 
ηιβηε : ι 0<ήα ΓοΓηίοαη» ίοΓηίοίΙηΐιΐρ ΐβιτβ ροδί 
Β***». Ει ίυίίι, 61 βοοβρίΐ ΟοηιβΓ, ΰϋβπι ΟβΙ>βΙ»ίιτι» 
61 6οη€6ρίΙ, 61 ρβρβηΐ 6ί ΟΓιυιη. ι Νοη Γαΐυηιη Ηΐ<Ιί€3ΐ• ΕηηΙ βηίπι νίΐιιϋ ίιι 0*ιι, 61 ΒβΐΜ, 64 
ΒαβΙ Ιβιηρία βχείΐίί» Γαοΐΐοΐ ΙΤ , 61 οβίΏοοοί» αί> 
1*τ»6ΐ ρβΓ ΐοίβηι 8ααΐ3Γίΐ3Πΐηι Γ6§ί0η6θΐ *Ηη&£- 
ΙμμΙιιγ. Νοη ίκίΐιΐΓ άίβοΗωβη ιβηιροηιιη ίβοιΐ, μ 
56Γν&1 (Ιίνΐιι* δοηρΙυΓ3, 3ΐι( β«ΐ3ΐη, ςαοό 4ί6ΐυ 
τβΗαβ 681, ςυί οφ6 ηοΜ$ βοηΐ ίηΙβη>Γβΐ8ΐΙ : βίο- 
υΐ Ιΐβιη 61 ίρββ €Μ»ί\ Ρ6Γ8003 ρβΓ 18*1» Υ066ΠΙ 
ΙηιίϋοίΐϋΓ 1ο(|ϋβηβ : < Βοηυοι πιβαιη ΰ6(1ί 3(1 Α3£6ϋ3, 

61 £6038 «1638 8(1 &ΐ8ρ38 >β . > Εΐ !ρ86 ρΓΟρΙίβΙ• 0*6 

Ιροο : ι 8ί€ΐιΐ οτιβ 3(1 οοβίβίοΐΜΐη (Ιυείαβ 681» 61 

«1»β!Ι!» 0ΟΓ3ΙΪΙ ΙΟΠίΙβΠΐβ 86 θϋΐ»υΐ6866η8 ί 816 000 

•ρβΗΐ 08 8ονπι• Ια ηυιηϋίϋιΐο Ιρβίϋβ ίικϋοΐυαι φβ 
8«1>ΐ3ΐυηι 681 Μ . ι ϋβΓηίβ ςυοηιοίΐο ςιιο<Ι ΓαίιιΗβ 
ΐ6ΐηροηΙ)ΐΐ8 βνβηιυηιιη 6ταΐ, οι ]&πι ΐηηΜείυιη Ι6ΤΓ3Β ΓθΓϋ!68ΐίοιΐ6ΐη, 860* ]3οι Γ^ΐΑοι ρΓορΙιβΙΦ Β θυγατέρα Δεβηλαΐμ, *& ανέλαβε, χα\ Ηεχεν αύτώ 

υίόν.ι Κα\ ούχ Ισομένην πορνείαν τής γης, άλλα τ^ν 
ήδη γεγενημένην τψ προφήτη φησ(. Κα\ γάρ 1>ααν 
α! «αμάλεις είς Δάν χαΐ Βηθήλ, χα\ τά του Βααλ 
έγήγερτο τεμένη, χαΐ «1 τελεταΐ του Ισραήλ χατά 
παίσαν έπραττοντο των Σαμαρειτών τήν χώραν. 
1 Αδιαφορεί τοιγαροδν χατά τους χρόνους ή θεύπνευ- 
ατος Γραφή, ή χα\, δπερ έατίν άληοέστερον είπείν, 
οΐ ταύτην ήμΤν βιηρμηνβυχότβς * χοΙάπαρ 4μέλε& 
χα\ αύτο το του Χρίστου πρόσωπον οΊά ιης *Ημ§8» 
φωνής είσφέρεται λέγον « Τον νώτόν μου δέοωχα είς 
μάστιγας , τάς δε σιαγόνας μου «Ις >ιΐίίσμβ«α• » 
Κα\ αΰτος δέ φησιν ό προφήτης περί αύτου• « 'Ος 
πρόβατον επ\ σφαγήν ήχ6η, χαΐ ώς άμνος εναντίον 
του χείροντος αύτ6ν, άφωνος • ούτως ουχ ανοίγει το 

ρΝ>ρο6ϋ€θ8 86ΓΠΙΟ ηοί)ΐ8 ίηΐΓ0(1υιβπΐ? ΟιΐίΓβ ίΐίοιΐ : Ο στόμα αύτου, έν τϊ} ταπεινώσει αύτου ή χρίσις αύτοΰ 

ήρθη. > Όρος, δπως τ6 Ισόμενον έν χαιροίς ώς ήδη 
γεγενημένον ό τής προφητείας ήμίν είσχεχόμικε λό- 
γος ; Ούχουν τ6 # ι Έχπορνεύουσα έχπορνευσει ή 
γη, ι αντί του, Πεπόρνευχεν ή γη» νοητέον. Πεπόρ- 
νευχε δέ τίνα τρόπον ; « Άπο δπισθεν του Κυρίου, » 
τουτέστι, τήν άχολούθησιν άθετήσασα, ήν άν ποιοΐτό 
τις, ώς προς βεόν. Γέγραπται γάρ, δτι ι Οπίσω του 
Κυρίου πορεύση, > τουτέστιν, ακολουθήσεις άμετα• 
τρεπτί τοίς άνωθεν παρά βεου νόμοις. Πεπόρνευχε 
τοίνυν άπο δπισθεν του Κυρίου, χαταχολουθε?ν ούχ 
άνεχομένή. Γέγονε γάρ αποστάτης χα\ βέβηλος, χαΐ 
ταΐς των είδώλων προστεθείσα λατρείαις» «ροσχέ- 
χρουχε τψ Δεσπότη. Ταύτης οδν Ινεχα τής αίτίας 
συνάπτεται τ% Γόμερ ό προφήτης 'Οσηέ, δτι πεπόρ- 
ώς Ιφην, πράγματος τύπος άν νοοϊτο τδ δρώμενον. « ΡθΓηΪ68Π8 ίθΙΊΙ!€»ΜΐθΓ 16ΓΠΙ, Ι ρΓΟ, ΓθΓΠΙ€8ΐ3 661, 

ίοΐβΙΗβΙ <1656(. Οαοη»ΐΌ 8υΐ6Πΐ ιηοιίο ΓθΠΐίθ3ΐ3 681 ? 
ε Ροβΐ Οοιπίηυιη, » \ά 6βΐ, ββςικίαοι 3βρβΓη8ΐι 681, 
ςο3 ςυίβ ςιιιβί 3(1 Βοοηι Ιβικίίι. δοπρίυηο βεΐ οηίοι : 
ε Ρο»ΐ ΟοιηΙουηι οιη!>ιι1οΙ>ι& <# , ι οοε 681, Οΐι* 

€00ν6Γ8Ι0η6ΠΙ 8006ΓΠ38 61 3 Ι>60 ρη*86Γίρΐ*8 1«β68 

εοςαβΗβ. ΡοΓηΐ€8ΐ& 6βΐ Ι^ΐαΓ ροεΙ Βοσιίηοηι , οοιι 
•08ΐίοβη• 86ςυί• ΒβββίνΙΐ 6ηίπι, 61 €0θΐ8Π>ίηαΐ3 6βΐ, 
οι ίοΌΙοΓαιη οοΙιιΙμιβ 4ΐβ<1Ίΐ3, Βοηιίηυαι οίίοΐΜϋΐ. 

Ηθ6 \ρ\ΛΤ (16 631188 ΟθΙ«6Γ ρΓθρθ6ΐ3 08638 ν*ΐη• 
€θ!θ 00θ)θ^3ϋ 80«:ί6ΐηΓ, (](ΙΪ8 ίθΓαίθ313 681 16ΙΤ3 

ροβΐ ΒοαιίΒΐιπι• Ροΐβ&ΐ 6θΙαι ςοοο* βι, ρτο οιτκιί- 

€* Γ6ί Ινρο Α66ΐρί, θ! (1ί€<&8ΠΚ Όϊίηάζ ρ606Γΐΐ 

6οηΐ6Γ. 

νενχεν ή γη άπδ δπισθεν του Κυρίου. Μυστιχου γάρ, 
ΕΤτα τέτοχεν ή Γόμερ. 

18 Ύεμ• 4,5. £< ά\χΗ ϋφΐηίηΜί αά €ηη : Υφολ οο- Β 
ηηηφΒ ΐ€%τα*1; ηηοηίαι* αάΗπο ιηοά'ιαηαΐ ηΙά$€ατ 

ΜΜΟΚίΐΜΗΙ ]6%Τ0€ί $Ηρ4Γ 0*0101(1» Ηά&, €ΐ <Ι%'\€*ύ$Τ€ 

(ύαΛΜ τ€§ΗΗίη άοη*ιι$ Ι$ηιβΙ. Είβήι % ίη οίε ι/ίβ *οο• 
ϋτατΗ ακηιη Ι$τβ€ΐ ίη ναΙΙέ ΐ€%τα€ΐ. 

IV. Βίο 86ποο 4ιιρΙδ66η) ηοΙ)ίβ 6οη&Ιιΐ6ΠΐΐΙοο6πι 
ρβπΐ. Αο οΗίε βηίΐΒ 8ΐί3 ββηρίυη «ΙΓοπογ , οο}οβ 

0006 Ο606Μ6 681 0860110)886, ^00 •660Γ3ϋθ8 8§3- ΚαΧ ΒΪΛ8 Κύριος χρός αυτόν* ΚάΜσον ζύ 
δτομα αϋτον ΊεζραέΛ, &ιά*ι «τ* μιηράτ, **Α έχ~ 
ίι«ι}σω νό αίμα του ΊβζραέΛ έχϊ τδτ οΐχοτ 7οι;- 
δα , χ<ύ χαταχαύσω βασΟβΙατ οίχου ΊσραήΛ. 
Κα! Ισηιι, «V γ$ Ιψέρφ ***1*ν ^νττρίψω τό χό- 
ξοτ του Ίσρα^Λ «V χοιΛάδι χοΰ ΊεζραέΛ. 

Δ*. Έν τούτοις ήμϊν ό λόγος διττήν ώδίνει τήν θεω- 
ρίαν. Φέρεται δέ χα\ έτερα ΐ(ρΛψ^ παρά τισιν, ώς 
άναγκαίον έπιμνησθήναι νυν• διά γε τδ άχριβές.' " ΡοίΓιρρ. ιι, «-8. •• Ηο1)Γ. χ», ί• » 111 Ββ». χιι, «9. 
χι, 10. " 188. 1., 6, Μ 188. 1.111, 7, ί. «• 0866 37 ΌνΝηετ γαρ ο6 μετρίως, τέ άμφοίν ήμ*ς έπιμνη- 
σΟήναι τοίν λόγοιν. Έ μέν οδν χαθ' ή μας Ιχδοβις, 

τουτέστιν, ή των Έβδομήχοντα, ι Κα\ έχδιχή?ω, φησ\, 
το αίμα του Ύεζραέλ, έπ\ τον οίχον Ιούδα.» Ή δέ 
έτερα φησί * < Κα\ έχδιχήσω το αίμα του Τεζραέλ 
έπ\ τον οίχον *Ιηοΰ• ι χα\ εί μέν οδτω νοεϊν 
Ιλοιντό τη*€, Ιστοριχωτέραν άνάγχη ποιείαθαι τήν 
αφήγησιν. Έχει Λ ο&τως• Γεγονε μέν'Αχαάβ βα- 
σιλεύς έν Ισραήλ, 6 χα\ σύνοιχον έχων τήν Ίεζά&λ. 
Επειδή δέ έζήτει τον αμπελώνα του Να6ου6α\, ό δε 
προς τοΰτο άπήντα, λέγων* ι Μή μοι γένοιτο δούναι 
αμπελώνα πατρός μου σοι* > πεφόνευται, ταϊς της 
Ίεζάβελ δυστροπία ις περιπεσών. Επειδή τοίνυν πε- 
φόνευτο, χεχληρονόμηχεν Άχαάβ τον αμπελώνα του 
Ναβου&αί. Προσέχειτο δέ χαΐ έτέρως ταις των δαι- 
μόνων λατρείαις, χα\ τούτο έχτόπως. Όγανάχτει 
λοιπόν ό τών δλων θεός. Είτα προατέταρν Έλισ- 
ααιέ τψ προφήτη χρίσαι τον Ίηου , Ιανιλεα έπ\ τον 
"Ισραήλ. Άποστείλας δε το παιδάριον ό προφήτης, 
το θείον έπλήρου θέσπισμα. Είτα χεχρισμένος ίηού, 
χατειαιν έχ Σαμάρειας, χα\ τον Οεϊον έπΥ τοις λελυ- 
πηχόαιν έπλήρου θυμόν• Άπεχτονώς γαρ τδν'Αχαα6\ 
Ι^Ηψεν έν τψ άμπελώνι του Ναβουθαί. Είτα μετά 
τούτο τήν Ίεζάβελ, άνήρηχε δέ χα\ έβδομήχοντα του 
Άχαάβ υΐοος,τους άνά π&σαν οντάς τήν Σαμαρειαν. 
Προαιτίθει δε τούτοις χαΐ τον Βααλ• ένέπρησε γάρ τάς 
στήλας αυτοΰ, χαίχατέσεισε τά τεμένη, χαΐαύτους 
αποαφαττει το6ς Ιερείς. Έπ\ τούτοις αύτον αποδέχε- 
ται ό Θεός* χα\ δή χα\ επαγγέλλεται, λέγων, έτι 
ε ΥΙοΙ τέταρτοι χαθήσονται έπ\ θρόνου σου• ι 'Αλλ* 
ό ούτως γεγονως ευδόχιμος Ίηοϋ, προσχέχρουχεν 
ουδέν ήττον θεψ• οΟ γάρ περιεϊλε τάς δαμαλεις, 
χατεφωρ&το δέ χαΐ αυτές έν ταίς αμαρτίαις Ίερο- 
6οάμ άνοσίως πεπορευ μένος. Είτα γέγονεν έξ Ίηου 
"πρώτος υΙος Ίωάχας, άνήρ χα\ αυτές ειδωλολάτρης, 
χα\ ταΤς δαμάλεσι προσχυνών. Άλλ 1 έν τοις χαιροίς 
αυτού, >φησ\ν, ι Όργίσθη θυμφ Κύριος έπ\ τέν 
Ισραήλ, χα\ Ιδωχεν αΟτούς έν χειρί 'Λζαήλ βασι- 
λέως Συρίας, χα\ έν χειρ\ 'Αδερ, υΙου Άζαήλ. > 
Λεύτερος έξ Ιωάχας βε6ασ(λευχεν Ίωάς, χα\ ούτος 
Ανήρ πονηρός. Τρίτος Ίεροβοάμ, οι χα\ βασιλεύον- 
τος Αρχεται της προφητείας Όσηέ. Τέταρτος 'Αζα- 
ρίας έξ Ίεροβοάμ, χα\ αυτές ειδωλολάτρης. Τούτον 
άπέκτεινεν ό Σελούμ. Ούχοΰν έπειδήπερ χέχριστο 
μέν ό Ίηού, ίνα έχδιχήση το αίμα του Ναβουθα\, δς 
ήν έξ Ίεζραέλ (πόλις δέ αδτη της Σαμαρείας) χα\ 
Ινα τήν του Ισραήλ είδωλολατρίαν περιελων, λοιπόν 
άναπβίση προσχείσθαι θεψ, εΓτα γέγονε χαί αυτές 
δαμάλεων προσκυνητής, δυσσεβεΖς δέ ουδέν ήττον οΐ 
έξ αυτού γεγόνασι παίδες, ι Έχδιχήσω, φησ\, τέ 
αίμα του Ίεζραέλ έπ\ τέν οίχον Ίηού. ι Κα\ ώσπερ 
γάρ έχδεδίχηχεν έχ του οΓχου του Αχαάβ διά της 
Ίηου βασιλείας, ούτως έχδιχήσει χα\ έχ του οίχου 
Ίηού. Έν γάρ ταΐς ήμέραις τών υΙών αύτοΰ πεπο- 
λέμηχεν Άζαήλ βασιλεύς Συρίας, χα\ μέντοι "Αδερ, 
χα\ νενιχήχασι τέν Ισραήλ, πλείστας δέ δσας τών έν 
Σαμαρεία πεπορθήχασι πόλεις. Τίκτεται το ί νυν τω 00ΜΜΕΝΤΑΚΙΓ5 1Μ Ο&ΕΑΜ ΓΒΟΡΗΕΤΑΗ. 38 

Α βι«•. €•ρί«ΐΜΐβ 6αΚη ιιη^μιιι οϋϋϋΐβαι, *\ οίηιιι* Φ» ρβΓρβοοΌΗιιιαβ. ΛοείΓ* ί^ΐοτ οϋίιίο, ^οβ ββι, 
μονμΗιιι! 8βρΐα«{1ιιΐ& βίο ΙμΙμι : • Ει αΙ«$<*Γ 
»8θ{αίιΐ6ΐιι Ιβχποίβυρβτ ύοαιαπ) 4«Ι». » ΑΙ» : ι Ει 
υ1οί•6«Γ Μο^νΐηβιη 4οι?&6ΐ βαρ«Γ Αοιηαη 4οΙμ. * 
Οϋίοι βι ςα! «πιρΐ6€ΐληΐυΓ, βιρΙ»ιι«ΐίο ιη^ε ΙιΙ- 
§ιοΗο& βίΐ οροη«ΐ, ίη Ιιυηο ιηοϋννι . Ρυίι ΑεΙιαΚ> 
Γβχ ΙβΓ^Ι, οοη]υ«6ηι Ιιεί^βηβ ^ίλΙιβΙ. Ουί €«ϋι 

8&01«Γβ( νίΐΜ&ΒΙ ΜλΟΟίΙΐ, 61 ίϋβ ΪΙΑ ΟΟΟβΓΓβΓβΙ, III 

<ϋ€ϋτβΙ : ι ΡΓορίιίυββΗ ιηΊΙιΐ Οοιιβ, ηβ όβα ΐϋ»Ι νίκβαιη 
ρΑΐήβπιβί, > ρβΓνβΓδίΐΛΐβ 4βχΛΐ)«Ιί8ΐΓΓβύΐ08, νίιβηι 
&ιηί§ίΐ. Εο ο€<Η&ο, νίηβ&πι ΜαΙιοιΙι ροβεβϋίΐ Α«ο>1>, 
ςυί «Ηοΐ|ΐιί ίηΓίΐιϋο (Ινιηοιινιη εαΗυί α&Ικίιι* βηΐ* 
1ΐΜϋ^ΠΑΐιΐ9 ί^ΗυΓ υιιίνβΓΜΗΐΐϋΐ Οβι», ροβΙβΜλιηι 
ιηαιιύ&ν»! ΕΙίββο πτορΙιβίΛ , βϋ Με Γ⧫βι Μρβτ 
Β 1*ηιβι »οα«ινΐ. Μίδβο όβΐιίιιο Γβιηυΐο (ϋνίηυυι ω*ιι- 
ϋ&ΐυιιι ρΓορΙιβίλ ίιηρίβνίΐ . ΟοίιιιΙβ ιΐΗ€ΐιιε Μια , 
«Ιθβ&ηύίΐ βχ δ^ιιίαη», άίνίοκςυβ ιγ» ίη βοηΙίΧΜΐ* 
ριιηίβιιϋίε 8λΐί$ίϋ€ίΐ• Μϋΐ» οήΜΙι ΑοΙιαΙ), «Ι ΟΛίΙβνβΓ 
β]α$ ίη ΤΊΐι&ιιη ΝβΚη>ιΙι 9^βοίΙ. ΡοβΙβα ^ζαοβίοαι, 
61 8βρΐυ8|(Ίιιΐ8 01)08 Αοϋβϋ, ςυί Ιιι Ιοίο δβηιαΗβ 
6Γ&ΒΙ, ηβ€ί <1β(1ίΐ. 0υίΚ)α8βΐΗΐιηΒ8αΐ8ο!οΊι}ίΐ; «•)α8 
8ΐ8ΐυΜ οοαιίΝίββΚ, 61 <ΙβΙυ5Γβ (Ιίηιίι, 61 ίρεοβ φβ 

8866ΤΟΌ168 ]υ^«Ιβ?ίΐ. (Η) <|08Β 0β1Ι8 Ηΐϋΐη Ι*ί«Ι•1 ; 

ςιύη 61Ι8ΙΒ ρΓΟίηϋϋΐ, 51β νβΓ^ίβ : ι ΡΗϋ ία! οεςυβ 
Λά ςα&ΠΑίο ^6ΐι«ηιΐίοη6βι 86ϋβοϋηΐ βιιρβτ ιογομιιι 
Ινααι #λ • » ΥβηιΐΒ ίΐ8 66ΐ6οη8 ίβ^β , ηίΜΙοηΝκιε 
ΠβΜΐι ΙβμΚ. Ν66 βηΐηα νίΐυΐοβ Αοειοΐϋ : 61 Ιρββ φιο* 

<|06 ίθ Ρ66681Ϊ8 ΙβΤβΙκΜΙΙΙΙ ΙπίρΙβ 8«^ΜΙ*Γ6 Ο^ρΓΟ- 
ρ Ϊ160808 681. Ι)6ΐθ(ΐ6 6Χ Μ» ρΗΠ>ϋ8 «81118 681 
4 4θ8€α88, ΙίΟΙ&Ο 61 !ρ86 Ι4θΙθΐ8ΐΓ8, 61 νίΐθΙθ6 •Ηθ- 

Γ»ιΐ8". Υβρυιη β]υβ ΙβιηροΓίΙχιε, Ιοφίϋ 8οΗρΐνΓ», 

« 1Γ81ΙΙ8 681 ΓυΓΟΓ βοιιΓιηί 8«ρβΓ ΙβΓίβΙ, 61 ΙΓ8<ΙΪ- 

ΛίΙ 608 ίη αιβηα ΑηβΙ, Γβ^Ίβ δ^η», 61 ίη πιαιιιι 

ΑϋβΓ αΐίί Αϊ8βΙ β *. λ 19 ΑΙΐβΓ 6Χ Ιθ8€ΐΐ8Χ ρΓο- 

βηαίιιβ, ηαηρβ 4θ88, Γβ^ηβτίΐ, ίρβ6 φιοφιβ ίιηρΓο- 
1>Β8 ; ιβηίαβ ^ΓοΙοειη, βυΙ> ουίιιβ γ«|ϊιο Οββ» ρΓο- 
ρΐιβϋβίιιίιίυηι εοιηίΐ. Ο^^^β Α*8Π88 (•1ί*6 Ζ86Κι>• 
ΓΙ88) ΐ6Γθ5θ80ΐί ϋί»8, 6ΐί»Ι11 ΙοΌΙοΙίΐΓβ. Η«ΙΙΙ€ ΐπκί•• 
<ΐ6νι4 86ΐί«αι• φιοηί*πι Ι^ιΙογ υη€ΐα$ 6Γ8Α 4«Ιιιι, 
οι βΐ€ΐε€θΓ6ΐβΓ Μη^αίηβΒ• ΜλίΚΜο 1«εΓ^|ϋ8Τ (Λιίΐ 
88ΐϊΐ8η* ορρίάυιη 4βΐΓ86ΐ), 61 αϊ 1&Γ66ΙΪ8 ιΑοΙοΙα- 

ΙΓΪ8 6Υ6Μ8, <1β «ΒίβΓΟ 608 60ΠΙ ΟβΟ €0η]υη§6Γ6(, 
ίρ86 νβΓΟ Ρ08168 νίΐϋΐοβ 8(1θΓ8νΙΐ, 61 ΠΗί 6|08 ρ8(Γ601 

βυαιη ίαηρΐ6ΐ8ΐ6 »ΐ|ΐ]8ηιηΐ, ι 1)Ι6Ϊ8€8Γ, Ιηςυϋ, 88ΐι« 
αυίΐΜΐη 46ΧΓ86Ι δυρβτ «Ιοιιιυπι ίβΐιιι. ι δκαΐ 6ηίπι 
υΐΐιιε 681 ίΐβ (Ιοιηο ΑεΙιβΙ» ρβΓ Γβ^ηιΐιη Ιβ^ο; είο 
ηΐ6Ϊ866ΐΙΙΤ 6ΐί»ΙΙΙ ο« <Κ>ιηο ^Ιϋ» Κβ^π8ηΐίΙ>α8 βί<|ϋί- 
ιΐ6ΐη ΑΙιίβ 6]υε, Αιεβί 61 ΑϋβΓ, 8βυ ΒβηβιΙιιΙ, Γβ^ββ 
5γΓί« Ικ^ΙΙαιη ίρβι& ΓβββΓαηΐ, 61 βο!)»€ΐο ΙβΓΒβΙβ 

ϋί1)68 δ8ΙΒ8Γΐ9Β φΙ6ΠΐρΙαΓΙ0139 6Τ6Η6ΠΙΙ»!. Ν680Ι1ΙΙΓ 

6Γ£0 ρΓορηβΐβ ραβηιΐηε, οιιί 61 ηοοΜη ίοϋίΐιΐΓ }*ι- 
ΜβΙ, νβΐιιΐί Ώμ οοπιπιί88ΐιιη ίη Νιοοία ρβ€€βΐιιιιι 

Τ660Ι^8ΙΙ|6. ΥίΓΟ Β•ΙΙΜ}116 ]ϋ6ΐΟ 61 ΜΚ^ίΟβΟ ίη]ΐ!8ΐ6 

ΐΓΐιοίιΙβίο , ςιιοιηοΰο {ηείοηιηι ιηΙογ μ ραίι-οηΐΜ 
ςυί6νίβ66ΐ? Οοηΐηΐυηιηι ί^ΐΐυΓ ρΓοηαίιιίΐ βιτπηο 

Ι5Γ861 10 ΥίΠβ ^€ΖΓ86ΐ. ΥΙ«13Β 80ηΙ 60101 , III 4ΐΐί, • ι IV Κ-γ. χνι, 12. •• IV Ββ|. χιιι, *. ♦• ΦΜ. 5. 53 8. ΟΤΜΟΑΙ ΑΙΈΧΑΝΟΚΙΝ ΛΠΟΗΚΡ 40 

«*Α«»ΐ6*1«Η«<*ιίΙ»• ΙιμφΙ. ι£ι<«*£ φη&Ψ Α «ρβφήτη ΐ*α*ίίον, ί καΐδνομ* τδ Ίεζραίλ, οίονδί 
ΙιΙΜ»τΙοβ. "*** *8«υ τήν Μ τφ ΝαβοιΛαΙ γινομένην άμαρτίαν 

άναμιμνήακοντος. ΙΑνδρδςγάρδιχαίου «α\ ,«ύλ•6ους -αδίκως άν^ρημένου, πώς άν ήρέμηββν δ των δι~ 
*α(ων π^ΝΟ^άττ,ς; Συντρ(ψ*«ν ουν επαγγέλλεται **&>ν *«> Ισραήλ έν τβ κοιλάδι του Ίεζραέλ. Ν*νί- 
χηνται γάρ, ώςίφην, ύπέ τι του *Α$βήλ, *α\ μέντοι του "Αδβρ αϊ φυλαΐ του Ισραήλ. ΚαΙ ό μίν λόγος 
εντούτοις των Ιστορικώς πεπραγμένων. Α$β ροττο, βϋ*ιη ια «Ιΐοηη ββΗρίΜαι «6η*6• 
Αίβηιία άκιΐΗΗΐβ, *ά 8*4Κΐιι*ΐ6« 66*ι»6ΐιΐ«ν»οιΐ6ΐη, 
♦•5*6 ββίχνιη * ]>μ> άίεΐα νβνο«Μΐβ8. ΝβΜΚβ *το~ 
ρ46τ ηι»]οι>68 ΊιηίβΒοηιιη ^Ββ^ο^β. • 8βπί•ηιηΙ 
«οίη ΑοΓίοαπι, «Ιαΐϋ αοΜροΐββ β]«9 Οβο νι^βηΐί 
61 ¥«γο ; ςαίη 6ΐί*πι )ΐΐ8ΐίΐίχ βκκίίοβί €«Ι(ογ69, 61 
οηηίοαβ τίηαΐβιη £6ΓΠΜΝΜ)ηιιη αιΐίοηίοΜ ΪΒ8ί|{ΐΐ68 #έρ< δε χα\ *Ις-τήν έτερον γραφήν τα βΐχδτα Αέ- 

γωμεν, άναχομέζοντες ,ήδη «ρδς ββωρίαν πνευματι- 
κόν τά είρημένα «αρά βεον Ευγενής μεν διά του; 
πατέρας ή των Ιουδαίων Συναγωγή. Αελατρβυχα^ι 
γαρ οΐ άμφ\ τί>ν θβοπέβιαν 'Αβραάμ θβψ ζώντι χα\ 
άληθινψ, *α\ μήν χα\ διχαιβαύνης γ«γδ*α«ν έπιμε- 
λητα\ , χα\ -άπάβνις άγαθοεργείαις εδ μάλα χατ- «άβΜΚΙνιιι 61 οΐβπ ΓιιβηιιιΙ, βΐ ίιι 0α*6 ίιηιιιοΐΜΐββ, βΐ Β εστεμμένοι, χαΐ γνηαιοτητι διαπρέποντας , χα\ άχλδ- ία οαιηΙ £6η6Γ6 ϋοηΐΐαΐίβ βιβπίΐ&Ι'ι. ΑβΙ ηυί Γ*αΐ6 
€0ηαριι4βΙ Μςγρύ\*Μ οοιηιΐΗβουβΓυηΐ, ίϋίςυβ Ιοηβο 
ΐοηιροΓβ ρ6?π)3η86ηιηΐ, βοτυπι ροβΙβΗ ιιΐίοβ ιηοΓββ 
ϊιώιιβηΜί, ^Ιίοβςνβ ββκβυβ 64 εο^ίιαίίοηββ μμιιιι- 
ρβοηιηΐ, ΐη<ϋββ«ι»8 ύβ ο»1«γο ίαιίΐβπ ϋαίικηΐββ , 

60«8ΙΙ64Α<](ΙΟ ΟΑΐΓίουβ , 61 ρΓ«€ΐ*Γ6 {Η*β8ΐίΐ» ρίβίΛ- 

ύβ ριηκιη οαιιύοο ηϋοηβαι ΰυχβηΐββ. Αόοητε- 
γόοι βηίαι * £Γ6•ΐ«ηιη ροιίυ• φιαιη ΟηαΐοΝίη •* , 

64 006η ΠΜΙΗΗΙΐη ΜΜΓΟΙΙΙ **, * βίΟΙΙΙ ΜΓίρΙΟΙΙ) 681. 

£ο αυίοιη »Ιιοπιΐηιιιίοα» «Καπιοί 61 ϋ• ρΓοίαιιβ 
νίΐ«ηι (ΓΝίβΙιβηιηΐ, «ι νίι υϋαιη ίιηρίο51ΐιϋβ 20 

ΙΙΜΜίΐΙΡΙ .*ϋ»€6Γ6 βΐ 60ΙΙΙ66Ι6ΓΙ ρηΒίβΠΗΙΜΗΐΐΙ. Αϋ 

ιαΊΙμ.μιι)6 χάηΛ ϋΐίβ τΝ6ΐικ «<χίϋί•8β , ουοϋ βυ- νητοι τ^ν /πΙβτςν,Λα\ π4ν «Κος επιεικείας έπησχΐ}- 
χοτ«ς. Έτ»ι«ή 6έ λιμού χατωθήβαντος 1«έμιξαν 
Αίγυπτίοις» βίτα μακρούς έχεία» διατ»τβλέκααι χρό- 
νους, ΙτβροτροχοΙ τ* «α\ έτερογνώμονες οΐ εξ αυτών 
γβγίνασι, τοίς των ένοιχούντων Ιθεσιν Ιπεσθαι ήρη* 
μένοι λοιπδν, χα\ ολίγα• παντελώς της τοίς «ατραβιν 
έντρίβοΰς χα\ Ιξαιρίτως «ατορβουμένης εύοτββίας 
«εφροντ^τες. Προ«»κυνήχρ»ι γ^ρ.εΤϊ χτίσεε 
«αρά τον.χτ&αντα, χα\ τοίς Ιργοις τών-χβιρών αυ- 
τών, ι χα«ά γέγρα*ται. Κατψχοντο δε ρδελυρίας 
«<ς τούτο *α\ ^6ήλου ίωης, ως τάχ» «ου φαυλ*τη^ 
τος τρ4«ον Ιχειν «Ανοπιτή&υτον «αντβλώς οοόΐνα. 
Κα< μοί τι «αΙίΤν-δοχουαι τοιούτο* 6«ερ αν «άθοε 
γυνή «σοφ^ τ* χαΐ βύγινής,, τον ν*ν Ιαατης μ*Φ*Ι*α 4ΆΛ*, «ΙΐίΜΜβΙϋίβ.οο ΒΜ«ΐ6ϋί« βίικίϋβ 6ΙΑΑΙΒ Τ8- Ο τρόπον, μΛον Λ ύύχ\ υμ\ ϊ&ώαβαι φραααβα το?; Ιβπβ {«**)», ρο«ιυ» ία βρ^οίβ βΐ νβ»ιίϋ*ϊ ι»6Γβ4ι> 
βΐΐβ οοΜΜψιάίιιοΐΑαιϋ• Ουο οηίαν ηοιίο ηοϋβηοϋβ 

ΙΜΒΟίαΐΗ ΤθΙ«ΐρΐ9ΜΐΜΙ$ ««ΓνίΙ 1 , ΟΙ11Πί8 Ι»θΐ68(Ι».β6- 

€«ηι # 6θ46ηι «ιούο.βηίοι* Ιλοιηίιιίβ $ίθΗΐ1 «ο «ηΐίο- 

β*>Οβ ρϊβΙ«4ΐ8 Λ^ΟβλβΓίΙ, <ΛΜ•|ΙΜ6ΐΒςυβ 6Τ|6 ΟβΜΙΠ 

Λοοοί ρθη^Γϋ, 64 «<Ι &ΐααααι ίιιοϋιι&νβτΗ, η»»- 
4ιβη•Γυιη ιρίτΙΙΐΜΐιη6ΐιρίο1ΐ«ΐ'ϋ^8θ5ε6ΐιιρ6ΓΑΐ. ΙΟφίβ 
ίοΐΌίαιία 6•! »ρ« ρ Ηα^Η€Γ ίη Λ&7Ρ*ο ίαϋδββτυιη 
^0880^^ Ρ'οβΚ«Ιι«4 <ο«&ιη 9 .ηΐ άϊχ'ι, ϋ»ηοιιυιη άβ- 
«ί^βΓϊΐβ, οι α<1 οσιιιβ ςιιο^αΐέηςιιβ ίΐΐίβ οοΙΙϋΜΗ»»€ΐ, 
Αοη 4Μ&€&16 «ρί6»οΐιΐΓ. Οβιβτνη ϋ& ρΓ0|66ΐαι» 
?ίβϋΜΐΙ ηΪ8€τλΐ«8^ΐΒ» 61 4βηβο ρικίκλίη τ*ά- 
4ΐ6β6ϋ1θϋΐ»8 68^«ΐ.ρΓ()ιροοι«4ϋηίΐ 00ΙΐΙ«θ6ΓΒ»1βαΐ ίηι- βίς εύκο«μίαν έ^ίΐ^ύμασιν - άνηρημένη δέ μάλλον 
-τ^ Ιν <(δει χαΐ σχήμαα^ν όρβο^αι «ορνιχο1ς/0ν«ιρ 
γάρ τρόπον ή το«αδε. γννή τάς απάντων ήοονάς 4φ* 
4αυτ11 πληροί, δυβχερβίας άπάνης έξηρημένης* οΟτω 
χα\ άνθρωπου ψυχή, τών της *ύο*64ας άπονέύααβα 
σπουδανμάτων, χαΐ αγάπης ^ς ιΐς βεον άλογήααοα, 
χα\ προσκεκλημένη τφ-Χαταν^, τάς τών πονηρών 
πνευμάτων οπιΒυμίας άποπληροΐ. ΟΟχοϋν πεπόρ- 
νευκεν έν ΑΙγυπτω νοητώς- ή τών Ίουθα^ων Χνναγω» 
γή. Προυκειτο γάρ, ώς Ιφην, ταϊς τών δαιμονίων 
έπιθυμίαις βίς πάν ότιοΰν-.τών» αύτοίς χαθ' ήβονήν 
άποφβρομένη ευκόλως. *Αλλ' έΐϋεσκέπτετ<$ τ» χαΐ 
ήλέει θβος τήν ο6τω - διε^μμένην, χβά αώφρονα ρυΓΛΟί ϋΙ«ι», ^ϋί 681 οαιιιΐναι ωβΙίδβίηΜΜ «Ι ρυ- β πάλιν αοτ ήν «ποφαίνειν Ι^λε• μδνον Ιε ούχ\ χα\ 

~~"~ ' η,! *'^' ~* -ι—».-.- ^νο^ον ΐιηΐη τ ή ν β&ηλον δ πάναγνος τ» χαΐ 

καθαρός, χα\ τέχνων έποίβι μητέρα, χαε αγάπης 
ήξίου,-διά τδν Ιξ αυτής γενάμβνον πραιτοτοχον, τουτ• 
έστι τον Ίεζραελ, ος έρμηνεύοται σΛορά #βον. 
Όρα δή οδν εις εΙκόνα χα\ τύπον τών οβτωπαν- 
ίόφως οίχονομηθέντων παρά.ββοΰ τβθβιμένον τδν 
Όσηέ. Συνάπτεται τ^Γδμβρ, πίρνη γυναιχΐ, προ- 
φήτης άγιος/Η 6ί τέτοχ«ν αυτψ τον Ίεζραέλ. Οδτω 
χανβεδς Ιχάλει προς οίχειοτητα διά του «ανβοφου 
Μω<τέως, τήν τών Ιουδαίων Συνανωγήν, χ•\ εις 
χοινωνίαν πνευματιχήν, διά τον έξ αύίης έβόμενον 
πρωτδτοκον, τουτέστι, Χριστδν,- δς έατι απορά ββον 
κατά τδ αληθές. Γεγένηται γάρ Ιχ Πατρδ; δ ϊΐδς, 
χοΛ εΐ γέγονε βάρξ. ΙΊ8&Η1Χ18, 6( ΐΒΐΙτβιη Αΐίοταιη Γ6641, 61 6ΐΐληαΐ6 

4ΐ|£ΙΙΑΐ||β 681, ρΓ«ρΐ6Γ 11*10111 τΧ. 64 |»Τί||Ι0£6ΙΐΗ«ΐη, 
&06 6*1.461Γ»6ΐ, 4(00(1 Ι^ΙΙΜ 80»8ΐ, ΜΜΜ Ώ*\. 
Εΐ%0 486Α01 ΙΒ Ιηΐ^ί»6ΙΙΙ, 61 ΙνρΟΠΙ 83ρ)6ηΐΐ88ΐπΐ« 

Ιιφι^ούιηίΒίβϋΆΐίοιιίβ'Οϋί (Ι6ΐ6€ΐιιηι ίηΐϋ6Γ6, €ο- 

ρΐΐΙ&ΙυΓ βΟΆβΐ ΠΗΐ1ί6Γΐ 0)6Γ6ΐη€ί ρΓΟρΗβϋ 83116108; 
ίΗ» 6Ι^6ρ6Γΐΐ Ι68Γ86Ι. Ιΐ» 1>6ΙΙ• ρ6Γ 8>ρΪ6Ι)1ί88}ηΐΙΐη 

Μογ»6η ϊυιΙΐΒοηιβι 8γηι«θ0»ιη *ά χαύάύΛΐη 61 
€θΐιιιηιιηίοιΐ6ΐη βρΗτίΙιυιΐ6ΐη ?06αΙ>•ι, ρΓορίβτ «α- 
«οίΐυΓ«ιη βχ 66 ρπιηο§6ηϋ»η), νι46ΐί66ΐ £1)Γί8ΐαπι, 

ςυί Γ6Υ6Μ 681 86βΜΑ 1>β1• ΝΐΙΙΜ 6*4 6111111 6Χ Ρβ4Γ6 

ΡίΙίυβι ςίΜπιιί• <λγο Αβίυβ βίΐ* » Βοπι. ι, χ3. •» Μκΐι. ν, 12. 4! ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ ΙΝ Ο&ΕΛΜ ΡΙΙΟΡΗΕΤΑΜ. 4* 

Επειδή δέ ούχ αν έτέρως γένοιτο σαφής χα\«ύ-Α βαοηίΑΐη νοίΌ βρίιΉυιΙίδ οοηκίιΙβΓ&ΐίοηΙβ οοΗλιϊο χρενεστάτη τής πνευματικής θεωρίας ή παράθεση, 
μή παρενεχθέντων εις μέσον ιών Ιστορικώς γεγονότων, 
φέρε, πάλιν αυτών έπιμνήαομαι. "Οτι μέν ©ύν πόλις 
ή.Ίεζραέλ, προαπήγγελκεν ήμίν έναργως δ λόγος. 
Άλλ' ώς έχ πόλεως της Ίεζραέλ σημαίνε ν τον Να- 
6ουθα\, τόπος 4" αν γένοιτο κα\ ούτος της έν Χριστψ 
νοούμενη οΙκονομίας. Ερμηνεύεται & κα\ αύτος, 
ερχόμενος * ονόματι δέ τψ τοιψδε τον Εμμανουήλ 
σημαίνει πλειστάχις τδ Γράμμα το Ιερόν. ΕΓρηται 
μεν οδν πρδς τδν μακάριον προφήτην *Α66α*ομμ • 
ι Έτι μικράν, δ ερχόμενος ήξει, κα\ ού χρόνιοι, ι 
Ψάλλει δέ που χαί ό Δαβίδ, ι Ευλογημένο* ό ερχόμε- 
νος έν ονόματι Κυρίου• :> Κα\ μήν χα\ αύτος δ .θε- 
σπέσιος Βαπτιστής αποστέλλει τινάς των δαύτου μα- ρβΓβρ'ιοιι^ (ϋ]υϋίο^ιιιΐ(ΐυβ ΑιείΙΓιιηι αΙίΐβΓ ίβη* ηβςαίΐ, 
ηίδίΓβηιιη £68ΐ*ηιηι Ιν&ιογΉβ ίη ιηβϋίυιη ρΓοάΌοεηίοΓ, 
»ί$» ίίοπιηι 6£Γυιη ιηβηΐίοιιβια ΓβοίίίπιηΒ. ΙβζΓββΙβιη 
ίαίβββ €ΐτίΙ&ΐ6ΐη, ?ηΐ6& οΙίΐΓβ αίοοαίπιοβ. 8β() ςυοιί οχ 
οίνίλοΐρ ^οζχ^βΐ Ν&οοίΙι 8Ϊ£ηί11θ8ΐ, βΐί&ηι Ιιΐο Ινρυβ 
ββββ ςηοοί.ΟΒεοηοπΗΒ, ςυοπι ΐιι €1ΐΓΪδΙο 'ιηίεΝίβίηιυβ. 
Νοαι 61 ,ίρββ Λο|>οΐΙι Γβ<3ϋίΐυΓ Ι,&ιίηβ νεηίαηι*, 
φΐο ηοηίηβΕιηιηαημβΙβιη ΐοιίββ δοπρίιΐΓίΐ ωηουι ίη- 
οΊοαι ββ .,Οίο4α(η 681 6Γ$ο αά |>βαΐιιηι ΗβΙϊδοαε: ι Α*1- 
Ιμιο πιοάίοαηι, 61 νβηίβαβ ,νβηίοΛ, βΐ ηοη ΐατϋοΜ <*. » 
ΡβοΙΙίΙ βΐ Οβνία ςυοιίοηι Ιοοο : ι ΒβηβάΊοΐοΒ ςοί τββϋ 
ίη ηοαιίηο ΟοπιΙηι ". ι (}ϋΙη βΐ ίρ$6 ϋίνυβ Β&ρΐίβΙα 
ηοοδϋαηι 6 εϋβοΐρυΜβ ευ'ιε 21 3(1 ΟοπιΙηαπι ηοβίηιαι 
Ι6$υπι ΟητίβΙιιηι ί<1βο πιίΐΐίΐ ρβΓΟϋηοΐΛίαπι : < Τα 68 θητών «ρδς τον Κύριον ημών 'Ιησουν Χριστον., χα\ ^ Φ" νβηΐυπιβ 68, 9η οΙΙβϊη βχδρβεΐααιιΐδ •• ? > Ροίβδβ 

4η δκπυ.νθάνετο λέγων, ι Σύ εΐ δ ερχόμενος, ή Ιτε- 

ρον προσδοχώμε* ; λ "Οτι δε ήν είς είχόνα Χρίστου* 

χαΐ τούτο σαφώς έχ τώνοπ* αύτψ γεγραμ μένων είσδ- 

μεθα. Έπββύμει μεν γάρ 6 Άχαάβ χαταχτήσασθαι 

οδν αμπελώνα αύτοΰ, χαΐ.είς χήπον λάχανων μετα~ 

σκουάσαι το ο&τως έξαίρεχον χωρίον. Ό δέ ήγαν- 

άχτει πρδς τούτο, χα\ ώς,ούχ αν προιεΐτό-ιιοτε τοντοΰ 

πατρίς αμπελώνα , δμσχυρίζετο σαφώς. .« Μή μοι 

γαρ γένοιτο, φησί, προδοΰναι αμπελώνα πατρός μου 

σοι. ι ΈπεοΜ) δέ τοΰτο μεμάθηχεν ή δεομκσής χα\ 

βέβηλος Ίεζάβελ, ή τους χροφήτας διώχουσα, χαΐ 

τοίς διχαίοις 1πι6ουλεύο»σα, δυστρόφοι^ έπ»χειρήμα• 

σιν έ,ξεμηχανατο τψ διχα/ψ τον φόνον. ΚαΙ δή χαΧ &υΐ6πι 61 Ιΐλπο Α^υΓ»ιχι ΟΙιτίβΙί, ρΙ«α6 βχ ίίβ ςο* <1β 60 
δΟΓΪρΙα βιιηΐ ρβτδρίοβΓβ 1ίθ6(. Οοηουρινίΐ βηίηι ΑοΙηΙι 
ρο35ΐ<ΐ6Γ6 νίπββίΜ β] ϋβ, 61 Ιοομιη Ι3ήΐ 6χ!ΐϋ(απι Ιη 
Ιιοηυιη οϋΐοηϋπι οοηνβπβΓβ. ΝίΙ>οΐη ίηίΐί^ηβ ϊβτβη$, 
ηοη 86 ν'ιΐ)6&ιη ραίπβ βυί (ϋιηίδβυηιηίΐ βχρΓββδβ ρπ>Π- 
ΐβΐϋΓ: ι ΡΓορίϋυβ βίΐ φίηί Ώβυβ, ίηςαΐΐ, ηβ ρΓοϋβηι 
▼ίοβδίη ρ2ΐπδ ιιιβί Ιί1)ί. > \ά ροδίςυαηι ΓεβοΙνίΐ Οβο 
ίονίβίί , 61 δπφία ίβι^ΗβΙ, ρΓορηβΐ&Γυπι ρ6Γ86θα• 
Ιπχ 61 ]ϋ8ΐοππη ίηδ'κΙίΕίπχ, ρ6ΓΤ6Γ8ΐβ πιο1ίΙίοηί5υβ 
^3ΐο €^(|6ΐη 681 η)»ο1ιίη3ΐίΐ. Ομβηι 6ηπι ομ\6\ οα- 
Γββ86ΐ, ηΐ8Πΐυπι ΑοϋαΙ) ρο88ί(ΐ6Γ6 νίη6*πι]ο$•ίΙ* # . 
Ου»τ6 ηΐ6Γΐ(ο 'Μκϋ^η^ΐυβ Οβυβ, αΐΐιιηιαι 86 βαη- 
(ΐΓιηβηι ίβΖΓββϋδ ρΓοπΗβίΙ. Οοοίβυβ 681 6Γ^ο Αοή&Ι) «ναιρεθφίαι καρααχευααασα, χληρονομείν έχέλευε ς α ίοΐιυ, υΐ (Ιίχίπιυδ, 61 βίιηυΐ Ιοη^β ίηιρΓΟοίΜίιηιι τψ σν.νωχηχότι, φημ\ δή τψ Άχααβ. Έπ\ τούτοις 
είχότως ήγαν,αχτει ^βεος, χαΐ δή χα\ έχδιχήσειν εξ- 
αγγέλλεται το αΤμα του 'Ιεζραέλ. 'Λνήρηται γοΰν 
ΆχβΛ6 δπο Ίηου, χαθάπερ ήδη προείπομεν, «ροσ- 
ετέθη δέ αύτψ χαί ή τεαμπόνηρος ΙεζσΛελ. Φέρε δή 
ουν, είς Χριστον άναφέρωμεν τα ώς Ιν τύπψ τοϊς 
πάλαι γεγενημένα. Ό, μέν γέρ προφήτης Έσαΐας» 
δτι ι ΓΑμπελών έγενή.6^ τψ ήγακημένψ έν χέρατι, 
έν τόπψ πίονι. *» ΚαΙ ή,ν ό Αμπέλων Ανθρωπος του 
Ιούδα, νεόφυτων, ήγαπημένον. *Αλλ' οΐ του Ισραήλ 
ηγούμενοι, ών Αν εΓη χαΐ τύπος 6 Άχαα€ βασι- 
λεύων, έπεούμησαν Ιχειν τδν αμπελώνα αύτοΰ *•ούχ 
Ινα ^ χλήρος εξαίρετος, τουτέστιν, αμπέλων * αλλ* 
ίνα χερσωμένος χήπος γένοιτο ,λαχανίας, τουτέστιν, ^6Ζ^^61. Α^β ίβίΐϋΓ, οϋ €5π8ΐιιιη »οοοπιη)θ(ΐ6ΐοαβ, 
<(ϋ« ?6ΐ6ηΙ)ϋ8 νβΐιιΐ ίη Ινρο ^6810 βυηΐ. ΡΓορΗοΐβ 
βηίιη Ιβλίεβ αίΐ : ι Υίη60 ί^οΐ» 681 άΊΙβείο ίη οομμι, 
ίη Ιθ€θ ρΐη^υί Τ| . ι Ει 6Γ8Ι τίηβλ Ιιοηιο ^α(^8, ηον» 
ρΙαηΙ& 9 άίΐβοΐίΐ. V β πι ηι άα€68 ΙδΓ36ΐ, ςυοηιηι 

Ο^ΟΓΟ 6886 ρ088ΐΐ ΑοηίΙ) Γβ^^Πβ , 06&ί<)6Γ8η5ηΙ 
Π306Γ6 Τΐη60Π1 6]ϋ8, ΠΟΠ υΐ 68861 096Γ6<}ίΐΙ18 6ΐ6€ΐ0, 

ί(1 681, νιη6* : 86(1 υΐ ΰβββτΐίΐ 61 ίηεαίιο Ικοιίοβ 
οίβηιηι 6βΓ6ΐ, Ιιοο 681, ρΓορίβη «οηάίιίοηβηι βίηβουιη- 
ρ&Γ2ΐιοη6 ίηΓβποΓβπι ϋβ]ίθ€Γ6ΐυΓ : 6ΐ6ηίπι νίηο» 30 
ΙιοΠο οϋΙΟΓΪο πίοαίυηι φΐαηΐυπι άϊΚατί. Ει ςοοά Ιη 
Ιιίβ &ϋήηο βπιίηβΐ, ηοη 681 οοεΰυτυιη• 8α1> 6ηΗ- 
8ΐυπι ςυίρρβ κϋαοΐί ΙϋάχοΓυπι ρορυΐί , ςαοηιοοίο 
ηοη νιηβίβ ρδΙπιΗυπι €ορ!ο βοΓΟηϋοιιβ 61 ΓβΛΗί*- έπ\ «ψ 4σαγχρ£τψ Ιλεητον χαταφέροιτο• πλείστη Ο είιιιίδ βίπιΠβδ βΓΛηΐ ίυΙιΐΓί, ίιβοβηίΙΙςοδ οο οπιηίοοοί γάρ δοη Λήπου λάχανων πρδς αμπελώνα διαφορά. 
ΚαΙ το έτι μείζον .έν τούτοις ούχ άσυμφανές. 
ΓεγοΜότβς μέν γάρ 6πο Χριστψ των Ιουδαίων οί 
δήμοι, πώς ούχ Ιμελλον λν εύχληματούσαις άμπέ- 
Λοις, χα\ μήν χα\ γονιμωτάταις έν ίσψ τε είναι Τίνβηΐββ ουίβιη Ρ5»Ν83Β0Γυηι Ιηείίιοΐίε «ι ιηοΓϋΜ», 
4ί8€6ηΐ6β<]υ6 (ΙοοίΓίοΜ 06 ηι βοτΙβ 18 Ιιοοιίηικη, ηΗιΗ 
ρΓ0Γ8«ι& (ΙΊβοΙηιίΙοβ οβΓοίβ Ιιιιηιο ρΓορίηςυίββίιοίο , 

ςϋ« 61 ΓίΟίΙβ 80660100001 Οίςΐϊβ ΒΜΓβΟβΟΟΒΐ• 

χαΐ φαίνεσθαι ; Διαζώντες δέ τοϊς των Φαρισαίων Ιθεσί τε χα\ τρόποις, χα\ μανβάνοντες διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων, χατ* ούδένα τρόπον 
^διενεγχείν των χθαμαλωτάτων λάχανων^* κα\ λίαν ευκόλως πίπτει χαΐ μαραίνεται. 

Ούχουν έγλίχοντο μέν οΙτών Ιουδαίων «αοηγητα\ Οοοοιγοο «ρρ6ΐ66οηΙ ςυΐιίοιη ΙαόβΟΓοηι ρηίηιοΓΟβ 

•τον αμπελώνα, Χριστοί οιλήρον Ιδιον έχειν, χαΐ ,είς νΙηο^ηα^ΜοΐΙ, υΐ βοτίοιη .ρηρ^Ι%ιη # .'θΙ \α ο^>Γ|νφ 

χηπον ΙαχανΙας• άλλ' ούχ έπειθον χαταπροδουναι οίβηιηι : νβΓοηκ ροτη^δΜ ϋΐί ηα» ροΜίΟΓυοΐ, ςΐ 

σφίσι «οντου>Πατρος αμπελώνα. Είτα, τί δέδραχεν )Ροΐνί»ΟθΙ•νΙα#νιι ίροίβ-ρίοϋοτοί• 0«η1 /ΙομκΙοοοοίρίΙ 

••Ιβο. Ύΐι,1έ;Μαΐΐο. ι, 53. » ΙΙϊοοο. ιι, 5. •• Ροοί. «τι!/». •»ΜοΗη. «,*. "ΜΙΑοβ. χιι,Μ. 
'* Ιεο. ν, 1. Ρατκοι. 6λ. ΙΧλί. 2 45 δ. ΟΥίαΐΛΛ ΛΙΕΙΛΝΟλΙΝΙ ΑΚΟΗΙΕΡ. 44 1>60 6χσδ» ^βζ»1)€ΐ 9 Ιιοο β8ΐ 9 βκμΗα ιηυ1ΐϊΙα<Ιθ• δϋΐ)- Α ήθεομισής Ίεζάβελ; τουτέστιν, ή άγελαία πληθύς <1ίΟ ρπηοίρώαδ, 1<1 6δΐ, δνηαβΟ^Τ Οιιιη ρήηοίριιιη 
ηβςυίιί» 61 αΌΙο οοηΒρίΜηβ, ]α$ΐαιη 61 δαηοΐυηι Νβ- 
1κ>ΐ1ι ρβΓδβςυίΐϋΓ, Ιιοο βδΐ, ι ςαί νβηίΐ, ι βΙΗοίΙφιβ 
υΐ ηιοιΊβ ωυΙΙβίιΐΓ. 22 ΙηΐβΓίιείΐιΐΓ βηίπι βαΙυπιηΚβ 
βρρβΓιΐϋβ ΕωιηαιίϋβΙ. Εαμι Γβιη ϋβο τιβ&ιη ΊηΙοΙβΜ- 
Μΐβιιι, ΓιφιβΓβ ροΐβδί ίη<1β, ςιιοά 0$β« ρΓορηβΐ» <Κ- 
«ίΐαΓ : < ΙιΙοιγοο αοΊιιιο ηιΟίΠουω, 61 ΐίΙοίδΟβΓ β3Ώ^αι- 
ηβηι ίβζΓίβΙ δυρβΓ άοιηαηι Ιυά&,βΙ φιίββοβΓβ Γαοίαπι 
Γ6£ηυηι ϋοαίϋδ ΙδΓαβΙ. > Υΐηάίοαίπβ βδίβηίηι,υΐ (ΓιχΙ, 
δβηβαίδΟΙίΓΐβιί βχ ΐοίοΙβΓαβΙ.Οαοηίλπι νβΓΟίβπφοΓβ 
ίΐΐο, ςυο άίΐΐυηι βδΐ Ιιοο νίΐΐίοίηίιιηι, (ΙίδΓιηοΐβ ηοιιιί- 
η*1»ηΐιιι•, }\ιάΜ ςιιΜβηι ςυΐ ηι*ηδ6Γ3ηΐ ίβΓΟδοΙνπΓΐδ, 
ΙδΓαβΙ βιιίβηι ςιιί βΓ*ιιΐ ίη 8»ηι»πα : οι ΙδΓΒβΙβηι αηί- 
\6Γδβ δίβηίβοΛΓβ νίάβηΐυΓ, ϋίοβΓβ (ΙΛαΗ υΐΐιιπιηι 86 ή ύπδ χείρα των ηγουμένων, ήγουν ή Συναγωγή, ταΐς 
τών ηγουμένων συνδραμουσα, [Ισ. κακονοίοκς ] κα\ 
δόλω. Μέτεισι τον δίκαιον, τον δσιον ΝαβουΘαΙ, τουτ- 
έστι, ι τδν έρχόμενον, > κα\ δή κα\ άναιρεθήναι 
παρεσκεύασεν. Άνήρηται γαρ συκοφαντού μένος Ι 
Εμμανουήλ. 'Αλλ' δτι μή άνεκτδν το χρχ^ ^Φ» 
σαφές άν γένοιτο τψ λέγεσθαι τψ προφήτη Όσηέ• 
ι Διότι έτι μικρδν, κα\ έκδικήσω τδ αίμα του Ίεζ- 
ραελ έπ\ τδν οίκον Ιούδα, καΐ καταπαύσω βασιλείαν 
οίκου η<ιρα^\. > Έκδεδίκηται γάρ, ώς έφην, τδ αΤμα 
Χρίστου έκ παντδς Ισραήλ. Επειδή κατ* εκείνο 
καιρού, καθ* δ κα\ ή προφητεία γέγονεν, ώνομά- 
ζοντο διηρημένως, Ιούδας μεν οΐ μεμενηκότες έν 
τοΤς Ίεροσολύμοις, Ισραήλ δέ πάλιν οΐ έν τη Σα- 5»ηβ«ηΐ6ΐιι ΙαηβΙ 61 (ΙοαΚ) *ι<ΐ3,6ΐ Οη6«η ίηφοδίΐιι- Β μ*9** ϊν* τδ έκ παντδς Ισραήλ δ^ο σημαίνε», 
β .._.,■. ι Α ι « ΛΛ ΐι Λ η» Ηίνϊιιηβ 1*™* ** ©τισίν άναΥκαίως, έκδικήσειν τδ αίμα Ιεζραέλ έκ ηιαι Γβ$ιιο ύοιηιίδ ΙίΜβΙ. Ηυ6 ίίβηι όινίηαδ ίβοοΐ) 
αηΐβ 6χρΓβδδΗ, Ιιίδ νβΓΐ)ίδ : ι Νοιι άβΟοίβΙ ρπηοβρβ 
6Χ Ιαάί, 61 όυχ άβ ίβηιΟΓβ β]ϋδ, άοηβο νβηϊ»1 οαί 
Γβροδϋυηι ββΐ; βΐ ίρδβ βχβρβοΐϋΐίο ββηϋϋΐϊΐ Τ ».•> ϋΙ)Ι 
ύΐΜΐιι ΕιηιηίΐιοβΙ ίΙΙϋχίΐ, Ιαηο, ΐαηε, ίηςαίΐιη, βΓιαιη >β 
,,ιβάίο βυΜίΐϋΐη βδΐ Γβ^ηαιη ΙδΓΛβΙ. Ιΐβςυβ ΗβΓοϋβδ 
Αηΐίρ&ΐη Γιϋαδ Αδθ3ΐοηίΙββ, ΜκχαιπδίοιιΜορπο- 
ίαίίΧοηΐπίαΓϋδβΙί»!» ΐρβαιη^ΓΟϋω ΙδΓΛβΙ ίη Λ1*ι1ί6, 
Ιιοο βδΐ, ϋΐο ΐβωροΓβ ρΓοωίίΓιΐϋΓ. « Αγοιχοι βηίπι 
ίοΓίίυιη ίηΙίΓηιανίΐ ", ι οι δοήρΐϋΐη βδΐ ; Ι^ιηβίδί 
ΕωιηίΐηαβΙβηι δ6 βο&ΒΟΐιίΓΟδ βχίδΐίω»ν6Γ»ηΐ. « Ει 
ίιϋαίοοηιιη ςιπιΐβπι βΐίλάϋ (ΙβίβοβΓυηΐ ίη Πηβηι η , # » 
€1 άΐδϋοΗιΐυιιι βδΐ ΓϋΙ)αΓ 1)Γαο1ιίθΓαηι ίρδοπηη. Νοη 
βιιιιιι νίεβπΜΐΐ ίιινίεΐαηι. Οαοϋαηιηιοίΐο αυΐβιη δρϊΓΪ- φηΛν άναγκαίως, έκδικήσειν τδ αίμα Ίεζραελ έκ 
του οΓκου 'Ιούδα, καταπαύσειν δέ καΐ τήν βασίλευαν 
του οίκου Ισραήλ. Τούτο χαΧ δ θεσπέσιος 1ακώ6 
προκαταμεμήνυκε, λέγων € Ούκ έκλε(ψει Αρχων έξ 
Ιούδα, κα\ ηγούμενος έκ τών μηρών αύτου, Ιως αν 
6λθη φ απόκειται• κα\ αύτδς προσδοκία έθνων. » 
Έπιλαμψαντος γάρ ήμιν του Εμμανουήλ, τδτε δ)) 
τότε κα\ έκ μέσου γέγονεν ή βασιλεία τών Ισραήλ. 
Και γοΰν Ηρώδης Αντιπάτρου παϊς, Άσκαλωνίτης, 
της Ιουδαίων ήγεΖτο χώρας, γεγεννημένου Χρίστου. 
Συντρίψειν δ^ κα\ αυτδ τδ τδξοντου Ισραήλ έν 
εκείνη τ$ ήμερα, «ατεπαγγ^εται, τουτέστι, κατ* 
εκείνο του καιρού, ι Τόξον γάρ δυνατών ήσθένησε, # 
κατά τδ γεγραμμένον, καίτοι κρατήσειν ΰπειληφότων . . γ ^..ιλ*•—», «ι ι.•- γ^« Εμμανουήλ. « Κα\ του μέν έχθρου έςέλιπον αϊ 

• Γ ... ληιιπαΐΤηι κίε τ4\λγ λ 1£*ΐύ«*ι « νβυβα Ηαα.νιάνϋΐν δΐ^ηοβ £<)δΐλ ηκ» <ΐ6β€βη(]ί1, 61 &ΊΙ: « ^αώ οοηίοΓαηι 
3Γθυι» ΙδΜβΙ Ίη ναΐΐβ ΛβζΓαβΙ. 1 1Ι)ί βί^υίϋβιο Α /.αεί 
^ή» Γ6Χ Ιβταβίβιη εοηΐΓ» εορϊα» βίΐυοβιιίβηι (Ιοΐ)κΐ- 
ΙλυϊΙ. Ει ςιιί» οοηνοηίΓβ ίϋίϋοο^ α ρηκοίροί βΐ βμίπ- 
ΙϋΑΐί οοηϊΐοεηίαΐίοηβ δβηηοηβηι ιιοη αΙχΙικχΓβ, ίΙΙιη) 
»ίο, ιήηίΐ 6δβ6 ΐηοοηιπιοίΐί, ηΐ6& δβηίβηΐί», ίηΐβΐΐί^ί 
ρβΓ τΜΙβηι ^βζ^»6I (Ιιοο βδ!» δ6ΐηίιιίδ ϋβΐ, δίνβ 
€1ιπδΐί) ιηοηαιηβηΐυηι ίη Ιιοηο, ίη ςαο 61 Γββηπβ- 
οΐίο ρ*βδίοηβω οοιιββουΐα, όβ οιιιη'ι ^βηβΓβ ηι&Ιοηιιη 
ίιφοππη & ϊ\ιά&\& βυδ€βρΐοηιιιι ΐπυιηρηανίΐ. Ρθγ 
Χ6»ιΐΓΓ66ΐίοιΐ6ΐη δί^ακί^πι 6θΓυαιρΓ3ν3,βΐϋβο βχοδα, 
€ΐ6τυβηΐ& οοηδϋία «<1ιιίηϋυηι ΓβοίιΙβΓυηΐ. 8ρ€Γ»1>αηΐ 

€11101 86 Ρ0966 6 ΠΙ6<Ιίθ 1θ11βΓΟ ΓίΠϋΠΙΙ, ΟΙ 61ΪΛΠ1 ν'ιη (;α ιη 

β]υβ δίΙ)Ί ρΓθρπ»ιη βοΠβαι η»5βΓβηΙ. δθά ίη δ€ρυΙ- 
€Γ0 εοΐΐοοηυβ ΓβνίχίΙ, βΐ ιηβιΐίΐβίαδ ίρδΟΓυηι ίιΐδί- (&ομφαΙαι είς τέλος, ♦ έξελύθη δέ νεΰρα βραχιόνων 
αυτών. Ού γάρ νενικήκασι τδν άνίκητον. Κατά- 
σκευάζων δέ ώσπερ της πνευματικής θεωρίας τδ 
βαθύ, κάτεισιν ευθύς έπ\ τά Ιστορικώς πεπραγμένα, 
λέγων, δτι • Συντρίψω τδ τδξον του Ισραήλ έν τ$ . 
κοιλάδι του Ίεζραέλ. > ΈκεΤ γάρ νενίκηκεν 'Αζαήλ 
6 βασιλεύς Συρίας άντεξάγοντα τδν Ισραήλ. Επειδή 
δέ προσήκειν ύπολαμβάνω, της αναγκαίας κα\ πνευ- 
ματικής Μωρίας ούκ άποκομίζειν τδν λδγον, έκεϊνό 
φημι , τδ λυπούν ουδέν, καθάπερ -έγφμαι, κοιλάδα 
νοεχσθαι του Ίεζραέλ, τουτέστι, της τού θεοΰ σποράς 
ήτοι Χρίστου, τδ έν τφ κήπω μ νη μείον, έν φ κα\ ή 
άνάστασις επακολουθήσασα τψ πάθει, νενίκηκε πάντα 
τρόπον Ιουδαϊκών τολμημάτων. Αέλυται γάρ αυτών 
Ο διά της αναστάσεως τά δύστροπα, καΐ θεοστυγη, καΐ {λίαιφδνα τολμήματα. "Ι^οντο μέν γάρ έκ μέσου ποιεΐν 
δύνασθαι τδν υΐον, Γνα %α\ κλήρον Ιδιον έχοιεν τδν 
αμπελώνα αύτου. Άλλ' έν μνημείφ τεθε\ς, άνεβίω 
πάλιν, Απρακτα της εκείνων επιβουλής άποφαίνων 
τά σκέμματα, κα\ μονονουχί συντρίβων τά τόξα, διά 
του μηδέν Ετι δύνασθαι παθεΐν. ΚαΙ έκβάλλει μέν 
αυτούς του άμπελώνος ώς θεομισείς, κα\ πονηρούς , 

κα\ κυριοκτόνους- έκδίδωσι δέ γβωργοίς έτέροις αύτδν, άγαθοίς καΐ εύγνώμοσι, κα\ φιλεργεστάτοις , 

κατά τήν του Ευαγγελίου παραβολή ν. 
\εκ8. 6, 7. Ει εαηαρϋ αάλνο, ει ψ€ψ*ήΐ (Ηίαιη 9 «* Καϊ σντέΛαβετ έτι, χαϊ έζεχετ θυγατέρα^ χαϊ 

άΐχίΐ ζ\ ; Υοεα ηοηιβη ε]ιι$ Αββφίο ιηίδβποοΓ(1ί3, έΐπετ αντφ - ΚάΛεσον τό δτομα αυτής Ούκ 

ηηία η«σ»αβααηι αάάαη ηίΐτα ιμμτ&ϊ άοηχίΐχ Ι$τα$ί ; ή,Ιεημέντγ διότι ού μϊ\ χροσθήσω ίτι έΛεήσα* άιζΛ ίυβίΒοαοββ Γ6(!(ϋ(1ίΐ» 61 ςααδί λΓουβ οοιιΐΓίνίι 
ρ«Γ ίϋ, ςαοιΐ »ιηρΙίυδ ρβΐΐ ηίυίΐ ροΐββί. Ει ίρδοδ ςυί- 
ά6αι 6 νίηβα, υΐ Οβο (Ιβίββί^ηιΐοδ, 23 β1 δΰβίβδίοδ, 
61 Βοπιίιιί ίηΐβΓΓβείοΓββ βίΐαΐ , β^ηκιαβ βΐίίδ ^ποο- 
Ιίβ, 1>οηίδβΐ£;Γ3ΐίδ, 61 ορ6Γίδ ίαείβηϋί ουρίιϋδείιιηδ, 
]υχΐΑ ρ»Γ&Κ)θΙ&ιη βναηβοΐίεαιη η \ 1θ€βΐ " 66η. χμχ, 10. " 1 Κο«. π, 4. η Ρβαΐ. ιχ, 7. "' ΜλιΛ. χχι, 25. 48 ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋδ ΙΝ ΟδΕΑΜ ΡΚΟΡΠΕΤΑΜ. 46 τδτ όϊχοτ ΊσραήΛ, άΧΧ ή άττιτασσόμβτος άττι- Α **<* αύνβηαη$ αάνεηαϊοτ «*. ΡΗίοΐΚί» νετο Ιηάα τάζομαι αντοϊς. Τους δέ υΐοϋς Ιούδα έΛεήσω, 
καϊ σώσω αυτούς έτ ΚνρΙφ θεφ αυτών $ καϊ οϋ 
σώσω αντοϋς έτ τόξφ, οϋτβ έτ ποΛέμφ, ούτε έτ 
άρμασιτ, οϋτβ έτ Ίηχοις, οϋτβ έτ Ιηηβυσιτ. 

Ε'. Μετά τδτεχθήναι τδν Ίεζραέλ γεγένηται τψ 
προφήτη κδριον έκ της Γόμερ, ψ κα\ δνομα κεϊσθαι 
δεϊν προστέταχε, τδ, ι Ούκ ήλεημένη. Επιφέρει δέ 
παραχρήμα του τοιοΰδε τήν πρόφασιν, κα\ τήν αΐ- 
τίαν εύθυς καθίστησιν εναργή, ουδεμιάς Ιτι φειδους 
άζκοθήσεσθαι λέγων τδν Ισραήλ• άνταναστήναι δέ 
ώσπεραύτοίς, κα\ έν τάξει γενέσθαι των δτι μάλιστα 
πολεμιωτάτων, χα\ ταΤς εύπραγίαις αυτών άντιπε- 
σεΐσθαι γεννικώς, ώς είς έσχάτην αύτους αθλιότητα 
χατολισθαίνειν, κα\ δύσοιστον αληθώς άνατλήναι ί)\\ΐ€Τ€Ϊ)0Υ $ €1 ιαίναύο €0$ ίη Όοηάηο Β€θ ίκο, εί ηοη 
ίαΐναύο €0$ \η αην, ηεηαε ι» ρΐαάίο, ηβηυβ ί« \>({ίο, 
ίκηηβ ΐη αιιτΜιι*, ηΐφμβ ίη *?ημ, ηβην* ίη εηη'ιΐί- 
6ιι•. 

Υ. ΡοβίΒλίυπ) ^ζηβΐ,ηβία 6βΙ ρΓορΗβΙ* ρυβίΐπΐ» 
ει ΟοπιβΓ, ουίβΙηοπιβη]υ88ίΐ ίαφοιή, νίβ6Γΐ66ΐ,ιΑΙ>*ι 
ςυβ ιιιί8βηοθΓ(1ί&. ι Αφιιηβίΐ »ΐ3ΐίιη οοί,Αδίοηβηι, «ι 
09υ8&ιη ίΐΐίοο 613Γ6 »ρβηΙ, ώ'εβιΐδ, ηα!ΐ3 βπφΐίιιβ νε- 
ηία &β ΙβΓββΙ άφηίΙιΐΓΐΗη , 5βϋ ςαββί οοηίΓ» βοβ ίη- 
δυΓΓθϋΙυπιπ), βΐ 1ο6θ ΐηίβηδίβδίηηί ΙϊΟβίίβ ίαΐΰηιηη» 
ΙρβοΓϋΐΏςϋθ Γβϋοίΐβΐι ▼ίΓϋίιβΓ 3(1ν6Γδ*ΐυΓυπι, ΐη Ιιι 
6χΐΓ6Μ3αι πιίδβπδίτί ρΓΦοίρΗβηιηΓ, οι τβΓβ ίηίοΙβ- 
ΓβηίΙίΐη 6»ΐ3πΓιΐ*ΐ6Π) ρβΓίβΓβηΐ. 0βο ςυίρρβ Γβδί- 
βίβηΐβ, ΛίΠίοΐίδ ηο8(]ΐΐ3ΐη ΓβΙΐη^υίΙιΐΓ &ο\ίΙίιιηι• ι 8ί συμφορά*• βεου γάρ άνθεστηκότος, ούδαμόθεν άν Β βπϊπι οΐίϋδβπΐ οοπίπι Ιιοαιίηβπι, <|οιβ βρβηβΐ Τ| ? » γένοιτο τοΤς παθοΰσιν ή δνησις. € Έάν γάρ κλείσβ 
κατά άνθρωπου, τΙς ανοίξει; » φησ£ν. Κα\ β φησιν ό 
προφήτης, ι Τήν χείρα τήν ύψηλήν, τίς αποστρέψει;» 
ή τίς ελεήσει τον διά τής άνωθεν ψήφου καταδεδι- 
χασμένον ; Πάντα γάρ τοΤς θείοις Ιπεται νεύμασι , 
χα\ δπερ άν Ιλοιτο χατορθοΰν ό Δεσπότης, τοΰτο 
αμελλητί πάντη τβ χα\ πάντως διαπεραΐνεται , 
συνεργαζόμενης αδτψ τής κτίσεως, χα\ ταΐς του κρα• 
τουντος ακολουθούσης ψήφοις. Ούτω χεκόλακεν Αι- 
γυπτίους, μεταστοιχειουμένων τών υδάτων είς αίμα, 
χα\ της αΙθάλης είς σκνίπας, κα\ αφόρητου χαλάζης 
χαθιεμένης, μαχροΰ δε χα\ τριημέρου καταχεομένου 
σκότους, κα\ τών άλλων απάντων αύτοΤς έπενηνεγμέ- 
νων. ΟΟκοΰνδνοματψχορίψ, τ60ύκ ήλεημένη, χρη- ίηςαίι. Ει υΐ &ίι ίάβηι μΓορΙιβΐ» : ι Μ&ηοιη βχεβίδβιη 
ςυίβ &Τ6Γ161 Τβ ? > ϋΐιΐ οοΒίβδΓι δβοίβηΐίβ οοικίβηοηβΐί 
ςυίδ η)ίδβΡβΙ)ίΙυΓ? Οηηηίβι ηυίρρβ ηυΐιιπι ϋΐνΐηυπι 86* 
ςουηΐυΓ,βΐ ςα» Ι)οιηΙηυ8 ηΐβ Γ*€6Γ6 νοίυβπΐ, Ιά οί- 
Ιγ0 οιοΓηιη οηηίακχϋβ ρβΓΟοίΐϋΓ, ΟΓβαΙϋΓ» \\]\ οο- 
ορβπιηΐ6•6ΐ<Ιθ!ΐιΙη&ηϋ8 βαοιοηΐ&Ιβηι οοηιίΐίΐηΐβ. 51ο 
ρυηίτίΐ ΛΕ&γρϋο8, &{|υιβ ΐη 8&η^υίη6ΐη, βΐ οίηβΓβ ββ» 
ρυΐΥβΓβίη οίηίρΐιβδοοπιηιυΐίΐίδ, 61 (3β]βοΐ3 ^ηικϋηβ 

1)0ΓΓΪ1)ίΙί, ρΓ0ρβΙΤ)0(1ϋΙί1 6118111 ΐΗϋϋίηίδ (6Π65ΓΙ8 ά\(- 

ίυβίβ, 61 3ΐΊΐ3 οιηηίΙ>α8 δυρρΗοϋβ ίηΙΙιοΐΐδ^.ιΟπβΓβ 
ρυβίΐ» ηοιηβη <ΑΙ)8ςυβ ιηίδβΓίοοΓάίαι υιΊΙίΐβΓ 80 ηβ- 
6688»ηο ίπιροηΗυΓ, υΐ ε&υβΑΐη Γβι ευΓίοδίυδ δοίδοί- 
Ιβηΐββ 86ΐηρ6Γ 61 οοριοδοβηΐββ ί|υί ΐοηο Οβυπι ρβΓ 
δβϋϋΟΐίοηβΜ ουίιαί ιηυΙΙΟΓυιη (ΙβΟΓϋΐΏ οΚβικΙβΜηΐ, σίμωςτε κα\* άναγκαίως, Γνατήν αΐτίαν του πράγμα- Ο Α ^[ ηοβΙίοΓβ 61 Γ&ΐίοηί ιηβ^Ίβ οοηββηίαηβΑ οο^ίΐδηιία 
τος φιλοπβυστοΰντες άε\, κα\ δή κα\ μανθάνοντες οΐ 
τ6 τηνικάδε διά τής πολυθέου πλάνης προσκεκρουκό- 
τες βεφ, φρονεΐν τε κα\ δρ^ν άναπείθοιντο τά 
άμείνο) κα\ πρεπωδέστερα, λοιπόν τε μεταφοιτήσειαν 
πρδς τδ έλέσθαι σωφρονως, χάν γοΰν τοΤς δευτέροις 
άποσείεσθαι τήν όργήν, ευμενή κα\ πράον έφ' έαυτοΐς 
χαταστήσαντες λελυπημένον τδν δλων θεόν. Έοικε 
δέ πάλιν ό προφητικός ήμίν έν τούτοις ύποδηλοΰν λό- 
γος τάς γβγενημένας αΙχμαλωσΕας του Ισραήλ, ύπό 
τβ του θεγλαφαλασάρ, καϊ μέντοι Σαλμανασάρ βα- 
σιλέων Άσσυρίων, οϊ μετφκησαν έκ Σαμάρειας τδν 
Ισραήλ είς τά δρΐα Περσών κα\ Μήδων, τάς έν τή 
Σαμάρεια καταδηώσαντες πόλεις. 'Αλλ' ούκ άν ταΤς 
οΟτωοειναϊς περιπεπτώκασι συμφοραΤς, έπαμύνειν 
αύτοίς έθέλοντος βεοΰ, μάλλον δέ, μή οΙονε( πως κα\ 
άντεξάγοντος, κα\ έν τάξει πολεμίων άνθεστηκότος. 
"Έφη γάρ έναργώς, δτι Άντιτασσόμενος άντιτάξο- 
μαι α&τοΐς. Έλεήσειν δέ τους υ Ιου ς Ιούδα κατ- 
•παγγέλλεται, κα\ σώσειν αύτους, ού πολέμου νόμφ 
( τοΰτο γάρ τδ, ούκ έν άρμασιν, ουδέ έν ϊπποις)• δ 
δή κα\ τετέλεσται, του Σεναχηρε\μ περιέχοντος κύ- 
κλω τήν Ιερουσαλήμ, δτε κα\ τής θείας δόξης κατ- 
βφλυάρει Ταψάκης, ώς ούκ άν Ισχύσειεν εΙπών, 
άνασώσαιβεδς τήν τε Ιερουσαλήμ, κα\ τους έν αυτί), 
προεκόμιζε δέ είς άπόδειξιν του πάντη τε κα\ πάν- 
τως άλώσεσθαι κα\ αύτους, τδ μή δεδυνήσθαι τους ί36Ϊ6η<)8ςυ6 ΊηόϋΟΒηΐϋΓ, 61 <)6 0361ΘΓΟ ιτυάβηίΟΓ, 

88ΐΐβΠ) ρθ8ΐ6ΓΐθΓί5ϋ8 €0§ίΐ8ΐίθηίΙ)Ι1β ΙΓ3Π1 (Ιιν!η8ΐη 

αηοΙίΗ ουρίβηΐ,ιιηίνβΓδΟΓυηι Οβυπι ο&ηδυπι, 1)βιιβ- 
τοίυιη βΐϋί βο πιΐΐβιη βίΒείβηΐβδ. Υίάβΐυρ Ααίβηι 

ΡΓ0ΡΙ1618 ΓϋΓδϋδ Πθ5ίδ 1)00 1θΟΟ ΙδΓββΙβΠΪ α ΤΙιββΙαί- 

ρΙι»ΐ388Γ 61 δαΙηιαηα&ΐΓ ΑδδγποΓυω Γβ^ίΙ)ϋ3 οβρίιιηι 
δϋί)ίηί1ίθ3Γβ, 24 Φ 1 * 1 β δ3Π)3ΓΪ8, 6]υβ ιΐΓβ'ώυδ ίΙΙαία 
Υ88ΐίΐυ(Ιίη6, βυπκΐβιη ζά ηιοηΐβδ ΡβΓ$3Γυηι βΐ Μβ(Ιθ- 
ηιηι ΐΓ»ηδΙυ1βΓοηΙ. Αίςηβ Ίη ιαπι βΓ^νβδ ο&Ιηιηίΐβίβχ 
ηοη ίηείίΐίδδβηΐ, δι Οβυβ άβΓβηώ^β 608 νοίιιίδδβι ; 
ίηοο ηίβί ςυοϋ^ηΐίηοίΐο &είβιη οοπιγλ «(Ιυχίδδβΐ, 61 
Ίη6ΐ3Γ Ιιοβίίδ 3(1νβΓδαΐυ8 68861. Αίΐ βηιηι ΛρβΠβ:Α(1- 
Υ6Γ83Π8 8(1νβΓωΙ)0Γ ίΐΐίδ. ΜίδβΓίοοΓϋΊπηι ηπίβπι Π- 
ϋίβ 4υ(ΐ3Β ΐΓΐϋυΙυΓυΐΏ 86 ροΙΙίεβίυΓ, βΐ δαίναΐυηπιι 
608, ηοη Ιβ£6 30 πίογθ ηιίΓιΐΗΠ, Ιιοο βηίηι β&ΐ ςιιθ(1 
(ΙίειΙ, ηοη ίη ειίΓηουβ, ηβο ίη βηηϊδ, ςυοιΐ βϋ3ΐιι 
ρΓ3ΒδΓιΙυηι 681, δβηβοΐιβπιη ΙβΓθδθΙνπΐ3ΐιι οθ8ίϋίοηο 
οίΓ6ΐιηΐ(ΐ3ηΐ6,(|υ3η(1ο 61 3ίΙνβΓβυ8 Οβί {;1οη»ιη Καϊ) 

83668 1)Ι316Γ3031, άΐ€6ΐ>8(ςΐΙ6 1Ι0Π ροβδβ ΟβαΠΙ )β!Ό• 
8θΙγΠ)3ΐΙ) 61 Ιη6θΐ38 6]ΐΙ8 Ιϋ€Π,Α(1<)ΐ16603ΐςα6 ρΓΟ ΛΓ• 

βαιηβηΐο Οπηίδδίηιο, ρ!»ηβ ίρδΟδ ςυο(|ϋβ ίη ροΐββία- 
Ι6ΐη νβιιίαΓοβ,ςαοίΙ άϊι ίη 8&πΐ3ΐί3 βαοβ βήροΓβ ηβ- 
ςυίνίδδβηΐ. 86(1 βηίηι 86Γ?3ΐυ8 681 Ιαϋ38 ηιίΓαΙ)ίΓιΐβΓ, 
ηοο 681, ^^Γυ831βη1 0361ΐ3ηΐβ5 ιΐυ» ΐΓΐϋυβ. ι Εχίνϊι 
βηίηι 3η^6ΐυ8 Οοοαίηί, Ιη^ϋίι, 61 οοάάΗ βχ 03δΐΓ»δ 
Α8δχΓίθΓϋηι υη« ηοείβ οβηίαηι οοΐοβίαΐδ ςιιίηςυο τι 1δ3. χχιι, 2*. " 183. χιν, 27. " Εκοιί. νιι, νιιι, ιχ ρβδδίιη• $. ΟΥΚΗΛΛ ΑΙΕΧΑΝ0Κ1ΝΙ ΑΚΟΗΕΡ. 48 

ι δαίνιΐί Ιϋηι 08ΐιΙαΙ)3ηΐ, «ι ηιοάυιη γθι α (ν Σαμάρεια, θεούς έξελέσθαι τους εαυτών. Άλλ 1 47 

α>ΙΜ» ιη 

ΙβΐΏ ΐη^βηΐίβ ιη $β ρβΓροΐΜΐ» η8!Τ8ΐ3η(, (Ιίοβηΐββ 
« Ηί ίη αίΓηουβ, βΐ Ιιί ίο βςιιίδ, ηοβ βιιΐβπι ίη ηο- 
ηιιηβ Ώβί ηυδίπ π)8βηΗΐ€8ΐ>ίπΝΐΓ.Ιρβί νβΐιιΐ 6θπιρ6<Κ- 
ϋιΐδ ιηορίίοαϋ βυηΐ, βΐ εβοΉΙβηιηΐ ; «08 8ΐιΐβιη ΓβδΟΓ- 
Γ6χίηιιι&, 61 βΓβοΐί βιιαιυβ τ •. ι ΥβΓαηι ίβΐ3 β ηοΙ>!8 
ΙιίβίΟΓίοβ αΊοΐ3 βυηίο. έσώζετο παραδόξως δ Ιούδας, τουτέστιν, αϊ τήν 
Ιερουσαλήμ οίκουσαι δυο φυλαί. ι Εξήλθε γαρ Αγ- 
γελος Κυρίου, φησίν, χα\ άνεϊλενέχ της παρεμβολής 
των Άσσυρέων μι$ νυχτ\, έχατδν όγδοήχοντα πέντε 
χιλιάδας, ι Τ £δόν τε ούτως οΐ σεσωσμένοι * χαΐ της 
έπ* αυτσΖς γεγενημένης μεγαλουργός τους τόπους άφηγοΰντο, λέγοντες* ι Ούτοι 4ν Αρμααι, χα\ ούτοι έν Γπποις• ήμεϊς δε έν ονόματι Κυρίου θεού ήμώ ν 
μεγαλυν0ησόμεθα.Α6το\συνεποδίσθησαν,κα\ έπεσον ήμεΖς δε Ανέστημεν, χα\ ΑνωρΘώΘημεν. > Άλλ' Ιστ«„ 
ρκχώς μέν ήμϊν ειρήσθω ταυτί. 

ΡΓ0€β(Ιλΐηυ88(1 λΚο8 86η8θ8,α<1€οΓί8ΐιΐ!η,η>ί)ΐΐ8ΐη• Τωμεν δέ αδ χα\ έφ 1 ετέρας εννοίας, φημ\ δέ πά- 

ΡοβΙ μΙιιπι φΓιρρβ ^ζηβίβαι, ίϋ 68(, Οβί 86Η>6η, λτν τάς έπ' αύτψ τφ Χριστφ. Μετά γΑρ τοι τδ τ*- 
(υΐ Ιηΐβΐΐί^β Ε«ιπι»ηυ6ΐβιη, αι]ιΐδ 61 88η£ϋ'ιη6ηι 66 χθήναι τον Ίεζραέλ, τουτέστι, τήν του θεού σπο- 
ϋΐΐυπιιη ρΐΌΠΉΐίίΐ), ραπί ΟοιηβΓ (ΙιοοββΙ, ΓογοιοαΙη •» ράν, ινα νο||ς τδν Εμμανουήλ, οι χα\ Ιχδιχήααν 
Ιυύ&οηίΑΐ 5νη8£0£8) ΟΙίααι, Β'ΐΥβ πιιιΐιίΐαάίηβηι, ήΐι» τδ αίμα χατεπηγγέλλετο, τίκτεται τ?| Γόμερ, τουτέστι, ιΙβοβιιΐβΓ νοοβπ ροδβίΐ Αΐκα,ιιβ ηιίδβΓίοοΓίΚβ. Ιρβ* 
ιμίρρ* οεοιαΊΐ &ΖΓ361, ϋΐιήβΐυηι ρυΐ*. φιοοίκα ]ιΐΓβ 
Ιιιίιηίουηι 61 ίηΓοη&ίδδίιηυηι β'ιϋ'ι ϋβαιη ίπνβηίΐ, $ϊλ- 
Ιίιηςυβ €&1αηιίΐ8ΐ68 ίιηπΐ6<Γΐ63ΐ>ιΐ68, α βοηαηίδ 6Χ6Γ- 
€ι4ιΙμι6 ύβνΜίαΐβ, βΐ ϋβΐΐιιηι Ιοπ^β Ια16(|ιι6 αικΓιίαπι 
ρβτρβββΑ «ΐ8ΐίηιιΊΐ, αωιάο 61 ηιυΚβΓβδ ιηίαηΐββ βαο8 
εοπ)β(ΐ6ηιηΐ, βΐ ιιί 681 βρυά ρπ>ρυ6ΐ3ηι ^κομβώ, 
ιΜ^ηαδ ηυϋβΓαπι αιΐββποοπίίϋηι οοχβπιηΐ Γιϋοδ 

8ϋ08 **, > 61 |6£66 ΠΆίΛΤΧ Ι) ϋ ΠΙ 8 Π 36 δρΓβνβΠΙΠί, 6(11» 

Γ*ηκ>8 β3δ ρηίΙο8ΐ0Γ£ί8ΐη, αϋοα,υΐ ίη6χρυρ;η&Κ>ϋ6Π), 
ηβ^Γι^βΓΟ 6οηιρ6ΐΐ6ΐ6ΐ• Ρογγο η*ο οιηηίη ου ίπιρίβ- 

18168 (1651^08188 Η1Ϊ8 6?€ηβΓϋ1ΐΙ• 25 8ρθΠ(ΙβΙ &ϋΐ6Π> 
86ΙΜί86Π60Γ(1ίΐ Γΐ1Ϊ08 ίαϋα ρΓΟδβΟϋΙϋΓϋίΰ, ΙΐΟΟ 65 1, τ|| πεκορνευμέν^ των Ιουδαίων Συναγωγή, Ουγάτηρ, 
ήτοι πληθυς, { χα\ πρέπον άν εΡη τδ χαλεΖσθαι Ούχ 
ήλεημένη. Αυτή γάρ άπέχτεινε τδν Ίεζράέλ, τουτέστι 
Χριστό ν. Ταύτβτοι διχαίως έχθρδν χα\ πολεμιώτατον 
ευρίσκει βεδν, κα\ Ανήκεστους εύΟνς ύπομεμένηχε 
συμφοράς, ταΧς 'Ρωμαίων δυνάμεσιν έκπεπορθημέ- 
νων, χα\ τδν διαβοητον ύποστδσα πόλεμον, δτε χα\ 
γυναίκες των Ιδίων ήψαντο τέκνων, χα\ ζ φησιν ό 
προφήτης Ιερεμίας, ι Χείρες γυναικών οίκτιρμόνων 
ήψησαν τά παιδία εαυτών, -> χα\ φύσεως Ανθρωπινής 
άλσγήσασαι νόμων, κα\ φιλοστοργίας Αμάχου (&ιθυ- 
μεΐν αύτάς άναγχάζοντος του λιμού. *Αλλά κά\ ταυιΐ 
μεν Απαντα τοίς ήσεβηχόσι συμβέβηκεν. Έλεήσειν ςιιί, δοουίκΐυΐΰ ϋίδοίρΐίηαηι 61 Γβ^βηοπαίοηβΐΏ ρβτ ς δε τους υίους Ιούδα χατεπαγγέλλεται, τουτέστι, τους δρίήΐιιιη, ΟΙιπδΓι 01η 6¥886Γυη(, ςυί <1β ΐΓΐυυ ϋυϋ3 
ΓυίΙ. 8ί βηίπι ρβΓ ΕνΒη^βΓιυπ) ςυί<)8ηι δΒηοϋβ 8ρο- 
δίοϋδ ίη 6Ηη8ΐθ{6η6Γ8ηΙιΐΓ,ςυοαιθ(1οηοη ηΐΑ^ίβ ρβτ 
ΟΒΠδΐυπι ίρ8υηι? άβ ςυίυαδ βιίαηι 8*ιΐ: ι Εοοβ ν%ο 
61 ρυβπ ςαοβ ύβά'Μ ιηΐΐιι Οβυδ• 1 . ι 8α1τ2ΐηΐυΓ ϊΐ&(|υβ 
Ιη Οΐιπδίο ΟοιηΊηο 61 ϋβο υηίτ6Γ$0Γυαι, ηοη λγιιι» 

Ι1)ΟΤ6ηΐ68 16ΓΓ681ΓΪ8 61 €8Π)8ΐΐ8 *' ; 86(1 ίη Υ1Γ- 

Ιαΐβ 88)ν8ηΓΐ8, 61 οοηοϋϋβηΐβ (ΐυίάεηίΐ ρΓίηοΐραΐυβ 
61 ΐηΓοηοδ 8 •, Ιηυπφ1ΐ8ηΐ6 αυίβηι ΟΓυοβ βυα Λ(ΙνβΓ- 
βαΗοΓυαι οβΙβΓνϋδ, 61 αιβϋ^ηβδ ροΐβδίαΐβδ βνβπβηΐβ, 

61 (ΙϋΙΐΙβ (1ί1Ϊ8βΠΐίΙ)ϋδ $6 € 03ΐϋ3Γ6 βϋρβΓ 86ΓρβΙ1(68, 

61 βΓΟΓρίοηβδ, 61 βυρβΓ οηιηβπι νίΠϋίβηι ιηΊηποί •*. » 
ΑρροδίΙίδδίιηβ 8υΐ6ΐη ιη6Γ6()α1αηί , βΐ β^Γβηβιη , 61 
ϋοιη'ιη'ι ίηΙβΓΓβοΐοΓβιη ροριιΐυιο ΙυιΙχοΓυηι ηιυΐίβη χατά μάθη σίν τε χα\ άναγε ννησιντήν διά του Πνεύ- 
ματος υΙους γεγονότος Χρίστου, του εχ φυλής Ιούδα. 
ΕΙ γάρ διά του Ευαγγελίου γεννώνται τίνες έν Χρι- 
στφ τοις Αγίοις Αποστόλοις , πώς ούχ\ μοίλλον δι* αυ- 
τού του Χριστού ; περί ων χαί φησι* ι Ιδού έγώ, κα\ 
τά παιδία Α μοι Εδωκεν ό θεός. ι Σώζονται τοίνυν έν 
Χριστφ τφ Κυρίψ χα\ θεφ τών δλων, ού^ δπλα 
χινούντες επίγεια τε χα\ σαρκικά, άλλ' έν -δυνάμει 
του σώζοντος, κα\ κατασείοντος μεν Αρχάς και θρό- 
νους, Οριαμβεύοντος δε τφ Ιδίφ σταυρφ τών αντικει- 
μένων τά στίφη, κα\ δυνάμεις καταστρέφοντος πο- 
νηράς, κα\ δίδοντος τοϊ; άγαπώσιν αύτδν ι πατείν 
ΙπάνωΦφεων κα\ σκορπίων, κα\ έπ'ι πδσαν τήν δύ- 
ναμιν του εχθρού. > Ευ δέ δή σφόδρα τήν Απειθή 
ΟΟίηραρανίΙ,• ΠΙί, ίηςϋδΐΰ, φιχ εΐίοΐα 6δΙ ΑΙιβςαβ ϋ χα\ έξήνιον, κα\ κυριοκτόνον τών Ιουδαίων πληθυν ηιίδβποοΓίΙία. Ιο<ϋοι'αιη βηίιη ίηιοβαΙΚ&ΐίδ 681 πμι- 
1Ϊ6Γ, 61 &ηιπή Ιιαιιό \ίπ1ίδ αίςαβ ίτ^αι 6γπιυο1ιπη 
8ρΐίδδϊηΐ6 ίηΙβΠίκί ςυβΑΐ. Τ»Ιβ9 βυηΐ οπιηβδ, ςαί ίη- 
βΐίΐυϋοηβηι ρβΓΟήπδΙυηιηοι» δυδοβρβΓυηι, ηβοίικίί- 
▼ιηίβ 61 88Π61Ϊ8 ι»8ηά3ΐί8 β]ϋδ ίΐ!£Γ6(ϋ δϋδΙιηυβΓυηΙ. 
ΟϋΛπιΟϋΓβΐΏ 086&3 ρΓθρ1ιβΐ8 ίηςαίι : € €()ηΥβΓΐ€Γ6, 
ΙβΓαβΙ, 8α ϋοηιίηϋΐη ϋβαιη (υαηι, ςαΐ8 Ίηηηη8ΐ8 ββ ίη 
ίηίςαί Ιαΐϊδοβ Ιιιίδ βι . >ΕΓιΐβΓυιη <1β ηιαικίίΐίδ δαίνα- 
ΙΟΓίδ {(Ιβηι : ι Οαί» Γβοΐβϊ νί3Β Οοιηίηί, βΐ ]υβ1ί 8ΐηΚ)(ΐ- 
ΙίυαιΗ ίη βίδ ; Ιιηρίί ααΐβιη ίηύΓω&Ι>υηΐυΓίη 6ΐδ Μ . ι 
1ιΐ6πι 8ΐίοοΙ)ί <1β ίΐδ ςυίοοαάβΓίιηΐ ^ζΓίβΙ, ία 631, 
ϋήηδίϋω, ιΕΐηαηΊίϋ3ΐ)ΗυΓ 8ϋρ6Γΐ)ί3ΐ ΙδηβΙ ίη Γβοϊβ γυναικ\ παρεικάζει, φημ\ δή τξ οΟκ ήλεημένη. Ση- 
μεΐον μέν γάρ ή γυνή καΐ φρονήματος άνανδρου, κα\ 
κε κλασμένου τύπος Αν νοοΖτο , χα\ μάλα σαφώς. 
Τοιοίδε δε πάντες, δσοι τήν διά Χριστού μή παρεδέ- 
ξαντο παίδευσιν, μήτε μήν ήνέσχοντο κατόπιν ίέναι 
τών θείων αυτού κα\ αγίων θεσπισμάτων. Κα\ γούν 
ό προφήτης *Ωσηε, ι Έπιστράφηθι, φησ\ν, Ισραήλ, 
πρδς Κύριον τδν θεόν σου , διότι ήσθένησας έν ταϊ; 
άδικίαις σου. ι Κα\ πάλιν περ\τώντού Σωτηρος εν- 
ταλμάτων δ αύτδς, ι Διότι εύθεΖαι, φησιν, αϊ οδοί 
του Κυρίου, κα\ δίκαιοι πορεύσονται έν αύταΤς, οι 
δέ ά σεβεΤς άσθενήσουσιν έν αύταΤς. ι ΚαΙ δ αύτδς δέ που " IV.• Λβ^. χιχ, 55. ΤΙ ΡδίΐΙ. ιχ, 8,9. •• ΤΙΐΓβη. ιν. 10. βι Ιδα. νηι, 18. " II Οογ. χ, 4. * Οο- 
1θ88. ιι, 10. '^υο. χ, 19. •• 0866 χιν, 2. •• ίϋίιΐ. 10. 4» €0*βΑΕΜΤΑΒ!υ$ ΙΝ 08ΕΑΜ Ρ&ΟΡΗΕΤΑΜ. 

φτ\σ\* Ώη£ πβρν των άπεχτανάυων τον Ίεζρα&>. , 
τ&ντέστι Χριατόν ι ΚοΛ ταπεινωθήαεταιή Οδριςτοΰ 
Ισραήλ βίς πρόσωπον αύτου. ΚαΙ Ισραήλ χα.\ 
Έφραΐμ άσθενήσουσιν έν ταΐςά&χία&ς αυτών.» 

£«ί άΧδγαΛΔχζισβ ν^ν Ούκ ήΜημέτψ*• Κ°1 
σννέΛαβεν έτι % ι«χΙ ένεκεν νΐόν. Καϊ είχε, ΚάΛε• 
σον τδ δνομα αύζον, Ού Λαός μον. άιότι ϋμβΐς ού 
Λαός μον, χαΧ &γ<ύ ούκ εΙμί υμών. Λ β]"». Ει ΙδΓ3β1, 61 ΕρΙιπΓιΐΏ ίη(1πη3υιιηΐυΓ ίη ίι.ιί(]υΙ- 
Ι9ΐΐ1>μβ5ΐιΐ5". > φ. Τίκτεται χατά πόδας χα\ ούχ εις μακράν τ) 
Γόμερπαι&ον έτερον, δδεϊν 6φη χαλεΐσθαι Θεός, Ού 
λαός μου, Κα\ γείτων εύθυς τ$τοι#δε λύσει τίθεται 
«αλιν «ροφααις. Ύμεΐς γάρ, φησίν, ού λαός μου, 
χαΐ έγώ ούχ είμΐ υμών, Δήλον β* αν ειη χάχ τούδε 
λοιπόν, ώς εις έλεγχον τών ήμαρτηχοτων, χα\ είς 
επανόρθωσα ασφαλή τών χαταφρανείν ήρη μένων, χα\ 
είς πλάνη σι ν άπονεν^υχότων έπράττετο μεν Ιστορι- 
κώς τά τοιάδε, τύποι δε ήσαν τών συμβησομένων 
κατά χαιροας τοϊς έξ Ίσραηλ, ένανθρωπήσαντος ήδη 
«ου Μονογενούς, κα\ τδν τίμιον υπέρ ^μών Φνατλάν- 
τος σταυρόν. ΕΙ δε δή χρη προ τών πνευματικών 
άφηγήσασθαι τα Ιστορικά, φαμέν, δτι μετοιχισθέντος 
του Ισραήλ έκ της Έίαμαρείας, είς τά δρια Περσών 
χαΐ Μήδων ύπό τε του θεγλαφαλασαρ βασιλέως 
Άσσυρίων, χα\ μέν τοι Σαλμανασάρ, ο£ περιλειφθέν- 
χ&ς έτι, χαΐ τών χεχινδυ.νενχάτων τδ λείψανο ν, άπ- 
ώλισθον παντελώς του χα\ λαο; θεουόνομάζεσθαι, διά 
«οι τ6 τών αυτών Ιχεσθαι σπουδασματων εις άπό- 
στασιν τήν απο, θεού. Λιαλελοίπασι γαρ ουδαμώς 
ταϊς μυααρωτάταις τών δαιμόνων λατρείαις προσ- 
κείμενοι. 

Προς διάνοιαν δε τ^ν αληθή , χα\ έπ\ Χριστψ λό- 
γο^ συνήαεις έτέρως. Μετά γάρ τοι τήν άνόσιον εκεί- 
νη ν πληθυν, τήν δικαίως ούκ ήλεημένην ( χεχυριο- 
χτόνηχε γάρ ), ο* μετ' έχείνους εύθυς υίο\ γεγονοτες, 
ή κα\ δντες ή?η τής πεπορνευμένης Συναγωγής, άπο- 
•-επτώκασιν έναργώς του εΐναί τε κα\ όνομάζεσθαι 
λαός θεού. Ού γάρ άπαν τδ τών Ιουδαίων δεδαπά- 
*ηχε πλήθος ό 'Ρωμαίων πόλεμος * άλλα πλείστη μέν 
δση καϊ αριθμού κρείττων διόλωλε πληθύς • οΐ δέ έξ 
αυτών άνασεαωσμένοι, χα\ τδ του θανάτου φυγόντες 
λίνον, διεσπάρησαν είς πάντα άνεμον, χατά τδ γε- 
γραμμένον, και έν ταίς τών εθνών χατεσχεδάσθησαν 
χώραις, ούχέτι λαός, ώς έφην, χρηματίζοντες θεού. 
Μεταπεφοίτηχε γάρ είς τους έξ εθνών ή χάρις, οΓς 
άνεμίχθη καϊ τδ κατάλειμμ* του Ισραήλ, τουτέστιν, 
οΐ διά πίστεως τής είς Χριστον άνασεσωσμένοι. Πε- 
πιστεύχασι γάρ και έχ τούτου ούκ ολίγοι τδν αριθμόν. 
"Οτι δέ άπολαχτίσαντος του "Ισραήλ, τής είς αυτούς 
οίκειότητος άποπεφοίτηχε χαΐ αύτδς &τών όλων θεδς, 
ύ πέφηνεν, εΙπών , ού μόνον, δτι χαΐ 'ΤμεΤς ού λαός 
μου, προσ&παγαγών δέ τούτοις άναγχαίως, τδ, Κοιΐ 
έγώ ούχ ε1μ\ υμών. Άλλ' ήμών-γε πέρι, τών έν 
Χριστψ δ?διχαιωμένων, χαΐ ήγιασμένων έν Πνεύματι, 
χαι τήν πρδς αύτδν οίχειότητα πεπλουτηχότων, διά 
φωνής προφήτου φησί' ι Κα\ έγώ Εσομαι αύτοίς είς 
Θεδν, χα\ αυτοί έσονταί μοι είς υΙούς χαι θυγατέρας, Υεκ5. 8, 9, Ει αΗααον'ιΐ *αηι ηηα Αδ^ιιβ 
ΙΛίΜήοοτάΊα ά'κ^αίητ. Ει ΰοηαρΗ αάΗνε, η, ρβ- 
ρβτίΐβΐίηηι. Εί άΐχίΐ : νοεα ηοηιβη €}ηι, Νοη ρορνίη* 
ιτΐ£ΐα. βίίία νοΒ ηοη ρορνίιι» «ι^ια, Η €30 ηο* <«»* 
νε&ΐίτ. 

VI. ΝαδοίΐιΐΓ ΟοιιιβΓ ι]υαδί βνβδίίβίο ηβο Ίΐα 
πιιιΐΐο ροδί ϊοΓαηβ βΗιιβ, ^υβπι ΰεαδ νοίθπ ]ιΐ55ί( 
Νοη ροραΐυβ ηιουδ. Κεί οοο^δίο πιοι δοΐυΐίυηβ 
Ιιυ]υδθβπ»θί1ί εχμοηίΙυΓ: \Όδ βηίιη, ίηςυίΐ, ηοη ρο- 
ραΐοδ ηΐ6ΐΐ5,6ΐ βχο ηοα βυηι νβδίβΓ. ΟοηδΙ»Γβ Ί^ίΙυΓ 
βΐίίπι Ιιίηο ροιβδί, 3(1 ΓβρΓβΙιβηδίοηβα» ρβοςαΐΟΓϋΐη, 
Β 61 αϋ οβΠϋηι ΰοιτβςΐίοηβηι οοηΙβωρΙΟΓυιη, βπΌΓβ- 
ς»β ^(ΙυοίοΓυηι Ιιχε ΙιίδΙΟΓίοβ Γ»οΐ» 6586 ; ίιη»^- 
1165 αυΐβιτχ βΓαηΙ βΟΓυηι, ςαυε ΙβΓΟβοΙνιηίΐΙδ οΗηι 
βνβοΐυΓ» ΓοΓβηΐ, ϋηι^ιιίΐο Ιιαιη&η»ιη παΐαταιη }»ηι 
ίηάαίο, 26 βΐ ρΓβΐίοδΟΒ ΟΓυοίδ ηιΟΓίβηι ργο ηουΐβ 
ρβΓρβδβο. Ουοιΐ 5( αηΐβ δρίΓΪΙα&Ιία οοηιπιβιηοπίΓ'ύα 
δβηΐ ηί5ΐοηο3, (ίίοίπΐϋδ, Ιβπιβίβ βχ δαιηίΗίΐ α ϋ ιηοο- 
165 Ρ^ΓδαΓυαι 61 ΜβάοΓαηι Ά ΤΙιββΐ3ΐρη3ΐ»53Γ, 61 δβΐ- 
ΜίηαβΗΓ Αδδ^ποΓϋηι Γβ^ίυαδ Ιηιηβίοΐο, ςαί ΓβΓηαη- 
δβΓαηΐ, δίΠίοΐΟΓυπιςαβ ΓβΓκιαίϋδ α ηοηήηβ, υΐ ρο- 
ριιΐυδ Οβί νοοΒΓβηΐϋΓ, ΟΓπηίηο (Ιβ^βηβΓίδδβ , φιοα* 

ΪΪ5 5ΐα(1ϋ8 6556111 (ΙβύΗί, ρβΓ (\μΧ Λ ϋβΟ (ΙβδΟΙδΟΡΓβΙϊΙ. 

ΝβυΙίφΐίΐιη βιιίη ηι&χίιηβ ίΐβιβδίαηιΐο (Ιχπιοηιιηι^ 
οιιΐΐυί ίηΙυκΓβΓβ ίη(6Γηιίδ6Γΐιηΐ• Α(Ι νβΓαιη *υΐβαι Γ3ΐίοη6ηι, 61 3(1 Οηήδΐυπι ςκο(1 
3ΐϋη6ΐ, 3ϋΐ6Γ ΐηΐ6ΐΓ>Β65. Ροδί 506ΐ6Γ3ΐ3πι ςαίρρβ 
ηιυΐΐίΐυϋίηοπλ ΊΙΙίη), βΐ πιοπίο πιΐ56ή€θη1ί3ΐη ηοη 
οοη56€υΐ3ΐΐ), ηαί» ΟοηιΊηυηι ίηΙβΓΓβοίΐ, δίαίιω ΗΙο- 
Γυηι ΓιΓΓι ροδί 60β»3υΐ ςυί{3ΐη βΓαηΙ ίΐΐϋ ΓοΓη^αη» 
δ^ηδβΟβ», ρ3ΐ3ΐη 56 ί(3 (;65δ6Γυηΐ, ιιΐ ρορυΐυβ Οβί 
ηοο 655611 Κ» ηβς ηοπιίη3ΓβηΐαΓ. Νεςαβ βηίηι υηίνβΓ- 
63Π1 ^ϋ(ΐ9βθΓυιτι ηβΓιοηοίη 1)6ΐΙαηι & ΒοηίΒηίβ ιΐΐ»- 
Ιιιιτι 3&δυιηρδΗ; 56(1 ηιαχ'ιιηα 61 ίηηϋΐτΐ6Γ»Μϋ 
ΠΐιιΙΐϋιιάίηβ (]6ΐ6ΐ3, (1β ίρδίδ δβΓΥ3ΐί, 61 ηιιί ηιοπίβ 
Γ61Ϊ3 ϋίΓϋ^βπιηΙ, 3(1 0ΠΗΙ65 νβηίοδ, ίαχΐ3 δοπρία- 

Γ3Μ, (ΙίβρβΓδί, 61 ρ6Γ ββ» 1 » 11111 Γββ»ΟΗ68 ϋίδδίρΛίί 

δϋηΐ Μ , ηοη &πιρ1ηΐ5, υΐΐϋίιί, ρορυΐαδ Οβί 9ρρε1!αΐί. 
ΤΓ3ηδίνίΙ βηίηι »ά { βη1β8 8 ΡίΙΙί21 ^ <1 ϋίοα9 ΓβΗ<|αΙ» 
^ 1βΓ36ΐ ρβΓηΓΐ5ΐ3? δΐιηΐ, Ιιοο βδΐ, ςαί ροΓ Γκίβιη ίιι 
Οοπδίαιη δα1ν3ΐί δοηΐ. ΟΓβάΊϋβπιηΐ βηκη βΐίβηι 6χ 
ηίβ ηοηραιιοί ηυιηβΓΟ. ΕβραΙδ3 βιιίβηι Γαηιί1ί3Πί»ΐβ 

φδ 31) ΙδΓ3β1, 30506551566 6ίΐ3ηΐ 30 «Ο ϋηΐνβΡδΟΓυηΐ 

Οβιιιη, 33115 Οδίβικίΐΐ, οοιη <ΜχΗ, ηοη βοίαιη, Ει νοβηοη 
ρορυΐυδ πιευδ; δβ(ΐ6ΐΐ3ΐηουΐϊΐ Α(1]ϋΐιχί1 9 ςιιοι! οηιιΓιηο 
5βςιιβο3ΐϋΓ, Ει 6^0 ηοιι δϋηι νββίορ. Οβ ηο1)1β 3αΐβω 
ίη Οηπδίο ]α$ΓιΓιοηΐί5 61 ίη δρΪΓΪΐιι 63ηοϋβ€3ΐί5, 61 
6|ιΐδ οοηίαηοΐίοηβ ροΐίβηΐίοϋδ,. ρβΓ οβ ρΓορηβΙ* ι!ΐ- 
€ΐΐ: * Εΐββο πο ΊΙϋδ ίη ϋβαιη, 61 ίρδί β^ηΐ ηιίΐιΐ 
ίη ίΙΙίοβ 61 Π1ί35, ιΐίείΐ Οοηιίηυδ οηιηίροίβηβ ••. » 
Αο ίυϋαίίδ ςυΐϋοαι αίοϋαίΟΙίΓίδΐυδ, αϋςϋ^ίκίο αυΐϋοιη: • 7 0*66. νπ, 10. •• Ζ30ΐΐ. π, 6. * ^γ. χχχι, 1» Μ δ. ΟΥΚΙΙΧΙ ΑΙΧΧΑΝΟΒΙΝΙ ΑΒΟΗΙΕΡ. 6 - 

ι Αάηυεπιοίΐιειιηι Ιβιιφαβ νοΙ>ι&ουιη 8ϋηΊ» β ; ι »Γΐί|οαη- Α λέγει Κύριος παντοκράτωρ. > Κα\ Ίουδαίοις » Ιφα- (1ο αυ Ιβηι : ι Εεοβ ΓβΙίηςυβΙϋΓ νο1>ίβ (Ιοηιυδ νβδίΓ» 
(ΙβββΓία •*. > Οβ οοηνβΓϋίβ νβΓΟ βχ |ζβηΙίΙ>υβ : ι Ονββ 
ιηβ« νοοβπι ηιεαιη 3υ<ΓιυηΙ, βΐ β&ο εο^ποδεο 638, 
61 δεηυιιηΙιΐΓ ποβ, 61 6£0 νίΐ3ΐη κίβηκιη άο 
018 §1 . • 

27 ^ ΕΚ8 • *0• Εί «'•' ηηηιετΗΒ βΗοηνη !$ταβΙ 
βίπιί αΓβπα ιηαηβ, φίκε ηοη τηεΜΜα&ίΐην, ηβφιε ηη- 
ηιβταΜίητ. 

VII. Ηοε 3ΐίο αιοάο ηοοίβ 6χρΐ8ΐΐ3ΐ ηεαίυβ 183*38. 
ι Ει δί ΓιιβΓίΙ» ίιιηυίΐ, ροριιΐϋδ Ι3Γ361 οι 3Γβηβ ιη3Π8, 
ΓβϋςαίδΒβοΥϋηι 8αΙτ3ΐ)υηΐϋΓ. Υ6γΙ)ιπώ εηίιη εοηβυπι- 
ηΐ3ΐΐδ, ει 3ΐ)1)Γβνί3ηδ ίη ]ιΐ8(ίΙί3, φήα νει!>ιιηιι »1>1>Γβ- 
νίϊΐυίπ ΓαείεΙ Οοπήηιιβ ίη ΐοΐο ηκιηιΐο••. ι 8βϋ βίνβ σχεν ό Χριστός • ποτε-μεν, δτι ι "Ετι μικρδν χρονον 
μεθ* υμών είμι, • ποτέ δέ, ι ΊδοΟ άφίβται ύμϊν ύ 
οίκος υμών. ι Περ\ τών έξ εθνών δε, ι Τά πρόβατα 
τα έμά της φωνής μου ακούει, κάγώ γινώσχω αυτά, 
κα\ ακολουθούσα μοι, κάγώ δίδωμι αΟτοΐς ζωήν α&ώ- 
ν•.ον. > 

Καϊ ήν ό αριθμός τώ> νΐωτ Ίσρα^Λ ώς ή άμμος 
της ΘαΛάσσης, ή οϋκ έκμετρηθήσεται, ουδέ έζ- 
αριθμηβήσεζαι. 

Ζ'. Τούτο καθ* Ιτερον ήμΤν εξηγείται τρόπον 
ό μακάριος Ησαΐας,• Κα\ έάν γένηται, φησ\, ό λαδς 
Ισραήλ ώς ή άμμος της θαλάσσης, το κατάλειμμα 
σωθήσετατ. Λόγον γάρ συντελών, κα\ συντέμνων έν 
δικαιοσύνη, δτι λόγον συντετμημένον ποιήσει ύ Ιιαηο ίη «ιοάιιιη ΓοΠβ, βίνβ 3ΐίΐεΓ ΙηΙβΙΗβί ςαβ31 : Β θεδς, έν τ{ οΙκουμένη δλγ\.» Άλλ' εΓτ' οδνδδβ νοοίτο 

τυχδν, εΓτε κα\ έτέρως • πολύς χα\ αναρίθμητος δ 
Ισραήλ, κα\ ψάμμοις ταΓς έναλίαις Ισομέτρως Ιχων, 
ου πολύς αυτών παρά θεψ λόγος, δυσσεβεϊν ίρημέ 
νων • καίτοι ένδς δικαίου καϊ ευσεβούς, κα\ αγάπης 
της παρ* αυτού, κα\ φ είδους έκκρίτως ήξιωμένου. 
Επιβλέπει γοΰν, κα\ ι έφ' Ινα ταπεινδν , κα\ ήσυ- 
χιον, κα\ τρέμοντα τους λόγους αυτού. > Κα\ ούχ 
άπόχρη τούτο τοϊς άγαθοΤς, κα\ έπιεικέσι, κα\ δεδιό* 
σιν αύτδν, κα\ γνησίως δουλεύουσιν. 'Αλλά κα\ έτε- 
ρους είσΐν ώφελείν οΤοί τε, χαλ προσκεκρουχότας 
άπαλλάττειν της έπηρτημένης Ισθ* δτε ποινής. Αά- 
βοις δ* άν είς άπόδειξιν του τοιούδε πράγματος τους 
έπί γε Σοδομίταις λόγους, δτε κα\ άνήσειν αύτοΓς 
έπηγγέλλετο τήν διά πυρδς δίκην δ πάντα Ισχύων 
Θεδς, πέντε μόνων έν αύτοίς δικαίων ηύρη μένων. 
Κα\ γούν έσώζετο Αώτ , δμού γυναικ\ κα\ τέκνοις. 
Κα\ τί πέντε λέγω δικαίους κα\ αγαθούς ; βπου κα\ 
τοϊς Ίεροσολύμοις όργήν έπαρτήσας, ι Προδράμετε, 
φησί, έν ταΤς δδοις Ιερουσαλήμ, κα\ ίδετε, κα\ γνώτε, 
κα\ ζητήσατε έν ταίς πλατείαις αυτής, κα\ έάν εδ- 
ρητε άνδρα, εί Ιστι ποιών κρίμα, κα\ ζητών πίστιν, 
καϊ Γλεως Ισομαι αύτοίς, λέγει Κύριος, ι Συνίης ούν 
όπως κα\ ένδς αντέχετε• δικαίου, κα\ πόλεως βλης 
ΰπερευχόμενον ού περιορί • άλλ* ούδ*ε\ς αΰτφ λόγο; 
κα\ αναρίθμητου πληθύος, ώς Ιφην, εί όρφτο βέβη- 
λος, κα\ άπονεύσασα πρδς τδ φαύλον, καϊ ταΤς των 
δαιμονίων άπάταις άγρίως ένειλημμένη. 
Καϊ Ισχαι, έτ τφ τόχφ οδ έ££έθη αύτοΐς, Οι 
ρ Λαός μου νμεΤς % χΛηθήσοτταί καϊ αύτοϊ νΐοϊ θεον 
ίωττος. 

Η'. Εγγύς δή σφόδρα ταΓς άποτομωτάταις όργαΐς 
τών ανιαρών ή λύσις, κα\ τών σκυθρωπών τδ πέ- 
ρας, δσον ήκει είς λόγους, ού μακράν. "Οτι μέν γάρ 
Εσται κατά καιρούς απόβλητος ό Ισραήλ, προκατα- 
μεμήνυκεν έναργώς , διά τών άρτίως ήμίν ε Ι ρη μέ- 
νων δτι δέ ούκ είσάπαν οίχήσεται , καϊ άπολεΤται 
παντελώς, άλλ* Ισται τις αύτοΤς της είς τδ άρχαιον 
αναδρομής δ καιρδς, κα\ της είςθεδν αγάπης άνάλη- 
ψις, διά πίστεως δηλαδή της είς Χριστδν, πεπληρο- 
φόρηκε πάλιν. Έδει γάρ, έδει τους προφητικών ηβπιρβ, ψιαιηνίδ ηιυΐΐυδ 61 ίηηυηιβΓαΙ)ϋίδ δι Ι ίβηβΐ, 
ει 3ΓβηΊβ 1ίΐΐοΓ»1ίΙ)υδ εοπιρ3Γ3ΐΐ(Ιυ8, ηοη Ιηηιβη ϋβο 
9(Ιπΐ0()υιη ειΐΓΦ βιιηΐ, ςυβτκΙοςυΜβίΏ ίηιρίεΙαΓι 86 
«Ιβιΐίύεηιηΐ : εοηίΓη, υηυιη ]υδΐυηι 26 ρίιιηι εηαη- 
Ιη(6 8»& βΐ ίη(1ϋΐ£[βηΐί3 βχίιηίβ (Ιί^ηπΙαΓ. ΒββρίείΙ 
>£ίΐιΐΓ6ΐίηιη ι δυροΓ αηυπι ΙιιπηίΙβπι, 61 ςυϊβΐυιιι, 
εί Ιιεηιβηΐβιτι ββΓπιοηεβ ε]υδ η . ι Νβε ίδΐυι! ϋοηίβ, 
ει ηιΐΐίυυδ, 61 ϋιηβηιϋ)ϋ8 ευ πι, 61 βίηοεΓβ ίρβί δβΓ- 
νίβηΐίΐίϋδ δυυΐείΐ ; 86(1 &1ϋδ βΐί&ω ρΓΟϋβδβθ, εί 
ρβοεηΓι ίιι ϋβαιη Γβοδ ίαιρεηάεηΐβ ηοηηιιηςυαπι 
βυρρϋείο 1ί1)6Γ3Γ6 ροββαηΐ. Αά ευ]υβ Γβι ρτοβδίίο- 
«επί αεείρβ ςυοϋ άβ 8θ(1οπιίΓΐ8 8εηΙ)ίΙιΐΓ, . ςυαηιΐο 
οηιηίροΐεηδ Οειίδ ί^ηίδ ροβηαηι 86 ΊΙΙίβ εοικίοη^ιυ- 
ηπη ροΙΙίοεϋαίιΐΓ, δί ιηοιίο <|ΐιϊηςιΐ6]υ$ϋ ΐηΐβΓ ίΙΙοδ 
ίηνεηίΓεηίαΓ. Ιΐαςυε 1«οΐ υιι» εαιη αχθΓ6 ει ΩΙί» - 
Ι)ΐΐ8 δει-ν&ΐυδ 681 ββ . Ει (\\ι\ά άκο ςιιίηςιιε )ιΐ8ΐ08 
εί 1)οηο8 ? ςυαικίο 61 ΐ6Γ080ΐ7ΐιιί9 Ίγ3πι ίηΐεηίαηβ, 
ι ΟίδοαΓΓΪΐε, ίικμιίΐ, ρεΓ νί»8 ΙεΓϋδαΙειη, εί νίίΐείε, 
ει οοχηοδείΐε, βΐ ςυοεπίε Ίη ρΐΒίείδ ε]»!*, βΐ δί "ιη- 
τεηβΓίΙϊδ νίηιιη,8ί βδΐ ί^οίεηδ ]υ(1ίεΊιιιιι, εί ψιχ- 
Γ6Π8 Πάει», εί ρΓορίΐίυβ 6Γ0 βίβ, (ΙίείΙ Οοηιίηιΐδ * β . ι 
1ηΐ6ΐ1ί£ίβ 6Γ£0 ςιιο ραείο νεί υηιιπι {υδίαπι Ιαειιιΐυηι 
βϋδείρίαΐ, ει ρΓΟ Ιοίβ εινίιαίε οηηΐβιη ηοη ϋβδρΐ- 
είαΐ. 1ιιηιιηΐ6Γ»1)ίΐ6ΐη 3υΐεπι ηιυΐΐίΐϋιϋιιειη ηοη ευηιΐ, 
ιι Ι (Ιίχί, δί νίϋε^ΙυΓ ρτοίαιι», εί αϋ Ιη)ρΓθ1)ίιαΐ6ΐη 
ϋεείίηεΐ, ει 86 (Ιχιηοηυηι ίηιροπυηοΓυηι Γ^ΙΙαεϋδ 

ίηνοΐνί Ρ31Ι31ΠΓ. 

Ει βτίι, ίη Ιοϋο \η φιο άιοίπτη β$1 ι//», Νοη ρορη- 
Ιια ηΐ£ΐι$ νοι, νοοαόηηίητ €1 ίρ$ί βΐη Ββχ νίυβηΐί*• 

VIII. ΥίυίιΓΐ88ίπ)3 681 ιγ® δενεπδδίιιΐΛ Γ6Γυηι Ιή- 
8ΐίυιη ϋερυΐδίο, εί εαίβηιίΐβΐιιηι Οηίβ εοηΐίηβηΙεΓ 
βροηιΙείυΓ. Αΐίηυ&ηάο εηίιη &1)]εοΐαιη 36 ΓερααΊ*- 
Ιυπκ ίπ ΙδΓαεΙ (ΙίδεΓίε ρΓΦηυηΐΐ3νίΙ, υΐ πιοΰο οδίεη- 
ϋίιηυβ : 31 ηοη ίοΐυηι ϋείεΐυηι >π, αε Γυηϋίΐαβ ρεΓ- 
ίΙϋΓυπι; βεϋ νεηΐϋΓϋηι Ιβπιραβ, (|υο 3(1 νεΐ6Γ6Πΐ 
8ΐ3ΐυηι (ϋ£ΐιίΐ3ΐί8 ΓενεΠβηίαΓ, ϋείςυε εηαπίίΐεηι 
Γ^είρίβηΙ, ρβΓ β(1ειη ϊο Οϋπδΐυηι τίάεϋεεί, 28 
ΓϋΓδυπι εβΓίο ροΙΙίοείϋΓ. 0εοεΙ)3ηΐ εηίιη, (Ιεϋεοβηΐ 
ρΓΟρΙιεΓιεοδ βεηηοηβδ ααάίΐυπ ιοίυιη ηινδίειίαιη •• Ιοιη. νΐι, 55. » ι ΜιιΙΐΙι. χχιιι, 58. 
1», 15. • β ^Γβιιι. ν, 1. •• ^ηιι. χ, 27, 28. Μ Ιδ3. χ, 22, 2ο. •• Ιδ3. ι,χνι, 2. •« (ϊεη. α ϋΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ ΙΝ ΟδΕΑΜ ΡΠΟΡΗΕΐΛΜ. &4 μέλλοντας άχούσεσθαι λόγων, δλον εΐδέναι σαφώς τδ Α ρΓθί>β ρβΓ&ρΐοαβίΐιιβ οορηυδΟΟΓβ, βΐ ϋίν'ιιΐΦ οβεοοο» 
μυστήριον, χα\ τους τής θείας οικονομίας μή άγνοή- 
σαι τρόπους. Έσται τοίνυν, φησ\ν, έν τψ τόπω ου 
έ^&έθη αύτοΖς, 06 λαός μου ύμεΖς, καϊ αύτο\ κληθή- 
σονται υΙο\ βεου ζώντος• Το, < έν τψ τόπω, » τί άν 
Ρούλοιτο δηλοΰν, φέρ* λέγωμεν ακριβώς. Γεγόνασι 
μέν γαρ ο* έξ Ισραήλ αΙχμάλωτοι κατά καιρούς, 
κα\ «ίς τήν των Άσσυρίων άπεκομίσθησαν γην. 
Άλλ' ήσαν έχει κλαίοντες και οΐμώζοντες περί τον 
νόμον, κα\ τούτο ήμϊν εναργές έποίει λέγων ό μακα- 
• ριος Δαβίδ» ι ΈπΙ τον ποταμδν Βαβυλώνος έκεϊ έκα- 
θίσαμεν, κα\ έκλαύσαμεν εν τψ μνησθήναι ή μας τήν 
Ζιών» ι "Εφη δέ πάλιν •ι Πώς άσωμεντήν-ώδήν Κυ- 
ρίου έπ* γής αλλότριας ; ι "Αλλ* ύπονοστήσαντες είς 
Ιεροσόλυμα, Θεού κατοικτείροντος, ουδέν ήττον ήσαν ιηϊ$ ιηοάθ3 ηοη ί£ηοΓ8Γ6. ΕγΊι φΙιΐΓ, ίοηυίΙ, 
ίιι Ιοοο, υυί ιϋοΐαοι 631 ΠΙίβ, Νοο ροραίιιβ ηιβυβ 
νοδ, 61 ίρδί νοθΛΐ)υηΐυΓ ΟΙΗ Οβί νίνβοΐίε. ΙΙΙϋϋ, 
ι ίο Ιοοο, ι ηαί<ί βίυί νβίίΐ, *£β βοιιείββαιαβ, Ραβ- 
πιοί βηίηι ΐ8Γαβϋΐ3Β 3ΐ|φΐ3θιΙο οαρίίνί ί^ύ, 61 ίο 
Αδδγπαπι Ι^ηδίαΐί, υυί ΩβυαοΙ β( Ιαιηβοίαυ&οΐυΓ 
ίη ρηΐίδ, ί(1 ςυοα* οοϋίβ ΠΜοίΓββίβ ίούίαιΐ 1>68ΐυβ 
Οίΐνίά : ι διιρβΓ Οιιηιβο Βλίφίοηίδ ΠΙίο δβϋίπιιΐδ 
61 Δβνίηιυδ, ϋιιιο Γ6€οηΐ9Γ6ΐηυΓ Ιυί, δίοο ,Τ . > Ει 
ίίβηιοι : ι Ουοηιοϋο €αηΐα1)ίηιυ$ οαοΐώαηη Οοιοίηί 
ίη 16ΓΓ& αΐΐβηβ ••? ι Υΐίπιηι Οβο οιίδβΓϋοΐβ ^ι*θδθ- 
Ι;οιααι ΓβνβΓδί, χςυβ υΐ οΐίιο βΓβηΐ 61 ΥΟΉΐιαιιΙυΓ 
ροριιίαβ Οβί, ίο οοηΐίηυα Γβΐίβίΐ&ΐβ νίνβυβηΐ, ΠΙ>βΓ6 

061101 00160169, 1β£ίΐί(03ςυβ 880πΠθί4 ρβΓ3£60ΐ68. τβ κα\ ώνομάζοντο λαδ; θεοΰ, κα\ διετέλουν έν εύ- Β Νοο *««» «Ηϋί υβρίιοι, ρΓ&ΐβι-φιαοι αβΓΟδοΙνιηίβ ημερίαις λατρεύοντες ελευθέρως, καϊ τάς κατά νόμον 
τελούντες θυσίας. Ού γάρ έξην δλως έτέροσε άπο- 
πληροΰν τά διωρισμένα, άλλ' έν μόνοις τοις Ίεροσο- 
λύμοις, καίέντφ ναφ, σαφώς του διά Μωσέως.παρ~ 
εγγυώντος νόμου- ι Πρόσεχε σεαυτψ, μή άνενέγκ*|ς 
τά ολοκαυτώματα σου, αλλ* ή είς τον τόπον, δν αν 
έκλέξηται Κύριος δ βεός σου, εκεί έπικληθήναι τδ 
όνομα αυτού, έκε? οΓσεις τά ολοκαυτώματα σου. > Ούκ- 
ουν ύποστρέφοντβς κατά καιρούς έν τοίς Ίεροσολύ- 
μοις, καΐ τήν τών αλλοφύλων καταλιμπανοντες γην, 
πάλιν έπλήρουν τά νενομισμένα διά Μωσέως, έχρη- 
μάτιζόν τε λαός βεου. Μετά δέ γε τδν του Σωτήρος 
σταυρόν, κα\ τήν γενομένην αύτοΐς πολιορκίαν τβ κα\ 61 ΪΩ (6Ωΐρ1θ ΟΟΠδΐίΐϋΙα ρΓ268ΐ^Γ6 1ίθβΙ)ίΙΙ, 1β£0 ρβΓ 

Μογεβο ρΐαηίδ νβΓϋίε ΙιοΠαοΐβ: ι ΑΐΙβοϋβ Ιίυΐ, 
06 οββΓ&ε ΙιοΙοοααιοηΪΑΐα Ιϋ3, ηίεί ία Ιοοο φιβηι 
βΐ6§[6Γϋ Οοηιίηυε Οβαβ Ιυυε, υ( ίϋί ΐονο€6ϋΐΓ ηο- 

1060 φ&. Εο 60θΓβΓ68 ίΐθΙθ03«δΙ» ΐ!1& ". Ι ϋΐΐϋο 

ΙβαιροΓβ βυο, ΛΗβηί^βηαΓϋπι Γβ^ίοοβ Γβϋοΐ3, ΙβΓΟ- 
&οΙγαΐ3Πΐ Γθνβτεί, ΓϋΓβυβ ρβΓ Μογβ6α 8»αοίΐ* Γαοιϊ- 
ΐ^Ιιχηΐ, 61 ρορυΐαβ Οβί νοαι1}3ηΐϋΓ. ΓοβΙ οΓοεβηι 
»υΐβοι δ^ΙναΐΟΓίβ οοβίπ, ο^δίίΐίοηβιηςαβ βΐ βνβΓβίο- 

0601, .ρβΓ £6011010 ϋΓΪ)68 3ΐ(1ϋβ ρΐΌΤί»6ί&8 ΙΟίίδ 60» 

Γ»αιίΙΗ8 <ϋερ6Γ8ί δίκιΐ. Ομοηκχίο ί^ίΐιΐΓ βΓαηΙ 8ΐί- 
φι»η(1ο ροροΐϋδ Οβί ? Μυαι ΐ6Γθ8ο1γοΐ8θΐ ϋβηοο Γβ- 
νβΓδί, βΐ ίο Ιβιορίο ΟΟΟ^Γβ^ΐί ? 30 Τ6η&η168 ίη πόρθησιν, έν ταϊς των έθνών>πόλεσί τε κα\ χώραις > Π1>8 Ιοοίβ, ίο ςιι&3 είιι^οΐί ύίβρβηί ΓυβπηΙ ? 0«ί1 «ανοικί διεσπάρηααν. . Πώς ου ν έσονται κατά καιρόν 
είς λαδν θεοΰ ^ Τ Αρα δή πάλιν έν τοις Ίεροσολύμοις 
ύπονοστήσαντες, καΐ έν τψ ναψ συνηγερμένοι ; 
ήγουν έν έκείνοις δντες τοίς τόποις, ένθαπερ εΐεν άν 
έκαστοι κατασκευασμένοι ; Τι φησιν ό προφήτης; 
Έν τψ τόπψ* οΰ έ^θη αύτοϊς , Ού λαός μου ύμεΐς, 
καΐ αυτοί κληθήσονται υΙοΙ θεοΰ ζώντος. Άπώλι- 
σθον μέν γάρ του είναι λαδς βεου, κα\ έν ταΤς 
τών εθνών διεσπάρησαν χώραις, δ καΐ είς δευρο 
σωζόμενον κατίδοι τις άν. 'Αλλ' έν έσχάτοις του 
αΙώνος καιρο?ς, ι δταν τδ πλήρωμα τών εθνών είσ- 
έλθη, ι τότε καΐ αύτδς ό απόβλητος Ισραήλ είς υΙους 
παραδεχθήσεται θεοΰ , καίτοι διατριβών έν τόποις» 
Ματ&ρ άν εΐεν>κα\ εύρίσκοινιο τ»χόν..Τδ γάρ άναγ- αίΐ ρπ>ρΙΐ6ΐΛ? Ιο Ιοοο, υ5ί (ϋοΐυπι βεΐ ΗΗε, Νοη 
ρορυΐυβ ηιβϋδ νοβ, 64 ίρεί νοοαϋυοίυΓ ΙΙΙϋ Οβί νί- 
Τ601Ϊ9. ΟοοίϋβΓϋηΙ βοίιη <16 £Γ&ϋυ, ίη ςαο βηοΐ 

ρορηίϋδ Οβί, 61 ρβΓ ββΟΐίυΐΟ Ι6ΓΓ88 (ΙίδρβΓδί 8υοΐ, 

ημοά ίιιιουβ^υβ βαητβΐυοι λοίιη^νβηί ροΐβΜ. Οχ- 

ΐ6Γ0ηΐ 6X1(61018 ΜΒΟϋΚ (60ΐρθΓίΙ)0$, € <|ΐιαιιϋο 

ρΙβοΊίικΙο ββοιίυηι ίοίηινβΝΐ ι , ι Ιυοο βαηβ Ιυηβ 

61- ίρδ« 81>)6€108 1*Γ3βΙ ίϋ ϋ1ίθ8 Οβί ΟΟΟρΙδύίίϋΓ, 

ςυαοςυαηι οοιηηιθΓ&θ8 ίο Ιοοίδ υ1)ί νίχβπΐ 6( ίρ- 
νβηίαδ ΓοΠ6 ίυβιΙΙ,ΝίΙιΗ βηίιο οβ^βΐ ΛδοβοϋβΓβ ^«ο- 
80Ι5 0130), βΐ Ιβρίϋβυιη 3(3Ιιυο (βοιρίοοι ςυΦΓβΓθ. 
Ουοοίααι οβφΐβ ηιοηίιιιε νβΐβπΙ)υδ οοΐβΐ Οβυιο, 29 
1μ>ιιιιι, ίηςυ*πι, ε^ΟΓ'ιβοϋβ βΐ ονίυπι οκείλύοοίυυδ; 
τβτυοι ιικχΐϋβ Γβίΐ^ΐοοίε ίρβοΓοοι βπΐ ίίιΐββ ίη χαζον ουδέν άναβαίνειν είς Ιεροσόλυμα, καΐ τδν έν τ>ΟΐΓί8ΐαηι, 61 6]υ& ύίνίιια οιβοϋίΐΐΑ, 61 β3η€ΐ»Ηθ3ΐίυ 
λίθοις έτι ζητήσαι ναόν, "Οτι μηδέ τοΙς άρχαίοις Ιθεσι ίο δρίπΐυ,βΙρβΓ ΕίΟΓϋΐη 1>9ρΐί8ΐ08 Γβ^βαβΓαΙίο, 
τιμήσει θιδν, βουθυσίαις δέ λέγω κα\ προβάτων σφα- &<1ορΐίοοΪ8 ΟΙίοηιοι ^ογιλιο &αηαί5 ίρ8Ϊ8 8ΐ4 Ιιοε Ά 
γαΙς, άλλ* δ τής λατρείας αύτοΓς Εσται τρόπος πίστχς 060 νοοΛίίδ εόηοίΐίαη». 

«ς Χριστόν, κα\• τά αύτοί> θεσπίσματα,. κα\ άγιασμδς ό έν πνεύματι, κα\ ή διά του άγιου βαπτίσματος 

άναγέννησις, της υίοθεσίας περιποιουσα τήν δόξαν τοϊς αύτοίς άγίοις κεκλημένοις είς τούτο παρά Κυρίου. 

| ΚαΧ σνταχθήσοτται νΐοϊ Ίούδ<^ καϊοΐνίοϊ Υσ- \εκ$. 11. Ει οοιψ^αύχιηΐητ βΐη ]*άα 9 η βίϋ 

ρα^Λ έχιτοαυτό, καϊ θήσοτται έαντοις άρχ$ν 1$νο€ί «ϊιμμ/, €1 • ροηβιιί εί^ί ρήηάραΐ μηι ηηαηι , €ί μίαν, καϊ άταβήσονται έκ ττ\ς γης, δνι μεγάΐη 
ή ήμερα του ΊεζραέΛ. 

) Θ, Καϊ τούτοις πέρας έκβεβηκδς εύρήσομεν ιστο- 
ρικώς τε καϊ πνευματικώς. Τ Ησαν μέν γάρ έν τοίς 
όρίοις Περσών τε καϊ Μήδων οϊ τε έκ τής Σαμάρειας IX» Εΐ.ίίΦΟ 6¥6θί8&6 Ιΐί8(0ΓΪ66 61 8ρίηΐυ2ΐίΐ6Γ 
€0118181. ΕΓ8111 60101 10 Οθίί)08 Ρ•6Γ88Γ0Π1 64 Μβ<1*» 

πιαι ςυίςιιβ 6 δα»» π 3 ϋβΗο €»ρΐί /οβΓλοί, Ιιθ€.0$Γ». 97 Ρ$α1. οχχχνι, ί. •" ίί>ίϋ. 4. " Οοοί. χιι, 0. ! Κυοκ «, 2ο. 55 δ. εΥΚΠΧΙ ΑίΕΧΑΝΟΒΙΝί ΑΒΟΒίΕΡ. Μ ΙέηβΙ, 4|ηί()ηβ 61 ^ΓΟδοΙντηΙβ, Ιιοβ 681, Ιικίβ* 61 Α δορύληπτο* γεγονστες, «ουτέστεν,δ ΐσραήλ, κατ αυτοί Ββφπτίπ. Αι ροείφιαηι ϋνπιβ €»πι1>γβ36 Πίϊιιβ, Β.τ- 
ϋνίοηέ βυΐκκίβ, ΡβΓβϊτυιη ίπιρβπυπι »<1*ρΐιΐ5, 1ιΙ>6Γ- 
181$ ΙβΊ^βΙ 61 ίυώιπι ύοι>3?ΙΙ, (ίοωοαιςϋβ Γβ(Ηίβ 
υη3 οοιτι Τ38Ϊ5 8Λ0Π8 |ιΐ8*ίΙ, ΙβΓόβοΙνπιέιΐΥ νβηβηιηΐ, 
ιιβτ. ίίτη άΐδρ&ΓβΙ ΙΛΜίίππΛ, βίοοΐ βηΐβςσϊτη οαρΜνί 
Β&άιΚΒΓβπΐύι'; ή6ύ ιτίΓκμιΟ βο» Γβ^ηβτ ΙτΜΜίβΓΟίΐΐ. 
Οωηββ φΐίρρύ ΰοηοόηΚ&Γ βοΐαΐη ίβπίδαΊβπ) ίη6οΐ6- 
1)3ήί, ά*η«β 30 ρπηοίρβ Ιυηο Ζοιτο&δΜβ, δαίβΐΐιίβΐιβ 
Λϋο, ςαί βτ&ι (1β ιγϊΙλι Λιά», βΐ 8366πΗ>ΐ!ο βυιηηΜ) 
Γαη{[βηΐβ ίβδυ ηΊίο Ιοβοάβοΐι , φιαηύο β( Ιβηιρίαιη 
«ϋνίικίπι ΗκίαΐΗβ&Μ, βΐ Γβιτι Γ3πΓιΗ3Γ6ΐή 8βάαίο 
βυηώβηΐ. ΙΛςαίΙ Ιρίστ : Οοη^Γβ^βΒπηίυΓ Μϋ 
Χοά* 61 ΟΙΗ λπιβαίβηι βΐιηιιΐ , βί βοηβΐΗικιη βιΙ»ί 
ρΗηοιρΛίοηϊ αηιιιη, 61 «δοβηάβηί ιΐβ &ιύ*; ηΐ Λ πρδς τούτοις, οΙ έχ της Ίεροοσαλήμ, τουτέστιν 
Ιούδας χοΛ Βενιαμίν. Επειδή. & Κύρος 4 Καμβύ- 
σου τήν Βαβυλώνα δλων, χα\ τ© Πβρσών κράτος είς 
έαυτον μεταστήσας* ανήκε τής• αίχμαλωσίος τον τε 
Ισραήλ χαΐ τον ΊοΟβαν, οίκο* τε ίένοπ προστέταχβν 
δμου τόϊς σκεύεσι τοίς ΙεροΙς, άφίκοντο μεν είς Ιερο- 
σόλυμα, χατωχήσασι δε λοιπόν ούκ Ιτ* δαιρημένως, 
κα&α κ*1 πρδ της αιχμαλωσίας * οδτε μήν Ιδίους Εκα- 
στοι βασιλέας έσχήκασι• Διήγον δε πάντες έν δμο- 
ψυχία^ κατά μόνην τήν Ιερουσαλήμ, ηγουμένου το 
τηνιχαδε Ζοροβαβελ τον Χαλαθιήλ, δς τ\ν έχ φυλής 
Ιούδα, χα\ Ιερατεύοντος Ίησου τον Ίωσεδεχ, τσΰ 
μεγάλου, δτ* καΐ τον θείον ανεδείμάντδ ναδν, κ*Λ 
των είς τον οΐκον είχοντο σπουδασμάτων• Χυν- ίϋβηι^τιίτυπι Γφσπβηι δοΙ*Ι1ί£38, ίπ ςηβττι 0ί*ρΐΙνί Β αχδήσονται τοίνυν, φηα\ν, ο! υΙο\ Ίοόδα, κα\ ©4 υΙοί &Ιχ!ιΐ6(Ι βυηΐ. Ιχνη ΗΙαα*, φιία πι^ιιιΐδ <Κβ8 Ιϋζι'βφΙ, 
οποί ΗίβΐόίΊ» ίισιτ ϋοηββτηΗ. Ηβ^οβ ιΜ (Ιίοίπηιβ 
ΙβΓ*βΙβιη νοοηίϋτη ίη' ^ΌραΗπη Οβί, ο;μπιυ18 ρτορίβΓ 
ΙΐΏρ1βΐ3ΐθίή Ιόη^β ιηβτϋιη&ηι νοοαίυί $ίΙ Μοη ρο- 
ροΗιβ, αϊ ]»τη (Ιοευιιηνβ• Τυηβ οοη^^^ϋιτοΐιπτ ιρβι» 
61 ΑΐΗ ^ϋό3 ^ ^ 1106 «1, οπηιι* 4«ίη«6ρ8 ίή ^ΧΙίβίΒίβ 
Ιβηίροττϊΐηί^ ^όΛοτίΗη ίιΐ?6η{9 ίΙινΙΐΚιηΙοΐ. ΕΙ οιώΓτββ 
μΑ ιΐηο ^Γίζιοΐρ^Ιϋ βΓϋίϊΐ, Ιιοο 651, Οιπδΐΐ• ΤβΙβ 
ςο?<) 6ΐίλπι ρβΓ ΕζβοίϊΊβΙβπι ρΓχΐινηΐΗι?Κ υηίνβηο- 
^ίιιη Οβοδ, άβ €(ιγ18Ι0 <1ΐ6608 : « Ει βυβοΐκ&ο βιιρβΓ 
608 ρ&$ΙθΓβΓη Ηήηιη, βΐ ρβ$6β! βοβ, 61 εβητυηι ηΐ6οηι 
ΒβνΙιί, βι 6ίΚ βΟΓϋπι ρββίοτ*. » 6^1(1 βρροΙίΜ 61 
ββαΐΗΐβ ΒανΙϋ ΟΐΓΐθίοηι ΟΛίαιη βββαιχίιιιιι 62ΤΑ6ΙΜ. Ισραήλ έΛίτοαυτο^ κα\ θήβονται έανοοίς αρχήν 
μί^ν, χα\ έναβήσονται έχ της γ^ς. *Ινα τήν των 
&λοφύλων έννοες, &1ς ήν κα^ άιαχομίϊ&τ>σβν αίχμ- 
άλωτοβ γεγονοτες» Τ6 δε, δτι μεγάλη ή ήμερα του 
Ίε£ραελ, τφ της Ιστορίας ούχ αρμό^εί λόγψ. Ούκ- 
ουν εκεί φαμβν 6τε κεχίλήαεται λαός ββοΰ δ Ιίραήλ» 
καίτοι δώ πλε(οτήν .δαην δνβ«έ6ε*«ν ώνομαβμένΟ; 
Ού λαός, καθάιεερ ήδη χροείπομίν. Τδτε «ϋναχ^ήσον- 
ται αυτοί τε χαΐ οΐ υΙο\ Ιούδα, τοντέση, *αΐα λοι- 
πόν ή έν Ιαχάτοις χαιροίς των Ιουδαίων ευρισκομέ- 
νη κληθύς. ΚβΧ 6>η6 μίαν Ιαονται πάντες Αρχήν, 
τουτέοτ^, Χριβτέν. Καίτοι τοιοΟτον δε δΧά φωνής 
Ίεζεχιήλ προανατ«εφώνηκε λέγων δ των δλων •εδς 606Γ6 νο«ιΐ6 ]»ιιι «θηΐΐυιη ^Γβ^β, ΜΐΜΐ6ΐιι Ι5Γ&61 Ο *ερ\ Χριβτον• « Κα\ αναατήβ» έπ' βύτου^ ποιμένα ΐΒΐΓ0^υ€61•Γ^ 61 111)11111 ρΓΗΜίρ&ΙΙίαΐ 0ΠΙΒ68 2{Π0- 
Μ6ΙΙΙ. $0 Εΐ Α8€6ΙΙ(Ι60( 06 16ΤΓ3, Ιη<|ϋΙΐ. 0»ίΟί1 

ΜΟίβ ίιιΐβΙΙίββηίΛιιβ , 6ριη6^ •ίκηιβθ3Κ «υΐ «|<ιι 
}υ0ΐιιΐι Βαΐνβίοηβ ίΐίιηίββΓαηΐ, ά& οΛίβτο οιηηίπιοιΚβ 

46811ΙΙ1Ό4 16ΓΓ6ΙΤ» β»ρ6Γ6, 61 ρΠ!06ΐΙΐίΑ ΰλΓΠη 841- 

ρ^ΓίοΓβδ ίοΓβ, (ιβίββ έηίπ» 0Μη68 9 ςαί €ΙιΗβΙο 86 
»ιι1)]β66ηιηί; βΐ ηάζια #$«οί«1 ΙκλΙυβ Ο&νΜ : « (ί»1α 
Β^ ίθΠ66 ΙβΓΓ« Τ6ΐ>6ΐη^ΐ6^ 6ΐ6Υ3<Ι δϋηΐ *; ι ί]βϊη 

€11 ΡβυΙββ : 4 0»Ι βιιΐ6Λΐ β(ιηΙ ΟητΙβΙΙ ΐ68υ, ΟλΓηβίη 
βίιαιιΐ 6Γ06ίίΙΐ6Πΐιιΐ.εηιΙι νί!Ν8 61 οοηουρίβββηΐϋβ 4 ;») 

9ΗΕ 06Γ16 61 'ψ808 Γ680^β6ΐίθηβ ΠΙΟΓίϋΟΓϋηΐ ροΐΐΐα- 

Ν)8ι ΟίχίΙ 6ηίιη &Η6υ5Ι βΐΐβτπι ΟηΓίβΐυβ : ι Αιιΐ6η 
θί€ο νοΗδ , ςιιίλ οηιηΐβ ςπί 6Γ6<)ίΐ ιη π)6, βΓιβηιδί 
ιηοτϋ'ΐιβ ίιιβπι, νίνβΐ*. » βαοι! »1 ΓοαοΙαβ ίΐα οί»]ί ίνα, χ«1 ποιμανεΙ αΟ^ους^ τον δοόλδν μοα ΑαβΙδ, χα\ 
ϊστ« αύτων ποιμήν. * ΌνομΛ£ει δε Δαβνδ τον (κ 
σπέρματος Δαβίδ γεγονότα *«τά «αρΜ» Χρ»α^6ν. 
θτχοΟν χεχλημένης ήδη τής των έ^νων αγέλης, 
ε{^χομιο6ήσεται τελευταίος δ Ισραήλ, χ«1 ύπο μίαν 
έσονται πάντες αρχήν. Και αναβήσοντα», φησ\ν, έχ 
της γης* Δηλοϊ δε, οΐμαι, τουτί τοίς νοοΰσιν δρδώς, 
ήδτιπάντη τε χα\ πάντως Ις τον το» Σωτηρος 
προσηχάμενοι ζυγον, άποστήαονται λοιπόν του φρο- 
νείν τα επ\ της γης, χα\ άμείνους Ιαονται φρονήμα- 
τος σαρκικού, (τοιούτοι γαρ πάντες οΐ ύπδΧριστφ γε- 
γονότες, κα\ πιστώσεται λέγων δ μακάριος Δαβίδ * 
•"Οτι του Θεού οΐ κραταιοί, τής γης σφόδρα έπήρθη- 
σαν,ι χαΐμήν χα\ ό Παύλος* ι 01 δε του Χρίστου ν 1ησου οΙ»8 : Αι 6ΐιΐι^ι Ιΐοη €Γ6<)6ΐιΐ6$, (Η ε ηιΠϊί, ιη&ηείκιηΐ τήν σάρκα εσταύρωσαν συν τοϊς παθήμασι κα\ ταις ιιιοΓίαί, ΙΜ6 ύαίΐϊ λ\\\β &8ε6Π(ΐ601? Ιρββ δβΙνβίβΓ, 
<}θ!ιί «ίηρΝοε Μήιοη βΙη<, ςιι! 6Γ«(ΗϋβΓυηΐ, ηαοΐβ 
ϋβιροηδίΓΛνίι, ίΐΑ Ιοςυβηβ : « Ρβγ ηοη νβιιίΐ ηΐβί ιιΐ 
ΓυκΙυι», 61 ρβΓίΙβί. Ε£0 τβηί 61 νίΜπ» Ιι»66&ηΐ, 61 
«1>υη<)3ΐιΙίΌ8 Ιι»ϋ6»ηΙ •. » ΟυλίηοΙινβιη γμηγ^ηΙ 
φη6*6πι οηιηββ, ρπ>1)ί β( ίηιρτοΐή; 66<Ι ηοη οηιηβδ 
Ιΐ3ΐ)βΙ)«ηΐ ΗΙοχ! ι »1>αη(Ι*!ΐΐίιΐ3. ι Οιιί 6ΐιίπ) ηοη βηηι 

0ΗΠ8(ί, ςβΟδ ίίτΠ(Ιβϋΐ3ΐί9 806ΐβΓίΙ)08 ίηνοΙαίΟβ 6886 
60118131, Ιη €ΧΐΓ6ηΓΐ8 νίΐ3ηΐ ΙΏΟΠβ ΐΙΐΙΓΙΟΓβΗΙ Π&1>6- 

1)ΐιηΙ. Κ*Γιοη6!ϊ) «ηίίΛ «ι 0ϋΐηιηΐ380πιιη6ΐϋΐΠϋβ1ίΐ3ΐί8 
Γ6<Ιιΐ6ηΙ. Οοΐ 8«(6ιβ βυηΐ β) ι» 8, ηαίςυβ βρίΗι«»Η 
οιιιιι Οοό ίΐηίο'αία 1οοιιρ1βΐ»ιΙ 8«ηΐ, ©ι ιηοηπι ίπ- έπιθΙ>μίαις*ι) ήγουν, δτι τεύξονται χα\ αδτο\ της Ανα- 
στάσεως των νεκρών. Έφή γάρ που κα\ δ Χριστός * 
ι *Αμήν λέγω ύμ?ν, δτι πάς 6 πιστεύων είς έμέ, 
3ί3ΐν άποΟανη, ζήσέται* » Καίτοι πως ούχ άναγχαΖον 
είπείν, 01 γάρ μή «ιστεύοντες, είπε μοι, μενοΰσι 
νεχρο\, ούκ άναδήσονται δέ τοις Αλλοις όμου ; Ποιον 
ο5ν Δρα τοίς πεπιατευκόσι το περιττδν, αύτος ήμ?7 
ύπέδειξεν ό £ωτήρ, ο&τω λέγων * ι Ό κλέπτης ούκ 
Ιρχεται, εΐ μή ίνα κλέψη, κα\ άπολέση. Έγώ ήλθον, 
ίνα ζωήν Ιχωσι , χα\ περισσδν εχωσιν. ι Ούχουν 
άναστήσονται μεν Λπαντες, πονηροί τε κα\ αγαθοί, 
Αλλ* ού πάντες ϊχουσι « τδ περιττόν. » Ο* μεν γάρ • ΚίοιΙι. χχχιν, 23. 8 Γ«λΙ. χινι, 10. * 0;ι!;ιϊ. ν, «24. • ^ιι. χι, 25. * *»ηιι. %> 10. 87 εΟΜΜΕΝΤΛΜΟβ ΙΝ 05ΕΑΜ ΡΚΟΡΗΕΤΑΜ. 59 

ούκ βντες Χρίστου, Μ τ&• τούτης άπεεθείας έγκλή- Α Ιβ*;Ηΐ»ΐβ. ρηο&ΙΜί,. ψΐΛΪ&τ «οπίηιοηβιη ίββΌΓΓβοΐίο- μασιν ένειλημμένους δράσθαι, θανάτου χαλεπωτέραν 
τήν (ν τελευταίοις Ιξουσι ζωήν. Άποτίσουσι γάρ λό- 
γους κάΙ των έπταισμένων κα\ της άπειθείας. ΟΙ δέ 
γε δντες αύτου, κα\ δσοι του πνεύματος οίχειότητα 
τήν πρδς θελν πεπλουτηχότες, και αγαθοί ιούς τρό- 
πους, πρδς τ] άναστάσει τ) χοιν$, χαΐ τφ παλιν- 
δρόμησα* πρδς (ωήν, πάντη τε χα\ πάντως ίξουβι 
τα επόμενα, τουτέστ*, τα δώρα, τά* τιμάς, τους στε- 
φάνους, τάς άμοιβάς, τήν λαμπρότητα. ΚαΙ μαρτυ> 
ρήσε» λέγων ό Παύλος, < Ίίου μυστήριον ύμΖν λέγω •> 
Πάντες μεν ού χοιμηθησόμεθα* οί πάντες δε άλλα- 
γησόμεθα, έν άτόμω, 4ν ρη% οφθαλμού, έν τή 
έσχατη σάλπιγγι- σαλπίσει γάρ, καλοί νεκρο\ έγερ- 
θήσονται άφθαρτοι, καΐ ήμεΐς άλλαγησόμεθα. > ηβιη 61 Γβύίΐηηι ίη νίίαπι , ρΙ&οο Η&1>€ΐ>υηΐ ςυ* • 
€0η8βςυαηΐιΐΓ 9 Ιιοο 651, 4οη8, ΙιοηοΓββ, €οπ>η»8, 
ΓβιηϋηβΓΛίίοηββ, ο1&ηΐ*ΐ6ΐη , ςυο4 Ριυΐαβ ΐββίίΟο*- 
ΙϋΓ : < Εοοβ πινδΙβΓίαιη β$ο νοΜβ <ϋοο : Οιηηββ 
φιΜβη ηο» 4οη&$βη«8, βηηβ* ιιιΐβη ιπιηιυΐ»1>ί« 
■μιγ, Η* ιυοπιβηΐο , Ια κίιι οοβΜ , Ιη ιιονίεβίη)* 
Ιι**>* : €»ηβι βηίιη Ιυ1>», 61 πιοϋοί Γ68υι•(5*ηΐ ΊηοοΓ- 
ηιρίί, Η ηοβ ίιοαηιΙ*Ι»ιηΐΜΓ τ .» ΙηψιίΙί^ΐβΓ: Αβ€βη- 
4βαΐ 4β 4βττ» , Ιιοβ ββΐ, βιηοΐΟΓαιη νίι»πι 64 Ιρβί 
νίνβηΐ, ι|ιηβ πΜβιια* <Ββ» *6ΐΓ»βΙ. Μ*£ηικ βηίηι 
ΓβνβΓβ 4ίββ ΟηηβΙί, ςηο •ι»οβ8 νίΐα Γοικίοβ βχοίΐ*- 
Ιμι. Ει ϋββοβοίΐβΐ φΓι4«η 46 6«1α , »βάβΙ>ίΙ ανίβη 
βυρ^Γ ΐΙιπΜΐο ρίοή» βυα, « 61 τβ44β! ιιηίουίςββ 
μιχΐ* ορβΓΑ 8ΐι&•.» ΟιημΙβι ςαιβ ρβΓ 4ίβπ* ίαΐβΙΙί^οΓβ Άναβήσοντα* τοίνυν, φησ*, άπ& της γης» τουτ- Β ΜΗ \ίΐ ΐβαφαβ »4τ6Βΐυ** ααο καιίβεί* ροοαΚοπιαι 

έστι, τήν των αγίων χαλ αυτοί ζήσονται ζωήν, 

δτ* μεγάλη ή ήμερα του 'ίεζραέλ. Μεγάλη γάρ δν- 

τως ή ήμερα Χρίστου, χα4 ν ήν άπαντος έγερβϊ τσΰς 

νεκρούς, Κα\ χαταβήσεται μλν έξ ουρανού, χαΟΙαο* 

δε 4πΙ θρόνου δόξης αύτο*λ ι Και αποδώσει Ιχάστω ΐΓίΐΗΐΙί 631 3 €Ι>τί•ΙΟ €ΐ«€ΐβ ϋΐ ^1I(IΦ^8, 61 <\*ή ίη 

Ιρ$ιιπι ρβΰε&νθπιιΐ!, βΙί»ύλ Ιμο α νί» νβπϋιΐίε ηοα 
&1>€ΓΡαωΐ. Ν&ηι 61 Β&νί<! βία 6* ΐ6«ρθΓ6 »4τ6ΒΐΠ9 
Ιοβ,ΐΜη» βίΐ : ί Η9Κ άκβ, ςιι»» ΙββίΙ ϋοακιοβ» βχβ•*• 

Ι60ΜΜ 61 1«(6ΐηΐ1Γ ΙΑ 6&. λ » κατά τά Ιργα αύτοΰ. ι ΕΙ δε δή βούλοιτό τις ή μέρα ν νοεϊν τ6ν της επιδημίας καιρόν, καθ 1 δν ή 
άφεσις των αμαρτημένων δέδοτο παρά Χρίστου Έλλησί τ* κα\ Τουδαδ&ις^ κα\ τοΖς ε(ς αύτ&ν πεπλημμε- 
ληκόσι, κατευθύ καΐ ούτος των τής αληθείας βαδιεΥται λόγων. Ούτω κα\ ό άαβίδ της του Σωτήρος ημών 
έπιδημέας τδν καιρόν ύποφαίνει λέγων* ι Α&τη ^ ήμερα ή ν έποίησεν 6 Κύριος, άγαλλιασώμεθα, χλ\ 
αύφρανθωμεν (ν αύτ$. » 

ΚΚΦΑΑ. ΒΤ. 81 €ΑΡ • »• 

Ε1χ**8 τφ άδ*Λφφ ύμωτ, Χοός μσυ Ψ ηα\ τ$ Υββ9. Ι. ΙΗάί* (ταιή μΙγο, Ρσρΐιίια η*Μ$, €1 
άδεΛφφ ύμωτ, ΉΛιημέτη. ~ $οτοή ν*$ΐτα 9 ΜΉίήεοτάϊαΐΛ ΰοη*ΑΗΐα. 

Γ. Άναγχαίως σφόδρα τοις ήδη προειρημένοκ Χ. ΟίοΓιβ ίβίΑ 8<ιΙ»]ί€6Γ6 οηηιιΊηο οροΠαίΙ* ΡοβΙ- 
έπιφέρει χα\ ταύτα. Επειδή 'χόφ εΕρηχεν, ώς ύπ6 ςϋ»ιι>βηίιη (ΙίχιΙ, β«1> «»0 ρηηαρ&Ια οιαιιββ ΓυΐυΓοε, μίαν Εσονται πάντες αρχήν, ούδενδς ίτι διατειχίζοντος 
^σιατέμνοντοςείςδιχόνοιαν, κρατούσης δε μάλλον ομο- 
ψυχίας, καΐ είς ενότητα τήνέν πνεύματι συλλεγούσης 
απαντάς της είς Χριστών πίστεως, λοιπόν άναγκαίως 
τ6 πνεύμα προστέταχε τοίςήδη τήν πίστιν πεπλουτη- 
κόσι,καΐ γεγονόσιν ύπδ Χριστψ, μηκέτι τήν προςέκεί- 
νους εΙρήνην}άποσείεσθαι φιλείν, οι δικαίως κίχλη ντο 
Τ λαός μου, κα\ Ίΐλεημένη. Είσδεδεγμένουγάρ άπαξ 
του *1σραήλ, κα\ νόμισα μένου τήν άφβσιν, καΐ γεγο- 
νότος ϋπο Χριστψ, πως ήν άκόλουθον διχονοε7ν Ιτι, 
καΐ ούχ\ δή μάλλον έν όμονοία διατελεί ν τους έν\ τφ 
τής υίοθεσίας πνεύματι κεκλημένους είς άδελφότη- Ρ6ΙΙΜΙΙΘ ίη Ρ08Ι6ΓΙΙΙΒ &<1 (](50ΟΓ(1ί&ΒΙ (ΓΐΗΐΐΜηΐβ ί€ 

αΐνβΗβειίβ, ροιίΐΜ ίηίηιοπιιη €θη86η§Ιοο6 άοπιίη>ΐΗ 
1«, βΐ »ϋ ααΐοηβΐΒ {η βρίΗΐιι Λίΐβί Ιη ΟΗΗείνιι 
οηιηββ 6θ11ί£6ηΐ6, 46 οχ!6Γθ ι>6€68βαηο βρΙΗΐιιβ 
]ο»Η, 046 ]αιη ρΓ3ΒΐΙίΐοβ, 61 8όΙι ΟΚνίβΙΗΐιι μΙ^ιιι- 

6(08, ΠΟη 3»ρ1ίϋ8 8ΐ|Ι(ϋαΠ1 ρ>6Μ 6Γ£* ίΙΙΟ» Γβρ6)ΐ6Γ6, 
ςΐΐί ]ΙΙΓ6 νΟΟίί 8ΙΑΙ ρορυΐϋβ 106(18, 61 ηΐίββΠΟΟΓ• 
4ί«ω 60η&6€»(3. Ρθ8«|Ι18ΠΙ 6ΑΙΙ11 86«β1 Ι&Γ36Ι 811β• 

€6ρΐυβ 68Χ, ΓβωίδβίοοβαΜίΜβ 1ιηρ6!Γ«νί1, 61 84 ΟΙιγΙ- 
6(ιιηι 86 &4]υηχί( , ςαο ραοΐο 3(ϋι«ο 4•8δίϋ6Γ6 , 61 

ΒΟΠ ρΟΐίϋβ 10 ΟΟϋΟΟΓϋί» ρβΓ54•Γβ, ΙΑ ιυιο δρίπία 
3<1θρΐίθΟΪ8 ΟϋΟΓΟΠΙ Οβί »4 ΓΓΛΐ€Γ!Μΐ3ΐ6«1 νθ€3ΐθ8 τα; Τ ύ τοίνυν, φησ\ν, ο! πίστειτ^ ε ίς Χριστών Ικλε- Ο 00ϋ86ηΐ3ΐΐ6ΐιηι ίυίΙ? ΙπςυίΙ θγ^ο : Ο ςυί Π(1β ία λαμπρυσμένοι, κα\ τά της γνησιότητος λαχόντες αύ- 
χ^μχκα $ τφ άδελφφ ύμων, τφ πάλαι δικαίως Ού 
λαός μου κεκλημένω, λέγετε λοιπ6ν Τδ λαός μου • κα\ 
%% αδελφή ύμων, τ{ Ούκ ήλεημέν^, λέγετε το, 
Ηλεημένη. ΚαΙ γάρ έστιν άναγκαίον, σύμφρονας τω 
Δεσπότη τους ύπδ χείρα φαίνεσθαι λαούς, καΐ ταύτα 
βούλεσθαι τφ πατρ\, τους είς ενότητα κεκλημένους 
διάτής χάριτος• ήδεσθαί τε μάλλον, δτι σέσωσται 
τδκατάλειμμα των έξ Ισραήλ, καΐ οί πάλαι διά 
πολλήν άπείθειαν άπε^ιμμένοι νυν γεγόνασι δεκτο\, 
κα\ ήγιασμένοι λοιπδν Ιν Χριστψ, δι 1 οδ, κα\ μεθ' 
ου τφ Θεψ κα\ Πατρ\ ή δόξα, συν τφ άγίφ Πνεύ- 
ματι, είς τους αΙωνας των αιώνων. Αμήν. Τ Ι €ογ. χν, 51, 151 • ΜαίιΗ. χνι, 27. Οΐιπβίαπι ί11ϋΠ)ίη»ΐί £6ΠΐΐΑΐ2θηιιΐΜΐυ6 ΠΠογβι» %\ο~ 
τϊΛία βΟΓίΚί 68ΐίβ, Γηΐή νββίΓΟ, ήΐιί (|υοη48ΐη ιη«- 
γΗο, Νοη ρορυΐαβ ιηουβ, νο€2ΐ>»ΐιΐΓ, 4ί€ίΐ6 ΐαηϋβιη : 
Ροριιίαδ ιηβυδ; 61 *ογοπ νβ&4Γα, ςα* Νοο ιηίεβη- 
€0Γ4ί8ΐη οοηδβαιία, ίΗ€ϊΐβ : ΜιβοποοΓοΊληι 6οη86» 
ουίΑ. 8υΙ)]β€ΐί βηίιη ευω Οοπιίηο β6η!6βΐίίβ οοη- 
ΚΓϋβΓβ νΊ4β8ηΐυΓ ηβοβ386 681, 61 β.κΐβιο νβΙΙβ ς«« 
Ρ&Ι6Γ, ϋ, ςυί ίη υηίΐδίβιη ΠΙίοΓΟίη ρβΓ ΒΓ4ΐ!8πι νο• 
€αιί βυη(; 61 ΙββΙ&γι ιηβ^ίβ, 8»1ναΐ3β 688β ΓβΠ(]ηί3$ 
ΐ8Γ8β1, εΐ ςαί οΐίπη ρΓορίβΓ πΐΑ^η^ηι ίποΓβϋιιΙίΐαίβι» 
Γβ]βοΐΙ ΓαβΓ3ηΙ, η υ η ο 34πΜ8δ08, 61 46 οχίβπ) 83ηεΓι- 
Α6βΐο8 6886 ίη Οΐιήδίο, ροΓ ςιιβπι, β( ουπι φΙΟ Ροο 
βΐ Ρ»ΐπ ^Ιοπβ, ουπι ίίηοΐο δριη'ΐα ίη 8«οηΐ3 8Τγιν 
ΙοΓυιη. Αηιοη. 
• Ρβ&Ι.εχνη, 2Κ 69 5. ΟΥΒΙΙΧΙ ΑΙ,ΕΧΑΝΟΒΙΝΙ ΑΚΟΗΙΕΡ. ΤΟΜϋδ δΕΟϋΝΟϋδ. 

Υ«»$. 2. Ιίίίραΐβ αιηι ιηαΐτβ νβιΐΐα , Ηιίςαΐβ, ηηία 
ϊρ»α ηοη ηχοτ ηιεα, βΐ ερο ηοη νίτ ε]α$. 

XI. Ουηι ρπυβ ϋκίβδοί, Γβ)β«Ιοηι !Η ΙιηβΙ, ηοο 
ίιηπιβπίο, 61 ίηβορβΓ τοοβΚιηι ίη ηοη ρορυΐοπ», 
ςϋίηβΐιαηι ηιυΐΐίΐιηΐίηβπι Βολιιμ ίηΙβΓΓβοίΗοβπι 
ΓοΓβ οιυπίηο αϋβςαβ ΐΏΐββΓΚοηΚ», 61 /ιΐΓβ οριί- 
ιοο ; ϋβίηιΐβ βίαΐίπι βαυ]ιιηχί386ΐ, υίιίηιίβ βΦβιιΙί 
ιβιηροήϋικ Γυΐυηηι ΰοητβΓβίοηβπ) ρβΓ βιΐβπι 1η 
€ηπ5(υηι, ο υ πι οΊεβκΐ : ι Ει οοη^Γβ^ΙιιιιιΙιΐΓ Ωΐϊ! 
^ϋ», 61 ίΙΙίί Ιβηβΐ βίιηυΙ, 61 οοη&ϋΐυβηΐ βίΜ 
ρπηοίραΐυιη ιιηαιη'", ι ιοΐ3ηιςιΐ6 & ρπικίρίο αβ- ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 

Κρίβψε Λρδς τήν μητέρα υμών, κρίθητε, δτι 
αΰτη ού γυνή μου 9 χαϊ έγω ούχ άνήρ αυτής. 

ΙΑ'. Προειρηκως, δτι κα\ απόβλητος ίσται δικαίως 
ό Ισραήλ, χεχλήσεται δε προς τούτψ χα\ ού λαός * 
χα\ μήν δτι χαϊ ή πληθυς ή κυριοχτόνος Ισται δήπου. 
πάντως ούχ ήλεημένη, χα\ σφόδρα είχότως - είτα 
τούτοις έπενεγκών, χα\ ούχ είς μακρϊν, τήν έν έσχά- 
τοις του αΙώνος καιροί; έσομένην επιστροφών δι Α 
πίστεως είς Χριστον, διά γε του φάναι, ι ΚαΙ συν- 
αχθήσονται οΐ υΐολ Ιούδα, χα\οΕυΙοΙΤσραήλέπιτοαυτο, 
χαϊ θήσονται έαυτοίς αρχήν μίαν, ι Απασαν τε Απ* ςιιβ 3<1 Πηβιη <εοοηοαιί3ΐη 6η3ΐΎ38ββ( : ΐΜΐιβίΐ ριη β *ρχης μέχρι τέλους τήν οίχονομίαν άφηγησάμενος, ίο Ιιί3 80* (ΙεΙεκοηο** ΟΓκηίΐΉ οοιόμ, 32 4<" ]^βΐ6 
Γβ]β€ΐί Γιιβηιηΐ, βΐ ςαοπιπι οβυβα 6α ρ3ΐί ίρβοβ οοη- 
Ιί£6πΐ, ίιι ηαβιϋυιη ρβηρίοαβ Μΐιΐυοίΐ. Ργοϊπ^ αίι 

31(1 ΠΗ36Γί<ΉΓϋΊ&ηΐ 60Ϊ1866Ι1108, 61 Γ666ρ(08, 61 ρορίΐ• 

Ιοιη Οβί Γα€ΐο8, ηίηΗοιηίηυβ οχ δ^ηββΟΒ* Ιαηςυαηι 
βχ ΓοηιίοΛΠί <ιυα<1αηι η3ΐοβ, Ι^ΐιί^αίο ουιη πιαίΓβ 
▼681Γ3, ϋΐί£3(6. » 8ί βηίπι 03033 πι νοίϋβ ηοδδβ, 
ίοφηί, <ρΐ3Γ6 Νοη ρορυΐιιβ ηιβοβ, 61 Α&8(|«6 ιιι§86Ν- 
οοπ1ί8 ΓυβΓίιίδ 61 τοοδίΙ βϊΐιβ αιιΐβ 6θηΥ6Γ$ίοιΐ6ΐη, 
ηοη ηΐ6 ίη νυβ ιηοΐΰΐηοη&ιη «ι &ο «ηιοΓβ νββίπ* 
ββΐιοιτοιιΐβιιι ίηνβηίβΐί». 1.'1)£316 βιιΐβιη ουηα ηΐ3ΐΓ6 
νβ*ΐΓ3, φιοηί&ηι £6πηαη3η) βΓ£* πιβ εηαηίαίβηι ηοη 
$6Γν»νΐΙ, 61 ίβηιίΠαπίΒίοηι 3οη6£*γί(, 61 ριιπ- 
υιίβηι βρίΓίιααΙίβ ηιβουιη εοηΊΐηυιήοιιίβ ιηίηί- μέτε«σι λοιπόν έν τούτοις έπ\ τσ γυμνού ν τά εγκλή- 
ματα τών όσίως άπο6ε6λη μένων, χα\τά έφ' οΤς «ύ- 
τους έκεΤνα παθεΓν συμβέβηχεν, ε (ς μέίσον άγει σα*• 
φως. ΤοίγαρτοΙ, φησι, προς τους ήλεημένους μεν, 
χλ\ είσοεβεγμένους, καΐ είς λαον γεγονότας βεου # . 
πλην οΤά τίνος πόρνης έχπεφυχότβς της Συναγωγής, 
Κρίθητε πρ6; τήν μητέρα ύμων, χρίθητε. Εί γαρ. 
δή βούλεσθε, φησΥν, άναμαθε^» τάς αίτιας, έφ' αίς 
ού λαός μου, χαϊ ούχ ήλεημένη γεγόνατέ τε χαϊ 
χέχλησθε χατά γε τους χρόνους τους προ της έπι* 
στροφής, ούχ έμε γεγονότα περ\ 6μ5ς απηνή χα\ 
όλίγωρον είς φιλοστοργίαν εύρήσετε. Κρίθητε & 
πρδς τήν εαυτών μητέρα, δτι μή σέσωχεν Αγάπης 
της είς έμέ τ6 γνήσιον, ήρνήσατο δε τήν οίχειότητα-. μη ιΐϋΐίΐ, η6ο νοίαίΐ νοίιιηΐ^ιΐυηι ηιεαηιηι ΓΓυ- ^ κα\ ολίγου που παντελώς ήξίωσε λόγου της προς ίΐαβ Ρ&Γ6Γ6. Ιρ$α ηοη Γοίΐ υχοΓ ηιβ», 61 β^ο 
«Ιάικκρδ ηοη νι> β]υβ."Νοη ίΐΐβ νοβ πτίΐιί, 86(1 αΐιιβ 
ρβροηΐ. ΟβΗβ οιιΐιη α^ηοΥΐ886ΐιι ηιβοβ. Νοη βδΐ ΐϋΓ- 
Αμ «(Ι ηιί86Γ6ηύυηι ηλίυη ρίΐβΓ; 81 ίη ρπΗβιη ηοη 
1«βιιίιη•!η ουιιοίΛηΐίοΓ 6]ιιβ Ι6ηί1»6. Αίςικ ιδία Γογ- 
8»1»ιι 1«ηςυ&ηα 6ΐ ρορβοηα Οβί <1ί6ΐιηΐαΓ. Οο^ΐαοίι 
ςυίβρί&ηι οι βηίιηο νοίνβΐ ηΐΓβυπι, ιιΐηυβ ηοη ιηαΐβ, 
3]τη890§2 &ά άβίβοιίοηοιη & Οβο οοηνβΓ83, 61 ϋκ- 
ηιοίΗΐιη ευΐΐυ βιηοβρίο, 61 ίΐΐίβ ιβηΐυηι ηοη ιηβΓο- 
Ιποίβ ίη$ΐ3Γ οΓϋπΙΐϋβ όίνβΓίοέΐΐίβ, ηβίοβ βχ 63 ηβςυβ 

6ίη06Γβ 2ΐ<|νΐ6 €0ΙΙ8ΐ8Ιΐΐ6Γ ΟβϋΙΠ 3Π13880 , Πβςΐΐβ 

οοηϊ8 ηιοπϋϋβ Γυίβδβ; ςιιίη ροΐία» ρηΓβηΐυηι ηιοπ- 
1ηι8 60*003103, βίπβ ροϋθΓ6 ϋβο (ΙίβρΙίοβηΓιβ Γαοΐι- έαέ πνευματικής κοινωνίας τήν καθαρότητα , ούχ 
ηθέλησε τε τους τών Ιμών θελημάτων ώδίνειν καρ- 
πούς. Αύτη γέγονεν ού γυνή μου, χάγώ διά τούτο 
λοιπόν ούχ άνήρ αυτής. Ούχ έμοί τέτοχεν ύμΑς, άλλ* 
έτέροις. Έ γάρ αν έπέγνων τους έμους. Ού Ρραους 
είς Ελεον 6 φύσει πατήρ - όκνεϊ δε είναι χρηστός έπ\ 
νόθη γονή. Κα\ ταύτα μεν Γσως φαίη τις αν ώς έχ 
προσώπου του θεοΰ. Λογιείται δε α5 χα\ περινοήσε^ 
χαλώς, δτι τετραμμένης τής Συναγωγής είς άποστα- 
σίαν τήν άπδ Θεού, χσλ τήν τών δαιμόνων λατρεία ν 
Ανηρημένης, μόνον δε ούχ\ πόρνης δίκην άπλούσης 
αύτοίς τά σκέλη, γεγόνασιν οί έξ αυτής ούτε φιλόθεοΓ 
χαθαρώς κα\έρηρεισμένως, ούτε μήν επιεικείς τους 13886, ραΠιιη Βα3ΐ 61 νίΐιιΚβ 3υΓ6ίβ 83θηθ€3η(63, -.τρόπους* έντεθραμμένοι δε μίλλον τοις ήθβσι τών ραηιπι 61Ϊ3Π1 ίη οηιηβ ^βιιυβ ιηιρηΗίαΙίβ ρατ ρπΒοβρβ 
3ΐ)6ΐιη(68• 4ϋδϋ83ΐηιβ ίυίβω ιΤ)3ΐΓ6ΐη 8ϋ3ηι 3οοοδ3- 
ουηΐ ηΐ3|ξί», ςααπι νίηηΐίδ απιηηΐβπι νβΓβςυβ 6α- 
βΐίίδίιηυπι ΟοΐΏίηυιη,ςυί ΓοΓηίο&ΐίοηο οοηίαηιίηαΐαηι 
6θηΐυυ6πΐ3ΐ6ΐΐϊ ρ3ϋ τβίυ^ίΐ. Ε$Ι ροιτο πκχΐυδ Γοπιί- 
οαίιοηίβ βρίτΐΐααΐίβ ρΐδηβ, ςο3ΐητΐ3 υΐ ϋβ οοΓροΓβα 
ββπηο η3ΐ>63ΐαι% γεγεννηκότων, Αφυλάκτως ήεσαν έπ\ τΑ λυποΰντα 
θεόν • τούτο μεν θύοντες τψ Βάαλ, κα\ ταϊς δαμά- 
λεσι ταΤς χρυσαΓς , τούτο δε κα\ είς παν εΐδος Ακα- 
θαρσίας Απερισκέπτως διάττοντες. ΑΙτιάσονται 6%, 
χα\ σφόδρα είχότως, τήν εαυτών μητέρα, 1 χα\ ούχ\ δ*ι 
μδλλον τδν φιλάρετόν τε κα\ πάναγνον Αληθώς (Δε 
σπότην, δς σύνοιχον ίχειν ούχ Αξιοί τήν πεπορνευ- μένην. Ναητώς δέ πάντως τής πορνείας ό τρόπος, καν εί λαλοΐτο σωματιχώς. 

Υεμ. δ. Ει αφταη (οτη\οαί\οη6ία φ% α (αα* Κάί έξαρώ τήν Λορτείατ αυτής έχ χροσώχου 

黀α, 61 αάηΙΐ€τ\\ιηχ «;ιμ ά( ηκάίο ιώιηιΐΜ ί//ι«ι, νΐ μου, χαϊ τήν μοιχςίατ αυτής έκ μέσου μαστωτ 

βΧΗαηι €αιη ηνάαηι, εί ταΐΗηαηι εαηι $ίαιί άια* «α- αυτής, δχως άτ έκδύσω αϋτ^ιτ γυμΗρ, χαϊ 4λο- 

ί'ιυίΐαίίε «/««. καταστήσω αυτήν χαθως ήμεροι γετέσενς αυτής• 10 IV Β«^. χη, 21. 6! 00ΜΜ£ΝΤΑΚ1ϋ8 ΙΝ 08ΕΑΜ ΡΗΟΡΗΕΤΑΜ. 62 

ΗΡ. Τοίς άπδ γνώμης Ιδίας ούχ έπιστρέφουσι πρδς Α ΧΙΙ.ΟοΙ α νο!αοΐ3ΐβ 802 3(1 ϋβαοι δβηοο οοηνβΓίοηί, βεδν, ούτε μήν άνεχομένοις τά αύτψ δοκουντα 
πληρούν, άλλα τοίς, ούκ οίδ' δπως τετιμημένης 
αύτοϊς φαυλδτητος άπρ\ξ ήμμένοις, ποινή και κόλα- 
σις επινοείται. Τις ; Έφ' δπερ ήν άμεινον έξ Ιδίας 
φέρεσθαχ γνώμης, έπ' αύτδ δή τούτο μετατεθήναι 
λοιπόν, ώς έξ ανάγκης, καΐ φόβου. 'Ονπερ γάρ τρό- 
πον των έν τοϊς σώμασι τραυμάτων τά δυσχερή χα\ 
δυσμεταχείριστα , καν εΐ μή ταϊς των φαρμάκων 
δυνάμεσιν εΓκοντα δέχοιντό τίνα τήν ε (ς τδ Αμεινον 
μετατροπήν,ή σιδήρω τέμνεται, της των Ιατρών εμ- 
πειρίας είς τούτον καλούσης της επικουρίας τδν 
τρόπον, ήγουν νιχάται πυρί• ούτω κα\ άνθρωπου 
ψυχή πολύ διανεύσασα πρδς άπδστασιν τήν έξ αγα- 
θών, κάν ει μή ταΐς τών νουθετούντων εΓκοε φωναΐς, ιΐ60 3ύάιΐ6ί ροδδοηΐ, αΝίιι» ΠΗ ρΐβοβοί 6Χ8βςυ3οΙθΓ, 
νβΓυοι ίο Πβ^ιΐΗβ βυίδ (α.036 οβδβίο ςιιοπιοάο βοβρί- 
βίοοΐ) ρβπίηίϋίΙβΓ οχΓβοί, Πβ ρφο3 δυρρϋαυπημιβ 
ρΓοροηΙΙυΓ. Ου οά η 3 πι ίΙΙοίΠϋΐ 3(1 ςαοϋ 36 βροηΐβ 
βοά 800.θϊηηιθ(ΐ3Γβ 33 πιβίίϋδ ΓαβΓαΙ, 3(1 οοο ιρβπιη, 
Ιβοςαβοι βι ηβββδδΗβΐβ 61 ιίοιοΓβ 86 ΐΓβηδΓοΓαηΐ. 
δίοοΐ βηίηι ΥυΙηβΓ3 βΟΓροπιιη δηηαΐυ οΊίοαΓι» βΐ 
ίηΐΓ3€ΐαΙ)\Ηα, ηίδί οιβάίβαοιβοΐοηιηι τίηιιΐί εβαΌηΐίβ 
οιοΐ3ΐίοη6οι 3(1 83ηίΐαΐβπι Λίϊιηϊΐΐαηΐ , αιιΐ ΓβΓΓΟ 
8603ηΙθΓ, ρβΓίΐϊα οιβαΊεοηιοι Ιιπηο 3οχίΙΠ οιοοΌη 

80306Π16, 301 6€Γΐβ ί^ΠΪ ΤΐΐΙΟΙΙΠίΐΙΓ , ίΐ3 61 ΟΟΠίίΐΐίδ 

3θίοΐ3,3() άβδοίδββηίΐυηι 3 ρΓοϋίΐβΐβ ρβΓφίβηι ρι-οηβ, 
ηίβι νοοίοοβ αόοιοηβοΓιοοι Ιοεοηι Γβΐίςηβηΐ, 61 3 

ΙΟΓρίΐοάΙηβ 3(1 1ΐ0068ΐ3ΐ6Π1 ΐΓ3Π8ΪΓβ ΐηβΐίΐ116ΓΪΙ, ρ<Β μήτε μήν έλοιτο μεταφοιτάν έχ τών αίσχιόνων Ιπ\ Β ηίδ νίοβίίοι*, 61 βορρίίβϋ Ι3(|ΐΐ6ΐ3 ίοιρίί63(3, νβΐίΐ «6 άμεινον, νιχάται ταϊς δίκαις, χα\ τοϊς της κολά- 
σβως έναλοΟσα βρόχοις, άναγχαίαν ποιείται τήν 
έπιστροφήν. Όποιον έστι τδ διά φωνής Ιερεμίου * 
« Πόνφχα\μάστιγι παιδευθείση, Ιερουσαλήμ, ι Ψάλ- 
λει δέ τι τοιούτον κα\ δ θεσπέσιος Δαβίδ, περ\ τών 
ήγαπηχότων τδ πολύ δή λίαν άγεσθαι πρδς τδ πλημ- 
μβλείν ι Έν κημφ καΐ χαλινψ τάς σιαγόνας αυτών 
Λγξαις τών μή έγγιζόντων πρδς σέ. ι Τά γάρ τοι 
σχληρά τε καΐ άστοιχείωτα τών άλογων ζώων χαλι- 
νοίς περιτρέπουσιν είς τδ εδ έχειν δοκούν οί πωλο- 
δαμνεΐν είωθότες* ούτω κ*\ βεδς χρησίμως προσφέ- 
ρεται τοίς φιλαμαρτήμοσιν. Ούκουν συνεβούλευον οοΚί οοονβηΚοΓ. 0θ3ΐβ 6δΙ ςοοά ζρηά ΙβΓβηιίαιιι 
Ιβ^ίΐΏπβ :« ΟοΙογθ 61 03^6ΐΙο βπκΙίθΓίδ, ^βΓυ8^1^^η Η .» 
δίίηϋβ ςοίά ρδβΐΐίΐ 61 563103 ΟανΐίΙ <)6 Πδ, ςοΙΙ)θ8 
νοίυρβ 681 (η ρβ663ΐ& πιβΓβ : < Ιη οαπιο 61 Γγοοο 
ηΐ3χ!1!38 60Γ0ΠΊ 6οη8ΐηηςβ, ςιι! ηοη 3ρρΓθχίπΐ3ηΙ 3(1 
(β ". ι ΑδρβΓαβ βηίηι 61 3(11) η ο πκΐβδ 3ηίηΐ3ηΙβ8 
ρΓΟ 3γοΙιΗο δυο (ΙοηιϊΙοΓβδ ίΓβιιΐβ οΪΓευη^βηηΐ ; 

δίηΐίΙίΐβΓ ρβΟ€3Γΐ8 (!β(1ίΐ08 0603 3<! βΟΓϋΙΏ 0ΐΗίΐ3ΐ6ΠΙ 
ΙΓ3€Ι31• 00061Γ63 ΟΟΙΙδΠίϋΐη (131)31)1 δνη3^0{03 ρΓΟ- 
ρΙΐβΐ33 61 }08ΐί, Οΐί 86 31) ΜοΙΟΓΟΜ Οϋΐΐϋ Γ6Π10Τ6Γ61, 
61 30 6ΓΓ0Γ6, 068610 0ηά6 ΙΟΥβΩΐΟ 61 ίηΐΓΟ(1θΟΙΟ, 86 

οοηΓιηβΓβΙ. Νβςυβ οί Ι^ηίοοι, 860" 61ΐ30ΐ Ίρδβ 0603 μεν τι} Συναγωγή προφήται χα\ δίκαιοι, της τών £ ηΐο3θ3ΐθΓ, ΓοΒάΜδδίηιιβ 608 36 πι&ΐϊβ 6Χ3Κί(3ΐοηιοι, ιίδώλων αποφοιτήσαν λατρείας, χαΐ της ούχ οΐδ' δθεν 
ίξηυρημένης άποσχέσθαι πλάνης. Κα\ού μέχρι του- * 
•αον - αλλά χαΐ αύτδς ήπείλει βεδς έπιθήσειν αύτοίς 
τά πάντων αΓσχιστα τών χαχών, εί μή Ιλοιντο παλιν- 
δρομεί είς τδ φρονεΐν τε, χα\ δρδντά αύτψ δοχοΰντα, 
χα\ φίλα. 01 δέ ήσαν έτι δεινοί τε χα\ άτεράμονες 
χαΐ τήν διάνοιαν άχαμπεΐς. Ταύττιτοι δορύληπτοι 
γεγονότες, είς Άσσυρίους χα\ Μήδους μάκρους 
διατετελέκασ; χρόνους. Οδ γεγονότες, χα\ τψ της 
δουλείας χατηχθισμένοι ζυγψ, Ιθυον μέν ταΤς δαμά- 
λβσιν ούκέτι• πώς γάρ, ή πόθεν, οί δέ ήσαν έν 
άφυχτοις κακοίς; άλλ' ουδέ αύτον έπεκαλοΰντο τδν 
Βάαλ, διετέλουν δέ μάλλον τάς εαυτών άνοιμώζοντες 
ουμφοράς. Τουτό τοί φησιν δ τών δλων Δεσπότης • ηίδί ηαυΐ3ΐ3 ηιβηΐβ, 3(1 οο^ίΐηηάα 61 Γαοίβηιϊβ φιχ 

ψδΐ £Γ3ΐ3 61 301163 638601, Γ6^Γ6(ΐ6Γ60ΐ0Γ• 1ΙΠ Υ6Γ0 
30*Ιΐ06 38ρβΠ 61 ίοάΟΟίΊϋ, 61 301010 ρΓ3βΓηθΙθ 6Γ31ΙΙ. 

0ο3Γ6 οβίίο 03 ρ Γι 3ρο(1 Αδδνηοδ 6( ΜβΗοδ ρβηΐίιι 

ΥΙΧ6Γ001. 111)1 6001 688601, 61 ]θ£0 δβΓνίΐϋΐίδ £Γ3- 
Υ3Γ6010Γ, νίΐυΐίβ ΊΙΠ ςυί(ΐ601 ΟΟΟ 30ΐρΗθ3 Γ601 ϋίνί- 

030» ί30Ϊ6ΐ)3θΐ (ςυί βηίηι, βυΐ υοάβ ΓβοβΓβηΐ, ηοί 

ΟΊδΙίδ ΡΓ610603010Γ Ιθ6Τΐ(3θΗίΙ)03 ? ), 8βά 06({06 

Ιρδίαδ ΒααΙ ορβοι (οιρΙθΓ3ΐ)3ΐιΐ ; ςιιίο 8038 ροΐϊιΐδ 

631310113168 3851(ίυθ ΐ3Π)6θΐ3Ο30ΐ0Γ. Ηθ6 ί^ίΐΟΓ 6δΙ, 

ςυο<1 υηίνβτδΟΓοηι Οοοιίηοδ 3ΐΙ : ΑοΓβΓ3ΐο ΓοηΓι- 

€31100610 6ΐ05 3 Γ»θίβ 1063, 61 3άθΙΐ6ΓΗ101 β}ΐ18 (Ιβ 

οιβϋίο οοβΓΟπι β] πβ. Αοίοίΐ 6οίοι ββρίινί, ϊηςιιίΐ, 

066 ΐίά6ΐ>0 10 ρΟδΙβΓϋίΟ Β3€Γίββ30ΐβΟΙ Β&&Ι , 0€€ ΚαΙ έξαρώ τήν πόρνε (αν αυτής έχ προσώπου μου, Β νίΐιιΐίβ 3ϋΓβίδ ο1ΐΓ3 οββίβοΐβιο Ιιο1θ€3θ8ΐ3 , 61 ρΓΧ χαΐ τήν μοιχείαν αυτής έχ μέσου μαστών αυτής. 
ΟΕχήσεται γάρ αιχμάλωτος, φησ\, χα\ ούχ δψομαι 
θύουσανέτι τφ Βάαλ, οΟτε ταις δαμάλεσι ταΓς χρυ- 
σαϊς έτι τελούσαν ολοκαυτώματα, κα\ έχ πολλής 
Αγαν άγερω^ίας μονονουχ\ χα\ άπογυμνουσαν τοΐς 
Ιδίοις έρασταις τους μαστούς. Έφησθήσομαι δέ μάλ- 
λον άλυουση τε, χα\ ταλαίπωρου μένη, χα\ άνήχεστον 
έχούστι συμφοράν, έν γή ούχ Ιδία, χαΐ ύπδ δεινοϊς 
χαΐ πικροΐς γεγενημένη δεσπόταις. Έποίσω δέ ταύτα, 
της Ιμής επικουρίας άπογυμνωσας αυτήν, κα\ άσχή- 
μονά χαταλελοιπώς, ώς έν οΓς ήν έν άρχα?ς όράσθαι 
γεγενημένην, δτε τδν τής Αιγυπτίων πλεονεξίας 
άχΟοφοροΰσα ζυ ν δν, γυμνή διετέλει της παρ* ε μου ΟΊΙΐΙίβ 8Ιΐρ6Γθί3 Ι3θ1θ01 1)00 61Ϊ301 3013ΐΟΓίθ08 8013 
θ1)6Γ3 ΟΟύηηΙβΟΙ. 1.33ΐ300Γ ρΟΐίϋδ 80ρβΓ 1002813, 61 

ββϊίοΐα, 61 3?Γϋήιηίδ βίΓΟϋηινβηΙ» £Γ3νίδ8ΐο)ΐ8 ίο ΐβΓΓΛ 

000 303, Γ6Γ06ΐΙ)08ς06 61 ΛΟβΓΟΙδ άοΠΉΟίδ 86ΓΤΙ6ηΐ6. 
34 1ηΓβΓ301 301601 03Β€ ρπν3ΐ33 ΟΟΧίΙΓίβ ΠΙβίδ, βΐ 

ΓβΓιοΐ33 ίο ΙιίΓρίΙυάίηβ, αϊ νίάβΓβ ΙΊ0681 οοηβΐίΐυΐβιη 
ίη Πδ, ίο ςηί1)ΐΐ8 ΓοίΙ 3 ρπηαρίο , ςυαοϋο ]υ£ΐιιο 

^^ΥρΓίΦ ΐνΓ3ΐ1θί()ίδ ρΟΓίαΐίδ, ^Γ3ΐί3 1063, 61 ίΐίΐβ- 

βΐίοηβ, βι Ιβ^αΐί δθρίβιιιία ϋβδίΐΐαΐα ιοβοβϋβΙ. Ιίαςυβ 

ΤβΙυΙ Γ61Γ0 Γ6(ζΓ6883 8ν03£[0^3, ΓΟΓδϋΠΙ Γθίΐ 10 (|θί- 

1)118 ΓηβΓ3ΐ, ηιβύϋ Ιβηιροπδ ΙιοηοΓβ βΐ %\οτϊλ ρπφίβΓ 
803Π1 δΙυΙΙίΓιαπι ηιυΐΐαΐδ. Ηοβ οοβ 61 ίρ8β δηΙναΐοΓ 
(10001)31, οαιη ϋίοβΓβΐ : ι Οιιπι ίοιηιυηϋϋδ δρίπΐυε 11 ΙβΓ. νι, 8. " Ρδ3ΐ. χχχι, 9. €3 5. ΟΥΚΗΧΙ ΑΙΕΧΑΝϋΚΙΝΙ ΑΙΚΟΙΕΡ. 64 βχΐβπΐ αο ηοηοίηβ, αηϋιι1»1 ρβΓ Ιοοα ιηαα,ιιοβΒ» ψι«- Α χάριτες τβ χα\ Αγάπης, χα\ σοφίας νομικής. Οδχου* Γ6Π8 Γοςαίβω, βΐ ηοη ίηνεώι. Ταηε άίβίΐ ; ΚβχβΜαΓ 
ίο άοηιυηι ηαβαπι, υοάβ βχίνΐ; β( νβηίβηβ άλνβηίΐ 
νδεΒηΐβιη, 8€ορί& ηιυηώ)1*ηι βΐ ΟΓηΜλίη. Τιιχνο Μι, 
βΐ 8δ9υιτ)ίΐ ββρίβηι αΙίοβ'βρίΓΐΐιι* ηβςυίοΓβδ βς, β* 
ίηβΓβδδί ηαοίΐ&ηΐ ιοί, βΐ ΠηηΙ ηανίωίηα ΙιοιηΙηίβ 
ΠΙίιΐδ ρβ]θΓ3 ρηοηουδ, δίο βπΐ ββηβΓαΐίοηί ηιιίβ 
ρβββ'ιηιχ ι, .ι ΑϋΙιοο βηιιη ία Μ^ρίο βοΐΒΐηοΓαηΐίΙηιβ 
Ιδί-ηβΗιίδ βρίπΐϋδ ηβςυ&ηι ίη ίρβίβ,. υΙίίΙαΙβίΛΐηδ η&~ 
1)Ίι&1)&ΐ. 8β(Ι β]βαιΐ8 β8ΐ ρο$1βα ; ρβΓ Μον/8βη βηίω 
3(1 οο^ηϋίοηβπι Ββί νοχαιί βυαί. Ροδίφιαω &αΐ6ΐη 
Οοηιίηυηι οοοίάβΓοηΐ, β( κηϋΐο 86 βαβίβηρη* ο!>- 
βΐηηχβηιηΐ, Γαοΐα δυηΐ ίΐΐίβ ηονίδβίηια ρφι* ργ&ογϊ- 
1)08, ηοη ηηο Ιαηίαιη, 86(1 $Γβ$β άφιηοηιιιο ίρβοβ 
ίηήαοίΐ&ηΐβ. Αηίιη* βηίηι εβηι εοείβδίίδ {πιΐίφ ηιιι- 
ηίηιβηΐυηι &1)]βββηΐ, ΓβοΙΙΠπιβ & 8»ΐαη& βαρίβίατ. είς υποστροφών, χα\ άνόπιν ώσπερ Ζούσα, πάλ*ν έν 
οίς ήν γέγονεν ή Συναγωγή, τήν μεταξύ τιμήν τε 
χα\ δόξαν εξ άμαθίάς ζημιουμένη- Τοΰτο χα\ αύτος 
ημάς έδίδασχεν δ Σωτήρ, λέγων* ε "Οταν 81 το 
άχάθαρτον• πνβϋμα έξάλθη άπα του άνθρωπου, διέρ- 
χεται 6»* άνυδρων τόπων, ζητούν άνάπαυσιν, χαΧ ούχ 
ευρίσκει. Τότε- λέγει, Έπιατράψω ε (ς τδ* οίχόν μου 
δθεν έξήλθον χαλ έλθδν ευρίσκει σχολάζοντα, σεσα- 
ρωμένον, χα\ χεχοσμημένον» Τότε- πορεύεται, χαϊ 
παραλαμβάνει επτά Ετερα «νεύματα πονηρότερα 
έαυτου, χαϊ είσελθόντα κατοικεί έχει * χαϊ γίνεται τα 
Εσχατα του- άνθρωπου έχε (νου χείρονα των πρώτων. 
Ούτως Εσται τ^γενεφ ταύτη τή πονηρή, ι "Ετι μεν 
γαρ εν ΑΙγύπτψ διατρίβουαι τοϊς έξ Ισραήλ, έν* 
Β ώχησεν ώς είδωλολάτραις το πνεύματα πονηρ&ν, άλλ ν έχβέβληται μεταξύ" χέχληνται γαρ είς θεογνωσίαν διά Μωσεως. Επειδή & γεγόνασι κυριοκτόνοι, χ«ν 
μυρίοις έγχλήμασιν Ενοχοι, γέγονεν αύτοίς τά Εσχατα χείρονα των πρώτων, δαιμονίων αγέλης, ούχ ένδς Ετι μόνου χατοιχούσης έν αύτοΐς. Της γάρ ουρανίου 
τε και πάντως ευάλωτος Εσται τφ Σατανφ. 

Υεκ3. 4. Ει ροηαιη βαιη ίη ά€ϋτίηιη 9 β{ $Ι*ΐιιαη 
€αιη $ία(1 ΐβττατη ιήν αηηα> α οοοΗαχη. ίίΐαρ* ίη »ίϋ; 
€1 βΐίοηιιη €)ΐι* ηοη ηχΊΜτεύοτ* αιιία βη (οηΜναΐίνηί* 
$ηηΐ ; ηνία {οτπκαΐα Μ ηιαίύτ ίρ$οηινι % €ί άίά&οτα- 

νίί €0% φΜΒ ψ€ψ€Υ%1 βΟί* 

ΧΠΙ. δίβπίβηι ΓοΓβ μ( ίοΓηίοΛίτκβηι^ &ή(1αηι, 
8ρΊηα8 ρΑΓίβηίβηι, 8ίιί€ϋ4θ8»ιη 61 ^η«(^υοωη3 ^ ΙΐΔαιΙ 

16ΓΓ6018, ΟΓ€(1θ, *%\>\& 8.ρθΗ&(ΜΙ, 86(1 βΙΐρβΠίΛ £0»* χάριτος τήν» «εριαχολήΜ άποβαλο&σα ψυχή» πάντη 

Κάί ΟήσομΜ αύν^ν •Ις£#ημοτ, *αϊτάζω αύτίρ 
&ς γην &τνδροτ 9 χαϊ άχοκτντώ αύ^^ι^ έτ Μψ$^ 
κιύ τά τέκνα αυτής ού μ% έΛβήσω, δτι τέκνα, 
Λορνβίας έςπίν* δτι έξΒΧόρνενσςτ ή μ^τηρ 
α£τών> χαϊ κατήνχννεν ή τεχονσα αυτά. 

ΙΓ. "Αχαρπον Εσεσθαί φησι τήν πεπορνευμένην,. 
ξηράν χαϊ άχανθοτόχον, διψάδα χα\ άνυβρον, ούχ 
υδάτων τάχα που* ιών γηΐνων έστερημίνην, αλλά Ι68ΐί(|α6 ρίοβαοιΙΊηβ, βοο 681, βΓΟ^Ιίοηβ ϋοηοΓαιη € της άνωθεν έ£ ουρανού «ιοτητος, τουτέστι, της διχ- ρ6Γ δρίπίαΐΜ, ςιι» 1η ^ιι«πι1ϋ)6ΐ ααίιηαηι βαρίβηΐβιη 
»ο υοηλίη οοηίβη. Ρ$α11ίΐ «αΐια ςυο^η Ιοοσ *ά 
Οοηιίηυιη ϋύαΐυβ Οανί^βΙ ΛίΙ : ί ΓίΙϋ &υ(6πι Ιιοιηι- 
ηυηι ίη ^ιηίηβ αΙβΓοιη Ιβαπιπι 8ρ6ΓΑ|)ΐιηΙ» 1ηιΊλΓΪ«• 
1>υηΙιΐΓ3ΐ1) υ5βΓΐαΐ6 άοιηαβ Ιυ*, 61 ΐΟΓΓβηΐβ νοία- 
ρΐ«Γιβ ΐυ» ραΐαϋΐ8 608, ςαοηίαηι ορ«ϋ 16 681 ίοηι 

νίΐ« ιν . Ι Α(ΐ60 ΛϋΙβηΐ ν606Γ8η(1»» α |2)Γ£3 6ΓΟ0λΐΙθΟ6 

€ϋ($ΐΗ 06η86Γί <ΐ606ηΙ £6ΓΠ)8ηι Αΐϋ, ςυί ουη\ ίηΙβ§;π• 
1316 νίχβπιηΐ, (ϋνΐη^υβ ο1ί3Π^Ιί ηίήϋ ρΓ»ροβα6- 
Γϋηΐ. ΡοΓηί^ηαπι ^οΐβπι ίη8<|ηο8Αηι ίαΰΜΐ, 61 Ιη 
8ίΐί 35 κηοηίαΐΐπι ΜτϊάϊΙ. Αι^ικ ίιοο» ηί ΓαΙΙοΓ, 
681, ςαοϋ ρβΓ βϋοβ ρΓορΙιβία» άε ίρ$3 <1ίαΐ(ΐΓ. Οα»- 
08ΐη βηίιτι βίο : ι Εοοβ (Ιίβδ ν6ηίβηΐ, (Ιίοίι Οοηιίηυβ, 
61 6ηαίιΐ3ηι Γβιηβηι ειιρβΓ Ιβηαη), ηοη Γ»ηΐ6οι ρ^αΐ3, 
ηβςυο δίιίηι ίςο» , 86(1 ί^ωβω αυ<1ί6η<1ί τ6Γουαι Οο- 
ηίηί. Ει αο οπβηΐβ υβςαβ ζά οοοί06ηΐβηι οίΓΟϋηιευΓ- 
$3ΐ)»ηΐ,ςυ3βΓβηΐ63 νβΓηυπι Οοπαΐηί, 61 ηοη ίηνςηίβηΐ 
". » Ει ΐβΓβηαΙλβ, (|η&5ΐ βχ ρβΓβοη» Οβί : ι Οοίοτβ 

61 Οα^Πθ βΓϋ(1ί6Π8, 36ΠΙ8&16ΠΙ, Π6 Γ606(Ι&ΐ2ηίηΐ& ΠΊ63 

α 16, ηβ Γ&ααηι Ιβ ιβΓΓ&πι ίηνίβηι, ςα» ηοη 1ι»1)ί4^ 
οιΐυΓ 1β . ι ϋπίουίςυβ βηίηι ηοβίΓαηι, υΐ (Ιιχί,ββΓηΊΟ- 
ηοβ ρβΓ δρίηίαηι ΊηιηιίΙΐίΐ Οβυβ, ςαί ροββιιηΐ ΒίβΓβ 
ήηίηιοδ αϋ νίι^ηι χΐ6Γη2ΐη, αυΐ βΐί&ηη ρβΓ νοοββ 
δδηοΐοΓυηι 8βΒρΊϋ8 ρίηβυοίααΐ. Ουπι ίθΓηίθ3Π3 ι^ΊΙιιγ 
ιηαΐΓβ Γιΐίοδ υηα δίηβ ηΊίδβποοΓίΙί» ρβπΐϋΓοβ ϋιβίΙ. 
0ιΐ3ΐτιοΙ> 02083111 ? Οϋί» Οΐίι ΓοΓπίο&ϋοηίβ βυηΐ. Νβο 
5:ιιΐ6 (Ιίοίηιυδ πΜΐβπιί ρβεοΒίί Γβυην 6886 Οϋοιη. 
ΟοοογπΙ βηίηι ηουίδ, ςιιοιΐ »1ίθϋ5ί βχδίαΐ βρυ(1 Εζο- του Πνεύματος χορηγίας, ήν έκαστη σοφή τε χαϊ 
άγαθ^ διανέμει ψυχή. Ψάλλει γάρ «ου προς βεον^ 
χαί φησιν ό μακάριος Δαβίδ* • (Η δέ υΙο\ των ανθρώ- 
πων έν σκέπη των- πτερύγων σου έλπιουσι. Μεθυσθή- 
σονται άπδ πιότητος οΓχου σου. Κα\ τον χειμά^^ουν 
τϊ)ς τρυφής σου ποτιεΖς αύτους, δτι παρά σο\ πηγή 
ζωής.» Άξιοι δε της οΟτω σεπτής χαϊ άμφιλα- 
φους χορηγίας βίεν άν οΐ γνήσιοι, χα\ βεβιωχότες 
άρθώς, χα\ αγάπης της εές βεον προθέντες ουδέν» 
Τήν δέ γε πεπορνευμένην άνυδρον γεγενησθαι, χα\ 
μήν χα\ έν δίψη τεθνήξεσθαι λέγει • χα\ τούτο, οίμαι, 
έστ\ τ6 διά φωνής έτερων προφητών π$ρ\ αυτής, 
είρημένον. Ό μέν γάρ Ιφασχεν, ι Ίδου ήμέραι 
Ερχονται, λέγει Κύριος, χαϊ έξαποστελω λιμον επί 
Ο τήν γην * ού λιμόν άρτου, ουδέ δίψαν ύδατος , άλλα. 
λιμον του άχουσαι λογον Κυρίου* χα\ άπδ ανατολών 
Εως δυσμων περιδραμουντατ, ζητοΟντες τον λόγον 
Κυρίου, χαϊ ού μή εύρωσιν. » Ιερεμίας δέ πάλιν ως 
έχ προσώπου του θεού* ι Πύνφ χα\ μάστιγι παιδευ* 
θήση, Ιερουσαλήμ μή άποστή ή Ψ υ χή Ρ• ^ άπδ σου, 
μή ποιήσω σε Λβατον γήν, ήτις ού χατοιχηθήσεται. ^ 
Έχάστω γάρ ήμων, ώς Εφην, λόγους είς νουν τους 
διά του Πνεύματος ένίησι θεδς, άποτρέφειν Ισχύοντας 
είς ζωήν αΐώνιον, ή χα\ διά φωνής αγίων χατα- 
πιαίνε* πολλάχις. ϊυνδιολεϊσθαι δή ουν τ|ί πεπορνευ- 
μένη μητρ\ τά τέχνα δείν Εφη, χαϊ οίχτιρμών δίχα. 
Διά ποίαναίτίαν; "Οτι τέχνα πορνείας εΙσί.Κα\ ού δή 
πού φαμεν δτι τ^ς μητρδς πλημμελήμασιν ύπόχειται 11 ΜαΐΐΙι. χη, 43-45. " Ρβαΐ. χχχν, 8-10. ιβ Αηιοδ. νιιι, II, 12 » }&. νι, 8. Β9 ϋΟΜΜΕΝΤλΚΜδ ΙΝ ΟδΕΑΜ ΡΚΟΡΗΕΤΑΗ. 60 

τέχνσν• βαδιεΤταιγάρ ήμΐν οποί ποτέ τδ διά φωνής Α €ΐιί«^6«η : <Νοη τηοΗβηίϋΓ ρβίΓΟβ ρΓΟ βΐϋβ, Μςιιβ 
Τεζβχιήλ • ι Ούχ άποθανουνται πατέρες υπέρ 
τέκνων , ουδέ τέχνα υπέρ πατέρων* Ιχαστος τ$ Ιδία αμαρτία άποθανείται. ι Ίστέον δέ μάλλον, 6τι πάν 
έπινσηται πρόσωπον πορνβυούσης μητρός ■> ως έν 
τύπφ της Συναγωγή;, άλλ' ουδέν ί^ττον α,δτοί -πάλιν 
&ν Αν «Ι έξ αΰτης. λέγων δέ, θτι πορνείας βίσΐ 
τέχνα, παρέδείξεν έναργώς, δτι τοΐς της νοητής πορ- 
νείας έγχλήμασιν ϊνοχοι χαΒεστήχασι, χα\ τούτο έξ 
αυτών οίονεΐ σπάργανων χα\ μήτρας -δέδυσσεβη- 
χδτες, χα\ ουδέ πώποτε των βίς είτσέβειαν ΐργων 
άψάμενοι, άνεπιτήδευτον δέ παντελώς τήν άρετήν 
έσχηχδτες, τήν άνδάνουσαν τφ ^φ τρ&ον *ού τετι- 
μηχότες. Ούτω χα\ 6 Ψάλλων φηστν, τ 'λπηλλστριώ- 
Ιησαν οί αμαρτωλοί άπδ μήτρας, έπλανήθησαν άπδ ΑΙϋ ρ*ο ραΐηίχιβ ; «τιιιβφιίβερβ ίη ρ6βο*(ο βιιο ιηο- 
Κβΐι»**. » *Γβ««ηιΙαηι ρβϋαβ, ςικϋηνί» βχοο£ϋ»ι* 
8ίΙ ΐ>β*8&ίΛ &ηιί<ΚΗ)4Ϊ8 οΐΒΐΗβ, βΐ Ί*/ρθ8 φιίάαιη 1 

8?1Ι»βΟ$Β , ϊ>ΐΗΠθΛΚΐ»δ 36<ΪΟβ &ηϋ€»Γίθ6 6Β86, 

φιΐ 6χ β* «κιΗ***!. €ιαλ «βΑββι 4ι6ίΐ «βββθ βΐίοβ 

ΓθΓΐύΐ»ΐΜ1β, !Μη!&5ΐ« ΟβΙ^ίΐ,4<*ηί6»ΙΐΟΗί8 <ΐπ« 

ίπΤβΙΙί^βηίπι ροΓΟίρίΙαϊ ϋτιπιΗνβ ι©η«Η :«1 Ιιοβ φι•* 

81 •1> ΐρβίβ ΙίβΟΪΐβ β* Μ6ΙΌ ίΓΒρϋ ί«6*ΊΐΐΙ| 1160 ϋϊΙ- 

ςτίΜη ορβΓ* ρίβίβϋβ *8Ιίς6ΗιΗ, «α1Ι•ιηφΐ6 νπΊιιβ 
ορβΓΜη θβΛβΗΜ , η*6 τΐηη ϋβο ρΐβσβηΐβπι τη*ρή 
&66ΗιΗ»1άβι»Ρ8•1ΐ68: ι ΑΙιβηβΙί βιιηί μΒεΏΜθΓββ 
* ΤΒΐ^ίΐ, βηνβραηΐ β* «Λιό, Ιοαιι! βιι*Η Μ*• η , » 
€υιη οβαΐΐΊ'ςυΗΜΜΝρίΐΜ βίορβι^υβ^κΜ» ίηηβΐή• γαστρδς, δλάλησανψβυδη • > *αίτσι παντδς τύαεΰοΰς, Β }«οΙιμ βυΐ» βχ «161*; #6Υ6ΜΐΤ6ηι•ίηβι»6$1>βΐ!8'π>6αβ χα\ τοις της δικαιοσύνης Ιργοις ^ντεθραμμένου, 
λαμπρώς άναφωνεϊν δυναμένου πρδς'βεδν, ι Έπ\ σ« 
1<πε£($ίφην έχ μήτρας* από γαστρδς *μητρδς μου 
βεός μου «Ι συ.» 'Οσπδρ δβ είΛ ^ρωτ^ς, *α\ υΙο\ 
ημέρας νβοϊντ* αν «Ιχότως, οί ώς Ιν φωτ\ χα\ ήμερα 
-πολιτευ^μενοί, λαμπρώς τε χα\ «υσχημσνως * οδτω 
χ&ν ε! λέγοιντο πορνείας τέκνα τινές, τους ώς Ιν 
πορνεΐφ, χα\ τ*, λίαν λχτοπωτάτη ζωή νοήσεις πάλιν, 
ους κατοίχτείρειν ούχ άξίοΙ, < δ:4τι πεπόρνευκβν ^ 
μήτηρ αυτών, χατήσχυνβν ή τεκοΰσα αυτά. » Κατ- ^σχυνε δέ ίαατήν δηλονότι, κα\τ« Ιξ αϋχ^ς έναφύντα 

τέχνα. 'Οσπερ γάρ έατιν έν αύχήμασι.τοίς είς άρετήν ό δίχατος 

δυσσεβής. ΦΜΜΙ ίιιίβΗ^ί, φιί τκ ίο Ιαοβ βΐ ^ ργ»(Λ«γβ βί 
ΙιβΜβίβ τϋϋβι 0<^υηΐ ; &3 βΐΐϊϋη βί <ΐαί (Μϋ ΓοΓηί* 
ΟΑΐίοηΐβ ϋίοβηΐιΐΓ, ίηΐ6ΐ1ΐ£68 νίοΐβδίπι Ι^η(|α8ηι 1η 
Ιυραη&Η, «ι ίη ^βη€Γβ νίΐ« ΐυη>ί88ίιηο νβΓβ^ηΐβδ, 

4)008 Πΐί86Γΐ€ΟΓ(»β 0^0 ^^ίίβΙίΙΓ, Ι φΐη ΙθΓηίθ8ΐ3 

«&1 αηΐβτ *ο*ιια> ; ρυάοτβ >&ΐΜϋ «οβ ηα* ρβροηΐ 

οχ η ηαΐ9β. βΐοιη βιιίηι ]«8ΐσ δϋδ -νίΠπβ ίβοοΗ βί 
οηι»α>6ηΐο, ίΐα οαινίβ δοβΙβΓΛίο 8α« βοβίβι* <Ηϊά«οοπ 
δο ρικίοτί βιιΐϋ. 

οΰτκς 4ν «Ισχΰνυ, χα\ -έντροπή π# ν**η* αά τηηηΐΌτη μον, τώτ ΛδΛ-τωτ ^ιο« τους φίτονο |ίσν» «βλ τό 
4&*φμσνι ΜάΙ τάΐμάηά μσυ, «άΐνάύθόηάμοη, 
%αΧ τό &Λαιότμον 9 καϊ *άν*α ϋσα μα χα&ήχ*. 

ΙΑ'. Έραστάς αυτής εΐνα£ φηβι τους Ακάθαρτους 
δαίμονας, περί οίς λέγοιτο ό της πορνείας π«π«α^ 
οδαι τρόπος. Τ6 γ^ρ ταίς έχείνων Ιπεσδαι γνώμαις, 
χα\ τάαύτοίς δοχουντα πληρούν, τούτο, οΐμαι, έστ 
τ6 άσελγαίνίεν άμαρτίαις, χα\δια€ιοΟν αίοχρ&ς, χα\ 
της έσχατης φαυλύτητος άναπ^μπλασΟαι , μόνον δέ 
ουχί χα\ έν ώδίσιν δχβιν πδν είδος ακαθαρσίας. 
"Οσπερ γάρ οί τ6ν θεΤον ώδίνοντες φόβον, άναχβχρά- 
γασ» προς Θε6ν, ι Διά τ6ν φόβον σου, Κύριε, έν 
γαστρί έλάβομεν, χα\ ώδινήααμεν, χα\ έτέχομεν, 
πνεύμα σωτηρίου σου έχυήσαμεν έπ\ τής γης* ι ούτω Μέοίτφΐί άηηί η&ί γ*ηβ$ η*6$, «ι Λφηηι ηνβαη, 
# ι**#ι*4η*αηι*α 9 €ΐϋηΐεα Μα, α ΌίαιηιτΛβηϊΗ, α 

XIV. Λπ>«ΐο(*β β|υ9 βΐΐ β986 Ιιηριιτοβ <)φΐηοηη8, 
οααιΐ|«Η»ιΐΒ ΊοΓΜοβί^ο φΐβ&πηηούϋ «ηβιτλΙ583 (Ιίά 
ροΐββί. ΊΗοτιιηι β&ίια δ«ςΐΗ νοίβπιβίβπι, βι<ι«ίΒ ίρβ'ώ 
ρΙβοβιιΐ,ρβνροΜΓθ, Ιιοε 681, »ι βχίβιίηιο, ρπΛβΓνίαβ 

ΐΜΟΐνίίΟ ί»|(β€Ι»ΐί8, 6(Ι11Τρΐ€6 ι Τ τΙνβΓΰ, 6156 βΧΐΓβ- 

η& ηβςαΐΐα Ιη^ατ^ΙίαΜί, 61 Ισηίοσι ηοιι βΐίηπι οιηηβ 
^ηαβ »ιιοιοη(ϋϋκ ρίΜατϋ*. 0ϋ6ΐΐΐα<}ηο(1οιη βηΐηι 
ςαΐ ΐΗηΟΓβιη Φνίαυιη ρ»«<ιήΐΗη,Γ(ϊίΛΐ«δ«η «ϋ^Βσηιη: 
ε Ρπφίβτ ΙίηιοτβηιΙαοΐϊΐ, »οηρΛβ6, ίη ; ϋίβ!ΐ5 βϋο^ρί- 
ιηιΐΒ, βίραΠϋΓίνίοια*, «»ρ«ρβΗιΐιϋβ , «ρΙΗΐϋτύ 8«1θ(Ϊ8 
ΐαΦρορβηαΐΜβνρβτ Ιβπρβαι ••; > !ι& =<|αΙ ιίβηηοηιιηι καΐταϊς τών δαιμόνων έπιΟυμίαις άνέντες τδν νουν ρ 6θρκΙίΐ8ΐϋηΐ8 66ϋυο^ ίΙΗοο ^ιηβιϋβΗε Οίπηί Ιπιρΐ6ΐα^ άπάσης εύθυς ασεβείας έπίμεστον Ιχουσιν, οί τών 
θείων άποφοιτώντες νόμων, άπάσης φαυλότητας 
έπιτηδευταί. Έραστα\ δήοδν πονηροί τε χα\ άλιτή- 
ριοι τών είς άσέβειαν άπονανευχότων οί άποστάται 
δαίμονες, οΤς εί τις Ιλοιτο προσέχειν θεοϊς, δυσσε- 
βήσει δεινώς• ΆνατίΘησι γάρ αύτοΐς χα\ ών άν ίχοι 
Α Ί Χ*Ρ ιν » χαΙ ταΙς ευφημία ις χαταγεραίρει πολλά- 
κις, χα\ αναφέρει τά χαριστήρια, Θεδν τόν Ινα χαΐ 
φύσει χαταλελοιπως, τδν χορηγοΰντα τά ζωαρχη, 
τδν οΓά τισιν έσθήμασι χαταμφιεννύντα τ|( χάριτι, 
χα\ τα!ς άνωθεν έπικουρίαις χα\ νουν χαΐ χαρδίαν 
χατασχιάζοντα, τδν οίά περ έλαίω χαταπιαίνοντα, Γ6Γ6Ρ13» ΙΐαΙΐ6Ιΐ4, 61 * ά\ψ\η\* ΐ6§η>«β (1ί866<)β1ΐΐ68 β 

οπ)Μ£6ΐΐ3ΐη ΗηρΓθ^ίιαΐ6ΐιΐ'θοι»β66ΐ»η«ιΐΓ. ^οηίΑΐ !^ί- 
ι»γ, ψ» βά ίιηρΪ6ΐΛΐ•ιη ^Οβχβηιικ; ρϋτνβΓβί «6 
ρβ84ίΙβηΐβ6 -»ιη»ΐθΓβ8 8ΐ*ηΐ ϋβρηηοηββ βρο$ΐηΐ» ; φιί~ 
Ιηιθ βί οοΐβίβηςοβιιιιϋίβ &»86υ(ΐ3Γ6 -νοίηβπΐ, ίηδί- 
^ηίΐ6Γ ηιφΐυδ βνβ(1β|. ΙΙΙίβ «ηιηο »««φΐ3 Γβί^η ςιι« 
ΙιιΙμΙ., βί :ΓΓ6φΐ6Β(βΓ βοβ Ιβυ(ΗΙια$ νβη6Γ8!0Γ , 61 
οΜαΐίδ ΒίαββτΜιαβ^ηιΐΙββ ι^Η, ι*Ιίοΐο ηηο βί ηβΐυ^ 
Ι)60Μΐιιί τί4»δυ8ΐ6ηΐαΐϊΑβ ηοού βββοίβΐ Ιατ^ίΐιΐΓ, 
ςυί Π08 1)6ηβΑβίί8 νβίαΐί βΜίνθβΐιΐ, 61 βηρβηιίβ 
»υχϋπ8 βι ΐΏβηίβηι βί οογ ο!>υη»ί>ΡΛΙ , ί]ϋί νβΐηΐ οίβο 
ρίηίϋβίίιιβίΏ οοηοΗΗιΐ , 61 ροη6 φιί βυ!) ίηίοΙΙ^βη- τ £ΐ6€ΐι. χνπι, 20. " ΓββΙ. ι,νιι, 4, -• ΡδαΙ. χχι, II. ,β Ιβα, χχνι, 17, 18. 67 9. ΟΥΚΙΙΧΙ ΑΙΕΧΑΝΟΒΙΝ1 ΑΒΟΗΙΕΡ. 68 

|{»ιη ϋηΐηαι οαώί, Βοΐιΐΐ αϊ! νίΐ&ηι βίοηο&αηο, βΐ Α άρτω τψ νοητψ τρέφοντα πρδς ζωήν την εύκλεά* καΐ ΑοΙΙίβ β&οοίίβ ϋιιίβηάιιη : ςυΐ *ςυα νίνίβο* *<! 1>ο- 
ίι»ιη 61 βρίτίΐιηίοιη οοε ηαοΗοαΊηβηι &Η(. Ουί »υ- 
Ίβηι 8ΐ(1 ίπφίβΐ£ΐ6Π) άΰοΗο&νιΐ, βΐ€0ΐ οιαιίπιπι Γοπιί- 
*»1ήχ 5νη3£0β&, ηοηο ίη<μιίΐ βυοβ *πιοιογ68 ΒοςυΙ 
ΦροιΊβΓβ, βΐ ϋΐΐβ βηΐί» ΓβίβΓΓβ, ρυΙαίΌφΐβ τΐοίηηι, 
νββίίίαιηιιιιβ »ο ϋϋ• &066ρί866. Ηοο φιίρρβ 681, ηί 
ΓίΙΙοΓ , (\ηοά λιϊ , ϋίχίΐ βηίιη : δύςοαΓ κηαΐΟΓββ 
10608 ςοί 4αηΐ ηήοί ραηοβ ηοβοβ, βΐ *ςικ»πι ιηβαπι, 
61 ν68ΐίιη6ηΐ& ηκβ, 61 Ηηΐ6*, 61 οίβυηι αιβυιη, 61 
οιηηία ςιι& ποίοι οοηνοηίοηΐ. Υβπιια ρπιάβηΐββ, 
61 1)οοί, 61 060 ηοϋ &αιί€ΐ$8ίιηίφΐ6 &4 ιρβηαι οαιηι- 
ηο οοβίβδίίυιη οοηοηιηι 1«ι*£ΐΐίοη6ηι, ΐ6ΐΎ6ηοηιηι<]υ6 
βιιρρβαΊΐαΐίοηοιη ΓβΙυΙβπηΙ. Οίοβηΐ 6ηίοι, Ιϋηυβ 
Μρ!βηΐ6Γ : ι Νυηιςιιί<1 ββΐ ίη ίάοΐίβ £βηΐίυηι ρΙο6η$ ? άμήρυτον, τδν δδατι τψ ζωοποιψ προς εύεξίαν υμάς 
τ ρέ φόντα τήν πνευματικήν. *Αλλ* δ γε πρδς άσέβειαν 
διανενευχώς, χαθάπερ ά μέλει κα\ ή πεπορνευμένη 
Συναγωγή, τοίς Ιδίοις έρασταΐς έφη δεϊν Επεσθαι, καϊ 
αύτοϊς άνάπτειν τά χαριστήρια, χα\ παρ* αυτών 
ήγεΤσθαι λαβείν τάτε είς τροφήν κα\ άμφίασιν. 
Τουτ\ γάρ, οΤμαι, έστ\ τδ, ,ΕΤπε γάρ, Ακολουθήσω 
οπίσω των εραστών μου, των διδόντων μοι τους 
Αρτους μου, καϊ τδ δδωρ μου, κα\ τά Ιμάτια μου, 
κα\ τά όθόνιά μου, κα-\ τδ έλαιόν μου, χα\ πάντα 
δσα μοι καθήκει. 'Αλλ* οΓ γε σοφοί τε, κα\ αγαθοί 
κα\ θεφ γνώριμοι, καλ οίκειότατοι, αότψ δή πάντως 
άναθεΖεν άν των ουρανίων αγαθών τήν έπίδοσιν, καϊ 
των επιγείων τήν χορηγίαν. Έροΰσι γάρ δή, χα\ 61 81 οοβΙοπι ά*1>ίΐ 8&1ΐ6ΐ*ΐ6αι 802Π1, οοηηβ Ια Ιρββ 6δ? Β λίαν έμφρόνως• ε Μή έστιν έντοϊςείδώλοις τών εθνών 61 6Χ8ρ6οΐ*1>ίιηο8 16, 37 Φ"* Ια ίβοΐβΐΐ Ιΐ9βθ οι»ηί& 
* ι . ι Ει οίαιη&ουηΐ οοηι | <1ί νίηο Όζν'ιά : ι νΐ»ίΐ•8ΐΙ 
16ΓΓ»01, 61 ίϋ6ΐ)Π3$ΐί 6801 ; ιπιιΙΐίρΙιοΑβϋ ΙοοαρΙβίΛΡβ 
6»0ΐ"*• Ι 

Υεβ». 6, 7. Ρτορϋτ *α €€εβ €%ο $η>ιο νίαι» β/κε ίη 
•καΊ***, €1 ο^Ιτηομ νια$ ίϋίκι, €1 Ηηύίαηι φβ, €( 
ηοη ϊη\>€η\$ΐ : η ίη$β^ηβΐητ αηαίοτβί <«ο•, α ηοη 
αρρτ€Ηεηά€ΐ «οι ; βΐ ηηωηΐ β06 % α ηοη ίην€ηί$ί 
ι.7οι. 
XV. Ρθ5ΐ(|θ8ηι 6ηίηι, ίηςηίι, Ίη ββίρβαπι (ΙβΟΓβνίΙ 

ιη*Ι&, βΐ ιήΐιίΐ ηβΙϋΓΛ 8υ& ιιβί&ηιιιη ρπβίβπηίείΐ 

((Ιίΐίΐ βηίαΐ, 86ςθ60(1θ8 βλ1>ί 3Π1&10Γ68 8008, Π06 681, 

ίυιρίΌοίβ βιπΙαοΐΟΓυηι ββηίβηΐϋδ *ρρΚο»η<1ιιαι «ηί• Οετίζων; χα\ εί δ ούρανδς δώσει πλησμονήν αύτοϋ. 
ουχί συ εί δ αυτός ; χα\ ΰπομενουμέν σε, δτι σί• 
έποίησας ταύτα πάντα. > Συναναχράξονται δε χαΐ 
αύτφ τψ θεσπεσίφ Δαβίδ • ι Έπεσχέψω τήν γην, χα\ 
έμέθυσας αυτήν, έπλήθυνας του πλουτήσαι αυτήν. > 

Αιά τοντο'Ιδού έγώ φράσσω τ^ν όδότ αίττής έτ 
σκόΑοψι, χαϊ ανοικοδομήσω τάς όδσύς 9 χσΧ τίρ- 
τρίβοτ αυτής, καϊ ού μ)\ εϋρχι • %αΧ τιαζαδιώξεται 
τους έραστάς αυτής, καϊ ού μή χαταΑάβχι αύινύς* 
καΧ ζητήσει αυτούς, καϊ ού μή βΰρχι αυτούς• 

ΙΕ'. Επειδή γάρ βεβούλευται, φησ\, πονηρά καθ* 
εαυτής, χα\ τών άδικεϊν πεφυχότων παραλέλοιπεν 
ουδέν* Ιφη γάρ, δειν χατακολσυθεΐν έλέσθαι τοίς 
Ιδίοις έρασταΖς, τουτέστι, ταΐς τών πεπλανηχότων ηιυιη,υΐΗΗβ Ιεπίυοι ο1)86(|ΐιβΓ6ΐατ); λάΐιββο, ςηοηί&ιη Ο άνοσίοις γνώμαις άπονέμειν της διανοίας τήν (&οπήν, ρΓΟ ίί$ ςα* 6^0 άοηίνί \\\\ , Ηίβ , ςυι ηίοίΐ ρΓοίαβ- 
ραηι, ύ96ΐηοιιΐ5υ8, ίηςυβιηι, %τζιϊά& α^ιι, ίύΌίτοο οο- 
§ίΐ»ϋοηββ 6]υε ίηβηβε Γ6ά<1λΐη , Γβ8ί8ΐ«ιηςιΐ6 ίοηίΐβΓ. 
δβρίααι βηίηα τ»8 β]ο8 8»(1ίου8, 61 ποογο οοβίηΐλΐη 
86ΐοίι*ιη, υΐ ηβί»«β 86ςυ8ΐαΓ «αΐ8ΐοΓ68 εαοε, ηβςοβ 

8ί1)ί Οθηϋϋθί1)11ββ ΤβρΟΓΙλΙ 86άαθ10Γ68 81108, 61140331 

εβςυί βο$ ΓοΓΚεβο, ηοο 681, 8(υο*!θ86 «ιΐ βο$ ηοηο- 
Γ^ηοΌε οο1βη(1ο84ΐα6 ίηοαηοη6Γ6 νοΙοβΓίΐ. δυίβδ >«ιι 
|»1θ8 ρπβΛουΐοβ αρρβΙΐΛΐ 6&8αβ ςαοβ βχρβποδ βδΐ 
Ιβγ«61; 1>6ΐΙ* άίεο, €αριίνίιβΐ68, Γδίηβιη, ρβποοίϋ, 
αΜυΙοΓη*™ 86Γ?ίΐϋΙβπι. Να ω δβιηβΙ & ΡβΓβίβ 61 Μβ- 
άίε $υη]θ08ΐΙ, ηοη ρβΓ οΐίυπι &ύ Β«ε1, ηβςυβ *ά \Ί- 

Ιϋ1θ8 80Γ608 »0660*6η&η(; 86(1 Π606886 6Γ&1, ϋΐ λ ΟβΟ 

οοηοβ*»» 61 οή&ΗεβίηίΑ 1ίο6Π&ΐ6 ρπν^ίί, 61 ςιι«- ώς μόνα πληρούσα τά εκείνων χαϊ επειδή προς 
τούτω τών δεδωρη μένων αύτ*, παρ 1 έμοΰ τοις ουδέν 
ώφεληχόσι τοΓς δαίμοσιν άνάπτει τά χαριστή ρια, 
ταύτητοι ματαίαν αυτής άποφανώ τήν σχέψιν, κα\ 
άντιτάζομαι γενικώς. Φράξω γάρ αυτής τήν δδδν έν 
σχόλοψι, χαϊ τειχιώ τήν τρίβον, ώς άν μήτε κατ- 
αχολουθήση τοϊς Ιδίοις ΙρασταΙς, μήτε μήν εΟρη χρη- 
σίμους τους πεπλανηχότας, καν εί διώχειν ϊλοιτο τυχδν 
α6τους , τουτέστιν, έγχείσθαι σπουδαίως ταΤς είς αυ- 
τούς τιμαΐς χα\ λατρείαις. Σχόλοπας δε εΤναί φησιτά 
συμβεβηχότα τψ Ισραήλ δυσχερή, τους πολέμους δή 
λέγω, τάς αΙχμαλωσίας, τδν λιμδν, τους κινδύνους, τήν 
έν δουλεία τριβήν. Γεγονότες γάρ άπαξ ύπδ Μήδοις χαΛ 
Πέρσαις, ούχ έν σχολ!) προσήεσαν τψ Βάαλ , ουδέ ταΐς Γ6Π168 Ι]ΐιιι1βσι ςυ« (Ιοπιι 1ι&οϋ6Γ*η1 , ΗΙίε 3016ΗΙ υ δαμάλεσι ταΐς χρυσαΐς * άλλ' ήν πως ανάγκη, τδ, χα\ 6&6Π168, 61 0*0ΠΐίΐΙ3ηΐίυΐη ]θ£[0 0ρρΓβ88Ι, 0011806118 

0*6 0&16Γ0 Γυη^Ί ηοη ροΒ8βηΙ, &6(! 1»Π)6ηΐ3ΓβηΐυΓ 

ρΟΐίϋβ, 61 Ι118Κ* »ΐΓΟθΊ88ίΠ)ί8 ΥβΙϋί 6ΐ)ΠΪ, (Ι&Πΐη&ΓβΠΐ 

)*ιη &6θ < υοΐθΓ68 ; ςυ&ηϋοςυίιΐ6πι βχ Γηιβίπι 8ρ6Γ8ϋε 
υΐίΐϋ&ΐβιη ηηΐΐιιη ωρβΓβ Ηοιιίβεβι. ΝίΙιϋ ςυίρρο «ά- 
(οΐίβοηίβηΐ ΒολΙ βοβ (ΙοΓβηάβηίβ, (ςυΜ βηίηι Ιι^οιιω 
ιαυίοπα ί«06Γ6ΐ?) 8οΙ οβηβ νίΐυΐίβ «Ηςαβηι οοβ ]υ- 
τβηϋί οιοϋυπι βχοοβίίΛηΐίϋοβ. ΕγλιιΙ οηίηα ε βυΓυαι 
006Γ8 ηι^ηοοηι Ιιοοιίηοιη, ι υΐ 80Γίρΐυηι 681 *'. Οο- 
βΙπιυηΐυΓ ίι&ςυο νί«, Π«ο ρ6θο&Γ6 80 ίιίε εβπιίίαιη 
&ι! ίιηρΓοοίΐαΐβαι ϋαικί οοηιρίαη&ηΐβ , 86(1 υΙίϋΐβΓ αυτής της άνωθεν, χαϊ φίλτάτης ελευθερίας έστερη μέ- 
νους, χαϊ ζητοΰντας μεν τά οίκοι, πτωχεύοντας δέ, καϊ 
ταϊς τών κρατούντων πλεονεξίαις πεπιεσμένους, ούχ- 
έτι μέν δύνασθσι τά συνήθη πληρούν * όλοφύρεσθαι δέ 
μάλλον, καϊ ταΤς άνηκέστοις καταμεθύειν συμφοραΐς, 
καταγινώσκοντας ήδη τών πεπλανηχότων, ώς ούδεν 
άπόνασθαι μετδν αύτοΖς τών έν έλπίσι χεναΐς. Όφέ- 
ληνται γάρ ουδέν, ή του Βάαλ έπαμύνοντος * τ( γάρ 
άν έδρασε τδ άφωνον ξύλον ; ήγουν τών δαμάλεων 
επικουρίας αύτοΐςέπινοουσών τίνα τρόπον, ι Χρυσδς,» 
γάρ ήν, ιέργα χειρών ανθρώπων,» κατά τδ γεγραμ- 11 ίβΓβιιι. χιν, 22. ί1 * Ρ»&1.ΐΛΐν,40. " Γδ»!. €χιιι, 4. 69 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΪϋ» ΙΝ 05ΕΛΜ ΡΚΟΡ1ΙΕΤΑΜ. 70 

μένον. 'Αποφράττονται τοίνυν αϊ όδο\ θεοΰ, μή χα- ^ ββρβηηΐβ, «βο β08 ρβπηΙΙΚηΐο βχρβιΐίΐβ ΓογγΙ, ςοβ 
ταλειαίνοντος τοίς φιλαμαρτήμοσι τήν είς φαυλότητα βΐυΐΐβ οοποορΐβουηΐ ; «Ι ηοΐβιιΐββ ιιιιρβίΙΙαηΐϊΐΓ, 61 3<1 
τρίβον, άποτραχύνοντος δέ χρησίμων χα\ ούκ έφιέν- Γπιββπι Ιΐ»αηβ6»ιι1, υ1)ί ίρδ» βιρβπβηΙΐ3 (ϋϋίοεπιιΐ, 
τος «ύτοϊς δι' εύμαρείας βσθαι έπ\ τδ φληνάφως ηβπιίηβιη ρβο^ηίβηι ιηιραιιβ Ι&ΙυηΐΝ). 
5οκοϋν. Ός άν ούχ έχοντες έγκόπτοιντο, κα\ μεταχωρεϊεν 1π\ τδ άμεινον, δι* πείρας αυτής έχμεμα- 
ϊηκότες, ώς ίστι παντί τω τδ πλημμελεΐν ούκ άζήμιον. 
Καϊ έρεϊ, Πορεύσομαι, καϊ έχιστρέψω Λρδς τδν 38 Ει άί€€ΐ : ν«ΑΜΚ, α ηητίατ αά νιηι» ««α» ρΗοηηι,ηιιία ηιβΓιηι ιιιίΛί ίνηΰ βταί, ηναιη ηηηο. 

XVI. δβηκΐ 3(1ηοο ΟΓλΙίο οοηνβηίβηΐβπι βίΜ ιηο- 
ύυιη : 4ο ιηιϋίβΓβ βίςυιιΐβιη πιβτβΐΗοβ *ο ίηϋίο «β- 
ςοβ »(1 βηβιη ίηβιίιοΐα 681. ΜοΙγοο, ίηφίίΐ, ραοίΐβΐΜΐ 
βαω εοηβίΐίί, 61 ύίββΐ : Υαιίαιη 3ϋ νίπιιιι Βιβή» 
ρποκη, <μΓι* ιηβϋυβ πιϊΐιί Ιυιιε βΓαΐ φΐιιη ηοηβ. 
β ΥβΓνίΜίΑΐηβη 6ΐί&ιη ίη Ιιοο υηίνβΓβοταιιι 0βυιη, βι ιν 
ιγ4 ϋΟΓΓίρίβηΙβω , βΐ ΐϊΐιι1ϋ««ο<1ΐ8 βοηβυΐβαΐβιη, ©ι 

ρΙ»£'ΐ5 3ιΙΙΐί56η<]|$ 608 ςϋί ΛΒβΓΓ3¥βΠΐηΙ, ΓβίΓΛίΐβΠ- 

«6ΐη» βι α(1 5»1οΐ»π3 ίηιαιιιϋηΐβιη ίηΐυβκ. Οαηι βηίιη, 
ίηςυίΐ, νί&β ευ*8 8ϋ(ϋί>ιΐ8 8βυ ραΐίβ οίκορϋβ ιηίιηαύ- 
Τ6Π6ΐϋ, Ιυηο Ιαηο ηηιίαυίΐ οοηδϋίοιη ; 61 <\μοά *£6Γ6 
νβΐΐβ ρΓΦβΙαΜ, Ιπδΐίΐηιβ ηοικίαπι ϋίβρδίβ, νβΐ 86ΐ* 
61 ροβΐ βχρ«ΓΐβηΓ»3ΐη 3ΓπρΙβΐ. Οϋί^βΙ βηίιυ Ιυηο & 

060 ρΓ968€ηρΐβ , 61 ρβοοαίίβ ηιβϋίο ίη ΐ6ΐηρθΓ6 €0111- 
ηιίββίβ, υΐ ρπιάβηΐί πιΐίοοίηαϋοιιβ ρθδΐη»1>ίΓΐ5, *ϋ 
νο1<ιηΐ»ΐ6ηι ρπβΐίηί ουίΐυβ 66 ρο8ΐιηο<Ιαιη Γοοίρίοι : 

61 <|ϋ» 06ί βαηΐ β(ΙιηίΓ3ΐ>ΊΐυΓ; (Κββηπιίηβφώ Ιικοηι• 

ρ2Γ&1)ίΙί ρΓ«06ΐΐ6ηΙί3,[νβΐΗΐ 6Χ 86 β1)Πβΐ3ΐβ Γββίρίβηδ, 

νίχ ι»ιΐ(ΐ6ηι ρ€Γ»ρΐ€ΐ«ΐ• Οα&πιοΙ>Γ6ΐη οαβΙί^Γί ιηίηίαηβ 
Ιη6οαιηιο<ΐ8(, βίβί ΓοΠβ ρ6Γ 86 οιοΐβδίίβηι ^6η6Γ8ΐ. 
Κα\,τούτο «ΙδότεςοΙ προφηταί φασι,ι ΠαΚευαον ήμ<2ς, Ο 0«ο<1 ρΓορΗβΚβ 86ΐ6η(68 , άΐουηΐ : ι Οογγϊ£6 ιΐθ9, Ιτδραμον τύτ πρότεροι, δτι καΛωςμα ^ τύτε ή 

Ι ζ^'• Σώζει μέν 6 λόγος ϊτι τδν αύτψ πρέποντα 
τρόπον • ώς γάρ έπ\ πδρνης γυναιχδς άπ* άρχης συν• 
τέΟειται μέχρι τέλους. Διά τοΰτο, φησ\, δτι μετά- 
γνώσεται, χα\ 4ρε?, Πορεύσομαι πρδς τδν Ανδρα μου 
τδν πρδτερον, δτι χαλώς μοι ζν τότε ί) νυν. Πλην 
Λθρει χάν τούτιρ τδν των δλων βεδν χαΐ έν δργ^ παι- 
δεύοντα, χα\ ώφελουντα ποιχίλως, χα\ ταΤς των δει- 
νών έπαγωγαΓς Ανασειράζοντα τους πεπλανημένους, 
χα\ μεταποιοΰντα πρδς τδ συμφέρον. "Οταν γάρ , 
$η<Λν, άποπεφραγμένας Γδ^ τάς εαυτής δδούς έν 
σχίλοψι, τότε δή τότε μεταβουλεύσεται , χαΐ δπερ 
^ν αμεινον έλέσθαι δρ^ν, οΟπω των ανιαρών είσββ- 
€ληχδτων, χαν γουν όψδι χα\ μετά πε?ραν αρπάση • 
αγαπήσει γάρ τότε τα τζαρ^. βεφ, χα\ τών μεταξύ 
πλημμελημάτων ώς έχ λογισμού του σώφρονος άλο- 
γήσασα, μεταχωρήσει λοιπδν πρδς τδ θελήσαι τδ έν 
άρχαίς, χα\ θαυμάσει τά παράθεφ, χα\ άσυγχρίτοις 
αυτά διενεγχόντα διαφορα?ς, χαθάπερ έχ μέθης άνα- 
νήψασα χατόψεται μόλις. Ούχουν ούχ άνόνητον τδ 
^ταιδεύεσθαι, χαν εΐ έχοι τυχδν τδ παρ' αύτοΰ λυπούν. Κύριε. » Γράφει δέ δ θεσπέσιος Παύλος* ι ΕΙ παιδε(αν 
υπομένετε, ώς υΐοϊς ύμϊν προσφέρεται δ θεός * χίς 
γάρ έστιν 6 υΐδς, δν ού παιδεύει πατήρ ; ι Δείχνυσι 
δ% τδ &χ του πατδευεσθαι γλυκ» τε χα\ δνησιφόρον, 
οδτως λέγων * ι Πάσα παιδεία πρδς μεν τδ παρδν ού 
δοχεΤ χαράς είναι, αλλά λύπης• ύστερον μέντοι χαρ- 
πδν είρηνιχδν τοΤς δι' αυτής γεγυμνασμένοις άποδί- 
δωσι δικαιοσύνης. » 

ΚαΧ αΰτη ού» §γτω, δη έγώ έδωκα αύτ$ τδν 
ίταοΤτ χάί τδτ οΤζοτ, καϊ τδ ΙΧαιογ % χαϊ άργύριον 
έχΛήθντα αύτχ(. Α0τη Μ άργυρο, καϊ χρυσά 
έποΙτχσ8 νζ ΒάαΛ. 

ΙΖ'. 'Οτι μεν οδν ούχ άν Ιλοιτο, φησί, τοϊς Ιδίοις 
Ετι χαταχολουθεΤν έρασταΐς, ούχ άν Ινδοιάσειέ τις• Οοιηιηβ >9 .ι Εΐ86ηΙ>ίΙ Ρ»υ1ϋ8 : ι δι <ϋ»€ίρΙίη8ηι 808ΙΪ- 
ηβιίβ, (αηφί&ιιι ΟΗίβ νοϋίβ οΟίβΓΐ 86 0βυ8. Οιιίδ βηίιη 
β1ίιΐ8, ςυβίΏ ηοο οοΓΓίρΐΙ ρ»ΐβΓ ιν ? ι 06ίη(ΐ6 <1ίδα- 
ρΐίηββ βϋανίίΑίβηι 61 οοιηηιθ(1ίΐ3ΐβιη Ιιίβ νβΓΐ)ί8 6χ- 
ρΐδηαΐ : ι Οιηιιΐβ ίίβοίρϋηί ίη.ρΓΛδβηΙί ςηίϋβιη νί- 

(ΙβΙΟΓ ΠΟη 6886 £[8Ι1(1ϋ 9 86() ίϊΙΟΒΓΟΠβ; ροβίβα 8016111 

ίΓαοΐιιηι ρίϋίΐίβδίηιυηι βχβΓοίΐαίίβ ρβΓ β»πι Γοϋίίίι 

]ϋ8ΐίΐί« 1β . > 

Υεα$. 8. Ει ίρ$α ηοη ?ο§ηονί1 9 ηνία *%ο ιΜΊ Η 
[ηιτηεηίΗτη, εί ν'χηηηί^ €1 οίαιτη, €( ατμηίπιη ιηηΐιί- 
ρΐίόανί €ΐ. Ηαο απίναι α^βηίεα α ααηα (εαί Βα«1. 

XVII• Οαίη ι^ίΐϋΓ ηοίίΐ 8ΐηρ1ιο8 86ςυΙ 8πι&Ιογ68 δαοβ, 
ίηΓ|υίΐ, ηβπιο (1υΙ)ίΐοΥβπΐ. Ηοε βηίιη ρΓΟϋβ 61 ίββίΐ- Κατορθώστ) γάρ τοΰτο, χαϊ λίαν εύχόλως, τψ φράττε- Ηπιβ ΛβΙ, 81 οΙϊδβρίβίΟΓ νίί 6]ϋ8, 61 ο!)$ΐηΐ3η!ιΐΓ ββ- 'σθαι μεν τήν δδδν αυτής, χα\ τάς τρίβους άνατειχί- 
ζεσθαι, χα\ χατ' οΰδένα παντελώς εύοδοΰσθαι τρό- 
πον. Επειδή δε πρδς τψ θεδν ύπάρχειν οΓεσθαι τδν 
Βάαλ, άνατέθειχεν αύτψ χα\ τών ψμο 9 έμου χεχορη- 
γη μένων αυτή τά χαριστήρια, χα\ πρδς τούτο βου- 
λεύσομαι τά είχότα , ώς άν άναμάθοι , τίς δ διδους, 
<α\ τών δλων έχων τήν έξουσίαν. Δέδωχα μεν γάρ τά 
^ωαρχή • σΤτον, χα\ οίνον, χα\ ίλαιον, χαϊ άργύριον 
ι πλήθυνα αυτή. 'Αλλά ταΐς έμαϊς φιλοτιμίαις ευχάρι- 
στη σαι δέον, είς δόξαν αυτά πεποίηται τή Βάαλ, δ δή τής 
έσχατης έστ\ν αναισθησίας τε δμοΰ χα\ αχαριστίας 
άπόδειξις εναργής• χα\ ούχ άνιχάνως τδ χρήμα έχει ηιίΐ36, 61 ΓβΙ)ϋ8 υΙ^ΐυΓ πιίηίηιβ οηιηίοηι ββουηϋίδ. 
Οϋοηίίΐη νβΓΟ ρΓΦίβΓςιι^ιη ςυοά Βα&Ι ρπο 0βο Γβρο- 
ϊΛήί 9 βιίαηι ςυ» α ηιβ δυρρβιΙίΐ3ΐ3 ΓυβΓ»ηΐ, βκΐβιη ίη 
ββοβρϋβ Γβΐυΐίι, βίηυβ £Γ&ΐί88 β^ίΐ, βΐίαηι ρΓορίβΓ 
βοο 8ΐ3ΐϋ»πι οοηδβηΐ3ϋβ3 , υΐ (1 ίβΟΛ Ι ςπίδ δίΐ ςυί (1β- 
άβτΐί : 61 ροηβδ ςυβηι δίΐ οπιηίϋΐη ροΙβ8ΐ3δ. 06<ϋ 
βηίιη \ί(» 8ΐΐ3ΐ6η(&η<]£ ηβοβδδίπβ ; ίΓυηιβηΙυηι, νί- 
ηιιπι, οίβυπι, βΐ βΓββηΙϋηι ηιιιΙιιρΙίοΛτί βί. ΥβΓυιη 
39 οοπι η»υηίΠββη(ι'33 ηιβίβ §Γ3ΐία$ ϋβυβΓβΐ, 63 ίη 
(Ιβοιίδ βΐ βΙοΓίίπι 0331 οοπνβπίΐ, ηηοά βχΐΓβηιΙ 8•ηβ 
βΙυροΓίδ δίιηυΐ εί βηίιτιί ίηβΓ3ΐίβδίιηί ηρβΠυηι β$1 
8ΓβΐιηΐθηΙυηΊ : βΐ 30 Οβυιη ςηαηΐυηινίδ οιηι:ίδ ηιβη- «• αβΓβηι. χ, 21, ■* ΗβίΓ. χιι, 7. ■• Η,υ. ϋ. ?ι δ. εγριιιι λιεχαμοβινι ακοηιερ. 72 

Μΐ6ΐοαΐοΐ8 ίοοίοαι 61 ρπβίηει» ωβιϊϋδδίηιο βχαεβΓ- Α προς γε τδ δείν χα\ σφόδρα δικαίως παροτρύνακ 
1>λθ<1αιη Εοΐ&αΐ. βεδν, κάν εΐ πάσης ήμερότητος πηγή νοοίτο χαϊ 

γένεσις. 

Πάνδεινον ουν άρα, χα\ δίκης ούκ άμοιρουν, των 
καρά θεού χαρισμάτων τήν φιλοτιμίαν άνατιθέναι 
ζητείν τοϊς τήν δόξαν αύτου παραλύομαι, τουτέστι, 
τοϊς άχαθάρτοις δαίμοσιν, δ δή χαϊ ποιου σι των έν 
χόσμψ τινές. "Ελληνες 6ε οίτοι, χα\ αίρετιχοί. Οι μεν 
γαρ, θεοΰ δίδοντος άνθρώπφ σοφία ν χα\ λόγον, τήν 
της εύγλωττίας δεινότητα ταΐς των δαιμονίων χαρί- 
ζονται δόξαις. Τα δέ γε των αίρετιχών θεομιση} χαϊ 
ανόσια στίφη πολύπλοκων εννοιών εύρέμασι κατασί- 
νονταί τινα,ς, καΐ τον των άπλουτέρων χαταστρέφουσι 
νουν, χα\ παγίδας Εστησαν διαφθειραι Ανδρας, κατά 
το γεγραμμένον, Ούκοΰν αμφω τετιμήκασι τον Βάαλ, (ΪΓονίββίοιαΒί 661 φΙΟΓ €1 ροκι• ύΐβοοοι, Κίκι-»- 
Ιίΐβίβπι ΙκικβαοΐΌΊΟ * Ρβο ρηβεΐϋοηκο ία νβΙΙβ 
ββοπ&βΓβ, φιί βίυδ α,Ιοήαηι ίαιιηίουυοΙ μ ρπ>βΐ£θοΙ, 
οοο 681, ίηιαιαικίϋ οΊεαιοιιιΐΜΐβ, ςοο4 ^αίά»ιη ίη ι«γ- 
ΓΪ5 ίαααηΐ, Ογκοι ροΐα, βΐ οφιόιϊοκ Νειη Ηϋ, οοοι 
1>6υ8 οοοαίοΐ &*ρί60ΐ'ΐ80ΐ 61 οηΐίοοβοι ίωρβηίνβηΐ, 
βίοςρβοΐ'ι» »ο« ί&οοϋοΐβαι ύκιοοουη ηοηοηοαβ οβ- 
ΙβοηηοΊε ΙΟΓκΐοοίοι-. ΗβΗοϋοοπιοι οίκο» 1)60 6*08« 
61 ίιιφ« ιογο» άοΐοβίβ οβοΐβοΐίοηιηι Ιηνοοίίβ φικ- 
ΙιηΜίαια οοοβοι, 61 βίιορίίαοηιοι α»χιΐ68 ρβτνβηιιηΐ, 
61 1»ςα608 *ϋ ρ6Γ<ΐ6ο4θ8 οβιηί**, βίοα* κτίρΐιιηι 
681 λ % ριηνβπιηΐ. Αηοο φΐοΓ οοΐαοηοΐ ΒμΙ : 61 
Ιιοΐοηι ηοα τοίυΐ βχ άΊνιΊϋβ, φΜί Μ6016 66πιαι>ΐατ, ^ μόνον δέ ούχ\ καθάπερ έκ πλούτου νοητού λαμπρό ν 61 Λά Ώβ\ια\ ρβπώβαΐ, ργο βρΙβαάΉο οηοΟκαι»!*, 
*ύ ίΐΐίυβ ίαΌΗ α,ΙοΗιιη οιΥβται*. Ει ίΐ«, ορίιιοτ, βρ}~ 
παι*1ίΐ€Γ οοο>6Μ6θ1ί88ίαΐ6 ίοΐέΜφίατ ςικκΐ ά'Λΐ&τ: 
Ε*ο άΜ ίΓοηβαιοπι 61 νίοοιη 64 οΐββπι, *χλψ- 
^βηίαιη ΠΗΐΙιίρΚοονί βί : ίρβ* Τ6Γ0 *γ£6ο*6* 61 »υ- 
Γ6* ίβίϊίι Β*&1• ΤΓΐΙ>οβοά* βαηι ί*;ίΐοΓ Ββο φι» ΒοΙ 
εοοΐ~ Οοΐοηη βαίαι 61 ρη&ίιοΐΉη οηηιααι 1κ»οο- 
ΓυΐΒ ηοΜΓΟΓυιη ΐο6ϋΓ»Η βοονοιιιΐ μβΓ β*, ςα» «5 
ιρ80 Ια1>β©υ8, •βα ΙΗιμΙεμ &ί( ογλΙιο, &βιι *ύ ι»Μ 

1ΙΙ3Τβΐ6ΤΜ:ρ6Γ6ίρ|6Β4« 81608 ίίΐβΐ**. 

Υβλ9. 0, 40. Ρτορκτ Ηθ€ τηχΠατ, 41 ί•11**ι ίηΐι- 
βιυη ιλ€»ϊη ήι ί4*ροη έπα, »ί νίηηη% «μμιιι «ν /«»- 
Ήτβ «ιιο, «( αφταη νβ$ώη$»ΐα «**«, ε! /ι«ι«α μμ, ανάθημα προσκομίζουσιν είς δόξαν αυτών τά τερ\ 
Θεού. Κα\ τονΐο, οΐμαι, έστ\ πνευματιχώς ευ μόλα 
νοούμενον, τό 4 *Εγώ δέδωχα τδν σΓτον, κοΛ τον 
οίνον, κα\ τ6 Ιλαιον, χα\ άργύριον (πλήθυνα αύτ^ * 
αυτή δε άργυρε, καΐ χρυσοί έποίησε τ| Βάαλ. Άνα- 
Οετέον οΰν Αρα βεψ τά αύτοΰ. Τον γάρ τοι παντός 
ήμίν αγαθού δωτηρα χα\ χορηγών χαταχρυσουσθαι 
πρέπει δι* ώναν Ιχοιμεν παρ* αύτου, καν ει λάμπρος 
είη λόγος, καν ει ^ιους έχων • επιτηδείως προς το δύ- 
νααθαι νοεΖν αληθή μυστήρια• 

Αιά τούτο έΛίοτρέψω, χώ, χαμίοΰμαι τότ σΐζοΊτ 
ρου ηοΘ' ωρ«τ αύτου, ηαΐτότ οϊνότ μου £τ χαφφ 
αΰτον, χαϊ Α^εΧοίψαι τά Ιμάτια 4»ν > ΧΛίτά'όύό' *£ 4ρ£ήα*ί ί$ηοΜΐηίαηι €)%$. Ει ηηαο Ψϋ9€ΐα1η> ε«- *» ηά μου, του /*ί) χαΑύατ&τ τ^τ 4σχ^μοσύτίξτ έκ« <ΓΗβ4 βαιη α> ηαιι« »εβ. 

XVIII. 06ΓΙΗ8 4ΜΟΠΜΚ10 01108108 %\1 «οΙαΙΟΓΟΟΙ 66» 

ηυ» (Ιβίβοΐβτβ βοίβηΐ , 060 ίά ίηαΐΗίΐβΓ ? δίοοΐ οαη»- 

4|06 ΤΙ3Π1 €^08 μ&1ΐ8 (Ι&Διίβ &8Ρ6Γ0ΓΙ *ά 600ΐρΐ60ΐ60<Ια 

•οΙοοτίοΓϋ ίο4αο60Αΐ, ίαοιβόφίςοβ τβΐ ίηνίΐαο) ά\- 

66Γ6 : ΚβΥβΓίΒΓ «<Ι νίΓΟΟ) 106010 ρΐΊΟΓβΠ), <]υθΟΙ8ΐΟ 

ιηοϋοβ ωϋιί ΐαοο €γ»ι^ ςο^ηι αοιιο, 6«ρβχίβούΑ 

6ΗΙ01 €0{00ηΙ ν ψΐϊά ΟΐίΙίΐΑίβΟ) οοηοίΙίαΓΰΙ, 61 111 
1101008 ρΐ«6ΐ&Γ6ΐ 1ίθ60ΐ6Γ Ο60Ϊ1&Γ6 Ι ίΐϋ 81 ΑΟΜοΙβΙΌ^ 

ίοφιίΐ, ςυκ ΐ062 βοο!, Ιοοο οοιοΙοιοαΊβ βτοβαΐΟΓβιη 

Μ<μΐ»6ΐ, 6(<Ι«ΠΙ6θίΐΜΙ8 ^Γ0ΐ8Ο1 86 6Χθίθ6Ι > 6 0*6812061; 
#08406 ?6Γβ «1608 ΟΓΟίΐΓ&Π, 0( βΙίΑΠΙ 8ϋ)Ί 8θΙ>]66(6Β αυτής. Κλ\ *ύτ ά*οχαΜ#ω τή\τ άχαθαραίαν βύ- 
της έτώχιοτ τώτ ίραστώτ αύτης, ηοΧ οϋδεϊς ου 
^ή έξέΛφαι αύτήτ έχ &ιρ6ςμο%. 

ΙΗ'. 'Οαοίς δπως ήπείλησετήν άφαίρεσιν των κατ- 
ευφραίνειν είδότων, χαϊ τοΰτο χρηαίμως• ώσνερ γάρ 
τδ άποτραχύνεαθαι τοΖς αχόλοψι τήν όδδν αίιτής επί 
τδ έλέσθαι φρονείν τά άμείνωπαρήνεγχε» παρεσχεύα<χε 
δέ ώσπερ καΐ ούχ έκουσαν ειπείν, Έ πιστρέψω προς 
τον άνδρα μου τον πρότερον, δ:ι •καλώ^ς μοι \ί τότε, 
•Ι) νυν εγνω γάρ δ(ά πείρας .τδ -τελούν είς &νηοΗχ, 
«*\οΙς ^ν άμεινον έμφϊλο,χωρεϊν ούτως ει λαβοιμι τά 
έμαυτου, φησ\, τότε δή πάντως ζητήσει τδν χορηγον, 
«αϊ παύσεται του ^ϊν άνάπτειν το^ς δαιμονίοις τά 
χαριβτήρια» οίε σθαΖ τε δτι θεο\ χαιά αλήθειάν είσιν, 
^ορτί8ΐίοοιηΓ6ΐί€ίΐ8ΐ6ΐηΓ6βΙίΙιΐ6Τβ4^4θ6&οΙ.Εΐ(βηι-1)^ μ\ άνασώζειν δύνασθαι τους ύπΆύτοΓς γεγονό- Β6Γ6 80Ο ΓΓΙΙΒΙβομίΟΙ, 61 ΤΙ0001, 61 1Ϊ0160 ΙοΙ&ΙΟΓΟΟΙ 
ΛΪΟΑΙ, «Αΐΐ6αΐίΙ>08 ίΟΓίβ 600 ΙβΟΐρβΤβ ΓΓΟ^ίΙΚΙβ, 61 016- 
ΙΟΓΐΑ4ί6 6»8 α\ΒδϋΐΟ60ΐ6, 01 10 16ΓΓ0 ΟΟΐβΙκ!» 1»00Γ68 

ΐοοοββ Γαίεββ ιο1βΓαΚ>8 ορρΑΓ6θ(• Οοοά 8ί ςοιβ ομΙϊι 
ίηΐ©ίΠ$βΓ6 4α0χο8 ίπιοιβηΐο - 61 νίαο βοο (βοιροηβ 
ρΓίηίαιο ίΗ, οΐροΐ6 η)Υ8ΐίΰΑ υβθ6ΐΙίοΐίοοβ ερο1αΐ08 # 

ΡΓ006 ίθΐ6ΐ1ί£6ΐ..Ι•Ιθΐ63 001601 ϋίοΐΐ 80Ο6Γ00Ο1 ΟΟΧΗ 

Ιίοοι , ςαο ςοοβί οβορβηοβ ςοίβρίααι ο>οογο8 βηΐ ; 
5ΧΙΓ8 μΐ οοο ]αοα ν^ϋβ 0*60608 , &6ύ οΑπιοϋοοι ίοόβ- 
οβοβ, 61 ΐοαςο&αι πικίοε ίηΐβΓ ηοοιίαββ ρβποαηβΐηΐ• 
$ίο βΓβο οοΐοϋοοοοι ΙίοΐβΟΓΟοι, 06 Ιβ£*ηΐ ίβηοηοί- 

0)801 β]08, 10ΐ6ΐϋ£*8 ΙίΟΟί. ΚβΥΟίΟΐΟΓΟΟΙ ρΟΓΓΟ ίθ1• τας. Καλ Ιν χαιρφ δέ λήφεσθαι τον σίτον, χαϊ τδν 
οίνον, καΐ τά όθόνια ψψ\> ψευδόμενων τάχα που 
.κατά χαιρους τών καρπών, χα\ υστεριζόντων αύτοις 
των ώριμων ώς ^ταίους άνατλήναι κα\ τους έπί γε 
τ ί γηπονία πόνους. Ει δέ δή τις Ιλοιτο νοεϊν δτι 
σίτου καΐ οΓνου στερηθήσονται κατά καιρούς Ιου- 
δαίοι, της μυστικής ευλογίας έχπεπτωκότες, συνήσει 
καλώς. Όθόνια δέ φησι τήν όίονεΐ περιστολήν, χα\ 
τ*)ν άνωθεν έπικουρίαν, ύφ' ξ γεγονως Ισται τις ευ- 
σχήμων. ΕΙ δέ ίξω φέροιτο, περιχαλλής μέν ούχέτι, 
πολύ δή λίαν άσχημων, κα\ ο(ονε\ γυμνδς διατελέσει 
χατά τδν χόσμον. ν ύδε μέν ουν τήν τών όθονίων νο^• •• Ρ8αΙ. ι.τι« 7, 75 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒίυδ ΙΝ ΟδΕΑΜ 1'ΚΟΡΗΕΤΑΜ. 74 σεις άφαίρεσιν, υπέρ γ» του μή καλύπτισβαι τήν Α ηιυηάίΗιιιη, 61 60Γ&ιη Βΐη&ΙοΗΐΗΐβ φ* ρΐΌΜίκΗ *ο άσχημοσύνην «ύτης* Αποκάλυψαν Μ τήν άχαβαρ- 
σίαν α6ής επαγγέλλεται * »1 *<*ν *Ρ*•*ών αυτής 
εναντίον, χατά τοιονδε τινά τρόπον, ©"ν έλέγομεν 
άρρίως, δτι περιπεσούσα τοϊς σκολοψι, τουτέστι, τοίς 
έχ το6 πολέμου χαχοϊς, χα\ ταίς δτι μάλιστα χατα- 
«λήττειν δυναμέναις ουμφοραίς, κα\ αυτών αμελήσει 
των εν ύπολήψει θεών, ούχ έν σχολ|| προσάγουσα 
θυσίας αύτοίς, ούτε μήν τά συνήθη πληρούν δυνα- 
μένη προς δόξαν αυτών. Κατακερτομουσα €1 μάλλον, 
ώς ού&ν αυτών άπσνασβαι μετον, κα\ χατονεώίζουσά 
πως το άναλχι παντελώς, ι Υποστρέψω , ι φησ\, • πρδς 
τον άνδρα μου τον προτερον, δτι καλώς μοι ήν τότε, 
Ι) νυν. ι "Οταν ««(νυν άπαμφιέσω μεν αυτήν τής 
παρ* Ι μου, φησίν, επικουρίας» πβριπεσοΰσα 6% τοις πιοϋο φ» ]3ΐ» 4ιοβ1>*ΐϊΐΐ)8• Ουοπίβιη ουιη ίηα&ηΐ 
Ιη ρ*Ιοβ, Ιιο* 681, (η 6*1*αι1ΐ8ΐ68 ΜΒ, βΐ (η Λ61Η- 
ιτιβιΗβ, ςα» ρ*Γ66ΐΐ6Γ6 ηιχίηιο ρο88ΐιηΙ, βΐ ίρβοβ 
ςαοβ ρυΐ*Ι)»ι η6£Γΐ£6ΐ όβοβ, ηοη (η οιίο ϋβ ΙιοδίΙ»» 
ΙηιΐΒοΐΜΐβ, η60 οοηβιιοα αά Ιρ8οηιη βΙοΗβπι ρΓβΒ- 
>1»Γ6 ροιίβ. Ουίηίιηο εοηνκίίβ ΙηδΟϋΐαηβ, υΐ ΙηυΐίΙβ*, 
61 φιο<)*ιηηιο<)ο ευιηπίΕΐη ίρβίβ ΙιηΐΗδοίΙΙιΐβιίβηι βχ- 
ρηώηιηβ : ι ΚβνβΓΐ3Γ, ίηςυίΐ, αύ νίπιπι ιηβααι 
ρΗοΓβιη, ςαοηΐ3πι ηιοΓιιΐΒ ιηΐΐιΐ ιαηο βπιι, ςυβπι 
ηαηο. ι <}α*ηο7> Ιλ;Κιιγ, ιηφιΐΐ, βχυβΓΟ Ιρ&αι &ιιχί• 
ΙΓιβ ιηβίδ, 61 ίη αηιΙ» όβνβηβΗΐ, ΙιοηΟΓβιηςυβ 61 <Π- 
Ιβοΐίοηβιη βοηιπι οοηΐβπιρββπΐ, *η!ιηοί]ΐΐ6 33£Γοΐο»ο 
ροΒηίίβηίβ ίρ&οβ (ΙβδροβΓίι, Ιυηο Ν1ί8 Ιηά66θηι ν'ιάβ- 
ΜΙιιγ. Ναηι ςυολύ ΙΙΙίβ δαβνΐβ 61 μιιΙή βρβεΐαΐ, ο»- οεινοίς , χα\ της είς αύτους άλογήση τιμής χα\ Β Ι*πΗθ83 ροιίιιβ νΐάβαΙιΐΓ «666886 681 , 81 ηβςυβ οιιηι αγάπης, τότε χαί αύτοίς άσχημων όαβήσεται , σα- 
Θρφ χα\ χολάζοντι νψ οΊαΐΓίύβ&αα καΐ αυτούς. Όβον 
γαρ φ»ι είς το έκ«ίνο(ς ήδΐ» χαΛ φίλον , τληιβαθή 
μΛλλιν ύρΟαβαι χρή• Κα\ ούθ• έν αυταίς ου σαν ταΐς 
έσχαταις συμφοραϊς, τών αύτοίς Φοχούντων έπιλαν- 
θάνβσθαι. Ούχοϋν δβον ήχ8ΐ <1ς το έκίίνων θέλημα, 
χα\ παρ* αύτοίς άσχημων 6 Ισραήλ, οΟς νβνόμιχβν 
αΐναι Οίους» ού μέχρι «αντος άγαι^ν ή ρη μένος. Δο- 
χ«ϊδέ μοι φάναι τι τοιούτον δ μακάριος Ηλίας ' ι "Εως 
ιιοτβ ύμβίς χωλαν*7τ* έπ 4 άμφοτέραις ταίς Ιγνύαις ; 
ΕΙ Ιστι Κύριος 6 βεος, «ορεύεσθε δπίσω αύτου. Ει 
Α 6 Βάαλ αύτος, πορ«ύβσθ« δπίσω αύτου * ι 9 έτέρωθί βυιηιιιίβ «οιιΟιοΐβΐυΓ πιΙββΗίβ, 60Γπΐη 411& ίρβίβ ρΙ»- 
€6111 01)ΙΪΤ{8681ΙΙΓ• 0ιιο<1 61^0 8ΐ<1 6ο^πι ΥοΙοηίλΙοιιι 
»1ΐί!16ί, 61Ϊ8Ι11 8ρ0<1 Ιρ808 ς008 ρΐΐΙ»νΐΙ (ΙβΟβ 6886 <1β- 
ίΟΓΠϊίδ 681 ΐ8Γ»6ΐ, <|Ι18ΙΙ(Ιθ 608 ϋΙ1ί{6!^ ΟββδΛΤίΐ. Εϊί- 

βϋιηο Ρογγο Ιίΐβ ηαίφίίπι ιΙΙχΙββο 1>β&ΐαιη ΕΓιΐιη : 
ι υβςιιβςοο νθ8 €ΐ8υ<ϋο1)ΐΐ)8 &ιοΙ)θ5α8 ρορΙί;ίΙ>Ν8 
ν68ΐπβ? βΐ 681 Οοηιίηυβ Οβαβ, !ΐ6 ροδί βυηο ; βί 8ΐι- 
ΐβηι Β^ιΙ 68(, 116 ροδί βυαι Μ . > Οαοιΐ »1Λί ίίι : « Αηι 
Β&αΙ Β3»Ι, &αι Ι>βο Ι>βο. ι Νβηοΐηβιη λοίβιη 608 Ιίϋ6- 
ΠΓβ ροβββ, ηΰί 86ίϊϊβϊ Ιη \τάϊύ 06ί ΙηοΙάβΗηΐ, ιιβο 

βΠββΓ6, 61 1ηβΐ3ϋΓ2Γ6 ςϋβΐΠ Οβυβ ρπ>]6€6!ΐΐ, 6816Π- 

<]'α οαηη 6\χ\ί : ι Νβιηο βηιβι β3ηι <16 ιχι»ηυ πιβ». ι φησιν*• «"Η Βά*λ, Βάαλ ή βεφ βεψ » "Οτι Λ ουδείς άπαλλάξβιβ τους άπαξ ύπο θ ε ία ν γβγονότας δργήν, ο4€* λν έρθώοϋέ τις τον χατε^μμένον παρά βεοΰ, 
|χ χειρός μου. ι 

ΚβΧ αποστρέψω χάχτας τάς εύρροσύτας αύ- £ 
*ης% έορτΑς αυτής, καϊ τάς νσυμηρίας Λύτης, *<& 
τά ΣάΜαχΛ αϋτ%ς, καϊ πάσας τάς ΛΛτηγύρβις 

αϋτνς. 

». 01 γάρ δλως τοϊς οδτω σχληροΤς κα\ άφύ- 
«τ«ς Ινβιλημμένοι χαχοίς, ώς χαΐ ύπ6 χείρα γενέ- 
σθαι βαρβαριχήν» κα\ εν βορυχτήτων μοίρα δουλεύειν 
έχθροίς, «ώς Αν έορτάσειαν ; ΤΙ ποίον αν ίχοιεν εύ- 
φροσύνης χαιρον, οΙ τα?ς οΟτω δριμείαις χατηχθη- 
μένοι φροντ(σι, κα\ αφορήτοις λύπαις έντετηγμένοι ; 
Καίτοι, πώς ούχ άμεινον εκείνο νοεϊν, ώς πρέποι αν 
μάλλον τοίς είς τούτο ταλαιπωρίας ένηνεγμένοις , 
άναχραγεϊν τ6 διά τής του Τάλλοντος λύρας εδ μάλα 
παραφωνούμενον* ι Έπ\ τών ποταμών Βαβυλώνος 
εκεί εκαθίσαμεν, χα\ Ιχλαύσαμεν, έν τψ μνησθήναι δέδειχεν εΙπών τδ, ι Ούδεις ού μή έξέληται αυτήν 

41 νΕΚ8. 11. Ει ανίΠάηι οηχηε* ΙαΐΗϊα$ φ$ 9 
ίοΐαηηίιαίη 6)Η» ει Μοηιαήω φ$,εΙ ΒαΜαία β]**, 
$1 οιηααΜ βαίν'ιίαΐί* ί/«#. 

XIX. Οϋί 6η!ΠΙ Ρ1Γ0Γ808 8(160 836ΥΙ8 61 ίπβΐϋ- 
Οΐ2ΐ1>ίΗΙη]8 ΟίΓΟΟΙΙΙββρΙΙ 6ΠΙΙΗ 1π6οηιιηο4ΐ8, αϊ 61 Ι)•γ- 
1)3Π8 80^6611 6886111, 61 III 1>βΙΙθ ΟίρίΙ •6ΓνΐΓ6ΙΐΙ, 

ςυοΐΏθ(1ο Γε$1απι οβΐ6ΐ)Γ3Γ6ηΙ ? *ιιΐ ςυβπι ΙβιΚί» 

0ρρ0Γΐαηί(8ΐ6ΐη )ΐΑΐ)6Γ6ΙΙΙ, φΐί 18Π1 Α6Γ1οαβ ΟϋΓΪβ 
▼6Υ31)8Π10Γ, 61 ίηΙθΐ6Γ8ΐΤ(1ί8 3ΡβΠΐϋ(1Ιηί5ϋ8 60Πΐ9ΐ>6- 

βοβ^ηΐ ? Οπϊηςιιβίττ, 6ϋΓ ηοη ηΐίΗιηαβ ίΐ3 ΊηΙβΙΠ- 
^6Γ6, ίυΐαηιπί* αϊ Ι8ηΐ<8 «ηιιυηίε οί>ηιΐ! ηοη λ!η 
8ϋΓ(Ιβ 6χοΐ8ηΐ6ηΐ 9 ςικκΐ Ρβ«ΙΐΛ Ι/Γ8 τβΗββίιηο Ιρ»ίε 
βοοίηαίΐ. ι 8υρβΓ Διιηιίη> ΒβΙ^Ιοηίβ ίΐΐίο ββϋ^πιαβ, 61. 
ΟβτΙπιιιβ, <Ιοαι τ&οτ&Ληηιιιτ Ιαί, 8ίοπ••? » Εΐϋοβι ήμ£ς της Σιών; ι Άνεπιτήδευτον βε παντελώς το Ο Γβειίβ βοΐίΐίηάΐδ ηυΐΐίπι ρβηίΐυβ ορβηηι ίΙ&ΓβιιΙ Ιορτάζειν έχοντες, ούΛν ήττον φασι• ι Πώς ^σωμεν 
τήν ψ*ήν Κυρίου έπ\ γης άλλοτρίας;» Ούχ εφιέντων, 
οίμαί που, τών Βαβυλωνίων τάς νενομιαμένας αύτοίς 
λατρείας, χ«\ τά οίκοι ψΟα τε χα\ ώς &ν Ιθει πλη- 
ρούν. Άλλ' ίσως εκείνο έρβϊ τις * Εί προς το λατρεύειν 
είδώλοις άπονένευκεν 6 Ισραήλ, πώς άν μή χαΐ αυ- 
τών κατά νύμον εορτών, Σαββάτων τβ χα\ νουμη- 
νιων; Πρδς 6ή τούτο φαμεν, δτι παρώλισθον μέν τής 
•Ις •εον αγάπης, χα\ προσχεχννήχασι τψ Βάαλ χα\ 
τ*1ς οειμάλεσι ταΖς χρ^σαΐς, ού μήν είσάπαν άπ- 

» Τ III Κ**, ιτιιι, Μ. »• ΡιλΪ. εχχχτι, 4. ° ίΝ<Ι. 4. 
Ρατ*οι.• (ϊβ• ΙΑΧΙ. Ι6{β 8«η6ΐΐ•8 ίη (Ηνίηο οαίΐη ο*Γΐιηοηΐ8<, 61 ς π® 
«Ιοπιί ^Γ3ΐα 61 οβίΐ8ΐ3 οίΗ&ϋηΐ , Ββ^οηϋβ, οΓβϋο, 
ηοη ρ6Γπιίΐΐ6ηΐίΙ)υ8 : ηί!ι11οιηίου8Αΐυηΐ Μ :€θυοηιθ• 
(Ιο εΑηΐ8οίπιυ8 α»ηΐΙοΰΐη Οοοιίηΐ ιη ιογγβ ΛΐίβηβΤ • 
86α 1 ΓθΓ8ίι»η ο^ίϋΐβΐ ςιιίβρί&ιη : δι *ά οοίβηά• 
ΙάοΙβ άοοΝηβν'ιΐ ΙβΓΛβΙ, ςυοιηοϋο ηοη οΐΐβπι 8ΐ> ΙρβΙβ 
Γ681Ϊ8 Ι6«6 ΙηΒΙΙΙυΐίβ, 61 &»1)1)3Γι*, 61 ηβοπιβηίΐε! 

Η68ρθΤΙ(ΐ6ΐηυ8, ρΓθΐ3ρ80Π1 <}1ΐΐ<)βΐη 6886 Α 6ΐΐ8Γίΐ8ΐ6 

Ιη 0^ηιη,6( 8<Ιοη886 Β3β1 61 νίΐυΐοε ιιΐΓβοβ : ηοη 

18Π160 ΟΠίηΐΕ 06Γ Μθ7$6η 83ηαΐ8 Γ6ρΐΙ<Ιΐ8886• Ιοιο 73 5. 4ΥΒΙΙΑΙ ΑΙΕΧΑΝΒΑΙΝΙ ΑϋΟΙΙΕΡ. 76 ρ6Γββν6Γ3υ30( 30)1*1)08 φορίίΐίυοβ 6ΐ30<1ί63η(6» ίο- α ώσαντο τά|διά Μωβέως. Διετέλουν δε μάλλον Ιπ'άμφω οβιΙβΓβ, ]υιΐ* ρΐΌρ1)βΙ# νοοβω ,β , ϋΐ οβςαβ ΒκΙ 3ΐ>< 
βοΐοΐβ, ηβςαβ Οβυιη οηινβΓ&οηιιο ροΓβ 36 Βΐηοβι-ο 
νβΐίβηΐ 3ϋθΓ3Γ6. ΟυαοαοΙ)Γ6ΐιι 64 ί68(3,4ΐ εβίβϋη- 

(3(β8, 61 Ικ('ΚΪ38, 61 831)1)3(3 30)ΐ8βΠ)0(, 466 ΒβΟ 

ρβπηίδβΊ 1^ίιίΐΒ3 ρβΓ*ο1νβΓ6, 06φΐ6 ΒμΙ φιοβ 8θΐ6- 
ϋαοι ίββίοβ οοηνβηΐυδ 3£6ο(6β* 

ΡοιβδΙ Ιιοο 61 3ΐί30ΐ, βίΐπςϋβ νβΓ^πν, 61 αρΓιββί- 
ηιβηι ΙιαΙιβΓΟ ββηιβηιίαηι. Ββοβάβη(68 3 ϋβο, 6(6&8- 

ΓΪ1316Π) 6)118 38ρ6ΓΩ3ΐ63, 0666886 68( (148(31*1 61 3 1) 

οηηί ΗίΪ3π(3(6 ΓβίίιββΓβ. ι Νοη βοίοι 6β1 £30<1ηι<ι) 
ίηιρίίδ, <Κα( ΟοηΥιηοδ ", ι φιίουε νβποίβ 8βοιρίΐβτ- 
οοβ ΓβδβΓνβΐϋΓ η . ΒοηΊδ Αϋίβω βΐ ριαιο 36 άίνΐηί 
ΙίιτιΟΓίδ ρΐβοοοι δοοραιη Ιΐ3ΐ>βοΐίΙ)υ8 ύβοοΓοαι ίοο- 

ΓΪΙ 61 Ι116Π10, 13613Π 80ρ6Γ 00)011)08 1)011*18 : Ι Ι*(ί- 
1Ϊ3 611111) 860)ρίΐ6Γ03 8Ιΐρ6Γ 63ρθΙ 60 ΠΙ 10, Ι 860110- 

όιιπ) δεπρίυπιπ) ; ίυίυ^ιςυβ »1) βίβ <Ιο1ογ, (πδ(ίιΪ3 
61 ββηιίΐϋδ ■•. Οϋ'ώυδ 61 Ρβοΐοβ 86γΙοΙ( : ι 0300*616 
ίη ϋοοηοο ββιηρβΓ; ίωηιαι ϋίοο £3ΐι<ΐ6(6. ΙΙοάβ- 
81*3 Υβ8ΐΓ3 οο(3 81 1 οαια'ώαβ βοοηοίουδ η . ι 42 Κι " 

61)10) ϋΐ δϋρρϋοίϋΠ) 866ΐ6Γ3(0β ΟΟΜΗΟΟ 86ςαΐΙ«Γ , 

113 6( δυρβΓη3 οριιΐβοιίβ ββςυβίυΓ 6οβ, ςορΓοοι 
ρΓοροδίΙυω ίαβπΐ νι(3α> υ.γ(ο(6 6θθ8ριοο3αι 6χί- 

«616. 

Υεκβ. 12. Ει ά'ηρβτάαηχ «ι'ηαιιιι β/κι, €ί βΰ*$ φ* 
άε ςηίΙ>Η$αιη(ΐΜ άίχίΐ, Μϋταάα ίηεω *ηηΙ ίε/α?, 
ηαα$ άβάβηαιΐ ιη'Μ ωηαίοτα »ι«ί. Ει ροηαιη *α ίη 
ίαίιηιοηίιιιη, βΐ οοηΜάιηΙ *α νοΙαοη* οαΙϊ 9 *1 6*«ιβ 
άρτι, $1 πμ.ί/ία Ιίττχ. 

ΧΧ.Ηοο Γαηοιο αΐϋδ νοΛίβ άί<»ροΐ68ΐ, οβαψβ ίΙΠδ : 

ι ΑοίβΓ3ω ίΐΌοιβοΐοαι η)6υαι ΙβπιροΓβ δοο, 61 νΙ- 

'ιηιο) Η)6ΐιηι ιβωροΓβ βοο. » Ρθ8ΐςυ3θ) βηίο) ΐ3Γ36ΐ 

Γγ06(0001 0θρ»3Β1 ΙβΠ)ρθΓί1>α8 8018 6X818(60(6(0 ΐΙ«- 

ιοοοοοι νίηυΐι 61 Ο6θ6θ66ηϋ» ΐβοποβηβ, ιηβίρΐεη- 
Ι'ΐ8δ4π)6 φβίδ, οοο ϋβο ροΓίϋβ «ηίοπι 86 0»160<Γ|1; 

ίάΟΙΓΟΟ, Η)(11ΐί^ Οί8ρ6Γθ'3ω βΐ ΟΟΓΓϋΙΏρβΠ) 63, ρβΓ 
^033 ΟΏίΙβ• 86ί1ϋ0ΐ3 68ΐ« 0*10608 86 0)6Γ66ΐΐ6 €011- 

οΌααηι 31) 8Π)3ΐ0ΓΐΙ)ΐιβ βαίδ. Ει νβοοδίβ, ΐ^οςυΒίη 
όβ πιιιΓιβΓβ Ιίοί(Ιίηθδ3 «οηοβρίαβ 681 86πηο• Κ<:- 

Τ6Γ3 60110 6X18110)3631 ΙδΓ&βΙ, 1601068 ΐίΤΟΓΟΠ) ίπΐ- 
ΟΐυϋΙΟ υ!)6Γΐ4ΐ6α), 61 ΙβΓΓΧ ίβΓΐΗίΐ3ΐ601 <Ι03 ροΓιβ1)3- 
ΙΟΓ, 10 ρΓβΐίϋΟ) 61 Γ6ΐηΐΗ)6Γ3ΐί00βΙ1) ΟΟ00ΓΪ8 61 βαίνοντες, χα\ σκάζοντβς, κατά τήν του προφήτου 
φωνήν, ως μήτε τφ Βάαλ όλοτρόπως, μήτβ μήν τψ 
των δλων βεφ καθαρώς έλέσ^αι «ροσκυν^ςν. Ούκοΰν 
έκπέπτωκβν εορτών τε χα\ πανηγύρεων, κοΛ ευφρό- 
συνων, κα\ Σαββάτων, οΟτε Θεψ πληρούν τά έν νόμφ 
συγχωρουμενο;, οΟτε μήν τψ Βάαλ τάς Ιν ίθει πα- 
νηγύρεις επιτελών. 

'Αληθες δ! καΐ έτέρως εΓη &ν, χα\ μαλα είχοτως. 
ν 0τ& τους αποφοιτώντας Θεού, και της εις αΰτον 
Αγάπης όλιγωρήσαντας, καταστυγνάζειν άναγκαΐον, 
καΐ παντός £ξω βιατελεΖν του κατευφραίνειν είδοτος. 
ι Ού γαρ £ατι χαίρειν τοίς άσεβέσι, λέγει Κύριος- » 
οΓς 6 σκώληξ είς αΙώνα τετήρηται. ΤοΙς γε μήν έπι- 
εικέσι, κα\ ευσεβή κα\ τιμ/θεον Ιχουσι τ6ν σκοπον, 

Β πρέποι αν είκοτως κα\ τό έφ* απασι τοΓς άγαθοίς 
κατευφραίνεσθαι βείν ε Ευφροσύνη γάραΐώνιος Οπερ 
κεφαλής αυτών, » κατά το γεγραμμένον. ι 'Απίδρατε 
οδύνη, κα1λύπη,κα\ στεναγμός.» Οίς χα\ό θεσπέσιος 
Παύλος έπιστέλλει λέγων * ι Χαίρετε (ν Κυρίω πάν- 
τοτε * πάλιν Ιρώ , χαίρετε. Τ6 επιεικές υμών γνω• 
σθήτω πόίσιν άνθρώποις. ι "Εψεται γαρ ώσπερτοί; 
άλιτηρίοις τ6 κολάζεσθαλ δείν, οΟτω κα\ τοϊς άνωθεν 
καταπλουτείν άγαθοΖς, οίς άν γένοιτο σκοπός τ6 δια- 
βίωνα; λαμπρώς. 

ΚαΙ άφαηώ δμχεΛοτ αντης, ηαΐ τάς σνχάς 
αύζτ}ς δσα εϊχβ* Μισθώματα μον χαντά ίστιγ* 
ά ίδωχάτ μοι οΐ έρασταί μον, %(ύ θήσομα* αυτά 
είς μαρτύριοτ, χαΐ ζαταφάγβται αυτά θ^ρία του 
άχρον, χα\ τά πετβιτά του ούρατον, %αΧ τά έρ- 

^ χετά της γης. 

Κ'. Τούτο δή πάλιν έτέρως Ιστιν είπεϊν, τδ, ι Άφ- 
ελουμας τδν σΖτόν μου καθ* ώραν αυτού, κα\ τον ο1νθ*ν 
μ&ν έν καιρφ αύτου. ι Επειδή γαρ τάς των ωρών 
εύκαρπίας ταΐς τών δαιμονίων δυνάμεσι καΐ φιλοτι- 
μία*; προσνέμων δ Ισραήλ # κα\ άβουλότατα δρών, 
αύτο?ς άνετίθει τά χαριστήρια, κα\ ο6χ\ μάλλον θεψ, 
ταύτ^τοι, φησίν, ώς άφανιώ κα\ καταφθερώ τά οα' 
ών εκείνη χειρένως πεπλάνηται, μεμισθαρνηκέναι 
λέγουσα παρά τών Ιδίων εραστών* ΚαΙ πεποίηται 
μεν άστείως ώς Ιπ\ μαχλώσης γυναικός δ λόγος. *ϋς 
τδ γε μήν κατά άλήθειαν ό Ισραήλ, δτι μισθός αύ• 
τοίς κα\ άντέκτισις της είς τά είδωλα τιμής χαΐ 
λατρείας, τδ τών ωρίμων άμφιλαφες κα\ τδ ευκαρ- Οϋΐΐυδ, ςυβιη ίαΌΓιβ *άοίΚ>6Γ6ΐ, βίοί ΓβρβοόΙ. Ουοο* ^ πον περιτυγχάνειν τ{ γφ. "Οτι δε χαΐ της άλλης «11(60» 00)111 ρΓΟρΙβΓβΛ ββΟϋΠίβΙβ 6( ΙυΟΟΟύίΐΑΐβ 
8010)1 ρΓ36ίΓϋβΓ6ΐΐΙϋΓ, Ιΐ&ΟΟ 61 8θΐ30) 680830) 603 
ρυΐ3Υί886, ί&ΟΪ11ίπ06 ({018 βΧ .^6011» ΤβΓΟΙΒ ΙΛίβΙ- 
]6Χ6Γ1(. 1160*303 611 1 0) 10 ^ΟδΐίοΟ) ρθΐ68ΐ3ΐβΠΊ 

ΐΓιβΓθ&οΙνπΐ3 . 6001 ο;υ1ίΐ3Π) ΙοβΙΙί 30ΐ6θΐ Ιαοδίί- 
Ιβιιινβ £ΐ3()ίιισι οταβίβδβοΧ, ίο Α^νρίαπι (ΙβδΟβπάβ- 

ΓΟΙΙΙ, 61 (1ίΥίθΟ η)30θ"3ΐΟ ρΓ0ρΙ)6ΐ3 6010 ίρδίβ. 111 10 
ίβίΐυΓ 30 ίϋθΙθΐ3(Π3β ίΐ^ΙΠΙ13ηΊβηΐί8 306(10600100)• 

βΐ αά &6ΐπη ΓβοϋΓΓβηίΙϋηι 8088ΐ(. Τοπ) ηιαϋοΓοη- 
Ιβηιοι ίιιΓβΙίχ β( δΐυΐΐϊβδίηιυηι β^πιβη, ρΓορΙιβΙ» 

νβΓΟΙδ ΒίΝβΓβϋηάο, Ι0ΐρθϋ6Ι1ΐ6Γ βαΓπβΙ)Ηΐ:ι 8βΓ- 

0)01)60) ςο6οι Ιοουΐυβ 6β 8ΐΙ οοβ ιιι ηοηιίηβ Οο- άπάσης αύτσΤς ευθυμίας παρακεΤσθαι τήν μέθεξιν 
ταύτης ένεκα κα\ μδνης ψοντο της αίτίας, είδείη τις 
άν καΐ μαλα £αδίως, τοίς Ιερεμίου λόγοις έντυχών. 
Έάλω μέν γάρ τά Ιεροσόλυμα * διαπεφευγδτες δέ 
τίνες του πολέμου τήν άκμήν, κατέβησαν είς τήν 
Αίγυπτίων, κα\ συν αύτοίς ό προφήτης, κατά θείαν 
δμφήν. *ΕχεΙσε γοΰν συνεβούλευε λέγων, της ειδω- 
λολατρίας παύσασθχι ριολυσ^ών, κα\ παλινδρομειν 
έλέσθαι πρδς Θεόν. Είτα γυναίων αθλία τε κα\ άνου- 
στάτη πληθυς, τοις του προφήτου πάλιν άντεφέροντο 
λόγοις, καΐ δή κα\ έφασκον άναιδως * ι Τόν λόγον δν 
έλάλησας πρδς ημάς τψ ονόματι Κυρίου, οδκ άκουσο- 10 111. Β6£. χνιιι, 41. • ι 1$3. χι,νιιι, 22. Μ Ι δα. ιχνι, 24. " Ιίβί. χχχν, 10. • ν 'Ρ1ιί1ίρρ. ιν, 5. 77 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ ΙΝ 08ΕΑΜ ΡΚΟΡΙΙΕΤΑΜ. 78 

μεθά σου, δτί ποιοΰσαι ποιήσομεν πάντα τδν λόγο ν, Α ηιίηι, ηοη ίΐκΗοιηυδ Ιβ, φη* ΓοείβηΙβδ Γϋοίβιηϋδ 

οιηιιβ νβΓϋυηι, ςυοό* ββΓβάίβΐυΓ άβ ΟΓβ ηοβίΐΌ, δς έζελεύσεται έχ του στόματος ημών, θυμιάν τ!) 
βασιλίσση του ουρανού, χαΐ σπένδειν αύτ$ σπονδάς, 
χαθά έποιήσαμεν ημείς, χα\ οι πατέρες ημών, κα\ 
οΐ βασιλείς ημών, καΐ οί Αρχοντες ημών, έν πόλεσιν 
Ιούδα, κα\ έξωθεν Ιερουσαλήμ. Κα\ έπλήσθημεν 
Αρτων, χα\ έγενόμεθα χρηστο\ , χα\ κακά ούκ εΓδρ- 
μεν. Κα\ ώς διελίπομεν θυμιώντες τζ βασιλίσση του 
ουρανού, ήλαττώθημεν πάντες ήμεϊς, χα\έν ρομφαία 
χα\ έν θυμφ έξελίπομεν. ι Συνίης ουν δπως μόνον- 
ουχί χα\ άντέχτισιν του πεπλανήσθαί φησιν έσχη- 
χέναι τά ζωαρχή, κα\ προς γε δή τούτω τδ εύημε- 
ρεΓν ; ι Άφανιώ τοιγαροΰν, φησ\ν, & είπε, Μισθώ- 
ματα μου ταυτά έστιν, & Ιδωκάν μοι οί έραστα( μου, 
χαλ θήσομεν χα\ αυτά είς μαρτύριον. ι Καταμαρτυ- υί &ι)οΐ63ΐηυ8 τ*%ΐι\χ οοεΚ, βΐ Πυβιηοβ Ιΐοαιηίη• , 
βίοι Ι Γβοίιηυβ ηοδ 61 ρ3ΐΓ68 ηοδίΓί , 61 Γβ^βδ ηο- 
81ΓΪ, 61 ρηιιαρβδ ηοδίΓί, ίη υιΊ>ίϋιΐ8 1αά& 9 βΐ άβ- 
Γοπβ Ιβηΐδ&ΐ6πι, 61 δαίιιι-ηΐί δυηιυβ ραηΐοοδ, 61 
Γ&οΐΐ δϋπΐϋδ Ι>οηί, βίπιαΐ» ιιοη νίοΊηιυδ. Ει υΐ 06$88- 
νίηιιιβ 3(Ιο1βοΐ€β Γβ^ίη* οοθΗ, βΐ Η&βηΐββ 6ΐ Κ1>λ- ' 
ιηιη», ίη<Η£ΐιίιηιι$ οπιηβδ ηοβ, 61 ίη ςΙααΊο, 61 δη 
Γ» ιηβ (ΙβΓβείπΐϋδ ". ι Ληίηι»<1ν6ΓΐΪ8 φΐιΐΓ ςιιοηιο- 
4ο Γββ &4 υβυπ) νίι» ηβοβδββπαβ, 61 Ιηβυρ<τ 

ρΓ0βρ6Π1Π1 ΓβΠΙΠΪ 8ΐ3ΐ(ΐη) υΐ 6ΙΓΟΠ8 8ΙΗ ΙΠ6Γ- 
€6(!«Π) 20 ρΓ3ΒΙΤ)ίϋΠΙ 86 ΓΟΟβρίδββ <ϋθ8Πΐ? βΗ 6Ι£0 : 

ι ΟίδρβΓίΙδϊΤϊ «Ιο ςιΓιβυδαιηςαβ αΊχ'ιΙ, ΜοιτβίΙββ 
ιηβ» βαηι 43 ί β136 » Φ»• άοάβπιηΐ ιηίΐιί αακίο- ρήσει γαρ ώσπερ τής του Ισραήλ μοχθηρίας άφ- Β Γβδ 11161, 61 ροη&πι 6» ίη ΐ68ΐίηιοηίυαι.» Αηΐ&ΐαοηιήι ηρημένα ταυτί, χαι τήν δίχην αύτοΤς έπισημοτέραν 
έργάσεται, χαΐ καταφανή ποιήσει τήν δργήν. ι "Εόε- 
ται δέ αυτά τά θηρία του άγρου, κα\ τά πετεινά του 
ουρανού, χαΐτά ερπετά της γης. ι ΝοοΤτο δ' άν ου καθ' 
ίνα ταυτ\ δή τρόπον, τριχη δε μάλλον τά έχ του ση- 
μαινόμενου ληφθήσεται, Ή γάρ έκεΤνό φησιν, δτι 
θηρίων ίσται τροφή τά έν άγροίς, ώς ούκ δντος ίτι 
του χατοιχοΰντος τήν γην, διά τδ πλείστους μέν δσους 
οΓχων τ* χα\ πόλεων έχσεσοβη μένους άποδραμείν 
ούχ έχοντας είς Βαβυλώνα χα\ Μήδους, δεδαπανή• 
σθαι δέ τφ πολέμψ χα\ έτερους δσους , ώς ύπδ μό- 
νων ήδη θηρίων τε χα\ ερπετών τών Σαμαρειτών 
οίχεΐσθαι χώραν * ήγουν εκείνο πάλιν, δτι της χώρας Π3Β€ Ι»Γ»6ΐίδ ρ6Γν6Γ8ΪΙ&16ΠΙ ΐβδΓιΟοα^ηΙϋΓ ςυο- 
(1»πιηΛθ<1ο, 61 ίρδίϋδ ροΒηβπι ϋΙϋδΐΓ3ΐ)3ηΐ, 4ινίη»ιη• 
ςιιβ ΪΓ3ηι «<1νβΓ8υβ βοηκΙβΟΊ (]6θ!3Γ3ΐ>3η(. € Οοηΐθ- 
άοηΐ βλ 0651Ϊ86 β^π, 61 νοΙοοΓββ οαε\\ , 61 ΓερΙΗί» 
Ι6ΓΠ». > ΟυβΒ φήάβιη ηοη υηο, 86(1 Ιπουβ ηιοάίβ 
6χρΙίθ8Γ6 Ιΐοβί. ΑυΙ βηίιη |ιθ€ όίύί, οββίί&Γυιη 
ει1)υιη Γογ6 ςυ» δυηι ίη α^Γίβ , υΐροΐβ ηοη βχ- 
8ΐ8ηΐβ «πιρίίυβ ςυί Ιβιτβηι Ιιΐοίΐβΐ ; ςαοηί^ηι Ιοη- 
^6 ρΐϋπωί <)οηιί6υ8 61 ΟΓοίοαβ βχροΐβί, Β»1>γΙο- 
ηβηι, 61 3<! Μβίΐοβ ιηνίίί &1)ί6ηη( ; &Γιί ρΓβΜβκ» 
ηοη ρ&υοί ϋβΙΙο &1>δυπ)ρ(ί δΙηΐ, υΙ ]»ηι & οβδίϋβ 
Ιηηΐιιπι 61 ΓβρΓιΙίοϋβ 82Π)8ηΐ8ηοΓυηι Γβ|{Ιο ίη6θΙ•ΐϋΓ. 
Αια οβηβ ηθ6 νυΐι , ίπΐ£ΐιαι οορίαπι ΓΟ^ίοπίβ Β&- εύκαρπίαν οΤά τίνες Θήρες οί Βαβυλώνιοι Θοινήσον- ρ Ι>γ1οηίοβ ίη ηΐθΓ6ηΐ Ι)6β1ί3τυυι (1βνοΓ3ΐϋΓθ8 , Ίηοο- ται, τών ένοικούντων τήν γήν, ταϊς τετειχισμέναις 
τών πόλεων ένισχη μένων κα\ ουδέ, δσον είπεϊν, έπ- 
έκεινα πυλών ίέναι τολμώντων, καίτοι καταφθείρον- 
τος του λ ι μου. 

ΕΙ δέ τφ δοκεΐ συνιέναι πνευματιχώς, κα\ δι* ετέ- 
ρας άν ίοι τρίβου. *Αμπελώνι μέν γάρ κα\ συκή 
παρεικαστέον ευ μάλα τήν διά νόμου παίδευσιν, άπο- 
χομίζουσαν είς Χριστόν. Παιδαγωγέ! γάρ είς τοΰτο, 
χατά τήν του μακαρίου Παύλου φωνήν. Κα\ άμπελος 
μέν εύφρασίας άν νοοΖτο συμβολον, γλυκύτητος δέ 
συκή. "Οτι δέ ψυχί) φιλοθέφ γλυκύς αληθώς ό του 
θεού νόμος, κα\ κατευφραίνειν ε!δώς, πώς άν έν- 
δοιάσειέ τις ; Ούκοΰν αμέτοχος μέν ό Ισραήλ άπομε- 
μένηκεν άναγκαίως τών άνωθεν κα\ πνευματικών 
αγαθών. Δέδονται δέ πρδς μετάληψιν τοΤς οΙονε\ θτ Γ Β Ιίιιπιςη6 1>οηθΓυαι βχρβΡβ ηι^ηβΓβ (ΙβοαίΙ , βΐ 1«η- Ιίδ ΙηΐΓ» πιαΐΌ8 ϋΓϋίυηι 86 Ιβηβηΐίΐηιβ, ηβο νβΐ &ϋ 
ηιοπιβηΐϋηι ©χΙγλ ροΠ3β ρΓθθ"ίΓ6 βαο'βηΐίοαδ, ςααην» 
τίδ Γβηιβ ΠΊΟΓί^ιιΐϋΓ 

ΟυοιΙ 8ί ευίρίβηι Ηχο βρίΓΐΐϋδιΓιΐθΓ 1ηΐ6ΐ1ί^6ηϋα 
ΥιάβηΙιΐΓ, οί »Ιί» ςηοηυο νι*3 ΓιαίιίΓη 681 ίτβ. Υί- 
ηβ36 ηαηιηυβ 61 ίίοιιί οοπιιηοάίδδίιηβ οοηιρ3Γ3ΓΊ 
ρο(6δΙ ρβΓ Ιβ^βιτι ΙηβΙίΙϋΐίο, 30 ΟΐΓίβίυπ) (Ιβίΐυοβιιβ. 
Α(1 ηοο βηίηι ΠΙ» ηοδΙβΓ ρχάζ%ο%\ι& βδΐ, ]υχΐΛ το• 
οοιη 062ϋ Ρ&υΐί * β . Ει νίη6* ςπίίΐβιη ΙχΙίΙίχ, (Ιυϊοβ- 
άίηίβ 8ΐιΐ6ηι Οοαδ 8γηι1)θϊοηΊ ΑοοιρΙ ροΐ6δ(. Εδββ 
8υΐ6Πΐ ίηίιη» Οβοηι βπιαηΐί Ιβ^οηι Γβνβπα (Ιυΐοβηι, 

61 ρθδ80 631Ώ 6ΐΙΐίΐ8Γ8Γ6, <}αίϋ 681 6Ι1Γ φΓΐ8(|υ3ηΐ 

ϋαΙ)ίιβ!? ΟοβρΓορΙβΓ ΙδΓ3β1 βορβΓηοΓυηι βριπίαβ- ρίοις τε κα\ έρΚετοΖς, φημ\ δή τοΤς έξ εθνών , οι 
πρδ της Σωτήρος επιδημίας ολίγα διενεγκεΐν θηρών 
τε κα\ ερπετών Ιοβόλων ύπονοηθεΓεν άν, διά τήν 
σκαιότητα τών τρόπων. Πλην οΰ ρεμενήκασιν έν 
τούτοις, άκολουθείν ήρημένοι λέγοντι τψ Χριστφ • 
ι Μάθετε ά^ έμου, δτι πράος είμι κα\ ταπεινός τΐ) 
καρδία, χα\ εύρήσετε άνάπαυσιν ταίς ψυχαΐ; υμών. » 
Ηροσθείην δ* άν ίγωγβ τοΤς είρημένοις κα\ τόδε * ώς 
έστιν ανάγκη τοΖς τδν έπάρατον χα\ θεομιση τρί- 
βουσι βίον, χαΐ άπολισθηναι δεΓν παντδς άγαθου, 
χα\ έν ταίς άπασών έσχάταις γενέσθαι ταλαιπω- 
ρίαις. ςιι»ηι οοΐΐυίδ 30 Γβρ1ΐΙΐΚ>υ& ίη ρηβά&πι ϋβι» 681 , 
^βηΐίουβ, ίηηοίηι, ςυ&8 βηΐβ €ηιί8ϋ ^νβηΐυαα & 
ΓβΓίβ 61 ΓβρΐίΠ1)ϋδ νβηβηβΐΊδ, ρΓΟρΙβΓ 8§Γ68ΐβηΐ 
ηιοηιιη ιηυΓήΛηϋβίβηι ρ»Γυιη (ϋβΟΓβρυίεββ βχίδΐί- 
σι»Γ6 Ηθ6ΐ. δβίΐ (3ηΐ6η Ι^ΐββ ηοη ρβτπι&ηδβΓυηΐ, ιιοί 
ΟιΗβιηηι δβςυί ίηδΓιΙυβΓαηΙ , (ϋεβηΐβιη: ε ΟϊβοίΙο 3 
ιηο, (|υΐ3 ιηίΐίβ 8οηι 61 Ιιυηιίΐΐδ οοΓίΙβ, βΐ ίηνβηίβ- 
118 Γβςυίβηι βιιΐηιβουδ νββίΗδ >τ .ι Ρ3β οογγο <ϋοιΐ3 
ηοο υηιιηι βάΜβτο, ΐΜΐβαΊοίβηι, 61 060 Ιονιωηι 
τίβηι &ηιΙ>υ1»ηΐ68, νβϋηΐ ηοϋηΐ οηιηί οοηο βχοβύβΓβ, 

61 2(1 6ΧΐΓ6ΐη3β 0ΐίδ€Γί33 ύονοΐνί. •• 46Γ6Η). !!.!▼, 16-18. «ΟιΙιΙ. ιιι, «4. ,7 ΜβΗΐι. χι, 29. 79 3. ΟΎΚΙΙΛΛ ΑΙΕΧΑΝ0Β1ΝΙ ΛΒ€ΗΙΕΡ. «0 Ει * ηίαιαιτ $ηρετ *αηι άία ΒααΙίιη, ίη ακϋχχ α Κ<*1 έζδιχήσω έπ % αύτ^ν τάς ήμέρ&ς τ&τ Βαα~ ήιιηωίαΰαΐ βίε, €ί άταΐΜάαΙαΙ 44 ίηαΗΤ*$ *ν««, 
€1 ιηοΗΪΙία μμ, Η &αΙ ρο$1 <ηηαΙοη$ $ηο$ : «μι αοΙβι» 
οΜΗα ε$ί, άκχί Οοβι'ιη*$. 

XXI. Τιη ββνβπβ', ίιηο €ΐί*ιη μ •ΙΙοβ οοηνβ- 
«ίβηΐΙωΊηι» ίπάίκηΜίοαί* οααβ&ηη Ηβηιηι *υΒ]αη*;ιΐ. 
φυί» βηίκι ίη «ΓΓΟΓβ «(ΙπμμΝβπι 4ΐ« ρβινίιίβηιιιί, 
»ςιΐ2ΐΙί*6ΐηροη3 <ΚυΐιΐΓηί*8ΐ6 663 Μ ίηια 6χρ«Η«- 
γο$ «βηκα. Ηοε 8ίΜ νοϋ, ορίηοτ : ι ϋΐ€ΐβο&Γ 8α- 
ρβΓ β&πι <1ίβ8 Β&λΐίαι, ι Ιιοο €81 ΜοΙοπμη. Εχ*ψι*- 
1»ιιιιΐ βηίιη ρίβηβ, ί&ηιιίΐ, <1ί68 «ιτοηε, (ρίβαε ίη- 
ϋβιιβυπα *αΌΐ6νίι Βλ*1, <1ί6» ευρρίίοΐί 61 οΐΐίβηίβ. 
Νοη 6θ1πι άβεΐίιίΐ ββ ογπ8γ6, 61 νβΙΙβ ηυΙΐίίϋηβΜΐι 
ρΚβτβΓβ ευΐβ &η»!βτί1>ιΐ8.0τη8ΐιΐ8 &οΐβιη *Μΐη&ηΜΐι ΑβΙμ, έτ α2ς έχέθυιτ «ϋζοις, χαϊ π*ριετΙΘ*το ζά 
έτώτια αύτης. χαϊ τά καθόρμια αύζής • χαϊ έχο- 
ρεύβτο οπίσω ζώτ έραστώτ «ύτης», έμον δέ 4*- 
ΒΛάθετο, Λέγει Κύριος. 

ΚΑ'. Επιφέρει πάλιν εΰθϋς της ούτω δεινής, 
μέλλον δε χα\ λίαν «ρεπωδεστάτης αύτοΖς «γανα- 
χτήυεως τήν αίτίαν. Επειδή γάρ μαχρους έν τφ 
πεπλανήσθαι διατετελέχασι χρόνους, έν Γσαις καιρών 
παρατάσεαι, φησ\ν, Ιξουσι τήν όργήν. Τούτο, οΐμαι, 
4σ*\ το, ι Έχδιχήαω επ* αυτήν τάς ημέρας των 
ΒααλεΊμ, ι τουτέστι τών ειδώλων. Ίσομοιρήσει γαρ 
πάντως, φησί, ταίς της πλανήσβως ήμέραις, έν αΤς 
έθυμία τ} Βααλ, τά έχ ποινής τι χαλ δίκης. Ού γαρ 
διαλέλοιπεν ώραΐζομένη, χαϊ τοίς εαυτής έρασταΖς ίόοΙοίΗπ» ίηφΙίβίΐλΓΟίη βΗ ί4ΐ3 ρβηβφιί β Γ*οΙί- Β Ανδάνουσα πολυτρόπως. Κόσμος δε ψυχαϊς είδωλολα- Ι»Γ6 ου® ίιτιρυΗβ ά&αοηΗΜίε 8ΐΉ<ΐ60ΐ. δίουί 6ηΐΜ 
€θη8ρίοοΑΐη «βιβ ^ίίΕυβ Ιιοαιίηίβ ηηίΐΏΑΐη, ίη ςιι» 
νίΓίοΙίβ βχοβΙΙβυΐ!*, 61 ραΙοΙίΓΊΐιιϋο ρ6Τ8ρί€ϋιΐΓ: βίο 
αηίιηβα] ρβθοΑϋδ «ιηίοίΐη, €0{ίΐ6ηΐ6ΠΗ|ΐΐ6 61 »&βιι- 
Ιβηι βχ ίη&ΐΐΐυΐο ήο« άαιηοηοιη %τ*%ιϊχιλ ]η€οβ4& 

61 8:60βρΐ8 8ΙΙΠΙ, ΙΟΠ^β ρ»ΐ6ΐΐ6ΓΓίΐη2η) ίΐΐίί 6886 &4ϋ- 

(υβικ^ηι 681. Τ&1Ϊ8 »ηίπϊ» €υιη ωυΐίβη ίι»ρΓθΙ>9 ν 

ΛΟΓΟ 86 8ΐυ1ΐβ 6ΙΟΓΙ1»ηΐ6 # <Η*η3Ι06ΐΐυ&4|4Ιβ 81ΙΓΗΙΗΙ 61 

€0(11 &πΐ8ΐοηιιη Μΐοηιιη ο^Γ(ΐ8 ρΓορβιηοϋοιη ίι>ο»ι>- 
180(6 €ΟβΓ6Γγι ροΐ68(. 0ο•ιη4αιιι ί|1ΐατ (ί^ηιΐβίΛΐι 
ρ«Γί4 ΊηιρΓθ1)ί8 οπιββ. £6ΐΜλ8 ίβπΜοκΙϊΙΙ*. Ουοπιιη 

01116111 8€θρΐΙ6 β&4 βϋ ΪΗϋ Γ6βρΙθ6Γ6, ΜΑ 6ΐί»Π1 8θ1βΙΙΙ- 

ιιβ «Ι 066«866ήιιιη 6886 ίρ&ίϋβ ς«ο«|υβ 061 οΐιΐίνί• 
8ε), 084βη<1Η αιι» άίοΐΙ : ι Μ«ί 8ιι<6ιμ ο!>1ίΐ8ΐ β*ΐ, άΐ τρείν ^ρημέναις, τδ έχείνα πληρούν, & τοίς άχα- 
θάρτοις δαιμονίοις δοχβϊ. "Οαηερ γαρ άποβΜπτον 
είναί φαμ£ν ανθρώπου ψυχήν, ^περ αν άρψτο προοον 
τδ διαπρέπειν «ν άρεταϊς * οΟτω χα\ ψυχήν τήν φιλ- 
αμαρτήμονα ταΐς των δαιμονίων άγέλαις ύποτοπη• 
τέον «ΐναι *ι«ριχαλ\ή, φρονεΖν τβ χαϊ δρ$ν έλομένην 
πδν δ τί εστίν ήδύ τε αύτοίς χα\ φίλον. Παρειχα^οιτο 
δ' αν ή τοιαύτη ψυχή γυναιχΐ τους τροπονς ούχ 
άγαθ}|, ή χα\ εξ<χήλως χρνσαΐζβται , μόνον δέ ούχι 
χαϊ τοΖς είς ώτία κα\ δέρην χοαμήμαΦί τήν των 
έρώντων αυτής καταγοητεύει χ&ρ&Ιαν. Χβμνύνει δή 
ούν άρα τ*υς πονηρούς πάν είδος ακαθαρσίας. *ϋτι 
δέ, οίς ό σκοπδς πρδς έχεϊνα ρλέπειν, τούτοις αν βίη 
σύνηθες τε χαϊ αναγχαϊον τδ κα\ α6Ή}ς άπολισθείν ιΐ^νοοΐουε ζάίαετνηάο, ίαιο β <ΐ6»κΐ6ηο 61 ρΓΟ- 
ρβηβΊοΐΜ 8(1 ϋοηυπι ρβπίΐϋβ (ϋ8€β<ΐ6β(1ο, ίρ88 ςυο- 
ςιιβ ΙΜ πΐ6πιοπ8 (ίβοί(1ϋ,(|ϋ« Ιοιίυβ ίωριβίαείβ βρβΠ» 

Ιΐ601•118ΐηΐΐί• 681• αϊ Οοιηιηιω• ι υΐ>1 βηίιη ίοϋπηβία 681 , ίη^ιιΗ , € της του θεού μνήμης» δέδειχεν είπών * ι 'Εμου ^ 

έπελάθετο, λέγει Κύριος. > Επειδή γάρ χατηώ&ω- 
στησε, φησ\, τψ προσχκισθαι τοΓς δαιμονίοις, μάλλον 
δέ χαϊ όλοτροπως αποφοίτων της είς τδ άγαθδν εφ- 
έσεως τε χαϊ προθυμίας, χα\ αύτης άπώλισθα της 
τού θεού μνήμης. Τούτο δέ έστι της είσάπαν δυσσε- 
6είας απόδειξις εναργής. 

. Αιά τούτο Ιδού έγώ κΑατω βντήτ, χαί τάξω 
αύτήτ ώς έρημοτ. 

ΚΒ\ Επειδή γάρ, φησ\ν, αυτή μέν έξώχειλβ 
πολυτρδπως, έζήτησα δε χαϊ λίαν ορθώς της απο- 
στασίας τάς δίχας (έχδεδίχηχα γάρ επ' αυτήν τάς 
ημέρας τών Βααλε\μ, χα\ ισόπαλη τοις πταίσμασιν 
επενήνοχα τήν δργήν) ταΰτη τοι λοιπδν είς έλαιον ΧΧυ. Ρο81<)ιι8βι 6ΐΐΗΐι 9 ίπςιιΗ, ϋ\& ιηαΐΐίβ ηα<ϋ8 
αβίηιϋι, «ρ> βυιβιη άβίαίΙίβιιίβ ρο^ηβε ]ιΐ8(ί88ίιιΐ6 
Γβροροβοί (οΐϋιβ βυιη βηίιη βαρβΓ 63ηκΙίβ8 Β86ΐιιιι, 
64 ρροροηίοηβ (ΙβΗαοηιηι ββΒνϋ) ; ίάβο ίη ρο*ΐβΓυιη 
8(1 ηιί86η€θπΙίΑΐη ιβθ (Ιαϋο,βϊ ββιο &ϋ πιβϋοπι, βι «4 &Μ:ιιΙΐ»16ΐη 66 ρπεβϋιικϋ, ρβΓ ςΗ* Ι>60 %τβϊ* £) μεταατήσομαι, χα\ πρδς τδ αμεινον μεταχομιώ, προς 6Τ8(Ι6Γ6 ()ϋβίΙ, ΐΐΈΐιβίβΓΑϋϊ. βαίβ 6ηρ, ίηςιιίΐ, πιο- 
ίΐαε 6πΙ 8•ιιαϋοηΐ8 ? ι Εεοβ β^ο μ^μο ϊΙΙηιπ : » 
ηοιι 8»η6 βϋ «ο ςιιυϋ ΙϋβΗϋ» νίΐ» ΗΗ^β&ΒΗαιιι 
6α »1|ΐ»6 υΐίΐβ, ηΐ «Ιβίιιοβρβ 1«1β ηοη 45 β•4 : Μϋ 
6 ΙΟΓρΗΝΙε, 61 «006Γ6 8θ1ίΙΪ8 8(1 υΐί1ΐ6. 1|υ6Πΐ8<4οιο~ 
(λυιη βοίιη 6 νίηιιΐβ »οΙ νίΐί8 εβίυοϋϋΓ &ηΐαω ; ίι* 
υι, «γΙιιιιό^ 6 πιοηλιαβ ρ€ΓνβΓ8ΐβ νβΐυΐ ΓβΙίΟ^Γβ- 
(Ιίβιΐδ, 864ΐιια-4 ριχ)ρ€ΐ»θ<1ηιιι νκΙοτΙ 4υ68ΐ, 6 βουρο 

800 (ΙεΙΟΓίϋ, 61 ρΐΌρΟΜΐ» 86ΠΐίΙ« ΙΜΗ1 ΑΐΙφίΜΙβ 011 Γ - 

1*608. Ει *η?ιιΙ 6]υ» νί» ϋΐΐϋΙβΓ ρβϋβ ίιιιρΗϋβυβυ- 
Ιογ, ηο 8ιιι81ογ«8 8ΐΜ>β 8886(|υβ»1αΓ : ΪΙ8 βΐ ιιυηο 

νβΐΐΐΐί ρβΓ (ΗΤ9Β06Ρ8 ίη ρβΠΐίοίβΐη 61 βΧΪϋϋΠΊ 6ΓΓ8Γ6 
νίΟβΙϋΓ, 8(1 »Π)0Γ6ΐη νίΓΐϋΐίδ ϋβΟ ΐηΪ8βΓ»ηΙβ ΙΓ8ΙΙ8- 
ΙίΟΑ, 61 ν«Τ8 Οϋί 60£Ιΐίΐί0Ι&6 III 8Ι!ώΐυΐΙ>, 61 16ΙΙ1ΪΙΙ6 τε τδ δύνασθαι πληρούν τά δι* ων αν γένοιτο θεοφιλής. 
Τίς θή ούν Αρα, φησ\ν, δ της άχέσεως Ισται τρόπος ; 
« Ιδού έγώ πλανώ αυτήν * > ούχ από γε τού αναγ- 
καίου χα\ χρησίμου πρδς ζωήν πρδς τδ μή ούτως 
έχον, αλλ* έχ τών αίσχιόνων χαϊ άδιχείν πεφυχότων 
έπ\ τδ τελούν είς δνησιν. "ϋσπερ γάρ έξ άφ^ς εις 
φαυλότητα πλανάται ψυχή * τδν αύτδν, οΐμαι, τρόπον 
έχ τών της φαυλότητος τρόπων άνόπιν ώσπερ Ιού σα, 
μονονουχΐ πεπλανήαθαι δοξειεν αν, τού Ιδίου σκοπού 
παρενηνεγμένη, χαϊ τρίοον ούχέτι τήν προτεθεισαν 
διάττουσα. Κ.α\ ώσπερ αύτης αϊ όδο\ χρησίμως τοις 
σχόλοψιν άνεφράττοντο, Ινα μή χαταλαβη τους αύτης 
έραστάς * ούτω χαϊ νυν οίονεί πως τρέχουσα κατά 
πρανούς είς δλεθρον χαϊ άπώλειαν^ έλέφ βεού πλα- 81 (Χ)ΜΜΕΝΤΑΚΐυ5 1Ν νάσΟαι «βκεΐ, μ*6ισταμίνη «ρ&ς Ιφεσιν αρετής, χα\ 
της Αληθούς θεογνωσίας είς νουν χαλ χαρΜαν δεχό- 
μενη το φως, χα\ τήν άρχαίαν, ώς Ιφην, ούχέτι τρί- 
6ον εΰρίσχοοσα. Ίστεον δε, δτι τδ, € Πλανώ αυτήν, » 
τοίς έτέροις έρμηνευταΐς εΕρητα* μεν Αλλως. Πλην, 
είς Ινα κα\ τόν αυτόν άποπεραένεται νουν. Έκδεβώ- 
χανι γάρ, οΐ μεν, ι ότι (8ου εγώ αποφέρω αυτήν * > 
οΐ 61, € δ*» Απατώ αυτήν • » έτεροτρέπως, ώς Ιφην, 
αύτο δή τούτο σημαίνοντες, το, ι Πλανώ, • φημ\, 
χρηαίμως νοούμενο ν. Βάβιμον δε οδσαν, χα\ οίον 
Ινυδρον γην ταΐς των δαιμονίων άγέλαις, τάζειν 
Ιρημον επαγγέλλεται, διδάσκων, ότ* σχληρδν τε χα\ 
ά*τι£η χαλ άνυδρον άποφανεΖ τοϊς εκείνων βελήμα• 
σιν« ώς άναπαύλης ούδένα λοιπόν ευρίσκοντας τρό- 
πον, παραιτεΖσΘαι κοΛ Αποφοίτων. 

Ούτω χαΐ ό Κύριος ήμων Ίηααυς Χρίστος, τδ 
εξελθόν άχάθαρτον πνεύμα &χ του άνθρωπου διέρ- 
χεσβαί φησι δι* άνυδρων τέπων, ζητούν άνάπαυσιν, 
κα\ μή εΰρίσχειν. "Οσπερ γαρ άνβρώποις ουκ οΐ- 
χήσιμος ό Ανυδρος χώρος* οΟτοι χα\ άχαθάρτοις 
«νεύμασι πονηρά κα\ άπηχθημένη, καϊ οίον άβατος 
τ* χα\ άνυδρος γη νοοίτ' άν είκότως ή θεοφιλής κα\ 
όσία ψυχή, καΐ τά έκείνοις χαβ' ήδονήν, ή φρονεϊν, 
ή δρ$ν ο6χ άνεχομένη. Επικουρίας οΰν άρα τρόπος 
ή ενβάδε λεγομένη πλάνησις, κα\ μήν καν το είς 
Ιρημον κατατάττεσθαι γην, κατά γε τους άρτίως 
ήμϊν είρημίνους λόγους. 

Καϊ ΛαΑήσω έχϊ τήν χαρδίατ αυτής, καϊ δώσ<* 
αυτή τά κτήματα αυτής έκέιθβτ. 

ΚΓ. Έν τούτοις ήμΖν ό λόγος τήν διά Χρίστου σωτη- 
ρίαν χαθυπισχνείται λαμπρώς, χαλ των της επι- 
δημίας διαμέμνηται χρόνων, καθ* ους πεπληρωσθαί 
φαμεν τ6, ε Έν ταϊς ήμέραις έχείναις, καϊ έν τφ 
χαίρω Ιχείνφ διδοας δώσω νόμους μου είς διάνοια* 
αυτών, καϊ έπ\ καρδίας αυτών εγγράψω αυτούς. » 
Οδτω γάρ δή κα\ ό σοφώτατος Παύλος, τοϊς τήν 
οΟτω λαμπράν κα\ άξώληπτον αληθώς κατάπλου* 
τήσαστ χάριν επιστέλλει, λέγων* ε Ή επιστολή 
ημών υμβΧς έστε εγγεγραμμένη έν ταίς χαρδίαις 
ημών, γινωσκομένη χα\ άναγινωσκομένη ύπο πάν• 
των ανθρώπων \ φανερούμενοι δτι Ιστέ επιστολή 
Χρίστου, διακονηθείσα υφ' ημών, εγγεγραμμένη ο& 
μέλανι, άλλα πνεύματι βίου ζώντος, ι Διδακτοί γάρ 
βεοΰ γεγόναμεν οΐ πεπιατευκοτες. Κα\ γοΰν ό θεσπέ- 
σιος Ιωάννης προσπεφώνηχε, λέγων * ι Χα\ ύμείς 
χρίσμα Ιχετε άπο του αγίου * ι χαΐ οΟ χρείαν έχετε, 
Ινα τις διδάσχη υμάς * αλλά καθώς το αυτού πνεύμα 
διδάσκει υμάς περ\ πάντων. > Καϊ είς καρδίαν Εσω 
λοιπόν Ιχοντες αύτον Ινοιχοΰντα Χριστον, τών αναγ- 
καίων είσηγητήν, άπάσης εΟθυς αρετής Ιδέαν πε• 
πλοντήκαμεν, κα\ τήν τών πνευματικών χαρισμάτων 
άμφιλαφή τε χα\ άναπόβλητον χτησιν. Καϊ δή προς 
τούτο ημάς έμπεδοί γράφων Παύλος * ι "Οτι & οφθαλ- 
μός ούχ οίδε, χα\ ους ούκ ήκουσε, [κα\]1π\ καρδίαν 
άνθρωπου ουκ άνέβη, ά ήτοίμασεν ό θεός τοϊς άγα- 
πώσιν αυτόν, ι Επαγγέλλεται τοίνυν λαλήσειν είς 
τήν καρδίαν αύτης * χεχλήσεται γάρ είς έπίγνωσιν ή Ο&ΕΛΜ ΡΚΟΡΗΕΤΑΙί. 8Χ 

Α ίθ €^Γ »»8€6ρΙΟ, 61 ¥ΪΑΒ ρΗβύΐΙΜΒ, ϋ Ι 41x1, ηΟΒ 

«ηιρΗυε Ιιιν«οηΐΗ• ^βίβαϋυη» ρογγο, ίϋυ«Ι ι εβ(1αα« 
ίρΜίη > ϋΐίοβ ΑϋΐβΓ Γβ^υ^ιβίβ. νβηιηιϋιιηοη &<& 
ιιβυιη β( βαπκΐβιη βηβιη Γβοίίϋΐ. ΕιΙίάβΓαηΐ βηίπ> 
ςαί(ΐΑΐη : ι Οιιί» βοοβ β^ο βιοΓβτο ΐρε&ιη. > Αίϋ, • ς^α 
άβαρίο Ιρβ»ιη, ι »1Η&> νοχί^νβ, ηΐ <ϋεβ1)«ιη, Ιιο« 
ίρβιιη β>β | ΜΠθΑΗΐ68 ; ιΙΙιμΙ «Μ(1α€0,»ιιΐ(|ΐΐ2αι, υϋ1ί(βΓ 
ΐΜΐβ1Ιβ6ΐ•ι«η« ΡβΓ\αη» «ιαοιη, βΐ νοίαΐ &φΐο&«η^ 
ΐβΓΓ3ΐη 4»πΐ0Ααιη οαΙβΓνω ροβίΐαΓΟίη &β ^βεβη^ην 
ρΓοαιϋϋΙ, (Ιοοβηβ, αβρβΓ&ιη, ίηνίϋΐιι β! ίη&ςυοε&πι 
ιΠοηιιη οΐφ•ϋίαιίΙ>υ$ ίαοΗΐηιαι, «ι Γβφΐίβί ηαΙΙυϊΛ 
άβ €»!βΓ0 ηηοϋυαι ΓβρβτΙ&ιαββ , βΛίτι »8ϋ0ΓΠβαΐϋΓ „ 

61 Αΐ)«06(ΐΔΙΐΙ• Β 8μ» βΙίλΠΙ Οθ00ΐΧΗ18 ΙΜεΙ^Γ Ι680&€1ΐη5ΐβ8 Μ ς§Γ6•*. 

βιιοι βρίηίοαι ίηαιυηίΐιιιη Βϋ- ΗοεηίΒΟ ιιω&ιιΙεΓβ &!?/ 
μβΓ Ιοοα ίΜςηοεα, ςυββΓβιιΐβιη τβςυΐβη, ηβε ίηνβ- 
ηίβηΙβΒί. Ναιβ «ι Κιοιηίηίΐιυβ Ιοεαβ »αυίβ ««Γβηβ ηοιτ 
βε! Ιιβι1)Ι(«Ι»ίΙί•, ΙΙϋ 61 ίπιπιυηςϋβ $ρίήΐί)>υ8 ιη«1α 6( 

ΠΙθΐ6»ΐ3, 61 ΤβΙϋΙ ί»νί» 61 ίη&(|Ι10*9ί ΙβΓΓΛ ΠΟΠ ίη]«Ι- 

τ\λ ίηΐβΙΙΐ£&ΐιΐΓ 06ί ληίληε, βΐ ζά ΗΙοηιπι ρΐ^οΐΐκιτν 
ηίΐιιΐ &ιι( ϋορίΛΤΒ *υΐ ΓαοβΓβ βαεϋηβυβ βιιίιτϊί. Μο• 
(Ιυε ί§ίΐ«Γ Αοχϋίί 684, ςυ«οίο αΊοίΐιΐΓ $β<1υοΐίο, »ι- 
ψιβ 6ΐίΑΐη ίο άβεβΝαηι ΙβΓΓΛίη, β^υ. 8θ1ίΐυϋΊηβηη> 
οοιιβίίΐυί, ]αχΐ3ΐ ίά ςαοά ]αιη α ηο1»« (Ιίεΐυηι βα. 

Ει ΙοψΜΤαά οοτ </«#, «Ι άα1>ο χΐϋ ρ**$€ακ>ηα «;κ» 
χηάΒ. 
. XXIII. ΗΪ8 νβΓΐ)ί3 8»Ιυβ ρβΓ εοηείυπ) ιιοοίβ Ιίςυί- 
άο ρΓΟίηΙαίιυΓ, βΐ ΐοιυροΓ» βϋνβηΐυ* β^ηίΟοοηΐυΓ^ 
(|α•η«8 ΙηψΙβίααι (ϋοίηια* \\\\\ά : ι Ιη (ίίβΙ)«$ Πϋβ, βι* 
ίη. ιβιοροτο 'ιΐΐο <1»η8 <)»Ι)0 Ιβ§ββ ηιβαδ ιη ιηβηίβι» 
βΟΓαη, «ι ίη οοΓίΙ^ 60γοπι ίηβοτίΐ)»™ 688 "• » δίο- 

•ηΐΐ» 88ρΐ60ΐί88ΊθΜ18 Ρ3θ1ΐΙ8 8(ΐ60 8ΙΠρΐ8 61 300β* 

ρείοηβ (Ι^ι»» βΓ&Ιί» νΟΓβ (ϋνίΓώϋβ δοήοίΐ : 4β ιΕ Ρ'- 
8ΐοΐ8 ηοείη νοβ βδΐί», βοΓίρϋ ϊη €θΓ(1ίοϋ8 ηο~ 
8ΐΗβ, ΐ|«® ββ»1« Γ β1 1*ίίΐ«Γ 3ΐ > οηιηίυθ8 ΙιοηιίιΓιυιΐδ : 

ΙΗ8«ίί6βΐ8ΐί, ^«0(1 6ΡΙ810Ι8 681*18 0ΙΐΓΪ8ΐί, ΙΐήΐΓίδΙηΙ* 

ο ηο^'Μ, 86Ηρΐι ιιοα »ΐΓ*ω•ηΐο, ββ<1 βρίΗιυ 1)β^ 
ν'ινί *°. » Α Ι>60 6ηΙιη άχώ 6ν&8ίιηιΐ8, ςιι! €Γ6<ϋάί- 
ηαΒ. Ιΐ»φΐ6 Μίλαοε ^8ηο68 816 ηοβ δΙΙοςυίιυΓ : 

Ι ΕΙ Υ08 υΛΟΐίοηβΠΙ η&06ΐ(8 8 880010, 61 ηθ» Ο606886 
Α8061Ϊ8 VI 8ΐΊφΜ8 άθ€Ζ2ί Υ08 : 86(1 81001 βρίΓΚί!*- 

6]οβ άοοβΐ νοβ (Ιβ οπιηίυαβ 4Ι . > Ει ίη οοΗβ ίιιίαβ- 
4* 09Β46ΓΟ 0ΙΐΓΪ8ΐοηι 08υΐΐ8ηΐ6πι 6θηΐιηβηΙβ8, η6- 
€68ΜΓΐοηια ηοΐΜίΟΓβιη, ρΓοίίηιιβ νΐηοΓι* Γογοια^ 
δρίήΙΐϊΑϋυωφιβ 6ΐΐ8Γΐ8Πΐ8ΐοιιι υ 1)6 ή 61 ίη<Ιβρπ&1:&Ι>ΗΊ 

ρΟββθββίΟΒβ (ϋΐΑΐί εΟΠΙΟβ. Αΐφ16 61Ι8ΠΙ 8(1 006 ηο* 
£0η&Π0»1 Ρ8θ1θ8, 86ΓΪ0608 Ι « ΟθΙ8 0€ϋΗΐ8.η(ΜΙ VI- 

(ΙΐΙ, 6180Π9 ηοη βιηΗτ'ιΙ, βΐ Ι» οογ Ιιοιηίιιίδ ηοιι 

»8€60<ϋΐ, ς«« ΟΓ9Κρ»ΓΑνίΐ Οβ«8 <)ίΙΐ£6ηΐί)>113 86 νι . Κ 

Ρο11ίθ6ΐυΓ ίίαςαβ $6 ΙοοαίϋΓυαι 8(1 οογ ε]ιΐ8. Το^Ι:!- 
Ιϋί βηίηο *ά &£ΜΐΗ>η6ΐη ^υϋΦΟΓαιιι δγη^^Κ 3 » ^ ινι " 

1138 )6£68 0161116 €00ΐρΐ6Ι», ίη86ΓΪρΐ88 06Γ δρίΠ^'Π» 

89ΐΐ6ΐαιο, ρ6τιηϋβ υΐ βχ £βηΐϋ>ιΐ3 Ε^ΐββίε εοιι^Γβ• 

0313• ΕγΙΙΟ.Ι 301βΐη 008868810068 ^03 ΙΟίΙβ, ρΓΟίΐίΐΙβ, » ΜίΙΐη. υι, 45, 44. » Ιβ^η». ϊχχι, 55. »° 11 ϋ•Γ. ιιι, 2, 5. * ι λκιη. ιι, 27. ^ΙΟοί. ι^,λ 85 β. εΥ&ΙΙΧΙ ΛΙΕΧΑΜΜΙΙιΝΙ ΑΑΟΗΙΕΡ. 81 86» βχ Ιιοο ΙβηιρΟΓβ, δίτβ βχ Ιιαο Γβ. Εχ ςυο βηίιη Α τών Ιουδαίων Συναγωγή, τους θείους είς νουν λα* Ιοοη(ιΐ5 ββΐ Πβα$ Ιη ηοοίβ, βΐ ρβΓ 5ρίηΙαηι ίΐΗοηιιίΐ 
ςιιχοαιιςυβ 3(1 νΚ*ι», 61 ϋο^ηίιίοηβιη Οβι ίη ΟΙιπβίο 
ίηΐβΐΐββίιιη ΓβςαίΓοηΙαΓ, ρβΓςαβηι, βΐ ίη φιο ΡβίΓβιιι 
νίάίιηι», βρβ !παπΐ8ΐΓ€θβοΙΙ>ϋϊ8 βίοπ» 4 •, ^Ιοίΐ&ΐΐοηίβ» 
£γ&Ιιφ, 3ά*ορΓιοηΐ9, βοοίβι&ΐιβ Γβ^η&ηάι βαηι Οηπιΐο 
ίρ*ο όινΙΐΐΜ βοηβββαΐί βαιπαι. Η» βυιιΐ ββηοιοπιιη 
ροδββδδίοηββ, η» οοβίββίββ ορββ. ΝίΙιίί βηίιη ΐβΐΎβηυιη 
ββρβΓβ φιβηηΐ, ο^βηιηίςυβ ηιιιηύαιη 61 ςυ* ίη βο 
βυηΐ. 
χάριν, κα\ τδ αύτψ συμβασιλεύσαι Χριστψ. Αύται βοΰσα νόμους, έγκεχαραγμένους διά του Πνεύματος, 
καθά κα\ ή έξ εθνών Εκκλησία* έσται δέ τα χτή- 
ματα αύτης εκείθεν, αντί του εντεύθεν, ήγουν τούδε 
του πράγματος. 'Απδ γάρ τοι του λαλήσαι Θεδν έν 
ήμίν, ένηχήσαί τε καί του πνεύματος τα δααπέρ 
έστιν αναγκαία πρδς ζωήν κα\ θεογνωσίαν τήν έν 
Χριστψ νοουμένην, δι' οδ καί έν φ τον Πατέρα 
τεθεάμεθα, πεπλουτήχαμεν, ώς Ιφην, τήν άμάραντον 
ελπίδα, τήν δόξα ν, τα αύχήματα της υίοθεσία;, τήν 
των αγίων αϊ κτήσεις, ούτος δ ουράνιος πλούτος" Φρονείν μέν γάρ ανέχονται των επιγείων ουδέν * μεμισήκασι δέ τδν κόσμον καί τά έν αύτψ. 

Υεκ8. 15. Ει ναΙΙίτη ΑοΗοτ % αά αυιτΜηάαηι ιηίβΐ- Καί χήτ χοιΛάδα Άχωρ, διανοιξαι σύτβσίτ 
Ιίρίηιίαηι ς/ΐϋ• αυτής. 

XXIV. ΚβρβΙβηάααι 681 βι βηρβΗοηΙηιβ νβΗηιιη, Β ΚΔ'. Έψεται πάλιν τψ λόγω το, ι Δώσω. > ε Δώσω ε ϋίΐηο. ι ΙηφιίΙ βηίιη : ι Π&Ι>ό ρο88β86ΐοηβ8 β]ιΐδ 
ιηάβ : (1900 βίπήΠίβΓ νβΙΙβπι ΑοΙιογ, «ρβπΓβ 
ίηΐβΐΐίββηΐίααι β]υβ. ι Ει ςυοά 8ί&ηίΑβλΓβ τυΐι, \ά 
ηυ)θ8Π)οϋΙ €81. Νθ5 ςηί ετβάίίϋηιυδ, Γβηιιη *£βη(ΐ3- 
γόπι νβΐιιΐι Γοςαιβπι βι βχβηιρΙ&Γ ηοοίβ ρτοροηβΓβ 
βίικίβηΐββ 63 φκΒ νβίβποιίδ οοηίΙββΓυηΐ, υΐ βχίιίοδπηι 
φΐίϋώιηι 2νβΓδ»ιη«Γ Οβοηι οΰβηϋβίβ : ςιιϊη ροιίιιβ 
ςοχηπη», βΐ ΒοΙΙίβίϋ βυβηιβ, ςαο ρβοΐο ίΙΙί ρΐϋοϋα 
Γαώαιηυβ. δίρίβηΓίδβίηιαδ βηίηι Ραυίιιβ ίιι Ιι*ο νβΓοα 
ηοβ ΙιοπαΐυΓ : ι Ηφο Βϋΐβιιι ίη Π$ιΐΓ3 οοηΐίηΒβοηηΐ 
47 ϋΐϊβ » βοΗρΐ» βυηΐ βιιίβω 3(1 βοη^ρΓιοηβιη ηο• 
κΐι?ιη, ίη ςυοβ Οηββ βχβιιΙοΓυηι ϋβνβιιβπιηΐ * ν . > 
ΠαΓιο ί£ΪΙιΐΓ ρφύββΟΒ'ιχ $βυ ίηβΐίΐυΐίοηιβ 3(1 νίπιι- 
Ιβιη 6&1, υΐ, ςυ« νβίβπ&υβ βνβηβΓαηΙ, ηοϋΪ8 οιηηίηο γάρ, φησ\, τά κτήματα αύτης εκείθεν. Δώσω 61 
δμοίως τήν κοιλάδα Άχώρ, διανοίξαι σύνεσιν αύτης. > 
Καί δ βούλεται δηλοΰν, Ιστι τοιούτον* Ημείς ο! πβ- 
πιστευκδτες, ύποτύπωσίν τίνα των πρακτέων τά τοΤς 
άρχαίοις συμβεδηκότα ποιείσθαι σπουδάζοντες, παρ- 
αϊτού μέθα μεν ώς ολέθρου πρέξενον τδ προσκρούειν 
θεψ * (ητουμεν δέ μέλλον, κα\ διά φροντίδος πεποιή- 
μεθα τδ άποπεραίνειν τδ άνδάνον αύτψ. Προτρέπει 
γάρ ημάς είς τούτο κα\ 6 σοφώτατος Ώαυλος, ούτω 
λέγων* ι Ταύτα δέ τυπικώς συνέβαινε ν έκείνοις* 
έγράψη δέ πρδς νουθεσίαν ημών, εΕς ούς τά τέλη των 
αΙώνων κατήντησεν. • Τρδπος ούν άρα παιδαγωγίας 
είς άρετήν, τδ δείν οΓεσθαι καβορ^ν τά τοίς άρχαιο- 
τέροις συμβε6ηκδτα."0τι τοίνυν οι άπειθείς, χα\ έξ- ιηδρίοΐβηϋ» βΐ οοηβί(1βΓ2ηϋ3 ρυΐβπιυβ. ϋ*Λθά ί^ίΐϋΓ (^ ήνιοι, καί των θείων καταφρονητα\, δειν^ κα\ άφΰ- ίηΓΓβιΙυϋ 61 ΓβΙ)βΙ1β8 οΜνιηοππηςυβ ηιαη(Ι&ΐοηιπι 

60Ιΐΐ6Ι1ΐρΙΟΓ6β ΙΠ ρ ΟΒ 11 31 8 ηΟΓΓίϋίΙβΒ 61 ίηβνίίβηίΐβδ, 

Οίιπδίο ]υϋίοηΐ6, ίηαύβηΙ, ρΐ&ηίβδίαιβ οβίβηάβΓβ, 
Ιβηςυβη! ίη ίηΐλκίηβροίβηιηΐ, ςυχ ςιιοηάΒηι ίη ΑεΙιαΓ 
£68ΐ3 6ΐιηΐ"• ςυΙΰοηΙβηιρίορΓΧΰβρίοίϋνίηο, βΐϋβΐηυ- 

βίΙΙΙΓΟ ρΓ6ΐί08Ϊ0Γ3 Γΐ)Γ3ΐΐΙ3, 3 ίββΟ Ν&ΥβΟΙίΓΪΒΓΐ ΙνρΐίΟΙ 

ββΓβηΐβ, βαηι ιοίβ όοηιο 8ΐ» βχΐΓβιηο βυρρΚβίοββΐ ιηαί- 
Ι3ΐυβ• ΟυχίΙ βηίηι ροβι Μονββηι ροριιΐοηι, βι ΑΙιοβ 
ΐ8Γ3βΙ ρβΓ ΙθΓ(ΐ3ηβιη ΐΓβϋαχίΐ, Μβακ-αβ ΐβΓΓ3πι ρΓοηιίβ- 
8!θΐιί>ϋ8ί1βιηϋί8ΐπΙ)ΐΐίΐ 4β .δα•3ϋΐ6ΐηα6ΑοηβΓθοηιι黀- 
ιιιοι 313 86 Ιΐ3υβηΙ. 8'ηιιυ! βηίηι ΓυΠί ϋοιηρβηυβ, βΐ ρβο- 
£:αηιη οοηΓβββϋβ ββΐ, ι βι 3βββρίι, ίηςυίι, Ιββυβ ΑβηβΓ 
Ιΐιίαιη Ζ3Γ», βι 3ΐχ)υχ'ιΙ βηηι 3ά νΗΐΙβηι ΑοΙιογ, <1- 

1ίθ8 β]ϋ8, 61 01»38 6]ΙΙ8, 61 νίΐΐΐ1θ8 6]ϋ8, 61 βηΙ>]Ιΐ£3ΐί» κτψ περιπβσουνται δίκη, κρίνοντος του Χριστού, 
παραδείζειεν άν, καί μάλα ^αδίως, ώς !ν γε τοίς τύ- 
ποι;, τά έπ\ τψ "Αχαρ πεπραγμένα κατά καιρούς. 
Ός της θείας άλογήσας εντολής, καί κεκλοφώς έκ του 
αναθήματος, τετιμώρηται πανοικ\, ποινήν ΐπαρτή- 
σαντος τήν έσχάτην αύτψ Ίησου του Ναυή, τήν του 
Χριστού πληρούντος εϊκόνα. Έστρατήγησε γάρ μετά 
Μωσέα, κα\ αύτδς διεβίβασε τδν Ιορδάνη ν τους υΙούς 
*Ισραήλ, κα\ αύτδς αύτοίς κατεκληροδύτησε της επ- 
αγγελίας τήν γην/Εχει δέ ούτω τά έπΙτψ'Αχαρ γε- 
γ ραμμένα. Επειδή γάρ έάλω κεκλοφώς, κα\ ώμολδ- 
γη σε τήν άμαρτίαν, € Και έλαβε, φησ\ν, Ιησούς τδν 
'Αχαρ υίδν Ζαρά, κα\ άπήγαγεν αύτδν εϊς φάραγγα 
'Αχώρ, κα\ τους υίούς αυτού, κα\ τάς θυγατέρας αύ- β]ϋ8, βι ονβ86]Π8, βι ΐ3υβΓη3ουΙαιη β]ιΐ3» βι ουηοΐβιη Ο τού, κα\ τους μόσχους αυτού, κα\ τά υποζύγια αυτού, βαρβίίβεΐίίβηι β]ϋβ, 61 οηιηίβ ροραΐαβ βυηι βο, β! 
(ΙυχβπιηΙβοβ λο Έμεκαχώρ, Μ 681 ▼βΗβηι ΑεηοΓ. Ει 
ίΐΐχ'α Ιββαβ 3(1 ΑοΙιβΓ : 0ιΐ3Γβ ρβηϋ<ϋ8ΐϊ ηο&? ΡβΗαΙ 
ιβ Οοιηίηηβ βίουΐ βι ηοάίβ. Ει Ιβρ'κίατίΐ βηηι οιηηίβ 
μοριιΐυβ ΙδΓίβΙ, βΐ οοη8Γβ8 3νβπ,η1 5ΐιρβΓ βιιηι αββΓνυηι 
Ι&ρίϋηπι πιβ^ηαπι * τ . > ΑοηοΓ ίκίΐϋΓ βχροηίΐϋΓ άί$- 
ίΟΓίίο, 8βιι ρβτΌ€πίο. ίοποί» 3ϋ1βιιι υοχ Έμεκαχώρ, 
ΐΜΐβΙΙί^ίΐιΐΓ να11ι$ ρετνβπιοηη. Ιυί Αοη3Γ, υΐ Οβο 
βχοβυηι, <ΙίνΊΐί3Γυηιςυβ ανΜιιηι ΓιΙϋ ΙδΓ3ο( οοοίϋο- 
ηιηί, βυαι οηιη'ιοαδ ψιχ ΙιβοβΟΑί. δοπρίυη» β*1 εηίιιι 

Ι ίΠίρΙΟΒ Γ3(1ίθΊΐϋ8 άβ 16ΓΓ3 ρβΠΐΙΙΓΟδ Μ . > δίηίΙίΐοΓ 

βϋΐ ίη ΛϊΐΓβηιΊδ βχευΐί Ιβηιροηυυδ, ςιηπκίο ηο!)ίδ καί τά πρόβατα αυτού, κα\ τήν σκηνήν αυτού, κα\ 
πάντα τά υπάρχοντα αυτού, κα\ πάς δ λαδς μετ' αυ- 
τού, κα\ άνήγαγεν αύτους είς Έμεκαχώρ. Κα\ είπεν 
*Ιησοΰς τψ 'Αχαρ• Τί δτι ώλδθρευσας ημάς; Έξολο- 
θρεύσαι σε Κύριος, καθά κα\ σήμερον. Κα\ έλιθοβό- 
λησαν αυτδν λίθοις πάς Ισραήλ, καί επέστησαν αύτψ 
σωρον λίθων μέγαν. > 'Αχώρ μέν ούν ερμηνεύεται 
διαστροφή. Προσεπενηνεγμένου δέ τού Έμεκαχώρ, 
νοείται δή πάλιν κοιΛάς διαστροφής. Έκεϊτδν'Αχαρ 
άπεκτδνασιν ώς θεομιση κα\ φίλδπλουτον οΐ υΙο\ 
Ισραήλ , προσθέντες αύτψ καί πάντα τά αυτού. Γέ- 
γραπται γάρ, δτι ι Οί ασεβείς δλδ^ιζοι έχ γης 1 1 ΛίΐΓ. ν, 4. *• Ι Οογ. χ, 2. " ίυί. νιι, 25. *• ^08. ίιι, 1. * 7 ^08. τιγ, 24'26. *• Γ$ι1. υ» 7. *5 (20ΜΜΕΠΤΑΚΙΙΙ3 ΙΝ 08ΕλΜ ΙΗΙΟΡΗΕΤΑΑΓ. 8* 

δλουντβι. > Ούτως έσται καΤ έν έσχάτοις του αίώνος Λ <&8ΐφβΓ 6 οοβϊο ΟΐΓΐβΙνβ «άίβηίβ*,: β ϊβάάΗιιηι» καιροίς, δταν ήμϊν άνωθεν έξ ουρανού καθίκηται 
Χριστδς,. ι Άποδώσων έκάστω κατά τά Ιργα αύτοΰ.ι 
Τους γάρ άπειθεΤν ήρημένους ταίς θείαις έντολαΤς,' 
χα\ τα έν χδσμω μάλλον ήγαπηχδτας, οίον είς φά- 
ραγγα βαθείαν τδν $δην κατενεγκών, ι κακούς κα- 
κώς απολέσει > ι Δώσω > τοίνυν, φησ\, ι τήν κοιλάδα 
Άχώρ, ήτοι Έμεκαχώρ , είς το- δ*ανο$αι σύνεσιν- 
αύτής. ι Έσται γαρ αύτ^, φησ\, των σφδδρα χρησί- 
μων, είς τδ άνανήψα» δεϊν, κα\ έ* της αρχαίας πω- 
ρώσβως τής διανοίας τδν δφθαλμδν,άνευρυναι λοιπδν, 
τά πεπραγμένα χατά καιρούς έν τή κοιλάδι της 
Έμ*χαχ&ρ (διαστροφής** χοιΛάδατ^ χώρον ώνδ- 
μασεν • εκεί γάρ πεπτώκασι των έξ Ισραήλ ουκ ολί- 
γοι, δκακοντων αυτούς των άπδ της ΓοΛν, χ*\ πολλή* ιπιίοιιίςυβ ββοαικΙυΐΗ σρβτ* 8«» ". ι Ννίηίβ φιίμμ» 
ηΜηόοϋβ ίηοοοιϋβηΐββ, 61 φιί ςιι» ίη ιησηα> 8μιιΙ* 
ροΐιαβ αΊΙβχβηιΐΗ, ββα ίη ν»ϋβηϊ ρΓοίαηάίΐη Ι«τ Ιιι* 
ΓβΓηυιη ά*6ΐϋΗ>8ΐ08 « πκΗ» ηιαίβ ρβπίβι Μ . ι ΙηςυίΙ. 
φΙαΓ : ι 0*1)0 νιΙΙβηι Α*ηοΓ (βί?β Έμβχαχώρ) α4 
«ρβΗβηιΙ&αι ΙρβΙ ΙηΙβΐη*6ηΙΙ*π>. ► ΕήΙ ςαίρρο ΗΙί 
ρβΓηυ&ιη ιιΗΙβ, ΙηςυίΙ» οο$! »4 ηβίρίβοβηΦΜΒ, «Ι *<ί 
οουΐοβ ίπβηιί« 6* *ήΟς<ι* 6&οιΐ»ΐ6 Ιη ρο8ΐβηιπ» »μβ~ 
Η6ηυΌ8.Ρ*6ΐ8 οϋππη νιιΙΙβ Έμεκαχώρ (ςοβιη Ιοοοαι 
ρβηκηίοιιίι νηΙΙ*τ» ιηΙΟΓρτβΙβϋ βα»Ι; Μ 8<α.υίι46Η>• 
ηοη ρ&^ιοι βχ Ιιηιβΐ οβοί&ηιιιΐ, ίηοοΚ» Η*ί•οβ ρβΓ- 
ββηυβηΙΙοΜ, βΐ ηιιιΚ» ΙΜάβι» ρβηκηίο οβηΐ'φΚ•• 
ριιίβηΐβ Ιββυ ?&Γ86ΐβηι <1ίνΐη& 1>βη'ΐ£ηίΟΐ6 48 ? ι °Ρ* 
βχοΜίβββ)• Ρ»€ΐ3- Ιβίΐυτ, ίηςαΗ, Ιη νιΙΙορβητβηίοιιί», συνέβη γενέσθαι διαστροφών, οίηθέντος Ιησού της Β ρΓορΙβτ ββιη φιί ιη*η(1»ΐυπι (Η νια οι» ΐΓ*η*£Γβ<ϋ βιι- πβρ\ βίου φειδους καϊ επικουρίας άπολισθήναι τδν 
Ισραήλ) • τά πεπραγμένα δή οδν, φησίν, έν τή φα- 
Ρ*ΤΪ* της διαστροφής, έπ\ τφ τήν βείαν έντολήν πα- 
ραλυσαιτολμήσαντι, διανοίξει τήν σύνεσιν αυτής πρδς^ 
τδ είδέναι λαμπρώς, εϊς οίον έχβήσβται τέλος τοίς χα- 
ταφρονεϊν έθέλουσι τδ έγχεΓρημα/Αθρεϊ δδ δπως ο4 
προτερον δέδοτατ πρδς τδ διανο!ξαι συνβσιν• αύτης ήρ 
χοιλάς ή Άχώρ, πρίν Λν λελάληχεν είς τήν χαρδίαν 
αύτης• οΰ γάρ αν συνεΓεν τάς θείας έντολάς οΐ τω» 
•Ιουδαίων δήμοι, αλλ* ούΓ δν έν τύποις χαταθρήσειαν 
τ6 Χρίστου μυστήριον, β! μή Αρα χαθ'ήμας τους ήδη 
πβπιστευχότας τήν του αγίου Πνεύματος κατάπλου- 
τήσειαν μέθεξη, χα\ τής άνωθεν- φωταγωγίας άπο- 
δειχθεΓεν μετεσχηχότες. Πιστώσεται δέ πρδς τούτο βη» ΓαβΓ&Ι, ΒρβΠΒηΙ Ιηΐβ1Η({βιιΙΐ8ΐ» βίυ•^ »1 ιηαηί- 
ί^δΐβ βοίβ^ (ΐαβπϊ ίΗιβηι εοηΐβαιριοηιιη ΓβΰΜΐιβ Ιι*Ι)ί- 
ΐιιτυπι 8ίΐ• ΡβΓρβιΐο'β &ιιΐβηι ({υοιηοιίο ηοη ρπιιβ ϋλΐι» 
&!ΐ &(1 βρβπβηίΐίπι ΙηΙβΙΗββηΓοσι β]υβ Τ&1Η8 ΑοΙιογ^ 
φΐβιη ΙοςυβκΐΐΜΓ 8<1 οογ φ&. Νβο βηΐιη <Κτίη» ρι•«- 
€βρΐ« ίαάχοψύϊο ροριΗαβ έηΐβΙΗ^βΓβΐ; ηβο ίη ΐγρι». 
Ο^ΓΗΐί πιννίθΓίαι» αερβιίβεβΐ,. ηίβι, β ι ηο8« ςαΙ ογο- 
<Ιί(ϋπια8, ϋοηαιηοηίοηβ δρίΓίΐιΐδ 8«η€ϋ βυοίϋβ, 61. 
βυρβΓηλ ϋΙυιηίη»ΐίοηβ (ϋ^ηΒΐιιβ ΓυΙβ&βΐ. Αά Ηοο ογ€- 
όβηάυιη ηθ3 ΙικΛιοβΙ 1)€&1ϋ8 Ρδαΐϋβ, όβ οηοικϋβ €& 
βΑπβιιιηβ ίδπιβΐ Λϋΐιοίη ικιοιίιιπι 86Γϋ>βη8 : « Ιϊεςιιβ* 
Ιη Ηούίβηιιιιη βηίιη <3ί«η ίιϋρδίιιη τβΗιπιβη ίη Ιβ- 
οΐΐοηβ ΥβΙβΗβ ΤβδΙ^ηοβϊΗι πίαιιβ^ ηοη ΓβνβΙβΙυι»* 
(ςυοηίΗΐη τη ΟΗπβΙυ βνβευηίατ), 86<Ι υβφΐβ Ιη ηο- ημάς δ μακάριος γράφων Παύλος πβρ\ των έξ αΓμα- ^ (ΙίβΓηαηι (ϋβπ), ςηαηάο Ιβ^ίΐύΓ Μονβββ, τβΐίίηβη ρο~ τος Ισραήλ • ι Άχρι γάρ της σήμερον ημέρας τδ κά- 
λυμμα έπ* τή αναγνώσει τής Παλαιάς Διαθήκης μένει, 
μ*Ι άνακαλυπτόμενον, δτι έν Χριστψ καταργείται. 
Άλλ' Ιως σήμερον, ήνίκα άναγινώσκβτα» Μωσής, 
κάλυμμα έπ\ τήν καρδία ν αυτών κείται. Ήνίκα δ* αν 
έπιστρέψη πρδς Κύριον, περιαιρεΐται τδ κάλυμμα. 'Ο 
δε Κύριος τδ Πνευμά έστιν* <& δέ Πνεύμα Κυρίου, 
ελευθερία. > Πρδτε-ρον τοίνυν είς τήν χαρδίαν αύτης 
λαλήσειν επαγγέλλεται-, τους θείους αυτής έγχαράτ~ 
τοντος νόμους, κ«\ παιδαγωγίαν τήν άνωθεν του αγίου 
Πνεύματος • εΤθ' ούτως συνήσειν κα\ τά έν τή κοιλάδι 
τηςΈμεκαχώρ τυπικώς τε κα\ Ιστορικώς πεπραγμένα, 81Ι11ΠΙ 681 βΙΐρβΓ ΟΟΓ βΟΠΙΓη. ΟϋΙΏ 80(6111 ΟΟΙίν^Γ*»* 

ΓυβπΙ »() ϋοηιΐηιιηι, «υίβΓβΚΐΓ νβΐίηιβη. ΟοηιΙιιιι»• 
8ΐιΐ6ηι 8ρ!Γΐΐ08 68ΐ; υΒί &υΐβιιι 8ρ(ηΙθ8 ΟοηιΊηί, ίο»» 
1Π)βΠηβ Μ . ι 0<ΐ8Γβ ρΗυδ 8() οογ β|ιιβ ΙοαιίιίΓαηι ββ 
8ροηά"βΙ, άΐνίηβ βί πΐ2τηά8ΐ8, 61 βαρβΓη&ηι ίηβΐίϋιΐίο- 
ηβιη 83ηοΙο 8ρίήΐυ ίηδοιιΐρβηΐβ : όβίηιΐβ Ιΐ& ϊίΐίβΗβ- 
οίαπιηι φι» Ιη ναΙΙβ Έμεκαχώρ («ι Η^οΓββΙ νοοηΐ)» 
ΐχρΐ€6 61 ΜίΐΐοΓίοβ ρ8(Γ8(8 8υηι, <)ΐι« 8<1 βρβπβηϋιιην 
ίηΐβΙΠ^βηΙί» 6|ηβ οοιιΐηηι, 61 & νβΙβΓΪ €»οΐ!8ΐ6 Ι» 
ροδίβΓαηι νΐηύίοβηιίαιη ηοη &αΐίβ ροββαηΐ. « Οαΐ8§* 
6ηίιη βχ ρ»Π6 οοηΐί^ΐ Ιτι ΙδΓ86ΐ ■*,»• α^8 ΡβηΙο 88•^ 
ρίβηΐ6Γ (ίίοΐυη» 6$Ι. κα\ ούκ άνικάνως Εχοντα πρδς τδ διανοΤξαι τήν συνεσιν αύτης , κα\ της άρχαίις πωρώσεως άπαλλάξαι> 
λοιπόν, ι Πώρωσις γάρ άπδ μέρους γέγονε τψ Ισραήλ, ι καθά καΐ δ σοφδς γράφει Παΰλο;. Γ> ' 

Κάί ζαχίίνωθήσεται νχεΐ κατά τάς ήμ&ρας νη- Π £< ΗιιτηΗίαΗ(ντ ίΰί )\ιχΐα άιη ]αν€ηΙνΐί$ <ηφ, Η χιότητος αϋττ\ς % καϊ κατά τάς ημέρας αναβάσεως 
αύτης έκ γης ΑΙγύπτον. 

ΚΕ'. "Οταν αυτής είς νουν καϊ καρδίαν λαλήσω, 
φησ\, κα\ δώσω τήν κοιλάδα Άχώρ διανοίξαι σύνεσιν 
αύτης, έκε?, τουτέστι τδ τηνικάδε , ταπεινωθήσεται , 
κα\ ούκ έπί τι των άνι$ν είωθότων καθιεμένη τε κα\ 
ύφιζάνουσα, τρόπον δέ μάλλον άφείσα λοιπδν τδν 
άπειθη, κα\ δυσάγωγον, κα\ τοίς υπεροψίας έγκλή- 
μασιν ένεχύμενον * άλαζών γάρ ό άπειθής, κα\ οίον- 
ει πως ανάντης, κα\έξήνιος, και παρ' ουδέν ήγεΐσθαι 
μεμελετηκώς τήν εΙ; γε τδ χρήναι πληρούν τδν νδ- βιχία ά'ΐ€$ α$€βη$ίοηί$ $Η<ε άε ίβττα Ήρνρΐί* 

XXV. Ουηι ΗΚ &(1 ηαβηΐβη, 6» 60Γ ΙοβηΙνβ ΓαβΓΟ^ 
ίηςιιίι, άβ^Γοςυβ ν&Ιΐ6Ηΐ ΑοηβΓ, 8ρ6Ητ6 ίηΐ6Ηί£εη- 
ϋβιη €308, Η)Ι, ήοο 681 ΐιιηο, ϋοηβίΓιβοίΐυΓ, ηβο ουί- 

ρίίΙΠΙ ςΐΚ><1 Π)θΐ68ΐΐ8ηΐΙ βίίβΡΓΘ ρθβ8ΐΙ, 86 31Ι1>Η1Ι1161^ 
6!<|ΙΙ6 ίΠΜΤΙ0Γ8ΐ>ίΐ0Γ *, 860 ΠΙΟΗΟΙ» Γ6ίΓ8€ΐ»ΠΙ8, 61 10 • 

1γ8018οΗϊ!ηι8, 61 οοηι βορβΓοΊ» οΗηΙιιο οοιφιηοΐΐ» 
ροΐήιβ (ΙοΙιιοβρε ΓοΙίοιίβ ; 8ητθ{*η8 βηίιη 681 ίηοηβ 
4ίοη8, 6ί τβίαΐί ΑοοΗτίβ, 61 β&ΥοηΙε, βι 1ο^ί8 οΙνμτ• 
τιιίοηο 86 ΓονβΓβηΐίβ Γοηΐβπιηβηόβ οχβΓαΐβίαβ; Ιιυ* 11 ΜβΙΙΙι. ι?ι, 27. •• Μ;αΐη. «ι, Μ. " II €ι>τ- ιιι,Ι* Π. " Βοηη χι, £>. 87 δ. €ΥΒ11Α1 ΛΐεΧΑΝΟΑΙΝΙ ΑΚΟΗΕ* ηύΝ• οαΐοο) ν6θ6θ)6θ16Γ, βΙ ςαοεί 8666880 ϊ*οϋί8, Α Η** αΙδω• ταπεινός δέλίαν,καΐ οιονεί πως ευπρόσιτος *ά οοαϋοοάαο) ρηπιρΗ», Η β Οοο ίο ρΗη» αΊΙβ- 
οίοο. 480ο*** ρβΓ ρΓορηβαη) ςυβακία» ίοφιίΐ οΐί- 
αΛί : ι 5ορβΓ ςοβοι ιββρίοίβιο, ηί*ί βορβΓ οοοοίβαι, 
61 φΐΐοΐααι, 61 ΐΓβπιβηΐβπι 86πηοηβ• «βοβ ••? • ευω 
ί^ϋυΓ Ιθ€Βΐο8 ΓυβίΌ, ΙηςυΗ, οά οογ φβ, Ιαοο ΐυοο, 
βι Ιρε* ηαιηίΐί&οίΐιιρ, βίοαΐ 61 Ιο ρΗοοίρίο* ςβοοοΌ 

Τ0680Ι6 Μθ]Γβ6, 61 6Χ Μ^ρίΟ οΊβΟΟο^ΓΟ }θΒ60Ιθ 
ΟΐΙοβΗοΟΠίΟ Ι>60, ρΐΌΐηρϋ8§ίΐη6 006 ίθ66Ι<6 8*000- 

οβοι, 61 6 Ι6ΙΓΪ0 Ιιορβήαβοηιπι άοαιίηοΓσα) ρτοροη•• 
ΟίθΙ. ΓβΓβΠΐθ *Βΐ6Β) 16§601 ίο ε«0Τ6θ, οοηβηίαΐι 
61101 ΜονβΛ ΒΟ 0)001610 81θΒ, ρΓΟΙϊΜΐ160*θΙ, < 001• 

οίο ςο* οΊχίι οαοί* Οβο)ίοο8 Ιβ6(6Ο)08, 61 οΗηιιιβ 

0060*160168 «\ Ι ΕτίΙ Ι^ίΐΟΓ ΟΟΟίΙΙίΟ 61 ΙΤΒΟΐεοίΙίβ, 

φιοτηούηχχΙιιΐΏ 61 ίοίΐίο, ςο»ο<1ο ρβΓ 1θ£Βθ) ο<Ι οο- ό πρδς εΰπείθειαν εύκολος, χα\ Θεφ λίαν ήγαπημένος • 
Κα\ γοδν Ιφη «ου δΥ 4νδς των αγίων προφητών • 
ι Έπ\ τίνα επιβλέψω, αλλ* ή 4π\ τον ταπεινών, χα\ 
ήσύχιον, χα\ τρέμοντα μου τους λόγους ; » "Οταν ουν 
λαλήσω, φησ\ν, 4πΙ τήν χαρδίαν αύτης,τότεΦή,τότ* 
χα\ αυτή ταπεινωθήσεται, χαθά χα\ έν άρχαΐς, £τ* 
καλούντος Μωσέως, χα\ της Αιγυπτίων άπαίρειν 
προστεταχδτος του φιλοιχτίρμονος Θεού,προθυμώτατα 
μέν τούτο δράν εσπούδαζον, χαί της των πλεον- 
βχτούντων άπέτρεχον γής. Όζοντος Μ του* νομούς 
4ν Χωρήβ, συναγηγερμένοι μετά Μωσέως 4πΙ τζίρος 
Σινά, κατεπηγγέλλοντο λέγοντες * « Πάντα δσ* «Ιπεν 
ήμίν Κύριος ό Θεδς, ποιήαομεν, χ«1 άκουσόμεθα. » 
Ούκούν ίσται ταπεινή χα\ εύήνιος, χαθά χ«4 4ν άρ- £οΙϋοο6θΐ Οοί £606ηΐ», νοΙοοίΒίοαι ύίνίοοαι Κίοοοβ Β χαϊς, δτε τήν διά νόμου πρδς θεογνωσία* λαβούα* 60Πΐρΐ66ΐ6ΐ>9ΐΟΓ. ΒΪ68 61^0 )•ν6θ1θϋθ ΟρροΗΟΥΪ! Γ6- 

(βηοΓ&ΐίοηβιη ροτ Ιβ^βαι *4 €οβοίϋοο6Β) Οβί. <Ϊ«0Γ6 
οιΙβιο άΊχΙι : β ΡΓίπ>θ£6«ίΐο» ηΊίο» Μου» ΙβΓ&οΙ βι . • 

ΥίΕβ. 16, 17. ΕίβΗί, {η ΑΧί/α, α*ίϋΙΙ Οοιοίηο•; 
νοαιΗί Μβ ; νίτ νιμμ, βί ηοη νοζΜί η$ πϋτα Βαα* 
/ί«. £( α*(*τα*ι. **ηί»« Βα*Ηχη *% οη €^ €1 
ηοη Τ€θοτάα&*ηί*τ *1*τα ηονηίη*Μ ϋΙονΜΐ*. 

XXVI. ΟΙβιη 0.06.1000 ιοηιρυβ »<1ν6ηΐαβ δ3ΐτβΐΛ- 
γμ ηοβίή ηοηίηιΐ : ρΓορπο βο'ιαι οο νβΓΟ ο*Ί6β νο- 
οβπ ροιοβΐ ΙβΜρν• ίοοΓΟΟίίοιιίβ υοίβοιιίΐί, ηιιο 

αΙί^Ο 10 01000*0 άοροΐββ 6*1, 61 ρΓθ(1ίβ»1* Ι6061>Γ«, 

64 φιοβί ηοΐιΐοοι βρΐ6οο\>Γ68 ίο λοίαιΙ» στοιίβοΐήιη» γέννησιν, Ααμένως έδέχβτο τ6 τφ β«ψ #9Νουν νηπιό- 
τητος. Τοίνυν ημέρας, τήν &α νόμου φη<Λν άναγέν» 
νηαιν βίς 0βογνωοίαν• τοιγΑρτοι χαλ Ιφααχιν, ι Τ16ς 
πρωτότοκος μου 1οραήλ« > 

ΚαΙ ίσνα*, *ττ$ ίψέ& έκ£ΐγγ, Λέγ* Κύριος , 
*αΛέσ*ι μ* * Άτήρ μου * %*\ οϋ ηοΜσει με έτι 
ΒααΑβΙμ. §Μ έξαρω τά ονόματα τώτΒααΛβΙμέχ 
στόματος «ύτ%, καί ο* μ)\ μγτισβνσιτ ονχ έτι 
τά ότόματα αϋχώτ. 

ΚΟΓ• Ήμέραν μ4ν 4ν τούτοις τ6ντης του Χωτηρος 
ημών 4π^ημίας ονομαζβι χαιρόν * χβκλήσβται γαρ 
^μέρα κυρίως χα\αληβ&*« ^ ™» Μονογβνους 
4ναν6ρω«ή9ΐως 4 χαιρ4ς, χα0* δν ή έν χόσμω λέλυται 
μ4ν άχλύς* ήφανισται 64 χαΐ τΛ σκότος* λαμπροί 04 
610Π1, 61801 )ΐΐ8ϋϋ« ιΐίοχίΐ", νβΓδβ οοβοιΓιοοίβ € ωβπ4ρ ανίαχουβιναύγα\ χατΑ νουν τοίςπβπιατευχόοι. Οοί 1οιιΐ6ο ίοδβΓΟηβ ϋ§, φΐί ιοβοιίε οοοίοο ορβΓίΓβ 
«ονβηίηΐ. 111ο ι&Ιιογ ΙοοιροΓβ, ΙοηαίΙ, υοοβιβ »ά 
οαοΗίοοοοι νβη 1>6ΐ« ο νοΐ6Γΐ ίΐΐα 61 οάίοβο Ιβνίίαιο 
ά\%οεάβΐ, 066 »οιρ1ίΗ8 βΐίουηίΐβ 8<Ι οροβαβί&ο) β Γβοΐο 
€θΓΓΐ€ΐι1ο Γ»οίΙβ άοΐΟΓ^υοοίΐοΓ ; 864 Βοίαιοο) ροϋϋβ 

Τ66Ι6 61 β*1«1)Γ!ΐ6Γ 60Π8ΐ80ΐΙθ ρΐ6ΐθΙΪ8 Ϊη66ά60ΐ60) 

οοόοοίι, οΙ ηβςββ ρυοο&οο) ΐβσιροΓίβ οοοιιηο ΙάοΙο- 

ΜΙΟ) 1θ 86Γ01006 0801*061. ΥΟΟ&ΟΙΙ βηϊΙΏ 0)6, ίο^ϋίΐ, 
ΥίΓ 0)608, 61 ΟΟΟ ΥΟΟΟΟΙΙ 0)6 θΙΐΓ& ΒλΟϋΟ), 006 681 
Ι«0)ρ6ΠΙ0ίΐ λ Ιί51<ΓΐΒ6, 61 ίΟΓΟίοΟΠ 10 Ο0816ΓΟ0) 
Γ^€υ8θΚ)Ί(. Μ80ΟΙ ίϋΙβΟΙ *£8ΐίθ)ίΙθϋ, 6886 86 Ιο^ίϋ- 

ιηίηι, η ο炙ο8ΐιοο6θ) οοοΟιβοΗοΓ, ΌρΐΠίολΙβοι οΓη 
ΐ|Π6• Ναιίίηυοαι οοΐ6θ) ΙιΙοΙί Βα&Ηη) Ιηνοο&οίΐ, 6Χ 
Ι^ρίίΙθ οοηΓβοΐί, 61 ςυοΓοηκΙηπι βιΐίβαο 8θ1βηί ία χα\ ό της δικαιοσύνης 4πέλαμψ«ν ήλιος, της αληθούς 
Θεογνωσίας τό φως 4νιε\ς τοϊς άνευρύνενν βίίόσι της 
διανοίας τον άφθαλμόν* Κατ' έκβΖνοδή ουν του και- 
ρού, ψησί, χεχλημένη πρδς 4πίγνωσιν του κατά 
αλήθειαν δντος βεοΰ, καταλήξει μ4ν της αρχής εκεί- 
νης, χα\ στυγητής 4λαφρίας * εύπαραφορος δ4 ούχ• 
έτι προς άποστασίαν Ισται ποβέν. Βεβηχότα δ4 
μάλλον όρθως τε χαΐ ύγιώς, χα\ άχράδαντον είς •ύ- 
σέβειαν 4ξει τον νουν, ώς μηδέ όσον είπεΖν, είς λόγου 
χρήσιν έλ6«ϊν τά των εΙδώλων ονόματα. < Καλέσει 
γαρ με, φησ\ν, ό άνήρ μου, χα\ ου καλέσει με ούχέτι 
Βααλείμ * > τουτέστιν, άποπαύσεται του είναι μαχλάς» 
χα\ παραιτήσεται μ4ν το πορνεύειν ετι. Ποιήσεται δ4 
περί πολλού τ4 είναι γνησία , χαΐ ομολογήσει τήν βροοίοαι οοαι&θ8θ) οοηίοηιΐίΐ» ίο αΊίβ οοπιοΓΟΟβ. Β οικειότητα, δηλον δέ δτι τήν πνευματιχήν. Έ^ιχαλέ- 

σεται δέ ουδαμώς τά Βααλε\μ, θεούς εΐναι νομίζουσα 
τά 4κ λίθων πεποιημένα, χα\ ταΐς τίνων εύτεχνίαις 
πεπλαστουργημένα πρδς εΐδος τδ άνθρώπινον. € Ού- 
κουν 4μέ μέν, φησ\, καλέσει ό άνήρ μου. ^ Σώφρων 
γάρ οίά τις χσΛ επιεικέστατη ποιήσεται προς με 
τήν άποστροφήν * αγαπήσει δέ λοιπόν των άλλων ού- 
δένα, 4πιχαλέσεται δέ ούκέτι τά Βααλείμ• ΚαΙ καθ* 
Ιτερον δέ τρόπον, είπερ τφ δοχεί, τδ είρημένον 4χ• 
δέξεται. Βααλείμ μέν γάρ ομολογουμένως σημαίνεται 
τά είδωλα. Έν 4θει δέ ήν ταΖς Εβραίων γυναιξί 
τους Ιδίους άνδρας τοις των ψευδωνύμων θεών όνο- ι Ιΐαςιιο Μ6, ίοςιιίΐ, Τ0€»1>Η Υιγ αιοοβ. ι 50 Νοαι 

111 ρα<ϋθ3 61 ρΓ0ΐ)ί$8ίΐΟ8 86 8(1 0)6 ΟΟΠνβΠβΙ, 86 <>6 

Ο6Ι6Γ0 άιϋ(64 οΗογοοι 06101060) ; 066 οΙιγ» ίονοοΛ- 
Ιηι ΒοοΙιαι. ΕΓιοο) «ιΚο εοοβα , 8ί οαί ρΐββιιβπΐ, <|οο4 
<Ι•6ίΐαΓ βΰοίρίοΐ* ΒβοΗοι 6οίοι, ςυοχΙ οοπιοί οαιοββ, 

ίσο!» 6ί£θίίί6*1. 8θΐ608Αΐ ΟΙ110Ο) Η6Κ>η8« 0ΐυ1ί6Γ68 

ιΐΜΓΐΐοε 8008 ΓοΙβΟΓΟΟ) ϋοοηιιο οοοιίοιοοε βρρβΙίΑΓβ, 
β|οϊ ιοοε Ιηιςοίεοίιοοβ Ί1Ιί8Β<Νΐοη 6Τ&Λ» 6ί«8 ριίοιοαι 
8010ΓΟΙΤ1 Νίοοαι Βιο^Ιοοιοπ) Γ«ηιοΐ, ςαί ροΐΓ6αι 
8ΒΝΙ0 οοαιίοονίι Βοΐοο), β Β6ΐ ΙύοΙο ςοο<1 οοΐ6ΐ)8οΐ« 

068ίΐθηθΙ ίίίΐΟΓ 61 ΒΟΒ« 0460 ρο^ΟΟιίΒΠ) 0011806• "• Ι8Β. ΙΑΥ1, ί. •» ΕχίΜί. XXIV, 7. » ΕΐΟίί. IV, Μ. •• Μ.ΐ1ϋίΟ. ιτ, λ *> εΟΜΜΕΝΤΑΗΐυβ ΙΝ 05ΕΛΜ ΡΚΟΡΗΕΤΑΜ. 1<«•ιν ΛιαηαλιΙν, κβ^ι^^νοίτοςαύτοΐίέξαίαιοί Αίαύίηβιη Ιη«Κο»τίι, οβιβ άϊύι : ι ΥααΜι η» ΥΙϊ τρόπος. "Αρξασθαι του τοιοϋοε πράγματος Νϊνον 
τον Βαβυλώνιον, δς τον Ιδιον πατέρα ώνόμασε Βήλον, 
έχ τοΟ παρ* αύτοίς εΙδώλου, φημλ δι) του Βήλ. "Οτι 
τοίνυν άποπεπαύσεται χα\ της ούτως αίσχράς συν-» 
ηθείας, χατάμβμήνυκεν, ειπών - «Καλέσει με 6 άνήρ 
μου, χαΐ ού χαλέσει με ούχέτι Βααλε£μ. ι ΕΙ γάρ 
Ιλοιτο, φησ\, τυχόν άνδρα δνομάζειν έμε, προσερε! 0160», 61 ΟΟΟ ν06*»ίΐ Πΐβ οΐΐΐ* Β*»ΗΐΟ• λ 8ί ΟΠΙΟ» 

υοΙοογΗ, ίοψιΗ, Γοπαβ&ο νϊηιοι «ρρβΙΙβΓβ πιο, 
οαιπίοο αάοΌΐ, βΐ οοιοροΗ^οΐι οιβ, ΥΊγ ιοοο», βΐ ηοο 
ιιΐιτ» ίοΌΙοηιπι ηοηίηίοα» οοοοηε ςΐΌΓκι ηβ νο- 
6»ρι1• ΙϋοίΓοο» ίοααϋ, ι φή& οΓιοιιι οοίςηπι οοΐΜΐυ* 
Β**1ία> ά6 ογ€ β]υ8, 000 γοοογοοΙμιοιοτ «ημϋαε ηο- 
οιιουιη οοηιιη. ι $ί) πάντως, Όάνήρ μου, χαί ούχέτι τοίς των εΙδώλων. όνομασι τιμώσα καλέσει. ΤαύτητοΙ φησι, δτι ι ΚαΙ 
εξαρώ τά ονόματα των ΒααλεΙμ εχ στάματος αύτ^ς χαίου μή μνησβώσιν ούχέτι τά ονόματα αυτών. > 

#αέ δα&ήσνμαι αύτοΊς δίαΰννητ «V τή ή/φρ γ™. «. £< αΊιρο*»» Μίε Ι» «Κ* ί//« /«Ι****• 
* %*ίγνμ* €άτώτ θηρϊωτ τον άγρον, χοϊ μετά τώτ ι** <*» 6*9ΐΐί» {«τ*, «ι €Μ μ ^αϋίϋηα ΟβΟ, Η 
*9τ*τώτ*ον οίφστον,καΐ τώτ έρχΒτώ^τηςγης* κρϋΜη* ΐ€*τ*. Ει ακ«», « 9 Μιηώι, η ΜΙ*** 
χαΧ τόξοτ, *αϊ £>ομφαίατ, «αϊ *όΜμοτ σνττρίψν _ αοηΐβτατΗ ά* «γγ*. 
άχο η}ο γης. η ΚΕ' Έν τοίς 1&ί προανεγνφσμένοις Εφασχεν, (τι 
χαΓ ι 'Λφανιώ άμπελον αύτης, χαΐ τάς συχά* αΟττ\ς^ 
δσα είπε, Μισθώματα μου ταυτά έστιν,ά εοωχάν μοι 
οι ερασταί μου. > Προσετίθει δε τούτοις, δτι ι Κατα- 
φάγεται αυτά τά θηρία του άγρου, καΐ τά ιατβιν* 
του ουρανού, χα\ τά ερπετά της γης, > Διερμηνεύον- 
τες 6% το Ιητδν, θηρία χα\ πετεινά παραοηλοΰσθα* 
πλαγίως έλέγομεν τους εχθρούς, οι τεντών Ιουδαίων 
χατεληΐζοντο χώραν, Πέρσας χα\ Μηβοι,χαΙ Βαβυ- 
λώνιο», χα\ 6 παμμιγής των άλλων πολεμίων βχλος , 
οΐ θηρών αγρίων, ολίγα δανεγχεΓν νοοϊντ' άν, Βιά γ« 
το μιαιφόνον του τρόπου, χαλ μέντοι πτηνά διά τί|ν 
οξύτητα του δρόμου. Ερπετά δε, δτι δεινο\, χαΐ 
παμμύχθηροι, *<& δριμείς είς πονηρίαν. Ούτοι του ^ 
Ισραήλ έν ταΐς τής Χα μα ρε (ας πύλεσιν άποχεχλειαμέ• 
νου χατεδηδύχασι πάντα τά έντοις άγροϊς, ουδέν των 
έκτοπων Ιωντες άνεπιτήδευτον. 'Αλλ* όταν, φηοΐν, 
έξελω» τά δνύματα των εΙδώλων αυτών άπο της γής , 
τότε χα\ διαθήχην εΙρήνης διαθήσομαι αΟτοίς προς 
άπαν ώμον χαΐ βαρβαρον γένος. *Λργήοει γάρ ήδη 
τά παρ* έχθρων, χαΐ πολέμου χαΐ δειμάτων μενοΐκ 
οιν Απείρατοι. € Συντρίψω γάρ δπλον, χα\ /δομφαίαν, > 
δ δί) χα\ είς πέρας Εστοριχως ένηνεγμένον εΰρήβομεν* 
Επειδή γάρ τήν πατά πάντων Αρχήν οΐ περιφανέ- 
στατοι των Ύωμαβων ίλαχον στρατηγοί, πεποίηνται 
δέ υιτο χεΖρα τήν ύπ* ούρανδν, βεου τήν δύξαν αύτοίς 
οίχονομιχώς προσνέμοντος, Οέρσαι μέν μόνης της 
Ιδίας πεφροντίχασιν άρχης, χα\ Ιληξάν τε χα\ των 
άλλων βαρβάρων αϊ χατά χωρών τε χα\ πόλεων έπ«- 
δρόμοι. Κα\ διαμέμνηται σαφώς του τοιουδε πράγ- 
μα «ος δ μακάριος Ησαΐας, λέγων* ι Κα\ συγχόψουσι 
τάς μαχαίρας αυτών είς άροτρα, χα\ τάς ζιβήνας αυ- 
τών είς δρέπανα. Κα\ ού μή άρη έθνος χατ' έθνους 
μάχαιραν χα\ ο6 μή μάθωσιν έτι πολεμεΐν. > 'Ος 
γάρ ήδη γεγονότες ύφ 1 ένα ζυγδν 4 έτράποντο μάλλον 
είς επωφελή φίλεργίαν, χα\ τ^ γεωργία χρήσιμα τά 
του πολέμου σκεύη μετέπλαττον. Έσται το/νυν εί~ 
ρήνη, φησ\, χα\ οΐ πάλαι δεινο\ πεπαύσονται φόβοι, 
βεου χατευνάζοντος, χα\ τοΤς έξ εΙρήνης άγαθοΖς χατ- 
«υφραίνοντος τους αγαπώντας αυτόν. 

Προσθείναι δέ, οΐμαι, χάχεΤνο δεήσει. Πάλαι μέν XXVII. δυρτ* (ΙιοιΛλΙ : ι ΒΊεροηΐ3ΐιι τιαοοπι 
β]ιΐ8, 61 ίιοα9 β] υ 8, ςυ&ουΐΗΐιιβ (Ιίιίι, ΜβΓ€βϋβδ ηιβαβ 
ο» βυιιΐ, ςυΑβ ύθ()0Γΐιηΐ ιοίοί »ο»ιογ6& ιηβί ΙΤ ;» βΐ 
♦κΐίΐΰοίΐ : € Οοιηβιΐοαΐ βα οοειίφ β^π, «ι νοΙοχΓβ» 
οοβΙΊ, 61 ΓβρΓιϋϋ ΙβΓΓ» Μ • > Ου» Ιθΐ6ΓρΓ6ΐ*ηΐ68 (Ιι- 

06^111108, ρβΓ Οβίΐίββ 61 ΥΟΐϋΟΓβΕ ΟΟϋςΐΙΟ Βΐ£πίΩθ3ΓΪ 

1ιο&ΐ6β, ΙυϋβΟΓυΐΒ Γβ^ίοοβη ϋβρορυΐ^ηίοβ, ΡβΓ83β» 
Μβϋθ3, ΒλονΙοηΐοβ, 61 βχ »Ιϋο 6υ]ιΐ84α6 κβηβήβ 
6οηιηιΐ8ΐλΐη Ιιβαΐΐαπι ιηηΙΓαϋίΙίββω, ςαί β ΓΰΓΟοιϋυ» 
1>68ΐΗ9 ηοα ηηΐΐυιη ίώΓιιίδδβ ίαΐβΐΐί^ί ς^υ^ηΐ, ρΐΌ- 
ρΐ6Γ ωοΓββ εοΒ^αίιαποβ νΐιΐβΐίοοΐ ; 61 νο1ιιθΓ68 ςαί- 
<3οιη ρΓορίβΓ 6βΙβΓίΐ3ΐβιη οιίΓδαβ; ΓβρΙϋία νβΓΟ, 
ςιιΊ» λίΓοοοβ, 61 ιοΑίί^ηίωίιηί, 61 «ίΐ 80β1αδ αοΓ68• 
Ηί, 1εΓ36ΐβ ίο &3ΐη»Γίφ ιίΓοίυυβ ίηοΐυ&α, οιηιΓια ίη 
3^γΪ8 (ΙονοΓΑΓυιΟ, ηίοίΐ ΙοοοΙβηΙί» ΜϊΙβηΙίΙϋίυ Γβΐίη- 
ψιβηΐββ. 5ο4 οιιη «υίβηπι, ίηςυιΐ, ηοαιίηΑ ΐόο- 
Ιογοπι ιρ&οηιπι οΌ Ιβπτα, ϋιηο οι ΐβΕίαιηοιιΐυηι ρ»οί8 
(ϋβροοαηα ιραΐα ουαι οαιηί βκτ» βΐ ΙιαγΙμιγα ο^ιΙοογ.. 
0β88θοιιοΐ οηίαι ΐοηι ΙιοείίΗα, ΐοΙΙοΐοΓςιιβ οβΠυιη» 
61 ΐβιτοτίΜΜ 6χρ6Π68 ιοοο^υΐιοΐ. ι €οηΐ6Γ«ια 6ηιηι 
0ΠΠ3 61 ^«ϋίικη. ι 0«οι1 βΐίβω »<1 Γιοβιη ρβΓί!»- 
€ΐαιη, ίυχΐ% ΙιίΕίοΓίοιη ίηνβηιιηιια• 51 Ρθ8ΐςα&ιη 
οηίοι ί11α8ΐτί&$ΙΐΒί ΒοωβοοΓυη ώκβ* ίαιρ^πυη* ίο, 
οιηαββ 0(ΐ6ρ4ΐ εΛίηΐ, οΙ ςν'κίςοίά εοΐ «δρίαΐ, βυΐλ 
άΊϋοΛβπι ιβ(1β§6ηιπΐ, Ββο ίΙΙίδ «(ΙιηίηίδίΓΑΐΟΓίβ βίο- 

ΓΙΛΠΙ 1ΓΙΟ06ΙΙ16, Ρ«Γ8» υΠίΟϋΠΙ ίοΐρΟΤΙΠηΐ 8001» 

ρπ)θϋΓ^«Γαηΐ , 61 εϋοΓυιη αυοφια 1)»γο3τοπιιιι. 
ΙικοΓείοηβε ίιι ρΓονιιιοαβ β! ιιγο68 εοικιυίβνβ- 
ηιηΐ ; €υ]ιι» Γβί οβοΐαε 1&*\&$ 3ρβΠ6 ιρβοιίαϋ : 
ι £ΐ οοηΐυικίοοΐ ςίεάίοβ εαοβ ίο νοπιΟΓοε^ 61 Ιβη- 

6666 81108 Ίη ί3!θ68 ; 61 0011 Ιθ11βΙ {608 60ΙΙΙΓ* 

06016η» βΐίίΐίυαι, 61 ηοιι ιΚβοεαΐ υΙΐΓ3 ρΓεβΙΐΑπ••. » 

έΟΗΙ 6ΗΙ» Ηί 8410 ΟΠΟ» ί«βϋΙΙΙ 60*αΊ, ρΟΐ'ΐΟβ 4(1 
«1ΊΙ68 ορβΓΟίμ 1&Ρ0Γ68 66 6ρρ1»0λΙ)&ηΙ» ΙΑ8ΐΤΜΐη60ΐ0^ 

ςυβ ηΓιΙίίαιίο ίο Γβί ηιεΐκ»6 ί^οοοα €θ4ΐιιυυΙ&υ»οΐ, 
£τίΐ ίβίΙυΓ ραχ, ίικιοΐΐ, οι ιηοΐιι* οϋιο ΐ6ΓΓίΚ)ίΐ6& 

€6880011111, 060 6008θρΪ6Ρΐ6, 61 8111 8ΙΟΟΙ»168 ίΠΚΐί- 
1)08 ροάΒ 61θΗθΓ60ΐ6* ΟριηοΓ ουίοιη 61 ί!1η«Ι ζάάι <ΐ6ο6Γ6. ΟΙίιο οοιηι» 99 0866 η, ϋ. "ίϋίύ Μ Ιβα. π, 4. 01 5. ΟΥΚΙΙΧ! ΑίΕΧΑΝΟΚϊΝ! ΑΚΟΗΙΕΡ. 99 

ηοιηιΐο ιη 6ΠΌΓ6 ρβΓΠΜηβΙκιηιοβ, βΙ ηΊϋ Ιγ« νόβα- £ Υ*Ρ 8τ• διετελοϋμεν έν πλάνη, χα\ οργής Ιχρηί*α- 
. ϋιοιοι*, ίιιβίΑΓ ςιΐ3Γυπκΐ3ΐη πι 3 1η π»™ οβδίίαπιπι, βΙ 
' ιτΙαιη ΰαππνοΓαΓϋΠ), βίςυβ βϋλπι ροπΓκ ίοβίδβτηιο- 

ηιοι (ίηοοηοηι ρβπίβίκιηΐ ηοβ ρ γ» ν* 61 3ϋνβΓδϋπ« 

τίΠϋΙβδ. υΐ>ι «ιιίβηι ίη ΟΙιΗδίο νβππη Οβυπι βο- 

£ηονήηυ8 , όβΐίβΐ&ςυβ ηοδίΓβ ρβΓ Οάβηι , βΙ «ηΐί- 

φιαοι οΐΐδπίδίβιη &ο1υίιηυ8, ΐοηο βΙ βαΐν&ΐί βηιηιΐδ, 

€ 61 ρθΐ68ΐ8ΐ6Π1 Ο&ΙίΉΙΗϋ 80ρΐΊ 86ΓρβηΙβ8, 61 800Γ» 

ρίοηββ, 61 βορβΓ οηιηβηι νίηυίβηι ίηίηαϊοΐ αβββρί- 
οιαβ". > Τοηβ ιΐβοι αοιουΙανίπηΜ 8ορβΓ &8ρί<1βιη 61 
οΐδίΐίββοιη , 61 εοηαιίωνίηΐϋβ Ιβοηβιη 61 <1γ*οο- 

«6111 €1 , ΟΙίΓΙβΙΟ ρΐΌΐβββΠΐβ, 61 νίΓΐΐΙΙβ ίΐΐνίΰΐβ 8008 

βοηιηιυηίβηΐβ, ρβεβπιςυβ βο&πι Ιη *ηίηΐ08 ηοβίπΜ 
Ιη86Γ6ηΐ6. Αίΐ βηίηι : ι Ρβοβαι ωβαοο 4ο νο&ίβ, ρ»66οι αΐ6*ιιι ΓβΗηςοο νο!>ΐ8 β *. • 

Υεκ8. 19. Εί ΗαΗίατβ [αααιη Ιβ ίη $ρβ; βί $ροη- 
$6ύο 1€ ηιίΑί Ιη $α€ΐιΙιαη. 

XXVIII. Νοη βοίαπι υβΙΠ Ιβιτοπβυδ Ιίοβηΐκ), 
ίηφίίΐ, 86<1 αύμααπι Ιιοβ ςυοςυβ, υΐ ύώΐΗ&ρβ ίη 

00η& 8ρ6 £18 ρΓΟρΙβΓ 00Π3, 01 661*1801, 61 Ο Γ II) .1 ΠΙ, 

61 ίηιηιοοιίβηι 1φΓιΙΙ&πι ΙιαΙ)6&8. Μΐηί βηίιη Ιβ άβ- 
βροηβαοο, ιιίςηβ ίη ββπφίιβΓηυιη. ΟοΜ ροιτο ιβΐυβ 
681 ? ϋβδροηάββδα 8ίοί ςαοό&ηιπιοάο νβΙβΓβηι ΙβΓ&β- 
Ιβπι, 8ίτ6 Ιαόχοηιοι 8γη8£0£*ιη, 61 ζά ηβοββδίΙηοΊ- 
ηβηι νθ€Αθ»ΐ, ρβΓ 1β£βαι δοΊΠοβΐ, Μονββ βαΙιββΓνίβηΐβ, 
61 »η£βΙί8 *<!ιηΙη(8ΐΓ(8 β *. Υβπιηι βηίηινβΓΟ ηιούιιβ 
ύββροηβιΐίοηίβ ηοη Γυίΐ ρβΓρβίαυβ, ηββ Ιη ββπφίιβΓ- 
ηοηι ύυΓανιΐ; Ιοηββ »1>βδΙ; ηοη βηίπι Ιγρί, ι 61 
υβςαβαά ιβπφυδ βοΓΓββίίοηίβ ιιηροβίαι β % ι ββπψβΓ τίζομεν τέκνα, καθάπερ τινές θήρες πονηροί, καί 
τά των όρνέων σαρκοφάγων είωθότα, πα\ μήνκα\ οΙ 
παγχάλεποι δράκοντες, άπώλλυον ημάς α! πονηρα\ 
καί άντικείμεναι δυνάμεις. Έπεεδή δέ έν Χριστώ 
τον φύσει θεδν έγνώκαμεν, άπενιψάμεθα διά πίστεως 
χα\ της αρχαίας αγάπης τά εγκλήματα, τότ* καΥ 
σ^σώσμεθα, ι Κα\ είλήφαμεν έξουσίαν πατεϊν επάνω 
δφεων κα\ σκορπιών, καΐ επί πάσαν τήνδύναμιν 
τον έχθρου. ι Τότε κα\ έπέοημεν ΙπΙ ασπίδα κ*1 
βασιλίσκον, πεπατήκαμέν τε λέοντα κα\ δράκοντα, 
Χρίστου π^οασπιζοντος, χαλ άνικήτψ δυνάμει τους 
Ιδίους π&ριτειχίζοντος, χα\ βίρήνην ήμΤν τήν Ιβ(«ν 
Ιέντος εις νουν ι ΕΙρήνην > γάρ, φηΛ, € τήν 
έμήν δίδωμι ΰμϊν • είρήνην τήν έμήν άφ(ημι 
Β ύμΤν. ι 

Καί χατοιχιω σβ έχ' &ΛχΙδι• χαϋ μν^στεύσομαΐ 
σβ έμαντφ είς τότ αίώτα. 

ΚΗ'. Οΰχ\ μόνον, φησ\, απαλλάξω τών του πολέμου 
δειμάτων, προσθήσω δέ τούτο καί τ6 έν καλψ γενέ- 
σθαι λοιπόν τής έπ* άγαθοϊς ελπίδος, ώς ασφαλή , 
χα\ έρηρεισμένην, κα\ άκλόνητον Εχειν τίρ; εύθυμίαν• 
Έμαυτψ γάρ σε μνηστείσομαι, κα\ τοΰτο είς τδν 
αΙώνα. Κα\ τί δή τοΰτό έστιν; ΟΕον,βΙ γάρ πως έμνη- 
στεύετο τδν άρχαΐον Ισραήλ, ϊ|τοι τήν των Ιουδαίων 
Συναγωγών, κα\ πρ&ς οΕκειέτητα κέκληκε, τήνδιά 
νόμου φημ\, διακονοΰντος Μωσέως, καί μεσολαβούν*• 
των αγγέλων. 'Αλλ' ήν της μνηστείας ό τρόπος ο•5 
διηνεκής, οΟτε μήν είς τί>ν αιώνα, πολλού γε δει. Ου 
γάρ ίμελλον οΙ τύποι κρατήσειν διά παντός, ι Κα\ τ* τβΙΙΙυΓ» 6Γ&ηΙ. 52 ΤβπψΟΓβ 3ΐι16ηι ϋΟΓΓβοΙίοπίδ , € μέχρι χαιρου διορθίί>σεως επικείμενα. > Κατά δέ γε Ηοο 681, Λίΐνβηΐϋβ 5&ΙνλΐθΓί8 ηοδίη, &1ί& πι(Ιο άο- 
βροηδΛΐίοηίβ ΒρρβΓυίΐ, ρβΓρβΐ«ι& 61 ίηοοηοϋδδΛ, 

ΟΐυΙΐΟΠ06 ρΠΟΓβ 8ρ!6Π<)ί(ϋθΓ 61 ϋΠΐΙ}Π8 ρΓ338ΐ3ΠΐίθΓ. 

9βυβ ςαίρρβ υηίνβΓβίΟΙίβ νρΐυΐί ςη&ηκίβηι (ΙοίβΓη 
8ροη83Β 81Ι3Β, 60Γη»Ιίβ 86ΓνΗαΐί8 ΤΑΟ^ιίοηβηι Ι&Γ^ίΐηβ 
681 : 61 ρβΓ υαιοΓβηι Α£ΐΐΓ&8ςα6 0(1 δρίπΐϋίΐβιη 
βχρηΓ^ιίοηβηι τοοανϋ. Υβηιπι βηίηινβΓΟ (Ιβδροηδβ- 
Ιιοιιί ιβιηρυβ ρΓ&βηίνΚ. Ναηι, ουπι ρπηΐ2 ίΙΙ* ουίρα 
ηοη ?303Γβΐ• β , ββουηϋυπι Ρβυΐί νοοβπι, ηβο δβηβ- 

€10118 βίρβΙΈ 68861, ΠβΟ ΠΊϋΙΐϋΠΙ 810 ίΐΐΙβΓΙΙϋ θΊ8ΐ&Γ6ΐ, 

1θ6»8 86οαη(ΐ3β 681 ίηςαίδίΐϋδ, ηοο 681 ηον», ςα« 
ρβΓ ΟιηβιΙ ϋοηοηι, Ιηςηαπ», 61 £τ&(ί»ηι ηοη Ιβην» 
ροΓ&1βηι ηοοΪ8, ηβςυβ οΗΓΠϊΙβηι 1ίΙ)βη»ιβηι »ϋβΓΓβΐ. 
Οοορίιΐ βηίηι ικ» ίη ηυηιβΓυπι Οΐίοηιπι ϋβί, βΙ τδν της διορθώσεως χαιρδν, τουτέστι , τδν τής του 
Σωτηρος ημών επιδημίας, Ιτερος τΨ\ς μ νηστείας 
άναπέφανται τρόπος, διηνεκής, κα\ ασάλευτος, χαΐ 
πολύ του πρώτου λαμπρότερος, χα\ της οχιάς έν 
άμείνοσιν. Ό μέν γάρ τών δλων βε6ς έδνον ώσπερ 
τι τ!) νύμφη, της σαρκικής δουλείας τήν άπόθβσιν 
έχαρίζετο, κα\ διά σκιάς κα\ τύπων έ κάλε ι προ; 
άποκάθαρσιν τήν πνευματική ν. Πλην Ιμέτρει χαιρδν 
τ% μνηστβία. Ού γάρ άμεμπτος ή πρώτη, κατά τήν 
του Παύλου φωνήν, ο&τε άγήρως ή ν, χα\ αφανισμοί 
μακράν. Ταύτητοι κα\ τϊ)ς δευτέρας έζητεϊνο τόπος, 
τουτέστι, τής νέας, τής διά Χρίστου, φημί, δωρεά*; 
τε κα\ χάριτος, ού πρόσκαιρον ή μΐν, ουδέ οαρκικήν 
είσκομιζούσηςέλευθερίαν. Καταγράφει γάρ έν τέκνοις ρί^ηαβ βρίΓίΙϋδ ΓιοβΓ2ΐΙί16Γ δηρρβΓ»(υΐΐ ••, ρβΓρβΙϋδβ- 1) βεου, καί τον ά^άβώνα του Πνεύματος έπιδαψιλεύ* 

ται, κα\ διηνεκείς ορίζει νόμους. Κα\ γούν προς αυ- 
τόν ό θείος 5φη Δαβίδ * « Ή δικαιοσύνη σου, δικαιο- 
σύνη είς τον αΙώνα, κα\ 6 λόγος σου αλήθεια. » 
Άναφανδδν, οΤμαί που, δηλών, ότι οδτε είς τον αίώνα 
μένει τά έν νόμω, μεταστησομένης της σκιάς είς 
άλήθειαν οδτε μήν της αληθείας τ6 κάλλος έν τοις 
νομικοΤς γράμμασι καταθρήση τις άν. Τ Ην γάρ, ώς 
Ιφην, σκιά κα\ τύπος ό νόμος. Μνηστεύεται τοίνυν 
αυτήν, τδν έν άρχαΐς τε καί πρώτον άθετήοας γάμον. 
Ού γάρ Ικανδς ό νόμος συνάψαι θεψ τελείως τβ κα\ ςϋβ 16^68 ρΓ3380ΓίΙ)ΐΙ. Οΐ12Γ6 9*16 6υΠ1 (ϋνίπϋδ ΟίΥΙΐΙ 

^ΙΙοςαίΐϋΓ : ι ΙαβΙίιία Ιαα ]ϋ3ΐίΐί» ίη χΐβΓηηιη, βΙ 

86ΓΟΙΟ Ιϋϋβ Υ6Πΐ318 βΤ ; » ΟΙ8ηίί68ΐ6, ϋΐ ΟρίηΟΓ, ίη(Π- 

6«η8, ηβςαβ Ιη ββπιρίιβΓηυω ηΐίηβΓβ ςο3Β Ιβ^β 
ΐη<1αηΐοΓ, Ιπιηδΐ3ΐ0 ιιπιηηι ίη νβτίΐβίβαι; ηβ^ϋβ 
Υ6Γ1181Ϊ8 06608 Ιη Ηΐΐβπδ ΐ6£&Γΐοο8 ρο886 & ςυο(|ΐι&ηι 
ρβΓβρίοΙ. ΕγϊΙ βηίηι Ιβχ, αϊ ά\χ\, οοιογα 61 Π^ιγη. 
ΟυχΓίΙ ί^ιΐιΐΓ οοηηαοίυηι β]ϋ8, ιηΐίφιο 61 ρπηια 
ΗΙο ο'ίβδοΐιιΐο. \λ\ βηίηι ζά ηοβ βοηι ϋβο ρβΓΓββΙβ 
•6 ροΓβ βοροΐ^ηϋοβ νιοι 801Ϊ8 οίΑ^η&οι ηοη 1ι&5βΐ• η Ιλ*. χ,19. €1 ΡβΛί. χε, Ιδ. •■ Ιο»η. χιν, «7. " Οαΐαΐ. ιιι, 19. » ΙΙοΙ>γ. ιχ, 10. •• ΗβϋΓ. νμι, 7. 
«• 11 Οογ. ν, 5. <τ Ρ8&Ι. ολυιιι, 142. 05 (Χ)ΜΜΕΝΤΑΚ!ΰδ ΙΝ 08ΕΑΜ ΡΚΟΡΗΕΤΑΜ. 9* καθαρώς* προσίεμεν Λ αύτφ δι 1 Που, χα\ των δι* Α Αβββύίιηυβ ίοΐβπ) 8(1 ίΗιιιη ρβΓ ΕίΝιιπι, βΐ ρΓίβββρίιι αυτού θεσπισμάτων, τουτέστι, των ευαγγελικών, α 
χα\ πνευματική ν έχει τήν ένωσιν, ήτοι συνάφειαν» 
Ένούμβθα γαρ τφ θεφ έν πνεύματι, κα\ της θείας 
αυτού φύσεως πλούτου μεν τήν μέθεξιν. ΕΙκδς δέ τι 
χαϊ έτερον ύποφαίνβιν άστείωςτδ, «Μνηστεύσομαί σ» 
έμαυτψ* > συνείσεις γαρ ώδε πάλιν. "Ή γαρ το , έμαντφ, 
φησίν αντί του» δι έμαντον , ού χαθά χα\ πάλαι', 
μεσολαβούντων αγγέλων* ούτε μήν διακόνου τίνος εις 
τούτο παρειλημμένου, κατά τον του Μωσέως τρόπον• 
Ού γάρ πρέσβυς, ουκ άγγελος, χατά το γεγραμμένον, 
άλλ* αΰτδς δ Κύριος, όέχ του Θεού Πατρός Λόγος, άν- 
θρωπος γεγονώς καθ' ημάς, έαυτφ παρέστησε τήν 
Έκκλησίαν * ε ΚαΙ τους δύο λαούς Ικτισεν είς Ινα 
χοινδνάνθρωπον, ποιών είρήνην , κα\ άποχαταλλάσ- *Γο ίρβο Ιπι<1ί1&, βν»η£βΓΐ6», ίηςαΛίιι, φικ βΙ βρίπ- 
ΙααΙβιη οηίοηβαι βίνβ βορυΐ&ΐίοηβιη οοηΐίιιβηΐ. ϋηί- 
ιηιΐΓ βιΓιηι Οβο ίη δρίπΐυ, βΙ αΊνίηχ β]ιΐδ ηαίιΐΓβτ 
οοπιηιυηίοβΓιοηβ ΙοοπρΙβΙίηιυΓ. Εβί βιιΐβπι εοιιδβη- 
Ιαηβυπι, &Ηιιά ςιιοςαβ νβΓΪΜδ 'ιβίί», ε (Ιββροηβιοο 16 

πΓΐηί, Ι 6ΐβ£3ηΐ6Γ 8ΙΐΙ>ΠΚ>ηδΐΓ3ΐϊ. 8ίβ β ΠΙΠΙ ΠΙΓδΟ» 

β3ΐ ίηΐβΙΗ^βδ. ΑοΛ βηίπι «ιίΛί <Ιίβίΐ, ρ»•ο, ρ(τ ««» 
ηοιι δίουι οΓιιη 3ηββΙίδ ϊηιβΓ€6ΐ!βιιΐΗ)υβ ; ηββ ιηίηί- 
8ΐίθ «Νςυο ίηδίβΓ Μονβίβ 3ΐ1 Ιιοβ »&8ΐιηιρΐο. Νοη 
βηίπι Ιβε^Ιυβ, ιιοη *η£βΙιι*, δβ<1, υΐ βοηρίοιη βδΐ, 
ίρββ Οοαιίιιιιβ; βχ Ι)βυ Ρ*ΐΓβ ΥβΓυυηι, Ιιομο ιιο- 
βΙΓϋΐΏ βιπιΐΐλβ Γαοΐϋδ , δίϋί ΐρββ βχίιίϋιιίΐ ΕβοΙβ-' 
βίαιη **, ε βΐ ροραΐοδ όοοβ ηι υηιιη» ιιονυιη ΙιοηΓιιιβιη 
βοηάίαΐΐ, Γαβίβηβ ρ&ββπι, ΓββοηοίΙβηβ «ιηοοδ ϋι σων τους αμφότερους έν ένΐ πνεύματι προς τον Πα- & ιιηο βρίηια 8(1 ΡαΐΓβαι ••, » βββιιηοΊιιη 1>β»1ι Ρηυΐί %έρα , » χατά τήν του μακαρίου Παύλου φωνήν. 
Ή χα\ καθ' Ιτερον , εΐ βούλει , τρόπον έχδέξη 
τ6 βίρημένον. Έμνηστεύετο γάρ , ώς ίφην , έν 
ΑΙγύπτψ ποτέ τήν των Ιουδαίων Συναγωγήν * 
αλλ* οίονεί πως έτέρφ μάλλον, ούχ έαυτφ, φημ\ δή 
τφ θεσπεσίω ΜωσεΤ, προς δν έφη * βάδιζε, κατάβηθι 
τδ τάχος εντεύθεν • ήνόμησε γάρ ό λαός σου, ους έξ- 
ήγαγβς έχ γης ΑΙγύπτου. > Άκούεις, δτι ΜωσεΙ 
προσνενέμηκβ τήν μεμνηστευμένην, ήτοι τον λαδν , 
ο&πω της οίκειότητος άξιων της πρδς εαυτόν. Ού γάρ 
Ιχανως, ώς Ιφην, ό νόμος, ήτοι Μωσης, συνάψαι θεφ 
καθαρώς τε κα\ όλοτρόπως. Τετήρητο γάρ ώς κατ- 
ορθωμάτων άριστον, κα\ θεοπρεπές αληθώς τφ με- 
σίτη θεού κα\ ανθρώπων , τουτέστι Χριστώ , δι* ού 
κα\ έν $ πρδς Θεδν ένούμεθα. Κα\ γάρ εστίν αυ- 
τός ή ειρήνη ημών, χατά τάς Γραφάς, ό τήν μεταξύ 
χειμένην έξελών άμαρτίαν, χα\ καθαρούς ημάς χα\ 
έχνενιμμένους τφ Πνεύματι συνάψας έαυτφ, χα\ δι* 
έαυτου τφ θεψ χαΐ Πατρ(• 

ΚαΧ μτηστΒύσομαί σβ έμαντψ έν δίχαιοσύτχ( % 
χαΐέτχρίμαζι, χαϊ έτέΛέει, χαϊ έν οΙχτφμοις.Καϊ 
μγψττεύσομαι έμαντφ έτ ηίστ8ΐ > %α\ έπιγτώσχι 
χόν Κύριον. 

Κθ\ Εξηγείται σαφώς, τ Ες άν γένοιτο της συν* 
αψείας 6 τρόπος, χα\ διά ποίων άν Γοι πραγμάτων 
της οικονομίας τδ μυστήριο ν. ι Έν δικαιοσύνη γάρ 
Εσται, φησ\, χα\ έν κρίματι, χα\ μέντοι χολ έν έλέει 
χαϊ έν οίχτιρμοΤς. ι Τίς ούν άρα εστίν ή δικαιοσύνη, νοοβιη. Αιιΐ «ΙίίΐΐΏ &('ίθ πιούο, εί Ιυίοβΐ, ςιιοιΐ όΐοΐιιιη• 
β&ΐ αοαρίβδ. Οβϊνροηδηνίι βηίΐΏ βίυί, οι (Ιίχι, (η 

Μ^γρΧΟ &\\<\ΜΪ\άθ 8νΐ!2£0£8ΠΙ Ιθ<)260Γυΐ¥Ι : 53 Μίί 

νβΐυΐ δΐΐβη ροΐία& ςο«ιιι εϊοί, Μογ»ί, Ίη^οίπι, β» π- 
οιο, ουί ϋίχίΐ : ι Υ3ΐ)6, ιΙβδ€βη<1β οίΐο Ιιίιιο, ρβοολνίΙ 
βηίπι ρορυΐαβ Ιυοδ, ςιιβπι βάαχίβΐΐ (1β Ιβιτ» ^67- 
ρΐί 7 •* Μ . > Ααϋίδ ςυοηκχίο Μονβί (ίββροηΜίβηι, βίνβ 
ρορυΐιια), ηοικίαπι Γ&ηιΊΙί^η ΓΟΐΐΒΐιβΙικΙΙιιβ δυ» <Ιί- 
βηαίιιπι ίΐΙπΙίαίΐΤ ΙΝοη βηίηι βυίΠοίβΐΜΐΙ Ιβχ, ιίνβ 
Μονεβδ, ιιΐ ϋβο ρυΓβ 61 ΛΓοΓίδβίιηβ βοβ οορπΙίΓβΐ. 
Ηοο βηίπι υΐ τβοΐβ ίββιοηιηι Γββίίωίπιιιιη, »β Οβο 
ΓβνβΓα «ϋ^ιιυιη, ιηβοΜ»ΐοπ Οβί βΐ ηοιηίηοπι •*, Οηηβίο 
ΤΜΐβΙίββΐ, 8βΓν203ΐΐυΓ, ρβί ςαβπι, βΐ Ίη ςυο βηηι Οβο 
υΐΜίηιΐΓ. ε ΐρββ βΐιίιη β$ΐ ρ* χ οο&ΐη, > βββυηιίαηι 
8βΓΐριυΓ»8, ςυι ίηΙβΓ]ίθβη8 ρβοο&Ιαιη βοβίιιϋΐ , βΙ 
^ριίΓΟδ ηοβ, βΙ ρβΓ δρίπίαπι »Ι)ΙΐΐΙΟ$ •»1>ί, 61 ρβΓ Μ 
Οβο βΙ Ρ&ΐή οοηίυηχίΐ »ΐααβ οοΙΙΙ^νίΙ. Τεκ8. 49,20. Ει $ροη$α\>ο Ιβ τηίΗΙ ίη ;ιιιΐί/ία, βΙ 
ίη ίπάιάο, €1 ίη χη'ηβτκοηϋα, α χη ηχι*βταΐ'\οη\1>Η$. 
Ει $ροη*αΙ>οΐ€ΐηίΜ ίη βά*, Η ιο'χβίηνία βρο Οοηαηη$. 

Σ\ϊϊ. ΡβΓβριβυβ βη«ΓΓ3ΐ, ςιΓιβ ωοίΐιιβ β«»η]αΒ-τ 
οϋοηίδ β886 ςυββΐ, 61 ηιιΊΙ>υβ ΓβΙ>ιΐ8 ΟΒΰοηοηαί» 
ιην&Ιβηυηι ρΓΟοβδδΐιπιιυ β'ιΐ. ι Ιη ]ιΐ8ΐίΐί& βηίπι 
βηΐ, ίηηυίΐ, {η]υϋίβίο, Ίη ηήββήβοηΐίβ, βΐίη ηιίδβ- 
Γ3ΐίοηίηιιβ. > Ου&ηαιη ίε;ίΐιΐΓ βίΐ )υδΐίΐί&, αιιοε) ]υ• ιί δέ τδ κρίμα, χα\ μήν χα\ τδ έλεος , εΙπεΤν, ώς •> άΊοίυιη, ρΜΒίβΓβ» ςιι» ιηίδβηοΟΓϋί», άΐ€βιι«Ιυιη νίιΐβ• Εοικεν , άναγκαΐον. Ούκουν πεπλεονεκτήμεθα μέν οΐ 
τάλανες, διαρπάζοντος ημάς ώς θηρδς αγρίου του 
Σατανά, χα\ αποφέροντος μέν είς πλάνησιν, ένιέντος- 
δέ κατά τδ αύτφ δοκούν τοίς τής αμαρτίας βόθροις, 
ουδέν έαυτοΐς έπαμύνειν Ισχύοντας. Παγχάλεπος γάρ 
χα\ βιαιότατος αληθώς κα\ άνθρωποκτόνος ό θήρ. 
Επειδή δέ είς τούτο ταλαιπωρίας χατεχομίσθη τά 
ανθρώπινα, συχνάς έποιουντο τάς λιτάς πρδςτδν έπ- 
αμύνειν δυνάμενον οΐ μαχάριοι προφηται, χα\ τδ χοι- 
νδν της άνθρωπότητος μονονουχί προσωπεϊον έαυτοίς 
περιπλάττοντες, συλλήπτορα, καΐ ά^ωγδν έξ ουρα- 
νών άφιχέσθαι παρεκάλουν τδν Υίόν. Έοη γουν ό Ιιιι». ΙΐίςϋβείΓοηινβιιΐί δΐιπί'ΐδ πιίδβΓί, Γ&ρΐβηΐβ ηοβ 

ίη ΠΊΟΓβΠΊ βίΓΟΟΙδ 0681Ϊ& δ»ΐ3Πί, 61 III 6ΓΓ0Γ6ΠΙ 
»£6Π16, 61 ΡΓΟ ΛΓΐ)ίΐΓ3ΐϋ 800 111 ρββΟΐί ίθνβ»Ι11 ρΓ3Β- 

βίρίίβηΐβ, ηϋιίΙ ηοίοΐδίηβΐ οριβ βίΓβΓΓβ τοίβιιΐβο. 
ΥβΓβ βηίπι βΓυο!βΙί88!Πΐ&, β( νίοίβηΐίδβίιηα, β( Ιιο- 
πιίιιιιηι ίηΙβΓίβοίπχ οβίΐυ» 684. Κβηυβ βυΐβπι Ηηιη»• 
ηίβ Ιιυο ηιΙεεπίΓϋηι (ΙΗαρβίβ, €ΓίΙ)Γβ« ρΓβοβ» ί>β»1ί 
ρΓορΗβΐ» ίαηαβίιβηΐ &ά Οβιιπι, ςιπ «υββυΓΓβΓβ 
ροΐβ8ΐ, οοηηηυηβιηςαβ 1ιυι»9ΐΐΦ η&Ιυτ» ρβΓβοη&ιη 
Ι3η1υπι ηοη ίοϋυβηΐββ, αφΙΟΓβπι 61 3ϋχί1ίαπυιιι 
άβ βΟΒίίβ ίϋνβηΐΓβ ΡϊΙίϋΓη Οαβίΐ3ΐ>3ηΐ. ΑίΙ βΓ^ο ά\• 
νίηαβ Οανία : « δϋΓ^β, Οβιιβ, ;υ(ϋ€Λ ΙβΓΜίη Μ ; ι Μ Αβΐ.νιι,δ8. •»Ερ1ΐ6β.ιι ϊ 16. 7 •»*Οβιιί. ιχ, \% "ΙΤίηι. ιι,δ. • τ Ερίιβδ. ιι ν 44. Μ Ρ ιΙ. ιιιχι»*• 93 δ. ΟΥΚΗΛΙ ΑΙΕΧΑΝΒΚ1ΝΙ ΑΚΟΗΕΕΡ. €1 ηηοαι : ι Οοιι•, ίο ηοαιΗιβ Ιυο ηΐναπι ϊύβ Γ»€, Α θεσπέσιος ΛαβΙδ, « Ανάστα 6 θεδς,χρίνον τήν γήν.» 

Κα\ πάλιν • € Ό Θεδς, έν τφάνόματί σου σώσόν με, 
χαΛ έν τ*, δυνάμει σου χρΖνόν μι. ι "Εκρινε τοίνυν έν 
δικαιοσύνη ό θεδς, χαΐ σέσωχε μεν τους ήδίχημένους- 
τον & μιαιφόνον κα\ άλιτήριον άπεσόβησε Σατανάν, 
χα\ της χαθ' ημών άπεώσατσ πλεονεξίας , κα\ τήν 
αλαζόνα τών δαιμονίων χαθείλεν αρχήν. Κα\ τούτο 
ήμϊν το μυστήριον αύτδς δι* εαυτού διεσαφε!, λίγων, 
δτε τον υπέρ της Απάντων ζωής Ιμελλβν άνατλήναι 
σταυρόν * ιΝύν χρίσις έατ\ του κόσμου τούτου, χα\ Αρ- 
χων του κόσμου τούτου έκβληθήσεται Ιξω. ι — ιΚάγώ 
έάν υψωθώ έχ της γης, πάντα ελκύσω προς έμαυ- 
τον. ι Κα* ού δήπου φα μεν, άτι κρίσιν Ιφη τού χοσμου 
τούτου γενήσεσθαι παρ* αύτου κατά τον της επιδημίας 
καιρόν. 'Ος γάρ ούτος Ιφη πάλιν, ι Ούκ άπέστειλεν βΐΐιι νίΠιιΙβ Ια* ]α<Γιοα πιο••, ι ^(ΙίΉνίΙ ϊι*ςοο 
1η ΐϋβιίΐίβ Οβυβ, 61 9θ1ί€ΐο& βΑΗτανιΙ; ϋοΐΒίαϋιαι 
αιιΐβπι βΐ ρββϋίοπιπι δαίαηηπι 8ν<φίΙ, 61 α 06Γ- 
τίΰίυαε ηοβίηβ ηψοίίΐ, βυρβΓυυπιςιιβ άβαιοοϋπι 
ρηηείριΐυη βτβπίι. Ει ηοο πιτ«ΐ6ηαιη Ιρβ6 ρβΓ 
ββίρβυηι άβοΙβΓΛνίΙ, 54""η4ίχίΐ, ρΐΌοιηηίυη νϊι» 
ΟΓΜΟβπι ρ6Γρβ$»ιΐΓαβ. ε Νοιιο ]ιιό ι ί€ίαπ) 681 ΜΙΐηάΐ 
οιφιε» 61 ρπηοβρβ ηιιιη<ϋ Ηυ]υ8 β]ίαβΙαΓ ίοι-αδ. » 
Ει ι Εε;ο ουπΐ6Χ9ΐΐ&ΐυΒ ίϋβΓΟ β ΐβΓΠΐ, οιηιιία ίΓαΙιαιη 
&(1 ηιβΙρβαιη ••. » Νβο βαηβ νοίυπη» <Ηιΐ88β ΠΙυια, 
Ιρβο ΙβιηροΓβ *ύΥ6ηΙιΐ8 ίυΐαηιπ) ιηυικϋ Ιιυ]υ8 ]ιΐ(Ιί- 
οίυιη. Νοιη οι ίρβοαιβΐ ΓΜΓβυπι &ιΐ: ι Νοη ηαίβιΐ 
Βουε ΡίΠαιη βυυιη ίη ιηυηάυιη,ϋΐ]υ<Κ<»6ΐ ηηηάυαι, 
ββά υΐ 8»1νβΙιΐΓ ιηυηάιιο ρβΓ ίρβιιιη 61 : ι }ι*άίά*η ηυΐβιη 6886 <ΗβΗ ΓββΙαι» 61 ιηοαΙρ»ΐ3ΐη τβίοΐ ά'ψι*\\- Β ό θεός τον Υ&ν&Ις τον κόσμον, Γνα χρίνη τον κόσμον, ΟΛίίοηβιη ; ]ιι$ΐιιιο βιμπι ηοΚηε, 61 ΗΙί ]υβ άΐχίΐ. Εκ 
β»Ιν*νίΐ ηηίά'βιη ηοβ &<) 86 ΐΜβίοε, «Ι ηοείπ (Ιοιηι- 
ΐΜΐΐβπ), 86 πιυΐΐιηιοϋΐβ ηο$ ρβπίβηΐβπο ΙνηηιΓιάβ 
β]«ϋίΙ. δβΙνβΓι 8οη»α5 ί^ϋυΓ ΜΒβπιηΐβ ηαβ Βββ* 
ε Ιϋ8ϋβ*3ΐί βηίηι ειιιηυβ, ηοη βχ ορβτίυαβ ]α8ΐι(ί» 
ςιΐΦ Γβοίιηαβ ηοβ, 86<Ι οβΰΐιηόΊιαι ΗΐΒ^ηβιη* ιιιΊμγϊ- 
€0Γ(ϋαιη ιρβίυβ ", ι βιοιιΐ βοπρίππι β$ΐ. Υοειίί ία• 
16η $υπΐ08 3<Ι ηβ€688ίΐϋ(11ηβι» $ρΙηΐιΐ9ΐ6αιρ6Γ β(!βηι. 

118 3016ΙΟ Υ06&ΙΙ, βυΐϊΙ (]«! 681 ηηΙΙΙΓ• 0β«1β 90110- 

νίιηηε. ΙίΙοίΓΟΟ, »ικ|«ίι, ι βββροικΑοο Ιβ ιηίΙιΙ ϊβ Μβ % 

Η ΟΟ0ΒΟ8668 Οοηΐίηΐη. » ΡΓ8Χ698ΪΙ 6Γ§0 β*1β». δίο 

»ηΐ6ΐη Ώ)η8ΐο οοβηοβ^βηάοι ορββ βοςιιίδίνίηιυβ» 
Ει Ιιοο, «Ι ογΜιγογ, 681 ςαοχΐ ςαϋΜΐβάΊιη ίϋοΐιιη» 
#81 : ι Ν»ί 6Γ6<ϋ<]6ΓίΙί8, ηοη ίηΐβΙΗ^βΐϊβ ** . ► 

ΟΙιΓίβΙΐ νβΓΟ η»νΒ16Γίαπη 6ΐβΓ6 ηοβδβ , 86ΐ6Γη« τίΐχβ Ο χαμεν δι ούτως χα\ το. εΐδέναι Χριστύν. Κα) τούτο, 
ρ*Γϋ€ΐροβ Γ6^(Ι6Γ8 60$ ς«Ι Α'{^ιΙ 8ΐιηΙ, ΡίΙίββ Ιρ86 οΐμακ, έστ\ τ6 πράς τινας είρημένον • ι "Αν γάρ μή 
ΡαΐΓβπ) ε<£ΐ««ΐ6Ηΐ λΗοςιιβη» εβΓίβ οοηΑπιηΚ πιστεύσητε, ουδέ μή αυνητε. > *Οτι δβ το συνιέναι 
ι Η360 651 νί 13 «ΙβΓΠ3 , υΐ «ο^ποβοπΐ Ιβ 8θΙυπι λαμπρώς το Χρίστου μυστήριον» της «Ιωνίου ζωής 
νβπιιη Οβιιιη, βΐ ςυβπι ιηίβιβίί Ιΰβυιη ΟΗπδΙιιηι Μ . > περιποιείται τήν μίθεξιντοίς έλεΐν άξίοις, πληροφο- 
ρήσει λέγων αύτος ό ΥΙδς προς τδν εν τοϊς ούρανοις Πάτερα χαλ βιύν • ι Αύτη δέ έστιν ή αΙώνιος ζωή, ?να 
γινώσχωσί σε τον μόνον άληθινδν θεον, καΐ δν άπέστειλας Ίησουν. 

Υεκ5 21, 2ί. Ει <τί< ίη ά\β ι7ία, άίαΐ Οοα*ίηη$ 9 Καϊ Ισται έν Ηεΐγ^ ζ$ ήμέρ?, Λέγει Κύριος* 
βχανάίαηι ο&Ιιιηι, *ι ε&Ιιιιη ιχαυάίβΐ ι&ταηι, α Ιεττα έχακούσομαι ζφ οϋρανφ, καϊ αυτός έπαχονσεται αλλ* Ινα σωθή ό κόσμος δι* αύτου. ι Κρίσιν δέ είναί 
φησι, τήν όρθήν χαλ άμώμητον ο!ονε\ διαδιχασίαν. 
Δεδίχαχε γάρ, ώ; Ιφην, ορθώς ήμϊν τε. χάχτίνω, Καϊ 
σέσωχε μεν ημάς, έλχΰσας πρδς εαυτόν - εκβέβληχε 
δε της χαθ* ημών τυραννίδος τδν πλεονεχτουντά τε 
χαΐ διολλύντα ποιχίλως. Σεσώσμεθα δή οδν ελεουντός 
τε ήμΛς χα\ χατοιχτείροντος θεού. < Δε&χαιώμεθα 
γάρ, ουκ έξ Εργων των έν δικαιοσύνη ών έποιήσαμεν 
ημείς, άλλα χατά τδ πολύ αύτου Ιλεος, > χαθά γέ- 
γραπται. Κεχλήμεθά τε πρδς οίχειότητα τήν πνευ- 
ματικήν διά π£στχ**ς* χεκλημενοιτε^οΟτω, τδν φύσει 
θεδν έγνώχαμεν. Ταύτ4) τοι φησί * « Κα\ μνηστεύ* 
σομαί σε έμαυτφ εν πίστει , χα\ έπιγνυση τδν Κύ- 
ριον. ι Ούχουν προεχβέβηχεν ή πίστις, πεπλουτή- 9ΧαΗάί£ΗίΙ(ΧΓ0€ΐ. $ί Μαχιη, α οΐβαηι,. α ίο$α XXX Κιιτ8αιη Μς<1ί6ΐη ναολίίοηΙ οοηνβηΐβιιβ ΐβιορίΜ Γ ί? ΤΠι Λα * ^ ΤΆ ίχαχούσβται χύτ σΐτον, χα} τότ 
ώτοτ καϊ τό ΜΛαιοτ, καϊ αυτά έπαΜούσα/ται τον 
ΊεζραέΛ. 
Α'. Ήμέραν δή πάλιν ε* τούτοις τδν τζ κλήσει ηαηοιιρ&Ι. Ηίο ςυιρρβ δοηρίιΐΓ» μογ» ιηοβ 68», πρέποντα κατονομάζει καιρόν τούτο γάρ Εθος τί| Ιη οιηηίιιη ΐερίιΐΓ οοηοηιιη, ουρβΓηοηΜηςαβ, 61 « 
Οβο 8υρρβό")ΐ3ΐοπιιη άοηοηιπο ΑίΠαβιιΐΉι Ιεηβίοηο 
Λάβ Ιη ΟίΗΊέΐυαο »Γιςυ8ηι1ο Π1ϋδΐΓ»ιυιϊ) ίη, βιιΐι νβ- 
Ιβηΐηα ςηο(1αιη οβίοικϋΐ. Ρ1υνί*ηιη βίςοίϋβιιι €0• 
ρίαιη Γογ6 ααΐιιιη»1 Ιρβο βηηυβηΐβ; Ιιοο βηΙιηορΚ• 
ηοΓ, 681, ςυο<) Μ86γι1, € 6ΐ8ηα'ΐ8ΐη «κΐηηι. > 0**ιη 
61 ίη 16ΓΠΙ ϋβοηυηι αΐίΗβ^ίιηοβ 61 η<κβ3$ίΐποβ 
ΓΓϋϋΙϋβ ηουίβ ώιΐηπι ίπ. Ν» ι η βΐηβ ϋβο 55 βι 
βυρβΓηο •ιΊ)ίιπιΐα , η66 εοΒίυηα ΛΓιςυαικΙο ίιηοΓ€8 

ίη 16ΓΓ8Β1 |Ι6Π))1161, 066 16ΓΓ8 »Ηΐ|08ΐηΐ1θ ΓηΤ€ΐ08 

8ΐιο8 ρηχΐιιοβί. 1<Ι <|υο<1 βοιβηβ ρΐΌρΙΐ6ΐ8 ΙβκπιΙαε , 
οτλίιαΐ : ι ΝιημιιΓκΙ 681 ίη ίιΐοϋβ ^οηϋιιηι ρΐα^ηε Τ 
61 »Ι 6€Βΐυηο ιΐαοϋ Μΐίβΐιίαηι βικιπι» ηοηηβ ΐιι ββ θεοπνεύστω Γραφ^}. "Οτι «οίνυν Ιν μεθέξβι , κα\ 
αφθονία παντδς αγαθού, κα\ τών άνωθεν, κα\ παρά 
β«όυ χαρισμάτων χα\ αύτδς έσται κατά καιρούς ό 
Ισραήλ, τ^ είς Χριστδν πίστει λελαμπρυσμένος, οί- 
νιγματωδως ύποφαίνει. Ύετών γάρ άφθονίαν βσεσθαί 
φησιν, αύτου κατανεύοντος. Τούτο γάρ,, οΐμαι έστ\ τδ, 
ι Έπακούσομαι τψ ούρανψ* ι Καϊ μήν χα\ έν γ$ κάτω, 
τους δτι μάλιστα χρειωδεστάτους κα\ αναγκαίους 
ήμϊν έκδοθήσεσθαι καρπούς, θεού γάρ δίχα χν\ 
βουλής της άνωθεν, ούτ' &ν αυτός ποτέ τοΓς έ«\ γης 
ουσινό οΰρανδς, ούτ άν ή γη τδν οίκείον κατά καιρούς 
άναφύοι χαρπάν. Κα\ τούτο είδώς δ προφήτης Ιερε- 
μίας, έλιπάρει, λέγων * < Μή έστιν έν είδώλοις τών •• Ρ5«Κ μικ δ• «• ίοαη. χι:ι, δ« , 51 •■ ^οαη. πι, 17. Μ ΤΚ. πι, ΰ. •» Ιϊ». \ιι. 9. η ^θηη. ινιι, 3, ν* ΟΟ,ΜΜΕΝΤΑΒίυδ ΙΝ εθνών ύετίζων ; χαΐ εΙ ουρανός δώνει πλησμονών αυ- 
τού, οδ$ συ βΐ βεός; χαΐ ύπομενοΰμέν σε, δτι συ 
εποίησας ταύτα «αντα. ι Κατανεύοντος γαρ , ως 
£φην, του δημιουργού, χαΐ απλού ντος τήν χείρα τοις 
έιΛ της γης, ύετου μέν έσται 6οτί^> ο ουρανός, χαρ- 
τών δε αναγκαίων μήτηρ όμου χα\ τρσφδς ή γη. 
€ Έπαχούσομαι » τοΙνυν , φηστ, ιτψ ούρανφ, > αντί 
του, χατανεύσω χαταβεΐναι τοϊς έπ\ της γης θετούς. 
Ου 61) γεγονότος, έ«αχούσεται χαΧ αυτή, τον σίτσν, 
τον οΐνον , χαΐ τ6 Ιλαιον , τουτέστιν, αμφΑαφή τοίς 
οίχοΰσιν αυτήν εκδώσει καρπδν, ουδενος έκλελοιιοότος 
των δσα εστ\ν αναγκαία κα\ ζωαρχη. Άλλα ταυτ\ 
μεν ιστορικώς. • 

Άπο δέ γε των σωματικών, ώς έξ είκονος εναργέ- 
στατης αναφοιτ$ν άναγκαιον έπ\ τα πνευματικά• 
"Εως μεν γαρ έξήνιος ήν, καΐ άπειθής, κα\ ΰεομαχος 
4 Ισραήλ, ό αμπέλων Κυρίου, € Τδ νεοφυτον τοήγα- 
ιεημένον , » ένετέλλετο ταίς νεφέλαις ό θεός του μή 
βρέξαι εις αυτόν ύετύν. Νεφέλας δε νοητέον τας Αγίας 
*α\ νοητάς δυνάμεις τας άνωθεν χαλ έξ ουρανών, 
&* ών άν γένοιτο πρδς ημάς ό της παραχλήσεως λόγ- 
γος, δήλον δέ δτι «αρά θεοΰ. Πνεύματα γάρ είσι λει- 
τουργικά, χατά τήν του μακαρίου Παύλου φωνήν, άνω 
τε χαΐ κάτω διαθέοντα, χα\ αποστελλόμενα πρδς δια- 
χβνίαν, διά τους μέλλοντας χληρονομεΐν σωτηρίαν. 
Επειδή δε παρψχηχεν δ της δίκης καιρός, σέσωσται 
&Α πίστεως δ πάλαι χυριοχτάνος χάΐ παρεδέχθη 
λοιπόν έν δικαιοσύνη» χα\ έν χρΐματι , χα\ έν έλέφ 
χα\ οΙκτιρμοΖς , χα\ χαθηκεν αύτψ τάς άνωθεν ευλο- 
γίας, ι Ό πάντα πάσι πλουσίως δια νέμω ν Θεός. > 
Ένετείλατο γάρ ταΐς νεφέλαις κάθε! ναι τδν ύετδν , 
τήν είς νουν χα\ χαρδίαν παράχλησίν φημι. Πλην 
3τι κα\ αυτή των αγγέλων ή φύσις ουδέν μέν ίδιον 
Ιχει, πλουτεϊ δέ πάντα παρά Θεού, δεδίδαχεν εΙπών * 
« Έπαχούσομαι τψ ούρανφ , » του τεστ ι, πληρωτήν 
τα»ν παρ 1 έμου ποιήσω τδν ούρανδν , ήτοι τους δντας 
έν ούρανφ, λογιχάς δηλονότι χα\ αγίας δυνάμεις, 
ώστε δύνασθαι χαΐ αύτάς παραχαλείν τους ήλεη μέ- 
νους, χαλ τότε δή πάντως € Έπαχούσεται ή γη τον 
σϊτον, χαΐ τδν οΐνον, χα\ τδ δλαιον. ι ΆντΙ του, χαρ- 
ποφορήσουσιν οΐ έπ\ της γης ελπίδα τήν έπ\ ζω% Λ χα\ 
ευφροσύνη, χα\ Ιλαρότητι. Κα\ ζωϊ)ς μέν τύπος 6 
σίτος , οίνος γε μήν ευφροσύνης, Ιλαρότητος δέ χαί 
ευεξίας τδ Ελαιον. Ένεστι γάρ δή τοϊς πεπιστευχόσιν 
έλπ\ς αγαθή, βεβαία τε χα\ έρηρεισμένη. Κα\ άπο- 
φοιτφ μέν τις της φαυλοτητος, έφίεται δέ παντδς 
αγαθού, και τοΖς του Σωτήρος ζυγοίς υποφέρει τδν 
αυχένα, χαλί), χα\ άναμφιβόλω, καΐ άληθεΖ δή πάν- 
τως έλπίδι τρεφόμενος της είς τδ μέλλον ζωής, χαί 
ίνα τοίς άλλοις άγίοις άναμ\ξ εύφραίνηται , χα\ Ιλα- 
ρωτάτην Ιχη τήν χαρδίαν. *Έφη γάρ που περ\ των 
αγίων δ προφήτης Ησαΐας, δτι ι Ευφροσύνη αΐώ- 
νιος υπέρ κεφαλής αυτών. ΑΓνεσις, χα\ άγαλλίαμα, 
χαλ ευφροσύνη χαταλήψεται αυτούς. *Απέδρα οδύνη, 
και λύπη, χα\ στεναγμός, ι Ούχουν έλπίδι ζωής τε 
χα\ ίλαρότητος, χα\ μέντοι καΐ ευφροσύνης, ταϊς άνω- 
θεν παρακλήσεσ«ν, ήτοι τοίς νοητοίς ύετοίς ύπαχού- 05ΕΑΜ ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ. Μ 

Α ΐρβ* Οοοί'ουβ 0608 006(6Τ ? 64 6Χ9ρΒ€ΐ3ΜθΗΙ» 4€, 

ςαί» Ια ίβα»ΐί Ιιαο οπιαίλ βι,4β . » Αοηυβηΐβ βηίηι ορκ 
6οβ # υΐ ά\χ'\, Η ΐΒΗΐΜίαι βορβτ ΐβΓηαη βκΐβαάβηΐθ, 

€€β!ΐΙΐη ρΙυνί&Β), 61 ίΠΗίΙΙΐε ^ΙΐίίΜΙβ 6£ΒΐηΐΙβ 16ΓΓΛ 

^ίιηυΐ ηαΐ€Γ, 61 ηυΐηχ ειψραΐίΐ&υίΐ. ΑΙΐ6^ο: « Ει- 
«ικϋ&η €<β1οπι, » ρΓΟ, ΑΒίιυβπι υΐ ρΗινί» λυηιιιιι 

ΚΓί£6ΐ. 0(10 Γ^ΟΙΟ 61 ίρ*3 € 6Χ«υ<1ί6ΐ ΐΓίΐίΰϋΐΏ, ν'ιιιυ«ι 

Η οΐβϋΐιι, ι 1ΐ0€€8ΐ υΙκίΊλΙβπ) ίπιοΐϋυιη ίηάίββηίβ 

«015 ρΤ#€Γ6^1>Ίΐ, ηΐΐΙΙΟ 60ΓϋΠ1 <ΐ6θθί6η(6, φΙΛ *ά VI- 

ϋπι ΐοβηίΐβαι ηβοβεβίΐαβ ροβίοΐ^ΐ.. £ι Ιηβο ςιιίυ^ιη 
•(1 ίβηβιιηι Κιί&ΐοήοιιιη• Α €οη>0Γ6Ϊ8 δΐιΐβιη, αϊ β» Ίιη»^Ίη6 6νίό6ηΙί§5ΐιη8 

8(1 8ρίπΐιΐ3ΐΐ8 ΓύϋβυηοΗιχη 681. ΟϋίΠίΙίΐί «αίιη ΙβΓββΙ, 

Β νίηβ* ΠοηίΑΐ < ηονβΐΐδ ρ1*ηΐ&ιιο 61 έϋβαζ Μ , > Γβ- 

1>6ΐϋβ 61 ίηοΓβοΗιΙαβ, 61 Οβί &(1ν6τηηυ8 Γαίΐ, β οιββ• 

4*1>81 ηυΙ)ί1)ΐΐ3 Οβυ$, η6 ρΐϋβηβηΐ βιφβΓ 6Λω * τ . » 

Λϋϋ€8 801610 84001», βΐ φΜ8 «160(38 ΟΟΟίίβ νί(Ϊ6- 
«08, ΤΙΓίϋΙββ Ι0ΐ6ΐΙ%60(!» 8001, 80ρ6Π)Φ 61 €«Ιβ- 
6168 νίΟ^ΙίοβΙ ρ6Γ ςΟΜ ββΓϊΒΟ 6ΧΐΐθΠ81ΙΟθ'ΐ8 0(1 008 
ρβΠηΟΟΑΓβ ρΟβδΙΐ, 8 ΟβΟ, Ιπφ1301, 8<06 0ΟΗ(Γ0¥6Γ8ΜΙ. 
δθθΐ60ΪΟΙ βρίΠΐϋβ 8άθΐίΐΜ8ΐΓ8ΐθηΐ,]θΙΐ8 ΙΜΑΙΟΠΙ ΡθΟ- 
1θ01, 80Γ800Ι 61 060Γ60ΟΙ (ί•86«ΓΓ60ΐ68, <6ΐ 0)1861 10 1111- 
ΟίδΙβΗυηΐ ρΓΟρίίΓ 608 ςυί ΗΧΓ6(ϋΐ8ΐ601 €«ρ'κιοΐ 88- 

ΙιιΙί8 ^*. » Αβί υΙ)ί ΐ6ΐηροβ υΐΐίοηίβ ρΓκίβηίί, 88ΐνο• 

(08 681 ρβΓ Ο (1«01 Υ6108 0001101 ΙΒίβΓΓβΟΐΟΓ, 36 ά* 
69Β16ΓΟ 88800ΐρ1ΙΙ8 681 10 ]ϋ8ΐίΐ<8, 61 ]ϋ(3ίθίθ, 61 ΙΟ 

οιί^βΓίΰΟΓαί», (Ιίσιίβίΐςοβ 62 υοοβ^ίαίοηβδ οΐι 8ΐΐο 
^ Οβθ8, « ηοι (1ί8(ηϋυίΙ οοιοίΐιι» 801ϋ6ΐιΐ6Γ 4 •. ι Μοο- 

ά'ΛΐΊΐ 60101 ΟθΙ)ίΙ>08 (ΙίαΐίίΐβΓβ ρ1θνΪ88, βΐΐΜΓίΔΐίΟ" 

ήβη», ίοςοβπι, ίο 01601601 8ΐςυβ 60Γ. Υβπιηίθοίαι• 

νβΓΟ 1)66 ίρβαπί »0£6ΐθΓ001 0310Γ801 φΐί(Ι(|08α. 
4ΐϋΙ)6Γ6 ρΓΟρΓΪΟΟΙ 80 60010, 1 , 001068 301610 0ρ68 

9038 3 Οβο €0ΐι&6αι(3αι θοοοΚ, ίΙΙίβ νβΓϋΐε : «ΕΧ80- 

<ϋ3Η1 ΟΒΐ(1Ιΐ,> ΙΐΟΟ 681, 01006ΓΟΟΙ Ι060ΓΟΙ0 13Γ{1Ι01 
(Κβρ608010Τ6ΐΟ Γ3α801 6(ΚΗΐαΐ, βί¥6 6<Βΐίθθΐ38, 000- 
είΙίΟ ΐΓίΟΐίπίΟΙ ρΤ3Β(1ίΐ35 61 830€138 VI Π 11168, Η1 61 
ίρδββ 111Ι86ΓΙ60Γ(ϋ3ΙΟ 6008600108 βΐΗοΠίΠ ροββίοΐ. 
ΕΙ (006 ρ>306 € Ι6ΓΓ8 6Χ80(1ί6( ίΓ0016η(0Ι0 , ΤΐηΠΙΠ 
61 0Ϊ600), Ι ρΓΟ ίΓ0€ΐ0Ι0 ΓβΓβίΐΙ ςΐΐΐ 8001 ίο Ιβτπι, 

8ρ6αο νΐΐββ, Ι«1ίΐί«, Ηίΐ3Γί(α(ΰοί8. Ει Ι]τρ(ΐ8 ςηίόβιη 

νΙΟΒ ΓΓ0016010Π1 681 ; νίοΐΙΟΙ 30(601 Ιφΐίιί», οΐβοη 
1)ίΐ4ΠΐΰΙί8, 61 &οη« ΙιείΝίικΙίηίε• 56 Ι 11651 βηίηι ^ 

1118 ψύ εκώύβΓΟΟΐ 1)θη3, 61 60081303, 61 0ΓΠΙ3(8 
8ρ6β. Εΐ Γ666(1ίΐ ςθΙ8 3υ ίθΐρΓθ1)ί(8(6 ; 600 (Γ3 ΟΟΚΙ6 
1)00001 8ρρβΙΐ1, 6( 88ΐν3(0Π8 ]θ£0 66ΓνΪ6601 8θ1>« 
ΙΟίαίΐ, 1)003, 61 ΟΐΙθί(06 (Ιθ1>Ι8, 61 Υ6Γ8 00)01110 βρ6 
νίΐδβ ίΟίΟΠΒ 808160(8108 , 01 008 6001 88061Ϊ8 »Ηί* 

]£16(0Γ, 61 60Γ Ιΐ3ΐ)6&ΐ ςαοοι Ιιί1&Η$8ΐαιοπι. Αίΐ 

6θΙπΐ 3ϋ€θΙ>( άβ 88064*18 ρΓ0ρΙΐ6(3 188138 : Ι ΓυβΒίΙΐίο 
860ΐρίΐ6Γ03 ββρβΓ 030(18 60(11(0. 1*808, 61 6Χ8(ΐ1ΐ3ΐί<>, 

«1 β&ουΊοηα οοπιρΓ^οικΙβΙ βοβ. Ρο^ΙΙ (ΙοΙογ, 61 1Η« 

811113, 61 {6011108. > Ιΐίφΐβ ΐρβ ΤΪ13Β, 61 Ι)ίΙαΠ(3ΐί•, 
8(ς06 611301 1φΙί(Ϊ3 80ρβΓ038 Ι)0Γ(3ΐ(0068, 81 νβ ρ!θ• 
¥138, ς03Β 30)010 66ΓΟΟΟΙΟΓ,001θίηθ 6130<3ίβ1 16ΤΓ3, 
1(1 681, ΚίΟΟΜΟ^β 16ΓΓ30Ι Ιΐθ1)Ιΐαθ(68• ΡθΓ6 30(610 ΪΛ β5 -" Ι6Ρ6Ι0. XIV, «2. *• 183. ?, ί• " ΙΜ• 6. " Η6ΐ)Ρ. Ι, 14, *• #36. Ι, 5. •• 183. XXXV, 1Μ. δ. 0ΥΚΙΙΧ1 ΑΙΕΧΑΝΟΚ1Μ ΑΒΏΙΕΡ. ΙΟΟ £ΐοΗ8Π! ΟηηείΙ Γηιείυιη νίΐ« ωηοΐοηιιη : ι αηιι* ^ σεται πάντως ή γη, τουτέστιν, οΐ τήν γην οίχουντες «ηίπι ρπ> ηο5ίβ πιοηυοδ 681, οι ?ίνβηΐβ« )3ω ηοη 
8ΐ5ι ?ί?*ηι , μ4 6ΐ 9 ςαι ργο ίρδίβ ηιοηυοβ «ι, 61 
Γ68οΐΓβχίΐ",ι οδίβοαΊι <:οηι βοοάΊΐ: « Ει ίρβα βχβα- 
οΊβηΐ ^ζτ&6ΐ• > Ιρδί βηίιη, ο( αΊχί, Γπιοΐοηι ίβΓβ- 
πιηβ, ίρ$1 νίι&ητι ηοβίηαι (Ιβοβηΐββ. Οίοίαπι 6$ι ροί- 

ΓΟ 8»ρίθ8, ΙβΖΓίβΙ 80Π&Γ6 < βθΙΠβΠ Οβί , • 1ΐΟ€ 65 1, 

Ρίΐίοβ, βχ ϋβο ΡαΐΓβ 8β€αη(1υιη ηαΐυηπι 61 ίηβχ- 
ρΙίϋΐΜΜ ναοάο ββηίΐαδ, ςοιιηνίδ Γβί οοΓροΓΒϋε ?ο- 
6*οιι1ο αΙΒοίΑΐοΓ. 

Υεα8. 23, 24. Ει ινηχηαύο $αηι ηϋιί ίρβί ιιφ*Γ 
Ιεηαιη, €ΐ ηιΉετβύοτ, αι/κι ηοη $ιαη ικι'ιβπκ*, εί 
4ϋεαΜ ηοη ρορκίο η\€0 : Ρορη(α$ ηκ%ι ε$ ι» ; βί 
ίρ$€ άϊΰεί: ΰοηήηα$ Ώεη$ ηεη$ €$ (η. 

XXXI. Κοηιυηι νοοββ ι ιηίΐιί ίρει » Κ»Γ8Γί8Πΐ ίη- 
ΙβΙΙϊ^βδ. ΚβαΜαπι βηίιη, ίηςοίΐ, οοηο ΟθΓ6ηΐ6πι, βί 
ΙτυειίΓβΓΒΐη ^ύαοηιαι δγη3£0£30ΐ ρΓοΓβείο, ηοη 
«ιιιρϋιΐ8 ίιινίΐβ ρβκηίοιη 1β§ί1)ΐι& ιηβίδ, ιΐοαυβ ρβηί- 

41Α0ΙΙ6Γ Ινρίβ 801x3111 «Ι .ϊηΗ»Γ6ηΙβΠ1 *, 860* 0;00(1 »*~ 

χίιιιβ νίβυιη ΓοβπΙ Οβο ςηίοπι, βί ςιιοϋ 'ιϋί ορροι•- 

ΙΙΐηΟΠΙ βΧΪ8ΐίπ18νβΠΐ, 1(1 ρ3Γ2ΐ801 Γ*ΐΙ« 6Χ8βςΐΓΐ. 113- 

<|ϋβ ηιϋιϊ ίρεί 86αιΊιι»οο : πιβυηι ςοίρρβ βοακη 608- 

ΟΪρίβΙ, 01 6ν8ΠΚ6Ηθ& ΟΓ30θΐ3, ΠΟΠ ]3ΙΠ Ι6£6ηΐ 06Γ 

Μοχδβη ρΓθαιιιΙβ*ΐαιη, βίοοΐ ίη ρπηοίρ'ιο, ίιιίεΙΚβ»- 
ιβοβ. Οΐίιη βηίω ΐχρίδ βί Γιβυπδ οοΙβοβίΟΓ. Αοι 
«βτΐβ ι ιηίο'ι ίρβί, ι α Ηο ββιιβο ίηΐβΓρΓβΙιοβτβ. Ρογ 
η>6, ίηψιίΐ, ίρδΒΐη οογ&Ι>ο, 860 3<Ι 6]ιΐ8 οογ*ιπ ίη- 
βοιηοιηι, 61 ςυϋδί Ιοπώιιι ςοαπιοαπι ρίη^υβοι, 8Γ*> 
Ιαςιιβ ίβαΐΰΐο, ηοη ρβΓ «Ιίιιηι ηιιβηιρΐ3ΐιι, 36(1 ρβΓ ιηβ- άνθρωττοι. Οτι 51 βίς δόξαν Ιτυαι Χρίστου της τών 
αγίων ζωής ό καρπός (ι ΕΓς γάρ υπέρ πάντων άπέθα- 
νεν, ίνα οΐ ζώντβς μηκίτι έαυτοΐς ζώσιν , αλλά τφ 
υπέρ αυτών άποθανέντι χα\ έγβρθίντι >),6ιαμβμήνυ- 
χεν βίπών * ι Και αυτά έπαχούσιται τφ Ί*ζρα&• » 
Αύτφ γάρ, ώς Ιφην, καρποφορήσομεν, α6τψ τήν Ιίίαν 
' έποφείλοντες ζωήν. Είρηται 8έ πλκιστάχις, οτι το, 
Ιεζραέλ έρμηνεύβται ι σπορά θεού, > καΐτουτό έστι 
το, Τ16ς, ώς έχ θεοΰ Πατρός χατά φύσιν χα\ άπο£- 
ίήτωςγβγενημένος,κα\ ει χαλοίτο πρδγμα σωματιχώς. 
Καϊ σπερώ αύτ^ν έμαντφ έχϊ της γης, χαΧ 
ελεήσω τ^τ ουκ ήΛεημέηρτ, καϊ έρώ τφ ού Λαφ 
μου , Λαός μον εϊ σν 9 καϊ αυτός έρεϊ* Κύριος ό 
θεός μον ΒΪ σύ. 
Β ΑΑ'. Τό ι έμαυτψ > δή πάλιν συνήσεις δίχως. *Αποφανώ γάρ, φησίν, οίθ*ν πως εύθαλή τβ χα\ Ιγχαρ • 
πον, δήλον δέ δτι τήν τών Ιουδαίων συναγωγήν, ούχέτι 
τόνάβούλητον έμο\ διαπ«ρα(νουσαν νδμον, ο6τι μήν 
προσιρκίσθαι τοϊς τύποις, άπρίξ ήρημίνους* αλλά τ6, 
δτι μάλιστα τφ θεψ φίλον τε δοχοΰν, χα\ ευ Ιχβιν 
ύπειλημμένον, χατορΟουν έλομένην. Ουκουν έμαυτφ 
χατασπβρώ * τόν γάρ έμον είσδέξεται σπόρον, Ινα νοώ- 
μεν τά ευαγγελικά θεσπίσματα, καϊ οΟκέτι τόν διά 
Μωσέως, χα6ά χα\ έν άρχαίς. ΈγεωργεΙτο γάρ πάλαι 
τοίς τύποις. Ήγουν τό ι έμαυτφ » χαΐ καθ' Ιτερον 
έχδέξΐ) τρόπον. Αυτουργός γάρ ίσομαι, φησ\, προς 
τήν έπ* αύτ^) φροντίδα, καϊ οίον τίνα γην πίονά τ» 
χα\ εύήροτον, ού δι* έτερου τινός, άλλ' έμαυτου χατα- 
σπερώ.-Αελάληκε γάρ ήμΖν όθεός χα\ Πατήρ έν ΤΙφ- 
ιηβιίρ8υηι €0ΐΐ86Γ8ηι.Ιι0€ΐι 108 681 «οίβηι ηο1)Ϊ8 060861 χαίτοι ιΤοϊς πάλαι λαλήσας διά προφητών αγίων Ρ&16Γ ίη ΡΊΗι», ςυβηινίβ νβίβπϋυδ ι πηιΙΓιΓ&γμπι 

Πΐυ1ΐί8ςυ6 ΙϋΟ<1ί3 ρβΓ ρΓΟρϊίβΙ»» 8ΑΙ1€108 1θ€ΙΙΙΙΙ8 

βίΐ Μ . ι 57 δβ^βΐίηυβ ρογγο ίη *£γο βί ίρ86 δαΙ- 
ν«ΙθΓ ίηιιηβη&ηι ΟΓβόβηΐίϋΐη ηαιιΙιίίαιΙΊηβπι οοιη- 
ρ8Γ3νί(, ουπι 2ρο8ΐοΓΐ8 3Ϊ ι ι ι Νοϊΐπβ νο8 (Ιίοίϋδ 
ςαοιΐ 3<1ηυο ςυαΙυοΓ ηιβιΐδβδ 8ηηΐ, ει ιηββδίβ νβηίΐ? 

Εθ66 (ίίΟΟ νθΏ18 ; ΐΛΥ8ΐβ Ο0υ1θ8 \65ΐΓ08, 61 νΜβΙβ 

ΐ6{ίοη68, ςυοηί3ηι «Ιϋ» 8ΐιη( ]«ιη 8(1 η»68δ«ηι. Ει 
ςηί ιηιΓιΐ, ηΐ6Τ06ϋ6πι 3θαριΙ, βί οοη^Γβ^ι ίηιοίηιιι 
ίη ?Ί(3ΐη 3ϊΙβΓΠ3ΐη 8Ι .ι Ει ίίβηιηι &Ιίοί: ι Μβδδίβ 
ςυίϋβιη ηιυΐΐί, ορυΓ3Γϋ ΛαΙβηι ραοοί. Κο^3ΐ6 ί^ίΙαΓ 
Οοηιίηυιη ιιιβδδΐβ, η Ι βηιίααΐ ορβπιπηδ ίη ηΐ6886ηι 
80 3ηι * ι . ι Ιΐα<|ΐΐ6 (Ι6ΐιιΐ888 πουίδ 8 8»Ιν3ΐθΓ6 ρΐυνί», 
(|ϋ02 ίηίοΗΊ^ιιΓι» ρβιχίρίΐϋΓ, ίαοιΐ 
νο1υηΐ3ΓΪ8, ι υΐ ρΓορΙιεΙ» ΙοςιιίΙοΓ. Ο 

008 δΊϋί ίρβί, νΟΟΕίϋδ^ΙΙβ Ι&Γ86Ι 3^Π0ΗΐΐαΓ3 ϋοί. 

Μίβ6Γ6ΐηΐιΐΓ βηίιη, ουί ηοη ΓυβΓβΐ ηιίδοηυβ: βί 
ςηί ϊΙίςιίΛη^ο Νοη ροριιΐυβ, νοαοίΐυΓ ΡοριιΙυβ ; 6( 
Ιρββ 6χυΐα8 βΓΓΟΓβηι ρπβΐίηϋπι, Π»ίυπι νβτυιη β^ιιο- 

8061, 61 (ΙΪ£61 .* Ι Οθϋ8 Πΐβϋδ 68 (II, > 13016131 οϋπΐ 

βχ ιπιηιοάΊο* νβδβηΐβ οίΑΐηανίΐ : € Νθ8 8€ίηιιΐ8 , 
<|υΐ3 Μο^8ί Ιοευΐϋβ 681 ϋβαδ ; Ιιιιηο βαιβιη ηββοί- 
ιηυβ υικίβ βΐΐ ".»0υ3ΐιιο1)Γ6ίη οαηι ί{ηθΓ3Γβιι1 Ρί• 

ΙίΐΙΙΙΙ, Π60 Ρ3ΙΓ6ΠΙ Ι10Υ6Γ811Ι: (|ϋθϋ 113 ΙβδίΗΐϋΓ διιΙ- 

ν»ΐ0Γ : ι δί ιιΐ6 δοίΓβΐίδ, 61 ΡϋΐΓβηι πιβυιΐί Γυπ>ίΐΗΐι 

86ΙΓ61Ϊ8 ββ . Ι ΡυδΙςα801 301601 3(1 3^ηίΐίθ0601 ΥΟ03- πολυμερώς τε χα\ πολυτρ^πως. Αηίοις δέ παρειχά£ει 
τοίς έν άγρφ χα\ αυτός δ Σωτήρ τήν άμέτρητον τών 
πεπιστευκότων πληθΰν. Κα\ γουν £φη τοϊς άγίοις 
άποστδλοις* ιΟύχ ύμείς λ4γετε, δτι τετράμηνος έστι, 
χαΐ δ θερισμός έρχεται ; Ιδοϋ λέγω Ομίν, έπάρατ* 
τους οφθαλμούς υμών, χα\ θεάσασθε τάς χώρας. "Οτι 
λευχαί ε Ι σι ν ήδη προς θερισμόν • χαΐ 6 θερίζων μι- 
σθόν λαμβάνει * » χα\, ι θερισμός πολΟς, οΐ δέ έργάται 
ολίγοι. ΔεήΟητε ούν του Κυρίου του θερισμου, Γνα 
έκβάληέργάτα; είςτόν θερισμόναύτου.» Ουχοΰν χαθ- 
έντος ήμΐν τόν νοητόν ύετόν του Σωτήρος ημών, γε- 
γδναμεν γη θελητή, χατά τήν του προφήτου φωνή ν. 
Έσπειρε γάρ ημάς έαυτφ, καϊ κε χρηματικέ τό θεοΰ 
δΐιιηιΐδ ι Ι6ΓΓ3 η γεώργιονό *1σραήλ• Ελεήσει γάρ τήν ούχ ήλεημέ- 
ΐοιΐ86νίΐ 6ΐιίιη νην, χα\ τόν ποτέ ού λαόν, ονομάσει λαον. Κα\ αυτός 
δέ της αρχαίας χαταλήγων πλάνης, τόν αληθή Ηεόν 
έπιγνώσεται. ιΚα\ έρει, θεός μου ε! συ,» καίτοι πάλαι 
βοών έξ αμέτρητου φρενοβλαβείας , ημείς οίδαμεν, 
ότι Μωσεΐ λελάληχεν ό θεός * τούτον δέ ούχ οΙ&αμεν 
πδθεν εστίν. Ούκοϋν άγνοήσαντες τόν ΓΙόν, ουδέ αυ- 
τόν {δεσαν τόν Πατέρα * χα\ μαρτυρήσει λέγων αυτός 
ό Σωτήρ. ΕΕ έμέ ί δείτε, χαΐ τόν Πατέρα μου &ν 
βδειτε. Επειδή δέ χέχληνται προς έπίγνωσιν , κα\ 
ώμολογήκασι τόν ΤΙόν, τεΟέανται λοιπόν δι* αύτοΰ 
τε χα\ έν αύτφ τόν Πατέρα. "Αληθές γάρ, ότι χαθά 
φησιν ό Ιωάννης, ό αρνούμενος τόν ΤΙόν, ουδέ τόν •' II €ογ. ν, 15. " Π60Γ. 1. 1. Μ ίοαη. ιν, 35, 56. "Μαΐΐη. ιχ, 57. •• ίοβη. ιχ, 50• •• ^αη. νιιι, 19. ΙΟΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΠΙϋδ 1Ν ΟδΕΛΜ ΡΚΟΡ11ΕΤΑΜ. ίΟΙ 

Πατέρα Εχει * ό δέ ομολόγων τδν Υίδν , ομολογεί και Α ϋ« βΐ ϊΉιοηι οοηΓβββί δοηΐ, άβίηοβρβ ρβΓ Ιρβυιη, 61 
τ&ν Πατέρα. ίη ίρδο ΡαίΓοαι νί(1βΓοηΙ. Υβηιαι ββΐ βιιίπι» ]πχΐα 

δ&ρίβηΐβιη Ιοαηηβπι : < φΓι ηβ^ι Εϋίαηι, ηβε Ραίχβιη 1ι&5βΐ - Ουί βοίβηι οοηβιβίυΓ Γίΐΐοιη, οοηηΊβΐιΐΓ 
61 ΡαΐΓβιη • τ ,ι 

ΚΕΦΑΑ. Γ. €ΑΡ. III. Κα\ βΊλβ Κύριος Λρός με* Έτι χορεύθητι, κάί 
άγάΛησοτ γνταΐχα άγαπώσαν πονηρά, χαϊ μοι- 
χ<χΑ\γ % καθώς άγαπφ ό θεός τους νΙοϋς ΊσραήΛ, 
χαϊ αϋτοϊ άχοβΛέχονσιν έ&\ θεονς άΛΛοτρΙονς, 
χαϊ φιΧονσι Λ&μματα μετά σταφίδων. 

ΛΒ'. Ύί τδ χρήμα πάλιν, ή τί τδ μυστήριον , άνα- 
μαθεΐν άναγχαΤον. Δεϊν γάρ, οίμαι, τά τοιάδε πολύ- 
κραγμονείν, χα\ χαταθρησαι λεπτομερώς. Μετά γαρ 
τοι τήν πρώτην, τήν μαχλάδα χα\ σεσοβημένην, έτε- 
ρον τψ προφήτη γύναιον είσχρίνεται, τοϊς ττ,ς μοι- 
χείας Ιγκλήμασιν έχύμενον. Κα\ τίς ό λόγος ; ή μέν 
γάρ των Ιουδαίων πληθυς, ή πρδ τής του Σωτήρος 
ημών επιδημίας, ατε δή χα\ άφυλαχτότερον χα\ 
μάλα έτοίμως Ιου σα πρδς πλάνησιν, χα\ δαμάλεσι μέν 
λατρεύουσα ταϊς χρυσαΐς, προσχυνούοά τε χαϊ θύ- 
ουσα τψ Βάαλ, ήτοι τψ Βεελφεγώρ, πδρνη παοειχά- 
ζετο, χαϊ λίαν είχότως, οίονεί πως έχχειμένη παντ\ 
πονηρψ χαϊ άχαθάρτω πνεύματι, τάς Ιδίας ήδονάς 
άποπληροΰν έθέλοντι. Προσεδέχοντο γάρ χα\ των 
ομόρων εθνών τά σεβάσματα, χατά τδ έχάστψ δοχούν, 
άνοσίως χα\ άβασανίβτως. Άλλ' εκείνη μέν ώς έτοί- 
μως ίουσα πρδς άπόστασιν έκολάζετο διχαίως, πεμ- 
πομένη πρδς αίχμαλωοίαν, χα\ ύπδ πόδας πίπτουαα 
των έχθρων. ΚαΟίστη γε μήν εναργές τψ προφήτη 
βεδς, δτι χατά τδν χαιρδν της του Ίεζραέλ.ήμέρας , 
της ώς αληθώς μεγάλης, άναβήσονται έχ της γης, 
τουτέστι, της τών αλλοφύλων άποδραμουνται χώρας. 
Τούτο δέ ή ν αίνιγματωδώς ύποφήναι πάλιν, δτι πε- 
παύαονται του είναι ξένοι χαϊ έπήλυτοι, μάλλον δέ 
δορύληπτοι, χα\ τήν άλλοτρίαν οίχοΰντες ούχ ελευ- 
θέρως. Έχήρυσαε γάρ ό Σωτήρ αίχμαλωτοις άφεσιν, 
χα\ τυφλοΐς άνάβλεψιν, χατά τήν του προφήτου φω- 
νήν. ν Οτι δέ χα\ είσδεχθήοονται διά πίστεως έν έλέοις 
χα\ οΕχτιρμοΤς, χα\ χεχλήσονται λαδς θεού, χα\ μήν 
χα\ ήλεημένοι, διαμεμήνυχεν έναργώς. Μετά γάρ τοι 
τήν του Σωτήρος έπιδημίαν, χαϊ τδ έπ\ τψ σταυρψ 
πάθος, χαϊ τήν έχ νεκρών άναβίωσιν, σέσωτται μέν 
τδ >ατάλειμμα ( πεπιστεύχασι γάρ ούχ εύαρίθμητοι 
τΊ>ν έξ Ισραήλ) • άπομεμένηχε δέ πάλιν ή άπειθουσα 
πληθυς, ήν μοιχαλίδι παρειχαστέον, διά τοι τδ μή 
έλέσθαι τδν έξ ουρανού νυμφίον, χαϊ άθετήσ,αι μέν 
τδν έν πίστει μνώμενον, μοιχοις δέ ώσπερ τισίν άν- 
εϊναι τδν νουν τοις Γραμματεΰσι κα\ Φαρισαίοις. 
Έδίδασκον γάρ διδασκαλίας κα\ εντάλματα άνθρώ- 
πων/Οσπερ οδν τ|| πόρνη συνήν ό προφήτης, είς τύ- 
πον βεου της του Ισραήλ άνεχομένου πορνείας , χα\ 
χολάζοντος μέν συμμέτρως είς έπιστροφήν, άναχομί- 
ζοντος δέ πρδς έπίγνωσιν • τδν αύτδν, οίμαι, τρόπον 
χ*\ διά τών προκειμένων μορφούται πάλιν ήμϊν 
άβτείως τδ μυστήριον. Είς τύπον γάρ ό προφήτης 
θεού παραδέχεται μέν τήν μοιχαλίδα κα\ άγαπώιαν Υεη9. Ι. Ει ά'χχχί £>οιηί»«ι αά χηβ : ΑάΗηο ναάβ 
. βΐ άίΐίρε ηΐϋΙίβτΒΐη (ϋΐ^βηΐβτη ηιαία, βΐ αάνΐίετατη, $ίαα 
ά'ιίεχχΐ ΩοηιίηΗ* βϋοι 1$ταβ( 9 €ί ίρ$ί Τ€$ρίάηη1 αά ά€0$ 
αΙΐ€ηο$ > ααη\αηΙζοούοηε$ αιτη νΐηαΜί». 

ΧΙΧΙΙ. <}Μ Γ€Ι, 3ϋΙ ΙΏ^δΙβΓίί ίβίοά $11, €0βηθ8€3- 

ωϋδ οροηβΐ. Ραίο βςα'κίβηι 1&Κ& $0Γυΐ3η<1& ϋΠί^βη- 
Ιϊιι» 61 ρβΓρβηιΙβηίΙα βαΙ)ΐί1ίυ5. ΡοβΙ ρΓΐηίΑΐη βηίαι, 
βΜΐιςαβ ωβΓβίΓίοβηϊ, 61 Γβρυΐββιιη, &Ηι ηουΙίβΓϋαΙ* 
ρΓορΙιβίφ οββΓίυΓ, ΒίΙυΙΐβΓίϊ &&%\ύ'α ίηνοΐυϋι. Οαίιΐ 
ίΐα? Ιυ(1ί£0Γυηι ηϋίηςιιβ πιυΐιίίικίο, ςυββ «(Ινβοΐυιη 
δβίναίοπδ ηοβίή βηΐβοβ&δίΐ, υΐροιβ ιιΐδοίβηΐιαβ, »ο 
ρΓοπιρίβ ηίιτϊίδ βΓΓΟΓβπι ββςαβηδ, βΐ νίΐαΐοβ *ιΐΓ603 
οβίβηδ, 2<1θΓ^ηδςαβ, 61 δΗοηβοβηβ ΒΜΐ,δίνβ Βββίρΐίβ- 
£0Γ, οαιιι δοοηο οοηίβΓβ^λΐυΓ, 58 * { 3ρΐΐδβίηΐ6, νβ- 
Ιϋϋ βχροδίΐ* οιηηί ιη&ΐί^ηοβίίιηιηυηϋοβρίηΐυί,δυ&β 
ίη βα νοίαρί^ΐβ» βχρΙβΓβ ουρΐβηΐί. Νλιώ 61 ΔηιΓιιη»- 
ηιιη ββηΐίϋπι ωοΜ, ρίοιιΐ ουίςαβ 1ΐΙ>βΓβΙ, δΙβςαβυΙΐΛ 
βχρ1θΓ2ΐίοηβ δϋδοίρΊβΙ)3ηΙ. Υβπιπι ϋΙ& ςϋί(Ϊ6α),υΙ<1β- 
ί6€ΐίοο6ΐη ΙκιικΙ ίονίΐίΐ ίηίίΜΐδ, ροβηιπι οοοϋ^ηαπι 

6166ρΐΙ, Γβ^ΑΟΐΑ III ΟίρΐίΤί (91601,61 1)08111101 ρ6(ϋΙ>08 

(^ 8ϋΙ)]6€ΐβ. ΑρβΓίΙ ΙΐίοΊΙοηΗηΟ» ΡΓ0Ρ0618 06Β• 9 161»- 

Ρ0Γ6 άίβ'ί ^6ΖΓΒ6ι, Τ6Γ6 ηίαρΙ, 886608αΓ0• <1β 16ΓΓ», 

ηο€6£ΐ, 6 Γβ^ίοηβ *1ί6ηί£6ΐ)8η)ΐιι ΛνοΙβίϋΓΟδ. ΟαοιΙ 

ΓϋΓβϋΙΏ 6Γ31 81ΐυ Ιβ^ϋΠΙβηΙΟ ίη(1Ϊ€8Γ6,<ΐ68ί(υΓ08 68(6 
ρβΓβ^πηοβ 61 βίΐνβηίΐβ, ίηιο 06ΐ1θ 6&ρ(08, 61 »Η61Ι»Π1 
Γ6βίθη6ΗΙ, ΠΟΠ 01 1ίθ6Γ08 <Ιθ€βΙ>3ΐ, ίποοΙβηΐΰδ.ΡΓΑΜίί- 
€8νίΙ 6ο1πα δδΙνίΙΟΓ ι €8ρ(ΐνΐ8 ίηώιΐββηΐίβίη,βΐ ωβαβ 
αδρβεΐϋδ ΓβδϋΐυΙίοϋβηι ", ι ]οχ!& ?6γοοιιι ρΓοροβΙβΒ. 

ΡΟΓΓΟ ρβΓ ΠϋβίΠ ίη ΠΐίββΓΙΟΟΓίΙί», 6( 01Ϊ86Γ&ΐίθηίϋ03 

30866ρΐαπι, βΐ νοο3(υηι ίπ ροροΐοβ Οβΐ, ςοίη βΐ ιρι- 
β6Γία>Γ<ϋ&ιη οοηββοοίυπι (Ιϋϋοίίΐβ (ίβΐΏοηδίηΚ. Ναοί 
ροβΐ 8ϋΙνβΙΟΠ.Η ϋΐνβηΐϋοι, 61 ρ6Γρ688ίοη6ηι οπιείβ, 
61 ίη ▼ίΐίπι ΓβάΊιυπι, δ^ΐνβΐ» βοηΐ ςαίάβη) ηΐίςυί» 
(<!Γ6<Ιΐ(ΐ6ηιηι βηίηι ηοη ραηοί ηοπιβΓΟ βχ ΙβηβΙ); Γβ- 
οα^ηδίΐ Ι3ηΐ€η «άΐιιιο ίηοΓβϋυΙλ ιηυΐΐίίαιίο, ςα» ωβ- 

0Η6ΙΊ 1»δθίν36 ηρρΟδίΐβ €0Πΐρ3Γ9ΐΐ0Γ, <]ΟΪ0 €0βΙ«8ΐ6ηΐ 

δροηβοπι ηοη β1β§;6ηΙ, 61 *&ρ6Γη&ΐ» $ίΐ ςυί ίρβ«ιη πι 
β(1β 3ΠΐΙ)ί1)2ΐΙ, 61 δ€ΓΪΐ>ίδ Α€ ΡοαΗδΦΐβ νβίαΐί ηι<Β6ΐηδ 
ςοΊΙ)θ3<ΐ8ΐη ίηίιηοπι ρβιτηίδβπΐ. Οθ€65αηΐ βηίηι 
«αΌοίπηαββίπιαηιΙδίδ Ηοηπηιιηι 9 '.»1ΐ3ςυ6 ςυβδί βοηι 
ΜβΓβίποβ βΓίΐΐ ρΓορηβΐίΐ ίη ΐνρυπι Οβΐ, ίοΓηίοΐίοηββ 
1δΓ3β1 δΐΐδΐίηβηΐίβ, ιηο^βΜΐβςαβ *ά ΰοηνβΓβίοηβιη 
ροηί6ηΐί8,6ΐ *ά δ^ηίιίοηβιη ΓονοΰΑίιϋδ; βο<ΐ6πι,ορίηοΓ, 
ηοάο 61 ρβΓ ΥβΓοα ρΓοροδίί3 ΓΟΓδοπι ηο5ΐδ ιυγβίο- 
γ'ιοπι δοίΐβ ίηΓοΓΠίβΙΟΓ. Νβηϊ ρβΓβοη^ηι μ Ινροηι Ουί 

{6Γ6Π8 ρΓορΙιβΙβ (Ι(ΙθΙΐ6Γ8ΐη 61 (ϋΙ^6ηΐ6ΠΙ ΚΙ&1* 8ΐΙ• 

ηιίΐΐίΐ; κβϋ Γονβΐ β3Πΐ, ςυοϋ&πιηιο<1ο ρΓ#ΐΏΪ8δίυηιυθδ 
61 οοηβ δρβ δΑ^ιηβηδ οριίιηβ, 30* ^6«ρ6Γ»ΐ!θη6ΐη πιβΓβ 
ηοη βίηίΐ. Ι» Ιιίδ βηίηι 60ΐ)8ίβΙβΓ6 (οίοπι ηΊγβΙβπυιη 
ολίβηϋίΐ 0608, βοιη ίΐα ρΓορΙιβΟιη οοηιρβίΐβνΐΐ : ε©ί• Νοαη. π, 23, " Ιδ3. ι,χι, 1. »» Μ.ιΐιΐι. χν, 9 ; ΜαΓΟ. νιι, 7. 103 $. εγκιιχι ΑΙΕΧΑΝϋΒΙΝΙ ΑΒ0Η1ΕΡ. ί0 1 

ϊ\%6 «άνΐίβηιη «λ <ϋϋ£βηΙβιη η»1», βίοαΐ Οβι» αΊΙφΙ ^ τά πονηρά * περιθάλπε* δέ, ώσπερ ταΐς επαγγελίας ϋΐίοβ ΙδΓΛβΙ, 61 ίρ*ί ΓββρίοίιιηΙ *ϋ 4608 8ΐϊ6οο$, €1 
&οΐ8ηΐ6θοιίοη65 6οηι νίο8θ6ΐ8•» Οααηφιίπη 6θίαι ίο- 
ΟΓβϋυΙοΒ, ίηςιιΐΐ, 61 αΊίβ €0ΐηπΐ6ηΐίΓΓι& 80ιογ6οι Ιγι- 
Ιηιβηιββ,βΙ ίρβοηιοι 1ϋ>ΐ€ϋηί οοβ6ςυι ηοη Γβαΐδαηΐββ, 
59 βχ " ιδ,1ί| Κ>6ηι^ηίΐ3ΐβ <ΚΙί£ΪΙ ϋβιΐδ, ι ςυί οοιιιββ 
Ιιοαιίηβδ νυίΐ $&!νο3 Οβπ, 61 84 8£θίΓιοη6θΐ νβπ&ΐίβ 
νβηίΓβ••.• Ηαοβοί &υΐβηι ρΓορβωοάοιη Η&αο ΙηΐβΙΙί- 
ββηΐιαιτι νβΓΐ)3 Οβ», ΙβπιροΓβ αόνοοίυ* ΟοπδΙί νίχΐ886 
ίοΓίβ 3ρυίυϋ(ΐ960δ βάουο ιηιιΙΐοΒ, <{αι ηβαίπα* ραΝϊ* 
ΐοΐί 6&8601 ; ςυΐ ηβο οΐ3η48ΐί8 Μοδαίοίδ δίηοβΓβ &<Ηκ&- 
τβδοβίΐτϊΐ, ηβο * 80ΓθΠ)υβ δβάιιοιίοηιβ ρβτίβοΐβ 688βοΐ 

1Η)6Π, Γ68ρίθ6Τ6η( 901610 ΠΊ8£Ι8 8(1 άβΟβ βΐίβηοδ, <ϊ«Ι- 
&08 61 00618 011ΠΙ ¥1000618, 860 ΟΥΙβ 088818 ©&6Γ6- 

Ιαηΐ, ροραη8 Γογ18886 (μήνη €ΠΛ$ινΙί)*\Λ ρΥ&66ηΐ*8 καϊ άγαθαίς έλπίσι χαταπιαίνων «5 μάλα, πίπτειν 
ουκ έ$ προς άπόγνωσιν."0τι γάρ έν τούτοις δλον εστί 
τδ μυστήριον, παρέδειςεν, εΙπών τψ προφήτη βεδς 
οΟτως • Άγάπησον τήν μοιχαλίδα καϊ άγαπώσαν τα 
πονηρά, καθώς άγαπ$ δ βίος τους υΙους Ισραήλ. 
Καϊ αυτοί άποβλέπουσι πρδς βεους αλλότριους, χαϊ 
φιλοΰσι πέμματα μετά σταφίδων. Καίτοι γάρ φησι 
χαϊ άπειθεΐν έλομένους, χαϊ τοΤς ψευδωνύμοις θεοί; 
απονέμοντας τήν άγάπησιν, χαϊ αύτοΤς τά Ουμήρη 
πληρούν έθέλοντας, έξ έμφυτου χρηστότητος άγαπςί 
6 βεος, δς πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι, χαΐ είς 
έπί γνώσιν αληθείας έλθείν. > Δίδωσι δέ παις ήμίν ό 
του Θεού λόγος εννοείν, δτι χατά τον της έπώημίας 
καιρόν ήσαν που τάχα παρά τοίς Ίουδαίοις επαμφο- τη6Ηίΐ98.Τ*1ί9 δΐηυί&ο) ρβοιοι*!* 4*Βθΐθοίθΐΐ8 Ιο 83- Β τερίζοντες Ιτι πολλοί, κα\ ούτε τοΤς δια Μωσέως εν- 
βηΑοϊυιο οβ6Π*6 60»80βν6Γ8ηΐ. τάλμασι προκείμενοι καθαρώς• ούτε μήν είσάπαι 

άπηλλαγμένοι των τής πλανήσεως £ύπων ν αποβλέποντες δε μάλλον καϊ είς θεούς αλλότριους, οΤς καϊ 
πέμματαπροσήγον μετά σταφίδων, πόπανά που τάχα, καϊ μελιττούτας. Προσεκόμιζον γάρ είς θυσίαν τοίς 
*αΐμοσι τά τοιάδε πέμματα. Υεκ8. 2-4. Ει οοηάηχί βαιη ιηίηί φηηάεάιη ατμη- 
ίίίι, €ί φ>ιαοτ Ηοτάή, *ϊ η^Ι «ιιί, βΐ άχχϊ αά βαι» ; 
£>ί« ηηΐιοι $*άβΙή$ βρ*ά μ$; ηοη Ιοτηκα&βήΒ, »β• 
ςιιε εή* νίη αΙΐ*ή % εί «£0 ηυηά Η. 

XXXIII. Μ6Γ66<16 ί^ΗβΓ «ΙβΙΐβΓΟηΙ&ΠΙ 60Π<|06{1 
ΡΓ6Ρ&613. 0θ11θ62( 911(61» 000)1,616*01 » 06(|ηΗί» 86 

6θΗί»6Γ6, »<ΙοΗ6ηί(|υ6 <0Μΐί1&ϋΐΜΐ9 £ηβιη Ιοιροη6Τ6 Καϊ &μισθ*υσάμητ έμανχφ χεττΒχαΙδεχα άρ- 
γυρίους, χαΐ γομόρ χριθώτ, χαϊ νέβεΧ οίνου, 
καϊ βϊχα χρός αυτήν. Έμέρας χοΛΧας χαθήσχι 
έχ' έμοί * καϊ ού μ)\ χορτβύσχις, ουδέ μή γέτχΐ 
άν£ρΙ έτέρφ, χαϊ έγώ έχΐ σοι. 

ΑΡ. Καταμισθοΰται μέν ουν το γύναιον 6 προ- 
φήτης, καθίζει δέοΓκοι, χα\ τής έν ίθεί φαυλοτητος 
άποαχέαθαι κελεύει, κα\ των της μοιχείας χαταλή- ]η))6ΐ. Ροί1κϊ€ΐβΓ Υ6Γ0, $ί χΐ Ιρβυοι βοΐοοι 6οηΥ6Γ«λ ξαιμολυσμών. Έπαγγέλλεταί γε μήν σωφρονεϊνήρη »1) *Πθ ΙθΙ*6ϋΙΠΙ 8686 €0Ο86ΠΤ3ν6Γΐΐ, Βροό ίρβ&ΗΙ 61 

8β Γαίοπιη, ηοο 6*1» *<Ι ΐοοπιη οοπίο^βίβιο «εΜιΙΜ- 
Ιιιπιηι, 61 υηοη ουιο ίρ*• ίοίηηιπι• ΙιιςιιΗ βηίπι 
δοτιρΙϋΓβ : ε Εγ&οΙ οί <1«0 ίο ο*γο6 «η* 41 . > Ο,ηιά *ο- 
Ι6οι τβΐΐ 9Βθί(πι&? ^ο<)9ΒΟ^^ο1 ΐυΓοοπι ίηοτ6(ΙοΙ*οι, 61 
Ι)οαίη{ πΐ36ΐ*ΐιϊ€60ΐ, 2^1ϋ1ΐβΓ*πι 61 ίηιροπιοι ροβΐ 
€ΙιΗ*ϋ ίη 0€βΙο8 ΓβοΉαοι ββιΙβΓβ ]ιιθ6ΐ, βίηβ νίΐΌ 
<1οίιΐ6Βΐ; νβηιηιΐ*οΐ6η ηίβί &άουο ίοπιίοΑΐ* ίαβτίΐ, 

0Ο6 681, *ί ά608 &4Ϊ600* ΠΐηΟΠΙ ΟΟΐβΓβ <]6ΐΓ601*ν6ΓΗ, ς 
8ϋ)ί6»η 800 ΙβΟΐρθΓ€ 60ρυΙ*ΐΒΠΙ0ΐ ρΓΟΟίίΐΙΙΙ, {6010101 

τί<ΐ6Η661 πιιι1»ΐυ(1ίθ6 ρτίυι ίη^Γ688*.Ρθδί1α868ΐ6ηίιη 

* 1£Γ£0 Ι*Γ*6ΐ, 1(1 6*1, 86({Ι16ΐ& φΐφώο), 61 *ρρ6θάίΐ, 

61 ίο 00841*60)18. Οο*6ΓΥ* ίΐβπι, ςιιο ρ*οΐο ουρϋ*Κβ μένη, χα\ είς αυτόν όρώση μόνον έπ' αύτ( χα\ αύτος 
έσεσθαι. Τουτέστιν, οίχειώαααθαι γαμιχώς, χα\ έν 
ΙσεσΘαι προς αυτήν* ι Έσονται γάρ, φησ\ν, οί δύο είς 
σάρκα μίαν. ι ΚάΙ τί το αΓνιγμα ; Τήν τών Ιουδαίων 
πληθΟν, τήν άπειθή χαϊ Κυριοχτόνον, τήν μοιχαλίδα 
χαϊ βέβηλον μετά τδ άναφοιτησαι Χριστδν είς τους 
ανθρώπους καθίζει βεδς, άνανδρον μέν πλην εί μή 
πορνεύσειεν έτι, τουτέστιν, εί μή βαδίζοι πάλιν πρδς 
τ6 δείν έλέσθαι τιμ^ν θεούς άλλοτρίους, έαυτφ συν- 
άψειν χατά καιρούς επαγγέλλεται, τής των εθνών δη- 
λονότι πληθΰος προεισκεκριμένης. Τέθειντο γάρ είς 
νωτον οί έξ Ισραήλ, τουτέστι, παρακολούθημα χαϊ 
οπίσω χα\ έν τοις έσχάτοις. Επιτηρεί δέ, δπως σύνοδος οοΓροΐΌΐτ) οοιι]υο€1ίο ρτοροβΐ» ουοι »(1υΙΐ6Γ8 61 ίοι- ^ μίνγαμιχή τψ προφήτη πρδς τήν μοιχαλίδα χσΛπονη ρΓΟΟ* οοΗβ ρΐαηβ ίαβπΐ ; ρι-οαιί*** νβΓΟ ρο*Ι άι%» 

Π)ΙΐΙΐ08, ΒΪ6ί 1016Γ6* ίθΙβ*6ΐ 0Ι1Ο1 ν')ΙΌ Γ0Γ308 *Ιΐ6Ρ* 9 
1ΐ06 6*1, 86 10 £0616η008 64 Ϊ0ΐρυΓΗ8ΐίυ08 ΓθΠΐίθ8ΐί#- 
01* 80ΪΟ196 ρ6Γρ6ΐΓ*1*3 000 60018011088961. $08610161 

6ηιη, οι <ϋχι , 8ΐί<|υ8ο4ο 8άο1(6Γ8ηι οιοΐιίΐοο'ίοοο^ 

8000808 4& €(Βΐθ, 81 ίΐΐοΐο 60Ι6Τ6 46βΪ6Γί1. Ρθ*1 6ΠΙ- 
6601 60108 δ3ΐν*!0ΙΊ8 8θ1ί8 Μθ?8Ι Ιβ^ίοαβ 060Ί108 
6Γ81 1δΓ«βΙ ; β86θί(ίβ φΙϊίΙβΟΊ 61 06^11(60^; Υ6Γ0ΙΙΙ- 
180160 8ά Β*6θ4θΐ8ΐή86 Ο^ΙΟΟΟΟΠΙ (1βΟβΟΐ6Γβ 000 Μ- 
06081. €»16Γ001 ςθ« Γ81Ι0 ?ίΐ9Ι 8(Ιθ1ΐ6Γίθ 8θΗαΙ*5, 
00 Λ ΡΓθρθβΙ*3 60080611ΐαΊθ6*1Ι 160100Γ6 *00 ίϋΐβ- 
Γ801 6Χ8ρ66ΐ8Πΐί? 801 ςθ*Β ίθ6ΠΙΟΙ, φΐί5θ8 600ΐΙθ6ΐ8 
681, ΒΙ6Γ66ιΐ6β? ΐΟοΙίκΙβΟίΠΙ, Ιοςοίΐ, &Γ£6ηΐ6ί, 61 1•- 
ΙΟΟΓ 1ΐ0Γ<ΐ€Ι, 61 06061 ▼!»!. • ΡβΓ86ΤβΓ3(1)4ΐ 6θΙΐΒ I*- ράν ού γέγονεν δλως, ύπόσχεσις δε του πράγματος 
μετά πολλάς ημέρας, εί μή άνδρ\ γένοιτο πάλιν έτέ- 
ριρ, τουτέστιν, εί άπδσχοιτο τών τής νοητής πορνείας 
εγκλημάτων χαλ μολυσμών. ΕΙσδέξεται γάρ, ως 
Ιφην, χατά καιρούς τήν μοιχαλίδα πληθϋν έξ ουρα- 
νού νυμφίος, ού λατρεύσασαν είδώλοις. Μετά γάρ τ•ι 
τον του Σωτήρος σταυρόν , μόνοις τοΖς διά Μωσέως 
προσκείμενος νόμοις ό Ισραήλ, σαθρώς μέν γάρ 
λίαν χαϊ χατημελημένως, πλην ούχ άπανένευχεν είς 
τδ έλέσθαι τιμ^ν τάς τών δαιμονίων ψευδολατρείας. 
•Αλλά τίς ό τρόπος της ζωής τ|} με μοιχέ υ μένη χαϊ 
περιμενοόση χατά καιρούς του προφήτου τήν χον 
νωνίαν ; ή ποία γέγονβν αύτ^ τά μισθώματα ; Πεν- 
τεκαίδεκα, φησίν, αργύρια, χαϊ γόμορ κριθών, νΑ •• Ι Τίοι. ιι, 4. « €οη. ιι, 24. 105 ΟΟϋΙΙΕΝΪΑΜυβ ΙΝ Ο&ΕΑΜ ΡΑΟΡΙ1ΕΤΑΜ. 106 *έββλ οΓνον. > Αιατετέλεχε γάρ δ Ίαραήλ τδν μεταξύ Α ι*οΙ ιιβςββ Μ» οχΐίοαιυε» «ηρι» ν<καΐί0α(&ια»ρ»κ1 της έσχατες αυτού κλήσεως χρδνον, άδοκίμφ τρεφό- 
μβνος λδγψ, χα\ διδασχαλίαις προσεχών ταίς μυθι- 
χαϊς χα\ γραοπρεπέσιν (1) Αληθώς ταΤς των Ιδίως 
καθηγητών. Γέγον* €1 αύτφ κτηνσπρχπής δ βίος, χα\ 
δ νους έν μέθη κα\ σχύτψ. Τύπος 6* Λν «Γη χαι 
μάλα σαφής ι λόγου μεν διδασκαλικού" τδ άργύριον, 
χατά γε τδδιά της ΊΙσεάου φωνής προς αυτούς είρη- 
μένον* « Τδ άργύριον υμών άδόχιμον, »χα\ κατά τήν τού* 
Σωτηρος <ρωνήν, τψ ποντρφ κα\ όχνηρφ δούλφ δι- 
καίως επιτιμώντος χαί λέγοντος•! "Εδει σε βαλεΐν τδ 
αργύρων μου τοϊς τραπεζίταις. ι Ούκοΰν τδ άργύ- 
ριον, το των διδασκόντων Ιχδέξη λόγον. 

£1 δε δή τις Ιλοιτο κα\ είς αύτον τδν διά Μωσέως 
άνοίσειν νόμον, πεντεχαίδέχα είναι φήσει, ή δτι τέ« αο ιηιιΗγΙ 8<1υΙΐ6Γΐιιΐ8 βοηηοΐίϋΜΐχ, βΐ αΗοβϋοίτ. 
€ΐΗη!5 ίιϋυΐοοίβ 61 τοτβ «ιιΙΚοιμ β***ί51™γι]|* δβο- 
ηιιη. Υίΐ* 8<ιΐοη ΓαΙΐ οι 1>6βιί»ηιαι νίΐ* «ΜΗ», βΐ 
ηιβι»* βΙ>Γϊβ οο Ιβηβ&πβ ο?α*β« ΕτΜοηδ <γρυβ ββββ 
ροΐββΐ,ββπηοιιί3 ςαίόοιιι ΜβϋΙοβιιϋβ 2Γβ<*ηο*η,)ηιΐ:ι 
ΗΙιιό, ςικκΐ »& !β*!& οά* οο» άΊ'οΐι»«ο 6*4 : « ΑιςοηΚΗη 
νόδίπϊιιι ΓβρΓ<Αϋπι « ;» βΙ ]υχ(8 υβΜηιιϊι 8αΙ**ΐοτΙ*, 
βοττοιη ηες»8ΐη βι ρί^Γυητ! |4ΐ$ΐο Ηΐίκφοηΐίβ 8ο <Κ- 
οβιΛίβ: € Οροηβίι ΐβ «οτηηιίηβΓϋ 8Γ£οηΐαιΐι αιοιιαι 
ηυαιίΒίιΚίΓϋβ ••. ι Ιιεφιο βΓ^βιιΐί ηοηϊιιο 8θΐΊηο**πι 
άοοβηϋιιιη β€€}ρίβα 

Οιιοά β! ουϊ ρΐίΐουβπΐ οείοηι, ιό Ιρβηβ 1Ιθ]Τ8ε* Ιοςοη 
ΓβΓβιτβ, ςυίικίβοίηι 3Γ^βηΙβοβ 6850 <ΙΙοβΐ, βαΐ ςυί» λειός τε όμου χα\ Ατελής δ νόμος* Κα\ τέλειος μεν, Β ρ*ι*Γβ<Η& βίηΝίΙ 61 ΪΝφβΗΌοΐο ββΐ Ιβχ : 61 ροΗοοϋι βΐ νοοίτο πνευματιχώς (λαλεί γαρ ήμϊν του Χρίστου 
μυστήριον)* ατελής δε αυ, εΐ μέχρις {οι του γράμμα- 
τος των παιδαγωγουμένων δ νους. ΟίονεΙ γάρ πως εν 
ήμίστι γνώσεως τής Ιστορίας τδ πάχος. Σύμβολον δε 
τελειότατος δ δέκα *στ\ν άριθμδς , «αντέλειος ών , 
κατατδ,ε'Εσοδπανωδεκα *όλεων*»χα\τδ, ιΤφμδν 
Ιδωχε πέντε τάλαντα• > Του δε μή οΟτως ίχοντος, 
νοοϊτ* αν δ πέντε» Κα\ γάρ, ώς Ιφην, Ιν ήμίσει τών 
δέχβ. "Η κα\ καθ* Ιτερον τρδπον τοΖς εΕρημένοις 
προσβαλβίς. Ό δέχα και πέντε άριδμδς περιεχτιχδς 
δσττ των επτά, χα\ μέντοι χα\ τών δκτώ. Σημαί- 
νεται δέ πως αε\ παρά τφ θεοπνεύστφ Γραφξ, διά 
μεν τον επτά συμπάς δ του νδμου χαιρδ; μέχρι τών 
αγίων προφητών, διά τον εν έβδομη Σα66ατισμόν ςνΜβπι, βΙ βρίπίβΛίίΐβΓ Ιηΐ6ΐΚ§•ΐιιτ (ΙοφιΙϋΓ #&ίη 
ιιοΜεΟίΓΐβϋ ιτ>7βΐθΓήϊ»);ίηιρβΓίβοΐί,Μ αηαβόΐΜΐ 
<1»ί 68 ίηβιίΐϋιΐΝαΓ, υΐΐη ΙίιΐβΓλίη ηοη ρτθ6βα8ΐ ; 
τβίβίβίΐίηι 4ιπ»ιϋίυιτι οοςηΐύοηχ* Ιιίβιοτίβδ βηΒβϋΙδβ 
ουΐΗ)6ΐ• βταΐοοίαιίι ρογγο ρβνΓοβϋοΐΜ» ο>ι«ΓίΜ β«ι 
ηιιπΐ6Γυ8, Ιοη^β ρβΓίβσιΜβΙηηΜ, ]ι»ι« ΗΜ : < Ε><ο 
βιιρβΓ (16061η οίνίΐ&(68 η ;» βΐ ΠΙ 0(1 : ι Ει οΐϋ ηυΐ(ΐ6πι 
<Ιβι«ΐ ςο*η^ο6 1816018 •; ι «Μ ρβΓ ^ηλΗιιιη ςυο<1 

•βΟΙβ, 8611 «1φ6Γί6€ΐΟΙ» 6βΙ |Μ«ΙΙ%6Τ6 ΙΪ664. ΝβΜ, 

ιΚ <1ί66ΐΜΗη» ΜαιΜιιιη «^οβιηβαηΐ ςοιηςοβ; -βοΐ εϋβ 
ιηοιίο 4Η:18 6κρ(8ΐΐ8ΐ>ΐ8. 0υΙη46αίαι ηϋΐηβΓ»« οη 8*~ 
ρι&πι 61061ο οοηΐΐηοηβ. δΙ§η!0θ8ΐιΐΓ ανιοια ε^ηβ «6β>- 
ρβΓ Ιη <ϋνΙη» 86τ^Ηιηι ρβΓ βορίβιη Ιοία•» 4φε (οη- 

Ρ"β, «8()«6 8(1 88Π01Ο8 ρΓΟρΙΐΟΐββ» ΟΤΟρλ^ΟΤ 6^1)1)311- έπ\ δε του οχτώ πάλιν δ τής νέας διαθήκης, χαθ 1 ήν & 8Π»ιιη,$6α ςαίβΐ6ΐη <ϋο 86ρΐίηΐ8 Μ . Οοι» Ιί•, ρβΓ θ€ΐο ήάνάστασις του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου, γενο- 
ξάνη κατά τήν όγδδην. Κα\ τούτο οΐμαι δηλοΰν τδ 
ειΐνιγματωδώς είρημένον < Αδς \μρ16α το!ς επτά, χαί 
γε τοις οκτώ, » τουτέστι τδπον Ιχέτωσαν παρά σοΙ 
νδμος τβ κα\ οί μετ* αύτδν προφηται, τδν Ιν έβδομη 
τιμώντες £αβ6ατισμβν• Έχέτωσαν δε χαι οΐ δκτώ, 
τουτέστιν, οΐ μετά τήν άναστάσιμον του Σωε%ος 
ήμ^οαν άπδστολο! τε κα\ •ύαγγελισταί. Ιυμδαίνει 
δέ τοΰτο κλ\ τδ δ*ά φωνής του προφήτου πλαγΕαις 
ύποδηλονμενον- ι Κα\ Ιγε^δήσονται Ιπ ν αδτδν δκτά 
ποιμένες, χα\ δχτώ δήγματα ανθρώπων. » 'Επώάμ- 
ψαντος γάρ ήμΙν του Σωτήρος ημών ΙησοΟ Χρίστου, 
κατίξανέστησαν τρόπον τινά τ•• παραλδσαντος ημάς Ιοί ηονί ΐοβίΜΐιοη^, Ιη ςυο ιόμγκοιΙο Οοιηίη! ηο- 
ΜΗ Ιοβα Οιηεϋ (Ηβ οοΐινο €οηΐΐ|ιΐ. Αιςαο ηο6 πιΐοί 
τΜοΐιιτ τ«Η•, ^οο<1 ΜνοΙνίίαε ^ίίοίαιη βεΐ : ι ΪΗ ρ*Γ- 
(οη 8βρΐ6πι οι οοΐο ", » 4μ»ο ΟΜ, Ιοοοιη »ριιΑ ιο Ιια- 
1)0«τΗ 61 Ιβι, οι ^ηί ροοι οοηι τοηοηιηΐ ρι*ορΙ>6ΐε&, 

86ρΐϊΐη1 (Η6Ϊ 88Μ)Μ{8ΠΙ«Π1 Ιΐ01Κ)Τ8αΐ68• Η8068ΒΙ 80- 
ΙβΙΤϊ ρ4ΓΐβΠ) 61 0610, φΐί Ρ06ΐ Ι^&υίΤΟΟίίΟΙΙΟΙΙΙ 6X81110- 

ΓυοΙ 8ρο8ΐοΰ οι Ονβη^ϋοΐ». Η«« οϋ**» ΙΙΜ ροτϋ- 

Π6Ι, ^00(1 ρβΓ 08 ρΓΟρΙΐβΐΛ 0€*«ΙΟθ8 8Ι§ΙΐΗεθΟΙ•» 

οβί ί ι Βι ίοηββι^βΐΗ «ιρβΓ οαβι οορίοιη ρολογο•, οΙ 
θΰ(ο ιηοΓΒΜ Ι^ηιιηΜίη ♦•. ι Ροβίοοβη οηΐη ιν>Μβ ίί* 
ΚίχίΙ 8θΙν8ΐΟΤ ΑΟβΙΟΓ ;ο8θβ €6π«8β, οοη»» &8ΐεν 
ηβιη, φΐί ιιο8 οηοΓνονοτβΐ, ρτ«οο»Ηΐ 000 «"Κ*β Ιβ|8- εατανβ νομικά τε χαί προφητικά κηρύγματα, άπε- ^ Γιο, 01 ^ ρτορίιβίΐοα» ΙηβΐΙίαίιοφΜ »ροΜο4Μ9 αίπ στολ<κή «8 παίδουβις. Αιά γάρτοι τούτων χατεδήχδη 
τρόπον τινά χαλ σεσύλητα*. Κα\ χατά τήν του 3δω• 
τηρος φωνήν διηρπάσθη τά σχούη αδτοΟ, τής, ύπ' 
αΟτφ δουλείας έχπεφοιτηχδ^ων τών ποπλανημένων 
ποτβ, χβά τδνφύοοι χα\ αληθώς βεδν, χα\ τών δλωνδο- 
σπδτην Ιπεγνωχάτων. Οδχονν ι έπανέστησαν με^αύτφ 
ποιμένες απτά, χαλ οκτώ δήγματα ανθρώπων, » τουτ- 
έστιν, οΙ πρδ τής επιδημίας, χα\ οί μετάτήν δ^4ην, 
διά νομικών τε χα\ νέων γραμμάτων χαλοΟντες είς $60 Οθ4θ ί8ΜΙΓΓ61βΙ%Λΐ. ΓθΤ ή»6 0*Ιθ) Μ8Τ8ΙΙ8 ς»»• 

ϋη ναΟόηο 04 οροϋοίηο 08^ οι}ϋ*ιο νοοοΟι βεττεν 
1οΗ»4ί*ορΐι τοοα φ« ••, «οίο 8θε*ού οϋοιο οοττΙ* 
Μο ο}Μβ «ΙοροΐΜΐΜ, ηοΐα^οςοοοΐ νοβοϋοναι» 04 
««ΙνοτεοΓοαι Φθόνου** ικ»ο»ο#οα4. 0«οσο « Ιοεαι^ 
τβιοτ»η4 Ιη ϋΐοη ριβιοηο Με^οαι, οΐβ^ο Βίοηιι• 
^οιηίιιΐΛ», ιαοοοοΐ, β^Ι •*4α Η«ια«β,ο4 ααί ροβ! 
ο«ΐΜτ»<η ΙαοηίΑΐ, ροτ Ιοβ»*ε•β4 ΛΟϊίβ^οηρεοκββϋ 

ΟδΙΟΐΟ» «068»Ι084θΊ 0<Γ800ΠΙΜ• ΑΙΒμ •• 188. ι, η. •• Μαίιϊι. χιν, 47. •* Ιοο. χ:χ, 17. •» Μη*Η. χιτ, !5. •• Εχοι•. χνι, Ϊ3. « Εοοίβ. 
χι, 4. •• ΜίοΗ. ν, 5. •• Μ«ιΐ1ι. χιι, 59. (1) 8ίο ρπ> 6ΐΓι(ο πραοπρεπέσιν ΓΟΓΓίίζοηϋιπη ηιοηοΐ Οο*οΙοτίιΐ8 .¥ο««Φ. ΕκΚ Ογ. II, 634. &»ιτ• 
Ρλτηοι-. Οκ. Ι.ΧΧΙ. 4 1•7 8. ΟΥΚΙΜΛ ΑΙ,ΕΧΑΝΟΚΙΝΙ ΑΜΠΙΕΡ. 4*5 ιμΙμΙ Ηί*6ΐ»θΙ<1θ6θί,8υοηΜη οι&£ΐ8ΐΐΌηιηι 8<]υ1ΐ«π- Α «ωτηρίαν τους πεπλανημένους. Λιατετέλεχε τοίνυν ηίβ ¥Οο21ημ ; 8βο ιμκία ΤιΐιβΓβ ρ8866ΐ>8ΐαΓ, ψιβιηνίδ 

61 ίΙΙΟ ςίΜΒ ΟΟΐίν» 8001, ΙΚ>€ 681, €ΗΠ81! «Ι^δΙβΓΪΗ 

€0ηιρΐ66ΐ6Ρ6ΐαΓ. Οαο<1 8υΐ6πι βββπΐ ▼ίΐβιτ) ρβαιϋυιο, 
βΙ &ύ€ΑΓηι1« βοΐαηι ρΓορεηάβηΐ , €0Ηΐοιο<1ί$8ίηιβ 
8ΐι1>ίη<ϋϋ8νίι> φιο<1 (Ιϋυιιι βδΐ ΙιοΓϋβοω 8άυ1ΐ6ΠΒ *4 
*Ιίιαοοί*ιο. Ε*4 βηίηα άϋιιβ ροοούί&ϋβ οοηνβιιίοοβ ; 
6ΐ>ΙΊ6ΐ8ΐί8 06*0(16 ηοΐα νίηαΐΏ «886 ροΐ€ηΐ• Οίοΐααι 
681 ιαΐβαι «4 60β : < ΑικΓιΙο 8υάΐ6ΐίβ, βΙ ηοη ίηΐβΐΐί- 

£6|18» 61 νί(ΐ60ΐ68 τ1(Μ>ϊΐΙ*» 61 Ι10Π ν!()6ΐ>1Γΐ8 ", » ^Ιΐ! 

βιιοί οιογΙη βΙκΊοδΟΠίπ) 61 ΟΓοραΙαιιϋυιη νίιία,υι ηβ- 
φΐ6 νίϋβαηΐ νίιίβηΐβδ, ηβςαβ βικίίβηΐβδ <]α'κ1φΐ8οι 
ροδΑΐηΙ ΊηΐβΙΙ^βΓβ; $6(1 ηιβηΐβαι νβΐϋΐ ΊηθΓαδ33ΐ3Πΐ 
61 αβάΐοΐίδ ρίβη&ηι Ιιαίιβοοί. 

Υεη8. 4,5. α*ια άΜΜ ηαΙίΐ8 ΜάιοαηΙ /ί/ί| Ι$- 
τα$1 , ηοη €Χ$ί$ϋηί$ «ο*, ηβφ* ρήηαρ* «*αιι* 
**ιί«*η!# ίκήβάο, η$φι$ $χ$ί*ϋηΐ€ αΐίαη , οΐφκβ 
ΜατύοΙχο, η^Μ ηαηΙ(6$ιί$. Ει ροϋ Ηαο ιυμγΚιιΙκγ 
βΐϋ \%χαά, €1 ηαατβηΐ Βοηχιηηηχ Ολιλι ιιιιιηι, β$ 
Οαηά ηρεηι «««η, *1 $ι*ρ*9*ηΐ ίο Ιοικιηο, ει ίη 
έοηη €)ν$ίη ηονϊηΊηχο ά'κηιιη. 

XXXIV. Αρ«Η3 ηιίιιίωβφΐθ ϋοΙ>ία 86φιΗοι>, υΐ ίο 

Μβ, ά66ΐ3ΜΗίθ888«αψΙίθθί8 3(1θ1ΐ6Γ8 ΙΠΑΟ&ίΟΟΙ^ΙΙβ 

<&ιιΓι <Γΐ65α8 οιυ11ί8, (1οο6β ρκφΙΐ6ΐ3 8ρικ) €8βι 
68961. $6ήρΐοαι 681 ςυίϋβιτι 118 ; 864 ςικχΙ βββ5αΐϋΓ, 
(1βίίο68ΐ*ο 86ΐι »4αιηΙ)Γ8ΐΙο ςυ«<1»ιη 6Γ3ΐβ)ϋδ» ςυοϋ 
αάυΐιβή* 46Γοπ»»!» ^(Ιφογοιο $?η3£0£* 8ΐίφΐ30- 
«Ιο 6Υ6ιιΜιγιιπι 6ΤΜ• Ρο8ΐβ8ςιΐ3ΐϊΐ 6ΐΐΐιη ΡοπΓιηί ό Ισραήλ, ώς Ιφην, ταΐς άδοχίμοις των Ιδίων διδα- 
σκάλων φωναΐς, ήτοι ψιλψ τψ νομιχφ τρεφόμενος 
γράμματι, καίτοι περιέχοντι χαΧ τά της ογ- 
δόης, τουτέστι, τά Χρίστου μυστήρια. "Οτι δέ κα\ 
χτηνοπρεπής ό βίος αύτψ, καΐ πρδς μόνα τά σαρκικά 
διανένευχεν , ύποφήνβιεν Αν ευ μάλα , το χριθήν 
δεδόσθαιτ^ μοιχαλίδι πρδς τροφή ν. Κτηνοπρεπές 
γάρ το έδεσμα, μέθης δ' άν γένοιτο ση μείον. ΕΓρηται 
& προς αυτούς • ι Ακοή ακούσετε , και ο6 μή συν- 
ήτβ * χα\ βλέποντες βλέψετε, χαί ου μή Γδητε. ι Ταύτα 
δέ εστί μεθυοντων πάθη, χαΐ χραιπαλούντων εγκλή- 
ματα, τδ μήτε όρ$ν δρώντας, μήτε άκούοντας συν- 
ιέ ναι δύνασθαέ τι • πεπαχυμένην δέ ώσπερ, χαΐ πω- 
ρώσεως με μεστωμένη ν τήν διάνοιαν Ιχειν. . 
β Αιότι ημέρας χοΧΧάς χαθήσοτται οΐ νΐοϊ Ίσ- 
ρ€ή\Λ 9 ούχ δττοςβασιΜως, ουδέ δντος άρχοντος, 
ουδέ ούσης θυσίας, ουδέ δττος Θυσιαστηρίου, 
ουδέ ΙίρατεΙας, ουδέ δήΛωτ, χαί μετά ταντα έχι~ 
σνρέψουσιν οΐ υίοϊ 7<τραή4, καί έπιζητήσουσιν 
Κύρωττότ Ββοτ αντώκ, καί άαδίδ τότ βασιΛέα 
αϋτ&τ, χαί έχστήσοτται έχϊ τφ ΚνρΙφ , %αϊ έχϊ 
τοΤς άγαθόϊς ανχον έχ' έσχατων των ήμερων. 
ΛΑ'. Σαφής χαί Αναμφιλδγως Εχουσα λοιπδν, ώς 
Ινγε δή τούτοις, ή δήλωσιςτοί τήν μοιχαλίδα πάρει- 
λήφθαι, χα\ οΓχοι μένειν ημέρας πολλές, αχρις &ν ό 
προφήτης επ' αύτ}| γένοιτο. Γέγραπται ^ϊφ ώδί• 
ύποτύπωσις δε τδ δρώμενον ξν του χατά .χαιρους 
ύπάρξειν μέλλοντος τ|) μεμοιχευμένη των Ιουδαίων 
Συναγωγή. Επειδή γάρ εθελοντής τδν υπέρ της Α081Π ^β8υ ΟΙΐΓίβΐί $ροιιΐ6 802 0Π166Ι1) ρΓΟ οπιπίαπι β απάντων σωτηρίας ύπομεμένηκε σταυρδν ο Κύριας ωϋαΐβ ρβΠϋΗΐ, <ΐ£ΐΜΐ66ΐ>ΑΓιβ ίπ ίΐΐυπι ΙβΓ^βϋιίΒ, ΐαιιε 

6011101 1*601006 84 Υ88ΐϋ8ΐ6Π1 Γ6(1«018 9 <1ΙΙ88! Λά Οΐϋ- 

ιιοιη 76οΙιι πι , 8611 πιαθ(Ιί βϋ^ϋίαιτι ρίοία(6Γαηΐ. 

1]*φ16ΐΐΟ(Κ6 ΜΙ16Π1 011081 8υηΙ <|ΙΝΜ1 8(1 160601 8ΐΐί- 

Β6Ι , ΙηΔ^αιιηΒίο 4<ι*46ΐο Ιβοιρίο ίβΓΟβοΙγπιίΐΑηο , 

6Τ6Τ80 8118Π, 8« 1)^10 886η£€Ϊ0, 61 ν808θΐ6 8Λ06Γ- 
(ΙΟίίΟ, ΠβΟ 8ρρΛΓ6Πΐί6ΐ18 8ΐηρ)ΐ08 018ΠΪί68ΐί8 Τ1 . Νηοι 
Χΐΐηΐ ΩΟ• 68861 80α>011]8 8Α€6Πΐθ8 62 Ρ Γ0 <1ί0ηίΐ8ΐ6 
8806Ρ4θΐ8ΐί 86000(11101 160601 Υ68111Μ18 ΟΓ08108, ({00- 

Μΐοίΐο ]8βι ωβηίίββίοβ ν'κΙβΓβ 1ί66ΐ>84 ? ϋοί αυΐβαι 
-δήλοι ρυίαπάΐ βίηΐ, ηον|ι, οι-βάο, <1ΐ8€6θύί βίικίίοβαβ; 

ΙΐΓβνΗβΤ 61Ι006Γ6Γ0 ΟΟΩ 6Γ»1 3 1)8 Γ6. Οθ80(1θ &4 88- 
66Γ4οΜ8 0Γ0810Ο1 ρβΠίθ6»ΓΐΑ Γ|6ΓΪ 06118 Οθίν6Γ80- 

ηιοι ]ϋ»Ίΐ, 880010 Μον»ί ϋκίι : ι ΕΑ ίβςίββ γμϊοπεΙο ημών Ί η σους Χριστδς, έμπαροινησάντων αύτφ τών 
έξ Ισραήλ, τότε δή, τότε καταδ^ωθείσης αύτοίς της 
χώρας, ψχοντο μεν ώσπερ είς πάντα άνεμον. "Απρα- 
χτον δέ χα\ είς δευρο περί τδν νδμον εΙσ\ν, έμπε- 
πρησμένου μέν του έν τοις Ίεροσολύμοις δντος ναού, 
περιτ)ρημένου τε του θυσιαστηρίου, καί άνηρημένης 
θυσίας, χα\ άργούσης ίερωσύνης, χα\ δήλων ούχ δρω- 
μένων. Ού γάρ δντος άρχιερέως (εροπρεπώς έσταλ- 
μένου κατά τδν νόμον, πώς ήν έτι δήλους Ιδεϊν ; Τί 
δέχαΐοί δήλοι Υομισθείενάν,οΐδεμένΓσωςό φιλομαθής, 
ύπομνήσοί δέ διά βραχέα ουκ άχερδές* "Οτε τα είς χέ- 
σμον τοΟ άρχιερέως γενέσθαι προστέταχεν δ τών δλων 
Θεδς, τότε πρδς τδν Ιερδν Ιφη Μωσέα • ι Κα\ ποιήσεις 
λόγιον κρίσεως έργον ύφαντοΰ,.απιθαμής τδ μήκος, χα\ ^(Ιίαί, ορά* Ι6ΧΜ16. Ρβίηί 1ο&(τίΙθ(1θ 9 61 ρ&Ιαιί 1&τ Β σπιθαμής τδ εύρος. Τετράγωνος Ιστσι. ιΚταπροστέ- 

•τβχεν *ξ ονόματος τών φυλών δυοκαίδεκα τψ τέχνη* 
τεύμΛτι αοφως έντέχνως (Ι) ύφαΐνεβθαι λίθους. Δύο 
γε μήν έτερους μεταξύ τών Αλλων, οίς ήν ονόματα ή 
δήλωσις χα\ ή Αλήθεια. Είτα τοΰτο τδ λόγιον της 
κρίσεως Ιχ τηςίπωμίδος χρυσαϊς Απ|)ωρητοσειραΙς. 
Έπενήχετό τε τψ στέρνφ του άρχιερέως, χα\ ήσαν 
είς τύπον -του Εμμανουήλ ή δήλωσις χαί ή αλήθεια, 
ι Πάντα γάρ & ήχουσε 'καρϊ του (Ιατρός, άπήγγειλεν Οθ8(ΐΓ8Ο0Ιΐ1υΐΙ| 6ΤΪΙ "• Ι 1)610(16 Ι8μί(ΐ68 ΑΓ' 

ΙιΑβΐοθα ίηβοΗ ιμηο Ι6ΐΐί|» 6«οι οοαι1ο1Ι>υβ (ΙβΟίΙβ- 
^ϊαι Ιτί1>αΐ8ΐη πΐΜίσβτίΐ; ίοΐίτΓ 6ΐΚ)8 »«16« «Ιοοβ, 4|«ιί> 
Ιια6 ηοπιία* Μ8οίί68ί8ΐΐο 64 ΥβΓίιαδ. ΟιβϊΐΜΐβ 1>αο 

ηΐΙΟΜίβ )«4ί6ϋ. 6Χ 110Π16Γ8Η 80Γ6Ι8 6816018 βΟβρΟΟ- 
-8001 Ια Ρ64106 80011&ί β866Γ(1θΐί8 (Ιβρ604ΐ6ΐ>84, 0Γ8«ν 

ψιβ πι Ινροιη Επιιηβηιιβίίβ ΜληίίββΙλΙΐο 61 ΥοτίΜ. 
« 0«η*ε> 60110 φΐ» ΒΐΜϋνιΐ 8 ΡϋΐΓβ , οοηοοίΐΑνίΐ Τ • 188. νι, 9. " 0866 πι, 4. Τ> Εχοο\ ΧΧΤ11Ι, 15, 1(ί. (Ι)ΟοΙβΙβπυδ Ηοηηη. ΕκΙ. Ογ. II, 619, νοοοηι έντέχνως ρυίαΐ 6856 {Ιθ886ΐη8 61 ίη!6ΓρΓ6ΐ*ϋοο63Β 
8^νοΓΐ)ϋ σοφώς. Υί()6 ΟχηΙΙι ΎΗααητηηι, ρ. 48;Εοιτ• 13» ε0111ΙΕΝΤΑΙΙΐυ& 13 05ΕΑΜ ΡΚΟΡΗΕΤΑΜ. 110 Ι^μΙν. • Κα\ δεδήλωχε τ>> θέλημα του γεννήσαντος 
χύτύν καΐ κατέστησε ν εναργή τής σωτηρίας τήν 
38όν. "Οτι δέ έστι καΐ αλήθεια, πως αν ένδοι έσειε* 
«ς, αυτού λέγοντος έναργώς* < Έγώ είμι ή αλή- 
9εια; » Δια τούτο κα\ αύτ} τ)) του άρχιερέως ά*- 
•κρέματο καρδία, μονονουχ\ βοώντος του τύπου, και 
αναφανδόν άνακεκραγότος, Ιχι τδν των δλων Σωτήρα 
<α\ Λυτρωτών, τήν άλήθειαν, καΐ τήν δήλωσιν είς 
*>ύν, κα\ καρδίαν τ6 Ιερόν ίξει γένος. "Ηγουν δτι 
πά"σά «ως ανάγκη, τους Ιερουργούς άε\ μεμνήσΒαι 
Χρίστου, κα\ ένοικούντα φέρειν δια του Πνεύματος. 
Οίκος δέ αύτοΰ νους καθαρός, καΐ καρδία διεσμη- 
γμένη. Καθεδοΰνται 6ή ο5ν ημέρας πολλάς οι υ(ο\ 
Ισραήλ, φησί, βασιλέως ουκ δντος, ουδέ άρχοντος, 
τουτέστιν, άβασίλευτοι, καΐ * άνεπίστευτοι. Ούτε γαρ 
βαα*λευ<ίον>σιν οΐ έκ φυλής Ιούδα, ούτε μήν οΐ κατά 
νόμο* προεδρεύσουσιν Αρχοντες, τουτέστιν, οι Ιερείς. 
*Αλλ* ούδε Ισται, φησ\, θυσιαστήριον, ή θυσία, Ιε- 
ρωσύνη τε κα\ δήλοι. Πλην ούκ έν τούτοις διαπαντος, 
ούδε άπέπεμπτος &Κροπως 6 Ισραήλ ίσται, κεκλή- 
σεται γάρ κατά καιρούς» χαλ επιστρέψει διά πίστεως, 
καΐ έπιγνώσεται τον των δλ«*ν Θεδν, καΐ συν α£τψ 
τον Δα6\δ, τουτέστι, τον έχ σπέρματος Δαβίδ, τον 
κατά σάρκα Χριστδν, τον των δλων βαβιλέα κα\ Κύ- 
ριον. Τότε δή, τότε καταπλαγήσονται τής φιλοτιμίας 
τδ μέγεθος, καΧ τήν της ήμερότητος άμέτρητον χά- 
ριν. Συαμεθέξουσι γάρ της τοΖς άγίοις ηΰτρεπια&Ι- 
νης ελπίδος, κα\ ταΤς των πεπιστευκδτων άγέλαις 
άναμιξ, έν νομ*} άγαθ^, κα\ έν τόπω πίονι νεμηθή- 
σονται. Καιρο% γάρ αύτοΓς της ούτω λαμπρές, καΐ 
άξςαγάστου χάριτος ό τελευταίος καΐ έν έσχάτοις, 
καΐ έν Χριστφ, δι* Λ 9 κα\ μεθ' οδ τφ θεφ κα\ Πατρ\ 
ή βόξα, συν τφ άγίω Πνεύματι, είς τους αιώνας των 
αιώνων. Αμήν. 

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ. 

ΚΕΦΑΛ. Δ'. 

"Ακούσατε Λόγοτ ΚνρΙον, νΐοϊ ΊσραήΛ, δτι χρίσις 
τφ Κνρίψ χρδς τους χατοιχονττας τίρτ γή*•• 
διότι ούχ ίσχιτ άΛήθεια, ούδ' 6Λεος % ουδέ έχΐ* 
γτωσις θεον 4*1 χής. 'Αρά, κα\ ψευδός, χαϊ 
ψάτος* *α! *4ο*ή, χαϊ μοιχεία κέχνται έχϊ της 
Τής•, χαϊ αίματα έφ % αϊμασι μίσγουσιτ. 

ΑΕ\ 'ΛναγκαΤον ημάς διατρανοΰν έθέλοντας τών 
προκειμένων τδν νουν, μονονουχ\ παλινάγρετα ποι*• 
είσθαι τά έν άρχαΐς, καΐ δλον ώσπερ άναμηρύσασθαι 
της προφητείας τδν σκοπον. Ούκουν, ώς ένι, κα\ έν 
βραχέσι συνενεγκών, εκείνο* φημι. ι Γέγονβ μέν γάρ 
αρχή λογού Κυρίου έν Όσηέ. ι Διερμηνεύοντες δέ 
τά τοιάδε, πρδς τδν μακάριον προψήτην Όσηέ τους 
«αρά βίου γενέσθαι λόγους είκοτως έλέγομεν, ο(ονε\ 
μυαταγωγοδντος αύτδν, χα\ τά έσδμενα προαναφω- 
νοΰντος διά τβ τύπων κα\ λόγων. Ταύτη τοι παρ- 
ελαμβάνετο μέν έν άρχαΐς ή Γδμερ - έτικτε δέ τδν τε 
ού λαδν μου, κα\ τήν ούκ ήλεημένην. Είτα μετ* 
έκεΐνην προσελήφθη δευτέρα μοιχαλίς τε κα\ πο- 
νηρά, κα\ τά έφ' έκάστφ τούτων λεπτώς τε κα\ Α ιιοϋίβ 71 , ι «ι ιηειιίΓββίβνΗ νοίιιι^ΐ&ίοιϋ β]ιΐ8 ςυί ^β- 
η<ιίιίρ»ιΐΗΐ, βΐ νίβηι «βΐυϋε (ΙβιυοηϋΓβνίΐ. Εβ&6 «α• 
Ι6ΐη νβΓίΐοίβιιι, αυί ΐαηιΐβαι ι)οΙ>ί4Α?6Ηι ηηΙφρίΑίιι, 
ευιη ίρεβ «ρβηβ άιοΛί : ι Ε^ο βααι τ^ηίαε 7 *? 14- 
€ιγ€ο 61 ίρδί βυιηιηί &Α66Γ<1οϋ8 ρβοΐοη αρρβικΙβ^η- 
ιιιγ, Ιαηίααι ηοη οΐιιη&ΐιΐβ Ινρο, βΐ ιηιιηίίβΒίβ βχοί»- 

1ΙΙΑ016, υηίνβΓβΟΓϋΠΪ δΑίν&ΙΟΓβΠΙ 61 1ίΙ)6ΓΑΐΟΓ61)Ι, 

ν6Γίΐεΐ6ΐη 64 ηΐΑΐιΙί6εΐ«ϋοη6ΐιι Μΐιοιαοι ββαυε Ιη 
ιηβηΐβ β βοπίβ ^1)ίΐ«Γυηι ; *υΙ οβηβ ιΐ66β«8βήαιιι 
ββββ οηιηίηο, εαββιύοΐββ ΟιΗβΐί ββπαρβΓ ηΐθΐηΐιιίβββ, 
61 ρ«Γ δρίηΐυηι ίη ββ ΙΐλϋιΐΐΗΐΐβιη^οίκιιηιίβΓΓβ. Οο- 

Πΐυβ6]υ& 6βΙ 11)6118 ρϋΓΑ 61 ΟΟΓ ρβΓρΟΙ^ΑίΟΙΠ. &6(Ϊ6- 

1>υηΐ ί^ΐοΓ ά'ιε& ιηιιΐΐοβ 61ϋ Ιβτεβ!, ίηηυΐΐ, «ιιη ηοη 

βΠΐ Γ6Χ, ΙΙΟΙΙ ρΓίη€βρ§, Ιη>0 681, 8106 Γ6£[6, 8ΐηβ 

ρι^βίίΐβ. Νβε βοίΐΏ Γβ^ηβΙκίοΐ ςυί 6«ηΙ 6 Ιπΐϊιι Ιηϋ», 
Β 066 ρΜβδίΟΛυηΐ ρηη€ίρββ, Ηβο 681, 83ιοβΓ(1οΐβ8. Νβο 
6Γί(, ίηςυίΐ, βΙΐΛΓθ, &υΐ 8«6Ηϋ6ίιιιιι 8ίΐο«Γ(1οΙίυηι. 
φΐ6,6ΐιιι&ηίΓβ8ΐΙ. Υδηιαϋαητιβη ηοη Ιη ίδΐίβ 8βηιρβΓ, 
ηβο οηιη]ιηο4ί8 Γ€]βοΐα* ΙβΓίβΙ πίΒηβοϋ ; νοο^Ι>ΙΐιΐΓ 
βηέε» ΛϋςοβηοΙο, 61 ρβΓ βθ6ΐη οοιιτβΓβϋβ, Οβυηη υηΙ- 

νβΓβΟΓϋΐη 80ΠΟ8Ο61, 6160ΠΙ ίρ$0 08?Ι(Ι, 00€ 681, 

φΓι φτοάϊιΐ βι 86ηιΙη6 Οανίά , Οοπβίυιη ββοαηόυηι 
62ΓΒ60Ι, ιιηίτβΓ&οπιηι Γβ^βιη μ ΒοηιΊηυηι. Τιιη€, 
Ιυηο θ6η6Αθ6ηΐΚΒ ηιαβηίΐΰ<ϋη«ιι>, 61 ϋΐΑηβυβίυοΙίηίβ 
ιαιιη6ΐΐ83αι ΚΜΐίβιη οΙ)8ΐυρβ8€6ηΐ. ΡβπίοΙρββ βηίιη 
6ηιη( βρβί *»ηοΐΐ8 ρΓδβρβπϊΐ* , ωικίοπιηιςυβ β^- 
* ιηίηίυυβ αάηΐβΐί ίη ρββουίβ ηοοίβ, 61 ίη 1ο€θ ρίη§υί 
ρε^εβοΐυΓ. Τοιηρυ$ βηίαι ιιίβο βρίβη^ί^ «Ι »άΐϊΐί- 
ηυΜί* βπιΐίίΒ ίρβίβ βπΐ βχΐΓβωβπι ίΗιιϋ, 61 ϋΐΐίιηαοι, 
Γ 61 ί» ΟΙιτίδίο, 08 Ρ 6 ^ ςωβιη βι ««οι ςαο Οβο 61 
Ραιγι β&ίΝΓί^ €ϋΐη Μοοίο δρίίίΐα ίη 8ΜιΙα β«ηιΙο*• 
ΓΰΟΙφ Αιοβο. ΓΟΜϋδ ΤΕΒΓΙϋδ- 

ΟΑΡ. IV. 

Υκ&β. 4, 2. Αηάίίε νετ^η Ζ)βι»ίπΐ, βΙΗ ΙεταεΙ, 

ανία )\αϋάηιη Οεηχιηο αά ΙηοϊΙαηΐεε Ιετταιη ; α*ία 

ηοη ε$ί νετι<α•, ηεενε ηΛεεήοοτάία, ηεφιε $ηεηΐία ΟΗ 

εηρετ ΐεττΛίη. ΜαΙειΗαίο,εΙιηεηάαείΗΐη, εί Ηοηιΐά• 

α*ίιιΐΛ, ει (ηη*η 9 ε% αάΗΐιεήηηι εξηεηιη εε\ εηρετ 

Μη**, ει εαηφαηεε ίη ιαιφκιηΜι** Μί$εεηί. 

XXXV. Νβϋββββ 68( ηο8 ββηίβηΐίβιτ) η ο πι πι νβΓ- 

ηοηιπι 6χρΙ«ηαΓ6 νοίβηΐβδ, ρβηβ οπιηί» 8 ρπηοιρίο 

(Ηοΐα Γ68ΐιπΐ6Γθ, 61 ςϋββί ιοίηπ) ρΓορηβιί» Ιιυ]α8 

βοορηηι ΓβεοΙΙί^βΓβ. Τΐ^^υβ, ιιΐ Ιίϋβΐ, βΐ ίη ρ»υο 

οοηΓβΓβηβ ίΙΙαά βίο. ι Ραοΐυιιι 6$1 ρΓίηοϊρΙιιηι νβΓΐ)ί 

ϋοιηίηί ίη 0869 ". ι υπ» οαηι ΊηΙβΓρΓβΙαΓοιηϋΓ, 

4ίο«Ι)8ηΗΐ8 Υ6Γθηηι Οβί 8ϋ !>6»1ιιιη ρΓορΙιβίαιη Οδβαηι 

8 060 ΠΊβΠίΟ ίβΟίΟΠΊ, ΥβΙϋΙΙ Μΐν8ΐβΓΪ3 ίρβϋΠΙ άθ€6Π(6 

61 νβηΐϋΓ8 ρ6ΓΗ^ΐΓ33 βΐ υ6γ(>8 ρΓΛηυίϊΐίβηΐβ. 1(1 • 
γιροο ίηίιίο α&€ίΐ8 651 Οοι«βΓ, ρερβπίςυβ Νοη ρο- 
ρηίοβ ιτ)6η$, 61 Μί86ΓΪ60Γ()ί8ηι ηοη οοηββουΐαηι. 
Ρο8ΐ68 αβδϋΐτιρία 681 οΙΐβΓ» βΐ ηκΒοηα 61 ίηφΓ008 ; 
61 δίη^ϋΙοΓυηι ίδίοπιιη 8καη3 8ΐιΙ>ιίΙίΐ€Γ «οοϋΓηίο- 
ςυβ ρΓορίΐ6ΐ8, υΐ εΐΐχΐ , βιΐοοίυδ 681. Ταηηιιαηι ί^ίΙαΓ " Ιοαη. χν, 15. τ ^08η. χιτ, 6. " 08* ι, 1. «II 9. €ΥΚΙΙΧΙ ΑΙ.ΚΧΑΝ0ΜΝ1 ΑΚαίΙΚΡ. ΙΙΪ ΐη^βΙβΗΙ νίιΊυΙθ οροά 86 ιιηάαμιαηιιβ ροκβρίο 61 Α ακριβώς 6 προφήτης, ώς Ιφην, έξεπαιδευετο. Ός το^ηίια, <ΐ6ΐη€βρβ ΙεηβΚι'ι» Γοιογ* ρπΗοοΙρίβ, 61 

€ΑΐΑΙ»ίΐ»4ΐβ ΙΐΓβνί 606 ΗϊΤββΙϊΓΛ ΟΟΟίίοΐΟ βίί&ΓΓΟ , 61 
φϋΚΙβ 6Χ*66Τΐ>8ΐ08 8Ϊ4 ΟβΗβ ♦ €ΐ»Ν8*ίπΐ6 6ΐρθ- 

»6Γ6 ογοΉογ; ο4 φι• ροοίοοίΟΓ 86*804 66 ρβϋ ]ογ6 , 
«,086600<|06 608|»ΐί οβοΐί^βΗι. Οι» οπίοι β!> &081&06 
ΟΟρίΟούί 666601, «Ι ΙαάΙ^ΓΙΟ ίϋΙ•Γ! ίρβΟβ 80*68 θ4*ΙΗ* 
ΤβΙ)ΓΛθ8, 61 1δΓ8β1«η 8θρΤΟ 001068 §611(61 οΐι*» β*ρο* 

$ο»ΐο (ϋβοϋϋπαυαι &γΜιγ8οΙΙΙνβ, ηβ ρνίεΓβΐΗ βοιί- 
Κοίηβοαι 61 86ητ»ΐή<ί6ΐιι β!8ο«ηι ίο ΙρβΙβ 6Ι8Π0Μ886 ; 

9*ά Γ66Ϊρί666Τ60ΐ ρΟΐίΟΟ, 61 80 68ΐθΐ8ΓΙ8 Γ66ΙΗΎ6Γ6 
}06ΐΚθ6Γ6θ4, 00£ΪΙ»0ΐ66 61118 ψα ί^ηοΓΜίΐΙβιη οί- 
(άκοποι 6οα>, ςαί *6Γν*Μ οονίι, ίύβο ύίνίοϊηΐ 
ιγλιο ιη 86 6Χ860ΐ866, ο6ΰ6888?ίο βιέβηι εηΐβ ίυΐο- 

ΓΟΓΟΙΠ 6Χ8ρ66ΐ8ΐίθ06Ο1 8€βΙβΓ8 60Γ0Β» φ6Ϊ8 60000- οδν άποχρωσαν του μυστηρίου τήν δυνάμτν συναγη- 
γερκως έν έαυτψ, άρχεται λοιπόν τοις εξ αίματος 
Ισραήλ άναφωνείν τά μέλλοντα, χαλ της δσσν σύδέπω 
παρεσομένης αύτοίς συμφοράς έναργη πσιείσβαι τήν 
πρόφασιν, χα\ τα έφ* οίς λελύπήται βεδς, εδ μαία 
διατρανο&ν * V είδελεν οΐ χολαζομενοι παθόντες (ν 
δίχη, τά δσαπερ Αν συμβαΕη παβείν αυτούς. Επειδή 
γαρ Ιμελλον άλώσεσΌατ μέν ύιτ* έ£6ρων, εις γέλωτα 
Α προχείσθαι λάπον τόΐς άρίστην Εχουσιν αυτών τήν 
Ιΰξαν, χαλ των Αλλων απάντων άθνων δυσαλωτατον 
ύπάρχειν οΐόμένοις τον Ισραήλ, ίνα μή νομίσειαν 
κατά Οφάς αδτοΰς τήν έπαμύνουσάν τε χαλ σώζόυ- 
σαν άτονη σαι χείρα, μεταγινωσχειν δε μάλλον Ιλοιντέ 
τ«' χαλ πρδς τα άμέΕνω παλινδρόμεΖν, έννοουντες οτι ϋα*> 64 β4 οΐΐ : • Αικϋΐο ▼θΓ&οβι Οοιτιίοί, ΑΚί * προσχεχρούχασιν άμαθαίνοντες τφ σώζειν είδοτι, 

ταύτ&τοι, χαλ π*πτώκασ*ν &πδ θείαν οργήν, άναγ- 
χαίως «ΰτοϊς χαλ πρ6 γε των ΙσεσΟαι προσδοκώμενων 
πρσσαπαγγέλλει τά εγκλήματα, κβί φησιν * ε Αχού- 
σατε λόγον Κυρίου, οί υΙοΙ Ισραήλ* δτι χρ(σις τίρ 
Κυρίφ προς τους χατοιχουντάς τήν γην» υ Κρίνεται 
Ιε τιρδς ανθρώπους θεός, έλεγχων, ού βιχαζομενος, 
χα\ παρατιΟε\ς τοις ε(ς αύτον {εδυσσεβηχάσι γυμνά 
τά εγκλήματα, κατ* έκείνύ που τάχα το Ιν ΤαλμοΙς 
ομνουμενον * « Ελέγξω σε, χα\ παραστήσω κατά 
πρόσωπον σου τάς ανομίας σου• » Γνα μή μάτην 
αύτοΐς επενηνέχθαι φάσχωσι τήν οργήν, αλλ* ώς έν 
άφλήματος τάξει λοιπόν, χαΐ τοίς τά μέγιστα πλημ- 
μελεΤν ε&ώύσκ, χαλ έξ ανάγκης συμβαίνουσαν. 11 ΙδΓαβΙ, ^υίΑ Ια^ίεΐαω Οοαιίοο ζά όο!>ίΐ8ηΐ6β ΐβΓ- 
ψλϊο. > ^(Καο 801610 6θοΐ6θάίΐ οοοι ΙιοιοΜΙηΜι 

€08ΐγυ6ηβ, 000 βΟΟίβΟΐΪΜΙΙ 6Ι€Ϊ^Ϊ608, 61 Ιβΐρΐ6ΐ8ΐ1 

ίο ίρ»υηι β!)ποιϋ3 8ρ6Π8 Μο οοιίο οβηιοι βοεάοπι 

ρΓΟρΟΟΐΐν {0&18 ϋΙΐΗ), ΟρίΟΟΓ ; « ΑίφΜΜΙ (6, 61 818- 
1080) 600ΑΓ8 (461601 Ι0Κ8ΠΙ Ϊ0ί<|υΙΐ8ΐ68 1088 "• > 06 
16ΒΒ6Τ6 ΪΓ8Ι0 &0 86 60^81801 ^16801 *, 80(1 «4 <Μηι«ΟΙ 
^«04^801» 64 ΠΙ8ΐίθΙ)» Ρ6668!θ1ΐ5θε> 61 Β66688ΜΡΪΟ 

ρ6ΐ8θΙοΙοοι• (Κιά ροιτο άχΛ ψύ «ϋβββρίΑΐ^ οίτβ 

^01 8^011 ? € 000 681 ν*Πΐ8Ι, 060 ηΐ86ΓΙ60Τϋί8, 
066 86Ι60ΓΠΙ Οβί ΒϋρΟΓ 16Π001• » <}θθ4 Λ6ίΙβΓ, 1100 
Ο880 ¥6^181601^ Μ ΙΜβΙΟΟΟΐ, 64 000Τ6016016Γ 8<1- 

ΟΗΝίυηι, 8ρ«<1 οοιο68 ροτ κΙ ιβΒβρβι ιοοίΐυοι ΙαΙβοβ #6ΐιπηαί&πιη», ρ6τ]οιί*ι, ίαΙΙβοΗο 66 <ΙοΙΙ, οχΙιόιοο λ Μ φησιν 6 κρινόμενος, ήτοι λελέγχων; < Ουκ Ιστχν 0)2ΐθΤΟΙΙ) 68001001• 9ΌΙ886 ?6ΓΟ066 Γ6εΐ8η|80ΐ68 # 
066 Οΐΐ86Η60Πΐΐ8Π1 1)81)01886 0ΟΓ(ΐ6 Η{ί(Ιθ8| ΙΟΝΟί» 
168, 801010 θΜΓΟΙ8ΐ6β, 88(18 0βΐ60<ΐ6Γ6 ροίθβΐ, φ10<1 
ϋίοΊΐΟΓ» 000 6886 8ρθ4 608 ΙοΊεοΗοΟ^ΗΙΟΙ• Ε886 
001601 ¥θ)θρΐ8ΐ&6 ρθΐίθε> φίΟΠΙ Ββί 80Μ0466, 61 (Ιϋβ 
60ΐηΐ060(ίΐϋβ ΡΟΟΙΙΜ) 8(Ι<Η€10*> ίΟβύρβΓ <ΐ6€ΐΑΓ8ΐ, 
0001 061 861601*1801 ΟΟβ 6886 ΙΟ 16ΓΠ6 οΑγΟΙΟΙ» 
ΡΓ8Β16Γ68 ΠΟΠ 1ΙΜΙ66608 ίθ6ΐί$» 1801 ΙβΐΗβ , 64 Ο 
ηΐ'1006 8Γΐ6θίβ νΙΐϋ8 θ!»84ΓΙ€4θβ• ΟΐΊΐίίΓΟ^ 00 00886 

φΝ&βι 8αιρϋθ8 Οοοαι : βίςοΜβαι οοββο ϋΗιβι <Η- 

βθΙ08 6010 Κ)606 Ι>6 60 {9610160166 <ϋνίθ« 8|θ6 ΤΟ* 
ΙΟΟΙΑΙΙ 0!>86600<!ΐαΐ0β» Α<Ι]θΟβί( 1115, « ΒΙ8ΐ6<ίίθΙ1101, 

Μοοϋοοίοαι, 1ιοοιί6ί(ΙΊοη8 9 ίοηοιο, 84οΙΐ6Ηοπι 6*ι• 

8010 6886 βυρβΓ 16ΓΓ80Ι, 61 ΟαΐβΟΟΤί 88Π((θίθ68 880- αλήθεια, σΟδβ Ιλεος, οόδέ έπίγνωσις θεοδ έπ\ της 
γης» » Το μέν οδν άλήθειαν μή είνα* λέγειν, ύπεμ- 
φήνειβν &ν χα\ μάλα είχοτως, δτι πολλήν παρά πάσ« 
χατ' εκείνο καιρού γέγονεν ή συκοφαντία, ψευδορκία 
τε χα\ άπατη, χσΑ θόλος^ τά πάντων αίσχιστα των 
κακών. "Οτι 51 ήσαν άφιλάλληλο! τε χαΐ άφιλοικτίρ- 
μονες, άτεγχτοί τε χα\ άτεράμονες, χα*ι τον νουν 
άπεσχληχοτες, οποαήμήνειεν άν το μή είνα* έλ^ος. 
"Οτι δε φιλήδονο» μάλλον ή φιλόθεοι, χαΐ τοϊς ψευ&- 
ωνυμοις θεοϊς 6λότροπως προσκιίμινοι , σαφηνιεΙ 
πάλιν, έπίγνωσΙν βεοΰ μή είναι λέγων έπ\ τ%ς γης. 
"Αλλως τε πρέποτ άν είκοτως τοίς τ«Ις οδτ» δετναΙς 
άτοπίαις ένισχημένοις χα\ το δοχ«Ιν ήδή πως μηδέ 
εΚέναι βεάν. Είπερ εΐδέναι φαμέν αυτδν φρονοΰντος §υίοΊΚ)θ8. » Αυόίε ςυοηοοάο ίο ββηω οαιοο βοοίβτυοι Ο άρβώς, χα\ τους τοίς Οείοις αΟτου Θελήμασιν έπομέ- ρη£θίρϊΐ68 »5ίβΗηΙ, 61 θ!(Γ8 Ω 068 ΙΟψίθΙ&ΙΙβ ρΓΟ• 

$Γ^86ί, (Ιο ςυ'ώυβ βοηοο 661, οίϋίΐ ςαεϋΗιαινίε Ιοιφο 
ίθ5οΙύιιΐΐ88ίιοοΐο ίηβχρβπιιιη Γ6Ηςοοτίοΐ? Ει ςοοά 

1ΐΙ8 8ΐΙΗθ6 8 Γ81Ι006 <Κ*(8ΐ ΙθΟ{ΙΟ& ν • 8808ΟΠ168 > 
ΙΟςίΐίΐ, 880001011)08 01186601. » ΗθΟ 611810 8Ι£000Ι 
ίϋβΠΐ 01&θίί68ΐΟΟΙ , Ο6ς06 10(106188 ΟΙΟΐΟΓΟΟΙ 8)1» 

Μ6 αύίηίΐΐί, 06^06 1ιυ}υίΗηο€Κ ί8€ΐοοτυοι ροΓρ6- 

ΙΓ810Γ68 ΙΙΪ18 ρ(6ηίΙυ<1ίθ6 186(08 ΟΟ^ΙΙΑΟΙ £β1856 ' τ 
86<Ι 3851000 Ρ66081001 [*β063ΐθ 6Η01θΐ8Γ6. 86(1 1818 
φίΚΙβιο ρπ> βϊροδίΐίοηβ ΓίΟΠίΟΓβ 80 ρΓΟΟίρΐίΟΓβ 
<ϊίοΐ3 δϋηίο. 
τετάσΟαι τήν άμαρτίαν. 'Αλλά ταυτ\ μέν εΙρήσθω νους» Προσεπάγει δέ τούτοις, δτι« "Αρά, χαΐ ψεύδος, χα^ 
φόνος» καν κλοπή, καΐ μοιχεία κέχνται έπ\ της γης, 
χαλ αίματα άφ* αίμασ* μίσγουσιν. » 'Ακονβκ δπως 
είς λήξιν ήκασι παντδς καχου, χαλ άνοσίων εγχειρη- 
μάτων έπέχεινα λοιπόν, «Ι περί ων δ λάγος, των άγαν 
έκτοπωτάτωνούδεν έωντες άνβπιτήδευτον ; ΚαΙ το Ιτι 
τούτου παραλογώτερον» αίματα έφ* αίμασι μίσγουσι, 
φησί. Σημείου- δ" άν γένοιτο καΐ τοΰτο σαφές, του 
μήτε άναχωχήν παρβ<σχρ(ησ$αι τοίς χαχο4ς * μήτε 
μήν έν μεταγνώσει των τετολμημένων γενέσθαι τοος 
δεδραχοτας, συνεχή δέ ώσπερ χαλ έπάλληλον πάρα- 
πρδς διασάφησιν τήν προχειροτέραν. Τ •Ρ*α1. χμχ, ίΐ. 113 εθΜΜΕΝΤΑΚΙΙ'5 ΙΝ 08ΕΑΜ **0ΡΗΕΤΑ1Ι. 114 "Ε*ιχ• Μ πάλιν δ μακάριος προφήτης μυστιχωτέ- Α νΐ<Ιβΐ«Γ υιίοηι 5β«1ιιβ ρη»ρ&*ΐ* γογοοπ» λτΜΗΐβν ραν ποκίσθαι ήμϊν τήν άφήγησιν, χαλ χαταιτιάσβαί 
τον Ισραήλ έπ\ ταϊς αΕς Χριστδν παροινίαις, χαλ 
μιαιφον(αις ταίς βίς αύτον χαλ Αγίους. « Κρίσις γάρ 
«ψ Κυρίω πρδς τους χατοιχουντας τήν γην. » Άνθ* 
οτου, χαλ 4πλ τίσιν ; Έπεφάνη γάρ ήμϊν δ Κύριος 
ημών Ιησούς δ Χρίστος, χαλ άπβστάλη, χαθά φησιν 
«ύτος, € ΕΙς τά άπολωλύτα πρέέατα οίκου Ισραήλ, ι 
Ινα φωτίση τ|) διά Πνεύματος δαδουχία τους έσχο- 
τισμένους, Γνα της νομικής άπαλλάξας σχιάς, τοϊς 
τής αληθούς λατρείας έμβιβάση τρδποις, ίνα διχαιώ~ 
σας ή) πίστα τους ταΐς άμαρτίαις ένειλημμένους, 
συνάψω δι' έαυτοΰ τψ Θεψ χαλ Πατρί. *Αλλ' ούχ Ιδό- 
χβι φρονεϊν ορθώς τοίς Ιξ Ισραήλ. Τον γάρ έπλ 
τούτοις έξ ουρανών άφιγμένον εχβεβλήχασιν, άπεδο~ αα8Βΐαβ»ι «ι π)3Τ8ΐί€8Π) ηοΜο η&ίπιΐκΜίΟΜ &44α€6Γ*, 
64 ΙβΓββΙθηι ρΓορίβτ άοΐκεοΐιοΐίοηοβ Ιη €Ι*Γίβιοιη, 

61 €»&** ΙΟ Ίρ&ΙΙΐη 61 8806108 6)08 60ΊΙΙΟΐΐ8638 86• 

οαΜΓβ. ι ΙβαΙοΙαπι βοΐηι Οοιρίοο *α 1**Ι)'ιΐ»ηΐ63 
Ιονήο. ι Οοοηιιαι, «ι φΐίΚιαβ 4ο αν$\*1 ΑρραηιΗ 
6ηΙΐΏ ηο&ίβ Οοπιιηυβ οοβΙογ ^βοβ ΟΙιΗ&Ιαβ, 61 ιηίδ- 
οαβ, βίβοί λίΐ ίρββ, 84 ονββ α,α» ρβτίβτυηΐ άοιηο» 
ΙβΓββΙ ", ι 05 ϋ1 ΙβηβΙίΓίβ οροηοβ 8ριΗΐ«β ΓοέΙΙηιβ 
ΗΙυαιΙθ3Γ6ΐ ; οι 1βα8ΐ»Ι»ϋ8 Ηΐη(>τΐ8 βχρβαΊιοο ιά *ο- 
πιπί (ϋνίιιί ουίΐυβ ηοπη»η> ΙηΐΐΌαυββΓΟί, «οο> }ββ*ί- 
θ€»ΐοβ ρ<3Γ Πάβοι, ςοί οηηΐρββοαΓιβΗΐιρΗοΗί, ρβτβο 
€«ιη Οβο βίΡίΐΓβ 6οη]νο£6Γ6ΐ. ΥβΓϋϊπ ΙβηβΜηοη 601 
νΐδβηι β»ρ6Τ6. ΙΙΙυτη ιιβιηφίβ ςοί η^ο» 6Γ£0 άβ οο&Ιο 
νοηβηι, β]β06Γβηΐ, κρίΌΐΜΐΊΐηΐ νβηΐίΐβπι 61 ιοίββ- χίμασαν, ούχ ηθέλησαν Ιχβιν 4ν έαυτοΐςτήν άλήθειαν, Β ποοπίίβηι, βοίοηϋοιη Ββί 61 Ρβΐπβ δβοοίΡ Ιιι&βΓβ άσ- το έλεος, τήν έπίγνωσιν του βεον χαλ Πατρός. 
Ότι γάρ αλήθεια τέ |στ* χαλ έλεος ό Χρίστος, ού 
μαχραιν, οΐμαι, δβήσβι προς ά«4(ει{ιν λόγων, από- 
χρωσης βίς τούτο της βιοπνβόστον Γραφής, άνω τε 
χα\ χ^τω Χριστον ονομαζούσης ήμϊν ίλεος, χα\ άλή- 
θεια[ν]. *Οτι ?έ έστι χα\ έπέγνωσις βοον, θιαμάθρι τις 
&ν χαΐ ιίαν άχονιτί, σαφέστατα τς χαλ άναργως 
«Οτου διαχβχραγότος' < Ό Ιωραχ&ς έμέ, έφραχβ τον 
Πατέρα. *— « Κρ(«ς τ,οίνυν τφ Κυρίφ, φησίν, πρ6ς τοος 
χ-ατοικονντας τήν γην * • δηλον δέ οτι τήν των Ίου.- 
βαίων • δτι μή δτε νο^ρ* αατοίς ή αλήθεια τε χαλ το 
Ιλιος, χαΐ ή &π(γνωσις τοο Πατρός * κρίνεται μέν 
βδν προς «ους τά τοιάδε μή έχοντας. Αιαπεφεύγασι δι 
τ& χρίν&σθαι προς αντον, ήτοι προς αύτοΰ, τήν π(- 1ο6ιίιιι(. ΟϋΗβΙαπι βηίπι 6866 νβΗΐ9€6ΐη 61 ιηίββΓίοοτ- 
(Ιίίΐιιι ηοο βπΐ ηβοββββ, αϊ 6ΐί8ΐίπιο» ιηνίιίβ νβΗιίβ <Ι6» 
ηοη9ΐηΐΓ6, οαηο «<1 Ιιοο εΐινίηίΐυα ίηβρίΐΌΛ* Βοηρίμη 
βαΙΟβίαΙ : <]ΐι« ρ»*8ίιη (ΙΙιΗβιοΒΐ ^βΓίΐ^Ιβπι βΐ ιηίββΗ- 
βοηΚιιη ηο^β Ιηοαίο^ι. Ε8ββ3ϋΐβπϊ6ΐ$οίβιιΐίίπι, βίνβ 
ιβηΐΐΐοηβιη Β6ί 9 4ί80«?6 ροΐ68ΐ φΐίβμίβυι νβΐ οΙιγ» ιιΙ- 
ΙβΜ η^Μίυηι »}*η{βθ9ΐ66ΐ οίΛΗδδίπηΓίδνβΓοί» ίρδοεΙ»- 
η8ΐιΐ6: < 0«Ι νΜίΐ ιηβ, Υίάίΐ 61 Ρ8ΐΓ6αι ηιβϋιη Τ '.• Ιυ- 
ς«Ηί{ίΐυΓ,ι{υ<ϋ6ίυιη0οπιίηθ8(ΙΙΐ85Ίΐ8ηΐ68ΐ6ΓΓαιη ν > 
8ΐηβ οοηίΓονβΓβΓ» Ιυ<ΐ380Γυιη Ιβιτβηι, ςυοηίβπι βρικΙ 

608 80(ΐρ1ΐυβ ΠΟΟ 6Χ8181)8ΠΙ νβΤΐΙΙβ, 61 ΠΙΪ86Γί€0Πΐί8, €1 
86ΐ6ΒΐΪ8 ΡίΐΓίβ. ΙΗβΟΓβρίΙ Ι^ίΐϋΓ 00 ίΠ Ιβΐ8 Π01Ι Ιΐ»1)βΠ - 

111)08. Εϋα^ηιιιΐ 8ΐιΐ6ΐιι 8ΐΚ }ηΛ1ο1«ηΊ 8οΙ>6ΐιη<Ιυηι 
8(Ιν6Γ8υ8 ίρδϋηι ; »υΙ ]β(1ϊθί«ιη ρβΓίβΓβηάϋΐη 8Ϊ> ίρβο, «ην ο! προσηχάμενοι* Κα\ τούτο αυτό σαφές αν Ο Αάβηι οοιρρίβχί. Ουο(Ι ρβΓδρίοιιαιιι ΑβΙ βχ ν^Ηίίβ 

γένοιτο, Χριστοδ λέγοντος «άλιν* ( 'Άμήν, αμήν 

λέγω ΰμίν, ό πιστβύων είς Ιμέ, Ιχβι ζωήν α(ώνιογ, 

χα\ είς χρίσιν ούχ έρχεται. » Τί τοίνρν το, ι Κεχυ- 

μένον έπ\ της γής ; Άρ^, χα\ ψβΰδος, χα\ φσνος, 

χα\ χλοπή, χα\ μοιχεία* χαί αίματα &φ' αίμασι μΐ- 

σγουσι. > Κα\ τ(ς ή άρά; Καταλαλιά χαλ δβρις' 

«ιαλελοίπασι γάρ ουδαμώς των Εβραίων οΐ δήμοι 

περιορίζοντες τον Ίησοΰν άθνρψ τβ χα\ άχαλίνω 

γλώσση χατεπεμβαίνοντες, ώς ποτ< μεν Εαμαρείτην, 

ινοττ δε μέθυσον άποχαλεΐν, χα\ έχ πορνείας γεγενη- 

μένον. '^οντο γάρ χατά σφάς, τήν άγίαν μεμοιχεΟ- 

σθαι Παρβένον. Ούχοΰν ή άρά μεν έν τούτοις. Κατ- 

αψβύδοντο δε χα\ τής δύξης αύτοό, δαιμύνιον Ιχειν βΗΗβιί {ΙβΓαηι <ϋ€6ηϋ$ : ι Απιβιι, αηιβη (Ηοο νοΗΙβ, 
(]οί οι^ίΙΙΐ ιη ηιβ, Η»Κ>61 νΐΐ&πι κΐβΓη&ιη, 61 ιη }«- 
ύΐεΐιιπι ηοη νβηίΐ η . ι Ου'κΐ βΓβΟ ββΐ < ββΓυβιιπι βα• 

ρβΓ 16ΓΓ9Π1 ? Μ»ΐ6()ΐ€ΐΙθ, 61 ΙΏβηΐΙβΟΐΐΙΠΪ, 61 ΙίΟΠίίοί- 

(ίί«ιη, 61 ίϋΠυΐΒ, βΐ δαυίΐβπυηι, 61 88η^ιι]9 «ηη^ιίπί 
ηιίβΐυβ. < 0ιΐ36η8πι πι&Ιβϋίοΐ!ο ? ι ΟίΗΓβείαΙίο , βΐ 
οοηΐυπΐ6ϋ8; ηυη<|η3πι βηίιη ρορυΐαβ Ιικ)«οηιηι 1β- 
8υιη €0ηΙυιη6Ηθ6ΐ8$ίαΐ6 νβχ8Γ6 (ίββίίΐίΐ, ίπιρικίβηΐί 
61 6βίβιΐ3ΐ8 Γιη|ϋ» ιη βαπι ίηβιιΐκιηδ, υ Ι ηαοϋο δα - 
ΠΜΐΊίβηυιη, ηιοϋο β6πο8υω βρρβΙ!«ΓβΙ ••, βιβχΓρΓ- 
ηΙοΛίίοηβ ρΓο^βηίΐαηι (ΙιοβΓβΙ : ορίηαΙ)απΐϋΓ βΐιίιιι 
»ρα(1 αηΐιηοδ 8008 , 88ηοΐ3ΐη ΥΐΓ^ίηβιη οοηβΙορΓ»- 
Ιαπι. ΜίΙβοΊοΐίο ίΐαςοβ ίη Ιιίβ ροβίια Ιηΐβ1Π§;ίιυΓ. λέγοντες αύτδν, χα\ ταΙς τοά Εελζεβουλ δυνάμεσιν ^ ΜβιιΙίβϋΛπΙϋΓ ίΐβιη αάνβΓβοδ ^Ιοπαιη β]ϋβ , Μτ- 

ΠΙ»ηΐ68 Ιΐ8ΐ)6Γ6 άφΟΙΟηΚίΠΙ, 61 άίνίη» ΙϊΐίΓ80θΐ3 νϊΓ- 
ΙΐΙΐίΒ66ΐ86ΐΗΐΚ)886ΓίΙ>6ηΐ68 Μ - ββ .€θηνίθα 6118Π1 ρ08- 

βιιηΐ πΐ6ηΐ6πΐ6]Β8 ΙηΙβτβύίβηαΊ ουρικοί ({68(8886. 

ΡΓ008Γ6 ίϋ ΙίοβΙ βχ 60, ηαοίΐ Ι8ρ1(1ΐυΐ18 ΕπΐΗ18ηΐΙ6- 

Ιβϊϊΐ ιιοη86ηΐ6ΐ βρρβίΙνβΓοηΐ, βΐ 3(3 βορβΓοϋίααι ηιοηΐίβ 
ρβΓοΌχβίυηΐ, οι ίηϋβ ρΓΟΒοΙρΐΐβιη (5βΐϋΗ>3Γβηΐ •*. 
Ν66 νβΓΟ Ιιηοαβςηΰ Ι&ηίαιη 866ΐβΓ3 ρΓΟϋββδβηιηι. 
Μ3£ηορβΓ6 4θοο;η6 ίαηιιπι ηοηοΜΓϋΐιΐ ; ρΓβΐίο βηίιη 
ρΓ0(Η(0Γ6πι β]αβ ^^ο , 8ηι οοηάαχβηιηΐ Μ , 6β 1«Π>*8 

ΗΐβΠ ΑΐΙοΊΐΐη 61 ίΐΙΓ8€Ι88 # ΙΙΟΙ1ΐη. Εΐ νβΐϋΐ Δ8^ίΙίθ8ί 

^ηΊολιβ ηιοΒοΙιί Ιη^χοπιπι %γηζ$ο%χ, ΡοαηβχΙ ιιο απονέμοντες τάς θεοσημε(ας. "Οτι δε χα\ μια«φένον 
Ιπ* αύτφ. τήν διάνοιαν έσχηχότβς ά?.οϊεν 4ν, «Ιδείη 
τις ^ν 4πέγε του λίθοις βεβλήσθαι πο>λάχις παρ* αυ- 
τών τον Εμμανουήλ* άποχομιβθήναι δλ χαλ μέχρις 
βύτης οφρύος του 5 ρους, ίνα χαταχρημνίζοχτο. ΚαΙ 
ού μέχρι τούτων τά έγχλήμαχα* έχτετίμηντο δέ 
λίαν χαλ τ$ χρημΑ της χλοπης * χατεμισθοζντο γάρ 
έπ* αύτφ, τον προδέτην Ιούδαν, τον αίσχροχβρδή, 
χαλ χλεπτίστατον. Μοιχοί δε ώσπερ τιν^ς άλιτήριοι 
γεγονέτες οΐ ΦαρισαΖοι τής "Ιουδαίων συναγωγής, 
άπ*σ46ουν μλν θύτης τον έξ ούρανο,Ο νυμφίον, τουτ- " Μ9ΐΐΙι. χν, 14 ; ^οαπ. χιν, 0. 
24 ; **Αΐ\. νιιι, 48. " 1.υο. ιν, 27 7 • 1οζη. ν, 24. •• /08ΐι. νιιι, 48 ; Μ*Πη. χι, 19. •-" Μαΐΐΐι. χιι, 
•• 1•ον. νι, 16. ι» 3» ΟΥΚΙΙΙΙ ΑΙΕΧΑΝΜΙΙΝι Αηειιιερ. 41« Ιρβ» 603ΐ«8ΐβαι δροικιιιο, Οίιπείοηι ραι» ν 8θ6£«Γαοΐ; Α έστι, Χριστόν. Συνεπόρνευον 61 ταΤς Ιδίοις ήδοναϊς βίαιιιΐφιβ ΓοηιίοΑίΙ 80οι, ρΓορπίβ νοίυρίηΐϋιαβ βιη- 
«ίβηΐββ ορβΓΛΠΐ (ΙβΓβ. Ει οιίββυβτιιηΐ β*θ£αίο63 880- 
β«ίοίοαβ• ΟοοηκκΙο ΐαοιίβαι Υ οβοίβ» βοίοι 88ηοΐ1β 
ρΓορΙιβΙίβ, ίρβϋπι <ιοο<|ΐ]6 ρΓορΙιβΐ»Γΐιιιι ΟοηνΙοιιπ) 
οιΙ(ϋ(]6Γΐιηΐ. (}ϋ&ηιο1)Γβοι 1)63 Ιυ 9 5ΐ6ροΑθυ9 1η Αο 
ΓιΙ)ΐιβ ΑροβίοΙοΓαοι ηοο ίοιοιβΗΐο ίΙΗβ 6χρΓθ1*8ΐ οίβ 
νβτοίβ : < Ουβπι ρΓορΙιβΙβΓυιη αοη βιιηΐ ρβηβαιϋ 

Ρ*ΙΓ68 Υβ6ΐΠ? 61 ΟΟΟίϋβΠΐηΙ 609, φΐί ρΠΒΟυοίίΑΠΙΙΐΙ 

<1β»(!νβηΐυ ^«X8I^ 9 6ο|«8 νοβ ηιιηβ ρπχΗίοΓββ «ι Ιια> 
Ηΐίοίά» ίϋίδΐίδ Μ . ι ΟιΓιη βΐ δαΙνΑΐΟΓ ΡΚηπδίΜβ βΐ 
8οποί3 ίιηρΓ0Κ>09 οοο8ΐυ8 οοί'ιοιβηβ, αιβίχιΐ : β 1ηι~ 
ρΐβΐβ ιηβηβιίΓΛίη ρΑΐηιοι νββίΓοηιιη Ε •. • 

νεκβ. 5. Ιά€θ /ιφ*6ίί ιβττα, €1 \ι&ηύη*€ΐ*τ αιι* 
οιηηίΐηα σνί ΗαΰίΙαηί *αι», €*ηι όβιΐιίε α§ή, ϋ ϋηιη ύπηρετεΤν άναπείθοντες. "Εμισγον δέ χαλ έφ' αίμα- 
σιναΓματα. Πώς, ή τίνα τρόπον; άπεχτονότες γάρ 
τους άγίσ^ς προφήτας, χαλ αύτον έχείνοις προσέθεσαν 
τον των προφητών δεσπότην. Κα\ γουν δ μακάριος 
Στέφανος έν ταΐς των αποστόλων Πράξεσι δικαίως 
αύτοΐς όνειδίζει, λέγων • « Τίνα τών προφητών ούχ 
έδιωξαν οΐ πατέρες υμών; χαλ άπέχτειναν τους προ- 
καταγγείλαντας περλ της έλεύσεως του Δικαίου, ου 
νυν ύμεϊς προδόται χαλ φονεΖς Ιγένεσθε. > Άλλα 
χαλ ό Σωτήρ τοΖς Φαρισαίοις χαλ Γραμματβΰσιν δνει- 
δίζων τά τετολμημένα, έλεγε• < Και ύμείς πληρώ- 
σατε το μέτρον τών πατέρων υμών. » 

άιά τούτο χβγθήσει ή γη 9 %α\ σμικρυνθήσεται 
σντ πάσί τοις κατοικούσα αύτήτ, συν τοις θη- τ*ρΐΗϋ>*$ Ηττα* ει αίΜ νοΙαϋΙΗ** *«/ί. Ει ρ'ηοβ$ Β ρ/ οις , ΤΟ ν άτρον, καϊ σντ τοις ϊρχετοίς τής γης 9 

καΧ συν τοις χετεινοις τον αόρατου. Καϊ οΐ 
Ιχθύίς της θαλάσσης έχΑΒίψονσϊτ, δχως μτ\δβϊς 
μήτε διζάζηται, μήτε έΛέγχχι μηββίς. 

Α<7\ Επειδή γάρ τον οΟτω, φησλ, θεοστυγή χαλ 
παγχάλεπον διεζήκασι βίον,τδν δυσσεοη χαλ έξήνιον, 
πεφρονήχασί τε χαΐ δεδράχασιν α μή θέμις , έμπα- 
ροινοΰντες Θεφ* ταύτη τοι, χα\ μάλα δικαίως, οίχή• 
σονται προς απώλεια ν, πενθούσης μεν οιονεί της γης* 
χαταδηωθήσεται γαρ αΟτη, χα\ μεταμείψει το σχήμα, 
κα\ άτερπη φορέσει τήν δψιν, πόλεων μέν έμπεπρη- 
σμένων, οΓκων δε χατασεσεισμένων, χα\ αγρών έκ- 
χεχομμένων. Συνδιακ'εί σονται τ$ γ^ χα\ οΐ κάτοικος 
συνολοφυρόμενοί τε κα\ συνοιμώζοντες. Πενθήσουσι ηιαη'ι άββάεηΐ, νΐ ηηΙΙιι$η6ηα€]ηάίαΙ, η?ηιΐ€ ατφι*ΐ 

XXXVI. Ροδίςυίηι εηίΐΒ, ίηφΐίι 9 «(Ιβο 0696Χ0ΜΠΗ 
61 ρβΓςα&αι ίηΙιυπίΑη&ιη, ίιηρίαηι, πιβίυ^υβ Ιβ^οιη 
βοΐιιι&πι νίίαιη βχβ^βΓυηΐ, €0£ίΐλΓυηΐ<|«β βΐ Γβοβταιώ 
ςιι» Γαβ ιιοη 681* Οβυαι Ιικϋϋήο ΙϋύβηΙββ. Ιϋατοο 
61 )ϋ8ΐί88ίιη6 Ιη βχίΐίυπι 8ϋίϋυηΐ, Ιο^βηΐβ ςοο48ηι- 
ιοοϋο ιβΓΓα, ςυ« γ«8ΐίΐ8ΐί (1α6ίΐυΓ, 61 Ηβϋιΐηιη ηιιι- 
Ι»1)ίΐ, 61 ίβοίβιη ρΓ«Γ6Γβΐ ίη8πι«»η8ΐιι, υΓυΐ6υβ βχα- 

8118, ΐΐ0ΙΙ)ίΙ)Ιΐα βνβΓβίδ, 86^6ΙΪ1>α8 80 8ΐΪΓρίΙ)Ι18 8ΜΟ- 
01818. δίωΠίβ 86Π8Η8 6ΓΪΙ Ιΐ8ΐ)ίΐ81ΐϋυΐη 16ΓΤ8ΙΪΙ, 11118 

ΙαιηβηίΒηΐίυιη 61 6]υΐ8Βΐΐυσι : ηαπι 61 ίρεί Ιυ^ΙιυηΙ, Ιιοο 681, 85 οοιοί Ι»ΐΗΪ8 61 Γβΐίΰίΐίΐβ ρΓΟϋοΙ 806Γ001. ρ γάρ χα\ αύτο\ , τουτέστιν , άπασης ευθυμίας χαν Οΐΐί ρΟΓΓΟ 8001 080Ι1810Γ68 ί$ΐί? ΓβΓ3% 61 ΓβρίίΙίί, 

61 ίιιβυρβΓ νοΙ»ΙίΙί8. 86(1 η6ςυ8ςο8ηι 6χί9Γιοΐ8θΙοιυ8, 

81 Γ6616 ίθΐ6ΐ1Ϊ£Ίθΐα8» (1β 8^6811008 0681118, 81)1 Γ6- 

ρΓιΠΙ)α8, 8υΐ τοίοοήουε ρΓορο6ΐ8αι ηοοί8 οοηοίο- 
08Γί : 68861 6ηίαι ηοο βίαΐΐυσι ρΐίηβ 61 ίηδίρΐβηΐί» 
ρίβηυηι. ΑΓυίίΓΗΐηυΓ βηίοι ροΐίαβ, Γβοΐυοι βΐ %*τ~ 
ιηαηυιη 8608001 βηιρίβχί, ^υ(1φ0^ασ1 πιθΓ68 ηίδ ]80ΐ 
ό\α\$ βχρΓίιηί. Αο ρβΓ 1)βδΐί»β ςιΓκΙβοι ροΐ6οΐί88ΐ• 

11108, 61 ςυί 8ΐίθ8 ΙβΓΓβΓβ ρ08800ΐ, Α£Γ68ΐ68 6( ορ- 
ΡΓ6580Γ68, 61 1ηΐ61()8Γ6 8θΗΐ08, 61 ΪΪΙΟΓίϋΟδ ηΐΑ£00- 
Ρ6Γ6 ΓβΓ09, 61 Ιθΐηΐίΐ68 8^ηίβθ3ΐ. ΡβΓ ΓβρΙίΙί* ΥβΓΟ 
67 ίη "ϊΟΓϋηΐ 806Γ0Ϊ1816 6Χ6Γ6Ϊ181Ϊ881Π108 61 ΙΟίρΓΟ- 
1>Ϊ1816 ]8Ι0 €008001018108. δΐ€ 6010) 61 8ΐίθϋϋί 88- 
ρΐβΟβ ^80068 ίΐθρΓθΐΜ88ίηΐ3αΐ Ρ1ΐ8ΓΪ£320Γυηΐ 8θΓ1- βύημερίας άποτάτω γενήσονται. Τίνες δε οί κάτοικοι, 
θήρες τε χα\ ερπετά, χα\ προς γε τούτοις τά διιπτά- 
μενα. Καϊ ού δήπου νομιοΰμεν,εΡγε συνίεμεν ορθώς, 
δτι θηρών αγρίων, ήγουν ερπετών, ή πτηνών 6 προ- 
φητικός ήμϊν χαταχέχραγε λόγος. Εδηθες γάρ παν- 
τελώς, χα\ άσυνεσίας Ιμπλεον το τήδε νοείν. ΟΙόμεθα 
γάρ μάλλον , ορθά φρονεΖν Ιγνωχότες, τοϊς άρτίως 
ήμίν είρημένοις τους τών Ιουδαίων έξομοιουσθαι 
τρόπους• Κα\ διά μεν τών θηρίων τους δυνατωτά- 
τους, χαΐ εκδειματοΰν έτερους Ιχανώς έχοντας, τους 
αγρίους χαΐ έπελευστικοΰς, καϊ μιαιφονείν εΐωθότας, 
καϊ πολΰ λίαν έχοντας τ6 άνήμερον ύπεμφήνειεν άν 
ό λόγος. Διά δέ γε τών ερπετών τους άκρως Ιξησκη- 
μένους τ6 πικρον είς τρόπους, κα\ είς λήξιντης δλης Ι>8Γοαιςο6 οιοΐΐίΐοάιοοοι ΓβρΓβ&βηαΉ, ίοοίδπιβηδ, 61 1) ήδη ήχοντας πονηρίας. ΟΟτω γάρ που χα\ ό σοφός 86ΓΡ60168 86 ρΓΟ£6θί601 νίρ6Γ8ΓαΐΏ 001010808 87 - Μ . 

ΡβΓ νοΐ8ΐι'1ί& Γβοΐίδβίωβ ίοΐ6ΐΙί{68, ςυί ρΓοοιρίο 

8(1 άβΓβΟΐίοΙΙβΠΙ Α 060 βη^ΟΟΙΟΓ, 8ΙΥ6 ςοί 6X86- 
ΟΓΑΟυΆ 8υρβΓ01Α 1800Γ801, 61 8ϋΓ8Ι101 ΓβΓΓΙ, 61 αΙΙΑ 
83ρβΓ6 0008Ο6ν6ΓΟΟ1. ΥΐΐΙβΙΙΙΓ 8016ΠΙ 61 ρΪ8668 Υ0- 

68Γ6 80Γϋί(1οβ 61 ^Γ6^8Π08, ΥΪ196 δοΐΠοίΙυϋίηίυοδ ΪΙΟ- 

1ΙΙ6Γ808, 61 01601601 ίΐδ ς088Ι 00(18801 1ΐ8060ΐ68 , 
1110108 61 ΠαίοίΠβ 018X1016 6ΧΡ6Γ168 : 691 60101 ρί- 
8018 Γββ 8 Υ006 Γ601θΓΐ88Ϊ018. Εΐ 866000*001 8ΐίθΙΟ 
5605001, 608 001 ίΐ0066ί11Ϊ0Γ68 ΥβΙϋΙ (Ιβ^ΙοΐίΟΟΐ : 100- 
1118 60101 (ΙβΥΟΓαΐίΟΐΙβ ρί8668 ίθΐρΓίΐΟ}8 β^ΟάβΟΐ. Ιθ- 

(]ΐ:Ίΐ 6Γ^ο : 1 1.ιι$6Κ>ί1 16ΓΓ* οοα ευοι ΙιαοίΐΑοΐίοοβ. ι Ιωάννης τήν μοχθηροτάτην τών Φαρισαίων χαλ 
Γραμματέων ήλεγχε πληθυν, έπιβοών τε χα\ λέγων * 
ε 'Οφεις, γΓ/νήματα έχιδνών. » Αιά δέ γε τών πετεινών 
ευ μάλα συνήσεις τους έτοίμως άνεπτοημένους είς 
άπόστασιν τήν άπ6 θεοΰ, είτ' ουν τήν έπάρατον 
νοσοΰντας ύπεροψίαν, χα\ άνω που φέρεσθαι χαί 
υψηλά φρονεϊν είωθότας. Έοικε δε χα\ ίχθύας άπο 
χαλείν τους συρφετώδεις, χαΐ άγελαίους, τους ταϊς 
του βίου φροντίσι βεβαπτισμένους, χαλ 6πο6ρύχιον 
ώσπερ έχοντας νουν, τους άφωνους χαλ άλογωτάτους. 
Άφωνότατον γάρ τών Ιχθύων το χρήμα. Κα\ χαθ' 
έτερον δε τρόπον, τους οίον καταπίνοντας τους άσθενε- •■ Αοι. νιι, 52. •• ΜαΐΐΙι. χχιιι, 52. 17 - Μ Ιμ. ιπ, 7 ; ΜαιιΙι. χχπι, 35. 117 ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋί> ΙΝ 

στέρους• άλληλοφαγία γάρ μάλιστα παρά τοις ίχθυσι 
τετίμηται. € Πενθήσει τοίνυν, φησιν, ή γή τοΓς 
κατοιχοΰσιν όμου. ι Κα\ τίς ή τοΰδε πρόφασις; 
* "Όπως μηδε\ς' μήτε δικάζηται, μήτε έλεγχα μη- 
δείς. » Επειδή γαρ άρά, χα\ ψευδός, κλοπή τε καΛ 
φόνος, κα\ μοιχεία χέχυται έπ\ της γης» κα\ αίματα 
έφ* αΓμασι μίσγουσι • ταύτητοι πενθήσει, χα\ αργή- 
σει λοιπόν ψευδός, κα\ άπατη, κα\ συκοφαντία. 
Έποιμώζοντρς •|&ρ *.οΤς παρ* ελπίδα συμβεβηκόσι, 
κα\ τήν Ιν χειρ\ κλαίοντες συμφοράν, χα\ ούχ έκόντες 
άφέξονται των τοιούτων πλημμελημάτων. Τ6 γάρ τοι 
&ικά£εσ6αι, *α\ έλέγχειν, είη δν δτερον όύίέν, καθά- 
περ έγφμαι, πλην δτι τ6 κατηγορειν, κα\ καταψηφί- 
ίεσθαί τίνων, ήτοι ψευδομαρτυρεΐν. Τουτό* το* κα\ 
Ιτερο^ ήμϊν των αγίων προφητών , των έξ αίματος 
*Ισραήλ χατεκεκράγει, λέγων ι 0? μοι, ψυχή, 3τι 
άπόλωλεν ευλαβής άπδ γης και 6 κατορΟών έν άν- 
θρώποις ούκ ίστι, πάντες εις αίματα δικάζοντα^ 
έκαστος τον πλησίον αύτοΰ έκΟλίβουσιν έκΟλιβξ. > 
ΤΑλλά ταΰτα Ιστορικώς. 

Προς διάνοιαν δε τήν έσωτάτω τον της προφητείας 
εύΟύνοντες λδγον, εκείνο* φαμεν. Επειδή γάρ έν τ|\ 
τών Ιουδαίων γ?] , ήγουν παρ* αύτοΤς 'ίουδαίοις ούκ 
ίστιν αλήθεια, ουδέ Ελεος, ουδέ έπίγνωσις θεοΰ• 
ταΰτα δέ είναί τε κα\ λέγεσθαι τδν Εμμανουήλ εί- 
ρήκαμεν • κεκράτηχε δέ μίλλον άρά, κα\ ψευδός, κα\ 
τετίμηται κλοπή, καΐ αίματα έφ* αιμασι μίσγουσιν 
άπεκτονότε; -^άρ τους προφήτας, ώς Ιφην,καΙ αύτδν 
απεκτένασι τον Ίησοΰν. Καταπενθήσει λοιπόν ή γή 
τοις χατοίκοις όμοΰ ταΐς Τωμαίων έμπιπραμίνη 
χερσίν. Έσται δέ ταύτα, φησίν,ι "Ινα μήτε δικάζη- 
ται, μήτε έλέγχη μηδείς. • "Οπερ έστιν έναργώς 
έπαιτιωμένου τους Ιουδαίους, ώς δικασαμένους άν- 
οσίως, κα\ κατελέγξαντας, ήτοι ψευδομαρτυρήσαντας 
του Χρίστου. ΟΙ μέν γάρ ηγούμενοι προσηγον Πι- 
λάτψ , δικαζόμενοί τε καΐ κατηγορουντες α Οτου. 
Παρελθόντες δέ τίνες κατεμαρτύρουν, μόνον δέ ούχ\ 
κα\ έλέγχειν άπετόλμων • ψευδοε πούντες οί δείλαιοι, 
ποτέ μέν, οτι διαστρέφει τδν λαόν* ποτέ δέ, δτι 
τούτου λέγοντος άχηκόαμεν, ώς έν τρισ\ν ήμέραις 
καταλύσει τδν ναδν του Θεού, κα\ έγερεΓ πάλιν αυ- 
τόν. Άναιρεθήσεται τοίνυν, φησ\, δίκη, κα*1 ϊλεγχος, 
ήτοι χαταμαρτυρία (κα\ ψήφος ούκ αληθής, ούκ 
δντος βασιλέως» ουδέ άρχοντος του δικάζειν είωθό- 
τος. Ταύτητοι, καθάπερ έγφμαι, κα\ ό προφητικδς 
ήμίν λόγος τοίς άβασιλεύτοκς τών ζώων τους τών 
Ιουδαίων παρεικάζει λαούς, θηρσί δή, λέγω, κα\ 
έρπετοΤς, κα\ πετεινοίς, κα\ Ιχθύσιν. Ούτω κα\ ό 
μακάριος προφήτης *Αβαχουμ Ιφη που προς τδν τών 
όλων θεόν * ι Είς τί επιβλέπεις έπ\ καταφρονούντας ; 
Παρασιώπηση έν τφ καταπίνε ι ν άσεβη τδν δίκαιον, 
κα\ ποιήσεις τους ανθρώπους ώς τους ίχθύας της 
θαλάσσης, χα\ ώς τά ερπετά ουκ έχοντα ήγού- 
αενον. > 

*0 δέ Χοός μον ώς αντιλεγόμενος Ιερεύς, καΐ 
ασθενήσει ημέρας, χ<ύ ασθενήσει ό προφήτης 
μετά σον. 05ΕΑΜ ΡΚΟΡΗΕΤΑΜ. «1$ 

Α Ει ηιι& η«]ιΐ8 Γβΐ ο3\ΐδα * < 0( ιιυΐϋιβ πβςυβ ]\ΐ(1ίο<!ΐ, 
ιιβηοβ »Γ0υϋΐ <|ΐιΐ8<ΐϋΐλΐη. ι 0ιιοπί3ΐη βηίι» ηΐδΙβίΠ- 
εΐυιη, οι ιηοηίΐαοίυηίΐ, Γυηυηι, 61 εΦίΙββ, βΐ ίκΙυΓίο- 
ΓίυΐΏ (Ιίίία83 βιιηΐ βυρβΓ ΐβΓΓ»ιη, βι δαη^αίηββ δ»»ι- ι 
βυίηίυϋδ ιηΚχκηιυΓ : ΙιΤοίτοο Ιυ§6ΐ)!ΐ, βΐ εβ&δίώίι 
ιΐβίηοβρβ ηιβικίίοίϋΐη, βι Γ^ΙΙηοίδ, 61 οβίϋπιιιία. Ε]υ- 
ΙαηΙβ» βηίιη δορβΓ Ιιίδ ((ΐι» ρΓ*ΐβΓ δρβιη αοείϋο- 
τυιιΥ, 61 οαίΛιηίΙβίβιη ρΓ3Μβηΐβπί ύβρΙϋΓαηι**, Ι^Ιί- 
1)ϋδ ϋβΐίεϋβ βΐιαπι ίηνίίι :\Ι)δΙίηβ1)ΐιηΙ. Χϋϋίοατβ βιιίη»; 
61 &Γ£ΐΐ6ΐ-6 ηίίιΗ η>βα δβηΐβιιΐί» 3ϋϋ(1 ΛκΗι ςν&ιη 
30€ΐΐ5η Γβ, είδβηίβηΐίδηι ιηιιΐβ ίβΓΓβ οοιιίτα ψιοδίίιη; 
βί Υ6 ίάΐδαιη Ιβδίίβοαπ. Ποο ηοϋίβ βι αϋΐβ δΜίοΐο* 
γοιη ρΓορΙιβΙατυιη βχ δοη^αΐηβ ΙδΓαβΙ ρηκΙ&πιανίί, 
οιιιη Οίιίΐ : €.¥« ιιήΐιί, «ιιίπι», ςαΐα ρβπίΐ τβΠκία- 

β*5 (16 16ΓΓ3, 61 (]θ1 ΓβΟΐθ Γ» 018 1 III ΙΐΟϋΐίΐΐΙΙ)ϋ8, ΠΟΟ 

^ 6$1 : οπιη66 Ίη Βΐιο^υιηββ /ιΐ(Ιί6&ηΙ , ϋϋϋδςυίδςα* 
ρΓβχίηιυιτι δυαίΰ ϋΊϋιιΐΗΐΗ ΐπβυΐΜίοηβ ••» >§6(ίΙϊ3Κ 

«|1ΐί^610 1ΐΜθΓΐθ6. Α(] ιηΐΐιοιιηι ρογγο δβιίδυιη νβιίοίηϋ νβι-ΐκι (ΙΗι- 
§611168, \\\\ιά (ϋοίηπίδ. Ουίί ίη Γβ^ίοηβ ΙυϋχοΓυιη, 
8ΪΤ6 αρυϋ ίρ$03 Ια ϋ^οδ ηοη 631 νβΓίΙαδ, ηβο ιηίδβ- 
Γΐοοηΐία, ηβο δαβιπί» Οβϊ (!ιχο αϋΐβιτι βδδβ 61 οΐϊοΐ 
Ειηιιΐ3ΐιιΐ6ΐ6ΐη ηιοηαίηιιΐδ), ιην^Ιαίίςυο ροΐίυβ ηνδίβ- 
(ΙίοΙυηι 61 πιβίκΙδοίυηΊ, βΐ βΐυϋϋβΓυιιΙ Γαπίδ, 61 βαη- 
§ιπιΐ65 ία 6&ηςυίηί5υ8 ηΓιβουβΓυηΐ (οοοίδίδ ιΐ3ΐηςυβ 
ρΓορΙιβΓιβ, αϊ (ϋιί, 61 ίρβιιπι Ιβδυιη οουίύΰπιηΐ). 1«υ- 
§«1>ίΙ ίη ροδίβηιπι Ιβιτα ηηη οαω Ηα5ίΙ»ΐοηΙ)υ8 , 
ρ ιηαηίυιιβ ΚοηΐίηοΓαπι ίκοοηδα. Επί η Ι &ιι(&ιη η3&ο, 
ίηςυίΐ, € υΐ ηβφιβ ]υϋιοβΐ, ηβςαβ »Γ§υ&ι ηΐΐιΐδ : » 
€|ΐιοϋ 681 ηΐ3ηίίβδΙβ ΛοεαβΒΓβ ίαϋδθοβ, υΐ ςαϊ ίηιρίβ 
]υ$ (ΙΊχβΓϋηι, 61 Γβϋ»Γβ;ϋ6πιηΐ, δίνβ Γαΐάυηι ΙβδΓηιιο- 
ηίυιη ίη ΟΙΐΓίδΐυηι ριοίηΐβπιηΐ. 08 Ρπηείρββ βηίω 
&(](1ηχ6Γυη{ 6υιη &ϋ ΡΗ&Ιυπι, ΗΙυηι ]ϋ(]ίθ3ηΙβ8 
61 &€0υ83ηΐ68• Ργο£Γ658Ι ϋβιιιιΐβ ςυίϋβπι ίη ΓηβίΙίιΐηΊ, 
ΐ68ΐίιηοηίιιιη εοηΐι-α Ίρδίιιη ρβΓίιίϋαβΓυηΐ, 61 (πηίαιή 
ηοη ίρδαηι ςαοςυβ «ΓβΐιηιβηΙίδ οοηνίηοβΓβ 2υ»ι 
βυηΐ, ιηβηΐίβηΐβδ ιιιίββή, ηιιηο, βοιη ββΐΙιιοβΓβ ρορα- 
Ιοαι ; ηυηο, 86 Ιιοο ίρδυιη (ΙΊοβηΐβιιι βαϋίνίβδβ, ΙγΙ- 
Ιη» (ΙίβΐΗΐβ ΙβηιρΙυιη Οϋί άββίΓυαυΓυιη 61 Γβχιΐιβ- 
οαΙϋΓυηι *•. ΤοΙΙβιυΓ ΐ£ΪΙυΓ, ίιιςυίι, ]ηϋίαυηο, η Γβ- 
ρΓβββηδίο, δίνβ ΐ6$(ίπιοηϋ (Ιίοιϊο, βι 8βηΐ6ηΐίβ ηοη 
Υ6Γ&, οαπι ηοη οπί Γβχ, ηβςαβ ρήηοβρβ, ςιιΐ )ιιά\- 

ϋ 08Γ6 ηΟΤΪΙ. ΗλΟ άβ 63(138, 111 6βΟ 86ΠΙΙ0, 611301 ρΐ*0* 

ρηβΓιουβ δβπηο ΙιιϋίβοΓυιη ρορυΐηηι 8ηίιιΐ3ΐ1Ι>ιΐ3 τε%& 
οαΓβηΐίουβ 6οηιρ3Γ3(, οβίΐαίβ, ίηηικιηι, βτ ΓβρίΗίΙχι», 
61 τοηιειΊοιιβ, 61 ρϊδο'ώυδ. Ιΐα 61 οββΚιβ Η3ΐ)3€ΐΐ€ 
ΐΜΐίνβΓδΗβιίβ Οβαηι βΙΙοςυίΙοΓ. < <}ϋ3Γβ Γββρίοί&βϋ- 

ρβΓ 60ηΙΰΠΐρΐ0Γ68 ? ΤβΟβΟΪβ 011111 (1βΤ0Γ8ν6Γίΐ Ιϋΐρίΐ» 
]<ΙδΙ11ΐΙΙ, 61 Γ30163 ΠΟίΙϊίηβδ ςϋ3δί ρίβ€68 Μ0ΙΊ8 «4 

ςυβδί Γβρίίΐια^ ηοη 1ΐ30θηΐί3 άιιοβπ) Λ1 . 9 ΪΕΚ3. 4. Αι ροραίια %ηεη$ ηνα$1 ιαατά•• αΑ 
ΰοηΐταάιάΐητ, βί ίηβτϊΗΛ&ιΙατ ρετ άΪ6% % €1 ίηβ 
ί«Γ ρτορΗεία Ηαιηι. Μ Μίοη. νιι, 2• # • ΜϋΚΗ. ιχνι, ρ33$ίηι. 9λ Ηαίχο. ι, 13, 14 ί!9 δ. ααιιχι αιεχανοκινι αβοηιερ. 1Ζ0 ΧΧί VII. ΟοηβΜβΓ* ηίΐιί 1>βαΐιιαι ρΐΌρΙι*ι*ιη «Ιί* ^ ΑΖ\ Άθρει δή μοι τδν μαχάριον προφήτην έτερο- πκκίο ρΓθί€Γ^ηΐβιη, ςυβ ίρβί * 0βο (ϋοΐ* ίυβΓ3ΐιΐ, 
ΑυακίΌΐ βηιαι 3ρβηβ 4Ϊ68 οιυΐΐο* 868*υι-οβ <ίϋο$ 
ΙβΓαβΙ, ΰοβίιΐυΐοδ Γ68-6, ρήηαρ6, ιβοπϋοίο, »1ΐ8η, 
8366πΙοΐίο < βι πΗηίίβ&ΐίβ •*. Αι ίρ$6 ιπβ Τ6ΐιβαΐ6ΐιΐί, 
Ιιίε τβΗ>Ι• ιίςηίβοιΐ» ςιΐ3βί οσηιπι βυοοβάβηβ, οοη- 
ΐΓλ€ΐίυ» η$ρΓβ1>βο<1ϊΙ» ιηοίΙβΜΐίεςυβ οΙ>3€νηι&Ιϋ>υ» 
Μπηοηβπι ουϋηαΚΗνιΐ, Ν»αι βίηβ ρπηαρί&υβ, γ*$6, 
ίηβΓιΙυΐίοηο 3ϋςυ30(1ίυ ΠΜΐιβίίΓοβιίηΥθΙυοΓοςυοώλη) 
•οΜΚιογ ιηάίοιΐ, »ηίιη»ΗΚ)»5 Γβ£βιη ηοη 1*1>βηϋ1>υβ 
00$ «οηιρ&ηιιβ. Εχο1«3ΐιαι «υΐβιη Μ βΜΓΐΟεϋβ βι 

ΠΐΟΓ^Κβ Μ€€Γ(1θΙΙΐη 8ϋ1)0βΙβη<)ίΐ, €0(1601 1000 ΓθΓ6 

<Κθ6ΐΐ8, φιο 88€6Γ<Ιοΐ68 ν ςα'ιΚχιβ οοηίΓαόίοίΙατ. Οαί- 
η»η ιιιίαη ίειί »αηΐ? 3υΐςυί3 681 8*66πΙοβ ου! οοη- 
1ΐΐ4ίθίΐ11Γ? 0}ύ η>»€ηΐ3ΐη οι ιηοιίηιιη 6*Τηί8 Ι|*Ι>61, τρόπως έχφέροντα τά πρδς αύτδν είρημένα παρ& 
θεού. "Ηχούσε μεν γάρ έναργώς, δτι ημέρας πολλάς 
χαθήσονται οι υίο\ Ισραήλ, ούχ δντος βασιλέως, 
ουδέ άρχοντος, ούχ ούσης θυσίας, ουδέ βντος θυσια- 
στηρίου, οΟτε Ιερατείας, ούτε δήλων. Ύποτρέχων δέ 
ωσπερ αύτδς των άχροωμένων το άχάλινον εις οργάς, 
ύπεσταλμένως ελέγχει, χαΐ συμμέτροις άσαφείαις 
χατασχιάζει τδν λόγον. "Οτι μεν γάρ ηγουμένων 
δίχα χα\ του βασιλεύοντος διατελέσουσι καιρούς, χαΐ 
άπαιδαγώγητοι μενοΰσιν, Ισχνώς έπαινίττεται, τοΙς 
των ζώων άβασιλεύτοις παρεικάζων αυτούς. "Οτι δα 
χα\ Θυσιών έξωθήσονται, χα\ λειτουργίας Ιερών, 
ύποφαίνει ^ λέγων, έν Γσω γεγβνησθαι τοΤς των ιε- 
ρέων άντιλεγομένοις. Κα\ τίνες αν εΤεν ούτοι πάλιν ; 61 ίυοίιχο Πιάτσα βΧ€ΐυ<)ίΙυΓ• Αυ( βηίιη ρίορίβΓ * ήτοι τίς ό αντιλεγόμενος Ιερεύς; Ό μώμον Εχων, εηιηβ, λιι* οοαίοηιιιι νίΐίαιη, &ιιΐ οοηΐηΐίοοβηι ρβ- 
<ϋβ, 3ΐιΙ *1ΐ3ΐη ου ε&αββιη <μιί<ΐ3πι οίΒαο β&οβηίο- 
ϋϋ ΜονβΙιιηΙυι•, ςιιβηΐυιητίβ (1β Ιπβιι 61 63η£(ΐίη6 
Ι-βνί 68β6ηΐ. Ιϋ ςυοά <Ιίνιη& Ιβχ ρβΓ Μο?$6η ρΓ3Β- 
οβρΐΐ. 8ίο \%Μ\ιτ βπι, ίηςυϋ, ρορυΐαβ πιουβ. Εΐβιμιη 

6ΙΙΠ1 8Η 8306Γ ρΓΟρΙβΓ ρ3ΐΓ68 09 61 εϋ^ηΑΐϋβ 83- 

ΐΗβοίο, βχΐΓ* 88ηεΐαιη ΐ3ΐ>6Γη3ευΙιιιη ββάββίΐ, 6χΐη 
ΓιΙυΓ^ΐ^αι, 61 83οογ4οιθ8. Νοη βηίπι βαεΓίβοίαιη, ηθ- 

(1116 Ο(ΙθΓ001 80»νίΐ3ΐί8 θίΓθΓ6ΐ ϋβθ; 2Β£ΓθΙ«νίΐ βηίΐη 

ηοη ]αηι ηΐ6ϋΐο6ηΙ)ΐ• (Ιοίηπιβηΐίβ αηίαιί, βΐ νίΐΐαΐι» 
681 ςοπίβ, 61 ηιβΚιο ]&ω Γβ]βοιΗίυ8 3ΐςυβ οάίοβυβ 

673811• ΕψβηΙΟΓΙιΐη ΗυΙβΠΙ ΐ8Γ36ΐίΐίβ, υ( 61 ρΐΌρ1)6ΐΦ 

Ι3063ΠΙ, (Ιβ€ΐ3Γ3νίΙ Ιιιβ νβΓυίδ : < ΕΙ ίηΟπη&ιιίΐυΓ χα\ ά^ώστημα σαρχιχέν ταύτ^τοι χα\ της λειτουρ- 
γίας βίργύμενος. Ή γάρ διά σκέλους ή οφθαλμών 
Ιπήρειαν, ή διά σύντριμμα ποίος, ή καθ' έτέραν αϊ- 
τίαν έξεπέμποντό τίνες του Ιερατθαι δειν, καίτοι 
γεγονοτες έχ φυλής τε χα\ αίματος Λευΐ. Κεχρησμ- 
ψδηχε γάρ ούτως δ διά Μωσέως νόμος. Ούτως ουν 
Εσται, φησ\ν, δ λαός μου. Κα\ γάρ τοι υπάρχων Ιερδς 
διά τους πατέρας, χαΐ του θύειν ήξιωμένος, £ξω τής 
αγίας χαθεδεΤται σχηνης, Ιξω λειτουργίας χα\ ιερών. 
Ού γάρ προσοίσει θυσίας , ούτε μήν όσμήν εύωδίας 
άνοίσει τψ βεφ β χ*τη£0ώστησε γάρ ούχέτι μετρίως 
τήν είς νουν έπήρειαν, χα\ χαταλελώβηται τήν χαρ> δίαν, γέγσνέ τε διχαίως άπόπεμπτος Ι^δη , χα\ άπ- 
ρΓ0ρΙιβ13 Ι66»ιη , > ββουπουιτι ϋΐυά υΓι^υβ, ςυοά λ ηχθημένος. "Οτι δε τοίς έξ Ισραήλ συμβήσεται χα\ 
Οβο *ά 1>63ΐαιη Εζ6θΙιΐ6ΐ6Πΐ (Ιίοΐυπι 681 : ι Ει Ιίη- *• τ6 αιγ ή σας πρ0 φήτας , διαμεμήνυχεν εΙπων ι Κα\ ^υ3ω Ιϋ3πι 3ΐΗβ3υο, 61 6Π8 πιηΐυβ, 61 ηοη 6Π8 ΗΗδ 
Ιο τίΓυαι οΙ^υΓ^αηίβηι , (|ϋΐ3 όοπιυβ βχββρβπιηβ 

684 *•. » Η360 ρΟΓΓΟ ΟΙΑΠία ρΓΟρΙβΓ 1ΙΠρΐ6ΐ&ΐ6Π1 3 VI 

ΟΙιΓίιΐυιη, βι βοεΙε™ ιη ρΓορη6Μ <ΐ68ί^η3ΐ3 οοηϋη- 
{6ηΐ« ΥβΓϋπηΐ3ΐη6η ηοη ίη ρβΓρβίυαπι ιηΔηηιΐιιιη 
1π 18Γ36160), 86(1 ρ6Γ <Γΐ68 (ΙίϋίΙ. δβίαιίβ βηίιη βι 
εοηνβηΙοηίε 8(1 0(ΐ6ΐη Ιβιηρυβ ΊΙΙί Γβ86ΓΥ3ΐαιη 

€81. ασθενήσει χα\ προφήτης μετά σου, ι χατ 1 έχεϊνό που 
πάντως το είρημένον παρά βίου πρδς τον μαχάριον 
Ιεζεχιήλ* ι ΚαΙ τήν γλώσσάν «ου συνδήσω, χα\ 
άποχωφωθήση, χαΐ ούχ Ιση αύτοΐς «Ες άνδρα «ύθύ- 
νοντα, ήγουν ελέγχοντα, οτι οΐχος παραπιχραίνων 
εστί. » Ταύτα δε πάντα συμβήσεται διά τήν είς 
Χριστον άσέβειαν, χα\ τά είς προφήτας εγκλήματα. 
Πλην ούχ είς (παν άσθενήσειν τ6ν Ισραήλ, αλλ* είς 
ημέρας φησί, Τετήρηται γάρ αύτφ ^αηίΐρίας χαλ 
επιστροφής της ώς έν πίστει καιρός. 

Ννκτϊ ύψοίωσα νήτ μητέρα σον. Ώμοιώθη ό 
Λαός μου ώς ουκ §χωτ γτωατ. "Ογ/ συ έπίγτωσιτ 
άχώσω, χάγω άχώσομαΐ σε τον Ιερατεύβιτ μοι. 
άοίίο (Ηηραή$ ομΑι. Εί οΜΗα α /*αίι Ώ$ϊ Μ* *ί «οα Καϊ έχεΑάθον τόμου θεοΰ σον, χάγω ίχιΛήσομω \'εκ8. 5, 6. Νοαί ααΜΙαυι ιηαΐτ€η% Ιπαιη. Α$$ί- 
ΜίΙαία* £$1 ρορπΙη$ νη$ν$ ηηαύ ηοη ΗαΙκη$ ιπ>ηίΐΛ»?. 
0αΐ« ΚΜηίΙαηι ηρηίίίΐί, $1 εαο ηράΐαηι (€, η* $αο*τ- οΜίνί*€*τ βΐίοτηιη Ιποηοη. 

XXXVIII. Αίϋΐιο 86Γηιο τβΐιιΐ 3(1 ^υάχοιιιπι πιοη- 
ιΐ3€64» «ι ίηφίβιη ιηϋΗίίικϋηβηι «Ιί^ΐΐαΓ. ΜβΙτοιο 
4^*8 «ρρ6ϋ&ΐ δνπ3£0(;3ΐη, ηιΐ6ΐη3(1α)0(1υπ) νκΐβΐίοβΐ 
ιη €1ιΗ$Μ> }«8ΐίβθ3ΐθΓηιη ΕοοΙβιιίβιτι. Οιαη οίχευη* 

1316 '^ΙΜΤ 64 46Π6ΐ)Γΐ8 8ρΐ6 ^υι^660^ηΠI &γη3 ;Ο03Π1 

οοηΓβΠ. ΡΓοίηιΙβ 61 ββρίβιιϋββίηιυβ Ρβιιΐυβ (Ιο 86, 61 
ίη Η(Ϊ6 ΙΙΙ«8ΐΓ3ΐΐ3 ηκΐίββίπιβ : ι Νοη βυηαυβ ηοοιίβ, 
ηβο ΙβηβΙ)Γ8πιιιι, 86ά 8ααιιΐ8 ϋΐϋ Ιυοιβ 61 εϋβι •*. > 
$ίηιίΙΐ8 «81 ρογγο, ίηςιιίΐ, 61 ροριιΐι» ιηβαβ ηοη Ιίη- 
&8Β4ΗΗΜ βοίβηιίβπι, ςο3ΐητί8 Ιβ^β ρπρβίΐηΐββο ηοη- 

81Γ3Η16 ?δηϋΙ ΛΚ68. ΥοαίΙϋβ βηίω Ζί 8Χίβηΐίΐαΐ Τ6Π τέχνωτ σον, 

ΑΗ'. "Ετι μεν οδν ό λόγος ώς πρδς τήν των Ιου- 
δαίων άμαρτοεπη τε χα\ άνοσίαν πληθύν. Μητέρα 
γε μήν αυτής ονομάζει τήν ϊυναγωγήν, χαθάπερ 
άμέλει χα\ τών έν Χριστψ δεδιχαιωμένων τήν Έκ- 
χλησίαν. Άφεγγ*** τοίνυν χα\ σχότφ παρειχάζει δι- 
καίως τήν τών Ιουδαίων Συναγωγήν. Τοιγάρτοι χα\ 
ό σοφώτατος Παύλος έαυτου τε πέρι, χαΐ τών έν 
πίστει λελαμπρυσμένων, βυ μάλα φησίν* €θύχ έσμεν 
νυχτος, ουδέ σκότους, αλλ* υ(ο\ φωτός χα\ ημέρας. » 
"Εοιχε δέ, φησ\ , χα\ 6 λαός δ έμδς τοις ούχ Ιχουσι 
γνώσιν» χαίτοι τήν διά νόμου πεπλουτηχώς ποδ- •» 0«06 ιιι, 4. •> ΒζοβΙι. ιιι, 36. • 4 1 ΤΗβε». ν, $. 121 00ΜΜΕΝΤΑΚ1Γ8 |Ν ΟβΕΑΜ ΡΙΙΟΡ9ΕΤΑΜ. Ιϋ 

ηγίαν. Κέκληται γάρ πρδς επίγνωσιν του κατά Αλή- Α 04, βΐ ρ*Γ ιηίητοί* οβτίο ΙΙϋ 646$ Γοοΐ*• : «ι ηίηϋ Οειαν βντος Θεού, πεπληροφδρηται θιά θαυμάτων, 
έλλέλοιπε δε παντελώς ουδέν των δσα φωτίζειν οίά 
τε τους έσκοτισμένους , χα\ άξιάγαστον τοϊς εύμα- 
θεστέροις ένιέναι γνώσιν ούκ άνικάνως έχει. Επειδή 
& άπώσω, φησ\, τήν επίγνωσιν, τουτέστι Χριστδν, 
δι' οδ, χα\ έν ψ προσιτός τε Αμα καΐ γνωστές 6 Πα- 
τήρ, έζωθήσβ λοιπόν του εΤναι Ιερδς, κα\ του προσ- 
άγειν 6υσ(ας , ώς βέβηλος. Κα\ επειδή των θείων 
είς λήθην κατώλισθες νόμων, μήτε τά Μωσέως νοή- 
σας πνευματικώς, μήτε τοΐς διά Χρίστου παιδεύ- 
μαστν Ισχνόν τε χα\ εύφυΑ τον νουν Ινιε\ς, είς λήθην 
χάγω των σων οίονεί πως ύπενεχθήσομαι τέκνων, 
τουτέστιν, ούκέτι μεμνήσομαι, δια γε τον χαΐ φει- 
δοΰς κα\ φροντίδος άξιούν. Τ Ον γάρ άξιοι μεμνησθαι ρΐΌπηβ (Ιβίϋίΐ ο/ηηίιιιη, φκεοαιχιιι* ιίΚυηίοΜτο *ο- 
Ιαΐ ίη Ιβηβϋηβ Τ6η*ηΐ68, 61 οο* »<ΙηΓιγ»1η!6Π1 κιου• 
Ιίοηι ιηββτβη<ΐΑΗΐ ευβοίυηΐ» Οαοηίοιη νοΓβ ΓοροΜαιΙ 
86ΐ68ϋ»ιο # ίηηοίΐ, ηοο 684, ΟΙλΗβΙοαι, ροΓ ςυβω, 61 
ίη <]αο *6€6<ΙΙ β* 6θ£ηοβ6ί ροΐοβΐ Ρ3(6Γ, Γ6ρο11*ιη 

££0 46 6&Ι61Ό 16, 06 ΟΐίοΙ 818 ΜΠΟΐυβ, 61 06 0&6Γ86 

ΗΐΐΙιί βαοηΟοίοιη, υΐροΐβ ρΓοΓαηη*. Ει ςοοηΐ3ΐη ίη 
οΜίνίοηοιο ^ίνίηβΓυηι Ιοβοηι Ιερβιιβ ββ, ιιβφΐβ ίηΐβΐ- 
Ιβχίβϋ Μοβοΐω ερίηΜίλΙίΐβΓ, ηβςοβ ύοείήιιαιο ΟιγΙ- 
»Ιι βχα€ΐ6 61 €αη ίηαΊι&ΐΓίί €οαιρι«η6η<1'ι*Ιί, βΐί«ηι 
6|0 ίη οοΐίνίοηβιη Ιοοηιαι 70 πΊίοπιιη νβίοΐ ρΐΌΐο- 

04Γ, 006 684, ίωηΐβίΡΟΓ 6Γ0, 01 608 Ιθ4θ1(60ΐία •Ι 

εοϋίάιικϋηο οΊ^ηοΗ ύο&Ιηαιη. Οαοηιιη οηίηι <Μ|η•- 
ΐυΓ ΓΜοηΙιη, ϋΐοβ 8*ιο 06ηίβηίΐ»(6 ρτοβοςοίιαΓ. Θεός, τούτοις τήν Ιδίαν Απονέμει φιλανθρωπίαν. 9 ΟοΙΙΐυο «81 οοΐοο) 61 *Ιιΐ6Γ οΊτ'ιη* Ιβ|1β, 61 ΓΟρυΚι Έπελάθετο δε χαλ έτέρως του θείου νόμου, κα\ 
Απώσατο τήν επίγνωσιν είδωλολατρήσας δ Ισραήλ• 
Κανά τό χΛήβος αύτωτ, οΰζως ήμαρνότ /*<*. 
Τητ δόξφτ αϋνώτ εΙς άτψίατ Θήσομαι. 

Α*. Ήμερδτητος μεν άπάσης χαΐ πηγή, χα\ γέ- 
νεσις, κα\ αυτόχρημα τδ άγαθον ή θεία τέ έστι κα\ 
Απάτητος φύσις. Πλην ούκ είσάπαν των πλημμε- 
λούντων ανέχεται, το?ς δε Αχαλίνως είς τούτο Ιοΰσι , 
τάς αύτοΤς πρέπουσας επιφέρει δίχας• Άφικέσθαι δή 
ούν είς τοϋτο φαυλότητος διισχυρίζεται τον Ισραήλ, 
ώς ούκέτι μεν οίστήν γενέσθαι τήν απόνοιαν. Ισάρι- 
θμο ν δέ ώσπερ αύτοίς όρδσθαι τήν αμαρτίαν. ΑύτοΙ 
ρΛν γάρ ήσαν ι ώσε\ τά Αστρα του ουρανού τψπλήθε*, λ 
χα\ ώς ή άμμο; ή ι»^ι, τδ χείλος της Θαλάσσης, » 86ίβΒΐ!&η>, ΜθΙΪ8 008 86 0α1ΐί$ ΐ8Τ36ΐ• 

ΥεΒ8. 7. 5«ι*»4«η« **ΙΐίΙηάίΛ6ΐη εοηιηι, $κ ρ^- 
€0Ό€τιιηΐ Μίάί• ΟΙοΗοιη €<*** ίη ΐ^ΗΟΜίΛίαηι οο- 

Μ9Ι. 

XXXIX. Οαιηί8ΐηαη8η6ΐιΐ4ΐ»ιΐ8 61 ίοη8,6ΐοΗ|0,6ΐ Γβ- 
τοπιίΜΜίιηι ΐρεοιο 4ίτίηβ6ΐ Ιη6ΐΤ&ηίϋ8ηαΐυΓ«68ΐ. Υβ- 
ηιηΐ»ι»6η ρ666»ηΐ68 ηοη ιΐ8ςο6φΐ»<ΐϋ6 βαβιίηβΐ ; 
κέ ββΓΓβηβΐβ 60 86 <σ*οΐΗ>ιιβ, ροηαβ οοαίΒΟπίαβ 
ίιιβι^ίΐ. Ημ6 ί£ίΐιΐΓ 806ΐ6Γυιη ΙεΓββΙβιη νβοί«6 «ηΐτ- 
ηΐλΐ, ηΐ «ηιβιαίΛ β]ιιε ΐοΙβΓίπ «ιηρίίι» ηοη ροεείΐ. 
Ρθ6€8ΐη Αοΐ6η οηπιοπιοι «ρϋβιη φιο<Ιί«ηιπΜΗίο 
Φςυ^ββο νίίίβΓί. Ιρ$ί 6η1πι οπιηΐ ι νβΐυΐ βΐ6ΐΙ« €ωϋ 
παυ(ΐίΐη4ίη6, *οΐ ?βΙαΐ »Γβηα ίη ΙίαοΓ6 βιαγϊ8 μ , » 
η| βϋΓίρΜίΗΐ 681 : ιι φι» αιυΐιϋυϋίιιβ «4 ηοη άϊ*- 

6Γ6Ρ6Γ6 46ΐί€ΐΟΠΐηΐ ΟΟρίΑΠΙ• Ηθ6 681, ΟρίηΟΓ, « 86- 

οιιηάαη) ΐϋαίΓιΜίηβηιοοΓυιη,βίορβεοΑτβηιηίηιϋιΊ. ι 
ϋ6ί δυΐοηι 60 πιιεοΗ* β&υΙϋΓιβςαβ (Ιβνβηεηιηΐ, υι 
Οβο ««Γ© ίαοετβ ηοη (ΐ6βίβΐ6Γ6ηΐ, &ίι, ι Φΐοη&αι 60- 
ταπί ίη ιβηοιηίηί*ηι ροή»», > Ιιοο 681, ρπ>ρΐ6Γ ςιιοιΙ 

606ΓΓ6 86 νθ||Ι6ΠΜΐ1, ρΐΌρΙβΓ 1|06 ίρβϋΐη <1β(1β€0Γ4- 

οαρΙυΓ. Ομι,αοι ςυοηληι ηιοόοΤ Ληιίιΐοηΐ βηίηι οο 
608ίοη6ρη βΙοτίιοιΙΙ ό> ιτιϋϋίΐιΐίϋηβ, 0611ο υη« οοηι 
ΜΙηίοτίΐΜβ ΓΟΐίςιιηη ςιιοφιβ «Ιηίοοι οηιηοιη •1ΐ8υ• 
ηβηΐβ, Υαοι» ηλυΜΐ»6 ηοηιίηίϋυβ §1 (Ιοιηυβ 61 ιιγ- 

068 «Ι8|Ι6ΐΗΐη(• Αθ ρΓΟρΙβΓ 006 φ80|η ρΓ0ρθ6ΐλ ^6- 

Γ69ΙΙ&8 1*ά*Μ 46θ6Β8ΐ Μ8 <Ι*6ΐΐ8 : • ΟιιοϊηοοΌ 86• 

061 84*1* €ίν»1« ρΐ6Μ ΒΟρηΙοΤ ρΗΐΐ€6ρ8 ρΓΟΥΪηω- χατά το γεγραμμένον. Ούδεν δε του πλήθους άποδείν 
Ιφη τά πλημμελήματα. Τούτο, οΐμαι, ΙστΙ το μ Κατά 
τΛ πλήθος αυτών, ούτω ήμαρτόν μοι. > Επειδή δε 
αίς τούτο κατώλισθον άθλιότητός τε καλ δυσθον- 
Χίος , κα\ βεφ προσκρούοντες ού διαλελοίπασι , «Τήν 
Μξαν αυτών είς άτιμίαν ήσθομαι • > τουτέστιν, έφ* φ 
μαγάλα φρονείν Ιγνώκασιν, επ* αύτφ δή τούτφ κατ• 
αν^χυνθήσονται. Πώς ή τίνα τρόπον ; Αύχημάτων γάρ 
έηΐΒπεοούνται τών έπΧ πλήθει πολλφ 9 δαπανώντος 
τού πολέμου τοίς μαχίμοις ομού «αϊ τήν άλλην &πα- 
σανήλικίαν. Κένανδροι γάρ άπομενωΐσινοΐκοί τε καΐ 
πόλεις. Κα\ έπ ν αύτφ δε τούτω τήν 'Ιουδαίαν δ προ- 
φήτης Ιερεμίας εθρήιίει, λέγων ε Ηώς έκάθισε μένη 
ή π^λις ή πεπληθοσμένη λαών ; Αρχουσα Ιν χώραις, ^ ηιαι Ιηοιη 681 εαο Ιήηοΐο β< • > 
Ιγανήθη είς φόρον. ι 

Καλ έιέρως δέ ' 9εφ προσκρούοντες, άπάσης εθ- 
κλείας ώς άποτάτω κεκτόμεθα δρώντες, Α μή θέμις• 
καλ έφ' Λ αίσχύνεσθαι χρή , έπ' αΰτοίς δή τούτοις 
Ισθ* δτβ μεγαλαυχονμενοι, κα\ ύψηλήν αίροντες τήν 
4φμίν • ώς δικαίως λέγεαθσΛ καλ περί ημών* < 'Ον ή 
δόξα έν τφ α4σχύνι\ αυτών. * Ούκούν καΛ κατά τόνδε 
τον νουν άκίέξ^ πάλιν τ6 είρημένον, « Τήν δύξαν 
αυτών είς άτιμίαν θήσομαι.ι "Οτι γάρ παραδίδονται 
τενες ^ είς άδόκιμον νουν, πο«Ζν τά μή καθήκοντα, ι 
πώς ία%ν* άμφιίαλείν, τον μακαρίου 0αύλου σαφώς Α!ιΐ6Γ 611801. ΙΚπιαι οφβιχίοηΐββ οο οιηιιί |Ιοηη 

100^1881016 Γ6€6(ΐ6ηίϊ«8, £86160168 ^ΙΜΒ Γ** ΠΟΠ 681 : 
64 00 4018 ΟΤΗ^6866Γ6 ΟρΟΓίβίΙ, 111 1X9 ίρβίΟ ΟΐίςΟΟΟ- 
ύθ 1108 ]861*0Α68 61 ΟΟρΟΓΟίΙίΟΟΙ Ιθϋθηΐ68» 01 1*00 

ίη|υή• 6^»Λω α> οοοίο ο'ίοαιατ : ι Οοογιιπ» ^Ιοιία 
ίη οοοίαείοηβ ίρ^οηιι» ". » βαβίβ οι οοονοιίιιιη 
ηοοο β6Π8υη) οηοα* ύί6ΐυοι 681 86€ίρίικ8, ι {Ιοή&ιιι 
οοΓαιη ίη ί^ηοηίηίοηι ροιιε». » Γΐοιη φΐ08ΐ|8Π| Ιγο- 
ο*ϋο« « ίη Γορτυ^οηι 8008ΐιηι 9 οι ΑκβΓβαΐ φ& ηο» 
οοηνοιιίαοί *•, > 6ΐι•* ςυίβ<ΐΜ?ιο ιΙμΜΙοι» αρη» Μ Ρ^ν- 
ίοβ ροτ^ρΐ6θθ 6οηβη»6(? •• Οοη. χχΐι, 17. μ ΤΙΐίβη. ι ? ί. Μ ΡΜίρρ. ιιι, 10. • β Κο», ι, ** 123 8. εΥΚΙίίΐ ΛΙΕΧΑΝΜΙΙΝ1 ΑΡ,ΟΗΙΕΡ. ΐ£* 

νΒΚβ. 8, 9. Ρ€ΰϋα(α ρορηίι η?« ύοπκάβηί, Η ίη Α αμαρτίας Λάου μου φάγονται , καΐ έν ταϊς 

άδιχίαις αυτών Λήψονται τας ψυχάς αυτών. Καϊ ιη'ιςΗΐΐαΐίύνί εοταηι αΰάρίβηί αηιηΐΛί εοηιηι. Εί 6ήΙ 
%ΗΗΙ ρορηίη*, Ηα βΐ $αο€ΐάο$. 

71 XI•. ΡβΓδοπρίίβ οηοδίδ ίταε ίη ιηυΙιΙιικΠηβιη, 
86πηοιιβιιι Άά βηεηιιη οηϋηβηι ΙπιηδΓβΠ, οοηνβηίβη- 
16Γ, υΐ 6$ο ββηΐίο, βί ςυοϋ ιηούο α ηοηίβ ϋΚοΙητη €51, 
ΐ£ΐοΓΪ3ηι βοηιπι ίη ι&ηοππιηαηι ροηβι». >ΟΙοπ3 φιίρρβ 
ΙυάκΟΓυηι δγηα{,Ό{ζ36 681 δαηοΐυηι βί δείβϋΐυη) ββηυβ. 
ΟροπβΐϋΓ ίΐβφιβ ί^ηοιηίιιίη, ίηφίΗ, 61 3ϋ άβάβοιίδ 
ιΙβνοΙτβΐιΐΓ. Οιι» άβ ο;ιυ$:ι? ΟυοηΙαιη ηβ^Ιβοΐίδ ςα& 
βχ ιρβΟΓυιη οΟΒείο βΓαηΙ, α(Ι ϋβΓβοΙίοηβιη ββϋϋοΐί 
βυηΐ, ηβςαβ βαυιη ρΓΪΜαρ:ιΐυπί 86Γν3Τβηιηΐ. Νοη 
δοίβΓυηΙ πιΐίοηβιη δϋοθηίοίη. Νοη οοζίΐ&νβηιηΐ , 
« ςαο<) ρβ€€βΐΛ ροραΐί ιηβι οοηιβάβηΙ, 61 Ιη ΙηΙςιήΙ»- 

Ιίϋιιββοηιιη 3κ*ίρί*?ηΙ αηίπκ» βοτυιη. ι Οίιοηί&ηι ^ Γ ^ Γ „ 

\θγο ΟΓδΙίο ρΐηηηιαιη 008θΐΓίΐ3ΐ'ΐ8 ΙιαϋβΙ, 3£β ηιιηο " αυτών λήψονται τάς ψυχάς ΙσχοΛ χα&Ιής ό Λαός, όντως χαϊ ό Ιερβύς. 

Μ\ Γεγραφώς τάς αίτιας της είς τδ πλήθος δργης, 
μεταβιβάζει τδν λδγον επί τδ τάγμα τδ Ιερδν, άρ- 
μοσε! δ'άν, ώς γε οΐμαι, τψ λόγω, κα\ τδ άρτίως 
ήμΤν είρημένον, ι Τ^ν δόξαν αυτών ε!ς άτιμίαν θή- 
σομαι. ι Δόξα μεν γάρ της Ιουδαίων Συναγωγής, τδ 
Ιερόν τέ έστι χαϊ άπόλεκτον γένος. Περιβληθήσεται 
τοίνυν ατιμία , φησ\ , χα\ μεταχωρήσει προς, τδ 
άκαλλές. Κα\ διά ποίαν αίτίαν ; "Οτι των σφίσι πρε- 
πωδεστάτων όλιγωρήσαντες παρεκομίζοντο πρδς 
άπόστασιν. Ου τετηρήκασι τήν εαυτών άρχ*ϊ ν > ουκ 
Ιγνωσαν της Ιερωσύνης τδν τρόπον, ούχ ένενόησαν, 
€ "Οτι αμαρτίας λαοΰ μου φάγονται, κα\ έν άδιχίαις 

αυτών, ι Επειδή δε 
πλείστην έχει τήν άσάφειαν ό λόγος, φέρε πάλιν, ώς 
Ινι , λέγωμεν τδ, δπως άν αύτδν νοείσθαι κρίκοι. 
Χίμαρος τοίνυν έξ αίγών υπέρ αμαρτίας έσφάζετο* 
ταύτης τε ένεκα της αίτίας έχαλειτο κα\ αμαρτία 
τδ θϋμα. 'Αλλά προαάγοντες τψ θυσιαστηρίων τδν 
χίμαρον οι χατα χαιρους ίερε?ς, άνέφερον μεν τα 
ένδόσθια κα\ τήν πιμελήν, ήσβιον δέ τδ λοιπδν αυ- 
τοί, τοΰτο του θείου προστάττοντος νόμου. ΟΟκουν 
μεσίτης ό ίερεύς ώσπερ Θεοΰ χα\ ανθρώπων παρα- 
λαμβάνεται, δεχόμενος μεν τάς παρά τών λαών δω- 
ροφορίας, χα\ συμμεριζόμενος τ<ρ θυσιαστηρίφ, 
χαθά γέγραπται, Ιαυτδν δε ώσπερ Ιερουργών ύπερ 
τών του λαοΰ πλημμελημάτων, χαθάπερ άμέλει χα\ 
ριο ρβο«ΐΜ) ςιι»Γβηβ ςιι»5ΐνίΐ Μο^τββΒ, βί ΙιΙο οοιη- β 6 Κύριος ημών Ίησοΰς ό Χριστός. Ότι δε άληθες 6 

ο. ι . Μ ™ ψί\}μ 9 αύτδν παραθήσω τδν έπ\ τψ χιμάρψ ν^μον. 

'Εχει δβ οδτως • ι Καϊ τδν χίμαρον τδν περ\ της 
αμαρτίας ζητών έξεζήτησε Μωσης, ο Α έμπεπΰ- 
ριστο. Και έθυμώθη Μωσης έπ\ Ελεάζαρ, χα\ Πθά• 
μαρ τους υίους Ααρών τους χαταλελειμμένους , λέ- 
γων • Διατί ούχ Ιφάγέτε τδ περί της αμαρτίας έν 
τόπω άγίφ; Ότι γάρ άγιον αγίων έστ\, -τουλο δέ- 
δωχεν ύμίν φβγεϊν, ?να αφίλητε τήν άμαρτίαν της 
συναγωγής* χα\ έξιλάσησθβ' περί αυτών ίναντι Κυ- 
ρίου. » Όρ^ς δπως μβσιτεύουσι τά ύπ^ρ τών αμαρ- 
τιών εσθίοντες οΐ τψ θείω θυσκαστηρίψ παρεστηχότβς, 
χαϊ χαθαρωτάταις λιταΐς τήν έπ\ τοίς άμαρτάνουσιν 
δργήν χατευνάζοντβς, χα\ μονονουχί τάς Ιδίας ψνχάς 
ύπερ τών του λαοΰ πλημμελημάτων είς όσμήν εύ~ ΡΓΟ νΪΓίϋ (ϋΟΜΟβ, <|ΙΙΟ ρ3Γίθ 6&ΙΠ ΐΠίβϋϊ^βΓβ <|6€6*1. 

ΙΙίΓουδ (1β οβρπβ ρΓΟ μβοεαίο ηια€ΐϋΚ)3ΐυΓ; ου Ιιαηο 
0Α«83ΐη θΐίαπι δαοπήοίΐίΐη νοο^οαίατ ρβοε3ΐυηι. Υβ« 
Γϋΐη οββΓβηΙββ βηρβΓ «ΙΙαΓβ ΗΪΓΟυιη ", φιϊ μΓΟ Ιβιη- 

ρΟΓβ 6Γ3ΠΙ 830βΓάθΙβ8, Ο06ΓβΙ)&Ι11 ςίΓκΙβΠΙ 6X1 3 61 

αύίρβπι *, ΓβΙίςπο βχ <ϋνίη& Ιβ^ίδ ριαρδοπρίο ίρ$| 
νοβοβΙιβηιιΐΓ. Ιΐ3'|υβ Ιβηςηβηι ηιβ(1ί3ΐ0Γ Οβι βί Ιιο- 
ηιίηιιιιι βαϋβΓθοί ίΐ&βιιηιίΐιΐΓ, δυδοίρίβιΐδ ςϋίϋοιη ϋοιίΕ 
β ρορπίο, 61 οαιη ηΙι«π (ϋνίϋοηβ •, δίουΐ δοΓίρΐιιιη 
βδΐ, .^βίρδπιη 3Π101Λ ςυβδί 83θτίΠθ3η3 ρΓΟ ρβοοίΐΐδ 
ρορυΐΐ; δϊουΐ ηϊιηίπιιη βί Οοιηίηυ$ ηο&(βΓ Ιβδϋβ 
ΟΙϊΓίδΐυ». ΥβΓ3 βαΐβιη ηιβ (ΙίιβΓβ, Ι66ΐ6ΐη 3<)<Ιαοηι 
Ιεχβηι δηρβτ Ιιιγοο, ςυ* βίο ΗαΙ>βΐ : « Ει ΗίΓευιη ςυί 1)118105 ίυβΓίΙ. Εί (Γ31ΙΙ8 681 Μθ7δ68 0ΟΠΙΓ3 Εΐ63Ζ*Γ 

61 ΙιΙι3ΐΏ3Γ βΐίοδ ΑαΐΌη ΓβΙίοΐοβ, (Ιίεβηδ : Οογ ηοη 
«οιηοϋίδΐΐδ (]υο(1 ργο ρβϋοβίο Ιιι Ιο€θ 83 η ο Ιο ? Οαίβ 
6ηΐηι 8» η οι α 93ηοΙθΓϋΐη βδΐ, Ιιοο όεά\1 νοοίβ οοιη- 
6<ΐ6Γ6, ιιίβυΓϋΓαΐϊ» ρ6003ΐυιη οοΒίϋβ, 61 ρΓορίΐίβΐίβ ρΓΟ 
ε'ΐ8 ΟΟΓ3Π) ϋοιηίηο β . » Υί(<6δ ςηοιηοϋο ιηβ(ί!3ίθΓβ8 
3§αΐιΙ, (ϊΐιί (Ιίτίηο ;ι!ΐαπ ΛδΙβηΐ, ρτο ρβο^ΐο ο&ΙΐΟ 
6οηΐ6(}6ΐι(6«, 61 οίδΐίδδίηιί» ρΓ6€ί5ϋδίΓ3ηι ίη ρβο«3η- 
168 ί η Ιβϊΐ 13ΐ3ΐη *π)θϋβηΐ63, 61 (ιηΐιιιη ηοη ίϊΐίτηαδ 

81138 ρΓΟ ρΟΟΟΠίίδ ρορπίΐ \ΐ\ Οΐ!θΤ6ΠΙ 8ϋ3\ίΐ3ϋ8 060 

&2εΓίΠθ3η(6«? δίαιΐ ϋβιη (Ιίνίηιΐδ Α3Γθη ρορυΙο οΗ- 
βηιηί 1ηαρί«ηΐ6. δίο 6ηΐιη δοΗρίοπι 68( : € ΤΙηιΗ- 
Ι>ηΙο ΐίΓβρΚ) 61 Ιιηροδίΐο ΐηρη'οηα^^, βίβίίΐ ίηΐβΓ 

ΙΪΙΟΠϋΟδ 61 νίΤ08, 61 €6883νίΙ ρΐ3^3 *. » Ιΐ3 ςυΟ^ΙΙβ 80 ίηΙβΓροηοηβ 1>β3(ϋδ Μυγδ68 βχοΓ3Ϊ)3ΐ Οβϋηι, οαηι0ωδίας χαθιεροΰντες βεψ; Καθάπερ άμέλει χαϊ 6 ΐ8Γ3βϋ(33 Ίη ίΐβδβηο νίΐυίιιιη οοιιΟανίβδβηΙ. 72 ^ο- 
* ίρδαηι βηίηι ςυο4απιηιθ(1ο Βπρρϋείο 3ΐιΙ>]ΙοΐβΙ>:ιΙ, γο- 
^ιηβ 61 οΊοβηβ : ν δίςπίιίβηι αΊηιίΙιίδ ΐρβιβ ρβοοαίυιη, 
<Γ.ηιί116 : 8ΐη βοΐβιη, ιΐβΐβ 61 ιτιβ (Ιβ ΙίυΓΟ !ιο6 ςπβιη 
86τίρ$ΐ8ΐί •. » ΟοηιβίΙβηΙ ΊβίΙαΓ ρ€06ηΐ3 ρομυϋ ιηβι, 
ηο€€8ΐ, 830ΓΪΠ0Ι3 ρΓΟ ρβθθ3ΐΐ8 ίρδοηιιτι οΜαΙπ. « Ει 
ίη ίηϊ(μηΐ3ΐίΙ>08 βοΓϋΐη (ιιΐίςαβ ^δ^3βΓ1I3Γυίη, βίνβ 
ρορυΙΙ) ίρ${ βυ38 3ηίηΐ3δ βοοίρίβηΐ, * ργο, 0«ο οη*β- 
τβηΐ. δυσιίΐ βηίιη ίίίνίηβ 5οηρΐβΓ3 νοοβαι Ιιυ]»8 Γβί 
8ί$ιι!β63ηΐ6ηι. ΟοΙαΙυηι 6η ι πι ί>βο, Η ρηΓηΐιΐίη. ίη 
ββοΓίΑΰίαιη ϋίοβηβΐϋΡ βεπρί, 61 ροβίΐιιιη. 681 νιχ^υυ- 
Ιοιη Ιιιιίο Γ6ί 6χρπωβηο*35 ίηιρπηιίδ ΐάοηβοιη , υΐ θεσπέσιος "Ααρών, αρχομένου θραύεσθαι του λαοΰ. 
Γέγραπται γάρ ώδί * β Τδ πυρεΐον άρπάσας, χαϊ έπιθείς 
τδ θυμίαμα, Ιστη, φησ\ν, άνά μέσον τών τεθνηχότων 
χα\ τών ζώντων, χαϊ ίχόπασεν ή θραΰσις. » Ούτω 
με σίτε ύ ων χα\ 6 μαχάριος Μωσης, έξεδυσώπει βεδν, 
μεμοσχοποιηχότων κατά τήν Ιρημον τών εξ Ισραήλ. 
Έαυτδν γάρ ώσπερ ύπετίθη τ^ δίχη, παραχαλών τε 
χα\ λέγων ι Εί μέν άφί}ς αύτοίς τήν άμαρτίαν, 
άφες * εί δε μή, έξάλειψον κάμε έκ τ^ς βίβλου ταύτης 
ής Εγραψας. » Φάγονται τοίνυν τάς αμαρτίας του 
λαοΰ μου, τουτέστι, τά υπέρ αμαρτιών προσκομιζό- 
μενα Μματα. < Κα\ έν ταϊς άδιχίαις αυτών, > τουτ- Η Ικίνίΐ. ιι, 15. • Ι,ετίΙ. ιιι, δ. * Ι €ογ. χ, 12. • Ιλ?|ι. χ, 16, 17. ♦ Νυη. χνι, 7. • Εχ*<1. χχΐιι, Ά ι» εΟΜΜΕΝΤΑηΚΉ IX 05ΕΑΜ ΡΚβΡΗΕΤΑΜ. Ι» έστιν, έν χαιρψ της ά&χίας αυτών* δηλον δέ, δτι Α μοιΙ* <ΪΙχ?. Ιΐαφιβ ίη ΝιΐηιβΓίβ, ηιηηιΐο Ιβχ άβ νβο- τών έξ Ισραήλ, ήτοι των λαών* «Αυτοί τάς Ιδίας 
λήψονται ψυχάς ι- άντ\ του, προσχομιοΰσι τψ Θεώ. 
Δέχεται γάρ τήν λέξιν ή θεό" πνευστός Γραφή, του 
τοιοδδε σημαντικήν. Το γάρ τψ θεφ προσκομιζόμε- 
νο ν, χα\ εύτρεπισθέν είς θυσίαν, έλέγετο λαμβάνε- 
σθαι. Κα\ ή λέξις τέθειται, του τοιουδε μάλιστα ση- 
μαντική, καθάπερ Ιφην άρτίως. Κα\ γοΰν έν τοις 
Άριθμοίς, δτε τους περ\ της δαμάλεως της πυ{&03ς 
ώρίζετο νόμους, Ιφη θεός προς τον Ιεροφάντην Μω- 
σέα• « Αυτή ή διαστολή τόΰ νόμου, δσα συνέταξε Κύ- 
ριος, λέγων* Λάλησον το?ς υΐοϊς Ισραήλ, χα\ λα- 
βέτωσαν προς σέ δάμαλιν πυ£0άν, άμωμον. > Άχούεις 
το, λαβέτωσαν ; τουτέστι προσκομιζέτωσαν, ήτοι προσ- 
αγαγέτωσαν. Περί δέ γε του καθαρισθήσεσθαι μέλ- η πιία ίβι-εϋαΙοΓ, άΊχίΐ Οβαβ *<1 Μονδβη, «δοΓΟΠίιη 
ϊηιβΓρΓβίβιη : < Η«ο ίΐίβΐίηοιίο 1β$'ιβ, ηιιαροιιηςοο 
οοικϋΐυίΐ ΟοαιΗιυβ, άίοβηβ : Ι,οςυίΓβ ΑΙΠβ ΙδΜβΙ, 
«Ι αοα'ρίαιιΐ 9μΙ ββ ν»ο€*ιη Νΐ&ηι, ίπτπ>86ΐιΙαι»ηι •• » 
ΑικΙΙβ ΗΙικ), ιιοοΙρΙ&ηΐΤ Ιιοο β* ι, οδβΓαηΐ, βΐνβ *<]• 
ιηονβαηΐ. Οβ ηιιιηύαηάο *υΐ6<η 3 Ιβρτι Γυτβυβ Ιο 
&ίΙ : « Ε%τβά\&ητ 88θ6Γ(1θ9 βχΐη 6&8ΙΓ3, οι νίϋβηίΐ 

8866Γύθ*, 61 6666 83Ι1&ΙΙ1Γ ΙδΟΐϋδ ΙίφΓ» & ΙβρίΌδΟ. Εΐ 

ίιιΜήΙ βίΐοβΡίΙοβ, 61 αοοίρίβηΐ ηιιιικίαίο <Ιιΐ08 ρ3$δβΓ- 
ουίοβ τίτοβ, ριίΓΟδ 7 . ι Ουιη ί$ίΐιΐΓ βΐιοηη α β βαεβΓ* 
άοιιουβ ι 8ε€ίρίβηΙ » άΊεβί, ιηβΓίΙο ίηΙβΙΙί^αΐϋΓ νοχ 
©ιό, οίΓβΓβηΐ. Ι η ΐβπφοΓβ ί&ΗυΓ ίηίφιίΐίΐιιπι, ρορυ- 
Η νίίΐβίκϊβΐ, Ιρβί βοαρίβηΐ, Ιιοο β&ΐ, ο&βΓβηΙ ίη β3- 
οΗβοίιιιη, βΐ ίη οάορβηι δηενίΐδϋβ βρΊήΐιιαΙβιη Πβι) λοντος λεπρού, πάλιν ώδέ φησι• ι Κα\ έξελεύσεται Β 8ηίι»88 δϋ38, ρΓοοβ ηίιηΐηιαι οοηνβη&ηΐββ, 61 νΙ• 6 Ιερεύς Εξω της παρεμβολής, χα\ δψεται δ Εερεΰς , 
χα\ Ιδού Ιάται ή άφή της λέπρας άπο του λεπρού. ΚαΙ 
πράξει δ Ιερεύς, και λήψονται τψ κεχαθαρισμένω 
δύο όρνίθια ζώντα, καθαρά, ι "Οταν τοίνυν χα\ έπ\ 
των ιερέων το, λήψονται , λέγοι, νοοίτ* αν είκοτως 
αντί του, προσοίσουσιν, ή φωνή. Έν καιρφτοιγαροΰν 
των αδικιών, των του λαού δηλονότι, αυτοί λήψονται, 
τουτέστι, προσοίσουσιν είς θυσίαν, χα\ εύοσμίαν θεψ 
τήν πνευματική ν τάς εαυτών ψυχάς, ορθώς δηλονότι 
πολιτευόμενοι , χα\ εύνομωτάτην έχοντες ζωήν, χα\ 
τα τοίς Ιερευσι πρέποντα φρονεΐν τε χαΐ δρ$ν δτι θηιΐ6^ίΙ)υ8 ΐΒίρίΟοβ οοηΒβηΙβηββτη ΐΓ2(]υεβηΐ68, βΐ 
ςιιβ βαεβΓοΌΐί^αβ <ΐ6οοηι 8υηΐ, οο^ίΐίΓβ, βΐ ΓβοβΓβ 
βυιηιηο %{ύά\ο ©ηίίβηΐββ. ΡοΙβδΙ βηίιη 1&1ίδ ροροΐυηι, 
ςηί ίη οββηββιη 1>6ί ίπουΓηΙ, βΐ 16^6111 ίηιςαβ νίο!«- 
νΗ, ίη ρη8(ίηυπι Ιοουηι Γβδίίΐυβτβ. ΥβπιηιβηίηινβΓΟ, 
8(1 Ιιοο ίηβΐίΐυΐί, Ιηςυΐΐ, ηη» ουιη «ϋίβ 1»ρβ1 βοηΐ. 
Ιϋοίιχο |αΡ6 Τ3<*£ιΙ>αη€ **6Γ3, ϋββββίΗΐ 5&εηιη), 61 
ηοηοΓαυϋβ ββηυβ, < βπΐ ροριιΐιιβ υΐ 8&ο6ηΙθ8 : » 
ιιΙηίΙ 8ΐς•ί<ΐ6ΐη ί«ΐ6Γ ρορυΙαιη 61 ββοβΓίϊοΐβιη άίβΐκ• 
Ιμι. Αίςυβ Ιιοο βδΐ ίοηαβββ, < βΙοΗΜ βΟΓοηι ία 
ι^η•ηΐηί.ιπι ροηαιη. > μάλιστα διεσπουδαχοτες. Ίχανδς γάρ δ τοιούτος άναοώσαι λαούς χαι βεψ προσχεχρουχότας , χα\ νόμον 
ήδιχηχότας. Άλλ* οΐ πρδς τούτο παρειλημμένοι, φησί, συγχατώλισθον τοις Αλλοις. Ταύτητοι διχαίως αργήσει 
τά Ιερά, πεπαύσεται το Ιερόν χα\ τίμιον γένος• < Έσται δ λα6ς ώς Ιερεύς• » χείσεται γάρ ούδεν Ιτι τ6 
μετάξι» λαοΰ τε χα\ Ιερέως. Κα\ τοΰτο ήν άρα τδ, € Τήν δόξαν αυτών είς άτι μίαν. > 

ΚαΙ φάγοτται % χαϊ ού μ)\ έμπΛησθώσν έχόρ- β Υκκβ. 10. Ει (οηιεάβηΐ, α ηοη ιιηρΜηηΐντ ; [οτ~ 
νενσατ, καΧ ού μή κανβνθντθωσϊτ. ηΐϋαΐί *«»ί, β< ηοη άϊή^ηίΗΤ. 

ΜΑ'. 'Οδους μεν, ώς έοιχε, τάς έν 2ργοις πορείας χυ. ν*ΐ38 ςυί(Ιβτη, ιιΐ ηρρ»ΓβΙ,ίη€βδ8υβιΐ>ορβΗ6ϋβ λέ-^ει * διαβούλια δε αύ , τά Ιχ λογισμών άτοπων 
-πταίσματα. Επειδή τοίνυν, φησ\ , πεπδρευται μεν 
ούχ δρθώς, τής ευθείας έχνενευχώς, χα\ άπάσης 
ώιπερ άνοσιότητος έλάσας τρίβον, Ιβουλεύσατο δε τά 
-πάντων αίσχιστά τε χα\ εχτοπώτατα, τον μεν των 
δλων άτιμάσας θεον, άποχλίνας δέ χα\ αύτδς είς τδ 
λατρεύειν είδώλοις, « Έχδιχήσω έπ' αύτδν, ι τουτ- 
έστι, τήν τοίς πλημμελήμασιν Ισοστάθμως Ιχουσαν 
έποίσω δίχην. "Οτι δέ τοίς άποφοιτώσι της είς βεδν 
αγάπης το έν παντ\ γενέσθαι χαχφ πάντη τε χα\ 
πάντως συμβήσεται, πώς Ιστιν άμφιβαλείν; οδτε γάρ ηοπ)Ιη*ΐ; οοηβίϋ» νβρο βχ Γ,ο&ΙηιΐίοηίΙ)<ΐ8 ΙηΛβ€6ηϋ• 
1>08 ιΙβΗοΐΛ. Οιιοηι&ηι Ι(ρΙιΐΓ, Ίη^αΚ, ρΓβτβ ίιιο688Η, 

61 81 Γβ€ΐΟ ίΐ»ΙΙ6Γ6 θβΠβχίΐ, 61 ρΓ0ρ6010(ΙαΠΙ ΟΠίΠΙ 86- 

ηιίΐ* ίιηρίβοιίβ απιΐΜΐΙίΐνίι, οπιηίυιτι 73 ΐϋΓρ»9*ίιη* 

64 8 Γ81Ι0Ι16 8ΐίβηΊ88Πη3 8ρυά 86 Βΐ^ΙΙοίΐ, «ΙϋΙΙΙΥβΓβΟ- 

ταπι Οβυιη οοηΐβιηρβίΐ, 61 ίρββ ςυοςοβ ε«Ι ββΓνίβη- 
ϋιιπι 1(Ιο1ί8 όβεϋπΑτίΐ, ι υ1α8€8Γ βυρ6Γ ίρεαηα» » 
1ιθ€ 681, ροΒοβπι βΰβίοτίοοβ ΡββροικΙβηΐβιη Γβροβοαιη. 
ΟβεοΓβηΐβδ &αΐ6ηι Οβ! οηΑΓΗΑΐβπι οιηηίΙ>υδ ιβλϋβ 
οαιηίηιοίϋβ οίΓουηΐΥβιιίη, οιιΙΗ ρ1»ηβ άαϋίοη 681. 
Νβο «ηίιη ρβοί» βΐ ίηαιίρίΐα ρΓο§Γβ<Ιί6ΐιΐΓ νίβ, ΙΜ€ 
ΜρίβηΙβΓ ςαιϋςο&ιη 00{[ίΐ8ηίι, ηαί όίτίη«η 8«|Η6ΐι- όρθήν τβ χα\ άμώμητον διελάσει τρίβον, οΟτ' άν σοφά 

βουλεύσαιτδ ποτέ, τήν θείαν ούχ έχων επικουρούσαν £ ι*,^ νΐΓϋιΙβηΗ]α6 ορίΐαΐαίιίοβη ηοη 1ΐΛ6ϋ6ΓΪ1. 

αύτψ σοφία ν τε χα\ δύναμιν. 

ΚαΧ φάγοτται* χαϊ ού μ*ι έμχΛτισθώσιγ • έχόρ- 
τβνσατ χαϊ ού μή χαζενθννβώσιτ. 

ΜΒ\ Τετήρηχε πάλιν τοίς έξ αίματος Ισραήλ 
τ6 χατάλειμμα. "Οτι γάρ ούχ είσάπαν οίχήσεται 
τοϊς Ιερευσι το χρήμα, διατρανοΙ λέγων , δτι ι Φά- 
γονται μέν, πλην ού μή έμπλησθώσιν. » ΕΓτε γάρ τάς 
αρχαίας εκείνος του Ισραήλ μεταναστάσεις χα\ 
αιχμαλωσίας έννοήσειέ τις, είτε τήν έπ\ Χριστφ διά 
της των 'Ρωμαίων χειρός της Ιουδαίας έρήμωσιν. Ει οονι&άίηΐ, α ηοη %ηιψΙοο*ηΐητ; (οτηκαΐι *««/, 
€ί ηοη ά\τ%9€ηΐΗΤ+ 
ΧΙΛΙ. Αίΐοαο μΗ<|«μι8 1$Ρ3^ίΐί8 Γ686ΓΥ8νΗ. Νοη 

βηίιη Ιΐηί?6Γ86 60ΙΠ 8ίΜ^Γ<1θΐΊ6ϋ8 ρβΓίΐϋΓΟβ (ίβΟίΛΜΐ, 

€υιη όΐ6ΐΐ, ι <*ηΐ6(1βηΙ ςυΐ(ΐ6πι, 8β<1 ηοη 83ΐυΓ8ΐ>υη- 

1»Γ. > 8ΐΥ6βΐΓΐΠ) Υ616Γ68 ίΠθβ Ι8Γ^61Ϊ8 ΐΓ8Ι^ηΐίβΓ8ϋθ- 

ιΐ68 βέ ο*ριίνίΙ»ΐ*8, 8ίνβ ρΓορΙ^Γ 0ηπ8ΐυιη ρ6Γ Αο• 
η»ιΐλ)δ Ινάχκ ιΐΐβίαλα ναβΟιιία» (μιίερίΗΐη Γβ€θβί• 
161, ηι Γ6ΐπ|υϋ8 Ιβπιβίτπι Ιρβϋΐιι, <* €»ΗΜΐη & Ιβ§6 • Νμιιι. χιχ, ί. Τ 1»βνίΙ. χιν, δ, 4. 1)7 3. €ΥΗΗΧΙ ΛΙΕΧΑΜΚΙΜ ΑΕΏ11ΕΡ. 4« 

ρΓΦεΦη'μΙΐηο α4&«€ ςθΒ•6ΠΤ»ΐαπι οηίιηούνοηβΙ. Δ&- Α 4ν λειψανοις εορήσει τετηρημένον αυτόν τε τφν Ίσ- Αιοΐί» οηίπι Ιιιαο ροΓ 5»Ιιιι«ηιΐ3*Γ 61 ΤΗβ(1*ΐρηο1»- 
9»γ *<1 Αββγιίοο «ι ΜοΑοο, ηί^ϋθπαιοαβ βιίαοί ην- 
ω«Γ0, οι ρβυοίεείιηί, «ι βι ΙβΓ&^Ιϋίβ ΓοΗείί, Ιφίΐιιηα 
ε^οπίοΐίΐίυ* οββΓοΙϋΐηΐ, «φνϋβ, «ι φι» »4 «οηιιαι 
6Γ»ηΐ €09 ΙιοοοτοιΗβ•, οι ο οαηοαβιίο Ιιααά ρβοίΐηβ 
πίοβϋοοίβε. Εο<Ιβηι ηο4ο 6* ιη ροβίκηο υοέΐο, «οϋ 
Αυ£ΐΐ£ΐο ΟχβΟΓβ, ίηςιιοιη, ρορυΚοΓιοιιίυυβ (Μοηηοΐ* 
Ιρβοηκη ρΓονίηοΐβ οιΐ οιηβοιη υοιΗιμ», βοα πηηνΙΙ 
οηβυΐιιπι, ρβΓςυβ οιηηβδ Γφοηβε οι ικϋββ (ϋεροτιί 
ουιιΐ •. ΝίΚΙοαιίηυβ ιηοϋίοοηίΟΓ *Μμλ οοηοΐυιη, οι 
οοΐβϋΐυσι β 6 «Μ3 νβηοΜίιΐοβ, φι» ροΐοηηΐ οβοτο- 
ΙμιιΙ, οΙ οΐίοω Ιιιαι, φΐαηαυαιη «οοΐίΐίβ νοιοηιιο β*- 
€ΓίΔοίθΓυηφ ΟΛΓβοϊοηϋβ, ηοΓβαι ιβΐιιβι Γοΐίηβϋαηΐ. 
ΑηιίοΒ* ςπιρρο ίποζοίγνη*, μογιΑ^γο 4β «Μ6Γ0 ραήλ, χα\ τήν κατά νόμον λατρείαν• ΆνοκςμισΘέν- 
των γΑρ τδ τηνιχά&ε διά η του ΣαλμανηοΑρ χαΛ 
του βεγλαφαλασάρ είς Άσσυρβους κα\ Μήδους, ου- 
δέν ήττον οΙ βραχι^ χαΐ όλιγοστώ χαΐ περιλελειμ- 
μένοι των έξ Ισραήλ, χροσήγσν τοίς ίερεΰσι τ Α νε- 
νομισμένα, τοϊς χατΑ χείρα τιμώντες * χαέ ουκ Ιξω 
των έν Ιθοι γινόμενοι παντελώς. Κατά τον Γσσν 6έ 
τρόπον χα\ έν τψ λοίσθψ πολέμφ, τψ έπ\ Καίσαρος 
Αυγούστου, φημ\» κατασηωθείσης αΟτοϊς τής χώρας, 
έσχορχίσθησαν μεν εις πάντα Ανεμον, χαΐ έν πάση 
χώρα τε κα\ πάλει. Πλην έτι μετρίως *Α Ιερ&ν χαΐ 
Απόλεχτον τιμώντες γένος, προσήγον τα χατΑ δυνα- 
μιν. Κ,αΙ εΙσ\ν έν τούτοις Ιτι, καίτοι τών παλαιών θυ- 
σιών Ανατετραμμένο»ν. -Εξω γΑρ τής Ιερουσαλήμ ιιβίοβ ογοΙ. β ϋοπιούοαΐ Ι£!||ιγ, ΙιιφιίΙ, οι ηοη Ιη- Β γεγονόσι τ& 6ύειν Ιτι παρΑνομον. ι ΦΑγονται τοίνυν, ρΙβίΜίηΐιΐΓ, ι Ιιοο ο*Ι ρ*ικ&, οι νίχ «εοίρίβηΐ ο* αυηβ 
»α &οΐίβΐοΐβιη Ιι^Μϋ ΜΐΙΒοϋιηΙ. ΟαοβίΐίΓ ηϋιίΐοηΐιιμο 
Κι& νοΓίιίβ *ηΐί<ι«ι ΙιοιιοτΙ^ ΙΗοτυιη οιιϋνοΓβίο, ρηβ- 
ΐ€Η(8Β<]υβ ΜΟΜΠίλϋβ ΛΐϋίοιΑο* € Ουοηίοιη ίοσηκαιί 
β«ηι, (ηςυίι, ι>οο <ϋτί|οηΐΐΗτ Ρ ι ΙαιροββΙΜίβ β«Ιηι 
οοΐ, ιϋ 4ίχί, Οουη ϋ^οοΓοηίαο (Ιίοο οηυη βρίήΙυ&Ιίο φησ\, κβΐ ου μή εμπλησβώσι, > τουτέστιν, ολίγα λή- 
ψονται χα\ μόλις, χα\ 6σσ πρίς κόρον ούχ ΙξαρχεΙ. 
Καταδεικνύει & ού&ν ήττον χαΐ τρΰτο της Αρχαίας 
αύτφν τιμής τήν κα^αίρεαιν, κα) τής προλ^βούσης 
ευθυμίας τήν Αποβολήν, ι Εηει^ή ^πορνεΟκασ», 
φησίν, φ μή κατβυθυνθώβιν, » Άμήχανον γΑρ• ώς Γοπιίοιαΐο βΐ 0θαιίοο οι η εί6ί υ«1ι) »ιιΙ *ά βοϋοΐο- - Μν, τους Αποφοιτώντας #εοΟ (τοΰτο γάρ, οΐμαι, Κηώ υοηβ «υρροϋιΐοΐο Ηο1)0γο; μι ι β οαιίίβ, οΙιΙοοαροΓ 
οΐίπιοοίο οοοψοΠλΓβ; •ιη ίβ οοαβϋίίε, τοϋα 3θύο- 
ιιϊΙμιο 4\γ\%\ ρθβ*ε. Οοοο οηΐιη οιπηίοη (κμιογμι 
ηοβίΓοηιιη εοη&ΟΓνλίοΓ οι ιηοοϋβ ποοΙπβ |ΐιΙ>οπιο- 
€υΙαιη β$1. Ι». έιΑ τΛ της νοητής πορνείας δνομΑ τβ κα\ χρήμα) , ή 
είς κόρον Ιχειν τήν τών αγαθών χορηγίαν, ήγουν 6ν• 
νασθαι τάς (ξ ουρανών χα\ Ανοίων συγχομ(ζοσθαι 
τροφάς, ή Ιν βοολσίς, ή έν ^ράγμασι κατευθννβ*4αι. 
βε^ς γΑρ Ισσιν ό παν^ς ήμ^ν Αγαθόν &οτήρ, χα\ 
τής ο^σης έν ήμίν διανοίας τ6 ϋηοαλιον• 
74 Υββο. 11. (Ιηα ΟοηιιηΗΐη 4ετ</ίναβηι«|, ηΐ ~ Α<όη *4τ Κύριο* έγχατ(Μ*οτ, τ*ν φ\)Μ^ 

.,~ιι—• ι — 1—1 -. _. — .. -.λ , ΐφρηίΑτ. χ#1 Λνοτ, χαΐ μέΟννμα έΗ£*το %αρ- 

δ(* Μου μου. 

Β1Γ.ΤΑ; αιτίας ένθαοε φησ\,τοΰ μήτε τροπής έμπί- 
πλασθαι, μήτε μήν Ιτ% χατευθ^νεσθαι τους Ιερουρ- 
γούς. Έιυεισή γΑρ Απφχοντο, φησ\, χα\ αυτοί τοΰ 
Κυρ(ου, χα\ συναχύλισθον τοίς ιναιβενομόνοις οί 
πανίευταλ• τοϊς ύ«ο χείρα χαΐ έξουσίαν οΙ χαβηγεί- 
σθαι λαχόντες, ταύτητοι θικα(ως ύπ6 θ«{αν ίσοντοι 
μήνισιν, χα\ ίίχας όφέξουσι τών Αχαταλήχτοις Ιι- 
επταισμανων. ι Τετηρήχασ» γΑρ «ορνείαν, # τουτ- 
έστι, σώζεσθαι παρεσχούασαν τοΖς ΰπί> Χ*ίρ* *ΐ ν 
πλανησιν, καίτοι μάλλον αυτήν έχ μέσου δια££(πτειν 
χα\ Αφαν£ειν όφεΟοντες. Διδασκάλων γΑρ νήψις, 
τλ λαούς Αοιχουν έκ μέσου ποιεΖσθαι διΑ σπουδής, €\αΐοά%ηηΐ [οτηΐΰαΐίοηιηι, $ι ιμιηιμ, βΐ οαοα* 
*Μλτ* ροΐαί, *ν*4ρίΐ *οτ ρορηίί οιεί. 

ΧΙΛΗ. Ηίοβχροηίΐ οουοοε, φιογο ηοςοο «Ηιηοοίο 
ΓβρΙββηΐυΓ ΒΑθ6Γο*ριοβ, πβςυβ οιηρίίυο ΦηβοοίιΐΓ. 
ΟϋοηΊοαι βιιίιη οι ίρβ| ο Οοηιίιιο ιϋοοοβεβηιηΙ, ίη- 
ΐ|ΐιϊΐ, οι πιοα/ιοΐΗ όνοι φβοΐρϋΐίο, «οηι βυΐχΐίιίβ ρϋΒ08 
ιμιοβ ροΐββίοβ, βι αυί οϋοηιηι ϋιιοββ βηοΐ ρηΜΐρίΐοο 
ίυοηιηΐ, Ι(ΐ€ΐΓ€θ <ϋνί»οιρ ϊγοβι {υβίο βιιυίϋΜηΙ, οι 
<\ν* Β\Ώβ βηο ροοεονοτυπί, οοτυιη ρΟΒΗΜ 0Ο$ΑίΜ- 
1>υηΐ. β ΟιοΐοόΊοηιιιΐ βηίιη Γογηϊ6&ιημ6πι, » Ηοοοβΐ, 
βΰΌίβΓϋηΐ, υ| φΐίϋιιο ρηΒβίαηΐ, ίη ογγογο αιοηθτβηΐ; 
αιηοΐΜ ροιίαβ οααι ο^'ί^Ά οι οκιογβϊμβγο ϋολι•- 
Ι)βι»Ι. ΜοβίϋΓοηιι• οηΐιη ν^ίίβηιία οοΐ, εΐοαϊοοβ β 
ιΐ)6(1ίο ΚΜονοτβ ϋυοϋ ροροΐο βοβοί, οΙ <|υ<κΙ Οοαβ 
«Κι, βίοβ πϊογο ΐοΙΙβΓβ. ΰοοα &ί Ιοοογο βΙΛΟΓΓβηΐββ, Ι) χα\ τφ ^εφ στυγητον Αμελλητί χαταστρέφειν. Ει £έ Βλοοοτβ ιριοάοιηΐϊΐοϋρ, οι κϋηοη οροη οπυηο ροτ- 
ηίιίαηΐ, ίηο οοιιίτο ροΐίιιβ εοοβπηοΒΐ, Ιαηο 61 
ηιοιι* βοηιαι ςυί «ΓυόίαηΐυΓ, ι&ηςοοπι τίουιη βι ίη- 
οΪΗΤιοιηοιιΐυη οπηηοο §»κίρί6ΐ.Ι)ΐΜΐ6 οηίαι, οια <|«ο- 
πημΙο τ'ισϋοΙ>ιΐΒΐ (ΙίβαροΓι, ηιβηϋεςιιβ 0€«1ιιιη *ά 

νβΓ6 61 ΠΟίβΠΙ 1)60111 «Ρ6ΓΙ6ΙΙΙ, »| 600 ρ«άθ§0{ί 61 

Γοο^υοΙοΗίβΗΐ άοείΟΓβε οΑΙιιμ ιά οττογοβι οοιτουο- 
Γ«ηΙ? ΕΙ Ιιοο 6βΐ, η! ΓαΙΙοτ, ^οο<1 οροά οΐίαηι ρι*- 
ρΐιβίβω ΐ6(ίηΗΐβ : ι δοοβτάοΐοο ηοη όίιβΓαηΐ : 111>ί 
Όβΐ ΟοπΗηηο? οι ςοί «(ΙΐΜεΓΟυοια 1«§ί ηο», ηοη ατο- 
ιΐίάβηιηΐ Ιη ίηο, 61 ροοίοηο ΙαορΙβ οοοταοί ίο ηο, 
οι ρτορΙκί» ρΓορο^ο^οηΐ ΒοαΙ • ; ι .61 ιυηιιη : θή τούτο Βρφ* ούχ Ανεχόμενοι, μένειν ώοιηρ χα\ 
σώζεσθαι της πλανήσεως Ιργα συγχωρουσιν αυτοί, 
μΑλλον δέ χαΐ συνιστώσιν έχ τών εναντίων, τΑ τηνι- 
χαΑε σή πάντως οίνον ώσπερ τι χα\ μέθυσμα χαΐ 6 
τών παιβαγωγουμένων είσοέξεται νοος * Πόθεν γαρ, 
ή πώς Αν Ισχον νήφειν οι μαθηταΐ, χαΐ €ιανοιγνΰναι 
θύναοθαι τής θιανοίας τον όφθαλμσν πρ^ς τον Αλη- 
θώς χαΐ φύσει •εί>ν, είπερ αυτούς οΙ παιδαγωγοί, 
χαΐτών συμφερόντων εΙσηγητα\ χαΐ προσεμπαιδεύοϋ 
σιν έτι προς τά πλανΑΌθαι δείν ; ΧαΙ τούτο, οΐμαι, 
έστ\ τ6 δι* έτερου προφήτου σαφώς είρημένον* ι (Μ 
Ιερείς ούχ *ΐπαν• Που ίστι Κοριός ; Κα\ ο! άντεχόμε- • Ζ^ςΗ. ιι, θ. * ^γ. η, 8. ι» εΟΜΜΕΝΤΑΚίυδ ΙΝ 03ΕΑΜ ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ. 150 νοί το3 νδμου μσ» οδχ ήπίσταντδμι. Κα\ οι ποιμένες Α « ΡΙΗΙ ιηβί, βΐ 0Τ66 (η6*β ηοη 8πη!, ηοη ΜΙ Ιθ6«8 
ασέβησαν είς έμε 1 • χαΐ οΐ προφητ» προεφήτευον τ$ ΙβηΙοΓϋ ιηβί, Ιοαιβ ρβΙΗιιΐη ι*1631όπι; φΐϊβ ρ88ΐ0Τ6» 
Βάαλ. ι Κα\ πάλιν ι (Μ υίόί μου χαΐ τά πρδβατά βίαΐΐβ β^βηιηί, 61 Οοιηίηοιη ηοη βχςυίβίβηιηΐ. Ργο- 
μου οδκ είσ\ν η οδχ ίστι τδπος της σκηνζς μου, τόπος ρΐβΓίιούηοιιπΙΙβΙΙβχΜοιηηΐΒ^χ^Κΐ^ρβΓβίβυηΐ 1 *. » 
τών δε^εών {«Λ. "Οτι ποιμένες ήφρονεύσάντο, καΐ τδν Κύριον ούχ έξείήτΥΐσαν» Λιά τοϋτο ούχ Ινοησβ 
πά"σά ή νομή, *α\ δββσχορπίσθησαν, * Υ*• σνρ6όΑοις• έχιφώτωτ, χαΐ β> φάβδας αύ- 
τωτ άχήγγεΛΑοταύτφ. 

ΜΑ*. Τίνα τ|>όπσν «ατάλελοίπασι μεν τον Κύριον, 
τετηρήκασι % τήν πόρνε ίαν, χαθίστησιν εναργές. 
Χυνθελητήν γάρ τοϊς πλανωμένοις αποβαίνει τον π*ι- 
£ευτήν • χα\ ους ζν είχδς, μάλλον δε ήδη χαι άναγχαΤον 
τοΤς θείσις Ιπέσδαι νομοτς, χα\ άποχομίζείν είς τούτο 
τους ύπεζευγ μένους, τούτους, ως Ιφ^ν, τά της πλάνης β 
τΛηρουντβς εγχλήματα δείχνυσιν έναργως. Ίβεσαν 
μΛν γάρ πρδς αυτούς τίνες, μανβάνειν εθελοντές, 
φηβ\ν,ήτοι τά έούμίνα τυχόν, ήγουν τά καδ' εαυτούς, 
χα\ εν οίς αν εϊεν Χαιρο?ς> ή πράγμασιν. 01 δε τους 
προσιοντας αοτοίς ούχέτι πάρα βιοΟ τα τοιάδε βου- 
λβσβαι ζητείνδυσσεβοΰντες άνέπειδον, αλλ* έν συμβο- 
λές έπηρωτων* τουτοστι* δια σημείων τινών χα\ 
«πιτηρήσεωνπαρά των ακαθάρτων πνευμάτων μαν- 
•άνειν ιζήτουν. Καθάπερ άμέλει χα\ Βαλαάμ χατα- 
μ*ντεύεα6α( τκ*α τ&ν ίξ Ισραήλ Ιπεχείρει • τούτο 
γάρ ιχέλευε δρφν Βαλάχ υΐδς Βεώρ> Ό δ*, ι ΒοΙησον 
μοι, ι φησίν, ι &δε επτά βωμούς, χα\ σφάξον μοι 
επτά μάσ/ους, χα\ επτά κριούς, χαΙ πορίύσομαι 
πατέναντι των οιωνών. » "Η γαρ τους καρπούς τους 
Ιχ των θυσιών άναθρώσχοντας κατά σκέπτονται, Ο 
5πη τε χα\ δπως, ύψσΰ τε κα\ άνω διάττοοσιν * ή τους 
Ιν ήπατι σφαδασμοίς περιαβρσυσιν οΕ δείλαιοι• 
ήγουν τάς εξ οιωνών περιεργάζονται πτήσετς. ΟΙω- 
νοσκοπίοα δε, χαΐ μαντική, χα\ τοιάδε των χαχων 
τ% ε(ς λήξιν ήχούσης δυσσεβείας εγκλήματα, χα\ έν 
τοίς χατωτάτοις τής είδωλολατρε^ας Ιρχονται μυχοϊς. 
• Κ«1 «ν {5ά6δοις αυτών άπήγγελλον αύτφ. ι Άφιχο- 
μένοις, φησ\, πρδς αοτους τοί; έξ Ισραήλ, χαίτι των 
Β{«τν ^ιειδέναι σπουδάζουσιν, ουχί μόνον έν συμβό- 
λοις, άλλα χα\ έν ^ά^οις αυτών άπήγγελλον αύτοίς. 
Τρόπος βε ούτος άπατης έτερος, ^αβδομαντεία *ί6 
χρήμα, χα\ εΟρεμά που τάχα της ΧαλδαΙων περιερ- 
χ£ας. Κατεμαντεύετο γαρ οδτως της Ιερουσαλήμ 
Ναβσυχοδονόσορ, χαθά χα\ 6 θεσπέσιος προφήτης 
Φηστν Ίφχςήλ. ΔοΟ γάρ ίστάντος ράβδους, εΐτά 
τίνα των άπο^ήτων αΰτοϊς χατεπφδοντες, χαταχλΝ 
τ^σθαι παρτσχεόα(οντα?ς των δαιμονίων ΙνεργεΙαις. 
Κ«\ πιπτοόσας έπετήρονν δποι φέροιντο πάλιν, πό- 
τ^ρον βύθο ή άνόπιν, ε4ς δεξι6ν ή είς ευωνυμον. 
ΟΟτω τε λοιπόν το δοκούν τοΙς προσιουση άπήγγελλον. 
Τουτδ σσττ το , « Έν ^άβδοις άπήγγελλον.» Πάνδει- 
νον οίν αληθώς, ότι των άλλων ο! παιδαγωγοί, χα\ 
προς τ6 τψ βεφ φίλον άποκομίζειν οίοί τε» χα\ πλα- 
νΑσθαι παρεσχεόαζον, χα\ % φησίν δ προφήτης, 
ι^Μανίαν έν οίχφ Κνρ<οο χατίπη^άν» » Μανίαν γάρ 
φησι τήν ψευδομαντείαν. Υποκρίνονται γάρ οΐ τοα>υ- 
τοιδρ^νείωθότες, μηδέ εΐδέναι λοιπόν, δποιπέρ είσι» Υχ»&. 12. Ιη «ρχίο/ίι ηΟ*ηο§α*αηΐ 9 $1 ίη Φςϊ$ 
$*ί$ αηηηηιίαΙ>αηΙ $1 

Χ Ι, IV. ΟυόΐΛΐη ιησϋο ΟοΑίηΰΟ) Γ^ΙίήϋβπηΙ, Γοτ- 
ηίΓαιΙοηβιη αυιοιη εοβΙοίίβΓίη!, ηιβηίΓβΗβ όδΐίΐκΐϋ. 
Ιηβΐίΐυίοι^τη βηίιπ ϋΐΐιη ββϊΐσοιίδ οοηδρι>3βββ όοσβι. 
Εί φΐοε <:οηκηΐ9ΐιοοιη, νβΐ ροΐίιιβ ιι6οβ8β»Γίαηι βπ»ΐ 

4ίνίη08 (6^69 5β<|υί ? βΐ 60 &αΙ)]6<!ΐ08 2(ϊ(ίΗ0βΓβ, Ηθ8, 

η( (Κχ!, $β(ίυ«Μθηί$ ρί3θυ)α οοττϊΐηίΙΙβΓβ ρ1*πυπι (η* 
ίίι. !βΓ3ηΐ βη?Π) νρηΛ ΡΟδ ςοΜβηι, Ιηςιιίι, βνβηΐυΓχ 
Γοηαδδβ, 75 Λυ1 5 ^ί ^Ινη τοίβηΐββ ^ο^ηο^βτο, οι 
Ιη ςιΐφ τοηροΓ»* αυι γβγοπ) ίΐίίπηι (ΙβτοηίΓΟ ροβ- 
ββπΐ. III! νβΓΟ 3χ] 86 «(ΙβοηϋΙηιβ ηοη {λπι, ιιΙ 8 Οβο 
Ιιυ]ιΐϋνηο()ί βιςυΐΓβΓβηΐ, ίιηρίο *υΑύβΙ>»η1; $0(1 Ιη 
βνη)ΐΗ)Γΐ8 !ηΐβ^Γ0^1)8ηΐ, Ηοο 691, ρβΓ «ί^ηβ ο,ο»3<Ι&ιη 
61 ο&β6ΐν*ιΙοη€$ »η ίιηριιΗβ βρίτίΐίουβ όί8ύ6Γ6 οοη»- 
1)8ηΐιΐΓ; βί6ΐΐ( 61 Βϋΐ.ιβίη 0!»<ιηλη(!ο βΦτβίδβη) ΙβγμΙ 
ν»(!οΙηΙηιη ιβηίοοαΐ; ίϋ οϊιΐιη ίβ^βι-β ΒβΙ^ο ίΐΐιαβ 
ΒθΟΓ )1ΐ1)6ΰ8ΐ, < ΕΧδίΓϋβ, Ιή^βϋ, ιτϊΙΜ Ιιίο ββρίβπι 
>τ«8, 61 ΜΜΗΜ& ΐηίηί εερίοπι νΐιυϊοβ, 61 εορίβπι βπβ- 
Ι6ϋ, 61 <*ρΐ»Ι>ο Μΐ^ιΐΓίοιη *•. » Α«1 οηΐηι ίΓη^ββ β 

ΛΟΓίβ Γ06Ι8 βΧδίΚβηΙββ €0Ι>8ί(ίβΓίΙ)λ^, (|Π0 61 ^00- 

ηοάϋ ρΓΟβίϋΓΟηί; μι ρ8ΐρΙιοϋοη68 }οεΙηοΗ8 ερβ- 
6υΐ8ΐΜΐηΐκΓ ιηΙβοΗ ; »αΐ 66ΤΕ6 νβΗπββ »νίυιη 6ηηοε« 
οο86ΐτναοληΐ. ΑυβρΙά* ροττο, Η <Γινίη»Ιοπ8, 61 &»- 
]ιΐ806πΐ0(Ιί ιηίΐα, οπηοίπι ΐΓηρΙοίαΠβ βοηΐ, β! βχ Ιη- 
(Ιαιίβ ίόοΐοΐλΐη* νίβΦβΗΙιυε ρτοιηΐΛίηΐ. ι Ει Ιη 
νΐΓ£ΐ8 βυίδ &ηη»ιιΐ!»ΐΜΐιιΙ οΙ• • Υβηίβηΐί&αβ &4 ββ 

ΙβΤΜίΙΐΙβ, ίη^βΙΙ, Λ βΓ^Ιΐίά 811&ΓΑΠ1 Γ6ΓΙΗΒ 1)0886 

ΜνοΌηϋοοβ, ηοη ιη©*) ίη βτιηΜΐ•, βοιΙ 6ΐί«η Ιη 
▼ϊγ^Ιβ Ίρβοηιηι βηηυηΐΙ»οιηι βίβ. ΕεΙ Ιιίε «ΙΐβΓ Ιλϋ•- 
ο'μρ ιηοίΐπβ, ιΐΐνίηαιϊο ρβΓ νϊΓ^αβ, βΐ ίηνβηΐιιιη, η! 
ίϋΙΙοΓ, 01>&1<1»ί€36 αιηοδίι&Γιβ. 8ίο οη'ιηι οοηίΓ* Ιβ• 
?Η8Αΐοηι 4ινΊ«Αΐ>8ΐ ΝλοοοΙιοιΙοβοΒοτ **, 8Ϊ6ΙΙΙ 61 <ϋνί• 
χυ8 ρΓορΗβια ΕχβοΙιίβΙ ΙβΜ^ΙαΓ. Ουβδ οηίηι νίΓ*;** 
8ΐ•ιιΐ€ηΐ68, (Ιβίικίβ χΓΟΒηίβ ςηΜΝΗκ^ιη νβτ&ίβ 600 
ΙΜΟΟΙ8Β168» III 8^6ηΐ6 <ΚαΜο ρτο€ί(ΙβΡ6ηΐ, 61 ΟΗ 
06X168 ΓΟΤΘΙΚΟ οΐΜΟΤΥΑΒΟϋ^ υίΓοηο ρ^Γ8οη Μ Γβ- 
Ιτογμιιβ, ίη οΌχίΓηηι •η ίη «ίηΐ8ΐη>η ίβΓΓβηΐβτ 5ίβ 
46ΐη€6ρ8 ςαοά ίίΐίβ ρΗιύβοαΐ «οοοϋοιιΐίΐιββ ηιιηΐΐα- 
Ιιαηΐ. Ηοο βΊ6Ι νυΐΐ, φκκΐ ηϋ, « ίη νίΓ^Ιβ αηηοηΐι»- 
]>*&!• > ΥβΓ© ίβίιοΓ ίηβί^ηιββΙαΗΐηι» ψ&ά λΚοταηι 
■Μ^ίβϋΊ» β! ςυί 84 Οοηιη €3θΐβΓ08 εχΙϋικοΓβ ροΐ6Γ8ηΐ, 
6ΐΐ8η αΙπίιΐΦβίΝΐηΐ» 61 η ι «41 ρτο|Ίΐ6ΐ» : ε Ιμμϊααι 
ίη 4οβμ> Οοί οοηβχοτιιηΐ **. >• Ιηβ&ηΊιω οηίβι 6η6»- 
Ιιΐηηι ?8ΐίάα1υη •ρρβϋηΐ• ΒίπιυίηηΙ βηίηα ςηί ίϋί» 
4οβ* σροΓβηα, η60 εοίΓβ 86 8ηρ1ίιΐ8 »ηί βίβΐ. Ιηβοηπ-6 

Οηίηΐ 608 61 αΊνίοΟ ίηΓΟΓβ ρ6Γ€ί408» 04 άβββ ρΙβΟΟΟ 

ςαίόηβι ο'»6ΐίι»1)8ΐΗ. ΙβΒοηοβΒΐ φΐίρρ« εοόικωηιπ» 
οογ ιαΗηιιη(1οτνιη βρίήΐιιΐΜη νοίοΙ (ΙοοιΙαΙϋηαι <|«(κΙ* 

<ΐ8ηΐ 9 61 8ρ6ΐηη08ΟΙ 6886* " ί6Γ. ν, 20, 21. 11 Νυαι. χχιιι, 1. " Ε?οο1ι. «ι,, ρ88$ίηι. " Οββο ιι, 9 ί» δ. ΟΥΒΟΛΛ ΛΙΕΧλΝϋΑΙΝΙ ΑΠΟΗΙΕΡ. 13^ *Μεώ«αΟ«ι γάρ βάτους, χα\ ένθουσιφν Εφασκόν τίνες, ώς θείου πεπληρωμένους. Ου γάρ {δεσαν ακαθάρτων 
οτι των πνευμάτων οίκος ωσπερ τις καΐ σπήλαιον ή των πλανωμένων εστί καρδία. 
Υεκ3. 13. 8ρ\ήΐα(οτηίΰαΙΐϋη'ι$ κάηςϋ *«*Ι««Ι [ατ- Α, Πνεύματι χορτβίας έχΛανήθησατ, καϊ έζεχόρ- ηίϋαΐί $ηηί α Οβο Ίρ$οτηηι. 8ιιρ6Γ νβπίιβι ηιοαϋναη 
ΜοτιβοαΙ^ηί, 76 *' ***?** °°Η** ίηχτηοΐαΰαηΐ νιϊΐετ 
φΐΐέιτιιιιι, €ί ρορν/κηι, Ηα^οτβηι Μηώτοιαηι, ηιιια 6ο- 
ηηη% ηΜ^ΓαοπΙπτη. 

ΧΙιΥ. Νοβ βίηβ ίηιραΗβ Λ βηϋ^ηΐβ βριηΐίηιι* I*- 
Π» ΟβΓί ρβΓβριοαβ άοοβί. Οοιη6 6ΐ6ηΙηι ^ηο$8€69β- 
Γίβ 61 »1> ίρβίδ ρΓοΠοΐδοιίϋΓ, βΐ οίΐιίΐ ΐϋΓρίββίιηΑΓαηι 
Γ6Γυιη ηοη οοιι&βοΐ&ηΐυΓ, ςυί βόπιιιι νοίυιιΐ&ΐί οο- 
ΙβιηρβΓ»Γβ (ΙβθΓθτβπιΐ)Ι. Ιικιιιίι βΓβο, € δβιίαοΐί δΐυιΐ 
βρίΓίΐα ΓοΓηίοαίίοηίδ, > βΐ α Οβο Ιοη^ί&βίιηβ ββρίΓαΐί 
δυηΐ, νοίιιρίαιίδ αιη&ιιΐβδ, 61 ίη υρβή1)υβ ϊϋοΙοΐΑΐΓΪοίβ 
εβι-ηίδ (ΙβιιιυΙοβικΙβΒ εοωηκχϋΐΑΐβιη α,υ&ηίαιϋβδ• $8- 
οπ Ου» υ3ηΐ βηίι», οοΐΐββ 61 ιηοηΐβδ οοηδοβικίβηΐβδ, 61 
ΙβΓΓβιιίδ οβΙ&ίΐα(ϋηϊΙ»υ$ ϋαειηοηββ βιιΙ) ιβηκιη ϋ<*ΐηι- τνχκΓατ αχό του θβού αύζώτ. % Εχ\ τάς κορνφάς 
ζώτ όρέωτ έθυσίαζρτ, καϊ έχϊ τους βουτοϋς 6θυον 
ύχοχάτω δρυός, καϊ Λεύκης, καΧ δέτδρον σν- 
σχιάζόττος, δη καΑ&τ σχέχη* 

ΜΕ\ "Οτι μή δίχα πνευμάτων των ακάθαρτων χαΐ 
πονηρών τα τοιάδε πράττεται, διδάσκει σαφώς• "Απαν 
γάρ είδος φαυλότητος, παρ* εκείνων εστί. Κα\ των 
αίσχίστων ούδεν άνεπιτήδευτον τοΣς τά αύτοΖς δο- 
κού ντα πληρούν ήρημένοις. < Πεπλάνηντβε » τβίννν, 
φησί, € πνεύματι πορνείας , ι κα\ ώς άποτάτ» 
γεγόνασι του βεοΰ. Φιλήδονοι τε υπάρχοντες, κα\ 
φιλοσαρκίας άφορμήν τα της ειδωλολατρίας ίργα 
ποιούμενοι. "ΕΘυον γάρ, βουνούς τε καϊ δρη καταλαμ- 
βάνοντες, κα\ γηΐνοις ύψωμασι το των δαιμονίων 80δ νβΰβΓαηΙβ». 06ίιΐ€ΐο 8ΓΪ8 βυυ <|υβΓ0ϋ, 61 μορυΙο Β χαμαι^ιφές θβραπεύοντες. Είτα βωμούς ύποχάτω 6«6' , ΐ8ΐί$,ορ6ΠΐΙ);ιηΙιιΐ', ηνίΒρΙιίδ, ΓοΓβίΐΑη οϋαιααΊγΑ- 
<1ίΙηΐ8 δβαιηάυαι Ωβΐηβηΐ* βκεοοηιαι, ΙιοιιοΓβοι ΐβ• 
ιαιο 82€Μΐηΐ6•. δοηϋυηΐ βηίπ) ϋίοπιαο ρο6ΐ» ρΓβΒοί- 
ριιί, 64 δΙίΓρββ, 61 Ιϊ^ηα 8οΐ8ή αο ίωραπ» ο'Φωοιιί- 
1>υ$, ςα» ίρ&ί& ηθβοίο ηυο ιηοάο ηγωρΙι« ηοηοίη^Γβ 
€0ηρΐ3€ΐιίΐ• Υίβιιοι ίβΐΙιΐΓ ϋϋδ, ίιιςυΐΐ, δβοΐΑπ υηι• 
1)Γ&8, 61 ίη νίΓϋηΐίδδίιηίδ βΑίιίουδ (Ιβΐίεϋδ βαβηκη, 
Ι«υιΙαηΙβ8(|ϋ6 ϋίοβΓβ, < ςυία ϋοηυοι υηι^ΓαεοΙϋαι. ι 
Ιί^ςυβ λΐηβηε νοίυρίαΐίδ ηοιι ρυΐβπίβδδβ 8Π)&αδ ΟβΙ. 
Τβειίιηοη'ιυηι ίβΓβΐ ΡαυΙαδ, ϋίοβηβ <]β ςιιί&υδ^οι, 
< 6886 νοίυρίβΐυιιι ΒΐηβίοΓβδ πια^ίε ςιΐ8ΐη ϋβΐ ιν . » 
Β«Ίΐΐί βΓβο (ΐ»ί ιικκΙο Ιυ^βηΐ ", υι άκιί δλίνϋΐοτ, 61 
{Μΐϋβ&ΐΙ» ίη 1«Κκ>ηοιιβ υΐίΐίϋαε δϋδριοίοιίίΐα ιη&^οο- 
ρ6Γβ αο <ϋΗ^6ηϋ8 681. 

Υεκ$* 14. ΡτορίίΤία (οττύοαίιαηίητ βΐία ναΐτω, 
€1 ίροηκε ν€$ΐτ(Β ιηχοΗαΠηίΗτ. Ει ηοη υηιΗώο $ιιρ*ΐ 
βΐία» ν€$1τα$ οα»η (οτιήοαίχ [αεήηΐ, $( ιιφβΓ $ρ*π$α$ 
ναΙτα$ % οιυη αάηίαταίω (νεήηι ; αΐιοκίαιη ιρεί €ημ 
ίΗίηιήΰΜΗ* βοΜίηίι^αιιΐΚΓ, Χ ααη ΐηϊιίαιη ίηαηο- 
Ιαΰαηΐ. 

ΧΙιΥΙ. ΟυίΛ βιιίιη, ίηςαίΐ, βχίπιΊυιη ςυίϋόαω νίίΐβ- 
Ιογ, 8υ1> 3γΙ)0γθ 61 υηιΚΝτίβ βιηοΙΙΙπ 3ΐφΙβ (ΙΐδδοΙνϊ,βΙ 
ΎΟΐυρίΜί <1υχΪ8ΐί8 ςοο<Ι ηιίη! ϋίβρίίοβΐ, βχδ60Γ3ϋϋ*;ιιι 
^ίϋβΗεβΐ ββ(Ι<ΐ€ΐίοη6πι 61 ίιηηιυιιϋίιί&ηι : ρΐΌρίβΓβ» 
ΙοΓηίο&ϋυοίυΓ 01ί« νββίΓΛ; βροηδ» 8υ1βιη, ήοο68ΐ, 
ΙΗίοΓΟίη υχοΓββ, ααυίιβρί» ρβτρβίΓϊΙιυΐΚ. Ει ου» 
Ιιβ*6 €οιιΐ^6ηη(, ςυίβεο&ιη βΐ β£0, ηβ€ νίδίΐ»1>ο. Υί- 
ϋ6ΐυί 88Π6 ρ6Γ Ιϊ330 οΐδίΐββ Μ\ϊ, 61 ίηοοπιιιιοϋβ οαρίί- δρυο; καΐ λεύκης έγείροντες, προσηγον σπονδάς, 
νύμφαις, τάχα που ταΐς άμαδρυάσι, κατά τους Ελ- 
λήνων μύθους, τιμάς αποπέμποντας . Φασ\ γάρ οΐ των 
Ελλήνων ποιητα\ καιλογάδες, καΐ φυτών, κα\ ξύλων 
έρ$ν τους ακάθαρτους δαίμονας, & νύμφας ώνόμαζον, 
κατάτδαύτοΐς ούκ οΐΓοπως δοκούν• Έδόκειτοίνυν αύ- 
τοίς άποδέχεσθαι,φησ\,τάς σκιάς, καΐ ύπδτο?;εύαν- 
θεστάτοίς θρύπτεσθαι δρυμοίς • έπαινεϊν τε κα\ λέ- 
γειν * «"Οτι καλδν σκέπη. » ΟΟκουν δ φιλήδονο;, ούκ αν 
γένοιτο καΐ φιλόθεος. Κα\ μαρτυρήσει λέγων 6 Παύ- 
λος περί τίνων, δτι φιλήδονοι μάλλον είσιν, ή φιλό- 
θεοι. Μακάριοι δή ου ν οΐ πενθουντες νυν, καθά φησιν 
6 Σωτήρ, κα\τδ τληπαθές είς πόνους τους επωφελείς 
£ τιμφν, δτι μάλιστα καΐ άγαπ$ν• 

άίά τούτο έκχορτενσονσιγ αϊ θυγατέρες ύμώτ, 
καΐ αϊ νύμφαι υμών μοιχ&ύσονσι. Καϊ ου μ% έχί- 
σχέψομαι έχϊ τάς θυγατέρας ύμωτ δχατ χορτεύ- 
σωσι, χαϊ έχϊ τάς νύμφας νμωτ οτατ μοιχβύσωσί' 
δτι. αύτοϊ μετά τώτ χορνώτ σντατβφύροττο, καϊ 
μετάτωτ τπβΜσμέτωτ Ιθνοτ. 

Μ(7'. Επειδή γάρ, φησ\ν, άξιάγαστον ύμίν είναι 
δοκει τδ ύπδ φυτψ θρύπτεσθαι και σπιαίς κα\ ήδονην 
πεποίησθετδ λυπούν ϊ με, τήν έπάρατον δηλονότι πλά• 
νην,κα\άκαθαρσίαν ταύτ^τοι πορνεύσουσι μεν υμών 
αϊ θυγατέρες* αϊ δΐ νύμφαι,τουτέστιν,αΐτών υίών γα- 
μετα\, μοιχευθήσονται. Κάν εΐ ταύτα γένοιτο, φησ\ν, 
ηρεμήσω κάγώ, καϊ ούκ επισκέψομαι. "Εοιχε δε δια 
τούτων τά έκ του πολέμου προκαταγγέλλειν κατά των νΚαΙίδ ρβοαιίοπϋυδ βνβιιΐυΓΑ ρηεηυπϋ&Γβ. Ουί βιιΐιιι «^ ήμαρτηκότων έσόμενα βλάβη, καϊ τά ταΐς αίχμαλω- 

σίαις επόμενα. 01 γάρ άπαξ έλόντες, κα\ νενικηκότε;, 
πράττουσιν είς τους άλόντας τ6 δοκούν, άχαλίνως έξ- 
ουσίαιςχρωμενοι, κα\άνεπιπλήκτοις όρμαίςπρδ; παν 
ότιουν των αύτοΤς καθ* ήδονήν ερχόμενοι, καϊ ούτε 
νόμον υπολογιζόμενοι, ούτε τδ είκος ή πρέπον έννοεΐν 
άνεχόμενοι, άπεσκληκότες δε ωσπερ, κα\ πολύ βλέ- 
ποντα πρδς ανήμερο ν έχοντες νουν, ουδεμιάς άζιοΰσι 
φειδους τους άθλίως πεπραχότας. "Οτι τοίνυν προκεί- 
σονται τοις έχθροΐς είς Οβριν καϊ αίσχρουργίαν των 
πεπορνευκότων τά παιδία καταμεμήνυκεν έναργώς. 8«ηΐ6ΐ 8ΐίθ8 βχρυβη»Γϋηΐ ν^βηιηίςυβ, ιώ ο*ρΐθ8 
οοηβυΐϋηΐ, αϊ 1υ1>βΐ, 77 ρο(6δΐ8ΐ6 ίηιροΐβοΐβΓ υΐ6«- 
168, «Ι ίιηρβίο Ιη€88ΐ}κ&οίϋ ςυίϋνιβ 1»ηάβιιι 8ίΙ)ί \ν• 
6υη()αιη β^ΓβίΙίβηΐβδ, 61 ηβςαβ Ιβ^ίβ ηιΐΐοηβιη <Ια• 
Ο0Π168, ηεςυβ ςιιίά οοπββηίΑίιβυιη 8«1 (Ιβοβη» βίΐ 
€0$(18Γ6 δϋδΐίηβηΐβδ; νβίαΐ ίηϋυΓ3ΐ1 βυΐβιη,βΐ αηίπιο 
ρ6Γ<|<ΐ2ΐη ΙΠ1068, ρβΓοβΓβ ηιίδβπβ οοιπίαιοάιβ (Ι6ΐϋ- 

(Ιΐ8ΐΐΙϋΓ• 1•ίΙ)6Γ0$ ί(|ίΐυΓ ΙΐΟΒίίβϋβ 8(1 001110111611801 

61 δρυΓοίΐίοαι ΓθΓηί€8ΐίοηί8 6χροδίΐαπι ιγι ΙΙςοΐοΌ ίο- 

4Κ81. Λ Ι! Τίηι. ιιι 4. " Μ811ΪΙ. ν, δ• 133 ΕΙ δέ δη τις Ιλοιτο, χα\ κάθ' Ιτβρον νοήσει τρόπον. 
Επισκέπτεται μέν γάρ δ των δλων βεδς, οΟς &ν 
βούλοιτο τιμ$ν τε κα\ αγαπάν. Καν εις τό £άθυμον 
Γ5$ παρενηνεγμένους, κα* δρφν εθέλοντας & μή θέμις, 
επιτιμά συμμέτρως, παλινδρομβΐν άναπείθων έπι 
τό άμεινον. Τοιγάρτοι φησ\ν ό θεσπέσιος Παύλος 
τοις είς εύδόχιμον χεχλημένοις ζωή ν ι ΕΙ παιδείαν 
υπομένετε, ώς υίοις ύμϊν προσφέρεται 6 θεός. Ύίς 
γάρ έστιν υΙος, δν ου παιδεύει πατήρ ; » ,Ό δέ γε σο- 
φώτατος Παροιμιαστής διαμαρτύρεται καί φησιν 
ε "Ον γάρ άγαπ$ Κύριος» παιδεύει* μαστιγοΐ δέ 
πάντα υ ίο ν, δν παραδέχεται. > Ουκοΰν ους παιδεύει, 
χα\ εποπτείας άξιοΖ, ώς αγαθούς χαΐ ήγαπη μένους. 
Έφορ$ δε ουδαμώς τους σφόδρα προσχεκρρυκότας, 
μονονουχί δε λέγων ι Ούχ οΐδα υμάς. ι < "Οφθαλμοί 
γάρ Κυρίου, επί δικαίους, ι καθά γέγραπται. Ουκ- 
οΰν καν πλημμελώσι, φησΙν, ούχ έπισκέψομαι, 
τουτέστιν, ου φροντιώ, ούχ επιστρέψω προς εμαυ- 
τδν, οδδενδς άξίους ήγήσομαι. Δια ποίαν αΐτίαν ; ΚάΙ 
γάρ ύμείς αύτο\ 9 φησ\ν, οΐ έν τάξει πατέρων, τοσού- 
τον άφεστήχατε του θέλειν επίτιμων έαυτοις τβ κα\ 
τοϊς έξ υμών, χ&ν εί τοίς έσχάτοις μεταποιοΐντο 
φαυλότητος^ ώς συναναφύρεσθαι πόρναις. Συντεθύ- 
χατε γάρ τοϊς τετελεσμένοις. Πόρνας δέ φησιν Ιδιχώς 
τάς του Βεελφεγώρ Ιερβίας. Βεελφεγώρ δέ έστιν, δ 
χαλούμενος Πρίαπος. ΑΙ δε τδ ούτως αίσχρδν τιμώσαι 
βδέλυγμα, πόρναι λοιπόν ομολογουμένως. Τετελε- 
σμένους δε Ονομάζει πάλιν τους Ιερομύστας του 
Βεελφεγώρ, άνδρες δέ ήσαν * είναι μεν δε ούχ άνεχό- 
μενοι τουθ' δπερ είσί, μεταφοιτώντβς δέ μάλλον είς 
φρόνημα τδ θηλυπρεπές, λόγοις τε χα\ τρόποις 
άνοσίως μαλαχιζόμενοι. θηλυδρίας δέ χα\ μαλθά- 
χωνας τους τοιούτους άποκαλοΰσί τίνες, ο! γυναι» 
χβίαις άλολυγαϊς, καί χυμβάλοις χρώμενρι, περιθέον- 
τάς τινας δ$δας "* μυσταγωγειν ύπεκρίνοντο, της του 
Βεελφεγώρ αίσχύνης πληρουντες τά παίγνια. Έθυον 
τοίνυν, φησ\, μετά των τετελεσμένων, τουτέστι, 
μένοις προσηγον θυσίας τψ Βεελφεγώρ. 

ΚαΧ ό Λαός ό σννιών σννε*Λέχεχο αετά 
πόρνης• 

ΜΖ'. Μετακομίζει τδν λόγον επ\ τον Ίούδαν, τουτ- 
έατι, τοις έκ φυλής Ιούδα καΐ Βενιαμίν, οι τήν 
Ιερουσαλήμ οίχοΰντες Ιτι, καΐ τδ θείον Ιχοντίς 
Ουσιαστήριον (συνειστήκει γάρ δ ναδς) , τά Μωσέως 
εντάλματα τηρείν ίφασκον, κα\ τήν διά του νόμου 
σύνεσιν Ιχειν. Άλλα καΐ αύτο\ λελατρεύχασι τ{ 
Άατάρτη, προσοχθίσματι Σώωνίων, 'Αστάρτην δέ 
εΐναί φασι τήν παρ* Έλλησιν, ούκ οϊδ' δπως, δνομα- 
ζομένην 'Αφροδίτην. Έστηκε δέ τδ άγαλμα γυμνδν, 
καΐ ώς έν είδει πόρνης, αίσχημόνως άπογνμνουν τοις 
απάντων δφθαλμοϊς καί τά άποπτα. του σώματος 
μέρη. Ούκονν ού μόνος, φησ\ν, 6 Ισραήλ, καίτοι 
πλείστην δσην άβουλίαν νενοσηκώς, συνανεφύρετο 
πόρναις, καΐ μ&τά των τετελεσμένων έθυεν* άλλα ι κα\ 
αύτδς ό λαδς ό συνιών, > τουτέστιν, ό τήν έχ νόμου 
σύνεσιν Ιτι σώζειν ύποκρινόμενος, ι συνανεπλέκετο 
πόρν^. > Προσκεκυνήκασι γάρ,;ώς Ιφην,τϊί'Αστάρτ^. εΟΜΜΒΝΤΑΚΙϋ» ΙΝ ΟβΕΑΜ Ρ^ΟΡΗΕΤΑΜ. 134 

Α 0»ί νοίβΐ, βύ»Βΐ »ϋο β«η*ϋ Ιοουω Ιιαοο ΊηίεΙΓι^ΐ, Υί$ίιβΐ βηίιιι υηίτ6Γ80Γυηι Οβυε ςιιοβ Ιιοβογ&γθ 61 
όίϋβ«Γβ νοίαβπΐ. Εΐβί »(1 ίζηατίαοι όβίοηοβ νκίβπΐ 
ίΐ^ικίβςυβ ιηοΗβηΐββ, ΙβηίΐβΓ ΙηοΓβριΐοβ 1(1 βαΙμιλ- 
ΓΪ3 άβηιιο ίιηρβΙΠί. ΡΓοίηιΙβ (ϋνίηηβ Ραυίιιβ κ) £09 
ςιή ιϋ νίιαω 1&ικΙ&Ι>ίΐ6ΐη νοοηΐί βυηΐ ιεδιϋΐΒοιρΙίη&ιη 
$ϋδΐ«Ηβΐίδ, ΐαηςυ&οι ΟΙϋδ νο5ιβ οΟογΙ ββ Οβα$. Οιιίβ 
θβίιη Γιϋυ», ςυβηι ηοη οοιτί^ίΐ ρβίβΓ 11 ? > Αΐΐβ*(&* 
4ογ ΙιΙθίιι 8»ρίοιιΐίβ»Ίη>υ8 Ρ»Γ<0<ηίΰ$Ιβκ, <<}υβηι βηίοι 
άύ\%\ί Ροηιϊηυδ, α)&Οβ&1 ; Δα^Κϋΐ βυίβιτ) ονηβηι 6- 
Γηιιμ ςββίϊΐ Γβοίρίΐ >τ . ι 0»αΓβ ςυο» €35ΐί^»ΐ, βΐίβηι 
νίβίΙ&Ιίοηβ υΐ Ιοηοδ 61 ιΙΗβοΐοβ (ϋ^παίιΐΓ. Α ςυί1>ιι• 
»ϋΙ«πι β&ΐ π>8]οι•6πι ΐη ιηοϋυπι οββηβυβ, βο& ηβοΐί- 
ςυ&ηα αβρίεΐΐ, ι&ηΐιιηι ηοη αΊοβηβ, ιΝογ• ηονί νοβ 1 *.» 
Ν^π υΐ βοηρίαηι ^84, «ΟουΙί Οοηαίηι βαρβΓ ]υ&Ιο8".> 
Β Εγ^ο, βί ρβε^νβΓίηΐ, ίηηυΐΐ, ηοη νίδίΐαίο, ηοο ββΐ, 
ιιοϋ ιηίηί ευ γ» βηΐ, ηοη εοιινβΠΐΓ &ά βο», νΐΠρβη- 
<1λιϊι ίΙΙοβ. Ουαιη οϋ αι,ιββηί ? Είβηιαι νοβ ίρ.κί, ίιι• 
ςυίΐ, ςιιί ίη ηυηηβΓΟ βΐ ορύιηβ ρ* ι πιω ββιίδ, Ιαπίυιη 
«1)681 υΐ ηο]ιΐ8ΐηο(1ί ίη ναΙ»ίβ Ιρβιβ ΠΙ>βΓίδ(|ηο νωιπδ, 

<}ΙΙ»«η 18 6ΧΙΓ€Π)6 ΕίΐΐΙ )1»ρΓθΙ)ί, ΓΡρΓ(ΊΐβΗ<1βΓβ ΥβΙί- 

ΙΪ8, υΐ ουηι ηιβΓβΐπα1>ιΐ8 οοπιιηίβΰΟΜοίηί. Ιιιιιηοΐϋ- 
.8119 βηίιη «ηώ ίηίϋ&ϋβ. ΜβΓβΐΗοββ ρΓορπβ μογιΟομ 
ΒθβΙρηβ£0Γ ηοηίηαΐ. Ε»ι ηυΐβπτι Β6βΙρη«{0Γ ηυί ΐιιιη- 

€0Ρ3(ΙΙΓ ΡΓΪ3ρϋδ. Τ&ΐη 6Χ86€Γ8ϋί1β!η ΐϋΓρίΐϋίΙίηβηι 

εοΐ6ηΐ08, €θη^Γυβηΐ€Γ πΐ6Γ6ΐΓΪ06λ Γυβπιηΐ. Ιηίΐΐαίο» 
ροΡΓΟ το€3ΐ 1ιίβΓοηιν8ΐ»8 Β^βΙρΙιβ^ΟΓ, ηυί ηοιι βυδίπ 
ηβΓβηΙ 6886 ςα<Νΐ βΓαηΐ ; 86(1 ροΐίυβ ίιι Λπίιηοβ Ηΐα• 

1Ϊ6ΐ)Γ68 ΙΐηαΐΙ£Γ8Γ6ΐΐΙ, Υ6Γ|)ΐ8 61 Π)ΟΠΐ)ϋ8 ΪΙβίίΓίβ β1ΠθΙ- 

ρ ϋϋ, ςιιοβ ηοηηαΙΗ βίΓβηοίηαΐοδ 61 ηιοΙΙββ «ιρρβΙΙαηΐ ; 
ςαί ουηι Γβηιίιιβίβ υ1ιιΐ2ΐϋ>υβ 61 Γ^ιηΙιϋβ ΟΓουηιουΓ- 

83Π168, ίΐΚβΓ ΪΆΟΒΒ 830Γ3 (1θ6ΘΓ6 8Ϊΐηΐΐ1&Ι>αηΙ, ρΐ1ίΐ6Π(1α 

ΒίβΙμΙιβ^ΟΓ 1η<1ί€Γα υΙ)6υηΐ68. δαεπΟβαΙκίΝΐ ί^ίΙυΓ ουιη 
ιηϋίϋΐίβ, ίηςηίΐ, Ιιοο 681, ίιΓιΙίιύ 6Γβηΐ ίΙΙοΓϋηι ι»ν- 
δίβπίδ, 61 ι*υηι άο&ο ιοιτυριίβ 1ιοιηίηί1)υ» ΒββΙρΙ^οΓ 
8α6ΓΪΒ€ία Γα€ΐίι&6αηΙ• 
μεμύηντο τά εκείνων, κα\ δμου τοίς ούτω κατεφθαρ- 

78 & 1 ρορηΙη$ \1ΐ€ νιΐίΐϋμη* αάΗαηϊαί χμϊ&- 
ίηοί. 

ΧΪΛΊΙ. 8ύΓΠ)οη6ΐη ^ά ίυϋαιη όβηναί, ηοοββι, 3«1 
ΙπίΜΐιυ ^υ(1» 61 Β6η]3ωΐη, ςυί λϋΐιοο Ιβηιβ&ΐβιιι Ιιο • 
1>ίυ»ηΐβ5, 61 Μ€ΓΟ»&η6ΐυηΐ »1ι&κ 1ΐ80βηΐ6β (8ΐ90»Ι 
βιιίηο (βηιρίαιη) Μο?8ΐ8 ρπιπϊβρίΛ 86γτ»γ6, 61 ΙηΐβΙΙί- 
#6ΐηί&ιη Ιβ^8 ΙΐΛοβΓθ 86 ρΓΟίίκΛαηΐυρ. ΥβΓυη 61 ίρ•ί 
(ϋνίιιίβ Ιιοιιοήϋυβ Αβίαηβη, βοαη^Ιηπι δίοΌηίοΓβΗΐ 
6ο1ϋ6ηωΐ. ΑδίΛΠβη «ϋΐβοι 6866 &ίυηΐ »ριΐ(1 6πμο•, 
ιΐ68€Ϊο ςυ*Γ6, ΔρΙΐΓίκϋΐεη (Υβη«Γ«ηι) ηοιηΙη*1»πι. 
5ΐΛΐ)ίΐΐ ηαάιιιη βίπΐϋΙαοΓίιηι, Γοτηι» βοοπί, ρ&ηββ ι1Ιη8 

ΟΟΓρΟΓΙδ 31) Α8Ρ66ΙΗ ΓβΙ«0Υ6η<ΐ3δ Π)Ίηίθ6 Ιβ€ΐ38 001- 

ηίιιιη οαιίί• ΐιίΓρίΙ^τ βχΐιίοβηβ. ΟααηιουΓβιη ηοη 
δοΐυαι 18Γ»6Ι, ίηςαΐι, ςυ^ηανίβ ιοογΙμ βιηβοΐί» αΟ^- 
οΐυδ ηιαχίιηβ, ευπι ηιβΓβιποίϋϋδ ωί&€6ΐ)»(υΓ, 61 ουιη 
ΐιιίΐίαϋδ 8αοπΠο3ΐ5«1; 56(1 € 61 ίρ86 ρορυΐυβ ίηΐβΐΐί- 
£6ΐΐ8, > Ιιοο 681, φιί ρΓϋϋβηΐίϋη ΐ€(μιΐ6ΐη ΑΐΙΙιυο ρ γ* 
86 Γβιχ&αΙ , ι ηιβΓβίΓίοί »ϋΙΐ3ΡΓ^ϋαΐ. > Α(1ογ&τ6γιμΙ 
οηίηι,υΐϋίχί, Αδί&ηβη, δαίοωοη οηίοι ΙίΜάίηοΕ» 61 " Ιΐβϋρ. χιι, 7. η Ργοϋ. ίη, 12. « ΜαίιΗ. νπ, 23. » Ρ.αΐ χχχιιι, 10. 15Β 8. ΟΐΚΙΙΧΙ ΑΙΕΧΑΝΒΜΝΙ ΑΒΟΗΙΕΚ Ι» ρ6Τ6£ΐΐη& ΜβΙίβΓί £Γ8ΐαιη Γ*6ΐ6ΐκ, Μαϋηιαι ©ί οωι- Α Σολομών γάρ αύτ», τέμενος άνε&(ματο, μαχλώση τι ΒΙΡΠΧΙΙ"•. 

ΥΕΛ9. 45. Τηβνίαη, 1*Γα*/, ησ φηοκε, ει Ιηάα, 
κε ίηςτΜύίΛΜ ίη Λα/σα/α, $1 η$ α$€€ηάαϋ$ ίη «Ό* 
ψη*ηί ίηίηηιίαϋε, *Ι κ* /χΓεϋε νίνΜΜσιη ϋάΐΗΐηηπι. 

ΪΙΥΗΙ. Βιχ! ]»πι ΙοΙιββ, 4β6β«ι ΐ*Ν>αΙ Ιη 88ΐ»8ηΑ 
» ρΐΌρΙιβίΙβ ηοιηΙη&Η 1βΜ6ΐ ; 1«48ΐη νβΐΌ, 61 οοα* 
ηαηςαεαι ΒβφηΙη, 4α88 ΙγΙβ«8 Ιη Ι6ηΐ88ΐ6»ι^<ι4* 
ρυΐ» 61 ΒβφσιΙη. Ιοςιιϋαί ιη ρι«•6ηβ 46 8ΐη6θυΐΐ9, 
βι αίπυδςυβ νηαΚΗικϋηίβ μογοιιπι ΐΜΓβραι. ΥίιΙβ 
βηίιη ςαοπιοόο Ιβπ*βΐ6ί» αϊ ρβΓφηαι ίη6ΐρί6ηΐ6<η 61 

111611119 ίηορβΠΙ, 61 68ρΓ0ρΐ6Γ6ΐίΐηΐ 4696ΗΟΚΠ1 ίΐ6*» 

Ιυιη νίιυρ6Γ6ΐ : βίΐ|θΙ<}βη ίη»ίρ(6ηΐία «τΙιιημι Γβρυ- 
Ι8π αφιηηι 661, ουΙΐί6υβ ΙίοΙοηητ. ΓΓβίΐββηΐίΐιιΙΙδ χαΐ άλλοφυλψ γυναιχΐ τά χεγαρισμένα πληρών. 

Γΰ Μ, ΊσραήΛ, μή άγτό*ι 9 ηαϊ Ιούδα, /ιή Βίσχο- 
ρ8ύ*σθ8 *1ς ΓάΛγηΛα, καί ρή άναβαίτίτ* $1ς 
τότ οίκον ^η^ άύιχίας, ηα\ /ιή ομνύετε ζωττα 
Κνρ*ογ. 

ΜΗ'. Έφην ήβη πλειστάχις, ότι τάς μεν Μχα φυ- 
λάς, τάς εν τ|| Σαμάρεια, των προφητών οΐ λόγοι 
χαλοΰσιν Ισραήλ• Ίοΰόαν γβ μήν χαΥ Βενιαμίν Εσθ* 
δτε τάς έν τοϊς Ιεροβολύμοις δύο φυλάς, τήν του 
Ιούδα, φημ\, χα\ του Βενιαμίν. Γέγον* τοίνυν περί 
άμφοίν είς τό παρόν 6 λόγος, χαΐ τήν ίχατέρας πλη- 
βόος άπελέγχει νόσον. Θέα γαρ όπως χατονειίίζει τον 
Ισραήλ, ως άσόνετον χομισ]), χα\ όλιγογνώμονα, 
ταύτητοι γεγονότα χα\ άποστάτην. Είπερ άσυνεσίας 46ΐ6εΐ*η, 61 8 ύι*Ηΐ»ΐ6 ίη Οβυιη εβρακΗ. αφαΙΑο*! Β Ιγχλημεί νοοίτ* αν είχότως, το ταΙς των εβώλων 6Γ§0 1ΐΟ€ 1600, Ι 116 Ι&ΙΙΟΓ68, » 66 818 ίΐίβϋβ, 66*6 

βχΐΓβηια ίηείρίβηΐί» ρίβηιιε. Ρΐ)46ί86ΐΐ εΐβίικίβ ΙλΜ- 
ΐΛπίβε ^«88ΐ6«ι, η6πιρ6 Ιαύαηι, ίιι ε!«ιαΐ3ΐ0Γ6πι βί 
ίιιιριβ ιη|ιιπο9ΐιιη , οαοϋ ιιηΐΗώα* ίη€60•1; ίιηοαυυύ 
&ι»Ιχ>!>ν8 ρορίίΰυββ ]<ιχΐ8 νεΗκιπι ρτορίιβΐ» οΐ&οίϋ- 
€61 *•. ΡΠιςβυαΐ 6η(αι «ΐικϋβαΐ 61 3ΠΗ)ΓβΐΒ κϋχίοιιίΒ 
6ηρ Οβαιιι, 61 8»οΗβ6ΐ* ΐ6|ϋ>Β8 Ιοβϋίαΐα ββΐ6&τβ1>Λΐ > 
β«1 οβυΐίςυ*» αοΙηι6 6θ (!3Μΐ>οη€8 ίρεο» «<1οπιι><1οβ 

ρΓ0ρβΓ8Γβ 468106^1, 79 β*** ^ η0η 8 ^°° Ρ αΙλη » 

νβηιιιι οοεηΐΐβ β! ΙδΙβηϊβΓ, 0«3Γβ Ι«ιΐϋ• ρΓΟρΒβΐ* 

£266ΐΐΐ6ΐ Ρ6ΤΓ0^6Γ6 ρ«ΓΪ6ΐ6ΒΙ ]«8$ϋ8 661; φΐΟ ΓίΟΙΟ 

νΐΑΐ οπιπί» ί(ΙοΙ* ίδπιβΐ (Ιβρίοι* ίιι ρ»η6ΐίϋυ$. Ει 8(1 
ίρβϋηι οπίνβΓβοτυπι Οβιη : ι Υί(1ΐ5ΐΙ, ΑΠ Ιιοηιιιιίε, 

ΐ|υΚΐ 8βηίθΓ68<1θΙΪΗ18 1<Γ66ΐ Γ&6ΙΑΙΙΙ Ιΐίοί Ι1Ι1ΙΙ6<|νί84|α6 λατρείαις «ροοχε?α6αι φιλεϊν, χα\ της ε<ς βεον άγάτ 
πης έπονοσφίζεβΟαι* ϊημαίνει «ή οδν έν6α*ε τ6, « μή 
αγνοεί,» το, μή Ι•ο μωρός, μηίετης είς λήζιν ήχούσης 
α^νεσίας Ιμπλεως. Έντρέιηι Μ πάλιν χα\ τους έν 
τοϊς Ίεροαολόμοις, τουτέατι τον Ίούοαν, ώς ύποχρι- 
τήν, χοΛ άνοαίως 66ρΙζοντα, ίιά γε του* βαίνε ι ν έπ' 
αμφω, μάλλον 41 χωλεύειν |*' άμφβτέραις ταΐς 
Ιγνύαις, χατα τήν τον προφήτου φωνήν. Έπλάττετο 
μεν γαρ έπιτηδενειν τε καί αγαπάν τήν είς Θεον 
ευοέοειαν, χα\ τας χατά νόμον Ονείας &τέλβ< * άπήλ- 
λαχτβ βε ούΙαμώς του χα\ αυτοίς επείγεσαι τοίς 
όαιμονίοις «ροαχυνοΐν, εΐ χολ μή λίαν αναφανόον, 
αλλ* οίν χεχρυμμένως χα\ λεληΟότως. Καί γουν ό 
μαχΑριος προφήτης Ιεζβνεήλ όρνττειν έν τψ τοέχω βοιΌπι Ια €αοκαΐ03ΐ>96υΐΗ!»ΐθ60Γΐιπι. Οαί» 4ίχβΠΜΐΙ, Ο προοετά^τβτο. ΕΤτα τεβέαται π^ντα τά είδωλα οΓχου Οβκΐίβϋΐΐ Οοτηϊηοβ, ηοιι νίίΙΙΙ Οοιη1ιι«β Ι6Γτμιι μ . » 

ΑίΙ 11601 ρΓΟρίΚΐ*, 66 λ8ρ6ΙΙ886 ΠΜ)ΠβΓ6β φΙΟΙ]»θ 
8Λίβηΐ68 61 ρί0ϊ»8β«ΐ68 Τΐ^ΗΐΠΐυΧ, φΐί 0Γ3Κ0ΠΙΙ» 

ϋη^ΐΑ 681 Α4οηί6.Ρ6ηρΐ66 Ιαΐΐυτ, ςυο ρ«οΐ6, ςαβππ 
νίβ (ϋνίηιιιη Ιβηρίϋΐη νβηβΓΑυιιικϋ οΙιίΓβηΙ, 6( οη*- 
ΐικη (ΙινίΛΐιΐΗ ε«»ίη<1βιι» ΐ6(6«ι μΙν ρταρτίαπι 61 ρβ- 
6υϋ&Γ6ΐΏ 6886 δίπιιιΙίΐΓβηΙ, ηΙΙιι1οιηΊηυ8 οΐίΐχΐββίίοο 
<ο1ΐΗ)08 βΗευτόίδ 61 ι)Ί«4)θΙί€^ 61 0«ο ίηνιβίδ 86 <1ί- 
νί<ΐ6ΐ>3ηΙ. ΟαοοίΓΟΑ ι Τυ Ι&Γ861, » ςυΐ οιηιιίηο ϋβ- 
ϋοαίΒΐί ^ 46 νια ι «6 ί|ηοΐ68, » ΙιιφΗι. Ι4β8ΐ,»Ι»εΐίιΐ6 
«υ ΙαιρβτΙΐΙα ; 468*816- «ί> Ιι«€ (»«* τ«»α 61 ρΐΌ&ιη 
ν«ιΗιαΐΜ6 ; 8«ΙιαΗΐ6 ρηκίοΐιΐιααε Ι6§ί 61 ρπψΐιαιί•, 

8ίνβ €ΙΐΓΙ8«0 61 ΕνΜίρΙΙΟ «ΛββίΟΛΟβΜΛ. • Εΐ ΙθΟ« 

•16 Ιιΐ{Τ6<1ΙιιιίΝ« Ιη βα!α»ΐ6« 61 Ηι αοαιναι «ιίςυίιαίία Ισραήλ Φιαγεγραμμένα επί των τοίχων. Καλ προς 
αύτον ό των βλων Θεός * ι Έώραχας, υί* άνθρωπου, 
« οΐ πρεσβύτεροι οίκου Ί«ραήλ ποιοΰσιν ωοε ; Ιχαατος 
εν τψ χοιτωνι Τψ χραπτφ αύτων. Διότι είπαν Έγχα- 
ταλίλοιπε Κύριος, ούχ έφορ| Κόρισς τήν γήν. ι 
Τε$εααΰαι $4 ψ*ϊ™ ° προφήτης χα\ γυναίχας χαθ- 
ημένας, χαί Θρηνούαας τονβαμμουζ,'όςίοτιν "Αοωνκ 
τφ Ελλήνων φων*,. Άθρει Ιή ο3ν, όπως χαίτοι τον 
θείον περιέποντες ναον, χαΐ της χατά νόμον λατρείας 
μεταποΜίοβαι προαποιοΰμενοι, λεληοότως χατβμερί- 
ζοντο προς λατρείας τάς άλλοχότους χα\ οαιμονεω- 
οεις, χαΐ θεφ χατεοτυγημόνας* Οοχοϋν. « £6 μεν 
Ισραήλ, > όλοτρόπως εχχ εχ λιχως, ι αήμ&γνόει, » 
φησ\, τουτόο^βν άπόσχου τής άμαθίας, χαταληγε της 66 8806ΤΗΚ16 , 61 Η6 )ηγ»ιθ «Ι?6θΐ6αι Βοοαίιιοιιι. » ■> ούτως είχαίας κα\ βέβηλου γνώμης, Βέξμι σόνεσιν Καθ4 «ΐΐΐΗΙ (1β€0ϊ*6 681 ψίΤ Ι>€6« ίΟΛΓβ, 64006 Ιη 

Κβ|«* ΒΐΒ6ΐ% νίνβιιίβηι Βοιηΐηααι, ©ι ΙαεβΗιη ι4• 

<ϋθ10«ϊ 6886 ίάοΙΙ* 61 νίΐΜΐ08 1086111168 »ΟΟΓεΓ6.0θ- 

είτίαΐΐ ςοίρρο 4βΓβΙκ>8ΐΛ «ηιιηι 16 Ε6ΙΒ6Ι, 6ΐ46Γααι Ίιι 
0«η **. Νση ^η!ΐ ^Ημγ ρΐ6ΐ8ΐ6ηι 6*8* Οβυηι Οη^Γβ 
ρβΓ ρπΗιοιΗΐ8ϋ6ΐΐ6ΐη ηοϋϊίηίβ Οοιβ^ι, 61 ηϋ»ϋοιηΙ- 

ΤΙΙΙ6 84 ΐ4θ!θΐ8ΐή88€νΐη Γ8^ΐ6ρβαη8»ΐ68 8Ιΐί6ΓΓί, Ιιι 

0»!^3, 61 Ια 4θΊηαιη ΙηίςοίιαίΙβ 6806η46ηΐ68• ΙΗ>• 
ιηηηι ΐηίφϊίΟΙί» τοοβΐ ΒείΑεί. Οϋΐτ6?Γβ44ΗιΐΓ βηίιη 
ΒβΐΗβΙ ΒοίηΗ* Μ. 564 4οηα8 Ι4οΚ ί8(Η8 681, ευιη 
8ΐιςυ8 \φτ\* β( ΓβΙ 61 οοριοπιΐηίβ : 4οηιιΐ8 ηίΐηΐίΐυβ τήν Μ νόμου χα\ προφητών, ήτοι τήν διά Χρίστου 
χα\ ουαγγελικήν. ι Καί *Ιούοα, μή είσπορεόεσνε είς 
Γάλγαλα, χα\ ε4ς τον οίχον τής άδιχίας μή αναβαίνετε, 
χαΐ μή ομνύετε ζώντα Κόριβν •» Κα\ γαρ Ιστι των 
άτοπων, δρχίον μεν ποιεΤσθαι βεον, χα\ έπ\ γλώττης 
Ιχειν τον ζώντα Κύριον, προαχείσθαι δε τψ χα\ 
είδώλοις χα\ άψννοις όαμαλεσιν έλέσΟαι προοχυνεϊν. 
Άπόθετ6 γάρ Ίεροοοάμ, τήν μίαν είς Βαιθήλ, χαΐ 
τήν ενέραν είς Δάν. Ούχ ε& τοιγαρουν ύποχρίνεσΟαι 
μεν τήν είς Θεον εύ«ά8ειαν, Ιχά του τον Κύριον όνο- 
μάζειν, χαταχομίζεσθαι 6ε προς εχτόπους ψευόολα- ■• 111 Βι^. χι, 5. §ι III Ββ*. χνιιι, «ί. " Εζβεϋ. νιι, Ρ.. Μ ΠΙ Β** χιι, 19. 151 (ΏΝΙΙΕΚΤΛΚΗ» 1Ν ΟβΕΑΜ ΡΚΟΡΗΕΤΑΜ. Π» τρείας, αναβαίνοντας είς Γάλγαλα, χα\ εις τδν οίκον Α 1>6ί άοιηοβ τιΐοΐί 6Υ»»ί(, αϊ (Ιίχί. Ιΐοςιΐ€ αΗοο1>ι ρβΓ της αδικίας. Οίχον δέ αδικίας ονομάζει τήν Βαιθήλ. 
Δια ποίαν αΐτίαν ; διερμηνεύεται μεν γαρ ή Βαιθήλ 
όίχος Θεον. Άλλ'οΙκοςείδώλου γέγονεν, άδικηθέντων 
τρόπον τινί, χα\ του πράγματος» και αυτής δε τής 
επωνυμίας * οΤχος γαρ, ώς Ιφην, ειδώλου γέγονεν ό ο$ Ιβηαιΐαάβ ροροΐο 1δΓ»βΙ αίΙ ; « ΟυΙ<1 ύ\\&ΐ* ίη 
<1οπμ> αΐ6* ίβ€ί( 3ΐκ>πιίη3ΐίοη6ΐη " ? ι ϋίχβήΐ ρογγο 
]αΓβ αοίνβΓδΟΓυιη Οβυβ διιρβΓ ίίβ ςυί *ιιηΐ ά* Ιή1)ΐι 
^«ι<1* 61 Β6η]3ηι1η: ι ΑρρίΌράκμαΐ ιηϋιί ροραΐα• ϋιο 

ΙδϋΠδ, ΟΟΓ ΑΙ11601 60ΙΊ1Π1 1θη£668ΐ & ΙΠβ". > οίκος του θεού• Κα\ γουν !φη που διά της Ιερεμίου φωνής περ\ τνίς πληθύος των έξ Ισραήλ/ « Τ( ή 
ήγαπημένη έν τψ οΓχφ μου (ποίησε βδέλυγμα ; ι Φαίη δ* αν είχότως ό των δλων βεδς, έπί γε της έξ 
Ιούδα χ«1 Βενιαμίν * < Εγγίζει μοι 6 λαός ούτος χείλεσιν. Ή δε καρδία αυτών πόρρω απέχει ά*' 
έμου. » 

άιότι ώς δάμαΛις χαροιστρώσα, ούτως χοροί- 
στρησετ ΊσραήΛ. Καϊ νυν γεμήσει αϋτονς Κύριος 
ώς άμτόν έτ εύρνχώρφ. 

Μβ\ Σοφώς τις ή μας των αγίων έπ\ τήν του συμ- Υεκ8. 16. Οιιοηίαιη ιιαιΐ νάκα οεείη εοΜϋαΐη* 
€$$ ΗτμΙ. Ννηΰ ρỀ€ί εο$ Όοηύηη$ ηΐ αρηνιη ίιι 
$ραΐιο$ο. 

ΧΙΛΧ. 8αρίβη1βΓ φιίάβπι ββηοΐοηιπι 3ύ ρβΓββ^αβη- φέροντος θήραν αποκομίζει, λέγων ιΠε, μή ζηλούτω β ^^ υΐ1Ηΐ3ΐ6ΐη ηθ8ΐΓ8ηι ηοβ άβώιοίΐ, 80 β™ *•* * 
σου ή καρδία αμαρτωλούς, άλλ' έν φ<56ω Κυρίου Γσθι € ΡΗϊ, ηοη «ΐΏυΙβΙυΓ οογ Ιυυοι ρβοοϋοΓββ, 86<1 ίιι βλην τήν ήμέραν. ι Ούς γάρ αν τις καταψέξειε, πώς 
Αν Ελοιτο ζήλουν ; τοιούτον τι τψ Ιούδα φησ\ν δ τών 
δλων θβος. Μή γάρ σοι γενέαθω πρδφασις εΕς άπ£- 
στασιν τδ παροιστρησαι τον Ισραήλ, καϊ οιονεί της 
αγέλης άποδραμεΤν, έν Γσψ δαμάλεσιν, αΓς εΓπερ 
οίστρος ένιζήσειεν, ήτοι βούτυπος ( εΐδος δε τοϋτο 
έμπίδος, οαχνούσης ούφορητώς), αποφέρει της αγέ- 
λης, κα\ δξει φέρεσ6αι δρδμψ παρασκευάζει λοιπδν, 
δποιπερ άν τύχη. "Η ούχ\ τούτο πεπονθότα τον 
Ισραήλ εύρήσομεν; *Απεφοίτησε μέν γάρ τών 
Ιεροσολύμων, καϊ τον έαυτοΰ αίπόλον άφείς, τουτ- 
έστι βεδν, δεινήν κα\ έπάρατον έποιήσατο τήν άπδ- 
στασιν. Μή ζηλώσης τοιγαρουν, ω Ιούδα, φησί• εί Ιίιηοτβ Οοτοίπί 681ο Ιοΐ3 αΊβ λβ . » φιοβ βηίπο ςιιίε 
ουΙρβνβΓίΐ, φιοιιιούο ΙιηΚ&Η ουρί3ΐ? Ταΐβ ςυΐάάιιη 
8(1 Ιηάι υηίτβΓδοηιιη 0608 : Νβ (<» 34 (Ιβίβοιίοηβιη 

ΒΟΗίΰίΐβ!, ίηςυίΐ, ςΐΙ0<1 ΙδΓ&βΙ 0681ΓΟ 6Χ8^ί!81υ8 68!, 

61 ι»η<ιυαιη νβοο», ςυίλ>υ8 1&1>3ηαπι, &ιιΐ βούτυπος 
βιιιη ίηββίΐίι (8ρ6οί68 681 ευΐίοίβ, ίηΐοΙβΓίΙ)ϋΊΐβΓ μογ- 
(Ι6ΐιΐ(β), 31) βπηβηΐο 8βρίΓ»1, βίςυβ 8<1 66ΐ6Γ6ηιι οογ- 
8ΗΙΗ ςυ& νί» 4«ιιιγ ίηοίΐΛΐ. Αη ηοη ίβΐυά ΙβΐΐβΙ! 

€01111^1886 Οθη8ΐ3ΐ? ΟΙ80683ΪΙ 6ΠΪΠΙ Ηΐ6Γ08θ1γΐη& , 61, 
Ρ3810Γ6 800 ΓβΙίΟΐΟ, 1)00 681 ΟβΟ, ΙβίΓΑΠΙ «Ο άβΐί- 

81»π<1απι βροδΟβίη ο*68ί^ηλτϋ. Νβ |£ι|ιιγ «ηηΙΰΓΐδ, 
ο Ιυά-Δ, ίη#]ΐιίΐ. (}ιΐ3ΐηνί8 βηίιη ίηβΙίΓ Υ30€« <Ε81γο 
ρβΓείΐϋδ ΙβΓίβΙ &ά (ΐ6ί6€ΐΙοη6πι ρΓοΓυρίΐ, Ιβιιιβη Γ»- γάρ χα\ έν Γσω δαμάλεσι παροιστρήσας δ Ισραήλ £ οίου δ &0()2Χ ηοη ίιηραηβ αάιηίββηΐ. Μί^ηι1)ΙΙ ΠίΓη^αβ ψχετο πρδς άπόστασιν, αλλ* ουκ άζήμιον Ισται τδ 
εγχείρημα αύτφ. Άπελεύσεται γάρ αΙχμάλωτος, χα\ 
τήν ένεγχουσαν άφε\ς, τήν Περσών κα\ Μήδων 
νεμηθήσβται. Ούκέτι Βρασυς, κα\ οίονείπως έξήνιος, 
χα\ άτιμαγέλης ( τοιαύτη γάρ άείπως έστ\ν ή παρ- 
οιστρώσα βάμαλις), άλλ' έν ίσψ γβγονώς τοϊς 
ήπιωτάτοκς άμνοΐς. Ταπεινό ν γάρ άεΐ χαΐ περιδεές 
τών αίχμαλώτων το χρήμα, κα\ τής του πάσχειν 
χαχώς ελπίδος ού μακράν, χαΐ τ{| τών κρατούντων 
πλεονεξία χατηχθημένον. Εΰρύχωρον δέ τήν Περ- 
σών τε κα\ Μήδων ονομάζει γήν, μονονουχ\ τοιουτδν 
τι λέγων • Ε!ς πλατεϊαν καϊ άκατάληκτον νεμηθή- 
σεται γήν, κα\ πολλάς αμείψει χωρία;, ού τδν αύτδν 
Ιχων άε\ δβσπότην, άλλα πρδς τήν του δεχόμενου Ορίΐνΐΐβ 61 6ΧΙΟΓΓΪ3 ρβΐΗβ, Ρ6Γ33Γ0ΠΙ 90 ΜβϋοΠΙΠΙ 
(6ΓΓ&8 1181)1131)11, ΠΟΠ 3Π)ρΗΐ18 3υΐ!3Χ 6( βίίΓθηί$ 

ςαοίΐ3πιπ)θ<)ο, 61 3 £Γ6$θ 8β 4ϋδ}αη^6η8 (ΐβΗβ βηίιη 

86Πΐρ6Γ 681 να 003 0881ΓΟ βΐίπΐϋΐβΐ»), 86(1 βΙΠίΙΙΐβ 6ΓΪΙ 

8^ιΓΐ8 ηιαηδυβίίδδίίπΐδ. δβιηρβΓ βηίιη ε^ρΐίνί ηιιιηίΐββ. 
61 ιηβιίοϋίοδί, 61 30 ίη€θπιπιθ(ΙθΓοη) ρ€Γρβΐίβη<1οπΐ!« 
ΐιΐΏΟΓβ 1ΐ8Η(1 ρ?06ϋ1 303ηιιΙ, €ΐ οΌηοίποΓϋπι Ιπιρβηίδ 
οηβΓ3ηΙαΓ. 5ρ8ΐίθ88πι βαΐβιη Ρ6Γ83ηιιη Η6<Ιοπιιη- 
ςαβ Γβ^ίοηβω βρρβίΐβΐ, ρΓορβπιοάαηι Ιιυ]υ8ΐηο<Ι( 
ςυίύρί3πι (ίίοβηδ : Ιη Ι6ΓΓ8 Ι3ΐ3 βΐ ίπιπιβηββ Ι)3ΐ)ίΐ3- 
1)ίΐ, βι ιηυΚβδ Γ^ίοηββ αιηι (ΙοπιΙηίβ πιυΐ36ί!. 0«0(1 

60η(ίη{6Γ6 ρΟΐββΙ 6113111 3ηίηΐ9Β ςϋ33 6ΐ]3Γίΐ3ΐ6ΐη 

6Γ£8 1>6απ) ηβ^ΐβχίΐ; οίΓουιηο^βΐϋΓ βηίηι φιούαηςυο 
Ι3η<ΐ6ηι (ΐ3Βΐηοηί6«δ οοΙΠ5υβΓίΙ οβρίίνα, ηοΐββπι β! μετανιστάμενος. Πάθοι δ* άν τούτο αύτδ χα\ άνθρώ- Ο ίπώβΙΙίδ. ΑίφΙβ ίηβαρβΓ ]«Γβ 3ΐΐ(1ί6ΐ 3 060 : ι Επι- 
κού ψυχή, της προς τδν θεδν αγάπης δλιγωρήσασα. άκΐ Ιβ 3ροβ(3δΐ3 Ιυβ , βΐ παβΗΓιβ 1«3 16 Γβ(1ί\Γ- 
Περιενεχθήσεται γάρ είς π3ν δτιοΰν τών τοίς δακμο• ^αβί 1Τ . • 

νίοις ήγαπημένων. Αιχμάλωτος, καϊ δειλή, καϊ άναλκις, χα\ δή χαΐ δικαίως άκούσεται λέ ν οντος 
Θεού * € Παιδεύσει σε ή αποστασία σου, χαΐ ή κακία σου ελέγξει σε. > 

Μέτοχος εΙδώΛωτ ΈφράΧμ Εβηχετ έαντφσκάν- Υεκβ. 17-19. ΡατΙΐαρι ίάοίοτνιη ΕρΙιταιτη ραιιίι 
δαΛα, -(ιρέτιζε Χαναναίονς. Πορτεύοττες έζεπόρ- «ί6ί $οαηάαΙα, €ΐ €ΐ*$Η Οιαηαηωοί. Ροτηκαηία (οτ- 
τενσαΤι ήγάπτιεταν άτι μίαν έκ φρνάγματος αύ- 
τώτ. Σνστροφή χτεύματος σϋ εΐ έτ τάίς χτέρνξιτ 
αύιής, καϊ καζακτχντθήσοτται έχ τώτ θυσιαστή• 
ρΐωτ αυτών. 

Ν'. Έτι τψ προφήτη πρδς τδν *Ιούδαν δ λδγος, 
ύποπλαττδμενον μέν, ώς Ιφην, τδ μεταποιείσθαι 

,% ^βΓ. XI, 15. " 183. ΪΧΙΧ, 15. " Ργου. ΧΧ11Ϊ, 17 

Ρατκοι*. Οκ. 1ΧΧΙ. ηκαύ ζηηί , €1 άϊΐεχετηηί ΐρηοτηίηίαηι εχ [νβηιίιη 
βοτΗηχ. Τ«γ6ο ιρίπίκι ίιι ε% \η αΙΐ$ 6]ιι$, α α>η[ηη- 
άεηΐητ *χ α/!αη6ιιε εηι'ε. 
ι 
Ι•. ΑάΙιιιε ρι*βρΙΐ6ΐ3 Ιυιΐ3ηι αΐίοςαΐιατ, 8ίιιιη!3ΐΗ6ΐη, 

01 άίϊΐ, 86 Ιβ^βΐη ϋΐ ρΓ0ρΓΪ3ΓΪΙ 8ίΙ)ί €8ρ6886Γ6 , βΐ 

. ,Τ Ργου. π, 12. 

5 159 5. ΰΥΚΙΙΧΙ ΑΙΕΧΑΝ0Π1Ν1 ΑΚ€ΗΙ£Ρ. 440 ρίβίαΐίβ 6Γ&8 Οβυπι πϋίοηβηι ηοη νυΐ£3Γ6ηι ϋηοβΓβ, Α τοΰ νόμου, κα\ τήν είς θεδν ευσέβεια ν ουκ έν μιχρώ οιιπα ί η 161'βίΐ οίαπι 3 οοίβηϋίδ (Ι«ηκ>ηιιηι δίιηυΐβοπδ 
ηβυϋ 30βογγ6Γ61. 91 Εγ&ο, φίοιί &βςιιβΙ>αΐϋΓ, € ίϋο- 
Ιοπιιβ ρϊίϋοβρβ ίΐΙΟΐΙΙδ 651 ΕμΙΐΓβίπΐ , ι Ηοο 681, 
ΙβΓΑβΙ ; βίο βηίητ ηοιηίηαιιΐΓ & ΐηοιι φι» »ρικΙ 86 

Γ6ΓΙΙΙΠ ρθΓΐ6Β3ΐυΐ\ ΙβΓΟΟΟ&Πίί, ΐη^ΟΑΠΙ, (16 ΠΙΟΐΐΙβ βΐ 

Ιποιι ΕρΙ)Γ3ίιη οηυηάί. Ει ςυβηιβκΙηιουΊιπι }ηάζπ\ 

Υ0031 63 ΙΗ <|Ι13Β 6Γ31 ΗίβΓΟ&ΟίχΠϊίδ, Γ6£η&ΙΐΓΐ ΐΓΪΐΐυΐ 
3ρρβΙΐ3ΐίθ!16ΐη 811311) 36Γ73Ι18 ; δίθ 61 III ΙδΓίΙβΙ ΟΙ 111 

ηοηιίη&Ι Ερ1ΐΓ3ΐιη, & Ιγϊοιι, ρβηεβ η η 3 πι Γ^ηαιη 
βΓ3ΐ, ηοηιίηαΐ. Ραηίΰβρδ ίβίΙηΓ Γ30ΐυδ 681 ίαΌΙο- 
ηιιιι ΕμΙιπιίη», ίηαυίΐ. Α(Ιοπ»νίΐ βηίπι Λ^ρΓιο- 
Γυπι ηυιηβη, ηίωίπιιη Αρίπι, δίνβ νίΐυΐυιιι, ςιιβπι 
>11ί ρΓΟ 060 οοΐβϋβηΐ. ΡυίΙ ηίηίίοιηίηαβ ραΠίίβρδ 
ίηιρι'6ΐ3(Ϊ8 βΐ βΐηηηιαε (ΙβηοβηΙί» €θ3η&ηΦθΓΐιιη, ςιιί ποιείσθαι λόγω, διανενβυκότα δέ λεληθδτως έπί το 
χρήναι τιμάν τα των δαιμονίων Ινδάλματα. Ούκούν, 
ι Γέγονε, > φησ\ν, ομολογουμένως € μέτοχος ειδώλων 
Έφραίμ, » ' τουτέστιν, ό Ισραήλ. Ώνόμασται & 
ούτως άπδ της παρ* αύτφ κρατούσης φυλής, φημ\δή, 
τής του Ίεροβοάμ* ήν γαρ έξ δρους και φυλής 
Έφραΐμ. Κα\ ώσπερ Ίούδαν τήν έν τοΤς 'ίεροσολύ- 
μοις αποκαλεί, τή βασιλευούση φυλί| τήν κλήσιν 
τετηρηκώς, ούτως κα\ έπ\ του Ισραήλ, δταν όνομάζΐ) 
τδν Έφραΐμ» άπδ της βασιλευούσης φυλής ποιείται 
τήν όνομασίαν. Μετέσχε βή ούν ό Έφραΐμ ειδώλων, 
φησί. Προσκεκύνηκε γαρ τψ Αιγυπτίων σεβάσματι, 
"Άπις δέ ή ν, ήτοι δάμαλις τδ εκείνων σέβας. Μετέσχε 
δέ ουδέν ήττον κα\ τής των Χαναναίων άνοσιότητος Ιαηι ΐυτρβ ίύοΐυιη, Β66ΐρΙΐ6£0Γ δο'ιΐίοβΐ, εοΙβΓβ 61 Β κα\ άμετρου φρενοβλαβείας, οΐ τδ αίσχρδν ούτως είοω- 3ϋθΓ3Γ6 νοΙαβΓϋΙΐΙ. ΥοΓϋΜ 006 ΓαΟΙΟ ΕρθΓ3Ϊηΐ ΪΙΤΙ 

ροδυίι δί 1)ΐ &€&ηώιΙα. Ορίίεηιιη βηίπι 61 όαΐοκπι 

061109 ΥΙΟΐανίΙ. € ΕΙ^ίΐ Ώΐ&η&ΠΦΟβ, > ρΓΟ, ίρδρηιπ) 
«οη8ΐ)6ΐιιϋίιΐ68 β* π Ι υ 5 εΐβοι'ιοηβ 61 ίπΓιΐβΐίοηβ όί- 
£ηοβ οβηδυίΙ. ΕγλπΙ Ιιί οοηΠιΐ6δ ^ϋχοηιηι , Ιιοητιΐ- 

1165 80βΙβΓ3ΐί 61 ίθΌ1θΐ3ΐΓΧ. ΙπβΙΐρβΓ € ΡθΓΙΐίθ3ηΙββ 
ίθΓηίθ3ΐί δΐΐηΐ, » Ι3Γ36Π136, 81Π6 άΜθ , ςΐΐί& ίηΐ- 

ηκχίβηιΐβ 61 ρΙ&06 ίηεοηνβηίβηΐβΓ ΓοΓηίεαΙίοηι , βρί- 

Γίΐϋ3ΐί βΟίΓίΟβΙ, 8ΐϋ(3ϋ€ΓυηΙ, 61 830Πΐθ8[3 3ρθβΐ3813 

«υ3 8(1 ΐϋΓρίΐυιϋηβιη ϋβδοβικίβπιηΐ. ι ΟΊΙβζβηιΐΚ 
▼6ΓΟ 6ΐ!Αΐη ί^ηοηιΊιιίληι βχ Ι'Γβαιίΐίϋαβ βΟΓυιη, ι Ιιοο 

-651, 6Ζ %ΤΛ(ϊύϊ ί38ΐϋ 61 ]30ΐ3η113, ρΓΟρΙβΓ ΟβϋΙΙΙ, 

«ι ^ΙοΓίαιη ςοβπι &1) ίρδο ε&ρΐ6ΐ)3ηΐ. Ιΐβςαβ εοιη- 
ρΓββδίδ δρίπΐΐυυδ ρπδΐίηίδ ίιώοηοΓί 61 3ΐ>ίβ6ΐί, ηιίββ- λον περιέπειν τε κα\ προσκυνε?ν έγνώκασι,τδν Βε£λ- 
φεγώρ. Άλλα τούτο δεδρακώς ό Έφραΐμ, «Έθηχεν 
έαυτφ σκάνδαλα.» Προσκέκρουκε γαρ, τω χα\ έπαμ,ύ- 
νοντι, καΐ διασώζε ιν δυναμένψ βεφ. ι 'ξίρέτισε Χανα- 
ναίους, > αντί τού, ΑΙρετά κα\ άξιόληπτα πεποίηται 
τά Χαναναίων έΌη * δμοροι δέ ούτοι τής Ιουδαίων 
χώρας, δυ ασεβείς κα\ είδωλολάτραι. Και προς γε δή 
τούτοις, ι Πορνεύοντες έξεπόρνευσαν > οΐ 4ξ Ισραήλ. 
Δήλον δέ, δτι διά τοι τδ πέρα μέτρου, χαί του εΐκό- 
τως έπέκεινα τήν νοητήν έπιτηδεΰσαι πορνείαν, χα\ 
είς λήξιν αίσχρότητος τής αποστασίας αύτοις £ρχε• 
σθαι τα εγκλήματα, ι Όγαπήκασι δέ κα\ τήνάτιμίαν 
έκ φρυαγμάτων αυτών, » τουτέστιν, έξ υψηλών αύχη- 
ματων, &περ είχον, έπ\ θεψ κα\ δόξτ) τ9) παρ" αυτού. Τ3ΐ>ί1βδ 61 οηιηίυπι ρβϋίυϋδ ρΓΟίΓίΐί Γ6Υ6Γ3 6ν3δβ- ^ ϋύκούν Ατιμοι κα\ κατε^ιμμένοι, οΙκτρο\ κα\ πε 

πατημένοι γεγόνασιν αληθώς, των αρχαίων φρυαγμά- 
των άπολισθήσαντες* κεκλήσονται γάρ ελεύθεροι μέν 
ούκέτι * βαδιούνται δέ μάλλον είς ύβριν κα\ άτιμίαν, 
κα\ ύπδ πικροϊς ίσονται δεσπόταις. 'Αλλ' εί καΐ τού- 
τοις απασι, φησιν, ή άνουστάτη τού Έφραΐμ ύπηνέ- 
χθη πληθύς- άλλ', ω Ιούδα, συ γέγονας αύτ} οία τις 
πνεύματος συστρο^ή, έν πτέρυξι πετεινού. "Εστί δέ 
παντί που δήλον, δτι πάντη τε καΐ πάντως τά διιπτά- 
μενα, πνεύματος αυτά προσωθούντος βιαίου, μονον- 
ουχ\ κα\ έπαναγκάζοντος , όξυτέραν τότ* ποιείται 
τήν πτήσιν. Ούκούν έξώκειλε μέν ό Ισραήλ άπονε- 
νευκώς είς άπόστασιν. Συ δέ γέγονας αύτψ ι Συ στρο- 
φή πνεύματος έν ταίς πτέρυξι. » Πώς, ή τίνα τρό- 
πον; Επειδή γάρ σέ τεθέαται τδν τφ νόμω παιδ- ΓΙΙΙΐΙ. ΝΟΙΙ 6ΙΙΙΠ1 ΐΐβ 03316ΓΟ νοο^υοιιίαΓ Ηθ6Π ; 86(1 

4>οΐίϋ8 ίη €οιιΐυη)6ΐίαπι 61 ίβηοιηίηίβηι νίιίβηΐ, βΐ 
*υ!) ϋοοιίηί8 ΐ>Τ3ηηί8 βΓυηΙ. ΥβΓϋηι Γιο61 1η δ οιιιηί- 
1)ϋ3 βίιηιιΙ 8ΐο1ίι1ίδδίιιΐ3 πιιιΙΙίΐα<Ιο ΕρΙΐΓ3ίηι 8υ1)]βοΐ3 
ΒίΙ # Ι9ηΐ6η ιιί, 4αϋ3, ίΙΓι ίυίδΐί ν6ΐυΐ! ςυί^^ηι ΐυΓυο 

βρίΓΙΙϋ 111 3ΐίδ Υθ1ϋ€Π8. ΝΟΓυΐίΙ 0111 1 168 νοΙ^ΐίΙί» 

νβιαο τβίκβιοβηΐί 62 ίπιρβίίβηΐβ, 61 Ιβηΐηηι ηοο 

«0£6ηΐ6, ρΓΟΟΟΐ (1ΐΐ1)ίθ νθΐ3Γ6 66ΐ6Πϋβ. ΕΓβΟ ρΓθΐ3- 
Ρ8ϋ8 681 Ι8Γ361, (ΙβΠβΧίΐςϋβ *ά 3ρ08ΐ3δΊη. Τ 11 νβΓΟ 

ΓαίβΙί 6ί € ΙυΓϋΟ δρίπίϋδ ίη Αϋβ. » Ουοηιθ(Ιο/, αιιΐ 
(]ϋ3 Γ3ΐίοηβ? Ροδίςοβηι βηίιιι νί(1ΐΙ 16, ςυί 65868 ία 
16£6 ίηδίΗαΙϋδ, ϋίνίηυπϋ Ιβιηρίυιιι 35δί(1υο Ιπνίδδββ, 

5Λ0Γ3 )68ίυυ5 Ι113η(ΐ3ΐ3 ρ6Γ6((ί5565, ]3Π1 ίθ6Γΐ6Π1 30 

«υρίηαπι ϋβάβπιςυβ ρβοοβίΐδ ί11ίβ3ΐϋΐιι, ηιβίϋπυδ <ΐ6δθί?ίΐ. Υ6Γΐιηιΐ3ΐΒ60 δη άβϋβΟϋδ, 61 ρϋ(1θΓ6ΐη, βΐ ^ αγωγούμενον , τδν θείφ προσιζήσαντα ναφ, χαί τάς 
βηοΐΏέηΐ3ΐίΐ δΐΐ3ηι ίηνβηίβΐ *1ΐ3ΓΪ3ΐ 3ϋ3. κατά νόμον τελούντα θυσίας, ^αθυμούντα, κα\ τοΓς 

Γσοις πλημμελήμασιν ένεχόμενον, όξυτέραν έποιήσατο τήν άποδρομήν. Πλην είς αίσχύνην εύρήσουσι, 
κα\ έντροπής κα\ ατιμίας πρόξενα τά θυσιαστήρια αυτών, 92 1ΐ8<|υ6 ςυοηίααι ςιιί νίϋβηιοΓ 813Γ6, 3(1 οοηβ- 
βΐ3ΐιι νίΐ3ΐΒ 61 ιιυΐΐί ΓβρΓβΙιβηβίοηί 3ίΒιΐ6ηι ουίί^ΐί» 
δβ^ιιεβ 61 ί£η&νί ίη Ιίοε ίηνβιιίιΐΗΐι*; ίιηο, ΒίιηίΠίβΓ 
υΐ 3ΐίΐ, ϋ6ί 1>βηβρΐ3θίΙιπη 3δρ€Γη3ΐί, ηοη δοΐυηι ίη 
ηοδ ίρδοδ ίηιςυί 6ήιηυ8, 86(1 υη3 ηουίβουιτι ρβηϋϋβ 
€ΐΐ3ΐιι 3ΐϋδ, ο*υρ1βχ βυρρίίοίυηι δυβίίηβϋίΐΏυδ. Ναι» 
ουιη 86ϋυειΪ8 61 ίηιρΓΟΟβ νίνβηΐίυϋ^ 3(1 Ιπι^ίιΐ6πι 

61 ίθΓΠ13ηΐ νίΠϋΐίβ ρΓΟρΟδίΐί 6586 (Ι6ΐ)6ΐ)3!ηυ5, 00- 
038ΪΟ β03η(ΐ3ΐί ί30ΐί βϋπιυδ. Ουίϋ 8(1 Ιΐ330 €11ΙΪ81115? 
9 Ουί 8Γ3η03ΐίζ3ν6Γίΐ υηυΐΏ άβ ρυδϋΐίδ ίδΐίδ, <ιαΐ .ίη Ούκούν, δταν οΐ δοκούντες έστάναι, καλώς τβ χαί 
άνεπιπλήκτως όφείλοντες ζζν, νωθροί τε κα\ ^θυμοι 
περ\ τούτο ευρισκόμεθα- μάλλον δέ κα\ έν Γσψ τοις 
άλλοις άθετεΐν (ρημένοι τδ άνδάνον τψ βεφ, ουχί 
μόνους εαυτούς οδική σο μεν, προσαπολλύντες δε χαί 
έτερους, διπλήν ύπομενούμεν τήν κόλασιν. Δέον γάρ 
προκεΐσθαι τοϊς πεπλανημένος, κα\ ζή ν ούκ έθέλουσιν 
ορθώς, είς εικόνα κα\ ύποτύπωσιν αρετής, κα\ σκαν* 
δόλου γεγόναμεν αφορμή. Τί ούν ό Χριστός ; € Ός 
εάν σκανδαλίση Ινα τών μικρών τούτων τών πιστευ&ν- 141 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚίυδ ΙΝ ΟδΕΑΜ ΡΚΟΡΗΕΤΑΜ. 44* των είς έμέ, φησ\, συμψέρει αύτψ, ίνα κ ρε μα σθ ή Α ηιβ ΟΓβϋυηΐ, 6χρ6<Κ( βί υ Ι βαβρβηιΙ&ΐαΓ ιηοΐ* »9ί- μύλοςδνικδς περί τδν τράχηλον αύτου, κα\ καταπο- 
ντισθώ έν τψ πελάγει της Θαλάσσης. > 

ΚΕΦΑΛ. Ε'. 

' Αχούσατε ταυτα % οί Ιερείς ^ χαϊ προσέχετε, οίκος 
ΊσραήΛ , ηαΐ νϊκος τον βασιΛέως, έτωτίζεσθε, 
διότι προς υμάς *στί τό κρΐμα, δτι Λαχϊς έχετή- 
θ^τε τχί σκοΛίςί, χαϊ ως δίχτυο* έκτεταμένον 
έχϊ τό Ίτα6νριον % Ι οΐ άχρεύοντες τήν θήραν , 
χαζέχηξατ. 

ΝΑ\ Προκατητίάσατο τδν Ιούδα ν, ώς πνεύματος 
συστροφήν γεγονότα τψ Ισραήλ, κατά γε τον άρτίως 
ήμίν προειρημένον τρόπον. ΜεΘίστησι δέ λοιπόν τον 
τής έπιπλήξεως λόγον έπ\ τους της άπατης κα\ τής ηϋΠ3 ΐη οοΙΚο β|ιΐ8 . 61 <ΐ6ΐη6Γ£3ΐθΓ ίιι ρΐΌΓυηάιιπι 

Π13Π6 *\ • 

ΟΑΡ. V. 

Υεβ9. 1, 2. Λα:ϋΐ6 Ιί(Γΰ ι «Λ/τβπ/ο/υ, €1 αΙΐ€η<Ιϊΐ* ψ 
(ΙνηΐΗ$ ΙιταεΙ, ει άοη\η& Γβ$ί*, ααη6κ* ρβνάρίΐε, ακία 
αά νο$ €$1 }Η<ϋάηϊη, ηηοηίαηι Ιαφιεη$ (αα'ι κίΐ* 
$ρ€ΰΗΐαΙίοηι 9 εΐ «ιΥνι νβ(6 βχραηεηηι $*ρετ ΙΐαύφΪΗηι, 
ηιιοά σκι ΰαρίωιΐ νβηαΐίοηβη, άεραηχετηηί. 

ΙΛ. Δοουβανίΐ Αΐιΐββ ^ιύαηι, αϊ ΙυΗ>ίη6ΐιι βρίηΐυβ 
Γϋοίαιη ΙδΓββΙί, ίιιχΐ» Γαΐίοοβπι » ηοΜβ ιηοϋο βιρϋ- 
Γ.3ΐ3ηι. Οβίηοβρβ νβΓυ» οΙ^ιΐΓ^&ϋοηιβ 8(1 ΓαΙΙιώ» 
61 (ΙβορρΓιοηίδ ίηνβηΙΟΓββ, βί αα* ιηοι•1)ί 6! βηιβηΐΐίΒ πλάνης εύρετάς, κα\ τήν της αποπληξίας αύτοίς Β Μ*"» ΒυοίΟΓβΒ οοηνβΠίΐ. ΗΊ 6Γ*ηΙ δαοβτΟοίβδ βιηβη- προξενήσαντας νόσον. Ούτοι δε ήσαν οί ιερείς οΐ ψευδ- 
ώνυμοι , και ούκ έξ αίματος του Λευΐ, άλλ* ώνητήν 
έχοντες τήν Ιερωσύνην, καϊ χρήμασιν έκπριάμενοι 
τδ δείν είδώλοις ΙερουργεΤν. Γέγραπται γάρ περ\ του 
Ίεροβοάμ, δτι ι Ό βουλεμένος έπλήρου τήν χείρα 
αύτου, καϊ έγίνετο Ιερεύς των υψηλών, ι Έρπει δή 
σ3ν είκότως δ λόγος έπ* αυτούς τε τους Ιερουργούς 9 
χαΧ έπ\ τον οίκον του βασιλέως, συμπεριειλημμένου 
ταΖς αίτίαις κα\ αύτου του Ισραήλ. ΟΙ μέν γάρ τά 
προς σύστασιν της ειδωλολατρίας Ιφασκόν τε κα\ 
Ιδρων, βωμούς άνιστάντες, σπονδάς (κα\ Θυσίας 
προ σ άγοντες, κα\ τήν της άχωλείας τοις άπατωμέ- 
νοις χατευρύνοντες τρίβον. ΕύρεταΙ δε τής πλάνης, 
οί βασιλείς. Τοιγάρτοί φησι προς αύτους, δτι ι ΠαγΙς ΙίΙο ηοπι'ηβ, ιιβο <1β 63π^υίιιβ 1,6 ν ί ; βί, οι ροβββηΐ 

ίίίοΐίβ 830ΓΪΠ031Γ6, 8306Γ(ΙθΐίαΠί> ρΓΟίίο 8|1>1 00Π)ρ3- 

ΓανβΓβηΐ. δοΓίρίοιη ββΐ # βηίιτι άϊ ΛβΓΟυοβηι : € φπ- 
οιιηςιιβ νοίβυίί, ίαιρ1βί)αΙ ητίλΐιαπι $υ&ιη 9 61 06))βΙ 
βηοβΓοΙοδ εχοβΙ&ΟΓυπι ". ι 4υΓβ Ι^ίΐιΐΓ &6πηο ρΓΟββ- 

ά\ΐ 3(1 Κ306Γ(ΙθΙβ3 Ιρ508 61 3(1 (1θΠ1ϋΐη Γ6§ίβ ; 61 

ΐ8Γ3βί ίρδβ βίηιυΐ 3θουδ3ΐιΐΓ. 11Η βηίω ςιι» β<1 ί<Ιο1ο- 
Ι31Π301 οοηβΐίΐοβιιιΐ&ιη ρβΠίηβΓβηΙ 61 ίΐίοβ&ίηΐ 61 
Γ;ιοίβ1)3ηΙ, 3Γα» βπ^βηΐββ, ϋ1>3ηιΐη« 61 νίοϋπΐ38 οββ- 

ΓβΠίΟβ, 61 ρβΓάίΐΙΟηίβ ΥΪ301 86<Ιυοΐίβ <1ίΐ3(&0ΐ6β. 
ΑΓοΗίΙβΟΐί 31Ι16Π1 6ΓΓ0Π8 6Γ3ΠΙ Γ6^68. ΡΐΌΙΙΜίβ 3(1 

ίΐΐοβ 8ίι : ι ί,3ςυβί ί^οΐϊ βοΙΐ8 8ρ6€υ1»ΐίοαί. ι δρ«- 
€υΐ3ΐίοη6ηι νοο&ΐ βυυ ωοβπίοιίυαβ (ςηί ςυίάβηι 

6Γ3ΠΙ Υ6ΓΪ 830βΓ(1θΙβ8), βί 8θ5 ίρβίδ ρΗη€ΐμίΙ>α8 έγ&νήθητε τ^ σκοπι|. > Σκοπιάν δέ λέγει τήν ύπό γε Ο δρβεϋΐβίίοηβπι , 86α οαηιη μοραίι. δρβοοΙβηΐϋΓ των Ιερέων, είπερ ήσαν δντως Ιερείς, κα\ ύπ' αυτών 
δέ τών ηγουμένων περισκοπουμένην πληΟύν Έφ- 
ορώσι γάρ αύτο\ το ύπήκοον ή κα\ άφορώνται παρά 
τών ύπδ χείρα, κα\ δποιπερ&ν τοΖς κρατοϋσι δόξειβ, 
«αρατρέπουσι τδ ύπήκοον Επεται δε τοις τών ηγου- 
μένων θελήμασι τδ ύπεζευγμένον. Γεγόνατε το (νυν, 
φησίν, ώς παγ\ς τί) ύφ* υμών έπισκοπουμέν^ πληθύϊ, 
ήτοι. τ^ είς υμάς άφορώση τυχόν, ι Γεγόνατε δέ κα\ 
ώς δίκτυον έκτεταμένον έπ\ τδ Ίταβύριον. » Όρος δέ 
τοΰτο περιφανέστατον, έν τ{ Γαλιλαία κείμενον, βηίπι ίρβί, 61 Ιηβρίοίηαΐ βυΐκϋΐοβ; 3υΐ βΐι&ιιι ίηβρί- 
οίαηΐϋΓ 2 δυυϋίΐίδ, 61 ςυο ϋοιηίηίβ νιβιιηι ίαβΗΐ, βο 
8υ1)ΐ1ιΐ03 &Υ6Γΐαηΐ, 83 *ί ϋ| νο1υιιΐ8ΐ6πι ρΗηοίραιη 
ββηουιιΐυΓ. Ρυί&Γι& ί^ΊΐαΓ, ίηςυίΐ, ίιι Ιηςιιβαβ αιυ1ιΙ~ 
Ιϋίϋηί ςιι&ιη δρβοαίίΐιιίηΐ , βυΐ Γοη&88β ηυ» νο8 
βρβουΙαίϋΓ, ι βί ΓιιίδΙίβ υΐ Γβΐβ 6χρ&η8υπι 8«ρ6Γ 
)ΐ3ΐ>7ηυιη, ι ςαϊ 681 ποοηβ 03ΐϋ36« ηο1>ΐ1ί9&ίιιιυβ , 

ΓβΓ3ΓϋΠ1 3νίϋΙΪ1<Ι06 ?6ΠΑΐα ΙοΠ^β <ϋΐΐ88ΐΐη«Ι8 ρΓΟρΙβΓ 

οβίβΐΐυιϋηβιη, 3Γΐ>οη5η8 3ο ίΓυϋα&αβ <Ιβη8ΐ95ίιηιΐ8. 

πλείστην τε δσην κα\ άμφιλαφη τήν Αγραν Ιχον θηρίων τε κα\ πτηνών, διά τδ ήρθαί τε ύψού, και καταδασυνεσθαι σφόδρα δρυμοΐς τε κα\ λόχμαις. 
Έγω δέ παιδεντ'ης ύμώτ , έγώ έγτωτ τον Ο Υε»8. 3. Ε§ο νετο ετηάϊιατ νβίΐίτ, €ρο εορηονϊ Έρραίμ, καϊ ΊσρατχΛ οϋχ υπέστη άπ' έμον. 

ΝΒ'. 01 μέν ούν Ιερείς, κα\ μήν κα\ οί έξ αίματος 
βασιλικού, λίνον, κα\ πάγη, καϊ θήρα γεγόνασι τοίς 
λαοις, θυμι^ν τοίς δαίμοσιν έπιτάττοντες, κα\ πρό 
γε τών άλλων δρώντες αύτο\, καϊ φρονεϊν άναπείθον- 
τες & μή θέμις, καϊ τοϊς άνοσίως έξηυρημένοις πλά- 
νης έτερους προσεπάγοντες τρόπους, τά υψηλά, 
φημί, τδν Βε•λφεγώρ, τδ τών Χιδωνίων βδέλυγμα, 
τδν Βάαλ, τδν Χαμώς. Έσεσθαι δέ αυτών παιδευτής 
αύτδς, κα\ ούκ είς μακράν, επαγγέλλεται , ώς δσον 
ούίέπω τά έκ θυμού κα\ οργής έπιθήσων κακά. 
"Έχβι δέ τδ άτρεκές ό λόγος. Οί μέν γάρ έξ οίκου του 
βασιλικού δειναίς κα\ άφύκτοις ένισχημένοι συμφο- 
ραϊς, οί μέν διολώλασι, κατά γε τήν πίστιν τών ίερών 

Μ ΜίΐΛ. χνπι, 6. » III Κβ^. ιιι'ι, 35. ΕρΙιταΉη, εί ΙιταβΙ ηοη τ€€β$$\ί α ηιβ. 

\Λ\. 8366Γ<1θΐ68 }£ίΙΐ1Γ 9 3ΐςυ6 61*13111 Γ6£Ι0 880^1- 

ιιβ ρΐΌςηαΙί ΓβΙβ, 61 Ιαςιιβυ», 61 ν6Π3ΐιο ρορυΐο Γαοΐΐ 
βυηΐ, ίηοβηβοιη ώΒΐηοηΙΚιυδ 3(1ο1βΓβ ]ιιΙ)βηΐβδ, 61 3ηΙβ 

&Ιί08 ίρβί 61 Γ86Ι6Π168, 61 8611 ΙΪΓ6 8ϋΗ(ΐ6ΐΐΐ68 Πβί3Π3, 

61 βΗοΓοιη ίηιρί3 ίηνβιιΐ» : βχοβίδβ, ιικιαβιη, Βββίρΐιβ- 
βοΓ, ιϋοΜίΐΜΓιοηβπ) δίάοηίοΓυπι, Β3&Ι, €Ιΐ3ΐηο8ηονί8 

Γ8ΐίθθΙΝ8 86ϋϋ0ίίθ1Π8 8Πΐρϋ063ηΐ68. ΡθΓ6 3βΐ6ΠΙ 86 

6οηιπι βηιά'ιΟΓβιη, ηβο ίΐ3 ιηυΐίοροβΐ, ροΙΠοβίϋΓ, υΐ 
ιηοχ ρτο ΓαΓΟΓβ βι Ιγ3 βυ» ροβηίβ 608 ρΓΟδβϋϋΐϋΓϋβ. 

ΕΙ ΥβΓϋβ 681 66ΓΟ10. ΝβΙΠ φΙ! 6Γ3ΠΙ (Ιβ (1θΙΟΟ Γ6£Ϊ3, 

3ΐπ>6ί1»08 61 Ιηβν1ΐ3υίΓιΙ)υε πιαΙίβ οοηδίΓίοϋ, »1ϋ ρβ- 
ηβΓυηΐ, ]αχ(3 ηβΓΓΒΐίοηβηι 83ηοΐ3ηιιτι 1,ίιΐ6Γ3Γυιη; 
3ΐϋα1>ί6ηιηΙ,Β3^ΙοηίθΓυηι ΜβϋοΓαωςαβ (τγαυηίάβπι 145 §. ΟΥΜΙΛΛ ΑΙ,ΕΚΑΝΒΙϋΝΙ ΑΚΟΗΙΕΡ. 144 

ροΗαΙυη. Οοοίδί 8θΠ οβίβαι ΠΗ86Γ6, ίοιο ίοβίβ, Α Γραμμάτων* οΐ & άπώχοντο, τβΓς Βαβυλωνίων και ρ8βικΙοβ8€€Γϋοΐβ8, 61 ρ6€υηϊ» £Γ8(Ιοαι οοοο 2(1β- 
ρϋ, 3ΐίί & ΙβΙιιι, αΙΠ 8 Ιθ8Ϊ3, ςυί Γιιίΐ 6χ Ιή5α Ιοϋ8 
βίνβ Οανίά *•. Αΐ<]06 Ηοο υιγ 0βί , 83οηβο&οΐ6 8ϋ- 
ςοαηάο ^€^ο1>ο^ιη βΐ 813016 8(1 »1ΐ3Γβ, Υ3ΐίοίηαΐυ$ 
ββΐ, ϋίβ νβΓΜβ : ι Α113Γ6, 3Ι13Γ6, 1)330 <ϋοί( ϋοοιίοαβ: 
Εοοβ ιικοΐίοι* βϋϋ$ ίο ύοηο Οβν'κΙ, 4081&8 οοαιοα 

6}θ*, 61 ρΟΠβΙ βϋρβΓ 16 8366Γ(!θΐ68 βΧΟβΙδΟΓϋΠΙ, 83- 

οηΒοβοΐββ βυρβΓ 16 Μ .» 1ΐ3ςοβ οοοιιοίθ3ΐϋβ 651 86 08- 
8ϋ£&ιυηιΐϊί Ιη Γοιόγ6 61 ΪΓ8 &ρ6ουΐ3ΐίοοί Ιβηυβοαι 

Γ8€108, 8306Γ(1θΐ66, 10(10801, 61 630£0Ι06 Γβ^ΙΟ ρΓΟ- 
0Γ631Ο8. ΝβΙΙΙΐφΐ8ΙΙΙ Υ6Γ0 108000881011) (ΚΐϊΓΐΙΙίΐ 6001 

φΐί ϋβοορίιΐδ 681, ροΐ8 ΙβΓ8βΐ6πα. Μοιγοο, ίοφιΚ,ι β£<* 

00£00Υ1 ΕρΙΐΙΐίΟΙ, 61 1&Γ86) 000 Γ6068811 8 016. » 

Α€ 8ί <1ίθ8ΐ : 0ο'ΐ8 681 ίδΐβ φιί οοΐαΐ 016 οοοΒ'ιΙίυαι, 

€•Πΐίθ6θ8 Υ6Γ&8 10 0ΟΓ(ΐ6, 61 016 ρθΐ8ΐ ρ0856 Ι&16Γ6 ? ^ 

ι θ£ΐιονί βηίαι ΕροΜίαι, ι ίιιαοίι, ι 64 οοο Γ6668- 

81 8& ΙδΓ3βΙ ; » — € 1)608 60Ϊ01 βρρΓΟρίΐΙφΙΑηδ 6^0 

8αοι, 61 οοο 1)608 <1β 1οο£6. 8ί 3&8θοη<]οΐυΓ Ιιοοιο 
ίο οοοοίΐίβ, «ι 6£0 ηοο νΐάβϋο βαπι Μ Τ • Ει ίίβηιαι : 
< Νοη 8 ιη6 8ΐΜ€00<]6ΐαΓ αοΜρίαοι Μ ? > 84^"*• *• β« ιβ η * ηο {οτηκαΐη$ β*1 ΕρΙιταΉη, ει 
€οηίατηίηαίΗ$ ε$ι Ι$ταεί, ηοη άεάετηηΐ ΰορίΐαΐίοηεε 
*««•, Ηί τενετίαηΐητ αά Ώεηιη, ηαϊα $ρίήΐη$ [οτηι- 
εαύοηχε ε$ι ίη ι>«*, Βοηιίηηηι νβτο ηοη ΰορηονβ- 
γιμιΙ. 

1*111. 0υοηΐ8οι βηίαι Γοηββ βΐ οοπΐ8 ίηΐυβίιΐΓ Μήδων πλεονεξίαις ύποχεισόμενοι. ΆποτεθνήχαΛ 
δέ άθλίως, μάλλον δε δσίως, οί ψευδώνυμοι τε χα\ 
χρήμασιν Ιερείς, ο\ μέν ύπδ Ίηού, οί δε ύπδ Ίωσίου, 
γεγονότος έχ φυλής Ιούδα, ήτοι Δαβίδ. Τούτο 6 άν- 
θρωπος του Θεού, θύοντός ποτέ του Ίεροβοάμ *α\ 
έφεστηκότος τψ θ^σιαστηρίω, προεφήτευσε, λέγων • 
€ Θυσιαστήριον, θυσιαστή ριον, τάδε λέγει Κύριος" 
Ιδού υΐδς τίκτεται έν οίκω Δαβίδ, Ίωαίας δνομα 
αύτφ• χα\ θύσει έπ\ σε τους ΙερεΤς των υψηλών, 
τους έπιθύοντας έι:\ σο(. ι Ούχουν έπηπείλησε παι- 
δεύσειν έν θυμψ κα\ δργή τους τή σχοπι? πάγην γε- 
γονοτας, Ιερέας τε, φημ^, χα\ τους έξ αίματος βασι- 
λικού. Άχαταιτίατον δε ουδαμώς τόν ήπατημένον 
ήφίει, τουτέστι, τον Ισραήλ. Ταύτητοί φησιν ιΈγνων 
^ τδν Έφραΐμ, χα\ Ισραήλ ούχ άπεστιν άπ* έμοϋ. 
Ίσον δή τούτο έκείνφ • Τ£ς οίτος, δ κρυπτών με 
βουλήν, συνεχών βήματα έν καρδία, έμε δε οΓεται 
κρύπτειν; Έγνωχα γάρ τδν Έφραΐμ» φηΛ• χΛ 
ούχ άφέστηχα του Ισραήλ, ι θεδς γάρ έγγίζων 
έγώ είμι, κα\ ούχ\ Θεδς πί^^ιίθεν. ΕΣ κρυβήσεται 
άνθρωπος έν χρυφαίοις, κα\ έγώ οΰκ δψομαι αυτόν ; • 
Κα\ πάλιν, ιΜή άπ' έμοΰ κρυβήσεταί τι; » 

Αιότι νντ έζεαόρνενσβτ Έρράίμ , έμιάτΰτι 
Ίσρα)\Λ, ούχ ίδωκατ τά δωδούΛια αύτώτ τον 
έχιστρέψαι χρός τότ Ββ6υ αυτών, δη χτενμα 
πορνείας έτ αύτοϊς έστι , ζύν δέ Κύριο* ούχ έχ- 
έγτοΜταν. 

ΝΓ. Επειδή γάρ είς νεφρούς όρ$κα\ καρδίας δτών «ιιιν6Γ80Γ00ΐ 0608 61 ρΐΌΓβοβ Ιΐίΐιίΐ 681 ίΐΐί ίθ88ρβ- £ βλων Θεδς, άποπτον δέ αύτφ παντελώς ουδέν, έγνω- 6Ι8|»!6 Μ , ΟΟ^ΟΟνίΐ ΓθΓηίθ8(υΠ1 6886, 61 8(1 ^δΐί^ϋΠΙ 
ί»ρΓθ5Ιΐ8ΐίβ Ρ6ΓΤ6&Ι886 1βΓ3β1, 81 Υβ ΕρΙΐΓ3ΙΠ1. Υβ- 

Γ001Ι80Ι60 οβ€ *ά ραα€ΐααι ΐ6θΐροΓΪ8 ροβηιΐ6οϋ» 

•08,1181100601 8811601 δϋβΟβρίΙ, ςαθ(1 8 βρίπΐϋ ίΟΓΠΙ- 

08ΓΙΟ 68861 θ€€ορ8ΐο8, ν6Γοαιςο6 Οοοιίιιυαι ςο3>- 

Γ6Γ6 ΟΟΐΙβΙ. Υ6ΙΌ01 681 1£ΪΙθΓ ςαοά 811 8»1ν8ΐ0Γ Γ 

€ ΝβΟΜ) ροΐ68ΐ (ΙαοΐΜΐβ ιίοιηιιιίβ δβίνίΓβ **.> 

Υεμ. 5. Ει ηκηΜίΟοΟίητ *η}ηήα 1$ταά ίη /αααη 
€}η$. Ει Ι$ταβΙ, «ι ΕρΗταχτη ίηβττηαΙ>αηΐΗΓ ίη ίηί- 
ψιίΙαΜηί ιιιίι ; α χη/ίηηαΜίΗΤ ηποηηβ ]%άα$ εηηι 

1,1 V. Ιφηααι Ιιίο 8ρρβ1ΐ8ΐ <ΐ6ΐ68ϋο<ΐ8ηι βϋρβΓ- 
1>ι*ιιι : 681 βηιοι ίο]οήθ8θ8 8ορ6ΓΐΜΐ8• ΗαοιίΙίβΙαιιι κεν, δτι πεπόρνευκε μέν, κα\ ε!ς Ακρον ήχε φαυλό- 
τητος δ Ισραήλ, ήγουν δ Έφραΐμ• πλην ούδ*, δσον 
είπείν, είς νουν κα\ καρδίαν κάν γοΰν τδ χρήναι 
μετανοεΐν είσεδέξατο, διά γε τδ χεκρατήσθαι τφ 
πορνεύειν αύτδν άναπείθοντι πνεύματι, κα\ τδν αληθή 
Δεσπότην μή έθελήσαι ζητεΤν. Αληθές ουν δτι, χαθά 
φησιν δ Σωτήρ, ι Ούδε\ς δύναται δυσ\ κυρίοις δου - 
λεύειν. ι 

ΚαΙ ταΛεινωΟήσεται ή ύβρις τον Ίσρα1\Λ είς 
χρόσωχοτ αυτόν. Καϊ ΊσραήΛ χαϊ Έφραϊμ 
άσθετήσονσιν έτ ταΊς άδιχίαις αύτων' καϊ ασθε- 
νήσει χαϊ Ιούδας μεζ % αυτών. 

ΝΔ\ "Τβριν ένθάδε φησ\ τήν έπάρατον ύπεροψίαν 
υβριστής γάρ δ άλαζών. Ταπεινωθήσεσθαι τοίνυν 6Γβθ ίπ 8ορ6Γ5ί8θΐ ΙδΓβοΙίδ Ηΐ<)θ1Ι, ο6ΐ 1118 ρ&8808 Ο φη«\ τήν ύπεροψ^ν του Ισραήλ, εκείνα παθόντος, ίιΐ6ΓίΙ, 61 ωβπΙίδδίΐΌΟ, ςυ36 «ι 1ιοαιΐΐ6ΐη ίΐΐοαι, 64 

Ι»ί86Γ3Ο()0ΟΙ, βΐ 8>)]6€10ΠΙ, 61 01816Π* (1β 060 βΙθ- 

Γίηοάί (ΙββίίΐιιΙαπ), δυρβΓηαςϋβ 61 ρ8ΐηο 1ίΙ>βΓ(8ΐ6 

8ρθ1ί3ΐ001 Γβΐΐάβΐΐΐ. 1θ ΓβαβΟΙ ρΟΓΓΟ 6]θ8 ίθ]θΓΪ80Ι 
Γ6Υ6Γ80Γ8Ο1, ίηΙβΙΙ^βΙΚΪυΠΙ 681 01006 £6008 ίβΊΙΟ- 

ηιίηίχ ςυοϋ8οιαιοϋο δίιηϋβ ΓοΓβ ρΐ^^ίβ ίη ίίΐαβ &ο- 
οβρίίδ. Ει &ίΐ ίηΠΓηιαηϋοδ δίιηιιΐ Οϋΐη 4υϋ8 ΙδΓ3β- 

1ίΐ88. Ν801 δνΓΪ3Β 61 Ρ6Γ88Γ0Ο1 Γ6£68 10 &8Π)8Π3Π) 
ΙϊΟδίίΠίβΓ £Γ8888ΐΐ, 000 8ΪΥ6ΓΟΟΙ 1010100601 6886 

^ϋ<ΐ8ΐη : ΙδΜβΙίδ ςυίρρβ υτΙ»ίϋυ8 611801 ηοιιοοΙΙββ 
8(1 ΐΓ'ώυιη Ιιιϋ* 61 Ββηίαηιίη ρβΓίίηβηΙββ Άάάίάε* 

ΓΠΠΙ. ΙΙηΐνβΓδίΙΙ) 3111601 0318011181601 0ΪΙΓ8 (1θ1)Ίΐ3- ••IV Κβίϊ.ϊ, II. 
1 Μαϋΐι. νι, 24. 111 Κβ£. χπι, 2. καϊ σφόδρα δικαίως, ά χα\ ταπεινό ν αύτδν Ιμελλον 
άποφαίνειν, οίκτρδν κα\ κατε^ιμμένον, κα\ αύχη- 
μάτων ίρημον τών έπ\Θεφ, καϊ αυτής δέ τής άνωθεν 
χα\ πατρψας αύτοίς ελευθερίας έστερημένον. Τδ δέ 
είς πρόσωπον αύτοϋ τήν ύβριν άποστραφήσεσθαι, 
νοητέον διά τδ πάν είδος ατιμίας έοικέναι πως ταις 
κατά πρόσωπον πληγαΐς. Ασθενή σε ιν δέ δμου τψ 
Ιούδα φησί τους έξ Ισραήλ. Καταδηώσαντες γάρ 
δ τε τής Συρίας χα\ Περσών βασιλείς τήν Σαμάρειαν, 
ούκ άπλήγα συγκεχωρήχασι διαμεΐναι τδν Ίούδαν , 
προσθέντες ταϊς του Ισραήλ πόλεσι καί τινας τών 
ανηκουσών τοις έξ Ιούδα κα\ Βενιαμίν. "Ότιδέ άπάσης 

11 ίβΓ. χχιιι, 2δ. Μ ^6^. χχχνιιι, 14. »* ίβΓ. χι, 20; Ηβ&Γ. ιυ, ϋ. 1*5 ΖΟΜΜΕΝΤΑΕίυδ 1Ν ΟδΕΑΜ ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ. κσ αύτοΖς συμφοράς προμνήστρια γέγονεν ομολογούμε- Α ΐίοοοαι ίπιροη8866 ίΐΐίβ ίηιρΊβΙ&ίβηι 61 Ήι]υη3ΐιι ίιι νως ή είς θεδν ασέβεια τε χα\ ύβρις, δεδίδαχεν, 
εΙπων, μή άν έτέρως αύτοίς το της ασθενείας συμ- 
«ήσεσθαι πάθος, άλλ' ή μόνον, δτι ι Άσθενήσουσιν έν 
ταίς άδικίαις αυτών. > Χρήσιμο) 1 Ουν Αρα χα\ 
τιμαλφέστατον αληθώς ή είς θεόν ευσέβεια, δι 1 ής 
&ν γένοιτο κα\ το εθνών ουνασθαι κρατείν, χαί πάντα 
Ισχύειν χατορθούν ευκόλως. Καλ άληθεύων έφασχεν 6 
Σωτήρ, δτι ι Χωρ'ις έμοΰ ού δύνασθε ουδέν, ι Ψάλ- 
λει δέ που και δ Δαβίδ, ορθά φρονεϊν ήρημένος, 
• Ισχύς μου χαΐ δμνησίς μου 6 Κύριος. » 

Μετά προβάτων καϊ μόσχων Χορεύσονται, τον 
έχζητήσαι τον Κύριον, καϊ μή εΰρωσιν αυτόν • 
ότι έζέχΛινεν απ" αϋτων, δτι τόν Κνριον έγχατ- 
έΛίΛοτ- δτι τέκνα άΧΧόζρια εγεννήθτισαν αντοϊς. 
Νντ χαταφάγεται αυτούς ι) έρνσίβη , χ*1 τους Β 9θΠβ$ «οπιηι 
ηΛήρους αυτών. 

ΝΕ'. Αληθές όράται δια πραγμάτων, δτι καθά 
φησιν ό θεσπέσιος Παύλος, αδύνατον αίμα ταύρων 
χα\ τράγων άφελεϊν αμαρτίας, χα\ Εστίν απρόσιτος 
διά νόμου θεός. Νόμον δέ φημι, τήν κατά νόμον λα- 
τρείας τήν δι* αιμάτων χαί θυσιών. Ούχουν χαν 
προσάγοιεν οΐ έξ Ισραήλ τα νενομισμένα θύματα, 
των άνοσίως αύτοίς έπταισμένων έξαιτουντες τήν 
άφεσιν, ήγουν τήν προς τον θεδν ζητοΰντες οίκείω- 
σιν, ούχ αν έφίκοιντο, φησ\ν, ούδ" αν έξανύσειαν τδ 
εύρίσκειν ουνασθαι τδν θεόν, Αλλ' ούδ' αν γένοιτο 
προσιτός τοις ούτω μεταγινώσχουσιν. Ευρίσκεται γαρ 
δια μόνης της έν Χριστψ ζωής, ής αν νοοΐτο προ- 
«ισβολή τδ £ήμα της πίστεως, καϊ προσέτι τούτφ τδ Οβαιη (Ιοοαίΐ οιιηη «Ιίχίΐ, ηοη ίΓιΐβΓ Ιρ$ί8 ηιαίαπι 
ίηΟηηιίΑίΙδ ©νβιΗυπιπι, ηί$ί ι ςοί* ίηϋηηβ&ιιηΙιΐΓ ίη 
ίηιααίΐβΐίουε δΐιίβ.» ϋΐϋΐβ φΐοτ, βΐ ΓββρΓοΓβαο ηο- 
ηοτίβ ρΐβιιΐδβιιηε• ρΐβίββ 6Γ£8 Οβυιη, ο υ] α 8 ορβ βΐίαηι 
Ιιοβίββ ύοπι«η, βΐ οηιηίβ ββτί 6θιη ΙαικΙβ 8ΐφΐ6 νίτ- 
Ιοίβ ΓίοίΙβ φιβ&ηΐ, 86 τβπιβ 681 58!?8ΐοτ οαηι (II- 
οίΐ : ι διηβ ηιβ ηίΙιίΙ ροΐβδίί» Γ^οβΓβ Μ .» ΡβΒίΙΗ €1 
Όζνϊά αϋ€υ1)Ι βι νβΓΟ ββηβα : ι ΡοηίΐαοΌ 61 !«ΐδ 
ηιβ* ϋοηιίαυε".) 85 Υεα*. 6, 7. Οι»» 0Γΐ'6ΐ4ί «< νΐ/κ/ί* ϊδνηΐ, ηΐ 
ηπαταηΐ Όύηύηηη^Η ηοη ιητεηπηΐ $ηχη ; </*ι/ι'ηα• 
τίί εηίηι αν ί//ίι, σιιια ϋοηύηπτη γ*Κ}ιι*πιιιι, ε% 
βΙΗ Λΐί£ηί ηαίί $ηηΐ. Νηηΰ άύνοταυίί €0$ γκ%ο, ιΐ Ι.Υ. Κββ ίρβ3 €0ΐηρΓ0ΐ)8( ςυοά ϋίνιηυδ ΡβϋΙοε 3ίΐ, 

83Ι1£1ΐΙΐ)6Γη 18ΙΙΓΟΙ1ΙΠΙ »υΙ ΙΐΙΓΟΟΠίηί 8ΐ)θΐ6Γ6 ρΉΚ&1« 

ηοη ροβ86 ,β , 61 ρ«Γ Ιβ|ζ6ΐη 20 0688 υ πι Λά Οβιιιιι ηοη 
άΛΤΐ , 1686Π0 8ΐηΐ6ΐιι (Κοο ουίΐιιπι 86€αηάηπι Ιβ^ηι, 
ρ6Γ **η?υίη68 61 8&6ΓΪ6θί». ΙΐΜ|υ6 9 1|*661 οίΓβΓίΐΗ 
ΙβηβΙίΐΦ Ιιοβϋ»8 Ι6£ίΐίηΐ0β, βοοίβπιΐθ Γιείοηιιη βυο• 
Γυηι οοη(1οηίΙιθΒ6ηι ρβΚβηΐ69 , βίνβ εοηίπηοΓιοηβϊύ 
οοηι Οβο βΐ βιηίαΐίβιη ςη^Γβηίοβ, ηοη β»ιη 8886- 
ςυοηΙυΓ, ίηςιιΗ, ηοηυβ ρΓοθ€Ϊ6ηΐ 8(1 Οβαηη ίβτβ- 
ηίβηιίαιη, ηβηιιο Ι8ϋ ωοοΌ ρωιιίΐ6ηΐίοο8 «ιΐίΐηβ 84 
6ΐιηι ρδίβυίΐ. ΡβΓ βοΐ8πι ςαίρρβ τίαηι ίη ΟηηΛο 
ίηνβιιίΐυΓ, €ΐι]ιΐ8 ρΓχνΙαε Ιη^Γββδϋβ Ιιαοοη ροΐββΐ 
νβΓουιη Γιϋβί, 61 οηαι 60 88Καΐ8Γ6 1>8ρύ8ΐη8, ίιπιί- σωτήριον βάπτισμα, τήν έν πνεύματι πρδ; Θεδν οΐ- Ο ΙίίΓβιη ευπι Ώβο οοηί»ιηοΐίοη6αι ίη δριΠία 6β6ΐ6ηβ. χείωσιν προξενούν. Ούχουν, ούχ αν ε Οροι τδν Κύριον 
ό Ισραήλ διά γε της κατά νόμον λατρείας. Έκ- 
χέχλιχε γάρ άπ αυτών, δτι χα\ αύτο\ χαταλελοίπασιν 
αύτδν, άποπηδώντες τοσούτον , ως χαΐ τέκνων αλλό- 
τριων γενέσθαι πατέρες, ι Αλλότρια δέ τέχνα ι 
φησί, τά οίον έχ μήτρας, χαΐ έξ αυτών των σπάργα- 
νων, ταΐς των ειδώλων άναχείμενα δόξαις, προσ- 
«γόντων τάχα που το?ς δαιμον(οις τά χαριστήρια, χαΐ 
%άς επί ταΤςώδΤσι θυσίας, των γ«γεν[ν]ηκότων. Τέκνα 
τοίνυν αλλότρια, τά μή έν Θεφ • ή καθ' έτερον τρό- 
-Λον, τά έχ γυναικών αλλογενών. Έπεμίγνυντο γάρ 
άπερισχέπτως οΐ έξ Ισραήλ ταΐς τών εθνών θυγατρά- 
σιν, είδωλολατρούσαις έτι, καίτοι του νόμου λέγον- 
τος έναργώς τδ, μή δεΐν συνάπτεσθαι γαμιχώς τοίς 
Αλλογενέσι. «Τήν θυγατέρα σου γάρ, φησ\ν, ού 
δώσεις τψ υΐφ αύτου, χα\ τήν θυγατέρα αύτου ού 
λήψη τψ υΐφ σου * άποστήση γάρ τον υΐόν σου άπ' 
Ιμου,καΙ πορευθείς λατρεύσει θεοίς έτέροις.» Επειδή 
ταύτα δεδράκασι, « Καταψάγεται αύτους ή έρυσίβη• • 
Σημαίνει δέ πάλιν αΐνιγματωδώς διά τούτου τήν 
έσομένην αύτοϊς κάκωσίν τε χα\ βλάβην έχ της του 
πολέμου προσβολής, ούχ άνιχανως έχούσης έρυσίβης 
δίκην άφανίσαι δεινώς αυτούς τε χα\ τά αυτών 
τούτο γάρ οΐ κλήροι. "Οτι δέ μή είς ύπέρθεσιν χα\ 
άναχωχήν δ πόλεμος, άλλ' εύθυς χα\ χαταπόδας , 
πεπληροφόρηκεν εΙπών € Νυν χαταφάγεται αυτούς 0»8Γ6 18Γ86Ι 1*001101110 ρ6Γ 16^18 ΟΦΓβΠΙΟηίβδ ΠΟη 

ίηνοηίβι : άβοΙίη»νίΙ βηίιη &ο ίρβίβ, ςυοηίβηι 61 ΙρβΊ 
<ΐ6ΓβΐΗ|ΐιοπιηΐ 6«ηι, ϋδςαβ 8άβο ΓβδίϋβηΙβδ, •ιΐ βι 0- 
Ιίοηιηι λΐίβηοηιια ρβΐίοβ ΟβΓβηΐ. ι ΑΙίβηοβ βΐίοβ » 
ηοηιίη»Ι, ςοί ς<ΐ88ί «χ ιιΙογο 61 8ο ίρβίβ €ΐιο8οιιΙϊ• 
ουίΐιιι ίϋοίοπιιη 8ϋ<1ίοιί βυηΐ, ρ»Γ6ηίίΙκΐ8 ίοηΐίλη 
€θβ άκηιοηίοα» ρτο πιαηβΓβ ^Γ8ΐί8Γΐιιη , 61 ίη $8- 
«ηϋοίαπι ρτο ίβΐίοί ρ8ηα οοΐοηΐο οΟΌΓβιιΐιουι ; 8ΐιΙ 
»Γιΐ€Γ, ςυί ηβΐι βυηΐ βχ πτυΚί6η6υ$ βϋβιι^οηί•. 
0ΪΙΓ8 υΐίοιη ςηίρρβ ρα<1θΓ6ηι €|ΐιί άβ 1&Γ86Ι βΓβηΐ, 
6ΐιιη ^βηϋηιη 0Η8ΐ)υ8 βΓηπιηυιη ίάοΐ8 οοΙβηΐίΙ)ΐιβ 
€0Γρ0Γ8 60ρυΐ8ΐ)8ηΙ, 18ΠΙ6Ι8Ϊ Ιοχ βϋ)υβιηο<1ί ηυρΐΐ88 
6ΧρΓ6886 ΥβΙβΓβΙ. ΑΗ βΟίΐΟ ! < ΓίΓΐβΙΏ 10810 ΠΟΠ 0*8• 

1>ΐ8 Οϋο 6)04, 61 αΐίαηι 6]υε ηοη 86€ίρΐ66 ϋϋο ΐοο : 
1 8νβΠ6ΐ βηιηι Οίίοηι ΐυυηι & «β , 61 Τ8ϋβη8 β6πτί6ΐ 
<)Η8 »Πβηί8 λ9 . > ΟυοηΙ&αι &υΐβπι η«ο ΓβοβΓαηΙ, ι 4β- 
Τ0Τ80ΊΙ 608 πιΙ>ί^ο.» Ρογ ςοοά αϊ Ιη χοίε;ιη8ΐ6 8ίβηί- 
£681, ςυαπι 8ηϋοΐίοη6ΐη ο^ιηηαπιςυο βυοίΐυή δίπΐ 
6χ ΗηρΓββεΙοηο ηοδίίϋ, 6α)αβ ηοη η>ίηθΓ νίβ βπΐ 

<1«3Ιΐ1 Γ00ί£ΐηί8 8(1 Ιρ808, 61 ^083 ίρβΟΙΊΙΠΙ βϋΠΐ ΠΐΊ- 
86Γ6 (1ί8ρ6ηΐ6ηά& : 006 βηίηΐ 80ηΙ 6ΐ6Π, 8ΪΤ6 80Π68. 

ΟιιοίΙ νβΓΟ 06ΐΙ»ηι 6ΪΙΓ8 ρρο6Γ88ϋηδΐίοη6ηι βΐ Ιη- 

ώκί&β Ιη ν68ΐί£'ΐΟ 811, 66Γ10 881ΠΙΙΙ, ΟΙΙΠΙ (ϋοίΐ'. 

ι Νοηε 6θηΐ6ά6ΐ 6ο8 ηιϋΐ£ο. ι ΡβΓίηϋβ 8ε 8ί αίοβΐ : 
Υ6Ρ08 ηΐ68 ΐπΛίίυηι 6χρβπ6ηΓΐ8 86<ιιιθοΙιιγ» ρτορβ 
$αηΐ |8ΐη,6ΐ &016 ΙοΓββ 86ΐΌσιη«. 86 Ββ3ΐ»1>ϋ Ι«ί- 99 Ιθ8Α. χν, 5. " Γδαΐ οχνιι, 14. » ΗβΙ>Γ. ιχ, 12. » ΒουΙ, νιι, 5, 4. 447 δ. ΟΎΜΙΛΛ ΑΙ,ΕΧΑΝΟΒΙΝΙ ΑΒΟΙΙ1ΕΡ. 14* Ιιιγ Οβυοι Ι&ϋβηΐίυυβ, ιιΐ βιιηι, ηιιιηινΐβ ςο*ΓβηΙββ Α ή έρυσίβη. » Όμοιον ως β( λέγοι • Κατόπιν ή ζει των ίιινβηίΓβ ιιεςυβ3ΐιΐ, 0.ιιιΐ(]υβ ιϋβηοΓαπι ύΐίοηιηι ρ»- 
ίΓβ5, Ιιοο 681, ηοιι Ιιαϋΰ&ηΐ ηοϋίΐοβ 61 £6Γΐιΐ8ηο8 
Γηιοΐαβ, ςυοδ νίΠυ» βΐ 83ηοΓιιηοηί& νίΐ» ρΓοίβΓοηΐ ; 
ρβΓ6&ηΙ &αΐ6ΐη ροιίαβ, υΐ ηιοΐ£ΐη6 <]υ»<Ι»ηι 8ΐι& 
ίρβοηιηι ΙηρΓοίΜίαΐβ βΐ π»86π& οοηίβοϋ αίςυβ οοη- 
βυπψΐΐ. Ει ηίΐιϋοοιίηυβ αοιιαΐ* 8 Ββο βοπββ <)&ιη- 
η& κοίρίαιιΐ, άβ ςιιίΐηιβ 61 ϋ'ινίηοβ ΟανΜ υηίνβΓ- 
«οπιιη δ;«Ινβΐοι*ί Οοο οβοίΐ : ι Ιη ιηαηί^υβ Ιυί& βΟΓ- 

165 ΙΒΘ3Κ 40 . > ΟΐΏΠίδ (|Ι)ΐρρβ 50Γ6 61 ΟΠΊΠίβ ρ»Γβ 
1Ι081Γ3 III ρθΐ68ΐ3ΐ6 Οβί 681, βΐ ίρ&6 €81 φΐί 00ΓΟΠ38 

άίβΐπΐηιίι. λόγων των ανιαρών ή πείρα * έγγυς ήδη χα\ έτΛ 
θήραις ή συμφορά. Περιέσται δή ουν τοϊς λυποΰσι 
θεδν, τ6 μήτε εύρίσκειν αύτδν δύνασθαι, καν «Ι 
Ιλοιντο ζητεί/, γενέσθαι δέ κα\ τέκνων αλλότριων 
πατέρας , τουτέστιν , οΰκ ευγενείς χα\ γνησίους 
έχειν καρπούς (ούτοι δ' αν εΐεν οΐ έξ αρετής τε κα\ 
αγίας ζωής) - άπολέσθαι δέ μάλλον, καθάπερ έρυσίβΐ) 
τιν\ τή σφών αυτών περιθραυομένους κακία κα\ 
άθλιότητι,κα\ προσέτι τούτοις και αύτους ζημιοϋσθαι 
τους πάρα θεού κλήρους, Περ\ ών κα\ ό θεσπέσιος 
ψάλλει Δα6\δ, προς τδν των όλων Σωτήρα βεόν * < Έν ταίς χερσί σου οΐ κλήροι μου. > "Άπας γάρ ημών κλήρος, κα\ πάαα μερ\ς εν εξουσία θεού, καΐ 
αυτός έστιν ό των στεφάνων διανομεύς. 
Υεβ8. 8, 9. ΟΙαηρΐΙί *ιώα $ηρβτ οοΐΐα, $οηαΙε <«• Β ΣαΛΛΐσατεσάΧχνγγιέχ\τοί\ βουτοϋς, ηχήσατε γβτ €ΧΟ€Ιμ, ρτωάϊύαίε ίη (Ιοιηο ων, Μβηΐβ €%€%■ 
ύίί Ββηίατηίη, Ερηταίηι ίη άαοΐαϊιοηεηι (ααη$ ε»1. 
Ιη <Ιϊεί>Η$ εοττερί'ιοηί* ίη ΐηέιώιιι Ι&ταεΙ οΚεηάί 
βύεΙία* 

Ι. VI. ΡΙ&ηΪ3 νβΓ&ίβ άΊβίαπι β$ΐ βάρη, <Ιβιβ8ΐ»Κιι- 
Ιβιιι ^βΓΟίκηζη οοηι νίΐυΐίβ βϋΓβίβ οΐίαητ &ϋθ8 ςυοβ- 
ώηη ίϋο1οΙ*ΐη& ρββίιίβπςυβ βιτοπβ ιποάοβ αροα* 

ΙδΓ*βΠΐ38 ίΰίΓΟϋοχίβδβ. 5ηρ6Γ8ΐίΓΐ08Ϊ8 βηίΐΠ ΓίΐΙθΙ18 

€Ιΐ3ΐιΐ08 €1 ΒββΙρ1ιβ£0Γ ίη ηιοηΐίοιΐ5 61 οοΙΙί&ββ 
βαΐι ςυοκυ, «ι ρορυΐο, βΐ 8γ1>ογ6 υπ>Κ>η>6& νβηβτβ- 
οκηΐυΓ. ΥιεβΙχηίαΓ 8υΐβιη, υΐ ά\ι\, βΐΐ&αι ίη Ββίοβΐ 
61 Ρ&η νίΐυΐί &ιΐΓβί. Ει ηχο ςυίϋβηι ΙβηιΚβ ββαΊι- 
6ΐΙο ίαιί. ^άαβ &αΙβιη, βίνβ Β6η}&ηιίη, ηίΚϋοαιίηα< 
86ϋυ€ΐί βυηΐ, βΐ Αβίβηβη, ο^ηϋίουΐυπι δκίοηίοηιιη έχϊ τώτ ύψηΑωτ, κηρύξατε έτ τφ οϊχφ "Ωτ • Έζέ- 
στη Βενιαμίν, ΈφραΧμ βίς άφαησμότ ίγέτετο. Έτ 
ήμέραις έΑέγχον έτ ταΐς φνΛάις του Ίσραηλ 
Ηειζα χισ*ά. 

Νφ. Οροείρηται σαφώς, 6τι προς ταίς δαμάλεστ 
ταΐς χρυσαΓς χα\ έτερους τοΤς έξ Ισραήλ ειδωλολα- 
τρίας ολέθρου τε κα\ πλάνης είσκεκόμικε τρόπους δ 
επάρατος Ίεροβοάμ. Έθρήσκευον γάρ έν δρεσι χαί 
βουνοΤς τον Χαμώς, τδν Βεελφεγώρ, ύποκάτω δρυδς, 
κα\ λεύκης, κα\ δένδρου συσκιάζοντος' ήσαν δέ, ώς 
έφην, κα\ έν Βαιθήλ κα\ £ν Δαν αϊ χρυσαΐ δαμάλεις. 
*Αλλ* ήδε μεν του Ισραήλ ή πλάνησις. Χ) δέ γε Ιού- 
δας, ήγουν ό Βενιαμίν, ουδέν ήττον πε πλάνη ντο, κα\ 
λελατρεύκασι μεν τ$ Άστάρτη προσοχΟίσματι Σιδω- €0ΐα€Γ0ΐιΙ. δυρρΗοββ ΟβΙ>2ΐιΙ ρηκΙεΓβ» βοΓι, ςυο() ηο- € ν ίων. Προσεκύνουν δέ κα\ τφ ήλίω, κα\ τοΰτο ήμΓν 1)18 βΐί>ω ρβΓ Εζβοηί€ΐβηι Ηψιβοίΐ. Οιιείιιβ βδΐ βηίιιι, 
αϊ 8οηΙ)ίΙ ίρββ, ΗίβΓθβθΙγηϊ3»η ίη νίβίοηβ Ββι. Οβίιιϋβ 
νϊά\1 86<1α€ΐίοη6Π) ίηοοΙ»Γυιη β]θ5. ι νίιϋ βιιΐιτι, ίη- 
ςαϋ, <|ΐια&! νί^ίιιΐί ςιιίηαυβ νΐΓ08. Οογκι βοΓυη 
€οηΐη ΙβηϊμΙϋίη 0«πιίηί, 61 ίαοΐ6& βΟΓυηο οοηίΓ3, οι 
ί*ϋ Α(1οηο3ηΐ βοΐβπι 2(1 ΟΓίβηΐεο) ". > €οηβίό6Γ& βΓ^ο 
ςιιοχηοάο ρ68ΐ6πι βΐ €χίΐίυπ) τ»Η6 βϊΙ>ΐ οοπφ&ΓαΙκιιιΐ, 
ηυΐΐίβ ηΐ0(1ίβ Ββυιη οΐίβη^βηΐεβ 61 ίΓΓίίληΐ68. Το• 

160168 Ι£ΪΙϋΓ 611201 Ιη ρΓ0ρίπςϋ3 6Χ8ρ6€ΐ&1ίθη6 00- 
81(08 νβδΙ^Γβ 8αΠ13ΐΠ3ηΐ, 61 ΠΟΠ ραΠΙΟΙ 60ΙΐΙυΓ0»Γ6 

46Γυ»2ΐ6Π) , Αββ)τηο8 , Ιηςιι&ιη, 61 Ρ6Γ8&8, 61 0*- 
οΐ88€6ηο8, $γΓ08 ραΐ3 ( ίηνβδβπιηΐ βηίπι «ιηοο δϋίβ 
ΐ6«ιροη5υ8, Αΐίαβ »Ιί» άβ ε»υ8& *ό ηοο ίιιεΙίαΓι ) 
οο παοΓ&οι 61 ουηείβΐίοηβπι ίΓηιρίΙοηίβ Ιληΐυηι ηοη εναργές έσται πάλιν διά φωνής Ιεζεχιήλ. "Ηχθη 
μέν γάρ, ώςφησιν αύτδς, εις Ιεροσόλυμα, έν δράσει 
βεοΰ. Είτα τεθέαται τήν τών ένοικούντων πλάνην. 
ι ΕΙδον γάρ, φησίν, ώς είκοσι κα\ πέντε άνδρας , τά 
οπίσθια αυτών προς τδν ναδν Κυρίου, κα\ τά πρόσ- 
ωπα αυτών απέναντι, και ούτοι προσεκύνουν κατά 
ανατολάς τζ> ήλίω. > "Αθρει δή ουν όπως έμερίζοντο 
τήν άπώλειαν,κατά πολλούς προσκρούοντες τρόπους, 
κα\ λυπουντες θεόν. Ούκοΰν τοίς καταδηουν έθέλουσι, 
κα\ δσον ουδέπω προσδοκωμένοις, τήν Σαμάρειαν, 
καΐ ΟορυβεΙν ού μετρίως μέλλουσι τήν Ιερουσαλήμ, 
*Ασσυρίοις τε φημί* κα\ Πέρσαις, κα\ το?ς άπδ Δα- 
μασκού, φημ\ δή, τοίς Σύροις (έθεντο γάρ αμφότεροι 
κατά καιρούς, άλλοι τε Αλλως είς τοΰτο παραθηγό- οΙ>]υΓ^2ΐ, 6( ΟΓΐΙίπ 1)β11υηι ]υ060<1» οίΓΟϋΟίοΙίΟίβηΐββ ^ μενοι), μονονουχ\ κα\ εγκαλεί τής εφόδου τήν μέλ- 

λησιν * άπάρχεσθαι δέ ήδη του πολέμου προστέταχε , 
περιηχουντας ταΐς σάλπιγξι, κα\ τάς τών δειγμάταιν 
άπαρχάς ταΐς τών πλανωμένων ένιέντας ψυχακ. 
Επειδή γάρ, Ιφη, νυν καταφάγεται αύτους ή έρυσί- 
6η χα\ τους κλήρους αυτών (έλέγομενδέ ήμεί;, 
έρυσίβην ώνομάσθαι τήν έκ του πολέμου κάκωσιν 
καλ τδν άφανισμδν), διδάσκων δτι γέγονεν επί θύραις, 
συμβήσεται δέ, κα\ ούκ είς μακράν, σαλπίζει* ευ 
μάλα προστέταχε, κα\ πρό γε τών άλλων έπ\ τους 
τών ειδώλων τόπους * ή ώς δσον ούδέπω καταπρησθή- 
σεσθαι μέλλοντας κα\ σεισθησομένους, ήγουν ο?ι 
γεγόνασιν αύτοι τοΰ πολέμου πρόφασις κα\ τής Ιυοείπα, ΙβΓΓΟΓοηιηυβ ρΓίιηίΐίΜ ιηβηϋΐΜΐΒ 86<1υ6ΐο- 

Γϋϋΐ ίη€αΐί60ΐ68. 87 Ο«0ϋί*ΐη 6ΙΗΠ1 608 61 80Γ- 

165 ίρβοηιιη ηιηί^ο (ΙβνοΓ&ίυπι 681 ( (Κχίηιιβ &ηΐ6πι 
«05 ηι1»ί{ίη6ΐο νο€&η οΐίάββ 1>ο1Η• 61 (Ιββοΐβΐίο- 
η6αι ) , (Ιοοβηβ ιη&ΐυπι ηοο 6886 8υρί& αιρηΐ, ΟΓβ- 
νΐςυβ βνβηΐυΓυηι, Ια1>& 6&ηβΓ6 ουηνβηίβηΐβί &<1ιηο- 
ιΐιιιη {αββίΐ, 61 8ηΐ6 αΐίβι βυρβΓ Ιοοίβ Μοίοηιηι; 
»υΐ υΐ ΐ]ΐΐ8ηιρΓίπιυπι ίιιοβηάβηϋοβ 61 <1ίΓθ6η<Ιθ8, &υΐ 
ςυί» ιρβί εοηιπιοϋίΐίΐίοιη οβΙΙίαιιιι 08ΐ)6Γ6η(, 61 ίη- 
0*6 56(Ιυ6ΐο8 ΙηΓ65ΐί88ίηΐ6 ορρυ§η8Γ6 ΓιοβΓβΐ. Ου^ηιΙο 
ίιαςϋβ <ϋοίΐ €506ηιΙυιη ΐυο» $υρ6Γ οοΙΙβ», 61 βυροΓ 
6ΐ€6ΐ8*, 61 ίη <Ιοιηο ων, ίάοΙοπιπι 1θ03 ίηΐ6ΐΗ^6β, *• Ρ*ίΙ. χχχ, 16. » Εζοςίι. νιπ, 16. 149 ΟΜΜΕΝΤΑΒίυδ ΙΝ 08ΕΑΜ ΡΚΟΡΒΕΤΑΜ. 130 ανήκεστου συμφοράς τοις πεπλανημένοις. "Οταν ουν Α δοίβιΐίΐυηι νβΓΟ αΐίοδ Ήι(6ΓρΓ6ΐο8, φιοϋ ίίΐΐίιιβΐ 3(1 λέγη τδ χρηναι σαλπίζειν επί τους βουνούς, κα\ έπι 
τά υψηλά, χα\ έν τψ οΓχφ *Ων, τους των ειδώλων 
νοήσεις τόπους. Ίστέον δέ, δτι τοϊς Αλλοις έρμηνευ- 
ταϊς βίς τδ, ιΈν τψ οΓχψ *Ων,ι ού συνηνέχθησαν οί 
Έβδομήκοντα. Οί μέν γάρ είρήκασιν • € Είς οίκον 
ανωφελούς, > τουτέστιν, ειδώλου παντός• οί δέ, € Έν 
τψ οίκω "Ων. » ΟΙησόμεθα δή ουν, εκείνο βούλεσθαι 
νυν\ τον προφητικδν ήμϊν ύποσημήναι λόγον, ότι χρή 
σαλπίζειν αύτους, ούκ έπ\ μόνους τους βουνους κα\ 
τά υψηλά, τουτέστιν, ού κατά μόνης της ειδωλολα- 
τρίας του Ισραήλ , ήτοι των δέκα φυλών τών έν 
Σαμάρεια, άλλα καΐ κατά ταύτης της οδσης έν τοίς 
Ίεροσολύμοις παρά τε τψ Ιούδα κα\ τψ Βενιαμίν. 
Προσεχύνουν γάρ, ώς έφην, τψ ήλίψ ("Ων δέ έστιν δ ίΐΐυϋ ιΐη <1οιηο ων,» ηοη οοηνβηίιβ ειιιη δ6ρΙυ3£Ϊηΐ3• 
Ναιη ίΙΗ Ιηηδίιιΐβπιηΐ ι ίη (Ιοππιιη ΐηυΐίϋδ, > ηοο 
6δΙ, οηιηίδ ί<1ο1ί. ΑδΙ 1ιί, ι ίιι άοπιο ών. » 0ιΐ3Γβ 
οχίδΐίιυο&ίιηυδ Πίικί η υ ο ο ρΐΌρΙιβίίαιπι δβΓηιοιιβιη 

ΎβΙΙβ ΟρΟΓίβΓβ ί11θ3 03Π6Γ6, ΠΟΠ ΒΠρβΓ Οθ11β8 ΙΛΙ1- 

Ιυιη 61 δπρβΓ 6Χ66ΐδ3, Ιιοο βδΐ, ηοη οοηΐΓ3 δοΐαιη 
ί(Ιο1(»1αΐπ3ιηι ΙβηοΚβ, βίνβ ϋβοβιη ΐηίχιιιηι ίη 83- 
ηιαπ» , 66(1 οοηίΓα €3 ιό ςυοςυβ <|ϋ$ 6γ»ι ΗίβΓΟδο- 
Ινηιιβ αρυϋ ίυάαηι βΐ Β6η]αηιΊη : α(!θΓοΙ)αηΙ ηαίρρο 
βοΐβπι, ιιΐ ά'ιχ'ι (ών «ϋΐβιη βδΐ δοΐ ) ,. Ββαιη ρ/>*1 ΐβΓ- 
£ΐιπ) ρΓθ]ϊείβηΙβδ, 61 830Γ3. β] π δ βνβΓδβηιβδ.. Ηοο δί- 
ςυ'κίβηι ορίηοτ δί^ηίΓιοαΓβ ψιοά ροδίοπο™ δα* 
οβνβΝβΓβηΐ Ιβηιρίο Βοπιΐηί, 61 Γαοίβδ βιιαδ οοηΐη, 
1ΐ3(ΐ<1 άιΐϋίβ, οοηίΓα δΟΪβηι.ΟυηπβίΐυΓ βυιΐίδ, ι Ίη (1ο- ήλιος ),βεδν ^ιπτοΰντες κατόπιν, κα\ άποστρεφόμε- πίο ών, ι Γαηιιηι αιιΐ 4βί ρβηίΐυδ Γαΐδί 61 ΩοΙί, αυΐ νοι τά αύτου. Τοΰτο γάρ οΤμαι δηλοΰν, τ6 έχειν τά 
οπίσθια πρδς τδν ναδν Κυρίου, κα\ τά πρόσωπα αυ- 
τών απέναντι, δήλον δέ δτι του ηλίου. "Οταν τοίνυν 
ακούσης τδ, ι Έν τψ οικψ "Ων , ι οίκον ή τέμενος 
νοήσεις θεού ψευδωνύμου παντός κα* πε ποιημένου* 
ήτοι του ηλίου. Άτοπον δέ ουδέν, ή άπίθανον είναί 
«ρ δόξειεν αν, οΐκον ηλίου τους ήλίψ προσκυνοΰντας 
νοεϊσθαί τβ κα\ όνομάζεσθαι, καθάπερ άμέλει και 
οίκος βεοΰ νοηθεϊεν αν οί τά αύτοΰ φρονοΰντες , κα\ 
βύτψ τδ σέβας άνάπτοντες. ΕΙ δέ βούλοιτό, τις και 
τήν δάμαλιν τήν χρυσήν "Ων δνομάζεσθαι , φορέσει 
κα\ ούτως τδ πιθανδν ό λόγος. Ό μέν γάρ θεομισής 
Ίβροβοάμ πρδς τδ τών Αίγυπτίων σέβας, φημ\ δή βοΐίδ ιηΙβΙΙί^β. ΝίηΊΙ ρογγο Σώδυηΐιητι &υ( ίηοΓβ- 
όίοίΐβ ειΓιρΊ^ιη νΐιΙβίΐϋΓ, ιίοιηυηι δοΐίδ ΊηΙβΙΠ^ί 61 
βρρβΙΙηπ ίίδ ςυί δοΐβηι 2ΐ(1θΓαηΙ, <|υ6ηι&ϋιηο()υηι βΐ 
(Ιοιηυιη Οβί Γαδ 6&1 ίηίοΐϋ^οτβ βο$ αηί (\ν& βυηΐ 
ϋΐίιΐδ δΛρΐυηΙ, οιιΐΐυιηςυβ αο νβηβΓΒΐίοηβπι β'κίβηι 
ίιηρβηϋυηΐ. Ουοο* δι ουί ρΐαεβοίΐ, βιίαηι νίΐυΐυηι 

αυΓβϋΠΙ ών Υ003Π, 61 8Ϊ€ ρΓθ1)3ΐ)Πί8 βπΐ ΟΓ&ΐίο. 

ϋΰο βιιίηι ίηνίδπδ ΙβΓθ1)θ3ηι 3(1 οχβπφΐυπι &%γ- 
ριίί ηαιηίηίδ, Αρίδ νίίΐβΐίοβΐ, νίΐοΐοδ οοηΙΪΛνίΙ . Ηοιιο- 
Γ3ΓυηΙ 3υΙβηι ^Ε?γρΙϋ Αρίιη, Ιηη» ΠΓιυιη 3δ86Γ6ΐιΙβδ. 
ΟηοοίΓοα 61 Ιυη# 1αΐ3βίη6ηι δΐ^ηιΐιη ΓβΓβΓβηδ ίη ΓΓΟηΙβ 
Ιΐ306ΐ)3(, 61 (]υ3δί δοΐίδ ηβροίβηι 0Γβ(ΙβΙ)3ΐιΙ βδδϋ, 
ςιιοά, ιιΙ ίρδί ριιΐ353ηΙ, & βοΐβ Ιαη& ίΙΙυηιίη3ΓβΚΐΓ. τ6ν 'Απιν, τάς δαμάλεις είργάζετο. Τετιμήκασι δέ ^ 0υ3ηιο1)Γ6ΐη υ Ι Ιυιιχ ςυΐϋβίΏ βΐίϋηι, δοϋδ ν6Γ0 Ιαη τδν "Απιν Αιγύπτιοι, σελήνης μέν τέχνον εΤναι λέγον- 
τες (τοιγάρτοι χα\ μηνοειδές έπ\ μετώπου είχε ση- 
μ*?ον), Ικγονον δέ ώσπερ ηλίου πιστεύοντες εΤναι, 
διά τδ, κατάγε τδ αύτοϊς δοκούν, έξ ηλίου τήν σελήνη ν 
φωτίζεσϋαι. Ούκουν ώς σελήνης μεν τέχνον, ηλίου δέ 
Ικγονον έτίμων τδν "Απιν. 'Απεκόμιζε δέ αυτούς είς 
τούτο δή πλάνης κα\ λογισμών άθλιότητος δ πολυμή- 
χανος δράκων, τουτέστιν δ Σατανάς. Σαλπίζει ν ουν 
άρα προστέταχεν έπ\ τους βουνους, κα\ τά υψηλά , 
κα\ έν τψ οΓκψ "Ων, τουτέστι της δαμάλεως της χρυ- 
σής. Ποΐαδέ ήν άρα τά άμφοίν εγκλήματα, καΐ δ 
του χρηναι κολάζεσθαι λόγος, καΟίστησιν εναργές, 
έπιφέρων ευθύς* ι Έξέστη Βενιαμ\ν, > άντ\ του , 
Τών Ιδίων έκπεφοίτηκεν έθών , ήγουν , της αρίστης ςιΐ3πι ηβροίειπ ηοηοπ!)ΐΐδ Αρίηη ρΓΟδβςαο^ηΐϋΓ. 
Ιιι η3Π6 6ΓΓ0Ν8 ορίηίοηιιηιηιιβ ηίίδβΓΪ3ηι ηιιιΙίοπίΓη 
ιη&ο1ιίη3ΐθΓ <Χγ360, ρυΐ3 δβίαη&β, βοβ «Ιχίαχίΐ. ^• 

1)61 βΓ^Ο 03Π6Γ6 1ϋ08 811 ρβ Γ 6θΗθ8 61 6Χ06ΐδ3, 61 10 

(Ιοηιο ών, 88 η0<: 0$ι > ν,ια1ί 2υι>6 ί• ^βίη(ΐ6 δΐ3ΐίηι 
<4ΐ)36 βίηΐ βηώοΓαιΏ 80616Γ3 61 Γ3ΐίο ρ 06 η 36 ιηαηί- 
ίβδίϊΐ. € ΜβηΙβ βΧ66(1ΗΒ6η}3ηιίη, » ρΓΟ, ηιοΓβδ δυοδ 
(ΙβββΓϋίΙ, δ6ϋ ορ(ίπ)86 νίν6»(1ί ηοπιΐΦ νβΐβάίχίΐ; νβΓβ 
βηίω ηοο νβι-ΐχ) ίη ηΐ3ΐυηι ηιυΐ&ιίο ΙοίοΙΓι^ί ροΐβδί. 
ι Ει ΕρηΓ3ίιη (Ιββοΐοΐαδ βδΐ. » ΥβΓυηιΙ&αιβιι ηοη ίΐί 
ηχο δβηιρβΓ, ίηςιιίΐ. ι Ιη ϋίββυδ βηίιη ϋΟΓΓβρΙίοηΐδ 
Ρ60621Ϊ &ηι1>0Γυηι 0δ(6ηάί Ω(1β1ί3, » Ωηηοδ 61 νβι-οβ 
ϋβηιοηδίΓαηβ 5βΓίΏθηο§ ηιοοδ. Οοηΐί^βΓϋηΙ βηίηο ΊΙϋδ 
ςυ» ]αω ρΓ36(1ίχί, ηίηίΐιυβ νβΓΐ)0Γϋΐη ηιβοΓϋηι 608 άπώλίσθε φρενός. Τοΰτο γάρ αληθώς ή έκστασις έπ\ Β ΓβίβΙΙίΙ. ϋΐ βη'ιπι & πιοπΙ)αδ βηΓιςιπδ Γ666886ΓυηΙ» 61 
φαΰλα νοοΤτο. ι Κατηφάνισται δέ κα\ Έφραΐμ. ι οοπαιη ηιβηΐβιπ αιηίδβΓυηΙ, 6ΐί3Πΐ Γβ^Ιοηβ δυα ραΐ- 
Πλήν ούχοΟτωταΰτα διά παντός φησιν ι Έν γάρ βί δΐιηΙ, βΐ δίιηϋίΙβΓ οΙΐ3Γ^3ΐβ Ββί 61 οοιηί ρΓΟβρβ- 
ήμέραις έλεγχου τής άμφοίν πλημμελείας Ιδειξα ηΐηΐβ οχοίιίβηιηΐ. 

«ιστά, » βεβαίους κα\ αληθείς τους έμους άποφήνας λόγους. Συμβέβηκε γάρ αύτοϊς, άπερ ήδη προεϊπον, 
κα\ ούδεν διέψευσται τών έμών. Επειδή γάρ έξέστησαν τών αρχαίων έθών, κα\ φρενδς έξω γεγόνα• 
σιν αγαθής, έξώσθησαν κα\ αυτής της εαυτών χώρας, χαΐ άποπεπτώχασιν ομοίως της είς θεδν αγάπης 
χα\ πάσης ευημερίας. "Εψεται δέ καΐ έτέρως τοις καταλιμπάνουσι Θεδν, 
τδ έξίστασθαι δεΤν κα\ αγαθής άπάσης εννοίας, καΐ 
μήν χα\ Εργου παντδς του τετραμμένου πρδς άρετήν. 
Βαδιουνται δέ πρδς άφανισμδν ελέγχοντος τε καΐ 
έπιτιμώντος θεοΰ , κα\ τής ραθυμίας έξαιτοΰντος 
βίκος. Χρήσιμον ουν άρα , κα\ άναγχαϊον είς ίωήν, 
τδ είναι μετά θεοΰ , μόνον δέ ούχ\ τδ έν Ταλμοϊς 86φΐ6ΐιΐΓ 3αΐ6πι βΐίοςϋί Βϋυιη (ΙβΓ6ϋιΐ(|υβηΐ68 &Κ> 
οηιηί 1)οη& ΰο^ίΐΑΐίοηο (Ιίδοβδδίο, 3ΐςαβ 3ΐ1βο »6 οαι- 
οί οροΓβ 3(1 νίι ία Ιβιιι ρβΠίιιβηΙβ. Ει ρΓοοβ'Ιβηΐ ήα- 

]ϋδΠ10(Π 3ϋ 0*080(3 (1011610 , 0ΟΡΓΐρί6Ο(6 61 ίη6Γ6ρ»θΐ6 

Βεο, 61 ί£η&νί& ροβη3δ βχροβοβηΐβ. Οοηάυειοϋο 

ίβίΐΟΓ 61 ηβ06δδ3ΠΟΙΏ 681 8(1 νίίβΠΙ, 6886 00 ΠΙ ΒβΟ, 

61 ΐαηΐυιη ηοη ϋΐιιϋ 6& Ρβαΐηιίδ 6ΐ3ΐη3ΐ6: < Α(1η3^- 151 δ. ΟΥΚΙίΧΙ ΑίΕΧΛΝΒΚΙΝΙ ΑΚΟΗ1ΕΡ. 1» &ίΐ 3ΐΓιπΐ3 ιηβα ρο3ΐ Ιβ Μ . ι δαβοίριβΐ βηϊιτι, 61 Α εκείνο 0ο#ν, « Έκκολλήθη ή ψυχή μου όχι*» σου. » ρΓΟίηρίβ ορίΙηΙϋΙιίΐυΓ άβχ(6Γ3 Οηιηίρο&ηΙίβ 6 ςο3 
ηβιηο ηρίβΐ 4 \ ιιΐ δ3ΐ?3ΐθΓ Ι6δΐ»ιυτ. 

Υεπ9. 10. Ρααϊ ινηΐ ρήηήρβζ Ιηάα νΗαΙ ίταη$• 
ροηβηίβ$ Ιβηηίηο$ , ιιφ*Γ €0$ εβηηάαηί $\ϋηί αηνατη 
ίηιρείηη τηβηηι. 

Ι• VII. Ηοο βδΐ ( ςη&ιηγί$ βοΙ> ΊηνοΙοοίΌ ) ςιιοά 
<!ί66Κ>3ΐ, ι βχοβαΊΐ ηιβηΐβ Ββφηιΐη. » δίπιΠθδ βηίηι 
ίυβπιηΐ, ίηηοίΐ, ΙβπηΙηοδ ΙηηδΓβΓβηΐίΙιιβ, 61 οϋιη 
άβίΐηίΐβ ΐΓ3ηδβΓβ(3ί νοΙβηΐίΐΜΐβ. Οαί βηίπι βοΚ 0βο 
οοηνβηιβηΐία, Ιρ3ΐφΐ6]θΓ6 αΊθ3ΐ*, εηαπίδίβπι, ίη- 
ςαβηι, οοηοΓβπι , &άθΓ&1ιοηβαι &1ϋ& Ιήοηοηΐ, ηοία 
Γοιαβ βοΐβπι, 3οι Ιοηβηι, 61 3δΐΓ3 ρΓβοί&υδ βοΙΠοίι^ηί, 
ηίηίΐ ΓβνβΓ» Γ?6°ιοηΐ βΐίοά φιαπι ςηοά οπιηίηο Ιβι•- Άντιλήψεται γάρ τότε χα\ επικουρήσει προθύμως ή 
δεξιά του πάντα Ισχύοντος, άφ' ής ούδε\ς αρπάσβι 
κατά τήν του Σωτηρος φωνήν. 

Έγέτοτζο οΐ άρχοντες Ίούδη ώς μετατιΜττβς 
δρα*, εχ* αύζοϋς έχχεώ ώς ϋδωρ ζδ δρμημά μον. 

ΝΖ. Τοΰτό έστιν αΐνιγματωδωςτδ* Έξέστη Βενιαμίν. 
Γεγόνασι γάρ έν Γσω, φησί, τοϊς μετατιθείσιν δρια» 
χα\ ύπερβαίνειν έθέλουσι τά πάλαι διωρισμένα. 01 
γάρ τά μόνω πρέποντα τφ Θεψ. κα\ αδτψ δικαίως 
ανατεθειμένα, τήν άγάπην δε λέγω, τήν τιμήν, τίρ 
προσκύνησιν μεθιστάντες βίς έτερους, διά γε του 
προσκυνεΤν ήλίω τυχδν, ήγουν σελήνη χαΐ άστροις, 
δρψεν αν Ετερον ουδέν, χατά γε τ6 είκδς, ή δτι δή Π)ϊηο8 ιηαΐ3ηΙ• ΙηάανΛ βοΐβπι, δίνε ΒβφπΓιη £ΐοπ3ΐη Β πάντως μεθιστάσιν δρια. "Οτι δε τήν πρέπουσαν τψ ϋβΟ <1β1>ΐΐ4)Π1 δΟΐί , 61 1θΠ3β , 61 331Π3 <ϋθ2ΥΙδ86 , 

«χ 60 οΙ&Γβΐ ςυοα* 34 ^Γβηι!»™ ρΓθρ1ιβΐ3ΐη αϊΙ ϋο- 
ι»ίηο$ : ι Αη ηοη νίάββ ςυίύ ίεΓι Γβοίαηΐ ίη οιτΐιαίΐ&υβ 
Ιύδ* 61 ίη νϋ$ ΐ6Γυ83ΐβηι? ΡΗϋ βοπιω €ο11ί£οηΐ 

Η$ΙΙΛ, βΐ ρ3ΐΓ63 601*001 8060611(1001 ί&η601, 61 ΙΏΟ- 

1Ϊ6Γ68 οοηιηι οοηιηιίδοεηΐ βίπιΗ3£ΐιΐ6αι, υΐ ΓβοίαηΙ 
ρ1&6βηΐ3$ ηιίΠΐίχ οοβΓι ; βΐ Πυανοπιηΐ 1ίΙ>3πιίη3 ΗΗβ 
ηΐίβηίδ, οι &ά ίΓβουηϋίβπι ρίονυοβηΐ ηιβ Μ .• ΤβΓ- 
ιηΐηοβ ίΐδςιιβ ηιονβΓυηΙ ρηηοίρββ (γϊοοβ ^9 ^(ιιI3, 
Ιιοο 681, βορΓβιηα 61 Γβ^ΐβ οίΓΟϋίπΙΙυβηΙββ {Ιοηα , 

«1008 Υυΐ£03 6ΓΓ3Π168 Ο Ι βΧβΠίρΙ^Πί 86ςθί ΟΟΠΤβ- 

ηΐ6ΐ)3ΐ. Υβπιηι ι Ίη»ΐ3Γ 3ςα£ οοιη ίηιρβίιι βπ^ϋβ» 
6£Γοη()4πι ίη 60$ ίιρρβίοιη, δβϋ ΓοΓΟΓβηι ιηβοηι. • θεψ δόξαν, ήλ!φ,χα\ σελήνη καΐ Λστροις άνατέβει- 
χεν 6 Ιούδας, ήγουν δ Βενιαμ\ν, σαφώς αν νουίτο, 
προς τδν προφήτην Ίερεμίαν λέγοντος θεοϋ • ι *Η 
ούχ δρ^ς δ τι ούτοι ποιου σιν έν ταΐς πδλεσιν Ιούδα, 
καΐ έν ταΤς όδοΤς Ιερουσαλήμ ; 01 υΙο\ αυτών συλλέ- 
γουσι ξύλα, χα\ οΐ πατέρες αυτών χα(ουσι πυρ, χαΐ α! 
γυναίκες αυτών τρίβουσι σταΐς, του ποιήσαι χαυώνας 
τ!| στρατιαί του ουρανού, χα\ Εσπεισαν σπονδάς 
Οεοίς άλλοτρίοις, Γνα παροργίσωσί με. > *Ορια δη 
ουν μετατεΟε(χασιν οΐ έξ Ιούδα φυλής ηγούμενοι 9 
τουτέστιν, οί τήν άνωτάτω χα\ βασιλίδα περιχυ- 
μένοι δόξαν, οΤς ήν είκος χαταχολουθεΓν Ιλέσθαι πε- 
πλανημένος τήν άγελαίαν πληθύν. Άλλ' < Ύδατος €3!&ηιιΙηΙβ8 βίςιι'κίβηι α 060 ΪΓ3ΐο ίηιρθδ1ΐ33 ρΓΟΓ- ^ δίχην ^αγδαιοτάτου, φησ\ν, έπ % αύτους έχχεώ το 603 Π66 ΓβΓΓί Ιθΐ6Γ3ΓΪ(]06, Π66 ΓβρβΙΙΊ ςϋβΙΙΠί, ςΟΟ 

ιηοάο ηίιτιίΓϋίϊΐ ηβο 3ςο3 ηια!ΐ3 υοβΠίιη 6π*αδ3 Γβ- 
ρηηιί. 

νΕΗδ. II, 12. Ορρταιίι ΕρΗταΛίΛ αάνεπατίνη 
«ΜΜίίί, €ί εοίίαιίοανΐΐ )ΐιάκ\*ίη, 9«ία οοεριΐ αδιν* ρο*ΐ 
ναηα. Ει βρο ηιιαιί €οηΐΗτΙ>αΐίο ΕρΗταίτη, βΐ ηηα$ί 
«(ίηιιι/ιιβ (Ιοίπηι Ιιιάα. 

ι^ΥΙΗ. Οιιοηηηι πιοΗο Ββη]3!ηίη ηιβηιβ 3ΐίβηαΐυδ 

έίΐ, 030(1 θΙ)δ0ϋΓ6 (<6ε1»Γ3νίΐ. Οίχίΐ βηΐΠΊ ίαβΙΟΛ 6886 

]ΐηη€ίρ65 ^0(^», ιιΐ (|θί ΙβΓΠΐΊηοδ (Γ^ηβΓβηιιΚ. Οαο- 
ηιοιίο 301601 61 &ρΙ)Γ3ίιη ϋβδοΐβιίοηβιτι ρ33$α$ δίΐ, 
άβίηοβρδβχροη'α 6ΐ»()(Ιίΐ:€θρρΓ68$ίΐΕρ1ΐΓ3ίηι 3(3νβΓ- 
83Γίοπι 3ουιη. ι Ει \ίάβηΐθΓ τβΐυΐ 6οιη 0Γ0^ηιΐ3ΐ6 3ά δοχεί πως έν ήθει πεποιήσθαι νυν\ πρδς ήμας δ λό- δρμημά μου. ι Δύ σοι στα γάρ, χα\ αφόρητα, χα\ 
άνανταγώνιστα παντελώς τά έχ θείας δργής. Καθά- 
περ ά μέλει χα\ χρήμα δυσάντητον ή πολλή χα\ 
άμφιλαφής τών υδάτων φορά. 

Κατεδντάσζενσετ Έφραϊμ τότ άκτίδικοτ αύ- 
τον, χαϊ καζεχάζησε το κρίμα, δτι ήρξατο χο- 
ρεύεσθαι όχίσω τών ιιαζαίων. Κάί έγώ Ισομαι 
ώς ταραχή τφ Έφραϊμ, χαΐ ώς χ&ντρογ τφ οΐχφ 
Ιούδα• 

ΝΗ'. Τίνα μεν τρόπον έξέστη Βενιαμίν, άποδέδειχε 
σαφώς. Έφη γάρ , δτι γεγόνασιν Αρχοντες Ιούδα 
ώς αετατιθέντες δρια. Πώς δέ χα\ Έφραΐμ εις άφα- 
νισμδν έγένετο , διερμηνεύει πάλιν, έπειπών ' ι Κατ- 
εδυνάστευσεν Έφραϊμ τδν άντίδιχον αύτοΰ. ι Κα\ ηαβ νβΓ03 Ωβι-ί. Οοχηαηι Ι^Ίιογ βοουδβΐίο βίΐ Ιπυυδ 
ΕρΙ)Γ3*ιηι, απί (Ιβ ςοο 3(1νβΓ33Π0 (ϋνΐηηηι οΓ3εο1οηι 
)οςο3ΐαΓ ςυβίΒ ορρΓβδδβίίΐ ΕρΗπιπη, βχρΙβηαΓβ 
ςο3ηΙοπι ίη Γπβ 681 600300Γ. Τήοοΐ65 βηΐΓη 4ο(ΐ3 61 

Β6Π]3ΐηίη Γ6ν6Γ6Π3ηΙΟΓ 3ΐίςθ3ηΙΟΠ1 ΐ6£ββ Μθ83!θ3$, 
61 Α(]ηΐ10 63Γ0Π) Τ31Ι0Π6Π1 0*066Ο3ηΙ, 0&υ3Πΐ<|α6 610• 

(Ι'ϊΟδβ ορ6Γ3πι ]ο5ΐίΐίχ. Νοιι βπίιτ> οπιιΐΰβ ίΙβοΙίπΒνβ- 
Γοηΐ ; 66« 6Γ3ηΐ ηοη ρ^οοί ΐΓ3η&Γο([93 (ΙβρΙοΓβηΐββ 
96 Ι3πΐ6ηΐ3ηΐ63, 61 (ΙοΙοΓβηι 3ηίηιο ηοη πιβαΊοοΓβηι 
εοηοίρίβηΐβδ , 6υτη ςιή(1αηι όβδρβοΐο υηίνβΓ^ίΐδΐίδ 
Π< ο ιηθΓ68 ίίΙοΙοΙδίΓίοοδ ΊηνβΗβΓβηΙ. Ηιηο 063103 

ΕζβΟηϊβΙ, Πΐί8$08 311 00ΠΙΓ3 ^6Γϋδ31βΠ1 6001 8600Γ1- γος. Ποίον οδν άρα τδ κατηγόρημα, τδ έχ φυλής 
Έφραΐμ, ή ποίον άντίδικον τδ θείον ήμϊν χρησμ- 
ψδημά φησι, δν χατεδυνάστευσεν ό Έφραϊμ, διειπειν 
ώς ένι πει ράσο μα ι. 01 μέν γάρ έχ φυλής Ιούδα και 
Βενιαμ\ν, αΙδω τίνα χα\ λόγον Ετι τών διά Μωσέως 
έποιοΰντο νόμων , έπετήδευόν τε τήν διχαιοσύνην. 
Ού γάρ πάντες έκκεχλίχασιν, άλλ* ήσαν ούχ εύαρί- 
θμητοι κλαίοντες τε χα\ δλοφυρόμενοι τήν τών πλα- 
νωμένων άπόστασιν, χα\ δυσχεραίνοντες ού μετρίως, 
έπεί τοι τδν τών δλων άτιμάζοντες θεδν,τους της εί« 
δωλολατρία; τινές έπετήδευόν τρόπους. Κα\ γουν ό 
μακάριο; φησι προφήτης Ίεζεχιήλ • Άπεστέλλοντο 41 Ρδ3ΐ. ι.Μΐ, 9. 4 * ^08η. χ, 1%. *• )ογ. νιι, 17, 18. 153 ΟΟηίΕΝΤΑΚΙϋΒ !Κ 08ΕΑΜ ΜΟΡΗΕΤΑΜ• 451 μέν τινις κατά τής Ιερουσαλήμ, πελέχεις ηρμένοι, 
ήχουον τ* σαφώς βίου λέγοντος, Ιπεσθαι μέν δεϊ[ν] 
τψ τον ποδήρη διεζωσμένψ, φεώεσθαιδε μηδενός, ι Εϊ• 
δον γάρ, φησί, κα\ Ιδού ίξ άνδρες ήρχοντο διά τής 
«ύλης της βλεπούσης προς βο^ν, χα\ έχάστω πέλυξ 
έν •ή} χειρ\ αύτοΰ, χα\ είπε τψ άνδρΐ, φησ\, τψ 
έ£ωσμένψ τον ποδήρη * ά{ελθε μέσην τήν Ιερουσα- 
λήμ, καΐ δος το ση μείον επί τά μέτωπα των ανδρών 
χαταστεναζόντων, χαΐ χατοδυνωμένων έπ\ «πάσαις 
ταίς άδιχίαις ταϊς γινομέναις έν μέσω αύτης. Κα\ 
τούτοις ειπεν άχούοντός μου• Πορεύεσθε είς τήν πό- 
λιν οπίσω αυτού, χα\ χόπτετβ, χαΐ μή φείδεσθε • χαΐ 
πρεσβύτερον, χα\ νεανίσχον , νήπια, χα\ γυναΐχας 
άποχτβίνατε είς Ιξάλειψιν. Έπ\ δε πάντας εφ* οδς 
εστί το σημείον μή έγγίσητβ. ι Άχούεις δτι χατ- 
εσημαίνοντό* τίνες ώς !ξω δίχης, χαΐ θυμοΰ, χα\ άπά- 
σης δντες αΙτίας, διά τοι τδ έλέσθαι φρονεΤν ορθώς, 
χα\ μήν χα\ βιουν έννομως, χα\ διχαιοσύνης απτέ- 
<ιβαι , χαΐ τής είς Θεδν αγάπης άνεπιπλήχτως έρ$ν. 
Έν δέ γβ τ$ Σα μα ρε ία όλοτρόπως έξώχειλεν 6 Ί9ρα^Χ 9 
©ύδ\ δσον είπβΓν, καν γουν μνήμης τάχα που τά Μω- 
σεως άξιων , μαχομένην δέ ώσπερ χαΐ είς άπαν αύ- 
τοις άντιτεταγμένην έπετήδευε ζωήν, ώς κα\ εχθρον 
ήγεϊσθαι τδν του βεου νύμον * δσον ή κει είπείν, ώς 
μηδέ είδέναι θέλε ι ν αύτδν, άτιμάζειν δε τον παιδαγω- 
γών, καίτοι σώζε ι ν είδδτα, κα\ άποκομίζειν ευ μάλα 
δυνάμενον είς εύθή τε καΐ άχατάσχωπτον ζωήν. 
Τοΰτο τοίνυν, ώς έοιχεν, ό προφητικός αΐνίττεται 
λόγος. ΠεποΙηται δέ μετ' ήθους • ώς ίφην. ι Κατε- 
δυνάστευσε γάρ, φησ\ν, ό Έφραΐμ τον άντίδιχον 
αύτου, ι αντί του. Νίκη ν έχτοπωτάτην, χαΐ ολέθρου 
πρέξενον νενίκηκεν δ Έφραΐμ , κατεδυνάστευσεν ώς 
ίδιον έχθρον, τουτέστι, νενίκηκε γενικώς δν με- 
μ(στ}χε νάμον. Επειδή δέ έστιν αμυδρός 6 λόγος, έτέ- 
ρως αύτδ διατρανοΤ, λέγων • ι Κατεπάτησε χριμα, » 
τουτέστιν, ού πεφρσντιχεν δλως της έν νδμω δικαιο- 
σύνης. 'Αε\ γάρ πως τό καταπατούμενον, έν ατιμία 
νοείται, καΐ ούδενδς άξιον χαταφωράται λογού. ΚαΙ 
γουν 6 Κύριος ημών Ίησους Χριστός, ι Καλόν τδ 
άλας, φησίν Ιάν δέ τδ άλας μωρανθ{|, έν τίνι άλι- 
σθήσβται; ΕΙς ουδέν Ισχύει έτι, εΙ μή [βε]6*ληθέν Ιξω, 
καταπατείσαι δπδ τών ανθρώπων. » Όταν τοίνυν 
κρίμα λέγτ>, νοήσεις τδν νόμον. ΟΟτω χα\ δ θεσπέσιος 
Δαβίδ ονομάτων αύτδν, αναφωνεί πρδς Θεδν ν € Κρί- 
μα χα\ διχαιοσύνην έν Ιακώβ συ έποίησας. » Θεοΰ 
γάρ ό νόμος, κα\ ζΐ λαλείται δι' αγγέλων. Άλλα τΙς 
ή πρύ<ρασις του, χα\ έχθρδν ήγήσασθαί τδν νδμον , 
χα\ χαταπατήσαι τδ κρίμα, παρέδειξε πάλιν, εΰθυς 
εΕπών, ι Ότι ήρξατο πορεύεσθαιόπ(σωτών ματαίων.• 
Αρχή τής τοιδσδε νόσου, φησ\, τδ τιμ^ν έλέσθαι τά 
μάταια, χα\ κατακολουθεΤν είδώλοις. Άμήχανον γάρ 
έν ταυτφ χα\ θεψ δύνασθαι χατακολουθείν, κα\ τοίς 
πονηροίς, χα\ άκαθάρτοις πνεύμασι. Διά τούτο καΐ 
δ θεσπέσιος γράφει Παύλος * ι Ού δύνασθε ποτήριον 
του Κυρίου πίνειν, χα\ ποτήριον δαιμονίων. » 06 
δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν, κα\ τραπέζης 
δαιμονίων. Μονύτροπος γάρ ό θεοφιλής, άλλοπρόσαλ- Α Ιηι» ; «ικΙΙβββ »αΐ6ΐιι Οβιιηι €ί»τβ όίοβηΐβτη, ρΓχείη* 
οΐιιηι ίη νβδίβ Ιβΐ&η δβςοβιβηΙοΓ, ρ3ΓΓβΓβηΐςηβ ηβ- 
ηιίηί. ΙηφίΗ βηιπι : « Υΐ(1Ι, βΐ βοοβ ββχ νίη τβηίβ- 
1)&ηΙ ρβΓ ροηβαι ΓββρΐοίβηΙβπι 8<1 βςιιίΐοηθίη,βΐ υηί- 
εοϊςυβ ββοιιπχ ίη ηιηηιι &υ>. Ει ΗίιΗ νίι*ο νβδίίΐο 
νββίίιυ ΐαΙβΓΐ : Τπιηβΐ ρβΓ ιηβ(1ί2ΐη ^6η1$916ϊη, βΐ <1> 
βΐ{;ΐΜΐηι βυρβΓ ίΓοιιΐββ νίΓοηιηι ^βίηοηΐίιιΐϊΐ βΙ (ΙοΙβη- 
Ιΐυιη βυρβΓ ευηοΓιβ ίηιςηίΐίΐΐίΐΗΐε ςιιακ Παηΐ ίη ιηβιϋο 
βοηιιη. Ει ό\*\1 ΗΠβ, αυύιβηΐβ ιηβ : Ιΐβ ίη οίνίΐβίβιη 
ροβΐ βιιιπ, βΙ ρβΓοαιίΙβ, 61 ηοη ρϋΓΟβΙίβ, βΙ ββηβηι, 
61 (οτβηβπι, 61 ΙηίβηΙββ, βΙ πιυΙίβΓββ ΊπΙβΓίΙοϋβ 3(1 
ΰβίβΐίοηβιη ; βυρβΓ οιηηββ λπίβηι, βυρβΓ φιο$ βεΐ 
βί^ηυιη, ηβ βρρΓορίηςυβϋβ ". » Αυάίβ δί§η»Ιο$ βεββ 
ςιιοβάβιη, υΐ »1) υίιίοηβ, 61 ίΓβ, 61 β €υΙρβ ίιηιηυηββ, 
φΐία νίϋβΗοβΙ Γ66ΐβ ββρβΓβ, βΐηηβ β(»ιη βι Ιβρ- 

^ Ιιυβ νίνβΓβ, βι ίιιβίίιίβπα βοίβΓβ, 90 βι (ΙΗβοΐίοηβηι 
βι^β Οβιιη) βιηοβΓβηι ΙιβοβΓβ νοίυβηιηΐ. Ιη &»ηιβ- 
τίβ Υ6Γ0 οηιηίηκΜίΙβ ίη οϋβηββπι ΙηβηΓπΙ ΙβΓββΙ, Γογ- 
Ιη&βίβ ηββ «ϋ^ηβίαβ ιηβηΜηίβββ ΜοβΑίββ, τβΙοί τβρυ- 
^ηβηΐβοι, 61 υηίνβτββ ίΙΙίβ «<Ιν6Γββηΐ6ΐη ρβΓββςαβηβ 
νίΐΑΐη, α! βΐίβηϊ Οβί Ιβρβιη ίηΐιηίεβπι 8Γΐ>ίΐπΐΓ6ΐυΓ 
^οοιΙ«ιηιηοα\>, βι ββηι ηββ ηοβββ νβΗβΐ', βρβρηβΓβΙ- 
ηιιβ μ»ύββθ£ΐιιη, ςυβητιβ ββΓΤβΓβ, 61 β(1 Γβ€ΐ*« 
ηυΗίςυβββΙυιηηί» οοιιοχίβπι ν'ιίαηι ορίίηιβ δϋιΙιιοβΓβ 
ροβββί. Ηθ€ ίίξίΐϋΓ, «ι νίϋβΐυΓ, ρΓορηβΐίοβ τβΓ5» ίη- 
βίηυβηΐ. Η*1>6ΐιΙ βιιίβηι ΓββϋνίΟΙβιη, ββυ ΪΓοηίβιη, υΐ 
ϋίχ'ι. ΑίΙ βηίιη, < ορρΓβ&δΗ Ερηηίηι »<2νβΓ»9Γίιιηι 

611110), > ρΓΟ, νί€ΐΟΓΙ£Ι ΙϋΓρΪ3»ίΐη3, 61 βΐίΐίοβα νίϋϋ 

ΕρηΓδΐηι. ΟρρΓββΜΐ υΐ ηοβίβαι βυυηι, ηοε βδί,τίοίΐ 
* ^βηβτοββ Ιβ^βιη ςυβιη οάβΓβι. 0<Ηβ νβΓο οπηίο ΐβ- 
οΓ»•γ βδΐ, βΓιΐβΓ ίρββπι 4β€ΐ3Γ&(, (Ιίοβιιβ : « ΟοποϋΙοη- 
νΐΐ ]ιιά'Όίυιη, ι ηοε 6βΙ, ]ιιβΐΗίβιη Ιβ^β ρΓ868οπρΐ3ΐιι 
ηαΙΙο ίη ο (Ιο ευΓϋνίΐ ; ββιηρβΓ βηίιη ςιιοϋ εοηευΙεαίιΐΓ 
ύεβριοαυίΐβ εο^ηοβοίιυΓ, ηιιΙΙ^ςιιβ χ$ΐίηΐ3ΐίοιιβ <1ί- 
^ηιπη ο'βρΓβΙιβηϋίΙυΓ. Ου»Γβ ϋοηιίηυβ ηοβίβΓ Ιβ$υβ 
ΟϋπδΙϋδ, ι Βοιιυιη β$Ι βαΐ, ι ίηφιίΐ ; ι δί 3υΐ6ηΐδ»Ιβν3- 
ηηβΗΐ, ίη ς?ιο δαΙίβΐιΐΓ ? Α<1 ηϋιίΐιιιη ν»ΙβΙ ηΙΐΓ», ηίδί 
αϊ ηίιΐβΙυΓ ίοΓββ, βι εοηευΙεβίυΓ βυ 1ιοη)ΊηίΙ)υδ %τ . • 
Ιρ'ιΐηΓ ρβΓ]ηόίειυίη ίηΐβΙΠ^β Ιβ^βΓΠ. Ιΐα βι θίνίηαβ 
ΟΑτίίΙ, β&ηι ηοηιίηβηβ, ϋβιιηι βίΙβιυΓ : ι ^αΊεΙηηι ε( 
]ιΐ5ΐΗ1&ιη ίη ίαεο!) ιο ίβείβΐί % •*•. > ϋβί βηίηι ββΐ Ιβχ, 
<1ίεΐΑΐβ ρβΓ βηκβίοβ. ΥβΓυηι βηίηινβΓΟ ςυ» εβυββ ίοβ- 
γΙι, Ιβ^βιη ρΓΟ Ιϊθ$Ιβ Ηυοβπίΐί, βι ]ικϋοίυηι εοηουΐ- 
εαηιΐί, ιηοχ ϋβίηεβρβ ο$ΐβη()ίΐ Ιιίβ νβιΊ>ΐ8, ι ηυίβ οοε- 
ρίΐ 3ΐ)ΐΓβ ροβΐ τβηβ. > Ρηπείρίυηι ηυ]ιιβ οιογοϊ, ίη- 
ήυίΐ, (Ιβιΐίδδβ ββ νβηίβ οοηοΓΗΠίΙΊδ, βι ββειιΐυπι βδδβ 
ί(ΙοΐΛ. Ρίβπ βηίηι ηοη ροίθβΐ υΐ ίη βοο*βιη βι Οβπτη 
βΙ ηβςυίιιη βίςυβ ϊπιηιαηάοβ βρίΗιυδ ββηυαηδ. 0»ιο- 
οΙγγα βι αΊνίηυβ Ρβυΐυβ : ε Νοη ροΐββιίδ, ίη<|υιΐ, ϋί- 
οβΓβ €3ΐίββηι Οοηιίηί βι ββΐίεβηι (ΙαηιοηΙοΓϋΐη Μ . • 
Μοι ίουβ ςιιίρρβ υηίΓοΓηιίβ ββΐ ςυί όιΐΐ^ίΐ ϋβοπι ; ι»α• 
Ι^υΊΙίδ 3ϋΙβηι, βι βυείηβηβ, 61 υίΓοςυβ νβΓβιιηι ίτβ 
^π3Γυβ βυονβΓβοτ, 61 ίβεϋβ ναϋβηβ ςπο βοτβ ΐυΙβΓΗ. 
ε ΐιαςυβ ίβεΐί βυηΐ, ίηςαίΐ, ρΗηείρβδ 4ιΐ(1& υι ΐηηβ- 
ροηβηΐββ ΐβΓπιΊηοβ• ΟρρΓββδίΐ νβΓΟ βι Ερήηίιη 3(1- 
ΥβΓδΛπυητι βαυηι,βΐ εοηεαίεβνίΐ ]αιΚείιιιη. Εγο «υΐβπι 
ίη ροδίβΓυιη φΐαδί εοηΐυΓΟβΙιο ΕρηΓ3ίηο,βΐ ςυββι &4ί* " ΕιβεΙί. κ, 2-6. * 7 Μϋΐΐη. ν, 13. "•*• ΡβλΙ. χ(?νιιι, 4. »• Ι Οογ. χ, 20. 1» 5. ΉΝΙΧΙ ΑΙΕ3ΑΧ0ΗΒΙΙ αβοηιερ. !5β ΐτ.«Ιβι 1υ 1>• » 0•ο4, ςνίιΙ «Ι βμ€Μ« λ» »εαιη- Α **» Λ χαί βεβαιούμενος, χαλ έ* άμφω βαίνειν είδως, ϋ«ι ίαά^'ΠΜ*. Αΐίί ίςίΐιΐΓ ίοΐβτρτεΐβ* ρΓΟ ι ιογΙ»*- 
ΐ•ο, • ΰοη,αίοτ ΓαΜίιΙβπίΒΐ, «ι ρη> € *ϋιβαΙιι», » ρ*• 
ίτέάύ. 91 Αϊ 5?ρΐ«3£ίυυ Ιητ9*ήοη€Μ Η μ'ηβλΙημ 
εοομιμπιιιΙ.ΟφιιιβΗμιο οοίβ ηοη οιοαΐοβ ΕρΙιηίαι, 
ΜΤϋ ιίβεβαι ιπΙμΙμι* ρηφίβτ Μίαα ρ*ηϋο 2 βαίιί- 
ηί§ 5χπ8, ριπία» 3 Ρβηί» 61 Α5*ττίί* ίοςηιειι*, <Ιο- 

1θ1)2ΐ αηίίΐΟΓ, ϋ€€ ραΠΗΟ Γοποίοΐοαΐ 1ϋιΙ*$ ; ΜΤ6 

ροΐίιι» ιηίιηο 3Β$ΐ03ΐ»2ΐ ν6ΐΐ6αΐ6ηΐ6Γ, ςοο«Ι ρτοραΐΗΗΐι 
ραηα,ααΐ Ιοη£β έοΐοήοη ομΙλ η €6ΤτίαΚ>α* «1>ί ία- 
ΐυί* <Ιίτίο*Γ6ΐ. 1ο£Γ3τοβ<χηΐ6 οηίαι Μΐο,βΐ 5>οηπ3Β 
ορρία* 0Γ?βιιΙβ, ιιβοββκ 6ηΙ αΐίαιβ βαίιίιη*, Ιααι, 
ίοααιαι, βί βειιραιίο, είαιοΙ ρβπΓβ. ΟοιηοϋΓΟίι Ιιίο 
ΙυιΊκαίο Μ\\ Ιιοδίίΐβιο *(Ιτ6ηΐιιαι,9ΐίπΜΐ!« ιαίεια οι 
ΙπβΓιΙί* βΐ ηΐΟΒΓΟΓβ εΓϋΐίΛΙαιη βοΐΜΒάίαΙ. 3 φιίΐια* 6 Ανασφαλής , χαί εφ* ©χερ αν τυχοι βαδίζων εύκό- 
λ4*ς• Ο&χο^ν, ι Γεγόνοσι μέν οί άρχοντες Ιούδα, 
φηατν, ώς μετχτιβέντες όρια. Κατεουνάστευσε δε χα\ 
6 Έφραΐμ τον άντί&χον αύτου, χατεχάτησε & χα\ 
χρίμα- έσομαι δέ λαχ&ν ώς ταραχή τψ Έφραΐμ, 
χαΐ ώς χέντρον τψ Ίούδα.» Κα\ τίδή τούτο έστι, πολυ- 
χραγμανείν άναγχαΣον. 01 μέν ©υν έτεροι των ερμη- 
νευτών, άντι τοΟ ι ταραχή, ι βρωστ^ είρήχασιν ■ 
αντί δε ι του χέντρου, >σήψ<£ όΐ δέ γε Έβδομήκοντα 
ταφαχηκ. χαί, χέπροτ ώνόμασαν. θορυβουμένου γαρ 
ου μετρίως του Έ^ραΙμ, ήτοι των δεχα φυλών, ύχδ 
τού χατχσχήψαντος αύχοίς πολέμου, τούτο μεν ύχδ 
γείτονος του χαρά Σύρων, φημί, τούτο δε ύπο του 
Περσικού και έκτης των Άσσυρίων ήκοντος χώρας, εν ΙυΐΜΗαιί 6ΓοηΙ ΜρβΓβ νο!6ΐ)(6* ςιιαε Οιπδά εαοί : Β όδύναις ην, χα\ ούχ έν μέτρ[ί]οις δείμασιν 6 Ιούδας, 
ρβΓ (υοη 61 αιιο «|ηο 0«ο 61 Ρ*1π (Ιοπ3 αιαι μάλλον δέ χαί έν αγωνία πολλή. Προσεδόχησε γαρ, 
μικιο δμΐπΐυ ίη οιηαβιη «16Γηίΐ3ΐβιιΐ• Ααιβ•. χαι ούχ εις ^ατφί^ 9 τοις Εσο&ς τυχόν, ή πολύ χείρονος 

έναλώναι χΛχαίς - έχ:6ρίΟοντος γέρ του πολέμου, χαί τα2ς χατα τήν Σαμάρεια» πόλεσιν έπιαχήητοντος, 
πάαά. χω; άνάχχη ήν αυνδι^λλυνΟαι τλς όμορους, τας τών εξ Ιούδα» φημί, χχΐ Βενιαμίν. Ούχοΰν ή 
μεν ταραχή του χολέμου τήν Ιφοδον, το δέ χέντρον έν τούτοις τήν έχ λύπης τε χαί δυσθυμίας όδύνην 
ύχοδηλοί, ων ίςω που πάντως ειεν αν οί φρονειν εθελοντές τα Χριστού ' δΓ ου χαί μεβ' ου τψ Θεψ χα^ 
ΟατρΙ ή δέςα αϋν άγίψ Πνεύματι είς τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν. 

ΤΟΜϋδ ΟϋΑΚΤϋδ. ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ. 

Υεκ8. 45. Ει π'αϊί ΕρΗτώικ ιηοτύηΜ 5χκπι, Λ /β- Κα^ είίετ Έψρύμ τήκ ^σοκ αύΓΟν, χαί '/ού- 
ί/ΐε άοίοτηη «κνηι,εΙ ο(ιίί ΕρΗνα'ηη αά Ααςήο%, Η 8ας τίρ όδύτητ αύτοΰ, χαΧ έχορεύθτχ Έρράϊμ 
τηηΗ ΙιςαΙοί αά τφτη /ιιπ'νι. €1 Ιηΰ ηοη ροιηίί $αηατ€ (} *{ώς Λ Κ<τσνρίονς % χαϊ άπέστειΛε χρέσβεις πρδς 
νο$ 9 α ηοη (αάη ΰΜατε α νο9ΐ$ άοΙοτ€Μ. βασιΛέα Ίαρεϊμ, χαϊ οδτος ούχ ήδννάσθη Ιάσα- 

σβαι υμάς, χαϊ ού /ιή διαχαύσ^ έζ υμών δδύ- 

ΙΑΧ. Ρθ5ΐβ3ςιΐ2πι ίϋοΐοβ βεΐ Οβυβ οοηΐϋΓίωΐίο 
ΕρΙΐΓβίιη , 61 Ιαηφιαηι $ΓιηιυΙα$ ϋοηουί Ιιιϋ^, νίϋίΐ 
ηιοιίΗΐιη 8υυπι, βίνβ ίπιΐιοοίΐΐίι&ΐβπι βΐ ίηβηηίΐίΐβιιι 
βυβπι ΕρΙιηίιιι : ςυΐη 61 ΙυϋΑ$ (ΙοΙοΓβηι $υα:ιι : οηα 
βιιίηι €υηι δαπίΑΠβ βηββ Ββΐ)]3αηη ΐηουΓωιί δυιιΐ. 
ϋΰίαϋβ οί) Ιιοο Γ^οΐαδ ύβ&ρβηΐίοηβ Ερ)ΐΓ3ίπι, ηβο 

ρΟΐίβ €3δί1)ϋδ 15113 ΓθΙ)ΟΓβ δϋΟ θΙ>$ί$ΐ6Γ<% Π€0 1>βΙΙΪ€Λ8 

οΐίκΐββ βιηοϋπ, ΰβουο οηιηίροΐβιιΐβιιι Οβυπι ο£ΓβιιϋίΙ, 
ιιβοΐη ίρ8Ϊ$(Κ3{6ΐΙί5, ιι( ίΐ9 ύί€2ΐιη, υΐίΐίΐίΐβαι ίυαηι 
€θ§ηονίΙ; 61 ειιιιι αύνβηί&βιΐ Ιβπιρυδ ςοο ροΐίυβ 
οοηνβΠί ζά ϋ6υιη ϋβ!>υί&&6ΐ, ιυηε ιηαχίιηβ βί ιηρ- 
Ι65ΐϊ3ΐιι βχΙιίϋβΓβ, 61 ίοδοίβηΐίϋδ »1) 60 (ΓίδΟβόβΓβ ηοη ϋ 
<1υϋίΙονίΙ. Νοη βηίιη ίχηοτ&ζΐ οιηιιίδ ^Ιοη36 δϋ33 
3ΐκΐθΓ6ΐιι, 00 ΙαΐοΓβηι ϋΡϋΐ» ββββ, ςιιί νΪΓββ 8(1 ίΓίΠ- 
^6η(1θ8 3(1νβΓ&ϊποδδβηφβΓ ΙαΓβίΐιΐΓ. §6(1 ηίΐιίΐρΐυπ- 

Χΐϋ9 ΟρίΙδ €81, ΟϋΠΙ 6Χ8ΐβΙ ίΙΐΛ νΟΙ Μ03Γ8Ι8 βίρίβηΐί8- 

βίιηι : < Οοηι'ιηικ οοπίβΓβηδ 6βΙΐ3 ; Οοιηίηιΐδ ηοπιβη 
6]«ιβ 91 »» (ΙοοβίΚιοβ ίϋβιιι ρβΓβρϊοαβ ςαοά ρβΓ Ιρδυπι 
61 ίη ίρ&ο « ηηοδ ρβΡββςοβΙϋΓ ηιίΙΙβ,βΙ (Ιιιο ΓθΕ•1>ηιιΙ 
(16061η ιηϋϋί Μ • ι Οβίηϋβ οαιη »1) ίρ•ο βί βοΐο οοιι- 
βϋβΐυω Λυχίϋϋΐη ίιβηιηι ρβΙβΓβ, 92 β1 ΡΓβοίΙ)ϋβ ίιΙ 
8υοουΓΓ6ΐΐ(Ιυηι 8ΐΙ)Ί δαΙναΐοΓβιη βοΙΙίοίι&ΓΟ ΐφΟΠΟΓβΐ, 
(Ιιγλ ίη ΟΑρυΐ δυυιη ιοβϋίΐΛΐυδ 681. Μΐ88& οηίιη 1β^- 
ϋοαβ »<1 3ϋβηοδ 61 &05ΐβ8, 608 βυρρίΙίΛδ ΓΟ^νΗ. 
ι Ρ»οΐιΐ8 681 βηίιη ΕρΙΐΓ&ιιη υΐ εοΐιιιηϋα ίηδίρίοη»» 61 ΝΘ. Θεού γεγο,ότος ώς ταραχής τψ Έφραϊμ, χα\ 
μήν χα\ ώς χέντρου τφ^οΓχω Ιούδα, τεθέαται μέν τήν 
εαυτού νοσον, ήτοιτδάναλχι χαι ασθενές, ό Έφραίμ• 
χα\ μήν χα\ Ιούδας τήν όδύνην αυτού• συγχατε$Γ Γ 
ούτο γάρ, ώς ίφην, τοις έν Σαμάρεια χα\τά όρια του 
Βενιαμίν. Είτα προς τούτο άπειρηχώς ό Έφραΐμ, 
χαί 1δ(αις δυνάμεσιν άντιφέρεσθαι το?ς συμβεβηχότιν 
ου χ ?χων, ο&τε μήν άποσείενΟαι τά έχ τού πολέμου 
βλάβη δυνάμενος, προσχέχρουχε πάλιν τψ πάντα 
Ισχύοντι βεφ, ουδέ έν αΰταΐς, Ιν' οδτως είπω, ταΕς 
μάστιζιν έννενοηχώς το συμφέρον. Ένεστηχότος δέ 
τού καιρού, καθ' δν έδει μάλλον έπιστρέφειν προς 
τδν βεδν, τότε δή μάλιστα λυπεΐν ήρημένος, χαί 
άπεφοίτα άγριώτερον. Ουκ ήγνδει μέν γάρ τ*»ν άπά- 
σης αύτοΓς εύχλείας χαί χορηγον, χαί πρύτανιν, •Λν 
του δύνασθαι κρατεΤν τών άνθεστηχότων άε\ δοτήρα 
θεύν. Άλλ' ούδενος ήξίου τδ χρήμα λόγου, καίτοι 
του πανσοφου διακεκραγότος Μωσέως • € Κύριος συν- 
τριβών πολέμους, Κύριος δνομα αύτψ, > διδάσκοντος 
τε σαψώς, δτε δι' αυτού τε κα\ έν αύτψ € Διώξεται 
εΓς χιλ(ους, κα\δύο μετακινήσουσι μυριάδας. > Είτα, 
δέον παρ' αυτού δή χα\ μόνου τήν συνήθη πάλιν έπι- 
κουρίαν αΐτεΐν, χα\ λιταΓς άναπείθειν άμΰναί οί τον 
σώζοντα, πικρά κατά της Ιδίας έσκέπτετο κεφαλής. 
Έπρεσβεύετο γάρ πρδς αλλοφύλους, κα\ τήν παρ' " ^υϋ^ιI^ ινι, 5. Μ Οο«1. χχχπ, 30. 157 ϋΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙΉ ΙΝ 08ΕΑΜ ΡΚΟΡΠΕΤΑΜ. 153 έχθρων συμμαχίαν. ι Έγένετο γάρ Έφραΐμ ώς 
περιστερά άνους, ούκ Εχουσα καρβίαν. ΑΓγυπτον 
έπεκαλεΖχο, κα\ είς Άσσυρίους έπορεύετο ν » άπηλ- 
λάχθαι των έπηρτη μένων ψοντο κακών. ΚαΛ δή βασι- 
λεύοντος έν τ$ Σαμάρεια του Μαναΐμ, άνέβη Φύλας 
βασιλεύς Άσσνρίων έπ\ τδν Ισραήλ. Είτα χρήμασι 
χα\ πρεσβείαις άνέπειθον άποσχέσθαι τής γης. Τοιού- 
%6 έστι τ6, ι Έπορεύθη Έφραΐμ προς Άσσυρίους. > 
Φακεέ δέ πάλιν , ό του Τομελίου, βασιλεύς Ισραήλ, 
κατεμισθουτό ποτέ τον 'Ραασών, βασιλέα Συρίας, 
χα\ πεπολέμηκε τψ Ιούδα κα\ τοϊς έκ φυλής Βενια- 
μ\ν, βασιλεύοντος "Αχατζ του Ίωάθαμ υίοΰ, δς δε- 
διώς τήν Ιφοδον, πρεσβείαις καΐ χρήμασι ν άναπείθει 
τον 'Ασσύριον θεγλαφαλασάρ έπαμύναι αύτφ. Ό δέ 
τήν Δαμασκδν κατακράτος ελών, έκ μέσου καιαύτον 
έποίει 'Ραασών. *Αλλ' ε! κα\ πεπορευται, φησ\, προς 
Άσσυρίους ό Έφραΐμ» ΧδΛ χρήμ*σιν έξιπρίατο κα\ 
λιταΓς της εφόδου τήν άνάβλησιν • καν ει απέστειλε 
πρέσβεις προς βασιλέα Ίαρε\μ, τουτέστιν, Ικδικον, 
Ι^τοι έκδικητήν (τούτο γάρ τδ ΊαρεΙμ σημαίνει), αλλ* 
ού νενικήκασι τήν θείαν ύργήν, ούτε μήν περί έσονται 
Θεού, της ούτω δεινής αποστασίας έξαιτουντος δίκας. 
Ού γάρ ίσχυσε, φησίν, ό χρήμασιν άναπεπεισμένος 
ήρεμήσαι βραχύ, άλλ' ουδέ έτερος τις των μεμισθο- 
φορηκότων ΙάσασΘαι υμάς. Πεπαύσεται δε ουδαμώς 
της οδύνης το κέντρον. Πάνδεινον ουν άρα, τδ μή σώ- 
{εσθαι μάλλον έπιθυμεΖν δια της Ανωθεν ήμεροτητος, 
έπιθα^ήσαι δε ταίς έζ ανθρώπων έπίΜβορίαις • χαί- 
τοι βοώντος του Πνεύματος δια μέν φωνής του μακα- 
ρίου Δαβίδ * ι "Αγαθόν πεποιθέναι έπ'ι Κύριον, ή 
πεποιθέναι έπ' ανθρωπον. Άγαθδν έλπίζειν έπ\ Κύ- 
( ιον, ή έλπίζειν έπ* Αρχοντας * > διά δέ του προφή- 
του πάλιν Ιερεμίου* ι Έπικατάρατος ό Ανθρωπος, δς 
τήν ελπίδα έχει προς Ανθρωπον, καϊ στηρίσει σάρκας 
βραχίονος αυτού έπ' αύτδν, καΛ άπδ Κυρίου άποστ$ 
ή καρδία αύτου, καΐ δσται ώς ή άγριομυρίκη ή έν 
τ} έρήμψ, ή ούκ δψεται δταν ίλθη τά αγαθά. Κα\ 
ευλογημένο; δ Ανθρωπος, δς πέποιθεν έπ\ τψ Κυρίω, 
χα\ έσται Κύριος έλπ\ς αυτού. Κα\ έσται ώς ξύλον 
εύθηνούν παρ* ύδατι, κα\ έπ\ Ικμάδα βάλλει ρίζας αύ- 
του, καϊ ού μή φοβηθ^ δταν έλθ$ καύμα. Κα\ έπ' 
θήσεται, καϊ ού διαλείψει ποιούν ΧΑρπόν. > "Αμεινον 
λέγειν έξ αγαθής διανοίας ' ι Σός είμι έγώ, σώσόν 

Αιάτι έγώ εΙμί ώς πάνθηρ τφ Έρραϊμ, καϊ ώς 
Λέων τφ οϊκφ Ιούδα, καϊ έγώ άρχώμαι, καϊ αο- 
ρεύσομαι, καΧ Λήψομαι* καϊ ούκ έσται ό εξαιρού- 
μενος. Πορβύσομαι, καϊ & α (.στρέψω βίς τον τό&ον 
μου, έως οί άφανισθώσι. 

2?. Έναργη καθίστησι τήν αΐτίαν δι* ήν ώνησαν 
μέν ουδέν οί τψ Έφραΐμ έπαμύνοντες, ού διαπε- 
«αύσεται δέ τά της οδύνης αύτοις. ι Έγώ γάρ είμι, 
φησ\ , ώς πάνθηρ τψ Έφραΐμ, κα\ ώς λέων τψ 
οΓκψ Ιούδα, ι Προ^ηλον ούν, δτι Θεού παραλύοντος, 
ό σώσων ουδείς, ι Τήν γάρ χείρα τήν ύψηλήν, τίς απο- 
στρέψει ; ικατά τδ γεγραμμένον/Οτι δέ κα\ ήμεροτη- 
το; άπάσης έξηρημένης, τά έπ' αύτοίς γενέσθαι συμ- Α €θΓηοηΙ»1)6ηβ.<££νρΐ<ιιη ϊητ(Κϊ30»1,βΙ 2κ! Α8δ}τίο3 
ΗΜΙ ", ι Γβΐυ» μ ΐηιρπκΙβηΐίΗιιβ ιη&Ιίβ ΓιΙ)*ίΓ.Μΐυηι 
Ιη• Εΐίίΐιη ΓΟ^ηβηΐβ Μ^ιιαΰη, ΡΙιυΙαβ Γβχ Α88γΗθΓυηι 
οοηίπι ΙβπιβΚβιη 88€βικϋΐ•* : οοί Ιβ^ηιίβ βΐ ρβοιιηϋδ 
ρβΓβυαεοβ ββΐ Γβ(Ιίΐιΐ9 ; Ιϊοο β&1, € ΜΗ ΕρΗι•:πιη β<1 
ΑββΥΠΟδ, > Οβίηιΐβ ΡΙι^βΡ, Πϋιι*. ΚοηιβΗ®, τβχ ϊ§- 
Γ«βΙ, ρΓβΓιο οοηϋυκιΐ «Ιίςυ^ικΙο Β38ίη ρβ^βπ» δ^Η», 
ορρο^ηΛτίιςηβ ^υά^ιη 61 ΐηΙ)υΙβ9Ββη]λΐηίη,Γ6^η»ηΐ6 
ΑοΗλζ, βΙΙο Ιθ3ΐ1ι&ιη : φιί ϊηοιίΓβιοιιβηη ΐΗηβιιβ, ρβΓ 
1β£&Ιο$ ηυηιβΓηΙ» ρο€ΐι»Π3 ΤΗβ^ΙβίρΙιαΙίδβΓ »(] %Μ 
4>ρίΐ»Ι»Εΐ()ηηη ίιηριιΚι β> . Ουί Ο^πιβδοο 3Γΐηί8 οηρία, 
Βλβίηβ ιηβϋίο βηβίβΐίΐ. 8θΗ <|ΐι»ηινί3 αΙ}Ιβηΐ, ϊηςηίΐ, 
3(1 Αδβγηοβ ΕρΙίΓαίιη, ρββυιιΐ^ηυβ βΐ ρΓβοιβηδ (1Π3- 
Ιίοηβιτι ίΓΓυρΐίοηί8'€η)βΓΗ, ΟπιβΙβ! Ιβ^Ιοβ ιτιίδβπΐ α<1 
Γθ^βαιΚιηπι, Ηοο βδί, (ΙβΓβοβΟΓβιη βίνβ οΗοΓβηι (Ιιοο 

6 βηίηο 1«ηιη $οιΐ8ΐ), Ιαπίθη (Ιινΐηβιη ϊγ^τϊι ηοη (Ιοηιπβ- 
Γ«ηΐ, ηβςαβ Οβο ρΓ^ναΙβϋιιηΐ, 1κι}ιιβ 3(ίβο Ιβ•τ« (1β- 
ίβοΐιοηίβ ροΒίι&β βιί^βηΐί. Νοη βηίπι ρσΐηιΐ, ίη(|ΐιίΐ, 
ρβουηί8 ρ«Γ$υ&8ϋ$ βΙΚοθτβ υΐ ραοίαιη ςηίβ^βΓβΐίδ, 
ηββ &Ιί«8 η»βΓ0^<1β ΰοη^ιΐϋΐυ» 83η»Γβ νοδ. Νυηςπϋη 
λΐιΐβαι ϋοίοτίβ δΐίιηυΐυβ €€β3»1)1(. ΕδΙ ΐ^Ιητ ρβϊδί- 
ωοπ>, ηοα ηια^ίβ οορβΓβ ββΙνίΐΗ ρβΓ $<ιρ6Γηαπι πιαη- 
βιιβίιιόί ηΰπα , 86<Ι Ιιηιηβιι!» ορίΙ)ΐι$ ΠϋβΓβ, οαιη ρβΓ οβ 
1>63ΐί ΟβνίιΙ Βρίηΐιιβ οΐβπιβΐ: ι Βοηιπη βδί οοηΩ^τβ 
ίιι Οααιίησ, ςυβπι οοηίΙϋβΓβ Ιη Ιϊοηιίηβ. Βοηαιη <•5ΐ 
βρβπίΓθ ίη Οοηαίηο, ςιΐίιη ίη ρπηοίρ'ώυδ Ββ . > Ει ρβΓ 
^Γβπιι&ιη ; ι Μ»Ιβ(1ίοΐυ8 Ηοηιο ηιιί δρβιη βιιβπι ρο- 
ηίΐ ίιι Ιϊοηιίηβ, 61 &Γηι»1>ϋ 63Γηβιη 1>γαο1ιη βυ'ι «ιι- 

ρβΓ 61101, 61 3 ϋοΠίΐίηΟ Γ6€68811 ΟΟΓ β] 08. Εΐ βΠΐ 

η ηαββί 8ϋ?ββΐπ9 ηιγηββ ςοχ β$1 ίη άβββηο ; ηοη νί- 
«βΐπΐ βιιηι νβηβπηΐ ^οηβ.ΒβηβάίοΙι» Ιιοηιο φιί βοη- 
6<1ίΐ ίη Οοπκηο, βίβπΐ ΟοιηΙιιυβ ΩιΙηβίβ β]α9, βΐ βπΊ 
ςυ38ί Ιί^ηυηα 3ΐ>υη(1αη8 ]αχΐ3 3([η38, βΐ βυρβΓ Ιια- 
ηοτβαι αιίΐΐβΐ ΓβάίββΗ βΗ3β, βι ηοη Ιίιηββίΐ οοηι νβ- 
ηβπΐ »8ΐιιβ, βι ίη βο Γβηη ΓΓοηιΙοβ! ; ίη 3ηηο βΐβ 
€ΐΐ&ΙΪ8 ηοηϋπΐ6θΚ,6ΐ ηοη άββίηβΐ ΓϋοίβηβΓΓυοίυη^.» 
Μβΐίυβ φΐβΓ 3(1 ϋβιιηι 86 β^ιιη^βΓβ, 61 Ηίαιίδπρίβηβ 
α'ίβΐυηι βυι» οοη3 βοηβοϊβηιία ηδΐιτρ^τβ : ί Του$ βιιιη 
6^ο, 83ΐ?3 ιηβ, ςυοπί3<η }υ$1ί0β3ΐίοηβ$ 1α3β βχ^αί- 
βίνί β •. » 

αύτφ στελέχη άλσώδη, έν ένιαυτψ ά6ροχ(ας ού φοβη- 

ουν άρα, προσοικειουσθαι θεψ, κα\ τδ σοφδν έκεΐνο 

με, ότι τά δικαιώματα σου έξεζήτησα. > 

Ο 08 ΥεΕ8. 14, 15. βι/ία €§ο αιιαεί ραηΐΚετα ΕρΗναΐιη, 
€1 {«αεί Ιβο 4/οΜΛΪ 7«ίία, εΙ βςυ ταρίατη, $1 ναάαηι, €ί 
Ιοϋαη, $$ ηοη ετϊΐ σιιι €τηαί. Ιΰο, €1 τβνεΠατ ίιι Ιο- 
αωι ηΜΝίΝ, άοη€€ <α$ρ$ηαηΐ. 

Ι.Χ. Μ3ηϋ<Μ»(3ΐη 30οτ( Μΐίοηβπι ςιΐ3Γβ ΕρΙίΓαίιη 
3ϋζΗίοιη ΓβΓβηΐββ ηΙΗϋ ρΓΟίηονβΗηΐ, βι ηοη ββδδβ- 

ΙϋΓϋ8 811 31) 618 θΌ1θΓ ΘΟΓΟΠΙ. € Ε&0 6Ι1ΪΙΙΙ 8»ιη, ι ίιι- 
φΐίΐ 13Γ36Η, € 121 ρ3•)ΙηβΓ3, 61 «ι Ιβο άοιΐ)\}\ ^IΗI;». ι 
Ιιίςυβί βΓ^ο, Οβο ρβΓόβηΐβ ηβπιίηβίη Γογο «|ηι δαίνβΐ. 
ι Μ3ήυι» βηΐηι βχββίδβιη <|υί8 δνβηβι •• ? ι οι 8βη• 
ρΐιιω 681. Οοοίίβίβββ 301601 ΙΙΗβ ςα« οοηΐΙ^βΓυηΐ, ϋβ• 
86ΓΙΪ8 8ΐ> οπιηϊ εΐβιηβηΐΐ» Οβί , »ϋϋ νβίαηιβοΐο, ίιη •«Οβββ, νιι, 11. ^ IV Ηββ. χν, 19. »» IV Βββ;. χνϊ, 7. « ΡβίΐΙ. οχνιι, 8,0. •Μογ χμι, 5-8. Μ Ρββί. 
οχ ιη, 56. >9 Η3. χιν, 27. 155 5. 0ΥΚ1ΙΧΙ ΑΙΕΧΑΝΟΒΙΝΙ ΑΙΙΟΗΙΕΡ. !5β ΐν.υΐυβ Ιιιΐί. » Ομού, ηιιίϋ βίΐ ηβ6688β 6»1 αοοιιη- Α λος δέ χαϊ σεσαλευμένος, χαϊ έπ' &μφω βαίνε ι ν είδως, Ιίιιβ ίηϋ*£<»ιηαδ. ΑΙίί ΐ£ίΐιΐΓ ίηΐ6τρΓβΙβδ ρΓΟ < ΐιίΓυι- 
Ιίο, ι ϋοκΜίοτ Γ6(1(1ί(ΙβΓαηΙ, 61 ρΓΟ € &1'ιιηιιΙυ», > ρα- 
ιτεάο. 91 Αι 8βρΐιΐ3£Μΐΐ3 ΙατοαΙίοηεηι βΐ κμιη/μμ 
ηοηιίη»ηηιΐ. &>ηιυιΊ)3ΐο βηΐπι ηοη πχχΐίοβ ΕρΙιΐΜίιη, 
«νο <Ιβοβπι Ιηοηΐηιβ ρι*ορΐ6Γ Μΐιΐιη ρβηίιη α βιιίΐί» 
ιηίβ δγπ3, ρ3Γϋη> & ΡβΓδίβ βΐ Αδβγπίβ ίη^πιβη*, άο- 
1βΙ)»ι ίΓίΐνίΐβΓ, ηβο ραΓυω Γοπηίάαΐ)»* ΙυιΙββ ; 8ίνβ 
ροΐίιι* λπίηιο #$ΐυαυ;α νβΙιβπιβηΐβΓ, φιοϋ ρΓορβιϋβΐη 
ρ3πα, »υΐ 1οη£β ϋβίβηοΉ ηιαΐ3 ίη ββΓνίοίυΐΐδ 8ίοϊ Γυ- 
ΐιπ3<Γινίη3Γ6ΐ. Ιη^ΓΛνβδοβηίβ βηίαι υβΐΐο,βΐ δαηΐΛΓί» 
Ορρίώ) Ι1Γ£6Ιΐΐ6, 11606886 6Γ&1 υΓιςυβ ΓιηίΓιιη3, Ι\ιά&, 
ίηςυ3ηι, ει ββφιηίη, δϊπτηΙ ρβΠΓβ. ΟυαπιοϋΓαη Ιιίο 
ΙιιιΊ)3ΐίο 1)βΙϋ ΙίΟδΙϋβιι» δκίνβηΐυιη,δΐίιηυΐϋδ 3υΐ6ΐη βχ 
ΐΓίβΙίιία 61 ηι<£Γ0Γ6 ο πιόνια ηι δϋυίηάίωΐ, 3 ψιίϋιι* δ ανασφαλής , κα\ έφ' δπερ αν τυχοι βαδίζων ευκό- 
λως. Ούκούν, ι Γεγόνασι μέν οΐ Αρχοντες Ιούδα, 
φησ\ν, ώς μετατιθέντες δρια. Κατεδυνάστευσε δέ χα>. 
6 Έφραίμ τδν άντίδιχον αύτοΰ, χατεπάτησε δε χα\ 
χρΐμα * έσομαι δε λοιπόν ώς ταραχή τφ Έφραΐμ, 
χα\ ώς κέντρον τφ Ιούδα. > Κα\ τί δή τούτο έστι, πολυ- 
πραγμονεϊν άναγχαίον. 01 μεν ου ν έτεροι των ερμη- 
νευτών, άντ\ του ι ταραχή, » βρωστ^ρ είρήκασιν * 
άντι δέ ι του κέντρου, χτήψις 61 δέ γε Έβδομήκοντα 
ταραχών, κα\, κέντροτ ώνόμασαν. θορυβουμένου γάρ 
ου μετρίως του Έφραΐμ, ήτοι των δέχα φυλών, ύπδ 
του κατασκήψαντος αύτοις πολέμου, τούτο μεν ύπδ 
γείτονος του παρά Σύρων, φημ\, τούτο δε ύπδ τοΰ 
Περσικού και έκτης των Άσ συ ρ ίων ήκοντος χώρας, έν ΙυΙίβδΐαΗ 6ΓΙΙΠΙ 33ρ6Γ6 νοίβηΐβδ φι» ΟιΗδίί βιιηΐ : 6 όδύναις ήν, κα\ ουκ έν μέτρ[ί]οις δείμασιν δ Ιούδας, 
ρβΓ (υβιη βι ουιη <|ΐιο ϋβο 61 ΡβΙγϊ £ΐυπα ειιιιι μάλλον δε κα\ έν αγωνία. πολλ|). Προσεδόχησε γαρ, 
β»ιΐ€ΐο δμΐπΐυ ίη οιηηβιιι αΐ6Γηιΐ3ΐ6ΐη• Απιβη. και ούχ είς μακράν, τοις £σο*ς τυχδν, ή πολύ χείρονος 

έναλώναι χαχοΐς * έπιβρίθοντος γάρ του πολέμου, καΐ ταϊς κατά τήν Σαμάρεια* πόλεσιν έπισκήπτοντος, 
π&σα πω; ανάγκη ήν συνδιόλλυσθαι τάς όμηρους, τάς των έξ Ιούδα, φημί, χαΐ Βενιαμίν. Ούκοΰν ή 
μέν ταραχή του πολέμου τήν έφοδον, τδ δε χέντρον έν τούτοις τήν έχ λύπης τε χαΐ δυσθυμίας οδύνη ν 
ύποδηλοΐ, ων Ιξω που πάντως ειεν &ν οι φρονεΐν εθελοντές τα Χριστού ' δι" 6ϊ> χα\ μεθ' ου τφ Θεφ χα^ 
Πατρ\ ή δς£α συν άγίφ Πνεύματι είς τους αιώνας των αΙώνων. Αμήν. ΤΟΜϋδ ΟϋΑΚΤϋδ. 

Υεμ. 15. Ει νίάίι ΕρΙιταίΐη πιοτύηιη $ΗΗΐη,€ΐΙη- 
άΐΜ άοΐοηνη $Ηηνη $ €ί αΗ'η ΕρΙιτα\χη αά Αιι^πσί, *| 
ιηηϊΐ ΙεραΙοι αά τεςεηι Ιατνη. α ίικ ηοη ροίηίΐ $αηαη 
νο$, εί ηοη [αάει οεααη α νοΗ% άοΐοηηι. ΙΛΧ. Ρθ5ΐβ3ςιι»ηι Γϋοΐυ» 681 ϋβυβ οοηΐιΐΓυ3ΐίο 
Ερ1ΐΓ3ί»η, 61 ΐΑηςιιαπι δΐίηιυΐυδ ιίοιηαί Ιιιϋ3, νκΐίι 
ηιΟΓ^ϋΐΏ δυυηι, δίνβ ίπΊυβεΊΙΙίίαΙβιτι 61 ίηΠπηΐιαίβιΐ) 
βυ^πι Ερίιηίιη : ηυΐα 61 Ιαϋ38 άοίοτ^να δΐιυιη : υηα 
βιιίηι ουηι δαπιαηα Πηβδ Ββι^αηιίη ίηοιίΓβιιΐι δυηΐ. 
ΟϋίικΙβ ου Ιιοο ΓΓβοΐαδ (1θδρβΓ3(ίοηβ ΕρΙίΓαίηι, ηβο 

ρΟΙίβ Οίδίυΐΐδ 18118 ΓΟυΟΓβ 8110 0ΐ)$ίδΐ6Γ6, Π60 1)6111038 

εΐ3(ΐ68 &πιοΓιπ, ύβηιιο οηιηϊροίβηίβηι ϋβαπι οίΓβιιιΙΚ, 
060 ίη ίρδίδ ΠίΐββΙΠδ, ιι( ίΐ» (1ίθ3ΐυ, ιιΐίΐίΐαίβηι δυ3ΐτι 
οο^ηονίΐ; βι οιιιη 3(1νβηί&δθί Ιβπιραδ ςυο ροΓιυβ 
οοηνβΓίΐ 3(1 Οβυπι ϋβυυίδδβΐ, ΐαηο ιηαχίιηβ 61 ιηρ- 
ΙβδΐΪ3ΐη βχΙιίυβΓβ, βΐ ΐηδοίβηΐίυδ 3υ 60 (ΙίδΟΟίΙβΓβ ηοη 
όυϋίΐονίΐ. Νοη βηίιη ί^ηοΓ^ϋ3ΐ οιηπίδ &Ιοπ32 δα33 

3ϋθΙΟΓβΙΙ1, 30 ΙαΙΟΓβΓΏ ϋβΐΐΐη 6886, ςΐΐί Υ1Γ68 30* Γγλπ- 
{6Π<1θ8 34ΐ\6Γ83Γίθ8 86ηΐρ6Γ 13Γ£ΪΙΙΙΓ. δβίΐ ηίΐΐίΐ ρΙϋΠ- 

υϋδ οριιβ 681, απη 6X8161 ϋΐ3 νοχ Μογβίδ ββρίβηΐίδ- 
βίιηί : ι ϋοΐϋίηυδ οοηΐβΓβηδ 6β1ΐ3 ; ϋοιηίηιΐδ ηοηιβη 
6]ι» 8Ι ,> <1θ€63Κΐυβ Ίϋβιη ρβΓδρίοηβ ςυο<1 ρβΓ ίρδϋηι 
€1 ίη ίρ&ο ι υηυβ ρβΓ8βςιΐ6ΐιΐΓ ηιίΐΐβ, βΐ οΊιο ίυ^ι1)ΐιιιΙ 
(1606η χηιΙΙΪΑ ". > Πβΐηιΐβ οαιη βο ίρβο 6( βοΐο οοιη 
ειιβίαηι βυχΊΓιυιη ίιβπιηι ρ6(6Γ6, 92 βι ρΓβοίυϋβ 3(1 
βαοουΓΓβηόυω είυί 83ΐναΐοΓ6ηι βοΙΙίοίΐΛΓΟ αροΠβΓβΙ, 
ύ\π ίη οβραι δυυιη ηιβίΙίΐΛΐυβ 681. Μΐ883 6ηίπι Ιβ^α- 

ΙΙΟηβ 3(1 βΙίβηΟβ 61 ΙΐΟδΙβ3, 608 8ϋρρ^ΙΪ38 ΓΟ^νίΐ. 

ι Ρδοΐαδ 681 οιιίπι ΕρηΓ3ΐιη αϊ εοΐιιιηϋα ίιΐδίριοη», 6( ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ. 

ΚαΙ &Ί$βτ Έφραϊμ τ^ν νόσον αϋτον, χαϊ "Ιού- 

$ας τ^ι^ όδύνην αύτον, κάί έπορενθτι "ΕφραΧμ 

η Λρδς *Α<τσυρΙους % χαϊ άαέ&νειΛε χρέσδεις πρδς 

βασιλέα 'ίαρεϊμ, χαϊ οΰτος οϋχ ήδυνάσθη ΙΑσοτ 

σθαι ύμας, χαϊ ού /*ή διαπαύσΐβ έζ υμών όδϋ- 

Νβ. θεού γεγονότος ώς ταραχής τψ Έφραΐμ, χαλ 
μήν χα\ ώς κέντρου τψ'οΓκω Ιούδα, τεθέαται μέν τήν 
εαυτού νόσον, ήτοιτδάναλκι και ασθενές, ό Έφραΐμ* 
κα\ μήν κα\ Ιούδας τήν δδύνην αυτού• συγχατεδτι- 
ούτο γάρ, ώς Ιφην, τοΖς έν Σαμαρεία χα\τά δρια τοΰ 
Βενιαμίν. Είτα πρδς τούτο άπειρηκώς ό Έφραίμ, 
χα\ Ιδίαις δυνάμεσιν άντιφέρεσθαι τοΤς συμβεβηχόσιν 
ούχ έχων, ο&τε μήν άποσείεσθαι τά έχ τού πολέμου 
βλάβη δυνάμενος, προσχέχρουχε πάλιν τφ πάντα 
Ισχύοντι θεφ, ουδέ έν αύταις, Γ/ ούτως εΓτ:ω, ταΐς 
μάστιξιν έννενοηκώς τδ συμφέρον. Ένεστηχοτος δέ 
^ τοΰ καιρού, καθ' δν Ιδεί μάλλον έπιστρέφειν πρδς 
τδν θεδν, τότε δή μάλιστα λυπεϊν ήρημένος, κα\ 
άπεφοίτα άγριώτερον, Ούχ ήγνδει μέν γάρ τδν άπά- 
σης αύτοίς εύκλείας κα\ χορηγδν, κα\ πρύτανιν, „δν 
τοΰ δύνασθαι κρατειν των άνθεστηκδτων άε\ δοτηρα 
θεδν. Άλλ' ούδενδς ήξίου τδ χρήμα λδγου, καίτοι 
τοΰ πανσδφου διαχεχραγδτος Μωσέως • ι Κύριος συν- 
τρίβων πολέμους, Κύριος δνομα αύτφ, ι διδάσκοντος 
τε σαψως, δτε δι' αύτοΰ τε κα\ έν αύτψ « Διώξεται 
είς χιλίους, κα\δύο μεταχινήσουσι μυριάδας. > Είτα, 
δέον παρ* αύτοΰ δή κα\ μόνου τήν συνήθη πάλιν έπι• 
κουρίαν αίτεΐν, χα\ λιταΐς άναπείθειν άμΰναί οί τδν 
σώζοντα, πικρά χατά της Ιδίας έσκέπτετο κεφαλής. 
Έπρεσβεύετο γάρ πρδς αλλοφύλους, κα\ τήν παρ' 14 ^ϋ^I^ιI», ινι, δ. " ΰουί. χχχιι, 30. 157 ϋΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ ΙΝ 03ΕΑΜ ΡΚΟΡ1ΙΕΤΑΜ. 453 έχθρων συμμαχίαν. ι Έγένττο γάρ Έφραΐμ ώς 
περιστερά άνους, ουκ έχουσα καρδίαν. ΑΓγυπτον 
έπεκαλείτο, χα\ είς Άσσυρίους έπορεύετο * » άπηλ- 
λάχθαι των έπηρτη μένων ψοντο κακών. Κα\ δή βασι- 
λεύοντος έν τ$ Σαμάρεια του Μαναΐμ, άνέβη Φύλας 
βασιλεύς Άσσυρίων έπ\ τδν Ισραήλ. Είτα χρήμα σι 
χα\ πρεσβείαις άνέπειθον άποσχέσθαι τής γης. Τοιού- 
το έστι το, ι Έπορεύθη Έφραΐμ προς Άσσυρίους. » 
Φαχεέ δέ πάλιν , ό του 'Ρομελίου, βασιλεύς Ισραήλ, 
χατεμισθουτό ποτέ τον 'Ραασών, βασιλέα Συρίας, 
χαΐ πεπολέμηχε τψ Ιούδα κα\ τοϊς έχ φυλής Βενια- 
μίν, βασιλεύοντος "Αχατζ του Ίωάθαμ υ ίου, δς δε- 
διώς τήν έφοδον, πρεσβείαις χαΐ χρήμασιν άναπείθει 
τον Άσσΰριον Θεγλαφαλασάρ έπαμυναι αύτφ. Ό δέ 
τήν Δαμασχον κατακράτος ελών, έκ μέσου κα'ιαύτδν 
έποίει'Ραασών. Άλλ' ε! κα\ πεπόρευται, φησ\, πρδς 
Άσσυρίους ό Έφραΐμ» χα\ χρήμασιν έξιπρίατο κα\ 
λιταΖς της εφόδου τήν άνάβλησιν - καν εΐ απέστειλε 
πρέσβεις προς βασιλέα Ίαρε\μ, τουτέστιν, Εκδικον, 
ήτοι έκδικητήν (τούτο γάρ τδ Ίαρε\μ σημαίνει), άλλ' 
ού νενιχήκασι τήν 6ε ία ν όργήν, οδτε μήν περιέσονται 
θεού, της ούτω δεινής αποστασίας έξαιτουντος δίκας• 
Ού γάρ Γσχυσε, φησίν, δ χρήμασιν άναπε πεισμένος 
ήρεμήσαι βραχύ, άλλ' ουδέ έτερος τις των μεμισθο- 
φορηκότων Ιάσασθαι υμάς. Πεπαύσεται δέ ουδαμώς 
της οδύνης το κέντρον. Πάνδεινον ου ν άρα, τδ μή σώ- 
ζεσθαι μάλλον επιθυμεί ν διά της άνωθεν ήμερδτητος, 
έπιθα^ήσαι δέ ταΐς έζ ανθρώπων επικουρία ις • καί- 
τοι βοώντος του Πνεύματος διά μέν φωνής του μακα- 
ρίου Δαβίδ • ι Άγαθδν πεποιθέναι έπι Κύριο ν, ή 
πεποιθέναι έπ' άνθρωπον. 'Αγαθδν έλπίζειν έπ\ Κύ- 
[ ιον, ή έλπίζειν έπ 1 άρχοντας * ι διά δέ τοΰ προφή- 
του πάλεν Ιερεμίου- ι Έπικατάρατος ό άνθρωπος, δς 
τήν έλπ&α Εχει προς άνθρωπον, κα\ στηρίσει σάρκας 
βραχίονος αύτοΰ έπ' αύτον, καΐ άπδ Κυρίου άποστ} 
ή καρδία, αυτού, καΛ Ισται ώς ή άγριομυρίκη ή έν 
τή έρήμω, ή ούκ δψεται δταν έλθη τά αγαθά. Κα\ 
ευλογημένο; ό άνθρωπος, δς πέποιθεν επί τφ Κυρίψ, 
κα\ Ισται Κύριος έλπίς αυτού. ΚαΙ έσται ώς ξύλον 
εύθηνοΰν παρ' Οδατι, κα\ έπ\ Ικμαδα βάλλει ρίζας αυ- 
τού, καΐ ού μή φοβηθ^ δταν έλθβ καύμα. ΚαΙ έπ' 
θήσεται, χαΐ ού διαλείψει ποιούν καρπάν. ι Άμεινον 
λέγειν έξ αγαθής διανοίας * ι Σός είμι έγώ, σώσύν 

Αιότι έγώ Βίμι ώς χάνθηρ τφ Έφραϊμ, καϊ ώς 
Λέων τφ οϊκφ Ιούδα, καϊ έγώ άρχώμαι, καϊ αο- 
ρεύσομαι* καϊ Αήψομαι, καϊ ού» Ισταλ ό έξα/ρού- 
μβτος. Πορβύσομαι, καϊ επιστρέψω Βίς τον τόχον 
μου, έως σΰ άφατισθώσι. 

Ζ. Εναργή καθίστησι τήν αίτίαν ©V ήν ώνησαν 
μέν ουδέν οΐ τφ Έφραΐμ έπαμύνοντες, ού διαπε- 
παύσεται δέ τά της οδύνης αύτοϊς. ι Έγώ γάρ είμι, 
φησ\, ώς πάνθηρ τφ ΈφράΙμ, κα\ ώς λέων τφ 
οΓκφ Ιούδα. » Πράδηλον ουν, δτι Θεού παραλύοντος, 
ό σώσων ουδείς, ι Τήν γάρ χείρα τήν ύψηλήν, τίς απο- 
στρέψει ; ι κατά τδ γεγραμμένον/Οτι δέ κα\ ήμεροτη- 
τος άπάσης έξηρημένης, τά έπ* αύτοίς γενέσθαι συμ- Α οοΓΠοηΗαΙ^ηβ.^κγρίϋηι ϊηνοΓηοΛί,βΙ αιΙ Α35}τίο3 
ίέ>»1 •*, • Γ9ΐιι* μ ιηιρβηΗβηΐΗιιιβ νηαΙΐ8 Π5βΓ.-ιΐυηη 
ΙγΙ. Εΐίλΐη ΓΦ^η&ηΐβ Μαηηΐιη, ΡΙΐϋΙββ Γβι Α$8γΗθΓυπι 
οοηίπι ΙβΓββΙβιη 8β€βη(ϋΐ•* : οοί Ιβ^ιίβ βΐ ρβοπηΓιβ 

ρβΓ81)3β08 681 Γβ(ΙίΐΐΙ8 \ ΙΐΟ€ 681, 4 ηΙ)ϋΐ ΕρΗΡ'.ΐίΐΤΊ 3(1 

Α8β?ηο8. > ΟβίιηΙβ ΡΙι^ββ, Πϋιι*. ΚοιηβΚ». Γβχ ϊδ- 
πιοΙ, ρκϋο οοηΰυχίΐ βϋςη^ηϋο Β»8ίη Γβ^βίη δνΗχ, 
ορριΐ£η3?ίΐφι<$ 4υ(ΐ3ΐη βΐ ΐπΙ)αΙβ5Ββιι]2ΐΓηίη,Γβ^η3ηΐβ 
ΑοΙιβζ, βϋο Ιθ3ΐ1ΐ3Π) : ςιιί ίηοπΓδίοηβηι Ιίτηβηδ, ρβΓ 

16|8103 ηυΠ1βΓ3ΐβ ρβ€1ΙΙΐί& ΤΗβςΐ8(ρΙΐ3ΐ983Γ »ϋ βί))ί 
4>ρίΐυΐ3η<)ΐ1ΠΙ ίΠίρΐΐΗΐ ". Ου! 03019800 3ΠΤ1Ι8 03ρΟ, 

Β&βίη € ιηβϋίο βα&ΐβΙΗ. 8β<1 φι»ιητΐ8 3ΐ)ίβηΐ, ϊηςιιίΐ, 
3(1 Α88γΓίοβ ΕρΙΐΓ3ίιη, ρβουιιΙβηοΑ βΐ ρΓβοιΝίδ (ϋΙ&• 
Ιΐοηβηι ΐΓΠίρΓιοηίβ «ηιβπΐ, ΐαιιιβίβι Ιβ^Ιοβ ιηιββηΐ 3(1 

Γ606ϋΐΐ9ηΐη, Ηθ€68Υ, (1βΓθΑ80Γ6!Π 8!?β ϋΙΐΟΓβηΐ (ΙϊΟΟ 

Β βηίιη ΙίΗΐΜ &οιΐ3ΐ), Ιβπίθη <1ίνιΊΐ3πι ίΓ^ηι ηοη (Ιοηιηβ- 
πιπί, ηβςοβ Οβο ρΓ»ν»ΙβΙ>ιιηΐ, Ιιιΐ)ΐΐ8 3(1βο Ιβΐτ»* (1β- 
ίύοΐίοηίϋ ρθΒΐΐ38 βιί^βηΐί. Νοη βηίπι ραΐηίΐ, Ιη(|π!(, 
ρ6αιΐΜ8 ρ6Γ8υΐ8υ6 βΙΙΙΰβτβ οι ρβαΐαηι φπβ^βΓβΐίδ, 

ηβ€3ΐί(ΐ8 Π16Γ0ΙΗΐβ ΰΟΠ(1ΐΙϋΙα8 83Ι)βΓβ Υ03. ΝΐΙΙ1([ΙΙ3ΐη 

3θ4βιο (ΙοΙοτίβ δΐίηιυΐαβ εββδηΐιίΐ. Εδί \%\ί\\τ ρβ8δί- 
ωβηι, ηοα ηαβ^ίβ ουρβΓβ βίΙνβΗ ρβΓ $ιιρβΓη3πι πιαη- 
ΒΟθΐΗόίηβιη, ββ(ί 1ιυηΐ3ηί8 οριϋιΐδ Π(1βΓβ, οπηι ρβΓ οβ 
Ι)63ΐί Οβνίιΐ δρίπιυβ οΙ^πιβΙ : ι Βοηηιιι βδ( οοηΟιΙιτβ 
ίιι Οοαιίησ, ηαβηι οοηίϊϋβΓβ (η Ιιοηιΐηβ. Βοηπιη «•δΙ 
βρβπίΓβ ία Οοηαίηο, φΐ3ΐη ίη ρπηοίρ'ώυδ ββ . > Ει ρβΓ 
^Γβαιι&ιη : ι Μ»1β(ϋοΐα8 Ηοηιο ηηί βρβιη βιΐΒπι ρο- 
ηίΐ ίιι Ιιοηιίηβ, 61 0πη3ΐ>ίΙ ΰβηιβιη 1)Γ»οΙ)ίί 8υΙ βυ- 

ρβΓ 6ϋΟΙ, 61 3 ΟΟΙΠΙΒΟ ΓβΟββδίΐ 60Γ 6]θ8. ΕΙ βΠΐ 

£1 ηιΐ38ΐ 8ί1?ββιπ9 ηιγΗοβ ςα« βδΐ ίη (Ιβδβπο ; ηοη νί- 
άβΜι οιιιτι νβηβπηΐ 1)οη». Ββηβίΐίοΐιΐδ ηοηιο ςπί οοη- 
Α4•1 ίη Οοηιηο, βΙβΓίΐ ΟοιηΙιιυβ ίΐιΐιιοίβ 6]υδ, 61 βπΐ 
ςο3•ί Ι^ηιιηι 3ΐ>υηά3Π8 )ιιχΐ3 βςηββ, βΐ βυρβΓ ηα- 
ηοτβηι ιηί&ίβι ηκΙίοβΗ 803β, βΐ ηοη Ιΐιηβ&ίΐ εαηι νβ- 
ηβηΐ ββδΙυβ» 61 Ιη βο Γ»ηϊΙ ΓπκηΙοβΙ ; ίη 3η ηο βίο 
αοϋβ ιιοηϋπΐ6θΚ,6ΐ ηοη (Ιβδίηβΐ ΓβοίβηδΓαιοΐαη^.» 
ΜβΙίυβ ί§ΗαΓ 3(1 Οβιιπι δβ 3(1]ιιη^6Γβ, βΐ ΙΙΙαιΙ δηρίβηβ 
εϋοΐυκη ουηι 1>οη3 οοηβοίβηΐία ιΐδΐιτραΓβ : < Τουδ βιιιη 
6^ο, 33ΐν3 Ηΐ6, ςυοηΐ8<ιι ]υ«ΐΊ0ε3ΐίοη68 Ι03β βχ^υί- 

8ίνί » • 

αύτφ στελέχη αλσώση, έν ένιαυτφ άβροχ(ας ού φοβη- 

ουν Αρα, προσοιχειουσθαι θεφ, χα\ το σοφδν έχε?νο 

με, οτι τά δικαιώματα σου έξεζήτησα. > 

Ο 08 ΪΕΕ8. 14, 15. Οηϊα «σο σιιαεί ραηΐΗενα ΕρΙιταΐιη, 
ϋ σΐίβεί 1*ο άοιη*ί ίνάα, α *Ο0 ταρ'χατη, βί ναάαηι, $1 
ΙοϋαΐΛ, Η ηοη εήΐ αηι ετηαί. Ηο 9 €1 τενετίατ ίη Ιο- 
€Μί» η&ηηι, άοη€€ άϊηατϊαηΐ. 

ΙΑ. Μ3ηίί68(ΔΠ) 806ΤΙ Γβΐΐοηβπι φΐ3Γ6 ΕρΙίΓοίιη 
«ϋχιΐίαιη Γ6Γβηΐ6» ηΐηίΐ ρΐΌΐηον6ηη(, βι ηοη οβδδβ- 

ΙϋΓϋδ 811 8ϋ 618 <ΙθΙθΓ ΘΟΓϋΠΙ. Ι Ε&0 βΙΗΗΙ 8»Π1, » 111- 

ςαίΐ ΐ8Γ36ϋ, ι ηΐ ρ3ΐ)1η€ΐ*3, 61 ηΐ Ιβο άοπ\\)\ ΙικΙη. ι 
ΙιΐηυβΙ 6Γ8;ο, ΟθΟ ρβΓϋεηΐβ ηβπιΐηβιτϊ ΓοΓθ <|ιιϊ βαΐνβΐ• 
• ΜΑύαηι βηίιη βχοβΚβιιη ΐ|υ1β ανβηβι •• ? ι υΐ βοπ 
ρΐυαι 681. Οοηΐί^Ιβββ βυΐβιηϋΗβ ςυ» οοηΐΙ^βΓυηΐ, ο*β- 
86ΠΪ8 8ΐ> οηιηί ΰΐβιηβηϋβ Οβί , βυΐ) νβίαπι^ηΐο, ίηι εχ • 08ΐ»6, νιι, 11. " IV Κββ. χν, 19. •» IV Κβ«. χνί, 7. 
*ιι, 50. •» 15,3. χιν, 27. ΡβαΙ.οχνιι,β,Ο. •ΜβΓ χνπ, 5-8. Μ Ρδ6ΐ. 159 δ. 0ΥΒ1ΙΧ1 ΑΙΕΧΛΝΟΚΙΝΙ ΑΚΟΙΙΕΡ* 400 ρβιαιη βααιη ΙβΓηϋίϋυη* ΓοΐΜΐβΓιβ&ίπιίεςιιβ 1>βΙΙυί$ Α 6έ6ηκβν, ύπέφηνεν αΐνιγματωδώς, τοίς δτι μάλιστα 6οαιρ»ηη8 8ΐ£ηίίΐ6»νίι. Ρ*ηιη*ηι βηίιη ίικΐΗαϋββίιηο 
οϋΓδίι ΓβΓίϋΓ ίη ςαοβ νυΐι, χΐβοςοβ Ιβνί ρβ<Ιβ βαΐίΐ, 
οΐ νίχ νβ&ϋ^ίαιη β]αβ οβΓηδίυι•, ηβψιβ ιιΙΗιιη 8ί£ηαπι 
Ιιαιηί Γ6ΐίη<ιυ»1. Α$( Ιβο ΐΓΟίηβικΙυιη φιια'βηι βΐ πογ- 
ηβοηυηι ίη υιοηΐίοικ ηι^Ι, ΙοηίΐηιΙ ΗιβΙ»Γ, βιι- 
(ϋβηιβδςυβ ρβΓοβΙΠι φιοά&ηιηούο. Αίι οηίιη : ι Ιλο 
πιβ'ιβΐ, €1 ηαί8 ηοη ιίιηβΐήΐ " ? • Νβο φ% Μεβββυβ 
Βπ&η, 61 τι'8 ίητλάβηαβ ϋίΟιοαΙίβΓ πφβΙΙί ροΐββί. 
(}αοϋ εοΓπρυβπΐ, ΐΙΙίοο ρβπηΐ, ηβο φιίβςυαηι φβ 
ιιηβαίηυβ ίιηρϋοίιυπι *ιιίβπα. Ρ&ηΐΙΐ6Γ«ιη ροΓΓΟ 6β- 
1βπΐ3ΐβ ν&ΙβΓβ βΐ νοίατβ ρΓορβπκκΙαιη ρηρά* ύίκρί»; 
Ιβοηβηα 1>β5ΐίΑηι ββεβ ναΐκίαηι, ίΐϊΐρβηβΓπΐηιη, «φ» 
ΟΟΟϋΓδΙΙβ ρ€Π€υ1θ8118 ν ίρδβ 08ΐ6ηάΊΐ €1101 βοφη^ίΐ : 
€ Ει 6£0 ηψϋηι, βΐ ν*άιιη, 61 1ο!ΐ3πι ; 61 ηοη βπ'Ι δεινοΖς χα\ άλκιμωτάτοις θηρίοις τήν οίχείαν όρ- 
μήν παρειχάζων. *0 μέν γάρ πάνθηρ όξυτάτφ λίαν 
καθ* ών 4ν δλοιτο φέρεται δρόμω, έλαφροίς Ιέ οδτως 
φττει ποσίν, ώς μηδέ Γχνοις όράσθαι τάχα που, μήτε 
μήν ένσημαίνεσθαί τι τί| γί}. Ό δέ λέων έρεύγεται 
μέν έν τοις δρεσι δεινδν, χα\ διαβριθές, καΥ βρον- 
τή παραπλήσιον, χα\ καταπλήττειν οΤόν τβ τους 
άχροωμένους. Λέων γάρ, φησ\ν, έρεύξεται, χαΐ τ£ς 
ού φοβηθήσεται - ι άμαχον δε Εφοδον έχει, χα\ σφό- 
δρα δυσάντητον τήν ορμή ν. ΕΙ δε δή τι λάβοι, τούτο 
διόλωλεν εύθυς, χα\ ούχ αν έξέλοιτό τις τδένει- 
λημ[μ]ένον. "Οτι δε θηρίον δξυ δ πάνθηρ, άφίπτα- 
ται δε ώσπερ, τδ έπιτυχδν άρπάσας • άθραυστον €έ 
χρήμα, χα\ άδεές, χα\ δυσάντητον ό λέων έστ\ν, αύ- ςμιί 6Π»1. » Ηοο βιιίπι Ιβοηοω γοοοιί 6οη?6ηίΙ:88ΐ * «ος παρέδειξεν έπειπών ι Κα\ έγώ άρπώμαι, χαΐ 

ϋίικί, ι Καριαοι, 61 ταϋΛΐη, 61 Ιοίίαιη » ρ*ηΐη6Γ« ί*- 

οίΐ, υΐ αΊχί. (}υο4 &υΐ6ΐη Οοηιίηυβ βοβ & ςηίουβ οΓ- 

ίβηβυβ 651 (ΙβδβΠαιυβ 8ί(, 61 Βαιίΐίαιη ρβηβ βαηΐηι- 

6ΐυΓϋ8 9 6ΐΙ>6η6το)6ηΐίϋ βυα βο§ ρπν^ΐαηιβ, ίηάίΰΐνίι 

Ηϋ$ Τ6Γ0Ϊ8, ι ΙΙκ),βΙ ΓβιβΓίΑΓ ίη Ιοοιιιη ΙΠ60ΠΙ,4θη66 

4ΐ8ρ6Γ6&ηΐ. ι Νοϋο ςυίάβιη ηο^ο <ΙΙνίιιΗλ8 Ιθ6θ ίη- 

οΙαάίΐυΓ »0(ΙϋΰηίΐϋΓ. 86*1 3(1βωβ ςυίΐηίδ^ιη <ϋαΐ»Γ, 

€ϋΠ1 608 ^Γ&(ί8 61 ΓβΥ0Γ6 δϋΟ (ΙΟΜΙ : ίΙ)θ$8θ ηΐΓβϋΐη 

»1> ϋβ ςιιί ρβοοΛνβπιηΐ, ςη^ηϋο 608 &νβΓ5*ΙιΐΓ, Ιβηί- 
Ι&ΐ6ΐη4ΐυβ βυΒίη ίρ$ΐ8 !Γϋ>υ6Γ6 ΰβ&ίηιΊ. ϋβ 06ο βηιηι 
πιογ6 ηυηιαηο ΙοςυίΙϋΓ ; 86<1 69 ρΓΟϋΙ ίΐΐί εοηβ^ηΐ»- 
ηβυπα 681 ίαΐβϋί§;ίιηυβ. Κι τβςφβηί (αάαη ηιβαιη €ημ (κήηΐ <π>κ-. Γ 
/α/ί. ϋ 

1•ΧΙ. ΙωροΙβηΙβΓ &<Ι ηβίαπ» (Ιβοΐίηβηΐ&ιιβ, 61 8ΐη6 

1*06 ρ6€62Γ68θ1ΐΙΙ8 ΠΟΠ 16ΙΗ6Γ6, 86<Ι 2(1 ϋϋϋΐβΙβιΙΙ ρθ* 

1108, 61 Ι9η((08ηι ΐΗβίίίοίηίω β Οβο βχρβηυιηοΓΟ ίη* 
οοηιιηοάΑ ίπιροΓίοπ, ίΐβΓαηα 94 ^οοβί. Ο>ηΐ6ΐηρΐο« 
Γ66 6ηίηι ίΐίνίη» ηΐ2ΐΐ8α6ΐηύΊιιί8 61 ΐ£ηοηιηΐ68 86 8<Ι 
ραεηίιβηΐώω ΐ«ιη ϊηοΓβϋϊοίΙί ΐοΙβΓαηϋβ ίηνίΐΛπ, μ- 
Π3ΐιιπΐ3ΐ8πι φδ ΙΓδίη ηοη βΟΊι^ιβιΚ υΐΐο ηοϋο €1 ; 
φΐιηιιτιο οΑΐ&ιηΐι&ΐιβ &06Γθίΐ»ΐ6 ίΓ8€ΐί «6 άοοϋίΜι, 
ς»ί(Ι 8ΐοί οοη(1υοαΐ ίηΐβΐϋ^βηΐ : 61 ςυί5ϋβ ηίΐιίΐ ρΓΟ- 
ίυίΐ 1>βη^ηϋ38,β09 *ά ηοΐίϋβηι υΐίϋΐΑίίβ 8α« Φτυαι• 
η»Γ«ιη ίϋρρίίοί» ίηθυουηΐ. (}υβιη&ϋιηο(1υιη βαίιη «Γ- 
ίβεΐιιβ οοΓροηιπι {πιτίθΓ68 # 6ΐ ΙβηίΙκιβ η6<ϋ69016ηΐί8 
ηοη €6<)6ηΐ68, ί^ηι ΓβΓΓοςϋβ ίΓθςαβηίΟΓ $ορ6Γ&ηΐαΓ : *ορεύ?ομαι, χα\ λήψομαι, χα\ ούχ Εσται εξαιρούμε- 
νος, ι Άρμόζειγάρτοΰτο τί| λεόντων άλχί|• τ6 δε, ι *Αρ- 
«ωμαι, χαΐ πορεύσομαι, ι δράσε ιε ν άν ό πάνθηρ, ώς 
ϊφην. 'Οτι δβ χα\ αποφοιτήσει των λελνπηχοτα>ν ό 
Κύριος, χαΐ μονονονχ\ αυβτελεΤ τήν έπιχουρίαν, χαΐ 
αποστερήσει το ευμενές, διαμεμήνυχεν, εΙπών ι Πο- 
ρεύσομαι, κα\ επιστρέψω είς τον τόπον μου, Ιως οδ 
άφανισΟώσι. > Τοπψ μεν γάρ άπεριόριστον παντελώς 
το βεϊόν έστι• παρεΤναι δε λέγε^ τ«αιν, δταν χαρ£- 
ζηται τήν εύμένειαν • άπείναι δε αδ των ήμαρτη«^- 
των, δταν αύτοος άποστρέφηται, χα\ άναχόπτη τί^ν 
ήμεροτητα. Λαλείται μέν νάρ άνβροιπίνως τά περί 
Θεοΰ, νοειταΙ γε μήν, ώς Λν αύτψ πρέποι. 

Καϊ έχιζητήσουσι τύ χρόσωχότ μου &ταν ΘΛι- 
€ώσιν. 

ΕΑ'. "Οτι μ*| είχή το!ς άχάλινον Ιχουσιν έπ\ τλ 
αίσχ£ω τήν (δοπήν, χα\ τοΤς άχαταλήχτως εΐω&όσι 
πλημμελεΓν επιφέρεται πολλάχι* παράβεοΰ τά δείνα. 
προς ωφελείας δέ μάλλον, χα\ ώς έν Ιάματος τρόπψ, 
διδάσκει πάλιν. 01 γάρ της θείας ήμερότητος χατα- 
φρονητα\, κα\ ήγνοηκότες ότι καλεί προς μετάγνω- 
σιν τό της ανεξικακίας μέγεθος, των εξ οργής κινη- 
μάτων ού περιέσονταί πόθεν ■ περιθραυόμενοι δε 
μάλλον τί} της συμφοράς άγριότητι, τδ συμφέρον 
έπιγινώσκουσι • καϊ ους ούδεν ώνησεν ή φιλανθρωπία, 
πρδς τήν του συμφέροντος αποφέρει γνώσιν τδ κατ- 
αικίζεσθαι. "Ον γάρ τρόπον τά Ιν τοις σώμασιν 
άγριαίνοντα των παθών, καϊ δσα μή τοϊς ήπίοις εΓκει βουβοί, ορίηοΓ, ααοϋο &ο πιΐίοηο 3θίφ»ου8 ηαηι&ηίβ Ο φαρμάχοις, πυρ\χα\ σιδήρω νικάται πολλάκις * χατά &&6€ΐιΐ8 8βυ νίιί» οοηΐίο^βηΐία ηίβί ηιίΐίί>α8 νβΓοίβ 
ΰβϋ&οΐ,οΐ ρΓυο*6ηΐί Γβΐίοαηαΐίοηβ νίηοαιιΐιιι*, ΙαΙ>οΗ« 
1>υ», 61 Οί^βΙΗδ, 61 β«νΐ8 οαΙ&ηιίΙβϋοιίΒ (Ιβρ^ΠυηΙϋΓ. 
ΤηηοΙλίίοηβ ι«Κμγ ρΓ63βί, ΐαηι νίι 1»η4βηι, ίηςοΐι, 
ι ίϋοΐβΐη ηβληι Γβ<|«ίΓ6ηΐ. » Ουιη οηίηι Βοηι ίη ρο- 
Ι68ΐ»ΐ6 βαηΐ, ηοπιίη68 ίηνρηκίβηΐβλ ίρβίβ 03υ<]Ί& ί3- 
€ίβιιΐβηι ηοη ηιηΐΐυαι οηγ^πΙ.ΑΙ βί ορΐ8Γΐ58ίηιίβ6ΐυ8* 
ιτΐϋΓ, ΐαιη υθγο 2αι»ΐ8 β» ύββίίΙβΜηΐββ, μμιιοι οίο- 
Ιββϋφ {ηοΓβιΙίΐΗίβηι β! ίηοοηβοΐλοίίβηι Ιι^υπηκιβ^ 
« €υπι ίΐα^υο ΐΓίόυΙαϋ Γυ6ήηΐ, Ιαηο ί«όβηι πιββηι 
Γ€ςυΐΓβ(ΐΐ• ι 

χα\ άνταγώνιστον του λυποΰντος τήν αίσθησιν. « 
ωπον. ι 
*• Λιιιο?, ιιι, 8. βι Λοιη. ιι,δ $^ί|. τδν Ισον, οΐμαι, τρόπον τε χα\ λόγον, χαΐ τά έν ταϊς 
άνθρωπίναις ψυχαΤς έπισυμβαίνοντα πάθη, εΐ μή 
χρηστοϊς ύπείχει λόγοις, μηδέ λογισμφ νιχάται τφ 
σωφρονι, πόνφ χα\ μάστιγι χα\ ταϊς άνηχέστοις 
παραχωρουσι συμφοραΤς. Έκτεθλιμμένοι δή ουν, 
τότε δή μόλις, φησ\, ι Τδ έμδν έπιζητήσουσι πρόσ- 
ωπον, ι Κειμένων γάρ έν εξουσία των αγαθών, ού 
πολλή τοϊς άσυνέτοις ή του κατευφραίνοντος αίσ6η- 
σις. ΕΙ δέ δή των ούτως εύκταιοτάτων άποστερείσθαι 
συμβαίνοι, τότε δή μάλιστα δριμυτέραις έπ* αυτά 
ταϊς έπιθυμίαις έρχόμεΟα. ΕΙσδεχόμεθα δέ πολλήν 
Ότε τοίνυν θλιβώσί, τότε τδ έμδν ζητήσουσι πρόο !β< (ΌΜΜΚΝΤΑΚίυδ ΙΝ 08ΕΑΜ ΡΚΟΡΗΕΤΑΜ. 16$ 

Έοικε δε Α λόγος εύαφάρμως άναφοιτφν έπ\ τό του Α ΥίάβίαΓ 86Π»0 ρ6τ<>οιιιΐηο<ΐ6 &4 ΟΙιΠΒΐί ηφβ&Ηιιαι ΓβϋίΓβ, βλ κϋβοψίίοοβιη ρ6Γ ΐΐΐαηι, ιΐςαβ *4 ΟβΜη 
εοηνοηίοηβιη ρι•ορβ κίακχΐιιαι 8ί£ηί&6*?•. Να» ί»- 
€ίββ ΟβΚ φκ ΓβςαΐΓβΐιΐΓ, ίρββ ΓίΙίαβ οοηπιοόίββίιοβ 

ίθ!6ΐυ^ί φΐ68(, Ι ςβΙ 681 101*0,0, βΐ βρΙβοΰΟΓ, *Ι β* 
(«ΤΑ βϋ5βΐ4Πΐί» Ρ»ΙΠβ Μ . • ΥβΗΐ ί(ρΐαΓ Γ80Ι68 Οοί «ι 
ΡαΐΓΐβ, ΡίΚαβ : βίςιιίύβαι ίο ©ο (ΗφηοβοίΐιΐΓ, ι 61 <|«1 
νίάιΐ ίρβυιη,,νΙάΊΐ 61 Ρβίτβηι• 1 . » ΰ«ο οοιηίιιβ 61 Λ- 
▼ίηιιβ Οβηκπτ 6ΐιια αρρβΙΙ*!, *Ι υιιίνβτΒοηιηι Οβιιη 
ϋ&πΊαηβ, 61 (Ιίοβηβ : < Κιοίβιιι Μι&βι Η1υπ)ίΒ& βορβτ 
86Γνοιη ΐυαιη ". ι Οιιίη 6ϋ«ιη «ι 6Χ ρβηοη» Α4ΐβ-> 
Ιίαιη, βΐ.ρ«Γ δρίηίαιη ]»αι 84 Ριϋιιιη ιηηβίοΜηιΐο• 
ηιοιι, ι δί^ηβίοπι 691, ίηςωΐ, βυρ6τ ηοβ Ιοβιβη τοΙιμ 
ιοί, Οοωίηβ,•*. » ϋΐ «ηΐιη «Η ρΓορηεΐ» : < 1 
ίβοίβί ηοβίηε Οοηβΐιιβ Οοιηΐηικ ••• > Χριστού μυστήριον, χαί τήν δαύτου λύτρωσίν τβ 
χα\ προς Θβόν επιστροφή εΰ μάλα παραδηλουν. Τό 
γάρ ζητούμενον του Θεού πρόσωπον, αυτός Αν νοοίτο, 
χα\ σφόδρα είχότως, ό ΥΙός, ι Ός έστιν είχών, χαλ 
απαύγασμα, χαΐ χαράκτη ρ τής υποστάσεως του 
Πατρός, ι Πρόσωπον ουν τό αληθές του θεού κα\ 
Πατρός, ό ΥΙός , εΓπερ εν αύτψ γινώσχεται , < ΚαΙ 
έωραχώς αυτόν, έώραχε τον Πατέρα. » Ούτως αυτόν 
ονομάζει ό θεσπέσιος Μελωδός, προς τόν των όλων 
Θεόν άναχεχραγώς τε χα\ λέγων* ι Τό πρόσωπον 
σου Ιπίφανον έπ\ τόν δούλόν σου. » Κα\ μήν χα\ ώς 
έκ προσώπου των πεπιστευχότων , χαί μβ μορφωμέ- 
νων ήδη προς τόν Υίδν δια Πνεύματος, « Έσημειώθη 
έφ' ημάς τό φως του προσώπου σου, Κύριε• ι Ώς 
γάρ φησιν ό προφήτης, ι Φως προσώπου ημών, Χρι- Β 
στός Κύριος. > 

ΚΕΦΑΑ. <τ\ 

"Ορβριονσι χρίς με, Λέγοντες • Πορβνθώμετ, 
%αΙ έχιστρέψωμετ χρός Κύριοτ τότ θεόν ήμώτ, 
δη αυτός ϊψΛακετ, καϊ Ιάσεται ημάς, χατάξει, 
καϊ μσζώσβι ημάς • ύγιάσει ημάς μετά δύο ημέ- 
ρας- ενήμερα τχί τρίνγ έξανασζησόμεθα, καϊ δ|- 
σόμεθα έτώχιοτ αύτον, ηαϊ γτωσόμεθα • Αιώξο- 
μετ του γτώται τον Κύριοτ. *Ος δρβροτ Μτοιμον 
εύρήσομετ αύτότ, καϊ ήξει ώς ύετός ήμϊτ »ρύα* 
μοςκαι όψιμος γή. 

ΚΒ*. Τό ι όρθριουσιν ι έν τούτοις ύποσημαίνειν 
ίοιπεν, ότι χαθάπερ έξ όπνου όιεγηγερμένοι της 
ένούσης Αβουλίας αυτοί;, χαΐ οίονείπως από νυχτός ^ 6χαΐ»Ιοβ, 61 ςιια») β ηθ€(6 «Ιςυβ 16ΙΙ6Ι>ΓΙ8 άβ Ο6Ι6Γ0 ΟΑΡ. VI. 

Υβκ5. 1-3» ΜαηχαΙ/ιιηΙ αά μι ά\αηΐ€$ ; Εαιηυ$ Ψ 
ει νενβτΙαηΐΜΤ αά Όοτηϊηηνχ ϋίηιη ηοείτνη, ααία $ρ$ε 
ταρυίΐ, εΐ ίαηαύχΐ ηοι % ρεηηΐΊα, α ακαεί ρειάΰΗΙο 
νιιΐηπαήο ΐηάίΐο Οίταύίί ηο» ; $αηαΰίι ηο$ ρο$ί άηο$ 
άιει; ΐη ά\€ ΐ€Π\α τεηιτ§€ηιη$ 9 ει ριΉμβι 9$ (;ογλι» 
€0, βί €ορηο$ϋεηιη$. ΡίτκηηετηηΓ, ηί ΰορηοκαηιυΒ 
Ζ)οΐΜίη«ι». (2«αιΐ ιηαηε ραταΐ*$η ίηνεηίεην* «κι», βί 
νεηίεί ηΐ ρίπνϊα ηοει* ΐααραιίνα είεετοΐίηα Ηττα. 

Ι,ΧΙΙ. ι Μαηβ οοηβϋΓ^βηΐ > 1ΐ06 Ιοοο νι'&ΙιΐΓ βί- 
^ηίβ€;ΐΓ6, 86ΠΙ61 8 βοηηο <1οαΐ€ηΓΐ3Β ςυα ΙβηβηΙηΓ χαΐ σκότους ένηνεγμένοι λοιπόν είς φως καϊ ήμέραν, 
«προτροπάόην Αλλήλοις έπιφωνήσουσιν, ότι προσήκει 
λοιπόν έπιστρέφειν προς Κύριον. *Ανανηψις Οβ αδτη 
τών είς άπατην ώλισΟηχότων, χα\ ταΐς των είόωλων 
λατρείαις ένειλημ[μ]ένων . Νήψεως γάρ ήδη χαριώς 9 
τό Αχλύος μεν Εξ» γενέσθαι ζητείν, της όαιμονιώ- 
ό^Λΐς δηλονότι ♦ φωτ\ δε ώσπερ τψ θε(φ λοιπόν έχμε- 
Μστωμένους, όρθφ δι^ττειν σχοπφ προς έπίγνωσιν 
χο\> φύσει τε χα\ Αληθώς βεοΰ χαΐ Δεσπότου, καίτοι 
«άλαι διακειμένους, ότι θεο\ καϊ χύριοι κατά τόν 
χόσμον είσιν * ώς είς τοΰτο χαθιχέσθαι δυσβουλίας, 
ώστε χα\ τψ ξύλω λέγειν ι Πατήρ μου εΐ σύ • κα\ 
τψ λίθψ, £0 έγγέννησάς με. > Επιμένει δέ ό λόγος ίηΐϋϋβιη 61 <ϋβπτ. ίη^Γβεβοβ, ίηίΟΓββ οοΙιογΙλικΙο »*- 

6ΐαθΜΙΙΙΙΓ08 ίΙβΟβΓβ ΙΠ ρ08ΐ6Γ00Ι ΓβνβΗί *ά 0ΟΠΙΪ• 

ηυη. £8ΐ αοΐβοι Ιι«ο ΓββίρΙβοβίΗίβ βθώιοίοπιιη ίϋ<κ 
1οηΐΒΗ)θ6 «ιΙΐιΐΜΐβ ίανοΐυιοηιιη. Κββίριβοβηίί» 6ηίιη 
ίη€ΐ(15, ήϋ«Γ6Γ6 β ιβηβΙΐΓίβ »Ιΐ8οΙνί, (ΙίβΜίοίβ, ίη- 
φΐΑΐη, μ <ΐ6ίη66ρ8 *6ΐαΐ «ϋνπιο Ιυιηΐηβ ΓβρΙβίο*, 
Γβοΐο κόρο 8(1 ηιΐυηιη βι ?6Τ« Οβΐ «ε Οοηίιιί β^ηϊ- 

ΙΙΟηβΠΙ ρΓθρβΓ8Γ0, Η661 ρΓΙίΙβίη 86η86ΓΪ|ΐΙ, <ΙθΟβ 86 

είοιηίιιοβ ιιι ηιυικίο 6886. ΙΙη<ΐ6 βο βΐυΐιΐΐι» ρ6Γνβιι«- 
ηιηΐ, οι 61Ϊ&Π1 ϋ«ηο (ΙκβΓβηΐ : • Ρ»16Γ ιηβιιβ €8 Ιυ : 
61 1«ρΙ(Ιί : Τιι π>6 ββηοίβιί * τ . > Βίβη6( &υΐ6ΐη 8βηιι• 
Ιίορίουβ. Υί«1β βηίπι φιοπιοοΌ Ι&ηφίισι <Ιβ Ι«αιΐ6 
&υΐ *1ι'8 ίβΓ8 (ϋουιιΐ, ι Ιρβ6 πφυίΐ, 61 88»8ΐιί( ηοβ. » τ}) τροπή. Θέα γάρ όπως χαθάπερ έπ\ λέοντος, -. Ροβ<4»8ΐη 6ΒΪη (ϋχί(, ι Ει 6«ο 6ΓΟ ιιι ριηΐΐιβπι τ^γουν έτερου θηρίου, φασ( τό, ι Αυτός ήρπασε, χαΐ 
Ιάσεται ημάς. ι Επειδή γάρ Εφασχε, ι Κα\ έγώ 
Ισομαι ώς πανθηρ τψ Έφρα^μ^ χα\ ώς λέων τψ οΓχψ 
'ΐούδα, χα\ έγώ άρπώμαι, χαΐ πορεύσομαι, χα\ ούχ 
Ισται ό εξαιρούμενος, > τετηρήχασι τής μεταφοράς 
τό σχήμα, καί φασιν, ότι θεραπεύσει πάντως ό άρπά- 
σας. 'ύσπερ γάρ λελύπηχεν ή οργή, χατευφραίνει 
που πάντως τους πεπονθότας τά έχ της ήμβρότητος ΕρηΓ&Ιηι, 61 αϊ Ιβο «Ιονηαί Ιηά* ; 61 6^0 Γ&ρίαοι, 64 
▼*<)&ιη, 61 ιιοβ βπΐ, φιι 6Γβαΐ, > 86γτ»οΙ 0§υπιιη 
ηΐ6ΐ*ρηθΓ3β &ίυηΐηιιβ : Ο»οίηο β&η8ϋίΐ ςιιί Γ&ροΊι. 
δίευΐ 6ηΙιη 'ιτά οοηΐΗ&Ι&νίΐ, βίο 1>οη» βχ ιηιιηβυβίυ- 

ύΐϊϊΒ ίαΐρ6Πίΐ8 801ίεΙΟ8 |ΙΓ0Γ808 6χ1)ίΐ8Γ8Κηΐ0ΐ• $ί»<)1 

61 ί11ϋ<1 ίηΐβ11ί|βηΐϋ8, Οβο <μΐ08<ΐ8ΐη ρΓβηιβηΐβ, οοηΐΓ» 
ηίιι ηβηοίηβω ροβδβ; 86ύ ηιίββΓΟΓυιη Γβουβ ίρβο 61 

8θΙθ 8(1 Γββίίΐϋΐίοηβΐη Ορίΐβ 6886. Αγαθά. Ό μου όέ χάχείνο συ νήσο με ν, ότι θεού καχουντό* τινας, όνήσειεν Αν ουδείς * όέοιτο δ' αν τά 
των πεπονθότων αυτού τε χα\ μόνου προς έπανόρθωσιν. 

Ε! δε χρή χαΐ έφ' άπαντος απλούν τους όντας έπί φιοά 6ΐ ρΓορ1)6ΐίβΒ νιβ 80* οηιη68 ΐΏΟτυΙββ 6ΐΙ6η• 
ή( ϊήί τής προφητείας τήν δύναμιν, εκείνο συν* άβικίο 681» ϋυ»€ βθΑβυιη βΐίείβηιυβ. Α&ρυί( ίβ ρπη- ••ΗβΙ)Γ. ι,3. «αοαη. χιυ,9. «\Ρ6»Ι. εχνιιι, 135. •* ΡβαΙ. ι?, 7. •• Τβγ60. ι?, «0. " ίβη ιι, «7. 165 «ίρίο ηοιηίηίβ η*ΐιΐΓ»ιη λάζοι 
οΊΰΐο οϋηοχί&ηι Γ6«ΜιοΊΐ, ηιοΓϋηυο 61 οοτηφιίοηί 
βα()]β«ίΙ. ΡβΓ0ϋ$8ίΐ ΐβίΐπΓ Ιπι ; $%ό £Γ*Ιϊ& νβΐιιΐ ΙΙηί- 
ηιβηΐο ίη νυΙηιι& ΙιηροδΙιο ουΓβτιΐ. 8*ιι*νί1 βηΐιη 
ΟΙΐΓίβΐυβ; 8(1 3£ηίιίοηβηι νβπΒ νίβίοηί* <ΙΜο« νοοίΐ* 
νιι ; ρβΓ δρίηΐυηι 3(1 ηιαηϋαΐοηιπ] οοβοητβΓιοηοιη 
οοηίίππί,νίΐ; οβαΐοβ ίίβηιιη Γβοίΐ; ϋΟΓΓυρίίοοί βι- 
βηιίΐ, βΐ νβιβπϋυδ ΗΐΟΓ&ίδ, ρβοοΜο βοίΐίίβΐ «οραββίο- 
ηίουβ, Ηίκτβνίι. Ενβηβπιηΐ «οΐβπι ηχο ηΊοΗβϋΙκιβ 
ηοη υΐ ρ Η πιο ιηβχίιηβ, »υΐ ββουηάο ΐοηφοίΌ, 86<1 
υΐ ίη Ιβηίο, Ιιοο βδΐ, ίη υΐιίπιο *ο δυρΓβηίο. Οηιηί» 
δίςβίάβη» ΐβιηροΓα Ιπ1)•ΐδ ^ΜοΊοηβ φβ οοηΓιηοηΙιΐΓ, 
ρτίπιο, ιηοάίο, υΐΐίηιο, ςαο ηοοίβ ΟιηβΙυδ «ρρ&Γαϋ. 
ΚΙατοο νοίιιΐ βχ ιηοίΐίο βχρβΓίβηΙί» ϋίουηΐ : Ουίΐΐίο 
ιιο5ΐ8 ροδί <ϋ68 <1υθ8 βνβηίβι, ρΓορΙιβίίεο βοπηοιιο δ. 0ΥΚΠΧ1 ΑΙΕΧΑΝΟΚ1ΝΙ ΑΗΟΗΙΕΡ. 104 

βΐ8ΐίιαηιιίρρ6 α»!*- Α ήαομεν. "Ηρπασβ μέν γάρ έν άρχαϊςτήν Ανθρώπου φύσιν 6 Αδάμ• έπάρατον γάρ άπέφηνεν ευθύς, ύπο- 
θε\ς θανάτω κα\ φθορφ. Ούχούν έπληξεν ή οργή. 
Αλλ* έμοτωσεν ή χάρις. Ίάσατο γάρ 6 Χρίστος» 
κέχληκεν προς έπίγνωσιν της αληθούς Θεοπτίας, 
εδραίους Απέφηνε διΑ του Πνεύματος ε(ς τήρησιν 
εντολών, ζηλωτους Απέδειξε πάλιν κα\ φθοράς έπέ- 
κεινα τιθε\ς, καΐ των αρχαίων ημάς Απαλλάξας 
Α^&ωστημάτων , Αμαρτίας δή, λέγω, χα\ παθών• 
Συμβέβηχε «Ι τΑ τοιάδε τοις επί της γης, ούχ ως έν 
πρώτω μάλλον, ήγουν έν δευτέρω χαιρψ, άλλ' ώς έν 
τρίτω, τουτέστι, τφ λοίσθω χα\ τελευταίφ. Χρόνοι 
μίν γάρ οΐ πάντες αριθμούνται τρείς, πρώτος τε 
χα\ μέσος, χα\ τελευταίος, καθ* δν ήμϊν έπέφανεν ό 
Χριστός. Ταύτητοί φασιν, δτι τά της μοτώσεως ήμϊν υηιιπι οΊβιη ρι-ο ΙβπφοΓβ ηοΙ>ΐΒ ηιβίίβηΐε. Ταηο, ίη- Β καθάπερ έξ Ιατρικής εμπειρίας έσται μετά δύο ήμέ- φΓα, ι ΡίίΓδβςυβηιιΐΓ, ιιΐ οο{$ηθδθ3ΠΉΐδ Οοηιίηυηι. ι 
ΡβΓδβςυβηίϋΓ, ρΓΟ, δίικίββίπΐϋδ, βίυηΙ.ΤιιηοβΙ ι Κ,> 
δϋΓ^βηιυδ, 61 νίνβηιυδ οοΓαηι ίΙΙο. ι ΟοηδυΓΓβχπιπίδ 
οίΗΐη οιίΓη €ηηδΙο Μ ; βΐ ςυοηιαιη υηυβ ρΐΌΟίηηίΙηΐδ 
ιηοηυα» 681, 6]υδ τίΐΒοα νίνίιηυδ ••, ηοη ]απι αϊ) 
οουϋβ Πβί ρΓορΙβΓ ΐΓβηδ^ΓβΜίοηβηΊ Γβπιοιί, ηβςυβ 
ΐβηςιηιηι ροδί ΐβι-ζαπι ρΓοριβΓ ρβϋϋαΐυπι 3ΐ)]βοΐί ; βοά 
«(1 οοηβροοίοιιΐ (1β οαΐβΓο αοΊηίδβί, 61 Οϋυοίληι ίη 
ίρδο ρΓοριβΓ ]υδΐί1ί&ιη ίη Οηηβίο Ιι&οοηίοβ. Ει ρβΓ Η- 
Ιιιπ) βιίαηο ίρδίιιιι ΡαΐΓβιη ηοβ οο^ηονίδίβ, βΐ Ρίΐίυιη 
ηοβίπ βίηιΗβιη ίαείυπι, ρΙβηίΙα<1ίηβιη ηοοίβ 6886 οηΐ- 
ηΐδ Ικ>ηί οοηΟίβηίαΓ, (ϋεβηΐβδ, ι βϋ3δί ηοίηβ ρ»Γ3ΐϋΐη 
ίιινβηίβηιυδ βυιη, ι Ιιοο 681, υΐ Ιαπιβη βχοΓίβηβ, υΐ 
ΒοΙβηι, υΐ βρΙβηϋοΓβηι ίϋ^Ιίδ Ι6Π60Π8. Εήΐ βυΐβιιι ρ 
ιιοΜβ ι αϊ ΐβιηρθβΐΊνϋβ 61 δβΓΟΙίηυβ ίηιΙ»βΓ. ι Κίςβΐ 
6ΐιίπι ηοβ (ϊαί ίΜβπϊ βυβοβρίηιηβ, 61 8<1νβηΐυπι 6]ιΐ8 
Γίΐ6 6θ^ηοτίηιη8 οΌρΗοί πιοϋο, υΐ ορίηοΓ. ΚβνβΙδί 
ηαιιιςυβ ίη δρίπΐϋ νβίβπιηι «ι ΐ6β&Ηυιη, 61 ΙηδίιρβΓ 
ρΓ0ρη6ΐί€8Γαηι (ΙοείΓίηίΓϋπι ηοιίιίιιηι. Ει η»6, υΐ 
ραίο, 681 ΙβιηροΓ3Π63 ρΙανί3 : ευί ςαο(Ιαη)ηιθ(1ο 86- 
ροϋη3Πΐ Μΐιηϋίΐ, βνβη^βΐίο» (ϋδοίρΐίη* ΙηΙβΙΙΙ^η 
Μβηι 61 •ροδΙο1ίο*πιηι ρΓΧ(Ιί6&ΐΙοηιιηι ορΐ3ΐίδδίηιυπι 
1)6η6βαυπ). Ρ&61Ϊ 8ΐιηιυ8 ίοίβηι, υΐ' βδΐ »ρυ<1 ρΓο- 

ρθ6ΐ8Π1, € ΙΘΓΓ3 €0ρΐΐ8. Ι Αθ ΓθΓΐαβ86 0*6 ΠΟΜβ ρδβΙ- 
)ί( ))6Αΐυβ Οβνΐ(1 : € Υ)8ίΙ»8ΐί 16ΓΓ3ΠΊ, 61 ίη64>!Ί*$ΐί 

6*ηι, ηιυΙΓιρΙί€68ΐί ΙοεαρΙβΐ8Γ6 6«πι ιβ . ι ΟαΛηιοοΓβηι 
ϋ60*ίΐ ΓΓ06(ιιηι βιιιιπι, 66ηΐ68ίηιαιη , 86ΐ8£[6β}ΐηυπι 9 
ΐΓί668ίηηυηι Τλ , ριχία νοοβπι Ηβίνβίοπβ. 
πλουτήσαι αυτήν, ι Κα\ γοΰν δέδωχε τδν χαρπδν 
του Σωτήρος φωνήν• 

Υεκ$. 5. Οηΐά Μι (αάαηι, Ερίιταίτη ? ηηίά ϋΗ [α- 
ααπι, Ίηάα? Μί$βήζθτάΐα αηΐίΐη ηιβα ηναιί λμ^ι 
ιηαΐΗΐιηα, α ηκα$ί το$ ι»α(κ/ίηι<* ρετίταηήεη*. 

Ι^ΧΙΗ. Νοιι δοηΐ νβΓΐ>3 ιΐυοίίβηΐίβ : ηβςαβ 6ηίηι 
^ηοΓ3ΐ)3ΐ Οοΐ]8 ηιιΐά 6ΓΓ&ηιίΙ>α8 βχρ«(ΙίΓ6ΐ, ηβςυβ ϋ- 
Ιυοι νίΠϋδ ϋβΓεοΗ 8(1 ρπ«δΐ3ηϋ& ςιι« «ϋαίιοΐίοι» 
Ιαςυβίβ ΪΓΓβΙ'ιΐί$ ρΓοάβδδβ ροβββη!; ςιιίη 866ΐΐ8βΐ 
608 ροίίυβ ηυοο*, ουιη 3ά ουπαίοηβπι ηίΐιϋ ιρβίδ 
ο"6β886(, Ιβιιιβη ίιηρβίη νοίοηΐβπο 3(1 ίΙΙίοίΙ» Γαοιί• 
Ιαηϋ3 <ΐ606Χ6τιηΐ. Ρβπηίΐβ βηΐηι βδΐ ίοΠ8886 &€ δί 
ϋίθ3ΐ : Οΐ)ΐΐ8 ΙικΙαΚ^βηΐΙοΒ 61 αιιχϋϋ πκΗΐϋδ βχ» ο^ιία- ρας, ήμέραν ήμϊν είς χαιρδν του προφητικού 
μετροΰντος λόγου. Τότε, φησ\, < Διώξομεν, του εΐδέ- 
ναι τδν Κύριον.» Τδ, Διώξομεν, Αντί τοΰ Σπουδάσομεν 
φασί. Τότε χα\ άναστησόμεθα, χα\ ζησόμεθα έν* 
ώπιον αύτου. Συνεγηγέρμεθα γάρτφ Χριστφ- χα\ 
επειδή εΓς υπέρ πάντων απέθανε, τήν αύτου ζώμεν 
ζωήν, ούχ έξ οφθαλμών έτι κείμενοι βεου, διά τήν 
παράβασιν* ούτε μήν ώς έ^ιμμένοι κατόπιν, διΑ 
τήν Αμαρτίαν- Αλλ* έν δψει λοιπόν ένηνεγμένοι, χα\ 
πα^ησίαν έχοντες παρ* αύτφ, διά τήν έν Χριστφ 
δικαιοσύνη ν. Κα\ δτι δι 1 αύτου, χα\ αύτδν έγνώχαμεν 
τδν Πατέρα, δτι δέ πλήρωσις ήμϊν έστι παντός Αγα- 
θού χαθ 1 ημάς γεγονώς δ ΤΙδς, ομολόγου σι λέγοντες * 
ι Ώς δρθρον έτοιμον εύρήσομεν αυτόν, ι τουτέστιν, 
ώς φώς Ανίσχον, ώς ήλιον, ώς αύγήν, παρωχηχότος 
του σκότους. Έσται δέ ήμϊν ι 'ύς πρώιμος τε χα\ 
δψιμος ύετός. > Κατάρδει γάρ ημάς τους τήν πίστιν 
ε2σδεδεγμένους, και έπεγνωχότας ορθώς τήν έπιφά- 
νειαν αυτού, χατά διττδν, οΐμαι, τρόπον. Αποκαλύ- 
πτει μέν γάρ έν πνεύματι των αρχαίων τε χαΐ νομι- 
κών χα\ πρδς τούτοις έτι προφητικών παιδευμάτων 
τήν γνώσιν. Κα\ τούτο, οΐμαι, έοτ\ν 6 πρώιμος 
ύετός. 'Οψιμον δέ ώσπερ [πρδς] έχείνφ δίδωσι των 
ευαγγελικών παιδευμάτων τήν νόησιν, χαΐ αποστο- 
λικών κηρυγμάτων τήν τριπόθητον χάριν. Γεγόναμεν 
δέ, ώς ό προφήτης φησί, < Γη θελητή• ι κα\ τάχα 
περ\ ημών ψάλλει λέγων ό μακάριος Δαβίδ* ι Έπ- 
εσχέψω τήν γην, χα\ έμέθυσας αυτήν έπλήθυνας του 
αυτής έκατδν, έξήκοντα, κα\ τριάκοντα, χατά τήν 

Ο ΤΙ σοι χοιήσω, Έφραΐμ ; τΐ σοι χοιήσω, Ίονδα ; 
Τό δέ §Λβός μου ώς νερέΛιχ ΛρωΖνή, »α! ώς δρόσος 
ορθρινή αορενομέντ\. 

ΕΓ. Ούχ ήπορηχότος ό λόγος• ού γάρ &ν ήγνόησε 
θεδς τδ τοϊς πλανωμένοις χρήσιμον άλλ' ούδ* Αν 
ήτόνησε πρδς κατόρθωσιν τών ώφελεϊν πεφυκότων 
τους τοϊς διαβολικοϊς έναλόντας βρόχοις. Έπαιτιάται 
δέ μάλλον, έχλελοιπότος μέν αύτοϊς τών πρδς θερα- 
πείανούδενδς, έθελουσίοις δέ μάλλον έχκεκλικότας 
δρμαϊς έπΧ τδ δρ^ν Α μή θέμις. "Ομοιον γΑρ ώς εΐ 
κα\ λέγοι τυχόν Ποιος άρα φειδους κα\ επικουρίας • ΟοΙομ. ιιι, \. •• II €ογ. ν, 15. 7 • Ρβ»!. ι,χιν, 10, Τ1 &!αΐΐη. χιιι, 8. 165 (ΏΜΜΕΝΤΑΚΙΙΉ ΙΝ 08ΕΑΜ ΡΚΟΡΗΕΤΛΜ. 166 

ούχ έξηύρηται τρόπος; χα\ τί μετ' εκείνα ποιήσω; Α Ιιιβ ΐιοη 6δΐ? βΐ ςηίιΙ ροβΐ η»ε Γ*είηηι? ς»κ>η»ο<1ο απόκρουση & δπως τήν ά^ωστίαν; ή ποίοις λοιπόν 
άγιασθήση φαρμάκοις; Έξήν μέν γάρ ύμϊν ώς νεφέ- 
λης χαταπιαινούσης, χαλ σφόδρα πλουσίως, καΐ ώς 
καταρδούσης δρόσου της έωθινής μεταλαχείν δύνα- 
σθαι, χαΐ τούτο άμφιλαφώς, της έμής ήμερότητος 
χαΐ άσυγχρίτου φιλανθρωπίας* άλλ* ούδενδς τδ 
χρήμα, φησ\, ήξιώσατε λόγου • παρ" ουδέν πεποίησθε 
τήν οΟτω σεπτήν χα\ πολύευκτον χάριν. 

Άρμοσε ιε δ' αν δτι μάλιστα τ{ δια Χρίστου δωρε$ 
της προφητείας ή δύναμις. Αύτδς γαρ έστιν ή κατάρ- 
δουσα νεφέλη, ή καταπιαίνουσα δρόσος * έωθινή δέ, 
δτι μετά νύκτα τρόπον τινά τήν ώς έν άχλύΐ χαΐ 
σκότω νοούμενη ν διαβολικφ. Καταπεφοίτηκεν ουν 
ούρανόθεν. Άφίκται γάρ άνωθεν και παρά Πατρός ηιοΓοιιηι ρΓθ0ί^α1>Ί8? 97 *ιιΙ ςαίΙ>υ» ίπ ροβίβππη 
ηΐθ<1ίε*ίηβηΐίδ βαηίΐαΐεπι Γβείρί6δ? Οιιηι εηίιη Ιοηί- 
ΙΑ16Η1 61 ίηεοηιραηιβίΐβιη 1)βΐ)ί^η'ααΐ6ΠΊ ιυβαιτι υΐ ηιι- 
1)βηι αοιιηώιηΐίδϋίηιβ ρίιι^πβίαοίεηΐβιη , »•1 υι γο 
τβπι πΊ*ΐιΗίηιιηι εορίοβε ίιτϊ^^ηϊβιη εοη&εφπ ρο3δο<- 
Ιΐ&, Γβι» Ι&ηίαπι ηίΐιίΐί Γεοι*ιί8 ; £Γ3ΐίαπ) αάεο τβηβ- 
ηιηά&ηΐ βΐ οπιηώυβ νοίίδ 6Χορΐ&ηα*3ΐη εοηΐβπιρβί- 

δϋδ. 

Ρηεοίρυβ αιιΐβιη ίη ύηηαΐίοηβιη ρβΓ ΟΙιπδΐυηι Ιιοο 
τ&ιίείηιυηι φι&(1ι > &υίΐ. Η#ο 631 ηβιηςυβ ιγγι^απ8 ηα- 
1>6£, ρίηβΐιβΓαοίβηβ ΓΟδ ; βΐ ηΐ3ΐυΙίΐίΐΐ8, φι ία ψιαδί 
ροδί ιιοείβπι, ςυ% ίη εοϋ^ίηθ 61 Ιεηε1>π3 (Ηηβοΐίείδ 
ΙηΐβΙΙί^ίιιΐΓ. ΟββοεηιΙίΐ ΐςϊΐιΐΓ άβ εοείο. ΥβηίΙ βιπιη 
ιΐβδϊφίτ οι η Ρϋΐιβ α»1 ηοε Υβτήιιιιι. ι ΡεΓΐΓ3ηβίειι>, ι πρδς ημάς ό Λόγο;. εΠορευομένη» δέ, δτι κατά " ςυΐ3 ρβΓοηιπβΐΏ ςιιί δ υ Ι) εοείο εεΐ ηιυηιΐυηι ρβι-ν» πάσης έρχεται της ύπ' ουρανόν. Πλατύ γάρ λίαν το 
σωτήριο ν χήρυγμΑ, κα\ άπάσης της ύπ 1 ούρανδν 
μονονουχ\ κατευρύνεται • καίτοι του νόμου συνεσταλ- 
μένου τρόπον τινά, και μόνη ν τήν Ιουδαίων περιπο- 
λουντος χώραν. ι Γνωστός μεν γάρ ήν έν Ιουδαία ό 
θεδς, ι κατά τήν του Ψάλλοντος φωνήν. Έγνωκε δε 
ή σύμπασα τδν των δλων Σωτήρα κα\ Λυτρωτήν, 
τουτέστι Χριστόν. . 

Αιά τονχο ά&εθέρισα τους ηροφήτας ύμωτ, 
άχέχτβιτα αυτούς έτ φήματι στόματος /ιον. 

2Δ'• Φειδοϋς κα\ αγάπης της είς αυτούς άπόδειξις, 
ή των πλανώντων άναίρεσις. Γεγόνασι μεν γάρψευδο- 
«ροφήται κατά καιρούς έπ\ τδν Ισραήλ, τοις του βίΐ. Υ&Ιύβ βηίιιι ΙαΙβ (ΙϋΓιΐδα δαίναίοπδ ρΓδθΐΙιοοΙίο, 
ρ6Γ(|υβ υηίνβΓ52δ ογΙ>Ϊ8 ρΓονίηείαδ Ιηηΐυηι ηοη ίη*ΐ3Γ 

ββΓΠΉηίδ ίΠΙίΐΐ3ΐ3 30 ρΓ0ρ3^3ΐ3 β»1, 011111 ΙβΧ, φΐαδί 

ΰοηΐΓ30ΐα, 8θΐ3ΐιι ^<]χοηηη ρΓονίηεί&ιη εοηιρίϋχλ 
&Η. ι Νοίιΐδ βϋίιη ίη 4ιιϋχα Οοπδ 71 , » ]υχΐβ νοοβτη 

Ρ83ΐηΐίδΐ36. ΤθΙΠ8 0ΟΙΙΙΓ3 ΐ€ΓΓ3ΓϋΠΙ ΟΓΐΐίβ υηίνθΓβΟ- 

Γϋΐη Οοηήηυιη δαΙν&ΙοΓβιηςιιβ, Ιιοο Οδΐ ϋΐιπβΐυηι, 
οο^ηονΐΐ. 

Υεβ8. 5. ΡΓομίεηα ά€ηΐ€$$\ι\ ρτορΗβία» νΰ$ΐτο», 
θ€άάί €0$ ίη ν€ΐΙ>ο οτ'ι$ ηιεί. 

Ι,ΧΙΥ. Ιηύυΐββηΐίφ 61 €ηΑηΐαΐ!8 ίη ίρδοβ (Ιβιιιοη- 
8ΐΓ3ΐίο, δ^αεβηΐΐϋηι ΊηΐβΓΓβοιίο. £χ&ΙίΐβΓυηΐ βηίιη 

«ΙΐςΟΑΠύο ρ86Μ(1θρΓθρ1ΐ6ΐ£ II) 1δΓ3βΙ, ύ6ΐΐΐ1)ΙΊ8 Β331 Βάαλ τεμένεσι προσεδρευοντες, κα\ πλανώντες, κα\ η αβ&ίιίβηΐββ, ββιΐυοβηΐβδ 61 86(1 υοΐί Τ> , ϋΐ δοηρίυιη 

-Λ ' ~ Χ-Χ Λ. Μ . ΤΤ>Α.» 1.Λ ** ... *τ ....... ΚΙ... .ϊ πλανώμενοι, κατά τδ γεγραμμένον. Πλην άνήρηνται 
κατά καιρούς, προηγορευκότος κα\ τούτο Θεού, κα\ 
όσίαν έπ 1 αύτοϊς έξενεγκόντος τήν ψήφον. Τους μέν 
γάρ άνείλεν Ήλιου παρά τδ Βάαλ θυσιαστή ριον, 
είκαιομυθουντάς τε κα\ λέγοντας* ι Έπάκουσον 
ήμων ό Βάαλ, έπάκουσον ημών * > τους δέ άπέκτεινεν 
Ίηοϋ, δν κέχρικε βασιλέα έπ\ τδν Ισραήλ δ μακά- 
ριος προφήτης Έλισσαιέ δι' ένδς των παιδαρίων, 
θεού κα\ τοΰτο γενέσθαι προστάττοντος. "Ος έπεί τοι 
κέχρισται, θεού το?ς πλανώσιν έπιμηνίσαντος, πρώ- 
τον μέν άνεϊλε τδν Άχαάβ, έπ' αύτψ δέ τήν Ιεζάβελ, 
είτα τους υίους αύτου, τους έν δλτ| Σα μα ρε ία. Προσ- 
ποιησάμενος δέ τδ βούλεσθαι κα\ έπιτελεΤν τψ Βάαλ 
έορτήν, πάντας συνεκόμισε τους ψευδοπροφήτας , 68ί. Υ€Γυιηΐ3ΐηβιι ιΐβΐηϋβ βηυΐαϋ δϋηΐ β ηιβίΐίο, ρο- 
βίςιιααι βΐ Ιιοο ϋβυβ ρΓίειΙίιΐΙ, 61 ]υδΐαιη ίη €08 
δβηίβηΐίαηι Ιυΐίΐ. Αΐίοβ βηίιπ οοοίάίΐ £ίίαδ ίυχΐ8 &1- 
ΐΑΓβΒααΙ, ίη3ηΐ3 β3ΓΓίβηΙβ«, (Ιίοβιαβδςυβ : ε Εχηυ<1ι 
ηοδ, Β»8ΐ, €Χ3ϋϋΐ ηοβ η ; > »Πθδ ίεΐιυ ςηεηι ί)β3ΐϋδ 
ρΓορηεΙϋ ΕΓιβευβ ρβΓ δβΓνυΙυηι δϋρβΓ ΙδΓαβΙ Γ6§[βηι 
ιιηχίΐ 7> , ϋεο εΐ Ιιοο ίιιιρϋΓβηΐβ. ^\ί\ η\Λ υηείυδ βδΐ, 
Βεο ίιηρο5ΐθΓίΙ>ϋ5 ϊγαΙο, ρηηιαηι ςιιίιίεηι ηβεί (ΙειΙίΐ 
ΛοΙιαο, ροδί ίρδυηι ^^ζ^ι)β1, <1β?ικ1β Γιϋοδ ε]ιιβ ρβΓ 
ΙοίΒπι 83ΐηαΓ»3πι. Ει βίιηυΐαηδ νβΙΙβ 86 ΒααΙ Γεδίυιη 
3ββΓβ, οηιηβδ ρδεικ1ορΓθρΙιβΐ2δ €ϋη^Γβ£&νΐι, δ»ε Η- 
Πείυπκιιιβ ρΓ^Ιβχβηδ , ίη (Ιοηιο εοηείυδο^ αά υ η α α» 
ρβΓβηήι. ϋίίΐΓβχίι ΐΐβιη Β&&1 ίρδηι», βΐ δΐ3ΐιΐ3δ β]υι 
εχπβδίΐ, υ Ι Ιίιΐβπβ ΠΊ3η(ΐ3ΐϋΓη βδΐ. Ιηάηΐββηιίχ ΊβίιυΓ χαλ θύειν ύποκρινάμενος, συνειλε^μένους είς οίκον ^ 61 εη3Πΐ3ΐίβ, υΐ ά\χ'\, 98 6Γ 8 α ΐ9Γ3€ΐβηι &Γ£ΐιιηβη- 
άπέσφαξεν καθ' ένα. Κατέσπασε δέ και αύτδν τδν ΐιιηι εβπίδδίηιυη) βδββ ρδ6υϋορΓθρΙ»βΐ3Γυιη εφϋβιιι, 
Βάαλ, κα\ τάς στήλας αύτοΰ ένέπρησε • γέγραπται (ΙοειιίΙ ΙΓιβ νβΗΗ» : ι ΡΐΌρίοΓβ» (Ιβιηβδδϋί ρΓ(>ρΙιβΐ38 
γάρ ώδί. Ούκουν δτι φειδους, καΐ αγάπης, ώς ίφην, νβδίΓΟδ. » Αρροδίΐβ ι ϋειηεδδϋί, ι ίηςυίι; !Ν3£ΐιυ 
της είς γε τδν Ισραήλ άπόδειξις ήν ή τών ψευδό- βηίιη ηυηιεΓΟ, ίηδίΛΓ βρΐεαΓυηι (Ιβηιβδδί εεείίΙβΓυηΐ. 
προφητών άναίρεσις, έδίδαξεν, ειπών • ι Διά τοΰτο άπεθέρισα τους προφήτας υμών. ι Εύ δέ δή λίαν κα\ 
τδ, ε άπεθέρισα, > φησί. Πεπτώκασι γάρ κατά πληθυν, άσταχύων δίκην άμώμενοι. 

Καϊ τδ χρΐμά μου ώς φως έξεΛενσεται, διότι Υεβ^. 6. Ει )\χάιά\ιιη ηκηηι ηηα$ί Ιιιχ ^ποΊΊ/ηγ, 

ΙΧεος ΟέΛω , I) θυσίαν, χαϊ έχίγνωσιτ θεού , ή ηνία ιη%Μτκοτά'%αηι νοίο, *Ι ηοη 8α^^//^^^1ιιιι, €ί «πιη- όΑοχαντώματα. 

ΕΕ'. "Ετερον ήμΤν φειδοΰς κα\ αγάπης τής είς 
αύτους εξηγείται τρόπον, δς, εΓπερ τετέλεστο κατά 
τδ αύτψ δοκούν, σέσωστο συμπάς δ Ισραήλ, κα\ ύαηχ Οεί ιηααίε ακαηι ΙιοΙοεαηιία. 

ΙΛΥ. ΑΙίυιη ίηίΐυΐ^βηΐί» οΐιβιίΐβΐίβςηβ 6Γ£ϋ ΝΙοβ 
ηιθ(Ιυηι εη3ΓΓ3ΐ, ςυί βί, αϊ ίρβο νοίβϋβΐ, &ιΙ Πηβιιι 
ρβΓάαείυδ Γογ«ι, υηίνβΓδϋδ 1δΓ»εΙ 61 Ιηιίαδ 86πτ&(υ» " ΡΛΙ. ι.χχν # 2. Τ| ΜλΙΙΙι. χιιν, II. " 111 Κ6«. χνπι. 20. " 1Υ Κββ, ιχ, 1. ΐ«τ δ. ΟΥΚΙΙΧΙ ΑΙ,ΕΧΑΝΟΚΙΝΙ Α ΠΟΠΕΡ. 108 6886(. Νοιι βηίαι ΐιιιΙυπιηιουΌ βοοΙβΓίίοπιηι ρΓορΙιβ- Α Ιούδας. Ού γάρ μόνον την των άνοσίων ψευδοπροφη- ΐΑΓοαι αιαΙίίΙιιαΊηβπι ύβίοΐοηάίΐ, αί£ΐια ίη ΐΐΐοβ ηιοηβ 
εοηβιίΐυΐα ; 864 οΐίβηι ΙβιηροΗοικ βαίδ Ιρβυαι ΡΠίυιη 
ηιίβΐΐ Οβυβ 61 Ρ«ΐβΓ, φιΐ βαη^ιιίηβ ΙδπιβΙίΐίοο ρη>- 
βη3ΐυβ, ρΓ« αΐϋβ ύοιιαηι 6]υβ τοίαηίαΐοηι ραΐο&εο- 
ΓβΙ, ίικίίαυαίφΐβ (1β€ΐ3Γ3Γ6ΐ. Ρι>οίηά6 ϋίοβΙ^Ι ίΗυά 
ρβΓ 08 0&νί<ϋουηι : ι Ε$ο οοηβιΐΐαΐυβ βοιη Γβχ *1> 
βο «ιρβΓ 8ίοη αιοηΐβιη 8&ηοΐυπι β]ϋδ, αηηυηΐιαιβ 
ρΓ«οβρΐϋΐη Οοαιιοί τ •. > Ει ρβΓ δβίρδυιη, βιιηιϋβ 
ηοβίή Γαοΐυε, \ά 681, Ιιοιηο ι Α ιοβίρεο ηοη ΙοςυοΓ ττ ; 
86ϋ ςυί τηίβίΐ ι»6 ΡβΙβτ, ίρ$β ιη&ικίανίι ιηίηί ςυίϋ 
οΊοαηι, 61 ςυίϋ ΙοφιβΓ τβ . > Ιηςυίΐ 6Γ&0, ι β^ΓβάίβΐιΐΓ 
ίικϋαυπι ηιβοπι υΐ Ιυχ, > Ιιοο 6$ι, ηοη Βηίςπ)*ΐί1>ιΐ8 
οηαιηοηιία νοίυηίαβ ηΐ63, $6<1 ηικίβ βΐ αροηο οω- 
ηίααι ηιοηϋϋυβ ίηηχΐΌυίΐ. ΟΓιιη βαΐβαι ρΓαβοηιβαι των άπέκειρε πληθυν, τον αύτοϊς πρέποντα καθορίσας 
θάνατον, άλλα καί αυτόν χατά καιρούς έπεμψε τον 
Τίδν δ βεδς κα\ Πατήρ, σαφηνιοΰντα χα\ πρδ γε 
των άλλων τοις έξ αίματος Ισραήλ το άγαθδν αύτοΰ 
θέλημα, χα\ Ιναργϊς καθιστώντα τδ κρίμα αύτοΰ. 
Τοιγάρτοι κα\!έφασκε τά [διά] μέν φωνής του Δαβίδ* 
ι Έγώ δέ χατεστάθην βασιλεύς ύπ' αύτου, έπ\ Σιών 
δρος τδ άγιον αύτου, διαγγέλλων τδ πρόσταγμα Κυ- 
ρίου. > Αυτός δέ δι* έαυτου γενόμενος καθ* ημάς, 
τουτέστιν, άνθρωπος , ι *Απ' έμαυτοΰ ού λαλώ • άλλ' 
ό πέμψας με Πατήρ, αύτδς μοι έντολήν Ρδωχ£ τί 
είπω , κα\ τί λαλήσω, ι — ι Έξελεύσεται δή σ3ν 
τδ κρίμα μου, φησ\ν,ώς φως,• τουτέστιν, Ούχ 
αΐνίγμασι κατεσκιασμένον τδ θέλημα τδ έμόν, άλλα Ειιια)»ηυθΐ6ΐη δβάιιοΐοδ ηοη 8(1 Ι6£3ΐ6δ Γβΐίςίοηοβ Β γυμνώς χα\ άχρΰπτως ταΤς απάντων διανοίαις ΓβνοοΒίυΓϋΐη ; ηβο ςα* ίη Ω^υηβ 3<Π)ΐιο βΐ αιασή* 
οοηΐίη^β^ηΐ ηοηθΓ&Γ6 δΐΐ3δυι•υηι ; ροιίαδ ααΐβιη *ά 
«ςυιίαίβω, 1)6ηί£ηιΐ3ΐ6πι, ΓηίδβποοΓϋίβιη, 61 &<1 νβ- 
ηη» ηιίηπηβψιβ Γυο^ΐΗΐη Οβί β^ηίΐιοηοηι άεύυοίυ* 
Γϋω, κοορυπι ηηηο, ίηαιιβηι, }{ΐά\ά\ ρΐιηυιη ώοΐΐ, 

61 311, € 0(118 ηΐΙδβΠΟΟΓίίίβηΐ \θΙθ, 61 ηοη 830Γίβ- 

αυηι, βι δείβη^ηι 0βι Γη&^ίβ ςιιαηι ηοΐοωυβία. > 
(ϊυίά 6ΐιίιη ϋκβυαΐ $8ΐν8ΐθΓ? ι Οηιιιί* ί£ίΐικ ςυβε- 
οαηςαβ νυΐΐίδ ιη ώοί&ηΐ νο&ίβ ηοηιίηββ, βα&πι 61 
▼08 ΠΙίδ Γαείΐβ βίιηίΠιβΓ τ •. ι ΤβηβΙ βυίοιη ηοη ρο- 
81Γ6Μ&8 3ρυ(1 Οβυηι, ηαΐ εα3ΐΊΐ3ΐ6πι βχβκβί. ι Ιη 
1ιθ€, ίηςυίΐ, οο^ηοβοοηΐ οηιηβδ, ςυο<! ϋίβοΐραΗ ηαοΙ 
681Ϊ8, 8ί (Ιϊΐβοιίοηβιη ηίυυβπΐίβ β<1 ίητίεβοι Μ . ι 
^ηι ϋΐυηι »(1 86 3<1βαηΙΐοηι βηίηιοβ 3(1 βαοηΐί&ιη έγχείσεται. "Οτι δε άφιγμένος χατά καιρούς δ Εμ- 
μανουήλ, ούχ επί νομιχήν μετοίσει λατρείαν τους 
πεπλανημένους, ούτε μήν τά έν τύποις έτι χζ\ 
σκιαίς άναπείσει τιμ|ν, άποχομιεί δε μάλλον εις 
έπιείχειαν, χα\ χρηστότητα, χα\ εύσπλαγχνίαν, χα\ 
είς άγάπην τήν πρδς αλλήλους, κα\ ε»ς αληθή χα\ 
άπαραλόγιστον έπΙγνωσιν του βεου, σαφή του «ρί- 
ματος αποτελεί τον σκοπό ν, καί φησιν, € *Οτι Ιλεος 
θέλω, χα\ ού θυσίαν χα\ έπίγνωσιν βεου, ή ολοκαυ- 
τώματα. > Τί γάρ έφασχεν 6 Σωτήρ ; ι Πάντα ουν 
δσα εάν θέλητε Γνα ποιωσιν ύμίν οΙ άνθρωποι, ούτω 
χαΐ ύμείς ποιείτε αύτοίς ομοίως, ι Χρήμα δέ δτι μά- 
λιστα καρόί βεψ τίμιον τήν άγάπην έπιδειχνυς, € Έν 
τούτω γνώσονται πάντες, φησ\, δτι έμο\ μαθηταί νεή 06Ϊ 6(Ιυχί886, ςιιο ρ30ΐο άυοίΐαίί ροΐ68ΐ? 56- £ έστε, εάν άγάπην Ιχητε είς αλλήλους. » *Οτι δε των Ίρβιιηι βπιηι ηο1)ίδ ρΓΟ ίπιβ^ιηο Οβηίίοπδ ρΓΟροδϋίΙ, 
«ιηι ϋιχΗ Ρηίΐίρρο {βπηλίιο όί8€*ιρυ1ο : ι Νοη ΟΓβ- 
(Ιίβ ςαί3 6^ο ίη ΡβίΓβ, 9Θ οι Ρ 3ΐβΓ 1° ■&* 681? ςαί 
ν'κϋίΐ ηιβ, νΐϋίΐ 61 ΡίΐΓβηι λλ . Ε$ο 61 Ρ316Γ οηυπι βυ• 
ηΐϋδ Μ . » Ουοά 8ί ςυί* 61 Ιρβυηι ΡίΠυοι βηΙπηαΓβ 

νοΙϋβΠΐ Ρ31ΓΪ8 ηή8βΓ»00Γ(1ΐ3ΐη 6886, ΟΠίηΙ 88€ΓΪβ€ίθ 

οι ηοΙθϋ3αδΐο ηΐ8]0Γ6ηι Γ6616 80ιπη8ΐ>ίΐ. 8ίο βιιιπ» 
£ άΐνίηα δοπρίυΓ* νοο3ΐιΐδ 681. ϊρδβ βηίηι λϋοηηί ϋο 
ιρδο Ποο8 61 Ρ&16Γ ηουΐ8 (ϋοίΐ *. ι ΑρρΓορ'ηφι&ι οΐιο 

]ΐ18(ίΐί3 ηΐ68, 61 η»8βΠ€0Γάί3 Π163 ϋΐ ΓβΥβΙβΙϋΓ Μ . » 

Ει ΡΓορΙΐ6ΐ8 8<1 ΗΙαιτι : ι ΟδΙβηάβ ηοοίβ, Οοωίηβ, 
ηι1δβηοθΓίΙί3ΐη Κΐ8ΐη,6ΐ83ΐαΐ&Γ6 ΐαυηκ!3ηουίδ β *• 8 *.> 
ΥβΓβ 6ηιηι ωί8βποοΓ(1ί3 8 ΡαΐΓβ βδΐ Οίιπδΐυδ, υΐροΐβ προσιόντων τδν νουν άνεχόμιζε προς έπίγνωσιν του 
χατά άλήθειαν δντος βεου, πως αν χα\ ένδοιάσειέ 
τις ; Έαυτδν γάρ ήμίν είς είχόνα του γεγεν[ν]ηχοτος 
παρετίθει, λέγων τψ γνησίφ μαθητή (Φίλιππος 
ούτος ήν) * ι Ού πιστεύεις, δτι έγώ έν τψ Πατρ\, χαΐδ 
Πατήρ έν έμοί έστιν; δ έωραχως έμέ, έώραχε 
τδν Πατέρα. Έγώ χα\ ό Πατήρ έν έσμεν. ι ΕΙ δέ δή 
τις Ιλοιτο χα\ αύτδν είναι λέγειν τδν Τίδν τδ έλεος 
του Πατρδς, τδ υπέρ θυσίαν χα\ Ολοκαύτωμα, «υν- 
ήσει καλώς. Κέκληται γάρ ούτως παρά γε τ{ 
θεοπνεύστψ Γραφή• Αύτδς μέν γάρ Εφη που περ\ 
αύτοΰ πρδς ημάς ό βεδς κα\ Πατήρ• ι Εγγίζει ταχΰ 
ή δικαιοσύνη μου καί τδ έλεος μου άποκαλυφθηναι.ι ςυΐ Ιοίΐίΐ ρβοε&Ιβ, βΐ οπηιίηί άΙπιίΙΐΗ, 61 Α(ΐ6 ]α- ^ 01 δέ γε προφήται πρδς αυτόν ι Δείξον ήμίν, Κύ- 
ριε, τδ έλεος «ου, κα\ τδ σωτήριόν σου δψης ήμίν. > 
Έλεος γάρ αληθώς τδ παρά Πατρδς δ Χρίστος, ώ; 
άφαιρών αμαρτίας, ώς άνιείς εγκλημάτων, κα\ 
δίκαιων τή πίστες, χα\ άνασώζων τους άπολωλότας, 
καί θανάτου κρείττονας άποφαίνων, κα\ τί γάρ ούχ\ 
των πάγκαλων δωρούμενος ; Ούκούν άμε ίνων θυσίας, 
κα\ ολοκαυτωμάτων ή θεού γνώσις, ώς έν Χριστψ 
αύτφ τδν Πατέρα , κα\ τήν έν πίστει δικαίωσιν δΐίΠο3ΐ, 61 ρ6Γ<Ηΐ08 ίη ρΓΪ8ΐΙιιαηι 88ΐυΓΐ8 8ΐ8ΐααι Γβ• 
δΐίΐυίι, 61 8 ηιΟΓίβ ίηνίοΐοδ τ^άά\ΐ } 61 ςυίϋη3ΐη ββΓβ- 
£ίυαι, 61 ίη ρππιίδ 1αυ<ΐ3ΐ)ίΐ6 ηοοί8 ηοη ϋοη&1? Ου^Γβ 
ηιβΠοΓ 681 ββοήΟοίο βι ηοΙοοΑυβίίβ δαβηΐί» »6ί, ιιΐ 
ιη €ηη8ΐο ρβΓίβοΙα. Οο^ηονίιηαδ οηίπι ρβΓ ίρδυπι 
61 Ιη ίρδο Ρ3ΐΓ6ΐη,6ΐ ]υδΐίΩθ3ΐΐοιιβ ίη ϋάβ ΙοουρΙοΐΑΐί 
8υυιυδ. 

τελούμενη. Έγνώκαμεν γάρ δι* αύτοΰ τε κα\ έν 
«επλουτήκαμεν. 

Υεκδ. 7. Ιρ$ί αηίειη $νηί νι Ηοιηο Όϊαναήϋσ^ί 
ΐαΐαΏΜηΐηηι* Αντοϊ δέ είσιν ώς άνθρωπος χαραβαΐνων &α- 
θήκτ\ν. Τ • Ρδ»ϊ. ιι, 6. " Ιθ8η. χιν, 10. Τ8 ^»η. χιι,49. τ • ΜβΐΙη. νιι, 12. ΛΦ ίοβη. χιπ, 35. •■ ^03η. χιτ, 
9, 10. " ^ο^ϋ. χ, 30. Μ 188. ινι, 1. "• 8β Ρββί. ι,χχιν. 8. 169 ΟΟΜΜΕΝΤΑΉΐυδ ΙΝ ΟδΕΑΜ ΡΗΟΗ1ΕΤΑΜ. 470 

Ξξ\ Πανταχόθεν ημάς πολυπραγμονείν ευ μάλα Λ Ι.ΧΥΙ. ϋικίβΰοηςϋβ ηο8 ορίιηιο οοηβίΐίο νβηΐιη τδ αληθές σπουδάζοντας, κα\ νυν είπεΐν άναγκαΐον, 
ώς ήχαθ'ΈβραίονςέκδοσιςάντΛτου, € ώς άνθρωπος,• 
ώς Αδάμ είρηκε παραβαίνων διαθήκην, ίνα νοοΤτο 
τοιάδε τις των έξ Ισραήλ ή παράβασις, οποία γέ- 
γονεν Ιν *Αδάμ. Μετδν γαρ έκείνψ καΐ τήν προς θεδν 
οίκείωσιν έχε ι ν, χα\ έν αφθαρσία διατελεΐν, κα\ ταίς 
του παραδείσου τρυφαΐς έναβρύνεσθαι, χατημέλησε 
της θείας εντολής, είτα δώλλυται έπι τα αίσχίω, 
των αρχαίων άδοκήτωςέστερημένος. Ούτω κα\ αύτο\ 
(φημ\ ίέ δ!) πάλιν, οί έξ Ισραήλ) εδμενη χα\ φίλον 
τον των δλων Ιχοντες βεον, σώζοντα, και προεστη- 
κοτα, κα\ προτιθέντα τδ ίλεος αύτοίς, ώς νεφέλην 
κρωΐνήν, καΐ ώς δρόσον όρθρινήν πορευομένην, έξ- 
Αγοντα δε κα\ ώς φώς τ6 κρίμα αύτου, κα\ τ]) κατά 
νάμον στεφανοΰντα λατρεία, Ιφθυμοι γεγόνασι περί 
μ\ σφισ\ν αύτοϊς άναγχαϊον, κα\ χρήσιμο ν είς ευημε- 
ρία ν καΐ δόξαν, χα\ καταπεφρονήχασι του πάντων 
>ρατοΰντος Θεού• καίτοι λέγοντος έναργώς διά του 
τανσύφου Μωσέως, ι Ού ποιήσεις σεαυτψ είδωλον, 
ςύ£ε παντός ομοίωμα, δσα έν τψ ούρανω Ανω, κα\ 
<υα έν τ|| γή κάτω, κα\ ίσα έν τοις ύδασιν ύποκάτω 
της γης. » Κα\ πάλιν* ι Ούχ δσονταί σοι θεοί Ετεροι 
«λήν εμού. » Επειδή δέ έν Γσψ τψ πρώτφ, τουτ- 
έστι, τφ Αδάμ, παρώλισθον είς άποστασίαν, χα\ 
αύτο\ βή πάντως 6ξω πεσοΰνται του χατευφραίνειν 
είδότος * παραβεβήχασι γάρ διαθήκην* 

Ει δε δη νοοίτο μυστιχώτερον, ώς επί Χρίστου, το 
χρησμψδημα, πάλιν έχεινο έρυΰμεν, εμφανή των <Κϋ£βηΓιιΐ8 η)(]8£αΓβ οοηβηιβκ, ηαηο ςυοςαβ Γαΐβη 
οροΠβΐ, οϋΠιοηβιτι ΗβοηβΟΓαπι ρΓΟ < υΐ Ιιοιηο, » 
ΙΐίώβΓβ, ι ια ΑιΙίπι ΐΜη$8;Γβ(1ίβη8 ραείυπ) : » υΐ ΐη- 
Πδ ΐ3Γ3βΙ1ΐ5Γϋΐη ΐΓβηδ^Γβδβίο ΊηΐβΙΙΊ^ΙυΓ, <]ΐι&1•« 
Αώιιιιί Γυίΐ. Ιίηιη ο υ πι ίΙΗ ΗοβτβΙ ο υ πι Πβο εοιι]ιιιι• 
οΐιιιη ίηιπιοΗ^Ιβηΐφΐβ νίνβΓβ βΐ ρ&ηκ)ΐΜ (Ιβΐίαί* 
ί11«ί»ΐΓ3π, ιϋνΐηϋΐη ηιαηύ&ΐιιιΐ) ηθ£ΐ6χ'ιΙ : (Ιβΐικίβ α* 
ίιΐίΙί^ιιίοΓα ρβδδϋηιϋί, ρηπιχνιβ 1>οηοι1υυ8 61 βχοβΐ 
Ιβηΐίΐδ ΡΓ3810Γ «χδρβοίαιίοηβπι δροϋϋΐϋ*. δίιηίϋΐθ' 
61 ιρδΊ ΙβΓ&βΓιΐΦ, Ιηςααΐη, ϋ)βηί^ηυιη 61 »πή6ΐιηι ιιηι 
νβΓδΟΓϋΐη Οβιπη ΙιαββηΙβδ, δβΓνίΐοΓβω β4 ΙυΐΟΓβα), 
61 ςυί ρΓοροδυβΓίΙ βίβ πήδΰηοοπΚαιη, βΐ ηιι!»οιη 
ηι&ίαιίη&ιη, βΐ υΐ ΓΟΓβηι πι&ΐΐΗιηιιιη ρ6ΓΐΓ8η86(ΐη(βπ), 
61 βϋυοβηΐβπι ]υάίοίυπι διηιαι ςιιαβ'ι Ιαοβπι, 61 Ιαΐηα 
ββοϋΐκΐϋπι ΐ6£6ΐη βοβ εοηοηβδίΒηΙβηι, ιη ««^οίίο βί1>ί 
η€0β883Π0, 61 34 ΓβΙΙοβπι 81&ΙΙΑΠΙ «ι (ΙοίΊ&ιη αΐίΐί, 
βοοοηΐββ βνβδβΓυηΙ, 61 οηιηίροίβηίβηι Οβυιη Αοςοί- 
Ρ6ηά6ηιηΐ, ςαϋηςυΛοι 88ρί6ΐιΐ{88ίιηο Μογ86 ο1»Γίβ 
νβΓϋίβ ϋίοβηΐβ : ι Νοη Γαοίββ ΓιΙ)ί ίϋοΐυαι, Λβο βίαιί - 
ΙίΙϋϋίηβιη υΙΗαβ, ςυΦουικιυβ ίη οαίΐο §ιιπιυιιι, 61 
ςυ3Β0ϋηςιιβ ίο ΐ6Γη ιΙβοΓβυιη Μ . ι ΕΐΙΐβΓυηι ; « Νοη 
βηΐΛΐΙίΐΗ άϊι βΐίι ρΓ9Η6Γ ηΐ6 βτ . » Ουοηίδιη ΕϋΙβπ» 
&4υβ υΐ ρτίιηυβ, οοο βδί, Αι)*» ίη βροβίαβίαιη ίβ• 
οίϋβηιιιΐ, ίρβί ςυοςοβ οιτιηίοο ίΐ) βο ςιιί Ι^ΓιίΙοαΓβ 
ηονιΐ (ΙββίίιαβηΐϋΓ. Τι-&η$£;Γ688ί δϋηΐ 6ηκη Ιβδ42ϊηβ»- 
Ιυηο. 

100 Ο ϋο ^ 8 ' 0Γ«€υΙιιηι μυστιχώτερον, υΐ άβ 
ΟΙΐΓίδίο, ίπίβΗίβΛίϋΓ, ΓυΓβυιη &ϋ δβηίβηϋ^αι (ΚοΙοηιηι αγομένων χαθιστάντες τδν νουν Έπεμψεν έχ των £ βρβηβηάΒηίΐ ϋίικλ ϋίοβικιυβ : Μί&ίΙ 46 οοβΙο Οβϋβ 61 ςύρανών Ι θεός χα\ Πατήρ τ6ν Υίόν φωτιουντα 
*;ους έξ Ισραήλ, χα\ φανερον χαταστήσοντα τ6 χρίμα 
*ύτοΰ, χα\ Γνα χαταλήξαι μέν άναπείση θυσιών αρ- 
χαίων, χα\ ολοκαυτωμάτων των κατά νομον* έλεήσ^ 
£έ μδλλον, διχαιών τ{ πίστει, κα\ καλέσω προς επί- 
γνωση του χατά άλήθειαν δντος βεοΰ. Δι* αυτού 
γάρ χαΐ έν αΟτφ τεθεάμεθα τον Πατέρα, χα\ έσχή* 
χαμεν τήν προσαγωγήν, ώς που χα\ Γράμμα φησ\ν 
Ιερόν. 'Αλλά γεγόνασιν οί έξ Ίαρα^Χ € ώς άνθρωπος 
ηαραβαίνων διαθήχην. » Κα\ τί δή τουτό έστιν, έρω 
πάλιν, δπως άν δυνωμαι. "Οτι ύφ' έτερου γραφομενην 
παραβαίνων διαθήχην, ή ού πρόσεισιν αύτος τψ έχ- 
νεμηθέντι κλήρω παρά του γεγραφοτος «ύτήν ήγουν 
έτερους τών4γγ€γραμμένων των αύτοΤς οφειλομένων Ρα Ιβ γ ΡΝίιιιη, ΗΙϋηιίηβΙυηιΐΏ ΟΙΊοβ ΙβΓίβΙ 61 πκηίΓβ• 
8ΐίΐυΓυηι ]ιΐ(ϋείυηι 6]»ιβ, 61 «Ι ίηϋςηβ 8»6ηβ6Ϊ9ΐ 
αίςΐΜ 1ιυ1οο8ΐΐ8ΐ3 Ιβ^αϋ» ζ\)το%&τ\ αιτζνΗ, ιυβ^ίβ 

ΜΙΙβίη ΐηΐ86ΓΪ06Γ(1ί8ΐη 6Γ0^Γ6Ι, 0(16 ίιΐδϋβοβΜ, 61 

8(1 *£ΐιΗιοη6ΐη νεΗ ϋε\ νοοίΓβΐ. ΡβΓ ίρβιιηι βΐιίπι, 68 
ιη ίρδο νίίϋηι«3 ΡβίΓβιη, βΐ αοοβββιιΐΏ «(ΙβρίΙ 8υιηυ8 β % 
υΐ οΓιουΙ)! 681 ίη β»οτϊδ ϋαβπβ. Οχίβηιπι ΙβΓαβΙίι» 
ΓαοΙι δυηΐ ε υΐ Ιιοιηο ρΓ&ν&ηοΛίκ Ιβδί^ιηβηΐυίη. » 
1Ιθ€ ςιιί<1 βίΐ, (1ί€Αΐη υΐ ροΐβτο. ΑΙ) &1ίο 8€ηρΐυιη 
Ιβ*ΐ3»«βηΙϋη) (Γ3η§($Γ6ΐ1ί6η8; 2οι &<Ι (ϋβΐτϋ)υΙβηι εογ- 
Ι«ιη λ €0ηι1ίΐ0Τ6 Ι68ΐλαΐ60(2 βοη 8οε6<ϋΐ, ιαΐ Αΐίοβ 

6ΦΤΙ6 Ι681»Η)6010 ίηβϋΠρίΟδ, 065ΪΙΪ8 ίρδΟΓΟΠΙ 1)0!ΐ|β 

ίΓ;»υ(Ια4. ΤαΙο ςιιί()(ΐ2ΐη οοπιπιίδβΓϋηΐ Ιυάβί, ίϋηηβ 
ίη€ΙιΐΊ8(ο. 0ϋίΐ3ηϋβΐϋ? ϋβυδ βηίηι βΐ Ρ&16Γ νβΙιΚ αποστερεί. Τοιούτον τι πεπράχασιν Ιουδαίοι , χα\ ^ 6ρΙ<?0(ΐΜΐΛΐη ςη&αΐ(ίιιη 61 ρβΟϋϋαΓβαι 1ΐ9ΒΓβ()ίΐ8(6ΐη 

τούτο επί Χριστψ. Πώς, ή τίνα τρόπον; ό μεν γάρ 

θεός χα\ Πατήρ χλήρον ώσπερ τινά λαμπρον χα\ 

έξα^ρετον τήν χατά του Εθνους ήγεμονίαν έχαρίζετο 

τψ νίφ. Διακέχραγε γάρ , ώς Ιφην, < Έγώ δέ χατ- 

εστάθην βασιλεύς ύπ 1 αύτοΰ, έπι Σιών δρος τ6 αγιον 

αύτοΰ • » χαΐ δέδωχε τψ ΥΙψ τον νοητδν αμπελώνα, 

τουτέστι, τον *1σραήλ. < Ό γάρ άμπελοι Κυρίου 

Σαββαωθ , ι χατά το γεγραμμένον, ι άνθρωπος του 

Ιούδα, νεόφυτ«ν, ήγαπημένον. * Άλλ\ ώς φησιν 

ό μακάριος ευαγγελιστές Ιωάννης* ι Είς τά (δια 

^λθε, χαΐ οι ίδιοι αΟτδν ού παρέλαβον. • Έχβεβλή- ρΓίηοίρ^Ιιιιη ^βηΓι» βί ϋοηίνίι. Εχοίαιη&νίΐ βθίπι, υΐ 
ϋίχί : ι Εβο ίϋίβω οοηβΐίΑοΙηβ 8ϋπι Γβχ α5 ©ο βιψ€Γ 
8ΐοη η>οη(6ΐη 8&ιΐ61υηι β]υβ "•, ι άβίϋίςυβ ΚίΙίο νί- 

Η6ΜΠ, ς«ίΕ Π)βηΐ6 ρβΓαρίΐΒΤ, ΙΐΟΟ 681, ΐ8Γ3θ1βΙΠ. 

ι Υίηβα βηίηι ΠοωίιΓι 8λ5&οΐΙι, > υΐ βοηρίυιη 6βΐ, 
< Ιιοιηο ίυώι, ηονβΙίΑ ρΐϋηΐ^ϋο, ά\\βαζ »°. » 86(1, 
υΐ 681 λρυά 56ί1υαι ονΑΟβοΙίβΙλίη ίοβηηβΐΗ, ε Ιιι 

ρΓΟρΠΒ νβηίΐ, 61 8Π1 61110 Ο0Π Γ6€βρ6Γ»01 η . » £χ- 
ΐΓβ ρΟΓΙβίη 6ΒΪΠΙ 6)6€6Πΐηΐ 61111), 61 ΙΠΟΓίβ ϋϊϋΙΐΛ- 

ηιηΐ, (1ΐοβηΐ€8 : ι Ηίο ββΐ Ιι«Γ68 ; τβηίΐβ, οοαϋβπιιιβ 

6ΙΙΙΙ), 61 1ΐ3ΐ)6ΐ)ίίηϋ8 1ΐ3βΓβϋίΐ8ΐβαΐ 6]08 ". > Οθη8ί<1βΓΛ ••ΈχοιΙ. χχ, 4. « ΗιΜ.5. •• Ερίιβδ. ιι, 48. ■• ΡμΙ. ιι, 6. •• Ιδ». ν, Ι. •* ^αη. ι, ϋ. " ΗλΜ. 
χχι, 38. 

Ρατκοι-. Οε. ΙΧΧΙ 6 47! β. εΤΚΙΙΧΙ ΑΙΛΤΑΝΟΚΙΝΙ ΑΗΟΗΙΕΡ. 17* 

Ϊ£ΐΙυΓ φΐ6ΐη»<1ιηο<)αιιι Γ8βΓΐ8ΪηΙ, ι υΐ Ιιοηιο ΐΓ8η8£Γβ~Ά κασι γάρ Ιξω της πύλης» χα\ θανάτω παρέδοσαν, 
ι Οοβηονίβϋ Ι)36Γβ<1βιη? 'ιοΙιιιγ λέγοντες, ι Ουτός έστιν δ κληρονόμος, δεύτε άπο- ιΐίβηβ Ιβδίβηοοηΐυιη. 

ΙΐΧΓ6ύίΐ8ΐ6ηι ί!Π <ηηΙ>αΙβπι Γβάάβ. ΤΓ8η8£τβ88ί βυηΐ 
6Γ$ο Ιβ8ΐ8πι6ηΐαπι Ραίπδ, φΐ8ΐιΗΐπι ίη ίρ&ίβ Γαίι 
ΙΐΧΓβάβπι 6χη&Γ6<]8ηΐ68. 8β<1 ηβςοβ ίρβί *ά βπιΐίίΐη 
&β06886Γαηΐ, ςυαικίο οοηοβΜβαι βί1)1 & Οβο βοηβπι 
ηοη 8(Ιππ86ΓυηΙ. Αίι βη!ιη ρβΓ ρΓορΙιβίηαΊ Οβυβ : 
< Εεοβ <Πβ8 τβηίβηΐ, άΊβιΐ ΟοηιηΊΜ, βΙβοηδαοιΠΊβυο 
βυρβΓ ΙδΜβΙ, βι βηρβΓ όοιηυιη Ιυ(Ι& Ιβδίβηιβηΐιιηι 
ηοτυηι, ηοη βββυηαΊιηι Ιβδίίηιβηΐϋηι ςυοίΐ <ϋβρθ5υΙ 
ραΐηοιιβ βοηιιη ϊη όϊβ Ίη φΐ8 «ρρΓ6ΐ)6π<ϋ πηιηηιη 
βοπιπι, ιιΐ βάιιεβΓβπι Μβ άβ Ιβτπι Μ$?ρύ **. * Ουού 
8ΐ €αηι ρποΓβ (βδΐ8υ>βηΐο ηοτηηι βοηΓβηΐυΓ, Ιοη^β 
ηΜχίπι* ρΐΌηιίεβοηιαι ηοηοηιιη άϋΤβΓβηΐίλ ρβΓβρί* 
αβίηΓ. ΙΙΙίο βηίηι ΑηιΟΓΓηαοηιηι, 6βΓ£β8χοΓΐιιη βι κτείνωμεν αύτδν, χα\ σχώμεν τήν κληρονομιά ν. 
"Αθρει δή ου ν δπως γεγόνασιν ι ώ; άνθρωπος παρα- 
βαίνων διαθήκη ν. > Έπέγνως τδν κληρονόμον ; Ούχ- 
οΰν άπόδος τον έκνεμηθέντα κλήρον αύτψ. Παραβεβή- 
κασι τοίνυν τήν διαθήκην του Πατρός, τδ όσον έφ* 
έαυτοίς, άποστεροΰντες τδν κληρονόμον, άλλ* ούδδ 
αύτο\ προσήλθον τ|] χάριτι, ού προσήκαντ«ς τόν δο- 
θέντα αύτοις παρά του θεού κλήρον. Έφη μ&ν γαρ 
δ>.ά του προφήτου θεάς* < Ιδού ήμέραι έρχονται, 
λέγει Κύριος, κα\ συντελέσω επί τδν οΐκον Ισραήλ κα\ 
έπ\ τδν οίκον Ιούδα διαθήκην καινών, ού κατά τήν 
διαθήκην•ήν διεθέμην τοίς πατράσιν αυτών έν ήμέρχ 
έπιλαβομένου μου της χειρδς αυτών, έξαγαγεΤν αύ- ΕνβοηΐΜ, 101 €1 *β0ϋ8«0Γ0Πΐ ΙβΓΓ8 ίρδίδ ρΓοηιΙδ- Β τους έκ γης Αίγύπτου. > ΕΙ δέ δή δοκιμάζοιτο προς 88 681. ΝοναΠΙ 801601 ΙβδΚΐΏβηΙϋΠ), ΙΐΟ€ €81, ρβΓ 

Οιπβΐυηι 8&ΙΙ018 61 ίηβΐίΐυΐ», ρβΓ Πϋβπι 8(1 αϋορΓιο- 
ιιβιιι αΚοι-υη, αά ίηβοπηιρίίοηβηι, 8(1 νίίβηι εβηιρί* 
ΐβΓηβιη, 8<Ι βοιηιηηηίοηβηι Οβί ρ6Γ δριΗίαηο, 8ά 
Γβζηυηι βββΙοΓαπι ¥0€>08ηΐ. Υβηιηι ίΙΗ βοπβηι ρβΓ 
ΡίΗυιη 8 Οβο βΐ ΡίΐΓβ ίρ$ίβ Ιηοιιίβηι ηβϋβΓβ ηοΐυβ- 
γιιπι. &ββαη<1υιη υΐηιηιηυβ ΙβίΐιΐΓ ίπ-ίΐίνβπϊηΐ Οβυηι, 

61 ΐΓ8ηβ(Γ6(1ί6ΐΚ68 168ΐ8ηΐ6η!ΐΙΠ1, 61 η£Γ6(ΐ6Π1, VI <1ί- 

6608ΠΙ, ςο8η(Όΐη Ιη ίρδίδ Γηίΐ, (1818 β! 8 Ρ81Γ6 Π36Γβ- 
(1ΪΙ816 6χρβ1ΐ6ηΐ68, ίρβίςυβ 8 ϋαο βίϋΐ ίη €ηηδ(ο 
<!οη8ΐΙδ βχείϋβηΐββ. τήν πρώτην ή νέα, πλείστη τις δση των Ιπηγγβλμέ- 
νων ή διαφορά νοηθήσεται. ΈχεΓ μεν ^ρ τήν των 
Άμο£(&α(ων, κα\ Γεργεσαίων, κα\ Εύαίων αυτοίς, 
κα\ μήν καΐ Ιεβουσαίων έπήγγελτο γήν ■ ή δε Καινή 
Διαθήκη, τουτέστι, τά δια Χρίστου ϋεσπίσματα, δια 
πίστεως Ικάλουν είς υΐοθεσίαν βεου, είς άφθαρσίαν, 
είς άμήρυτον ζωήν, είς μέθεζιν βεου, τήν δ:ά Πνεύ- 
ματος, είς βασιλείαν ουρανών. Άλλ* ούκ ηθέλησαν 
ίχειν τδν έκνεμηθέντα κλήρον αύτοίς δι* ΤΙου, πάρα 
του βεου κα\ Πατρός. Κατ* αμφω δή οδν λελυπήκασι 
παραβαίνοντες τήν διαθήκην, κα\ τδν κληρονύμον, ώς Ιφην, τδ δ σον έφ' έαυτοίς του δοθέντος αύτψ παρά του Πατρδς έξώσαντες κλήρου, έκπεπτωκοτες β* 
χα\ αύτο\ των παρά βεου δεδωρη μένων αΰτοΐς έν Χριστψ. 

ΪΕΒ8. 8. /Η ΰοηΐίτηρνί ιμ ΟαΙααά, άν%1α$ ηηοε Ο Έχει κατερρότησέ μου ΓαΛαίώ, χόΛις έργαζο- ορίΐαιητ ναηα, ΰοηΐΗτΙ>αη$ αηιιαιη, ε( (οΠίίηάο Ινα 
«π ρ'ιταΗΒ. 

Ι.Χ VII. Κ6^Γ6ϋίΐΟΓ 8(1 6η8ΓΓ8Π(ΐ8 βΟβΙβΓβ, ρΓΟρΙβΓ 
4026 *ρθ<1 608 80616818 ρ86Ο(ΙθρΓ0ρη6ΐ8ηΐΠΙ ΙΙΙΓ&8 

]ιΐΓ6 (Γυοΐ()8ΐ8 681. 1 1)ί βηίηι, ίηςυίΐ (Ιιοο ββΙ, ίΐΐο 
!6ηιρθΓ6, ς»ο (Ι6εϋη8ν11 1βΓ8βΙ, βι ίη βυηι βίαΐυηι 
<ΐ6^6ηϋ, οι 6ΐί8ΐη <ί*ηιοη68 8(Ιογ8Γ6 ηοη ΓβΓοΓηιί- 
<|8Γ6Ι, Ιιο€ βηίηι δίϋί τηΐΐ ίΐίικί, ι ίήί, » 8ί ββοηπ^υικι 
τβηι 61 αϋΐίοηβηι, ηοη δβουηώιπ) Κοοαηο ροιίαβ ίηΐβΝ 
ϋ^ΐαΓ), νβηβηιβηΐβΓ βοηίβωρδίΐ ηοβ 68ΐ88<1. Νοαιβη 
υΓΟίβ 681 ΙΓ8Ι18 ΙοτΑ&ηβίΑ, ςιι« ]οχΐ8 ρηΒββηρίαηι 

1107818 €68811 Ι^βτίΐί» ". ΕΓ8Ι Ιΐ8<|»6 8806ΓάθΙυΠ(Ι 61 

Ι^νίι&ηιιη οίν1ΐ8β. 8β(Ι ςυί 8ϋθδ 8ο ογγογο ϋβοβ- 
η3ΐιΐ 8Τ6Π6Γ6, 61 8<Ι τβΓίΐίΐβιη οο^ηΐιίοηβηιςαβ υΐί- μέτη μάτιιια, ταράσσουσα ύδωρ, καϊ ή Ισχύς σον 
ανδρός ηεφαζον. 

ΕΖ'. Έπάνεισι πάλιν δ λδγος είς άφήγη«ν εγκλη- 
μάτων, έφ' οΓς είκδτως άνήρηται των παρ* αύτοίς 
ψευδοπροφητών ή ανοσία πληθύς. Έκεϊ γάρ, φη<Λ, 
τουτέσει, κατ* εκείνο του καιρού, καθ* δν κέκλικεν 4 
*ίσραήλ, κα\ έν τη τοι^δε καταστάσει γέγονβν, ώστε 
κα\ έλέσθαι δαιμονίοις προσκυνεΐν (τοΰτο γάρ Ιστι 
τδ, ι έκεΓ, » πραγματικώς νοούμενο ν, κα\ θύχ\ θή 
μάλλον τοπικώς), σφόδρα μου χαταπεφρόνηκεν ή 
Γαλαάδ. Πόλις δε αύτη μία των Ιορδανού ναμάτων 
Ιπέκεινα, ή καΛ έκνεμηθείσα τοίς Αευΐταις, κατά 
τδν Μωσέως νόμον. Τ Ην ουν Ιερέων κα\ Λευΐτών 
πόλις. *Αλλ* οΐ τους άλλους όφείλοντες άποκομίζειν Ιίαηι βΓυάίΓβ, 1 180Ϊ8 βηίιη 88β6Γ(1οΐί8 €0δ10(1ίβηΙ ]ο- Ο της πλάνης, κα\ παιδαγωγεΓν είς άλή&ειαν, χα\ είς άίβίαιη, 61 1β£βιη Γβ(|υίΓβηΙ βχ ΟΓβ β] υ β Μ , > ίρεί 
ΙοοΙα ίηίΓΟίΙαχβηιηΐ 61 Τ8η8 ίβοηβιιΐί 8υη(. ι Ορβ- 
Γ8ΐί 8αηΐ βηίηι Τ8η8, > ηοβ β$ΐ, 1ϋοΐ8. ι ΤαΗκνβ- 
ΓαηΙ βιΐ8ηι 8ςυ8ΐη , > \ά βδΐ , βοιιΓαβίοηίδ οεβ88ΐο 
ρορηΤαη ηη1ΐίΐα()]ηί ίυβηιηΐ. Μοβ βηίηι 88βηβ 8οΗ- 
ρ1ιΐΓ»βδΐ,ίηηυπ)βΓ8ΐη ηοπιίηαπ) ηααΗίΐυ<ϋηβιη βςιι* 
888ΐηηίΐ8Γβ, 1η(1β βαη ββββηΐ ίΓβήϋβηΐίβδίηι* Β4ΐ>7- 
Ιοη βι ΝΙηίνβ ιβί€0ΐ.ρί8βίη8,ιΙη(|υΙι,€8<ια8ηιηι 8ςο3Β 
β]ϋβ ••. > Οαο(1 1(1βηι ββΐ &β δί ύίοβΓβΐ, υΐ ρίβοίηβ 
ρ1βη8 681 8ςαί8, ίΐ8 ωυΐΐίΐϋάο β]υδ. ΑηΙ «Γιο πιο<Ιο, 
ΐυΓΐ>8Υ6Γ8η( 8αυ8ηι, <]ΐ]88ί ΐαΓόίάαηι 61 οοβηοδΛηι (1ο- 
ςΐηηαπ) 86 οοηνβηιβηΐΐοηβ ρΓοροηβηΐββ, βι δίηιρΗ- τήν του συμφέροντος τήν γνώσιν (« Χείλη γάρ ίερέως, 
φησ\, φυλάξεται κρίσιν, κα\ νόμον έκζητήσουσιν Ιχ 
στόματος αυτού»), γεγόνασιν αύτο\ των είδώλων εύ- 
ρεταΐ, κα\ τών ματαίων οί τεχνουργοί. ι ΕΙργάζοντο 
γάρ μάταια, » τουτέστι, τά είδωλα, ι Έτάραττον βέ 
κα\ ύδωρ, » τουτέστι, συγχύσεως αφορμή τοίς άγε- 
λαίοις γεγόνασιν. Ύδατι γάρ παρεικάζειν ίθος τ|| 
αγία Γραφ|} τήν άμέτρητον τών ανθρώπων πληθύν. 
Καϊ γοΰν πολυανδρούσης άγαν της Βαβυλωνίων, χλ\ 
Νινευί, φησί, ι ως κολυμβήθρα ύδατος τά ύδατα 
αυτής, ι άντ\ του, ώς κολυμβήθρα πλήρης υδάτων, 
ούτω το πλήθος αυτής. *Ή, καθ' Ιτερον τρόπον, *' ^β^6η. χχχι, 31, 32. " Ναηι. χχχιι, 29. •» Μ8ΐ8βη. ιι, 7, " Νηηαηι ιι, 8. 173 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚίυδ ΙΜ Ιτάραττον ζδωρ, τεθολωμενην ώσπερ τινά κα\ 
Ιλιώδη βιδασχαλίαν τοΤς προσιοΰσι προθέντες» *Λ 
Λν των άκεραιοτέρων παχύνοντες νουν. Έδίδασκον 
ϊάρ είδωλα προσκυνεΐν. ΚαΙ γουν διά φωνής Ίβζβ- 
χιήλ ήτιάτο πάλιν αΰτους ό τών δλων θε&ς , χα\ ώς 
πρδς χριοος, χα\ της αγέλης χαθηγητάς προσεφώ- 
νει, λέγων • < Κα\ ύμείς πρόβατα, τάδε λέγει Κύ- 
ριος• Ίδου έγώ διακρίνω άναμέσον προβάτου κα\ 
προβάτου, χα\ κριών, χαί τράγων. Κα\ ούχ Ιχανον 
ύμιν, δτι τήν καλήν νομήν ένέμεσβε. Κα\ τά κατά- 
λοιπα της νομής χατεπατεΤτε τοϊς ποσ\ υμών, καΐ τδ 
χαθεστηκδς Οδωρ έπίνετε, χαί το λοιπόν τοις ποσίν 
υμών έταράσσετε, χαί τά πρόβατα μου τά πατήματα 
των ποδών υμών ένέμοντο, καΐ το τεταραγμένον 
ΰδωρ ύπδ των ποδών υμών Επινον. > Νομομαθείς γάρ 
βντβς οΐ έξ αίματος Αευΐ, χαί καλλΕστην ώσπερ νο- 
μήν, λβπτόν τε χα\ διειδές έχοντες Οδωρ, τήν διά 
Μωσέως παίδευσιν ούχ άνικάνως έχσυσαν ποδηγεϊν 
είς άλήθειαν, κατεπάτουν τρόπον τινά τήν νομήν, 
συνετάραττον δε χαί τ6 Οδωρ, παχείάν τίνα, καΐ 
Ιλιώδη, χαί γεώδους ακαθαρσίας έμπλεων παρατι- 
θέντες διδασχαλίαν, το?ς εν τάξει προβάτων άκολου- 
θουσιν αύτοίς ώς χριοΓς. Εγκαλούνται τοίνυν οΐ τής 
Γαλαάδ πολϊται κα\ οΐκήτορες, ώς ταράττοντες 
Οδωρ, ελέγχονται δε κα\ ώς Ισχυν έχοντες άνδρδς 
βαφές χαταστήσομεν, τά έφ*ξής έρμηνεύοντες• 

"Εχρνψατ Ιερείς όδότ 9 έφόνενσατ ΣΙχιμα, δτι 
άτομίατ έχοίησατ έτ τφ οϊκφ του ΊσραήΛ. Εϊ- 
δοτ φρι*ώδι\ έχεΊ, χορτβιατ τον Έφραϊμ, έμιάτθη 
Ίσρα^Χ χαί Ιούδα. 

ΕΗ'. Ιστοριών έσθ' δτε τινών δ τών άγιων προ- 
φητών διαμέμνηται λόγος, ας είπερ τις έλοιτο σιω- 
π$ν, ούί' άν δύναιτο διατρανουν τών είρη μένων τον 
νουν. Χρή τοιγαροΰν δχνου μεν είναι χρε(ττονας 
τους τά τοιάδε σαφώς διερμηνεύειν έθέλοντας, παν- 
ταχόθεν δε τοίς άχροωμένοις τ6 τελούν είς δνησιν 
έξεργάζβσθαι φιλεϊν. Ταύηροι κα\ νυν έπ( τι τοιού- 
τον ήξομε ν. Σίχιματοίνυν πολίχνη τίς έστιν έπέχεινα 
των Ιορδανού ναμάτων τε κα\ όμορος τή Γαλαάδ, 
ήν τοίς έξ αίματος του Λευΐ δεδόσθαι προείπομεν, 
διανέμοντο; της επαγγελίας τήν γην Ίησου του Ναυή. 
Συμβέβηκε τοίνυν, εορτής ούσης αγίας, της κατά 
νόμον σχηνοπηγίας, φημ\, δτε πάντας πανταχόθεν 
άναβαΐνειν ήν Ιθος είς Ιεροσόλυμα , και τούτο του 
νόμου τηρείσθαι προστάττοντος , τών άπο Σικίμων 
τινάς, ή χατανυχθέντας, κα\ έπ\ τ|} πλανήσει μετα- 
γινώσκοντας, ήγουν κα\ είς νήψιν χεχλημένους παρά 
θεού, λοιπδν έθελήσαι τοίς θείοις ύπείχειν νόμοις* 
κα\ άναβήναι ζητείν είς Ιεροσόλυμα, βοόλεσθαί τε 
θυσίας προσάγειν, καΐ τήν χατά νόμους έορτήν άπο- 
«ραίνειν εκεί. Τούτο δε ήν αρχή τις ώσπερ επι- 
στροφής, κα\ τού χαταλήγειν του προσχείσθαι θέλειν 
ταΐς τών ειδώλων λατρείαις. "Ινα γάρ μή θυσιών 
Ινεχά τε κα\ εορτών τών χατά νόμον άναβαίνωσιν 
Ιχ της Σαμάρειας είς Ιεροσόλυμα τών έξ Ισραήλ 
τινις• τουτέστι, τών δέχα φυλών, είτα χατά .βραχύ 
μεταθοίντο προς το έν άρχαίς, χαί Οπό γε τήν Ιούδα ΟδΕΑΜ ΡΕΟΡΗΕΤΑΜ. Πέ 

Αείυιη αιβοΐβ» ΙιιεηβΜηΐβ^ ίΚκβ1)*Βΐ βιιΐιη *ϊογ»γο 
ί(Ιο1>• ΟαΐΓβ ρβΓ ΕζοοΙιίβΙβη ιιιιίτβΓβοηιιη Οβιιβ γιιγ 
βιιηο βο$ 8<χ«βιΐ βΐ τβΐιιΐι αηβΐ^β, βΐ %τ*%\9 ιΐαοββ 
Ιιαηο ίη πκΗΐυηι βοβ οοπιρθΠίΐΙ : ι Ει νο» ονββ οιβ«, 
Ιιοβο <ϋοΐ! Βοπιίηιιε : Εοοβ ?%ο <1ί]ιιϋίΰ&1>ο ίηΐβΓ οτοηι 

61 Ονβη, 3ΓΙ6168 102 61 ΙΗΓ008. Εΐ ΠΟΠ Μΐίβ Υθ1>Ί8, 

ςιιίί Ι>οηυιη ραείιιη ρ&$€€^»ι|ε• Ει κΙκμίΜ ρββίη• 
▼ββίΓί ΓοηευΙοβϋίΓιβ ρβ<1ίΐ)ΐΐ8 νβ*ΐΓΐ$, βΐ ρυΓίεβίιΐΜηι 
««ΐυαπι Κ>ίΙ>6ΐ)3ΐί8, βΐ ΓβΗςαυιη ΥβδίΗδ ρ6<ΙΐΚ>α8 Ιυί- 

1)81)3118 ; 61 0Υ68 ΠΙ6» ΟΟηουΙωΠΙβηΙ»: ρ6()ΐΙΠΙ Υ681ΓΟ- 

Γοηι ρ&8€65«ηΐυΓ, 61 ΐιΐΓ&βίβιη βςυλίη λ ρθ(ΙίΙ>08 
Υ68(τί3 1>ί5β6»ηΐ 9Τ . ι Οπαοάϊ βηίπι (ίβ άοιηο ίβτί, 
οαω 6856ΠΙ ΙββίβρβΓίιΙ, Κι&ο6Γ6οΐ(|θ6 τβΐϋΐ ραΙεΙιβΓ- 
τιαιζ ράβουν, ΐβηυβπιςυβ 61 ρβΗιιοί^ιη αα,υ&αι βπι- 
άίιίοηβπι Μοεαίοαπ), ςυβ5 *<Ι (Ιβόυοβηίΐυηι βοβ ίη 
Β ν1*πι νβηΐΒΐίδ βυίϋοβΓβΙ, οοηουίοδ^^ηΐ ςυούαιηιηο<1ο 
ραεοΐΜ, 6( ίςααιη οοηΙϋΓ6»1>ίθΙ, ΰΓ&8&3ΐη ηααηι- 
(Ιβιώ 61 Ηιηοβαιη, 61 ΐβιτειιβΒ ί^οίβ ρίβηβιη (ίοοίπ- 
η&ω 6χΙιίΙ>6ΐιΐβ5, ίρβοβ Ι&ηςαβιη ονββ 3Π6ίβ8 ββ- 
ςαβηΐϋ>υ8. Κβ^Γ^αυαίοΓ ίΐίςυβ οίνβδ βΐ ίηοοΐ» Οα- 
ΐΑ3ά ϋΐ Ιυι1)&ηΐ6β »ΐ|υΑπι ; βΐ ΓβρΓβΚιβηϋυιιΐυΓ» υΐ 
ίοηίΐυάιοβιη 8βα ΓθΙ)ϋΓ Ιι&1)6ηΐ68 τΊή ρίΓ»1«. Οικχΐ 
ςυο ρ^είο ηοϋίβ ίηΙβΙΓιββηαυω δίΐ, 86ςοβηΐί% ίοΙΟΓ- 

ΡΓ613Π165 (Ι6ΰ1ληΐ1)]01418. 

πειρατού. Πώς δ % άν χα\ τούτο ημάς συν ιέ να ι πρέπο;, 

Υεκ8. 9, 10. ΑύίΰοηάβηιηΙ $α€*τάοΐ€* νίαιη, ΐηΙΦτ- 
(εαηιηΐ δΜίιηα, σκία ίηίςαίΙαΗιη (εεόηιηΐ ίη άοηω 
ΙπαεΙ. ΥΊάι ΗοτήΗΙϊα ί6ί, {οτηιοαΐίοη€Μ Ερ&αηη : 
£ εοηίαιηίηαΐΗΐ €$( Ι$ταε1 9 βί }%άα$. 

Ι,ΧΥΙΙΙ. Νοηηυηςυίΐη 1Γΐ8ΐοπ3Πΐπι ςυ&πιιηιΐιιιι 
ηιβηίΐη'α ρΓορ1ΐ6ΐίου8 δβΓίιιο, ςυα» βΐ <|υί8 ρπ£ΐ6ΓΪΓ6 
το1υβη( ν ν6ΓΚ>0Γυηι ρΓοροείΐΟΓυιο 86θΐ0αϋαιιι 6Λ«- 
οΙβίΐΓβ ηοη ροβδίΐ. ΟυοοίΓε» ι&ΐία βχροηβΓβ ευρίβα- 
ΙΘ8, 8β^ηί1ί6ΐη &5 μ *π)ονβ*ηΙ οροηβΐ, 61 ςα<κ1 ίη 
Γ6ΐη Αΐκϋβηΐίυαι βίΐ, ϋΐκΐβ υηάβ 1&Ικ>Γ6 βυο Γβρπβ- 
ββηίβηΐ. Ηίοο 61 ιηο<Ιο *ά ϋΐβ ςοΜϋλΐη (ΙβΙ^ιηυΓ. 
ΒίοΙιίιιΐΛ ίβίΐυΓ ορρίϋυΐιιια 681 Ιηηι Ουβηΐβ Ιοτά*- 
ηίβ Μ , νίοίιιυπ), βΐ οοηΩηβ 0αΙ»8(Ι, ςυ^ηα Ι^νί ρο- 
βίβΓίβ «ββί^ηλίΑΐη βυρπι (Ηχίιηιι», ^68υ ΑΗο Νανβ 

16ΓΓ801 ρΓθηΐί88ίθηΪ8 (ϋβρβΓίίβηΙβ. Οοηΐί^ίΐ 6Γ^0 

ουαι άϊ6β 8»ηαΐ)8 61 Γββίυβ α^βΓβΐυΓ βχ βΐιοίοπίΛίο 
\*Φ* 9 8€βηορ68'ι&, ίηςοΑίη, (|ΐι&!ΐ<Ιο βχ ωοΓβ οιηηββ 
υιιϋβςιιαςυβ ΗίβΓοεοΙνπιαιιι Ιβ^β είβ ιηαηιίαιιΐβ 
Ο &8β6η<1β1)8η(, ςυο8<1ληη Ηβ δίεΐιίηιίΐίβ «υ( ο'οοφηη- 
οίοδ, βΐ κυρβΓ 8β(Ιϋοΐίοηβ 8υ« ροβ»ίΐβηΐβ8, »υΐ &(1 
8&ηΑΐη ιηβηΐβαι 3 Οβο νοββίοβ ροβΙΙίΑΟ νβΐΐβ εϋνΐηιβ 
1β{ΐ1>υ8 οϋββςοί , 4β8Ήΐ6Γ*Γ6<|ϋ6 Ηίβπ>8θ1γαΐλΐη 
&8€βη(1βΓβ, βΐ βΛΟΓίΠοβΓβ, ίββίιΐΗΐ^υβ 8 1β(ζβ ηι*ηά* 
Ιοπι οϋίΓβ. Αίςυβ Ιι06 βΟΙΙΥβΓβίΟΟίβ 61 £68Μΐίθηΐ8 
α ευΐΐυ ίιΙοΙοΓυιη, βυί 86 ύονονβηια, τβίαΐ ρήπεί- 
ριυιη βηιΐ. Νβ βηίπι βϊΟΓίΠαοΓϋω βΐ Γββίί ΟΛϋββ, 
υΐ )βχ ρΓ«αρί6ΐ>Αΐ, 108 ^ &»π>Αη& ΗίβΓθ8θΙγιηαηι 
ρβίβΓβηΙ βχ ΐ8Γ»β!β ιιιιίϋλΐη, Ιιοβ βδΐ, βχ άεοενα Ιτί- 
1>υΧ>08, ββ «Ιβίικίβ ρ»αΙ«Ιίιη 8(1 πιοΓββ ΑοΓιςυοε Γβΐί- 
βίοοβιηςυβ ΓβίίίΓεηΐ, βΐ βυΐ) Γβ^αο ^α08 ββδβηΐ, βχ- 
οο^ιίΑνα ίοίιίο νίΐαΐοδ αυΓβοβ 4βΓθ1>θ8ΐη, ςιιίϋιι» • τ ΕΐϋΛ. χχχιν, 47-19. •• ^ϋίο. ιχ, 4 26. *» 8. αΚΟΧΙ Μ-ΕΧΑΝ0Μ5Ι ΛΑΟΒΕ*. 17β Μβ€ϋΜ Ιφΐ** 6*Ηί»0ΐ»*8 8*ίιΙ*Γ6 {Μ*, φ^Α γένο-ντβτβαοϋΐείαν, έπονάησον *ν ΑρχαΙ^ τάς δαμά- Ηοαι Μ> 4«ϋ«Μ*η ίο» κιταιίά μΙμγ 46ε*ηΐ6Μ, 

01 4ΜΆ|Μηΐ 6*Μ 1*10 ρΟΟδίάίΓΜ, 61 Οοοο ριο- 
,ρτίίο τοίβΐ ΙγοοοοιοΙογ. Ετρ *Μ*έ*η Ηί6τοδθ Ι ο> 

ΜΜΙ β«€ΒίηίΐΚ ΒΟΗΜΙΙΟΟ Ι^ Γ Μϋ βί» ^ΝΤΪϋΙ € Οα• 

Ι*α4 Μ ΙΜβτ» ρΐ*Μ*6&ο»4; φΗΜ<»«» βΐ Λιί, 4ο 
-ιΗΙηΓΐ>νί άοβοοΐ, & Ι6£6 ο4 806ΐίβ6Μ 4αη»<ϋι α 
ίχΐίιαη^ €βΐ)•ΐίΐοΐΙ• ΟοοοΙη ααΐοαι ορβηΙιοηίΟΓ 
νοο* (€οαι αιΉΟοίοοο•*! ΜοΙα ΙΜγϊ6»180ιογ) η«»ί 
ογ» ρααίο ροοι Κι οΙΙίΗηο Ιρϋβ Γοαδοι* *μ«ι, $ί 
<Ιβ 69Μ6Μ ΙδτοοΙ ίΜοπιαι αιΐΐιιηι ανοηοκίαΓ, {πι 
«κ*66ΓΐιοίοηΐθΓ• Ει <|αί* νοΗΚο ηοη ροιοαοιΜοηΙ, 
ο<1 Ιαιρ'ϋ €•»«Η» 61 Ικία 466€βηϋ6ΐ»ιιΐ• εοΙΚοοα- 
Ιιηΐ6βίαι βοοβάιιη Ιο ιηοάίο ίΐίηοκ, <|βί ΙιΙγοβοοι 

ΜΟΤΟ (ΓΟδΜηοΙΟΓ , 61 6Ι<*ΜΒ•1»$ ΒίΟΗΜο!**»! λεχς Ίεροβοέμ, καλ πληρούν έχ&ευεν έπ' αύταΐς τ* 
νενομισμένα, τήν τφ βεφ -κρέπαυσαν δόξβν τοις 
Ιδίοις εύρέμακν άνάπτων δ δείλαιος* ι»' έχοι μ*ν 
αύτδς τδ βασιλεύε* ασφαλώς, αποστεροΖτο Α ωσπερ 
«ν Ιδίων βεύς. Οόχοδν άναβαίνοιν είς Ίαροβάλυμα 
των άπδ Σικέμων έπεχείρουο τινές, άπεΐργον δέ 
τούτο δρφν οί άπδ της γείτονος Γαλαάδ, καίτοι 
χαδάπερ Ιφην, έξ «Εματος δντες ΛουΗικοΟ, «ταγ- 
μένοι κατά τον νόμο* εις Ιιρσυργίαν. Επειδή Α 
είργάζσντο τά μάταη(τ«χνουργοΙ γάρ^σαν εΙβώλων), 
ώς δσον ούδέπω τής τέχνης αΟτοίς οΙχησομένης •1ς 
«6 μηδέν, εΐ παραιτοίτο λοιπόν είδωλοις λατρούειν δ 
Ισραήλ, χατεπιχραίνοντο πρδς οργάς, Ός & ουκ 
Επειθον λδγοις, έ«* άνοαέσος ήλθον βούλας το χ*\ \ψ*\% Ιονίΐ!• ΜεοΐκΙοΐΟ Ιηδίίΐοοηίδδ ηνίΟΙΟΚΟΐ. ψιί * πράξεις. Παρεσχεύαζσν γάρ ^τινας «ατά μέσην τήν 00Ι6Π1 ΟδΙνΙβ «ΜρβΤίΟΟδ 60ΠΙΠΙ Μ^ΠΟβ άΤίφίΚΟΐΙ, 

^ΒκΐίΐυΐΙ Ιιί< ν ^«β 2(1 η^Ηθ^υη βρροΛί^ηΐ, άίΟ- 
€β1ιθγ Ιη ρ*ΐη»η> Γ64Μ>»ιΐ• Κ6ρΓ6θ6θθΊ( Ι^ΐοτ «μ• 
««ηοπυη Ι)βοβ β^Λ^Λί^β, ςίηκΙ αηη οι Ι^νΐι», ο! 
Μ€βτ4οΐΙαιη 9 βΐ «Κί• ΒηΜ•ο4ί «ΙΜαηι Μ^ΐι, §6- 
Αμιμι ϊ%*ίά ρΐβϋιΐη ϋοηβρίϋολίη 3ϋ π>»ιιίί6»αιιι 

ΠΝΜβΓβ 0606ΤΜΙ, ίρβί €ΟΟΙΤΑ Μ» Οΰ€θΙΐ1Τ6•Ι, ΠΟΑ 
•1061116» Γ6€ΐβ •»ρ€Γ6 «01 βΟΟρΙβ ϋΟηβίΗΟ, «01 66Π6 

Μρβηια %ηΧι% «οιορβηείοβ, %ά οηο• (Ι^πιοοηακ 
ιΙβ€6ρΙΙοηίβ (Ιβίηοβρβ βχευϋ(;πϋυηι. Αι! βΓ^ο, € &5»- 
€0ΐ>4θΓνηΐ ΜΜχηΙοΚ* τίίΛ ΟοιηίιιΙ. ι Ηθ6 ίΐ€ηι 
«ι, φΐοϋ 38 αΐΐο ρΓορΙιβΐ* αΐϋβ ν«ΡΪ>ίβ θί6ίΐ0Γ: 
# ΒΜ6Πΐοΐ6» ηοη θΐιβηιηΐ, 1)1>ι 6&Ι ΟοιηίηαβΤ 61 

ρΓ0ήΐ6ϋΙβ« 16^601 ΙΐββΓ^(ΐ2Ηΐ Π)6 , 61 ρΒδίΟΤ» Ιπΐρΐ6 οΛν λιι<ττρικαΙς Ιφ66οκ χ<χρήβθ«ι; κα\ φίονφν &ΤΡ<»ς 
κατά Χικτμιτΰν, βΐ ΑνοβαΙνΜν Ιλικντο καρά το αύ- 
*οΙς οοκοίίν €ΐς Ίιροα^λυμα. Κολ «λεΐατοι μέν δ^κ 
Φιολώλαβιν. ΟΙ Α <λ»ς 6ναη66*6μένβι , κβΛ της 
Ικβίνων χ<ιρ6ς άπ»1ραμ<1ν Ισχύοοντες, Ιρημοι γ•- 
γονοτες ών έκ»φέροντο *ρ6ς Ουβίαν, Ανικομίζονη 
μόλις ιΐς τήν ΙαυτΑν» ΈγκβλβΤ τοίνυν τοϊς άκο» τής 
Γαλαάδότωνο^ΜΑ69ΐκ6της,Φπ καίτοι μλλλον όφβί- 
λοντες ώς Αιυΐται, κα\ ί£^6νργ>Λ, χαί τ6 καΟηγεΐ- 
β6αι των άλλων λαχόντβς, κατά τ^ν νομσν έναργη 
τοίς ικ«λ«νημένο«ς τήν της <6σ<6ιίας Αιοοφαίνειν 
δβον, έκ τών εναντίων καΐ κρύ«τοικην, ορθά φρονκΙν 
οόκ έ»ντ«ς τονς έξ Ιδιος βουλής, ήγουν καΛ έκ της 
άνωθεν εύμβνείας κοτανενυγμ^νους είς το έλέσβαι α|6ΝοΙ Ιη οίο ••. ι Νο^οο τθγο Ηίο ΜβΙοτο 6»1*ι- Ο λοιπόν τήν τών, δαιμονίων άποφορτίοααθαι πλάνην. ϋίίοτοιη ιμιΐβνύταοΐ. Νοηι ρηΒίΟΓςοοίχι ^οο4 τιοηι 
ΟοοιιηΙ &Νοοηΰ6τ*»1, οΐί&ιη δίοϊιίβιΊΐΛβ ροτ ΙλΙγο- 
οίοίοαι ηρΐοι*ΐββ ΙηίοτΑοίοοοηΐ. ΟαααιοΙ)Γβιη 61 1» 
(Μοθ(Ι ίΗοςιΐ€ΐ)»ΐθΓ, ι Ει Γοηλαύο ΐηο οι *\τ\ ρί- ι Έκρυψαν » τοίνυν, φηοΛν, • ΙοροΙς οίον Κυρίου. » 
Τούτο Κάλιν έβτίν έτέρως τδ δι* έτερου προφήτου 
οαφως «Ιρημένον * * 01 ΙορβΙς ουκ β{παν Που Ιστί 
Κύριος ; χαϋ οΐ άντεχδμινοι του νομού ούκ ήκίσταντί 
με, καΐ οΙ ΐΛφί*ς ήοέοουν είς έμέ. > 'Αλλ* ού μέ- χρι τούτου των Γαλααδκώντά γεννήματα. Προς γάρ τφ κρδψαι τήν δδον Κυρίου κα\ άβεκτδνασι Σίκιμα, 
χεροίν υποφέροντες λ^οτρικαΤς• Διά γάρ τούτο καΐ έφαοκε ^ρδς Γαλαάδ, « Κα\ ή Ιαχός αου ώς ανδρός 
«•ιρατου. > Ροηρ1ύ6 οο(6Πΐ φΐοΊηοάο τβύοιιΑοΐΙοηοιη νοίοΗέ 
1μ8(οΗ9Ι Οοα» ηοΜβ τοηοτ»!, νοιοπιηιςοο ΛοΙίοΐο- 
ηιΐή ΙλυΙ ηιοηιΐηΐΐ. Οποί εΙΙοο, βδΐ 6]οοοκμΙΙ Γβτ«- 
οοηι. 01ηο ^οοο, «νβ ΙβΓΟβΙίβ βΗο (ιοαίοΐοαι 6*1 
6ηίη ΙΗΙ ηοιηοη Ιοοοϋ Ιη 104 !"**! ι ) βρ***» «Λ "Ορα δΐ διβως εις ανάμνηση της αρχαίας ήμ£ς 
Ιβτορίας αποφέρει βεος, χαλ παλαιών εγκλημάτων 
διαμέμνηται του Αευ1. Έατι 6% δ φημι τοιούτον τι 
πάλιν. Λίνα μέν γάρ ή του 1ακω6, ήτοι του Ίοραήλ 
δυγάτηρ (μοτωνόμαοται γάρ Ιακώβ είς το Ισραήλ) οΙΙφίλοβο 6 ΙΟΑίοΗο ροΐΗ$ 9 ςοοϋ ΑΗ&8 ίηάι^ηοηιπι £> έξήλθέ ποτέ της του πατρός σκηνής* έπεθύμησ* γάρ νίιΙβΓβ οορονοί• Ειάι ροιτο ιη ΒιοοιφΙ». ΤαΛ €οηί 
•ρούΐο φαοΐΐλ^ Ειοηοτ ΔΗο» δίοοοηι ιΐβ ΙαιρΓΟτήο 
ϋοιορτ6ΐΜΜ νίΓ^ηίΐιιβ οχυίΐ. 1(1 ίη^οί^Ιαιβ (^Γ6η«> 
Κδ οΜοδΟθΟίαΙ» ΓηΐΓβ» Ιλ^ι 61 δίηιοοη, άοΐοη 
οιγοοοΙ. δίοΐϋαιϋδο Ιοάα€οιιΐ 9 οιΐ 86 «Γ€ϋΐηοΙ(ϋ ρο»> 
ΐΐοηίοτ. ΟοΟ Λλο, ΟίΠιοο ο τυΙηοΐΌ οΐίοιη οιςυο 
οΐΐδπι ?οο6ΐη6οΐ6ΐφΐ6 ίΐοίβηΐββ, ο<Ι οηαπι οηηβ* )ο• 
|ο1οΐιΐ , ίΠυά ρ»ΙίΙ > ίΜροίβηΐβπι «οηιπι ιηοοη* 
4Ι8Π) αβίΗροΐί Γ6βροο(1βηΐ6β, 4 ϋαβι ΐοηςαβη 

060Τ10 016010Γ 80ΓΟΤ6 ϋΟΟίΠΐΤ » Ηθ]θ8Ο0Ο<1ί θί•ΙΟ• 

Ηδη ηυη6 ίη ηιοιιιοτίοιη ηοΜι Γβ4Ι|1ι 9 δυη ςαοάοαι 
θΗ>οη{ΐ8ΐ6, οο <ϋ88ίΗΐυ1οΐιοη6 (Ιί^ηβ, ι [ΙηίοΗΌοδ• ΙδεΙν τάς των εγχωρίων θυγατέρας. Έν δέ έν Σι» 
κίμοις. Είτα τήν παρδένον εύρων Έμμώρ δ Συχέμ 
υίδς, άδοκήτως κατεβιάζοτο* διοπαρθένοναο γαρ, 
Δεδυοφορηκοτες τοίνυν προς τούτο λίαν οί της νεα- 
νίδος αδελφοί* Αευΐ το και Σιμεών, δέλον άρτύουσε, 
Κεριτέμνεσθαι γάρ άνέπει^>ν τους άπδ Σικίμων. (Λ 
δή γεγονότος, άλγουντας Ετι καλ ταΐς δδύναις νενρ- 
κημένους άρδην άποκτόνασιν, εκείνο λέγοντες έγκα* 
λουντι τφ πατρ\ το άχάλινον είς οργάς* < ^Αλλ^^ώαεΙ 
πορνυ χρήσονται τί| άδβλφί ήμων;» Της- τοιαύτης 
Ιστορίας ημάς είς άνάμνησιν αποφέρει νΰν, μετά 
τίνος ήθους λέγων, ♦ Έφδνευσαν Σίκιμα, δτι άνομίαν •• ΙδΤ. ιι, 8. \Οβη. χχιιι, 18* 177 εΟΜΜΕΝΤΑΚίυδ 1Ν 0&ΕΑΜ ΙΊΙΟΡ11ΕΤΑ1Ι. 171 

εποίησαν «ν τφ οΤχγ Ισραήλ. > Τοντο, φη«\ν, έγχα- £ γοιΗ «Λίπι*, <|υΙ» Ιηϊφ»ΙΙ»ΐ6ΐΒ **•!•«* Ηι <*0π>0 

ΙβΓΗβΙ *. » Ηοβ, ίηςαΐΐ, ο^ίοίβηΐβί ΐοη6 ; φϋι $60*» λοΰντες τότ* % 0τι πεπλημμελήχασιν εις τδν οϊχον 
Ίαχώ6, ήτοι του Ισραήλ, διαπαρθενευσαντες τήν 
νεάνιία, ταύτβτοι χ*ί ημείς άπεχτϋναμεν Χίχιμα. 
*Αλλά νυν έβουλεύσαντο, φησ\ν, έπιστρέψαι «^δς τον 
Οεδν, άγαπησαι τ* έν νόμω, πληρώσαι θυσίας, έπι- 
τελεϊν έορτάς, αποφοίτησα* λοιπόν τφν τής εϋωλολα- 
τρείας λογισμών. Τί ούν οΐ Αευΐται ; ι Έκρυψαν τήν 
οΛν Κυρίου, έφβνευσαν Χίχιμα. > Ή τάχα χα\ νυν 
έγκαλβϊν Ιχουσιν, οτι άνομίαν εποίησαν έν τφ οίκω 
Ισραήλ; Ποία χα\ νυν ύβρίσβη νεάνις; είς ποίον 
Δίναν έξήμαρτον; ποία Σιχιμιτών τά εγκλήματα; 
των τετιμηκφτων Θεδν, των ήγαπηχότων τα ορθά 
λοιπόν έλέσθαι φρονεϊν, χα\ άποπεραίνειν έπείγεσθαι 
τά έν νόμω. < Τεθέαμαι ι τοίν*ν, φησί, ι φρικωδε- 6β?βηΐ8ΐ ίη (Ιοαιαπι ίιοοη, βίνβ Ιβπβΐ, ραβΙΙ* $οιι* 
βιιιρηι», Μβΐίοο 61 ηοβ 'βί^ΙιΙη* ο&ΙαΊηο*• Μι 
ηπΒΟ 8ΐ*Ηΐ6ηιήΙ, ίηςιπί, έοηνβτΐί 8(1 Οβιιητ, 4ΙΜ|6Τ• 

&£6ΐη, ροΤ80ΐΥ6Γ6 8&6ΗΑΗ*, ρ6Γ*ββΓβ (1Ϊ68 &8(06» Ι* 

ΑίΜΓοη » 60£Κ»ΙΗ>•11>»* 8<ιρ6ηΙΗίο«Ι ιΙβοΓοηι ουΙ- 
ΙΜ άί8<*(Ιβίβ. 0«ίά &ά η»β 1,βτϊΙ«Τ « Α1>Μοηϋβ* 
Γοηΐ •/!*» Οοηίη'ι, Ιη(6Γί666Γηηι ΒίοΜιηϋ. ι Α• 
ίοΚΜ&β 6ΐϊίηι ηυ»ο β03 &ο6«β&το ροββιηιΐ, ηιιο4 
ΙηίαυίΐίΐΙβηι ίβοβπβΐ ίη όοιηο ΐ8Μ6ΐ? Οιηβ βηΐιιι 
ραβΗ• 61 ηιιηο ίη]ιιηρ86 ΐΓβΰΙαία ββΐ? ίη ηιιααι Οΐ• 
ηαηι ρβοο«ν6Γοηΐ?(ΐυ*ηΒηι δίοηίιηίΐιηιαι ί&αηοκι ? 
Ουί Οβυηι ηοιιοΓ&ηιηΐ, ςιιΐ (1β Γ6)ίφιο ιηιιΐβΓ© ιηβηΐβιιι 
«ιαςηι νο1υιιΙ»Ιβ ίίβΟΓβνβπιηΙ, βΐ δίικίιοδβ ρΐΦβΙαίΌ στάτην τήν έκεϊ πόρνε ία ν του Έφραΐμ, » Κατά- β φκε 1β^ί5υ3 ϋΊνίηίε ρΓχαρίυηΐυΓ. ΙιιςυίΙ ι%\ίην 9 πλαγείη γάρ άν τις, κα\ σφόδρα είκοτως, τοσούτων 
ορών άπονενευχδς της είς θεον αγάπης το Ιερδν καΐ 
άπάλβκτον γένος, ώς μή μόνον αυτούς των ειδώλων 
εύρττάς γενέσθαι το?ς' άλλοις, άλλα χα\ διαχωλύειν 
αύτους, εΐ άγαπ$ν Ελοιντο τά του βεοΰ. ι Καταμε- 
μίανται τοίνυν, > φησ\ν, ι Ισραήλ χαΐ *Ιούδας. > 
"Ωστε χα\ εΓ τι πάθοιεν των προσδοκώμενοι, Ιγχα- 
λείτω μηδείς άγαναχτουντι βεψ. 

Άρχου τρνγφτ σεαντφ Ιτ ζφ έχαττρέφειν με 
τ)\ρ αΙχμαΛωσΙαν του Λάου μου, έτ τφ ΙάσασΘαί 
με τότ ΊσραήΛ. 

Εθ*. •'Ββτι πάλιν 6 λόγος προς τον τής Γαλαάδ οΐ- 
χήτορα. Διδάσκει δε, δτι Έγώ μεν ήρξάμην ώς βεδς ι Υίώ Ω>ί ίιηρπαιϊβ ηοΓήϋίΙβηι ΓοΓηϊοΑίΙοηβιή 
ΕροΜίιη. » ΟΙ^ίαρβκαΐ βυΐβιη ςυιβριαιη βΐ «ς-ιΙ*• 
βϊηιβ, 06Π>βη8 εαηείιιιηβΐ «Ιβοίπηο '{;βηυ8 »ίΐ€θ€ΒΛ- 
ΗΐΒΐβ βΓ^ί 06ΐιιη &5Η886, υ ι ιιοη βοΐυαι ίρ«Ι »ΚΗ 
ίίΐοΐα ΙηνβηβΗπΐ, δβϋ βΐ &Ιίθ8 Α <ΚΠ^βηάί8 ίΐίνίπίε 
<*ΙΗΙ)ΐιβηηΐ• ι €οηΐ»ιηϊιΐ:ιΐββ ββΐ ϊ^ϊιιιγ, > ίηηιιί*. 
« ΙδΓαβΙ , €1 Ιυ(1α8. > Οιι&Γβ 81 φΐίά βΐι&ιη ρβδβΐ 
ίυβποί βΟΓϋΐη, φι;β ίηιρβηιΐβίιΐ, Οβυηι ΙικΙι^η&Αΐβιιι 
ηβιηο €ΓίιηίηβιιΐΓ. 

Υελ^. 11. 1ηο%\* ν'ιηάξΐηχαη <ϋΐ««ιη εοηυπίοαρ 
οαμινΊίαίβηι ρορηίί ιη^ι, <κηι $αηο βρο ΙίταεΙ. 

Ι,ΧίΧ. δβτπκο Γ0Γ8ϋ3 »<! ΙιαοϋΑΐΟΓβιη 0»1δΐ3ί (Η* 
Γί£ίΙιΐΓ Ιΐ20 δβηίβηΐία. Ε^ο ςοκίεηι οοβρΙ ιβηςικιπι Ιασθαί τε χα\ έπιστρέφειν τ6ν Ισραήλ• Κα\ γουν (; Οβϋ5 ββιιίΐΓβ, οι οοηνβΓίβΓβ ΓδΓίβϊ. ΡΓθίη<Ιβ ΟΐιρίαηΛ έπεθύμουν ΣιχιμΖται λοιποί βποφέρειν θεφ τδν αυ- 
χένα, χα\ τελείν έορτάς, τάς μέν του Ίεροβοάμ ούχ- 
έτι, τάς χατά νόμον δε μ&λλον, χαΐ της ουκ οίδ^δπως 
Ιξηυρημένης άπατης άποδραμείν: £υ δέ αοτους, ώ 
ΓαλααοΤτα, μονονουχ\ κα\ άπέχειρας , ήτοι τετρύγη- 
κας, κα\ πλουτον άδικον έποιήσω τά άπδ ληστείας. 
Έπιφωνεϊ δέ πάλιν έν ήθει τ6, ι Άρχου τρυγ$ν 
σεαυτφ, ι μονονουχ\ τοιοΰτίν τι λέγων, μάλλον δε 
χάν εΐ μή λέγοι, λεπτώς ύπεμφαίνων, δτι Κάγώ σέ 
ποιήσομαι τών κολαζομένων τήν αρχήν. ^Αρχόμενο; 
γάρ άποχείρειν τον Ισραήλ, χα\ άποτρυγ^ν τους τής 
ούτω δεινής άνοσιοτητος έπιτηδευτάς, πρωτολείων σε 
ποιήσομαι της οργής. ΕΙδέναι γάρ άναγκαΓον, δτι 
♦ούλας βασιλεύς *Ασσυρίων, ό πρώτος έλθών χατά τε δκΐιίιηίιαβ (1β ο&Ίβη) 8α1>]*ΐ€βΓβ Οθο οβρνίοβδ, 61 0&» 
Ιβ1>Γ3Γβ (1Ϊ68 Γβ^ιοδ, ηοη αιηρίίυδ ςυ'κίβηίΐ »1) ίβΡΟ- 
1)0» ι η ίηδίίΐυΐοδ ίΙΙοδ: 86(1 » Ιβ^β 61 α ηοβείο ςοο- 
ιιιοϋο Ίηνβ(•(8 ί»(1αεία ΓβΓυββτβ. Τυ 105 &«<βηι <3&* 
Ιαα<1Ηα, ρΓορβιηοίΙβιη βΐ (ΙβΙοικΙίδΓι, βΐνβ νίη^β- 
ιηίβδίί, 61 ΙαίΓΟοίηίο ;<1ίνίΐΐ3δ ία]υ8ΐ36 οοιηρ^πιβίί. 
ΑοοΙαιιΐΒΐ ρογγο ΓυΓβυιιι, 61 ου*ο ίΓΓίδίοηβ ςυ&(1«ιιι 
ΐΗιιϋ , < Ιηοίρβ νίη(ΐ6»ί3Γ6 1151 ; » Ι3»β ςυΙϋά3Μ 
ςυϊδί ά'κκηβ, αιι( 83ΐΐ6ΐη 8υοίίΠ(6Γ Ιβοίΐβ ΙοΒίηυαηβ* 
Ει β^ο Ιβ Γαοί«ιη ρηηιίΐίαδ ρυηίΐΟΓυιη. ΙηοίρΙβηβ 
«Βίηι ϋβΙοικΙβΓβ ΙδΓ3β1, 61 νΙιΐιΙβιηΐΒΓθ Λάβό ηβί3ΐ»(1ΐΒ 

'|ΙΙΐρΐ6ΐ3ΐΙ8 ΟΟηββΟΐδίΟΓβδ, ρΓίΐΙΐίΐίίβ 16 ΓλΟΙΛΠΙ 1ΝΒ. 

δοίβηίίυηι βηιπι ΡΙιυΙαιη Γβ|β™ ΑεβΐτΙοηιιη, ςυί 
ρΓίπΐϋδ 5ίηΐ3ΓΪ8ω 61 Ι&Γ&61 ίητϋδϋ, ρηιη28 03ρΙΙ?38 τής Σαμάρειας χα\ του Ισραήλ, πρώτας άπεχβμισεν Ο άαχίδδβ ΐηοαε ΐΓ3ΐϊδ ΙοΓίΐΑηοηι 61 6Χ ιΐΓΐ>ίΙ)ϋ8 ΙΠίβ ε{ς αίχμαλωσίαν τάς πέραν του Ιορδανού φυλά;. 
Πόλις δε ήν τών έχεισε μΓα χαΐ ή Γαλαάδ. Ούχουν 
ώσπερ έμοΰ τδν Ισραήλ επιστρέφοντος, άρξαμένου 
τε ΙάσασΟαι λοιπδν, συ τετρύγηχας ,^ώ ΓαλααδΤτα, 
αεαυτψ τά άπδ ληστείας* οΟτω χάγώ παραδώοϋς 
'Ασσυρίοις τδν Ισραήλ, σε ποιήσομαι τών πεμπομέ- 
νων τήν άπαρχήν. 

Συγγενή δε τά αρχαία τοις έπ\ Χριστφ τών ιου- 
δαίων εγκλήματα. Έχάλει μέν γάρ σύμπαντα τδν 
Ισραήλ δ Θεδς χα\ Πατήρ εις τδ έλέσΟαι λοιπδν τά 
άμ&ίνω φρονειν, χαΐ χαταλήξαι μέν της έν νόμω λα• υιΐ3ω Γυίδδβ 0*\Μά. ΟαοοίΓΟ» βίου Ι ιιιβ ΙδΡϋβΙβηι 
οοηνβΠβηΐβ, 61 ίηοΊρϊΰηΐβ $απ3Γ6 αβ €«ΐβΓ0, Ιυ ?!η- 
(1βιηί36ΐί ΐίοΊ, ο 02ΐ33ΐίίΐ3, ςυ» ΙαίΓΟοίηίο «οςυίδί- 
Υίδΐι; ίΐα 61 6£0, οαηι ΐΓ»αί(1βΓ0 Αδδ^ήίδ Ι8Γ«61,16 
βοπιιη ςυί «ΙχΙϋΟβηΐυΓ ρΓίηαίΐίαε Γ64ΐ(ΐΛω. ΑηΙιςυδ «υίβηι ίΗ» βεβΙβΓ* Ιιιβ ςυ» ίη ΟηΓίβΐηιη 
}\ιά&\ ρβΓρβΐΓ3Γυηΐ , οο^ηεϋι 8υηΙ. Υθ€»Ι>3ΐ βηίαι 
υηίνβΓδυιη 1δΓ3βΐ6ηι ϋβαβ 61 Ρ&16Γ, υΙ (Ιβίηοβρβ 

8ΗΙ6Γ 86ηΓΐΓ6 61 465Ι846Γ6 * Οϋΐΐ» 86€0η(ΙΐΜη 16^61», 9 Οοη.χχχιν, 31. 179 8. ουαιιαι αιεχαν»κινι αβοηιερ. 180 €1 ρτο βο αοτοοι ιΐςοβ 6ν3Π£6ΐίοαοι 03Ο6386Γ6 τοί- Α τρείας, άνθελέσβαι δε μ&λλον εκείνης τήν νέαν τε Ιβηΐ. ΥβΓϋΐο ίΐϋ οοητβηβοΓώϋε βΐ νοο3οΐίΙ)θ8 3<1 
Μηϊΐ&ίβΗΐ ο5ιίηβ!)»ηΐαΓ οοη ιηβϋίοοπίβΓ. δοηρίιιιη 
*β( φιίρρβ : ι ίβηι οοίαι ΰοοβρίητοκοί 1ο(&ί, υΐ 
β'ι ήοί$ ίρβααι €0ο(116Γ61ογ Οοιίδίοοι, βχΐΓ3 δγιια- 
80£8αι ΛβΓβΙ •. > Αοάίβίκοί αοΐβη βΟΓϋΐη 4οο6$ $ 
ι Υ* το&ίβ, δεήο» 61 ΡϋαΗβχί ηνροοίΐΐ*, 4013 Ιο* 
ΓιΕΙίβ οίανβω δοίβηΐί». Νβε νοδ ίη£ΓβαΊπιίηί, οβο ίο• 
8ΓβιΙ» τοίβηιβδ δίοίΐίδ ίηΐΓβτβ \ ι ΤηαΊιί βυιιΐ 1$ί- 
ίϋΓ ίοίοιίάβ, *?ι £Γ3Τ68 <ΐ6θ3€6ΐΐ3ΐίοοί9 ία ΟΙιτίΜυω 

(Μ&038 1θ6ΓΟθΙ. 

ΟΑΡ. VII. 
Υεκ5. 1. Ει ίβνεΙαΗΐητ ίηίηιιΗα* ΕρΗταιηί, €1 
ηιαίιίχα $αηιαή(Β % σαία ορεταΐα αϊ ηιβηάαάα. Ει /κτ *ά ««»» ϊηρηάίβΐΗΐ, €Χ$ροϊιαη$ Ιαΐτο ίη νια Ιριι'κι, & κΛέχτης *ρδς «$*£* εΙσεΛεύσεται , έχδιδύσχωτ κα\ εύαγγελικήν. 'Αλλά τοις έπιστρέφουσι κα\ κά- 
λου μένοις είς Γασιν άντέπραττον ού μετρίως. Γέ- 
γραπται γάρ, δτι ι "Ηδη συνέθεντο οΐ Ιουδαίοι, Ινα 
έάν τις αυτόν όμολογήση τόν Χριστδν είναι, άποσυν- 
άγωγος γένη τα*. > "Ηκουον δε κα\ οί παρ* αύτοίς 
ηγούμενοι, ι Ούα\ ύμίν , Γραμματείς χα\ ΦαρισαΙα 
ύποκριτα\, δτι ήρατε τήν κλείδα της γνώσεως. Ούτε 
ύμεΐς είσέρχεσθε, ούτε τους ε Ισε ρχο μένους άφίετε είσ- 
ελθείν. » Δέδονται τοίνυν έχθροίς, κα\ πίκρας της είς 
Χριστδν παροινίας έζήτηνται δίκας• 

ΚΕΦΑΑ. Ζ'. 

Κάί άΛοχαλυφθήσεται ή αδικία Έφραϊμ, χαΐ 
ή χαηία Σαμάρειας, δτι είργάσατο ψευδή «< €θηοϊηαηΐ σκαιί οαηίαηία οοτάε ίρ$οτηηι. 

ΙΛΧ. Βοοαβ 03ΐ0Γ3 61 ι ρβΐίβιΐδ, 1οο£3θ1αι1β 6( 
ιηοΐΐαω ηιίδβποοΓδ •*•* ρπ>Γβαο οοιοΐοαι Ι)οηιιοο8, 
ψιί φΐ3οϋίο ρβοο&ηΐββ ίοίβηΐ, Ιλίβηΐ 61 οοουΐΐαη- 
Ιογ φιαβί βΟΓυηι Δ3£ίΙΐ3. ΙΙ5ί 30(60ΐ 1η£Γ06ηΙ, ρΦ- 
η30ΐφΐ6 ίηνβχβπΐ, 61 ψπββοβΓβ ηοη •ο811οο6γ1ι, 
Ιοοι ϋΐ&ηίΓββΐ» βοοι, βΐ 106 ( 1 ϋ381 Γβνβίαη νΜβη- 
ΙυΓ, βΐ Ιίηΐϋΐη ηοη ίη ηΐ6<)ίυιη ρΓ<χ1υοΐ3, οηιηΐυιη 
οουΐίβ €θη$ρίοίυη(υΓ• Τβΐβ βΐ ηυηο ΕρΙΐΓ&ιηιι βΐ 8*- 
ιιιαηφ ίυΐϋΓϋΐη λΙΕπηβΐ. Ει ΕρΙιπΓιιη ςυίιΐβιη ηο- 
ηοίηβ Ιιοο Ιοεο κ^ι&ιη ίη 8ι»η3Γί3 ιΗΙηιιη «οοΊρίββ, 
βχ ςυ3 οηί ^γοΙμμιπι, 61 8αοοβ$8θΓ6$ β] υ β ; δαιηα- 
Π33 δυΙβηΊ τοΰΑουΙο ςυί Γηοπιηΐ ίη δβοίλΗ», ηοο Α$στ1\ς έτ τχ( όδφ αύτον, δχως σντφδωσΊν ώς 
φδοτνβς τί καρδία αϋτώτ. 

0\ 'Αγαθδς μεν φύσει, χα\ ι ανεξίχαχος, μα- 
κρόθυμός τε καΐ πολυέλεως > ώς αληθώς δ πάηνν 
Δεσπότης. Άλλ' έως £τι τοϊς πταίουσιν άνεξικακεί, 
κατακρύπτεταί πως αυτών ϊτι τα εγκλήματα. Έπεξ- 
ιδντος &% ήδη, καΐ δίκας έπαγοντος, καΐ ήρεμεϊν 
ούκ ενεχομένου, λοιπόν έστιν εναργή, κα\ άτ^οκα- 
λύπτβσθαί πως ήδη δοκεΓ, μόνον δέ ούχ\ χαΐ είς μέσον 
ήγμένα, το?ς απάντων όφθαλμοΐς όρίσθαι φιλει. 
Τούτο κα\ νυν £σεσθα£ φησι κατά του Έφραΐμ "ία* 
της Σαμάρειας. Κα\ τ6ν μέν Έφραΐμ ένθάδε νοήσεις 
τήν έν τ|| Σαμαρεία βασιλίδα φυλήν, έξ ής γέγονεν 
Ίεροβοάμ, χαλ οΐ καθ 1 έξης* Σαμάρειαν δε τους έν τ$ — .,-. _ , — „ Γ ^, _,. 4 . — Γ ._ Γ . Μ 

681 , άβοβπι ΐΓΪ5αβ. Κβνβΐίΐαηι ροΓΓΟ ίπ ρβοοβΐ* ° Σαμάρεια, τουτίστι, τάς δέκα φυλάς. Άποκαλυφθή- βΟΓΟΙΙΙ (Ιίθίΐ ρΓΟρΙόΓ 030838 ηυ]υ866ΐηθϋΐ ; €[013 61 

ορ6Γ3ΐί 8αηΐ ΜβικΙ&οΉιηο, 3ΐββΐ)1ί βΐ ]&ιη Γ3ηεί<)» 

ίΟθ1θΐ3ΐΓί* (ΐ6(ΗΐΙ, βΐ ΛΠίΠοβδ Γ&€ΐί ίϋοΙΟΓϋΠΊ , 

ιιΐ άϊχ\. Ει ΓϋΓβηι ( ηοο 681 βιιίηι ΙβίΓοιιβαι ) 

3(1 608 ίη^ΓβδδϋΓυΠΙ, ρΓΟ ΐη£Γ6880Π1 6886, βΐ Γβ- 
<ΐυί6νΪ886, 61 (ΙΐνβΓίίδββ 3(1 ϊΠϋΙΏ ΓϋΓΟΠΙ 6Χδρθ1Ϊ3η(6ΠΙ 
ΙΟ νί3, ϋΐ 6Χ 000 3ρρ3Γ63(, ΐη^αίΐ, 608 Π306Γ6 ΟΟΓ 

οοο&οηυπι, οοη8ρΪΓ3η8 νίίΙβΗοβΐ, 61 6]υ&(ΐ6ΐη δβηίβη- 
ΙΪ35. 11ϋ βηίιη ΗίβΓθδθ1γαΐ3ηι 33ΰ6ηο , 6Γ6 τοίβηΐββ ρβΓ 
ΐ3ΐΓθοίηίϋηι ϋ68ρο1Ϊ3θ3ηΙ : ηί οοιη Ιρβίδ δϋβίοβ (1ι- 

νί(ΐ6ΐ)3ηΙ, (ΙίΓβρίΟΓϋηΊ 3 ΐ3ΐΓ0ηϋ)ϋ8 δηιρί6 Ρ3ΓΙΙ- 
6ίρ68• 

03ϋ<ΐ6ΐ)3ηΙ βϋ3ΐη 1υ<ΐ3ΐ0Γυπι (Ιυοββ 61 ιϊ>9£Ι81ιί, σεσθαι δέ φησι τάς αμαρτίας αυτών, διά τοιάσδε 
τινάς αίτιας, δτι κα\ είργάσαντο ψευδή, ψυχράν τε 
χα\ Ιωλον λατρ&ίαν έπιτηδεύσαντες, και τεχνουργο\ 
γεγονότες είδώλων, καθάπ:ρ έφην, κα\ δτι κλέπτης, 
τουτέστι, ληστής πρδς αύτδν είσελεύσεται, άντ\ του, 
είσηλθε, κα\ άνεπαύσατο, κα\ κατέλυσε παρ* αύτψ 
κλέπτης, έκδιδύσκων έν όδψ * Γν' έκ τούτου φα£νηται, 
φησ\ν, δτι συνφδουσαν ξχουσι τήν καρδίαν, σύμφωνο ν 
δηλονότι, καΐ όμογνώμονα. 01 μέν γάρ έλήστευον τους 
έν τοίς Ίεροσολύμοις άναβαίνειν έθέλοντας * οί δε πρδς 
αύτους έμερίζοντο τά εγκλήματα, τών λεληστευμέ- 
νων άνοσίως μετεσχηκότες. 

'Εχαιρον δε καΐ οί τών Ιουδαίων καθηγητα\, πο- εο πϊ ΟΓβϋβηΙββ Ιη ΟοπδΙαηΊ η6ί3Π6 ορρο^η3Γ6η1αΓ, ο λεμουμένων έκτόπως τών πιστευόντων είς Χριστδν, βΐίίβςυβ ίΓΓϋβηΙ'ώϋδ 61 ΙβίΓοείηβηΓίϋϋβ 8686 βοοίοδ 
3<1]υη^β1)3ηΙ, βχ βόβΐίυιιι ρ6Γ866ΐιΓιοη6 νοίϋρΐίίβηι 

€3ρΐ6ΙΙΐ68, 61 ς 11381 φ16Πΐά3ΙΙ1 ΐ3ΐΓ0Π6ΐη §3(303111 10 
30101001 61 €0Γ 8ϋ8€ΐρίβηΐ68, 608 ΟΟΙΟΙ 86030 ρΪ6ΐ3• 

ιίδ ςυβιη 1)3 1)603 η Ι ηοο*3ΐιΐ6ηι, οι βΐ οοηβοηοηι 2111 

ΓΟΓ η306Γ6ΐ)(• ΟϋβίΩ3(Ιΐηθί1ϋΐη 60101 € ςοί 3ϋ1)33Γ6( 
ΟβΟ, 0008 δρίΠΙϋδ 681 ΟϋΙΤΙ 60 Τ , Ι 60(1601 Π10(1θ, 
ΟρίΟΟΓ, ςοΐ $318033 3άθ8Γ6ΐ, 110001 ΟϋΙΟ ίρδΟ 60Γ 

1)3ΐ>6ϋϋ. 

Υεκ8. 2. Οηιηβ$ ηια/ί/ίαι βοτηγη ηοοτύαΐν* *ηϊλ. 
Ννηο οΐτοηηχάεάβτηηί βο$ ΰοαίΐαΐϊοη** «όγκοι, οοηΧτα 
(αοϊβιη ηιβαηι (αΧα $ιιηΐ• καΐ κοινωνοί της έτερων εφόδου τε κα\ ληστείας 
έγίνοντο, διωκομένοις έφηδομενοι τοΐς πιστοΖς, χα\ 
ληστήν ώσπερ τινά τδν Σατανάν είς νουν χαΐ καρ- 
δίαν δεχόμενοι, τδν άπάσης εύσεβείας τδν έν αύτοις 
άπαμφιεννύντα νουν, Γνα κα\ σύμφωνον έχοιεν πρδς 
αύτδν τήν καρδία ν. Όσπερ γάρ ι Ό κολλώμενος τψ 
Κυρίψ έν πνεύμα εστί, ι κατά τδν αύτδν, οίμαι, τρό- 
πον κα\ δ τψ Σαταν^ί κολλώμενος μίαν Ιξει πρδς 
αύτδν τήν καρδίαν. 

Πάσας τάς κακίας αϋτώτ έμτήσθητ. Νν%• έχύ- 
χΑωσατ αυτούς τά διαβούλια αυτών, άχέταττι 
προσώπου ιιου έγέτοντο. 9 ίοίη. ιχ, 22. * Μαίιΐι. χχιιι, 13. »-• 4οε1 ιι, 13; ΡδβΙ. ι,χχιν, 15. Τ Ι Οογ. τι, 17. 1*1 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚίυδ ΙΝ 03ΕΑΜ ΡΚΟΪΜΙΕΤΑΜ. ' 18* 

ΟΑ'. *Εως έτι φορητά κα\ με μετρημένα πλημμε- Α* ΙΛΧΙ. Οιι:ιηιϋ•ι 3<Ιηοο Ιο!&Γ3ΐ>ίΗΐ«Γ ητο<ΐ6Γ3(6ψ»6 λοΰμεν, ώς άνθρωποι, καΐ εύύλισθον έχοντες εις 
άμαρτίαν τήν φύσιν, παραπέμπεται βεδς έξ έμφυτου. 
φιλανθρωπίας. Οίοε γάρ τ6 πλάσμα ημών, μέμνηται 
5ε, δτι κάΙ χους έσμεν, κατά τήν του ψάλλοντος φω- 
νήν. Έπάν δέ τι μέγα , καΐ έξαίσιον, κα\ δύσοιστον 
αληθώς πράττηται παρ* ημών, δ κα\ αυτήν έσθ' δτε 
τήν του κρίνοντος ήπιότητα παραθήγει λοιπδν, μόνον 
61 ούχ\ κα\ ούχ έθέλουσαν καταβιάζεται πρδς δργήν, 
το τηνικάδε τρέχει πρδς άνάμνησιν, ώς έπος είπεϊν, 
των τισι πεπλημμελημένων. Ταύτητοί φησι περί τε 
του Έτραΐμ χαΐ της Σαμάρειας, δτι Πάσας τάς κα- 
κία; αυτών έμνήσΟην. ΕΙχος δέ πάλιν κάκεινο ήμϊν 
έν τούτοις τδ προφητικών θέλειν ύποδηλοΰν χρησμ- 
ώδημα. Παρήκα μέν γάρ φιλαγάθως , φησί,τών Ιν ρ6003πιυ$, υΐ Ιιοπιίηββ βΐ 031ιΐΓ8ΐη &ό ρββοιίυηι 
ρΓοοΙίνβηί Ιΐ3ΐ)βηΐβ3, Οβυβ 6χ η&ΙιιπιΗ 1>βηΙ^ηιΐαΐβ Μία 
οοηιΰνβΐ : ι ηονίι βηίιη Ω^πιβηΙοιη ηοβίηιιη (βι ηιο- 
ηιίηίΐ), (|υϊ2 ριιΐνΐβ βυιηα»*, » ]ηχΐ• νοοβιη Ρ$8ΐιηί- 
β(Φ. δί ςυί(Ι 3ΐιΙβιη ηΐ8β;ηοπι 61 βηοηηβ Υ6Γ6ςο6 ίη- 
ΙϋΙβΓ3ΐ)ίΙο α ηοοίβ 3(1ηιίΗ3ΐϋΓ, ςιιοά* βΐ ιρ83ΐη βΚ- 
ςπαηΛο ίούΐοίβ Ιβηίώίοπκ&ίη&ρβ 6χ*6ϋ3ΐ,β4 (3η!ιιηι 
ηοιι ίηνίιαηι βιί Ιγλιπ οοηιρβίΐδΐ, Ιιιηο, «ιίΐ* <Ηθ3ΐη, 
ίη π)6ΐηοΓΐ8πι ι 3 ςιηουβώιη) ηεώηβ οοιηιη'ΜβοηΐΝΐ 
ΓββΓβϋίΙυΓ. ΙϋοίΓοο ύβ ΕροΓβίπι βΐ 880>3Η3 Ιβςαίι» 
86 οηιιηββ βΟΓππι η»!ίΐΐ8β ΓβύοΗαίοιη 6886. €οιι- 
ββηίαηβιιιη 681 ςυοφιβ ρΓορηβΙίουηι οταουΐααι βΐι&αι 
ΗΙαιΙ ηοϋΙ* 107 Τβ,,β ίπδίηιι»Γβ. ΥίηάΊουιη ο*άΪ8 
δϋΙΤιπΗίαπιπι 3 ΙλυΙ, ρΓορΙβΓ ΟΙηβπι 6Η3Π) ^6θο Σιχίμοις άπολωλύτων ΰπδ Λευΐ τήν σφαγήν, διά τοι Β ριΐηΐίοΐΐιι» ΙΓ86Ι3Ι3Ι0 οοαιωίββ» ρΓΦίβηηίβι. 0«0• ύβρίσθαι Δίναν τήν έξ Ιακώβ. Επειδή δ% χα\ νΰ> 
άπεχτύνασι, μεμνήσομαι χα\ της αρχαίας αυτών 
αδικία;, κα\ ώς φονβυτήν ήδη χα\ απηνή χα\ τών• 
πάλαι πλημμελημάτων έξαιτήσω δίκας. ι Έκύχλησε 
γάρ αύτους, φησί, τά διαβούλια αυτών, ι "Ομοιον ώς 
βί λέγοι, βεπολιόρκηνται λοιπδν ύπδ τών Ιδίων εν- 
θυμημάτων, κα\ άνοσίων σκέψεων* άπεχτόνασι μεν 
γάρ δόλω χαΐ απάτη τους άπδ Σικίμων ποτέ, νυν\ 
δέ λτ^στείαις, καίτοι πρδςβεδν επιστρέφοντας. Επειδή 
δέ πέρα λόγου τά πλημμελήματα λοιπδν απέναντι 
του προσώπου μου έγένοντο, οό γάρ περιδψομαι, φησ\, 
τά τοιάδε τών κακών, ούτε μήν έξ ομμάτων έτι τι- 
6ε\ς, βραδύς έσομαι κολαστής. 

Έχύκλωσαν Ιουδαίους τά διαβούλια αυτών, χα\ 11ΜΙ1) 301601 64 ΠΟΠΟ €86(ΐ6β ΓίΟΐίΐίΠΐηΙ, 61Ι8Π) Τ6ΐ6- 

γι• Ηΐοκιη ΗιίςυΐΜΐβ μοοπΜογ, 61 Οηςη^ιη «Ιν 
ΙλοιυίοΜΜ «ι οτυάθΗΙη» ρτΐ96οηιιη <|ΐιος«6 <Ι6Μ€Ι•« 
Γ«ηι ρθ6παβ 8αιιΐ80ΐ• ε ΟίΓουιηάβόΦΓΐΗΐΐ βηίιη βοβ, 
Ιηςυίΐ, 6θ{ίΐ3ΐίοη68 ίρβοηιιη. » Οα8•ί <1ί63ΐ 9 ]ηιη 3 
ρτορΓϋβ €θ{ΐ(3ΐ!οιιί5υ8 61 ίηιρϋ» 6οη»πΐ6ηΐ8(ίοηί« 
1»«ιαοΙ)8668ί 8ΐιηΐ• ΡβΓ ϋοΐιιιη «ηΐιη 61 Γ&Μ3<Μ3ΐη 8ί- 
ο1ιΙίηί(38 οέίαι οΙ>ΐηιηο3Γυηκ; ηι»η6, αϊ ΙαίΓΟίιββ» 

61Ι3ΠΙ 3<1 ΟβϋΟΙ 86 ΟΟΟνβΠβηΙββ ρ€Γ6Ι»6ΠΙΙΙΙ. Εΐ> 

ςυοηί3ΐη ρβο€3ΐ3 ^νίθΓ3 ς»3ΐη (Ιίοί ροΐββί 1η οοο - 

8Ρ661ΙΙ ΠΙΘΟ Ρ3ΙΓ818 80Π1 , 13Π13 Μ3Ι3 ΠΟΠ Π«- 

βΐί^απι, ι^α6 63 35 οουΐίβ Γβηιονβηβ, !3Γ<Ια8 βΓΟ 
ρυυίιοΓ. 
€!Γθυηι<ΐ6(ΐ6ηιηΐ Ιύά&Λ οοβίΐαΐΐοηβδ βοηιπι βΐίβηι επίγε τοίς κατά Χριστδν. Άπεκτόνασι μέν γάρ τους β ίη Μ» ςαβ» 3ϋ«6Γ808 €ΙιΗ8ΐηηι <ΐ68ίβ;η8Γυηι. Οθ€ί- 
προφήτας, άνεξικακουντο; έτι θεοΰ. Επειδή δέ γε- 
γόνασι χα\ Κυριοχτύνοι, ι Έχύχλωσαν αύτους τά 
διαβούλια αυτών, κα\ πάσας αυτών τάς κακίας έμνή- 
σΟη 6 τών δλων Θεδς. » *Ετ τάΐς χαχίαις αυτών εϋρραναν βααΛβΐς, 
καΙ έτ τοις φεύδεσιν αυτών άρχοντας. 

0Β\ "Εδει δή μέλλον άγαθουργουντας, φηΛ, χα\ 
ζ^ν έλομένους ένν^μως, έξημερουν έαυτοϊς τδν λυ- 
τρωτήν, χα\ κατευφραίνειν τδν σώζοντα, χα\ άμαχον 
έχοντα πρδς τούτο Ισχύ ν. 01 δέ τοΟτο μέν ού δεδρά* 
κασι, ^θυμοι δέ γεγονοτες λίαν περί τδ σφίσιν 
άναγχαΐον εις ζωήν, χα\ χρήσιμον βίς εύημερίαν, έν 
ούδεν\ μέν πβποίηντο λύγφ τδ προσκρουειν βεψ. (ΙβΓϋΠΐ «ΠΙΠΊ ρΐΌρΗθΐ38, Ι0ΙΘΓ3Π16 8(ΙΙΐυ6 060. ΑΙ 

ρο8Κΐη3ΐη ίηΐβτίβείΟΓβ• ΟοπιΙηί 6ν386Γοηΐ, ι οίΓεηην- 
(ΐ6(1βΓυηι 608 οοβίΐΛΐίοηββ βΟΓοαι , 61 υηΙν6Γ88• 
60Γϋΐηϋ6ηι ηα8]ιϋ38 υαίνοΓβοπιπι Οβυβ Γβοοι*ά*ΐθ8 

681. • 

1ΛΧ11. ΟροΠ6ΐ>3ΐ ροίΗιβ ζά τίΠϋΐβιη ίηουιηοβη- 

168, 61 Τίΐίΐη 6Χ ΐ6£ίθ«β «ΐρβ886ηΐ68, ΗΙ>€Γ«10Γ6Π> 
8ίΙ)ί ρΐ308ΐνηΐ 6ΓΑ66Γ6, 61 1«ΐΙ0Ο&ΓΘ 86ΓΤ310Γ61Π, 

οο]ιΐ3 3(1 83ΐυΐ6πι <ΐ30^8Πΐ νίΓββ Μΐηΐ ίηνΙοΐα». Αβί Ηί^ 
ίβίαο ηοη ίβοβπιηΐ, $6^πί5$ίιηί βαΐβπι ίιι 60 , ςικκΙ 

ίρβίβ 3(1 νίΐΐΐη 6&86Ι η666883ΠΟΠΙ, 61 3ΐΙ ΓβΗύΐΐΑίβηι 

ίηιβΊΓβηιιη, Οβιιιη οίΓβικΙβΓβ ρΐΌ ηιΐιίΐο Ιΐ3ΐ»ιΐ6ΓΐιηΙ. Συνυπεχρίνοντο δέ τοίς εαυτών βασιλευσι, χαλ το&ς ^ 8ίηιιιΙ νβΓΟ Γβ^ιχ^ιι» βυ!$ 3<Ιαΐ3Γι βυηΐ , 3β8βιι$υ• ήγουμένοις, τ!) πρδς πάν δτιουν τών έχείνοις δο« 
κούντων συνδρομή κβτευφραίνοντες, κα\ τά λυποΰντα 
βεδν είς ήδονήν τε χαΐ τέρψιν τοις πλανώσι δωρού• 
μενοι. ΑΙτιάται δέ πάλιν, ώς τψ Ίεροβοάμ χα\ το!ς 
υπ* αύτδν άρχουσι συνδεδραμηχδτας, χα\ άμελλητ\ 
κατανεύσαντας τήν έπ\ ταϊς δαμάλεσι ταΐς χρυσαϊς 
έπινοουντι , χαΐ πρδς έτέραν λατρείαν άνοσίως αύτους 
άποχομίζειν έθέλοντι. Έδει γάρ , έδει το?ς εκείνων 
σκέμμασι χα\ έκτόποις άγαν έπιχειρήμασιν άντεξ- 
άγειν γενικώς της είς θεδν αγάπης τδ γνήσιον, κα\ 
πειράσθαι χωλύειν άφ ραίνοντας, ούχ έτοίμως ίύντας 
είς συναίνεσιν νατευφραίνειν αυτούς. 

* Ρωι. αϊ, 14. »ρρΓθϋ3ϋοα6ψΐθ οηιηίιιηι ςυ» ιΙΗβ ρΐ3€6Γβηΐ βο» 
}ιίΐ3Γ3ΐιΐ68 9 64ΐ>6απι ίΓΗίαηΐΙϊΐ ββιΐυοβηΐίυπι νοΙιιρΐ8ΐ! 
<Ιοΐ6€ΐ3ϋοηΙφΐ6 8;Γ3ΐίθ63ηΐ6β• Ιη$ιηιιιΐ3ΐ 34ΐΐοιη 608 
ΓΠΓ3α8 9 αϊ ςαί 1βΓθΙ>θ8πΐΗηι 61 ρΓίιιοιρββ β]υβ 3(1- 
]υνβπηΙ, €ίΐΓ8ςη6 ΙβΓβ^νβτββίίοηβιη ρΓοΓληηηι νίΐιι- 
ΙοίΌΐη ααΓβοΓϋηι ουίιυηι βχοο^ΐ&ηΐι , 6( 8(1 ηοτιηι 
Γ6ϋβιοηβπι 608 1ηρΐ6 ΐΓβα'αεβΓβ ηιοΐίοηΐί 8386ΐΐ86- 
ήηΐ. 1)606081 βηίιη, <160653( ίΗοΓΟίη οο^Ίιαίιβ 61 
βυβίουβ 8ΐοϋ(Ιΐ88!ιηί8 ββηβΐΌββ οοτΐ3ω ΐΓβ β6Γπΐ3η8 
6Γ{8 1>6υαι €η&Γίΐ8β, 61 3(1 0003108 ίηβίρίοηΐίοπι 
ΙιιιρβιΙίβηόοβ βηίΐί, οοο ρΓοηιρίο 8«1>8€Γίο6η<Ιο ϋ8 183 8. ΟΥΒΙΙΧΙ ΑΙΕΧΛΧΟΚΙΝΙ ΑΜΙΙΙΕΡ. 194 

Υατυβ βΜ ιαΐεπι 86ΠΟΟ, ςιι&πινίδ βΐΐααι <Ιβ «πιοί- Α Αληθής δέ ό λόγος, χάν ε! νοοίτο πάλιν έπι τών βχοήοο* ΕαιοιαοαβΠ5 ίηΐβϋοοίιη. 108 Μβιαίβηΐ?3 
η*ηι<)η6 βι 6*ΙθΜηί»οΐ£8 6οαι< £«ιι4ΐυιιι ΗβΓΟίΜ 61 
Ροηιίο Ρϋ&Ιο, 61 μΓ»8ΐ4ίοο8 8γα3£0$* άβάβηιηΐ. 
ΑίΙ 6οίθ) βϋοοοί βΐ άίνιηαβ Ρβΐηι* 84 υηίνβΓδοππη 
Ρ*4Γ6ηι »€ Οβοιο : « ΟοονθββηιαΙ βηίιη νβΓβ ίιι 6ί- 
νίΐβΐβ Ιιβο ΛϋνβΓβα* βαιιβίυια ροβηιιη ΐ^ιαιη ίβδίιιη, 
ςιΐ6ΐη υυχίβιί, Ηοτοϋοιοί Ροαιίαβ Ρίλο4α8 οαιη ββη- 
ιίοοβ 64 ραροΐίβ Ιεηβΐ •. » 

ϊβε*» 4. ΟβίΝβ* αάιιΙΐ4ίαηΐ*$ 9*α$ί ζΐ'ώαην* ατ- 
4«μ \η 6**ιίαο*»ι οοιηΙινΜοηη α βαιηιηβ % α ιοηι- 
ΐΛΗΧίβη* Ι*τη\$»ιί άο*$& βτηκηίαΐΜΐΗ <« ϊριηιη. 

ΙΧΧΙΙΙ. 0«οιΐ9ΐη πηκΙο ίη πκΐ6&6•»3 βαίβ βχοί- 
1«τ&Υ6ηη4 ΓΡ868, 64 ίη ιοβιιιΐΒοπβ ρηηοίρββ, εΐαεβ 
ηαίιίι βχροηιίοτ. Η8064 αυΚηι οΐ84ο*ί8 ζά Ιιυοο 
ιοοαοιη, φκιη &ί φΐί» Γοηβ €θ&ηοήΐ » ούφία ρΓ©- 

Ρ*64ί» 86080η» ΡΡΓ&6Ι6 60*;η0866ΐ. 0*13 Π Οθ ί^ΙΟ* 

οοηφ4ί» 46€βη 4Ηο»οα« Γβ^ουιο βορβΓ 638 ίιιίνιΐ 
6Χο66ΐΌηά«8 Ιβΐοοοοοι, ιίιουϋ αι&βηορβτο οο Γογ- 

1*8β6ρΓ0ρΙβΓ ΙβΜΟβ 4*168 10 Ι6£6 ρΓ866ρ406 ΒίβΓΟ- 
80^0)810 886604ΐ60ΐβ6, 860ΗΙΟ 60 &44θ06Γ6η4αΓ Ψ 
Ο* 46 ίηΐ6£Γ0 Μβρίνίΐ ^ 11(1 Α 86 ΘΟΟίΙβΓβηΙ, Τ6ΐ6Πΐα* 

οοο πΐϋϋίη Γβηονιΐ* ιοβαιοπβ, βυΐ δρβοαι οοαάβ- 
ΜΙ, 2ΐιΐ οβπβ Ρβ^ηο τβΙ κρυ£θ8η46ηι ραβίβ* βχ* 

Ι0ΤΟ6Γ60Ι• Η*6 <1θ ΟΜΜΑ 060 ίΐΐν 18118, 61 01Ι66Γ 80- 
Τ608 ναΐΐ1θ« ΐρβίβ €Οϋ8<*Γ8ΓΟ 46ΐίθ6Γ8νί4, βΐ 866- 
1681« ρβ60θΌΐ44ΤΚΟ Π*ΐίθ0601 ΪΟΥβΟίΐ, 64 ΟΟΥ08 4Ϊ68 

Γββίοβ ίη ^Γ8ΐΐ2ΐυ νίΐοΐοηιπι ίηδίίΐυίΐ, ςπβηΐ8ϋηιο- σταυρωσάντων τδν Εμμανουήλ. Ψευδόμενοι γάρ, και 
συκοφαντοΰντες αυτδν, χαίρειν παρεσχεύαζον Ηρώ- 
δη ν τε κα\ Πόντιον Πιλάτο ν, χα\.τους προεδρεύοντας 
της Συναγωγής. Έφη γάρ που χαΐ δ θεσπέσιος Πέ- 
τρος πρδς τδν τών δλων Πατέρα χα\ θεδν € Σνν- 
ήχθησαν γάρ Ιπ* αληθείας έν τ|} πδλει ταυηι έπι τδν 
αγιον παϊδά σου Ιησοΰν, δν ίχρισας, Έρώδης τε 
χαΐ Πόντιος Πιλάτος συν έθνεσ*. χα\ λαο«ς Ισραήλ. » 

Πάντες μαχεύοντες ώς κΑίβανος χαιόμετος είς 
πέψιν κατακαν μανός άχό της φΛογης* άχό φν- 
ράσεως στέατος ίως τον ζνμωθψ'αι αυτό. Ήμερα 
βασιΛέων ύμώτ. 

ΟΓ'. Κατά τίνα δε τρο*πον έν μεν ταΐς χαχίαις αυ- 
τών ηΟφραναν βασιλείς, έν δέγε τοις ψεύδεσιν άρχον- 
τας, έν τούτοις ήμίν εξηγείται σαφώς. "Εχει δε οΟτως 
τής Ιστορίας ό λόγος, ήν εΓπερ τις είδε ί η τυχ6ν, 
εΓσεταί που πάντως της προφητείας τδν νουν. ~Οτε 
τοίνυν, άπο^όαγεισών των δέκα φυλών, βεβασίλε\#χεν 
ίιζ αύτάς δ επάρατος Ίεροβοαμ, έδεδίη σφόδρα, μη 
άρα πως των εορτών Ινεχα των χατά τδν νδμον ανα- 
βαίνοντας είς Ιεροσόλυμα, μεταπεισθειεν χαταβραχύ, 
τό Ιούδα σχήπτρον άνθελέσθαι πάλιν, χα\ των αρ- 
χαίων έσων Ινεχθέντες είς άνάμνησιν, ή άνέλϋχην 
αύτδν, ήγουν έξώσειαν, κα\ ούχ έχοντα λοιπόν, της 
κατά σφών αρχής. Ταύτης Ινεχα της αιτίας ό θεο- 
μισής χα\ δείλαιος τάς χρυαάς αύτοίς δαμάλεις άφιε< 
ρουν έσχέπτετο, χα\ τδν της ανόσιου ψευδολατρίας 
έπενδει τρόπον, χαΐ καινοτομείν έπεχείρει τάς έπ\ ώι» Ιίοΐ'ίβ Η6θΐ»οηΐΗ> ΐΓΛϋΙιΐΓ. ΡΓΐηοίρίο ί^ίΙιΐΓ ρ ταΖς δαμάλεσιν έορτάς, ως ό της Εβραίων παραδέ- »ΐ8«6ο ϊα ιίακ>Γ6 6Γ&1, ιΐ6 Γοπβ βυρβποή 61 &νίι» 

1*ΙΓΪ» Ρ81Γ66Ι0ΑΒΙΜ, 801 ΙΟΙΪΟ 86 βΧρβΙ^βΤθΟί , »|]1 

θϋ6Μ, 8ί€αΙ <Ι»ί, ίηΙβ^Βββνβηΐ, ΓβρυίΙίβίοςυβ ίη- 

6«βρΐ0 8ά ρΓΙ§ΐίπ«Ι» Τ*%*ύ ϊ*Ηί6 Π18ΐ*6ηΙ , 9Ρ0Γ6 

ϋ8ΐ«Νΐ6β, Η ω<1φ2Ηΐ«β ηιβτίΐο, Μογ8οη «οοίαιηβ- 
1ίθ86 Ιΐ8οί(αηι, €1 (ϋνίουπι η)3ΐκ)2ΐιιη] 8 86 ρβ<Ιί6ι*8 

60Α6Ι»&€6(αΐΒ• 0«ΐρ€ίΚ6& 6α» 68861 Υΐΐΐρββ, & (Ιθ1θ 

ρΓβΒβίιΙίυιη ρ6ΐίΙ, ηιυ1ΐ08 6Χ Ηηβΐ 8ΐιοι»ίΗΐΐ , )3- 

61*1068 άΐ€6ηΐ66Ι|Ιΐ6 1081» νίΐΐΐΙΐΙΙΒ 66θ0ίΐη(ΙΐΙΙΙ1, 61 
00X08 0*166 Γβ840β 90 ρΡΟρΗοβ Ιη(1β6θηΟΟΑ, »1ί)(16 

ιρβιιιη α Γ6^6 €0ηΙβ«060(1ιιιη. |>οι ροροονη 8(1 Ιιοβ 

ΟβΓΟ,Ο»» ραηίΐΐηΐ 80 ρΧΟρβΟβΟΟΙ, 61 00)ΙΙ8 Γβί 808- 

8οη1»υ8 88ΐίρυΐ8Η, οη&ςαο ί'ιβάοηι ^8ινΙ6Γ6 οΊϋιοίΙ, 

606618 600010116 Ρ&Ι&ΟΙ ρΓΟΟΙΗ^ΛνίΙ, θάθ7Αΐίθ0601 σεως δχει λόγος. τ Ην ουν έν άρχαΐς ού μετρίως περι- 
δεής, μή &ρα τ|) άνωθεν και έχ πατέρων αύτοίς 
ήχου ση λατρεία συναγορεύοντες, ή τών θρόνων έξ- 
ώσειαν, ή καΐ άνέλωσιν, ώς Ιφην, καΐ παρωσάμενοι 
τδ εγχείρημα, παλινδρομείν Ιλοιντο πρδς τδν έν άρ- 
χαϊς, λελυπημένοι τβ κα\ άγαναχτοΰντες είχότως, 
ώς υβρισμένου ΒΙωσέως, χα\ της θείας α&τοίς πατη- 
θείσης εντολής. Ταύτητοι άλώπηξ ών είς δόλους, χαθ- 
ίησι πολλούς έν τφ Ισραήλ, διαθρυλλοϋντάς τε 
καΐ λέγοντας, δτι χρή χαΐ μοσχοποιεΓν αύτους, χλ\ 
χαινουργείν έορτάς Ιδίας, χα\ τούτο αυτδ παρά του 
βασιλέως αΐτείν. Επειδή δέ τους δχλους έμάνθανε 
πολύ δή λίαν έχοντας έτοίμους είς τούτο, συναινών- 
τας τ» χα\ συνηδομένα»ς τοϊς τά τοιάδε συμοεβου- ▼ίΐαΐί» 8αΓ6Ϊ8 ίιηρ€Πίβη(ΐ3Βΐ, 61 (Ιιβκι ίωΐο 0€ΐ»νί β λβνΗόσι, συναγαγών απαντάς, προσπεφών^χεν έναρ- Μ1608Ϊ8 ύεοίαιοη) <|6ΐηΙιιηι μοχΊι &0 , »ίοοΐ βοτίρΐυηι 

ΐ6£Μ0υ8. 109 Η«6 1010 ΐ6Γ000λ0»α (1Ϊ66016, Ιοο- 

α»08ΐ ροριιΐυβ, 61 6ΐοΙοαηο8ΐ : ι Ηλο «61 <Η66 «- 
ρ& : » Ιάοιηοΐ ηοο'ΐ8 βΡϋ ρΓοροβ&ΐοοι, 61 »Ιη«ςοι• 

θυ8<ΐ8Π1 Β0}θ866Ο1ΟΟί (&ΙΜϋθ08 6001 ν66Γ680*1« ΟΐΙΟ» 
ΡΟΟΟΙΟ 801601 8»ί6Γ606θΙΟΓ 61 «ΙΐΙ€ΟΒ ίρβί, 60Ο1 60 
•604160160, 64 1601 &ρρΓ0Ο8Λΐ68. ΗοΓϋΟΙ ίη ρΤ208608 
ρτοροοιο ΟΜΟΐίηίΐ. • Οαιοοβ, ίοψιίι, θ4)θ1ΐ6ΤΟθ468 
01 6ϋθ6ηο8 &ηΐ608 Ιη οοοιίοηοοι €θΐηοο»ϋοηΐ8 α 

0801198. 1 Ου» 6«'Μβ ίο ΙοίϋίϋβΙίοΟβαΐ 8ρίΓΐΗΐ8ΐ6ΙΗ, 
8ΙΤ6 ΙΟ 46ί66ΐΜ>06» 8 ΟβΟ (1βΔβΧ6Τ8Ι11 (ΙΐΟΟ 6θίηΐ 
684 1610168110) 6Η00008 ]θ01 806060668, 64 θϋ ϋη- 

• λα. ιν, 27. »• ΗΙ Κβκ• «ι, 32. γώς, δτι χ«1 ταΙς δαμαλεσι ταΐς χρυσαΐς προσήκει 
προσχυνεϊν, κα\ τήν τής εορτής πεφανέρωχεν ήμέ- 
ραν, του ογδόου μηνός τήν πβντεχαιδεχάτην, καθά 
γέγραπται. ΤαΟτα δέ λέγοντος τοτηνιχάβε του Ίερο- 
βοαμ έπεφήμουν οί δήμοι, χα\ άνεχράγησαν, « Αυτή 
ή ήμερα τ•υ βασιλέως• > ούτω χα\ ημείς έψόμεθα 
τψ σχοπφ, χαΐ έτέροις δέ τισι τοιούτοις έπαίνοις χατ- 
ευφραίνε*ν ήθελον. Συναπεκομίζοντο δέ τοις δχλοις 
χαΐ οί χαθηγβίσθαι λαχόντες, συνηχοΰντές τε χα\ 
συναινοΰντες «ύτοΐς. Τούτων ήμίν είς τδ παρδν δ τοΰ 
προφήτου διαμέμνηται λόγος. < Πάντες γαρ, φησί, 
μοιχεύοντες ώς κλίβανος καιόμενος είς πέψιν χατα- 185 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ ΙΝ 03ΕΑΜ ΡΚΟΡΗΕΤΑΜ. 180 

καύματος, άπο της φλογός. > 4**νενενκότ*ς γάρ είς Α πι'κ»* βοφκοϋβ ριπίΐο» Γβίοτβίκιηΐ. Πιαιπι» βιιίιιι πορνείαν τήν νοητήν, ήγουν είς άπόστασιν τήν άπο 
Θεού (τούτο γάρ ή πόρνε (α), κλιβάνοις έοίκεσαν έκχ*- 
καυμένοις ήδη πως, καΐ έτοίμοις είς πέψιν ών άν τις 
έμβάλοι. Φλογός γάρ ήσαν μ* μεστωμένοι, θέρμης 
δηλονότι, χα\ οΙονε\ διακεκαυμένης επιθυμίας. Έοί- 
χεσαν δέ καΐ φυράματι στέατος, Ιχοντι μεν ήδη τήν ζύ- 
μην, ζυμωθέντι δε τελείως, έν ήμερα βασιλέως αυτών, 
©τε, καθάπερ έφην άρτίως, αναφανδόν είρηκότος του 
Ίεροβοάμ, δτι χρή θύειν ταϊς δαμάλεσι, καΐ τάς έπ' 
αύτοις τελείν έορτάς, έπεφώνουν αυτοί* ι Αυτή ή 
ήμερα του βασιλέως, » καθάπερ, ώς δφην, 6 της 
•παραδόσεως έχει λόγος. Τότε κα\ έζυμώθη τελείως, 
τουτέστιν, ό λόγος έξ δλου γέγονε τ*}} δυσσεβεία κάτ- βΓ&ηΐ ρΐβοϊ , ΓβΓ¥βηΐΐ τιιΐοΐϊοοι 61 νβίαΐ ΟαφΓαοϋ 
αιρκΗΐ&Ιβ. δίαιϋββ ίΐ6ΐη ηΐ388Φ ήβΙκαΓι ]3ΐη Γ«γ- 
Βοβηίααι, Ιηΐ6$Γ0 &υΐοιη ί6Π06η(Λΐ« Ια 4ίβ Γ^ίβ 
ίρβοηιοι; υΐροΐεουιη, υΐ ηιοΛο ϋίοβυ&ηι» οιαηίίϋ- 
δΓίδβίιηβ βώοεηΐβ ΙβΓΟΟΟβιη', 83€ήΓΐ€3θ(Ιιιηοι 6886 τί- 
Ιυΐίβ 6ΐ3£6η<)ο8 ίο οοηοΓβηι ίρβΟΓυαι <ϋββ Γβ&ΐοβ, βυο- 
€ΐ»ια»Γαηΐ ίΙΠ : ι Ηαβ ϋί*3 Γβ$1δ, ι οι ΐΓδϋίΐυιη Ιίϋβ- 
Π8 3Ϊ603ηι. Τυηο Γ6ΓΠ>6οΐ4ΐιιη 6*ι ρ^ΓίβοΙβ, Ιιοο 681, 
δβπηο βάίΐαδ βδΐ οχ &$&β ίοιρηκ. ΊρΙιΐΓ ρΓδΚίοοβΟδί 
αηίιηιβ ίβΓνβηΐί&υβ 61 ίαιροΐβοΙϋΜ» *4 ΐΜΐιββΓβδ- 
βίοηβιτι οαρίύίΐαΐίοι», 61 ρηο3 (βποβοΐιϋ ςαού&βι- 
οιούο δβοιιοάιιπι οοηο Ιρδυη» (οοΰαω ίο <ϋθ Γβ^ί* , 
ίο 6χΙγ60)3οι [ϊιηρΐβίαΐβιη άβνοΐνΐΐ βαηΐ. οχος. Ούκοΰν, προκεκαυμένοι τον νουν ταίς είς παράδασιν θερμαϊς κα\ άκάθέκτοις έπιθυμίαις, προ* 
ζυμωθέντες δε ώσπερ κατά τούτον αυτόν τόν τρόπον έν ήμερα βασιλέως, είς τό της φαυλότητος κατώλισθον 
πέρας. . . % - . 

Τοιούτον τι δεδράκασιν Ιουδαίοι πάλιν έπΛ Χριστψ. Β Τ*(β (]υΊϋ(ΐ3ΐη βΐ ίιιάχϊ ίιι ΟΙιπβΙιιηοι ΓβοβπιοΙ. Καταψευδόμενοι γάρ της δόξης αύτου, χα\ κατά 
βραχύ τους δχλους έξέλκοντες της είς αυτόν αγά- 
πης οΐ Γραμματείς τε καΐ Φαρισαΐοι πεπορνεύκασι 
νοητώς, άποστήσαντες αύτου τήν άγελαίαν πληθύν. 

"Βρξαντο οΐ άρχοντες θνμονσθαι έξ οίνου, 
έζέζεινε «ή*• χείρα αύτου μετά Λοιμών, διότι 
άνεχαύθτ\σαν ώς χΜδανος αϊ χαρδίαι αυτών. 

ΟΔ'. Οίνο ν, ώς έοικεν, ένθάδε φησί τόν έξ αμπέλου 
Σοδόμων, τόν καταμεθύ άκοντα καρδίας, καΐ έπιθο- 
λουντα τόν νουν, κα\ άχλύος αυτόν άναπιμπλάντα 
τής ολέθριου και βδελυρά^. Δεδυαφορηκότων δή ουν 
ένίων έπί τε τ?| των δαμάλεων καινοτομία, κα\ μέν 
τοι τών εορτών, παρεθήγοντο προς οργάς των αρ- 
χόντων τινές. "Ινα δε μή όρψτο τών σεσιγηκότων κα\ Ιίβηΐίβηΐβδ 6οίιη οοηίπι ςΐοηλίιι ίρβιιιβ , ρΛϋΙίΐίηι- 
ςυβ Ιυ ι•1)α$ »υ β] α 8 άίΐβαίοηβ «ΙιβίΓ&ΙιβιιΙβι 8οπΙκβ 
61 Ρ1ΐ3π$36ί, ΓοΓηίοίϋ βαηΐ βρίηΐιΐίϋΙβΓ ρΙβΙ^Μίηη 
ηιϋΗίΐϋΐϋηβπ) &1> ίρβο &νβΠβηΙβ3• 

νΕΒ8. 5. ϋωμεηιηί ρΗηάρα (ιιτετε α «»α, €%- 
ίεηάιΐ ιηαηΐίτη ικαικ οητη ρ€$Γώη$ 9 ηή* $Η€€€Μλ *ηηΙ 
φιαη φύαηη$ ουτάα βοτηιη• 

Ι,ΧΧΙΥ. Υίηυιη,υΐ βρρ^ΓβΙ, ΛρρβΠίΙ Ιιΐο βχ νί- 
ηβ3 5θ(1οιηοΓυπι ίηβυπΒηβ οογ(13, Η ί\χχ\)άηΒ αιβη- 
Ιβηι , βαιηφίβ ρβΓηίοίοβ» 61 δυοηιία»ηιΐΑ €&Γΐ{ίηβ 
ίιιιρίβηδ. (^αιΙ>υΑ<1απι ί^ίΐυΓ ηονίΐαίβω νίΐυίοπιιη ίιι- 
ΐΓΟίΙυοίΟΓϋη), αίςυβ βΓιαηι Γ&81& Ιηϋϊ^ηΐοΒ ΓβΓβηΙί- 
1>»8, οοηηοΐΐί ρπηαρβΒ \τά βχβΓββταηΙ. Νβ «υΐ6αι 
Ι&06πΐίηιη, βΐ Ιαα^ϋΓβ ηοη 8υ8ΐίη6η(Ίυ*φ ο<£ΐυ$ ρτα- ευφημεΓν ουκ άνεχομένων ή σωφρονεστέρα πληθυς, ^ (ΙβηΐίοΓ ριιίΑΓβΙιΐΓ, ίρβί ουιη ρορυΐο αΐλΑϋ8 6X1611 
αύτο\ τοΓς δχλοις τάς χείρας συνεκτείνοντες, έπεφώ- 
νουν κα\ έτι μειζόνως, ι Αύτη ή ήμερα του βασι- 
λέως, > κα\ τους της άνοσιότητος άπεδέχοντο τρό- 
πους, 'βργίξοντο τοίνυν με μεθυσμένοι, φησίν, ανοσία 
μέθη, καΐ τοις μή συντρέχουσι τοϊς ούτως αίσχροϊς 
τους οδόντας έπέτριζον, λοιμοϊς συνεκτείνοντες τάς 
εαυτών χείρας. Λοιμούς δέ φησι τους δχλους. Έπ- 
εκρ^τουν γάρ, φηΛν! ώς 2φην, καίτοι παιδαγωγεΤν εις 
εύσέβειαν όφείλοντες, κα\ τήν του συμφέροντος ανα- 
κάλυψα ι τρίβον. Άλλ' ήσαν θερμο\ τήν καρδίαν κα\ 
αυτοί, φησί, της είς παράβασιν επιθυμίας τήν όλε- 
θρίαν εις νουν δεξάμενοι φλόγα. 

% Ευ τφ καταφράσσειν αϋτοϋς % δΛηγ χ•1\γ νύχτα <16Π168 &οο1απι»1)3ηΐ ν&ΓκΙΊυ» »ύΙιαο : € Η&ο άν64 
Γ6£ΐ3 , > ΧΙΟ β1 ιη^|ρ8 ίπιρίθ9 »ρργο1>αΙνμιΙ* 1γ»- 
δεβΙαηΙϋΓ Ηαςαβ ΙηβυΓίίϋ, ίβφΐ,ίΐ, βυπβίδΐβ Μ6- 

16Γ313, βΐ δΙψβΓ 118 ς»ί 10 Ι3ΙΏ ΙΟΓρί η^ΟΐΙΟ ΟΟΙ1 

οοηΓβΓΓβηΐ ορ6Γ3οα , (ίβηΐίυϋβ 8ΐΠ(1βΙ)3ηΙ, πιαηυβ 
8ϋ3δ ουπι ρβδΐί!)Μ8 «Χΐ6η<ΐ6ΐιΐ68• Ρ«8ΐβ8 &ρρ6ΐΙ«Ι 
ρορπ1&Γ6ΐη ΓΓβςαβηΐίΛιιι. Αρρΐ3α<1β1)3ηΙ βαιιη, ίο- 
φΐίΐ, ιιΐ ιΐίχί , (ΐυβηςυ^ηίΐ αΐίοδ 6ηΐ(ίίΓ6 Αά ΓαΙίοηββ 
ρίβίαίιβ οι υΐΠίΐ3ΐΐδ ίΐβΓ ραηϋβΓβ (ΙβϋβΓβοΙ. 56(1 
Γ6Γ?6ΐ)3ηΙ οοηΐίυυβ 61 ίρβί , ίηφιίΙ , ρβΓίύοίο&α 
ϋ3Πΐη]λ αιρίάίΐ3ΐί8 όβΟοίβηϋί ία &ιιίιηιιαι ιβΙγο• 

101583. 

Υεκ3. 6. €«*» ίριί ρτ<ραριΐαηηΐ , Ιοίαηι ηοα€ΐη ύπνου Έφραϊμ άνεχΛήσθη. ΠροΛ έγενήθτ}, άν- # ίοηχηο ΕρΙιταίηι τβρίαα* €*(. Μαη* (αΧαη £|/, $1 εχαύθη ώς Χνρός φέγγος. 

ΟΕ'. "Έφην, δτι περιδεής ήν άγαν δ θεομισής Ίερο- 
Ιόάμ, έν μόναις ών έτι ταΐς σκέψεσι τών άνοσίων 
εγχειρημάτων. "9 ετο Υ^Ρι κα * ο-φόδρα.*εΙκότο>ς % άγαν- 
ακτήσειν τόν *Ισραήλ, εί διαπύθοιτό τι τοιούτον, 
χα\ τών πατρώων έθών τήν παράβασιν ούκ έν μικρφ 
«οιήσεσθαι λόγφ. Επειδή δέ προσπεφώνηκε μέν τοίς 
δχλοις αυτός, δτι χρή ταΐς δαμάλεσι προσκυνεί• 
προσήκαντο δΐ ασμένως τήν σκέψιν αύτο\, κα\ Ομού 
τοΓς άρχου σΛ έπεκρότουν, ώς ορθά καν συμφέροντα 
φρονείν τε κα\ δρ^ίν ήρημένοι• άπέστη δειμάτων, 
άποκεχώρηκεν υποψίας, εύθυμος τε διετέλει λοιπόν, ίΠ€βη$η$ 6*1 νείιιΐ ίρηί» ίναηεη. 

Ι,ΧΧΥ. Μοηυί, ^βΓοI^03ιτ1, βυπιιηο τ6Γ89ΐΐιιαι ία 
ηιβίυ, (Ιαιη 3(Ιηυο άβ ίηιρίο ίβοίοΟΓβ 8^Γβ(1ίϋη(1ο 
<1βΠ5βΓ3ΓβΙ. δυδρίεαυαίυΓ βιιιαι, 61 ςυίίΐβιη Γ6€ΐΪ8• 
8ΪΙΠ6, 3(^Γ6 ΐ3ΐυΓυηι Ι&Γ361 , 8ί αυί(1 λιημι&ιικκίί 
οοηιρεπΓβΙ, ρ3(Γ!0Γυιη<|ΐΐ6 πΐααιη νίοΐ3ΐίοη6θΐ ηοιι 
ΐΜβΙβοΐυηιιη. ΡοδΙ(|ϋ3πι 3υΐ6ΐη ρορυΐυαι Ιρββ άβ 

Τΐΐϋΐίδ 3ϋθΓ3η(1Ϊ3 ΟΟΠίρβΙΙανίΙ, 61 €0ζίΐ3ΐ3..β]ϋ8 1ί• 

06η(6Γ 3(1ηιί86Γυηΐ 9 61 αιιχιαΐ ουηι ρπηοίρί5υ$ ρ«»ιμ• 
8<ιιη δυρβΓ 60 (ΙβόθΓυηΚ, Ι3ΐκιυ3πι ςυί ]ϋ8ΐ3 61 ίΓϋ- 

610088 01101 8βρ6Γ6, ΙϋΠ) ΓίϋβΓβ ίη5ΐί(ΐΐί8860ΐ, 1βΠ*0- 

Τ60ΐ (Ιβροδαίΐ, βπδρίςίοηβηι 3ΐ)]οοίι, ΐΓ*η<ιυΗ!οψΐ4 187 9. ΟΥΠΙΙ,υ ΑΙΕΧΑΝΓ)ΕΙΝ1 ΑΠΟΗΙΕΡ 188 άβΐηοβρβ βηΐηιο βΐ μοοηαΊΐβΐΙβ μίβηο ρβΓηιαηδίΙ. Α *** τρυφης ζν πλέως. Οΰχουν εν τφ κατα^άαητν αυτούς, τουτέστι, κατ* εκείνο καιρού, δτε κατέπιπτον 
είς δλεθρον κα\ άπώλειαν, συγκατανεύοντές τε κα\ 
συναινούντες αύτψ, κα\ της ε!ς θεδν αγάπης τιμών- 
τες τήν παράβασιν, τ4τε φησ\ν, ό Έφ^αϊμ, τουτ- 
έστιν, δ 'έκ φυλής Έφραΐμ Ίεροβοάμ, ι δλην Ιχοι- 
μήθη τήν νύκτα. » "Ομοιον ώς εΐ λέγο•.• Καίτοι 
πάλαι διεγρηγορώς έκ δειμάτων κα\ υποψίας, άφρον- 
τις ών έτρύφα λοιπδν, καΐ έν μαλακαϊς ήν εύναίς 
δλην τήν νύκτα κοιμώμενο;, επειδή & πρωί γέγονε, 
θερμότερος ήν των άλλων. « Άνεκαύθη γάρώς πυρός 
φέγγος, > κα\ τοΓς δχλοις «υν^θερμαΓνετο, ούδ* δσον 
εΙπείν μελλησμοΰ τήν ύπόθεσιν άξιων, αλλ* είς πέ- 
ρας άγων, κα\ μάλα προΟύμως, των άνοσΓων εγχει- 
ρημάτων τήν άνάδειξιν. 
Β 

Πάπες έΟερμάτθψτατ, ώς κλίβανος αϊ καρδία* 
αντώτ, καΐ κατέφαγοτ τους κριτάς αύτώτ. Πάν- 
τες οΐ βασιλείς αύτώτ ίχεσοτ, ού» ψ• έτ ανζοΊς 
ό επικαλούμενος χρός με. 

Οφ. Αληθή μεν ουν δπερ Ιφην τεθέρμαντα* γάρ 
οΐ άμφΐ τον έπάρατον Ίεροβοάμ, κα\ άνεκαύθησαν 
ώς πυρός φέγγος. Τ Αρ' ούν μέχρι των έκείνω τετολ- 
μη μένων τά της δυσσεβείας προβέβηκεν ; Ουδαμώς, 
φησίν ι έθερμάνθησανγάρ πάντες, > κα\οί μετ* εκεί- 
νον έτι, κα\ της τοιαύτης θερμασίας το δλέθριον πυρ 
πάντας μεν αυτών δεδαπάνηκε τους κριτάς, άνεΐλ* 
δέ κα\ πάντας τους καθεξής μετ* εκείνον βεβασι- 
λευκότας. 06 γάρ ήν έν αύτοΐς δ προσκυνεΐν έθέλων 
έμέ, καΙ τδν των δλων θεδν έκλιπαρεΐν, αληθούς θεα- 
£ γνωσίας έχων έφ* έαυτψ τά αύχήματα. 

"ΕφραΧμ έν τοις λαοΐς αύτον οννεμίγνυζο. 
Λ ΕφραΧμ έγέτετο έγκρυφίας ού μετατρεπόμενος. 

ΟΖ'. Καταψέγει λίαν τους έκ φυλής Έφραΐμ τήν 
βασιλίδα τιμήν άνημμένους έπ\ τδν Ισραήλ έν τ$ 
Σαμάρεια , ώς ουδέν άμεινον των ύπδ χείρα και 
άγελαίων φρονεΐν είωθότας* άλλ* ε (ς άπαν αύτοϊς 
συνθέοντάς τε κα\ συναποφερομένους ευκόλως, καί- 
τοι δέον, ώς ηγουμένους, ποδηγεΐν είς το άγαθδν, 
κα\ υψηλότερα ις διασκέψεσι το τελούν αύτοΐς είς σω- 
τηρίαν όράν. 'Αλλά τούτο μεν ούκ Ιδρων* συναν- 
εφύροντο δε τοίς βχλοις, μίαν οί πάντες κα\ Γσην 
ά^ωστούντες τήν άύουλίαν , κα\ προς γε τούτο τδ 
έμμονον είς φαυλότητα, κα\ άμεταποίητον της γνώ- ΙίΛςαβ ϋυπι ίρδί ρΓχείρίι^Γβηΐ, Ιιοο €81 , ΙβηιροΓβ 
1!Ιο, ςοβηάο ίη ρβπιίοίβίπ βΐ ίηίβηίοπι ρΓ»οίρίίββ 
(ΙβναΙνβ1)3ηΙυΓ, βηηοβηΐββ βΐ ΐδδβηΐίβηΐββ 11Η, <1ί$- 
θ68δίοηβπϊ<}υβ α αΊΙβοΐίοηβ βΓ$α Οβοηι βηιρίβοιβη* 
165, Ιοηο, ίηςηίΐ, ΕρΙΐΓ&Ιηι,Ιιοο β$ΐ, βΙΓίοο ΕρΙΐΓ&ηη 
ρΐΌ£η8ΐ08 ΙβΓθ5θϋηίΐ, ι ΐοΐ3ΐη ιιοοίβιη άοπηίνίΐ. » 
Αο 8ΐ (ΙίοβΓβΙ : Ουπι αηΐββ βχ ΐίηιοηΙ>ιΐ8 61 8ϋδρίοΐοηβ 

βνίβίΐ3886ΐ, 00Γ3 )ίΠΙ ΥβΟΙΙΙΙβ (1β 0«ΙβΓΟ ΐΗϋΠΐρΙΐ3- 

1)31 βηϋίΐίο, 61 πιοΙΙΊ Ιη ΙβεΐυΙο Ιοί* ιιοοίβ δοηιηϋπι 
ΟΒΓμοΙ)»!; 881 υ&ί ΙβΓΠβ ΓβϋϋίΙα Ιυι. βδΐ, ΓβΓνοΓβ 
3ΐ:οβ δ«ρβΓ37ίΙ. ι δυοοεηδϋβ 681 βηίιιι ςιιαβί \%\\\% 
' Ιυπηβη 86ΐι Οαιηπια, ι υηβςαβ οαπι ρορυΐο ίηο&ΐυΐΐ ; 
Π60 8(1 ρυηοΐιΐΓτι ιβηιροπί Γβιη ρΓοίΑίβη^ιη γλ- 
ΐαβ, πι!γ8 »1ίθπΐ8ΐβ ηβίαοϋ» ιηοϋΐίοηΐβ οριι* 8(1 
6ββ€ΐιιιη ρβίλαι ρβηΐυχίΐ. 

Υεκβ. 7. Οηιηα οαίφαϊ $ηηί , (/«αιί €ΐ%\>αη*$ 
ΰοτάα εοηιηι , $( οοηιβάετηηΐ )Ηάίν$$ $ηο$. Οηιηα 
ήρα ίοηιηι αάάβηιηΐ, ηοη *ταΙ χηΐ€ΐ ΗΙο* ίηνοοαΜ 

ίΧΧνί. ΥβΓ3 ^ΙΐϋΓ ςυ« ϋίχί, «Ιβ^ποβ ββίβηίηι 

(!6ΐ68ΐ8Π(Ια8 ^6^0503I1I 9 61 8060611808 01 (120111)3 ί^οΐβ. 

Νιιηι Ι^ίΐοΓ ίΙΙίθ8 ίϋηίαιη Αοκνοι ίααηο.Γβ 1ΐΒρί6ΐ88 
86 εοηΐίηυίΐΤ ϋχ Νε^υαςϋδίπι, 8ί( ; ι ΰ&Ιβίααί βιιιιΐ 
«ηίπι οιηηββ, ι βΐί»ιο ΕϋοοββίοΓββ 6]ο8, 6( ίδΐίυ» 

€3ΐθΓΪ8 6Χ 1110808 1^018 01(1068 60Γ001 ]ϋ<ϋθ63 000- 

βοιηρβίΐ , 61 Γβ^βδ 6οιη 8600108 βοβίοΐίΐ. Νοιι 6ΠΙΙ11 
ίοίΐ 1ηΐ6Γ ιΊΙοδ, ηυί ιιιβ 8(1ογ3Γ6 νβΙΙβΐ, 61 οηίνβΓ- 
80γοιιι Οβο δυρρΙίθ8η(1ϋηι οβηδΟΓβι , βΐ (Ιο τβΡ• οο- 

ίξΙΗΐίοηβ Οβί 0ΟΠ(1β00Γ3Γ6ΐυΓ. 

ΥΕϋ8. 8. ΕρΗταΐΗί ίη ρορηΙι$ ικίι οοτηηιΐΜΐίαΐντ. 
ΕρΗταίη (ααη$ €$1 ίη^άπίτίάια, ^«ί ηοη ην*Γ- 

ίΧΧΥΗ. €γ3τϊ16Γ τιΐυρ6Γ3(, ρβη68 ςαοβ βχ ΐπΙ>ο 
ΕρΙίΓΑίιη ηοηορ Γβ^ρυβ 6Γ3Ι ίιι δϋηιβρία, ςαι οίΗϋο 
ιιιβίίυδ €[0311) 8ΐιθ(1ΗΊ , βΐ ίηΠιηί ηοίςυβ 3ηΐιη3ΐι 
ββδβηκ ; 8βϋ ίη οιιιηίϋοβ βοιη ιΊΙμ οοιι^ΓΟβΓβη! , βΐ 
Ιβνί πιοιηβηΐο ςοοβοηςυβ υπ» λοίβΓβηίοΓ, ουηι , υΙ 
ϋυοββ 3β ρΗηβίρββ 8ϋ νίΠυΐβπι ρΐ'ΟΒίΓβ ροΐίϋδ , βΐ 
8(1 8*1θΐ6Π1 ίΐΐοηιπι ρβΓίιηβηΐΐΑ Ρ6ΓΓ661Ϊ08 8θΙ)1ί- 
ιιη08<]06 ρβΓδρίββΓβ 608 οροΠβΓβΐ, ςιιο(1 ηιίιιίιηβ 
ρΓ968ΐ3ΐ)3Πΐ : νβΓοιη οοηιιηί8€6ΐ>3ηΐοΓ ναΙ^ο , βίϋβιιι 
61 &φι*1ί (ΙβηιβηΓια οιηηββ «|Γ0ΐ2ΐιιΙβ8 ; ρβΠίηαοίίΐ 
ίοδορβΓ Ια ίηιρΓθΙ)ίΐ3ΐβ βΐ βοηΐϋηιαοί» ?ο!οη(3ΐΪ8 , 
Ι»βηιΐυδ ηοη άίπιίΐίβηΐίδ, ςοχ Γ3ββΓ6 8ΐ3ΐιιΐ8δβ(, 13- Ώ μης, ού μεθιεμένης παντελώς , ών αν Ιλοιτο δρ^ν» Π)βΐ8ΐ 63 ρβδίβηι 61 ίηΙβΡίΐυη) ϋΐίβ αδΓβιτβηΐ. Ραηβηι 
1ΐ3ι|ϋβ βοοβίηβηοιοπι ηοη ΓβνβΓβίίοιη Ερητβίιη 

ίΑΟίΟΠΙ 6886 3010Π13Ι, 08118 ΙΠΙ&βίηβ 660 βΧβΙΙφΙο 
Ρ3Ώ0Π1 80ρβΓ ]3ρΐ(1ίΚ)08 888310Γ0Π1, ^008 Πίδί Τ6Γ568, 

ρΐ3ηβ βχοπ, βΐ]3ΐη ίηοΓιΐ68 ν'κΐβη, βΐ ςοοϋ ββϋί 
βΓ3ΐ ιάοηβοαι, ίιησιο<1ΐ03 03ΐηηΐ3 βοΓΓΟοαρί ηββββββ 

6δ(. 

Υεβ8. 9. ί,ΟΜίαίτηηΐ αΐιεηΐ νηεζ *)α$ , ιρπ αηϋηι 
ηοη ΰοαηονίΐ : ει οαηι φοτ**τ*ηΐ, α χρίε ηοη ιο- 
αηονΗ 

1ΛΧΥΊ1Ι. ΑΙίβηοβ ηοηιίηίΐ βϋβηί^βηβδ , βΐ βχ- 

1£Γ08, Γ6Γ63Ι ραΐ3, 61 ΟΟΙίΟΟΟδ ίΙΙΟΓΟΠΙ, ϊίβίηΟδ^Οβ κάν εΐ ολέθρου πρόξενα κα\ απώλειας αύτοΐς υπάρ- 
χει ταυτί. Έγκρυφίαν δή ούν ού μεταστρεφόμενον 
γεγενήσθαί φησι τδν ΈφραΤμ, ώς έξ εΕκόνος, ήγουν 
παραδείγματος των έπ\ λίθοις όπτωμένων άρτων, 
ού;, εΐ μή τις μεταστρέφοι, πάσα δήπως ανάγκη 
καταφρύττεσθαί τε κα\ άχρε(ους όράσθαι λοιπόν, 
κα\ %% της φλογδς αφθονία ζημιούσθαι τ6 έδώ- 
διμον. 

Κατέφαγοτ αλλότριοι «ήν Ισχϋτ αϋτον % αύνός 
δέ ούκ έγτω * χαϊ χολιαΐ έξήτθησαχ αύζφ, χαϊ 
αυτός ούκ έγτω. 

ΟΗ'. Αλλότριους ονομάζει τους αλλοφύλους καλ 
ετερογενείς» Πέρσας δη λέγω , κα\ τους δμδ^ς 189 ε01ΙΜΕΝΤΑΗ11Ι3 ΙΝ 08ΕΑΜ ΡΚΟΡΗΕΤΑΜ. 190 

αοτοίς, χα\ γείτονας Μωαβίτας, καΐ ΊδουμαΙους, Α Μο*ϋϊ4*8, βΐ 1<Ιιιη>«οβ, 61 δνΓΟΠϊίη ^βιιΐβιη 9 ς«( 

χα\τά Σύρων Εθνη» οΐ μονονουχί κατεδηδόκασι τδν Ι*η(ιιιη ηοη 46νθΓ*πιηΐ ΕρηηΛιη. ψιοηίαπι 

Έφραΐμ. Επειδή γαρ άρτον αύτ&ν έγκρυφίαν έφη, 

μεμένηχεν έν τ$ τοϋ" λόγου τροπ"}. Ίσχυν δέ αύτου 

φησι την αριθμόν κρείττονα πληθύν. Πολυανδροΰσα 

γάρ λίαν ή φυλή, μάλιστα του Έφραΐμ, κα\ υψηλήν 

Ιπ\ τούτω τήν όφρυν άνατείνουσα, δεινή κα\ άναντ- 

αγώνιστος ψετό που κα\ αύτοίς έσεσθαι τοϊς Άσσυ- 

ρίων χαθηγηταις, ήτοι στρατηγοΤς. Επειδή δέ παρα- 

γεγόνασι τον κατ* αυτών άράμενοι πόλεμον, άκονιτ\ οε- 

δαπάνηται, κα\ ήγοντο πρδς αΙχμαλωσίαν.Άλλ', ι Ούκ 

£γνω, ι φησ\, τουτέστιν, ουκ ένενόησε της συμφοράς 

τήν αίτίαν, καίτοι δέον αύτ&ν καν γουν δια των συμ- 

βεοηχότων Ιέναι πρδς αίσθησιν. "Ο γάρ ούχ δρ&ται, 

πολλάκις έκ προμηθείας έν όφθαλμοίς Ιστάσιν αί ψ 

«είραι. Κα\ άμεινον μεν τδ κατασχέπτεσθαι τ6 συ μ- Β οοιιΐοβ οοηβΐίΐιιίΐ. Ει ρη«η*1 ηοη βϊ8ρ6€ΐαΐ* 6ΐρο- ΐρβααι ραηβιη ευΙκΗιβΗοΙοηι &ρρ6ΐΙ*νΙΐ, οοηβίεΐΚ 
Ιη οηΐιοηβ ΐΓορίεα, ΙηιιυπΜΓΑΜΙβιηςαβ ιηαίιίίικίί- 
ηβηι γοΙμιγ β]υ» ηαηβυραΐ. ΝυηοβΓοβ» βηίιη νϊΗβ 
ηη»<|υ&(|06 Ιπυοβ, ρηεββϋίιη ΕρΙ>ΠΗΠΐίιΐ€&, Αιίΐ, 61 
ο& \ά »υρβΓ€Ί1ίαιη ΐοΙΙβη&, ΓοηΒΜιΜΙβιη 61 ίηνί<Η»ι» 
▼βΐ ίρβίβ Α8δγΗοηιιη Ι)βΙ1ί άιιώοι», 8ίνβ καρβπι- 
ΙοηϋϋβββΓοΓβ 8Γΐ)ΊΐΓ3ΐ)8ΐυΓ. Ουι υ!)ί 8(ΐ86βρΐ* βχ- 
ρβοΊΐίοιιβ &4Γιΐ6Γυηΐ, φιαβ όίχί ΐπίπιβ οίΐπ* οΊΙΗ- 
6υΙΐ8ΐβιη οοηΐπΐ», 61 ρΓΟΟβρίίνίβ »Ι»Ιιΐ6ΐ* βυη!. 
8βο\ ι ηοη οοςηονίΐ, > ίηφιίι, Ηοχ 681, 112 €8α88ΐη 
ωΙ*ιηίι*ΐίβ ηοη οο$ίΐΛνίΐ; Ι^ιηβΐ&ί β»Ιιβαι βχ β?βη- 
ϋ8 ίη «]08 €θ£αίΐίοηβηι τβιΓίΓΟ όβΐηπί. ΟικμΙ βιιίιη 
αηίπιο ηοη νΜβιιΐΓ, ε&ροηαιηβΓΟ βχρβπβηϋβ &ηΐ6 φέρον, τήν πείραν ούχ αναμένοντας• ΕΙ δε δή τούτου 
γένοιτο χα\ άφαμαρτείν, αλλ' ουν πεπονθόσι περι- 
έσται λοιπόν τ6 καν έξ αυτής δύνασθαι νοείν της πεί- 
ρας το άναγχαϊον κα\ ονησιφόρον. Ούχ Ιγνω τοίνυν, 
φησίν, δ ΈφραΛμ, καίτοι πιπολιωμένος , τουτέστι, 
μακρού διαγεγονότος χρόνου, κα\ ούχ άνιχάνως Εχον- 
τος είς το παιδεΰσαι λοιπόν, κα\ άναπεϊσαι μαθείν, 
τίνα δή τρόπον αύτοίς τα τοιαδε συμβέοηχε. Κα\ δτι 
προσχέχρουχε τψ διασώζε ι ν Ισχύοντι , δεινοίς χα\ 
άδοχήτοις ένώλισθον κακοϊς. 

ΚαΧ ζοΛεινωθήσεται ή ϋβρις τον ΊσραήΛ βίς 
χρόΟύΧοτ αύτον, «αϊ ούκ έχέστρεψαν χρός Κν- 
ριοτ ζάτ βεότ αυτών, χαΧ ούχ ϊξεζήτιισατ οώνόγ 
ύτ χάσί τούτοις. 

0&. Ερμηνεύει σαφώς δπερ Ιφη. Τδ γάρ, Ούχ 
Ιγνω, καίτοι πεπολιωμένος δ ΈφραΤμ, διατρανοΓ 
πάλιν. Ό γάρ ύβρις* φησ\, του Ισραήλ, τουτέστιν, 
ή άπόατασις, ή ν νενόηκεν έξ υπεροψίας, δι* ή ν χα\ 
άικονένευχεν &π\ θεούς άλλοτρίους, τδν φύσει τε καΐ 
αληθώς άτι μαζών Θεδν, άποστραφήσεται είς πρόσ- 
ωπον αυτού. "Ομοιον ώς εΐ λέγοι* Ύβρεως αύτφ χα\ 
ατιμίας άναφανείται πρόξενος. Τούτο γάρ τδ εις 
πρόσωπον τίνος άποστρέφεσθαί τι. 'Αλλά καίτοι τά 
τοιαδε πεπονθώς, πάλιν ούχ Εγνω Θεδν, ούτε μήν της 
προς αύτδν επιστροφής έποιουντο λόγον. Σκληροί δέ, 
κα\ άτεγκτοι, κα\ πολύ νοσούντεςτδ άφιλόθεον, κα\ 
έν αύτοίς δρώμενοι τοϊς δεινοίς, "Αναισθησίας δέ της 
έσχατης Εγκλημα τουτ\, καΐ τής εις λήξιν ήκούσης 
άβαλτηρίας άπόδειξις Εναργής. 

ΚαΧ 1(Τ ΈφραΧμ ώς περιστερά άτονς % ούκ ίχρν 
σα χαρδίατ. ΑΙγυχτοτέχΒχαΑδϊτο, χαϊ είς Άσσν- 
ρίους έχορεύθησατ. Καθώς αν Λορεύωπαι έπι- 
βαΛώ έχ* αυτούς τύ Μχτνότ μου. Καθώς τά χε- 
τε&ά τον ούρατον κατάξω αυτούς. Παιδεύσω 
αυτούς έτ άχο$ της ΘΛίψβως αύτώτ. 

Π'. Άναμνήσαι δεΓ πάλιν των γεγραμμένων έν τζ 
τετάρτη τών Βασιλειών* συνήσομεν γάρ ευκόλως ώδΐ 
των προκειμένων τδν νουν. 'Ωσηέ τοίνυν υίδς Ήλά 
Ρεβασίλευχεν έν Σαμαρεία έπ\ τδν Ισραήλ. Πρδς 
τούτον αγγέλους πέπομφε Σαλαμανασάρ δΆσσύριος, 
τά συνήθη δώρα τυραννιχώτερον έξαιτών, μόνον δέ Γΐβηΐΐ8 αι-εαπιερΙοβΓβ ηαίά οοοίΐααιί. Α ς«ο βί 
80€ΓΓ8Γβ €0ηύη{8!, 1ΐΟ€ 18Π)«0 Γβ1ίης«ίΙθΓ , υΐ Ιρβ» 
βχρβπβηϋί ςα'ιά ΓαϋΙο οραβ §ΊΙ, ςυΐίΐςοβ 6ΐρβ<Η*Ι, 
ιηίβΗί^βΓβ ρο88ΐπιθ8. ΙηςυΙΙ ί(*ιΐαΓ, ηοη οοβηονιΐ 
ΕρΙΐΓβίιη, ςυπηινίβ «ηΐβ λβρβηυβ, Ιιθ€ 081, Ιοη^ο 
ΛβιηροΓβ βίαρεο, (|αοϋ βοβ ροΐυΐ88βΙ ροβίβ* όοοβΓθ 
€1 ΟΓβιϋΙϋβ ΓβϋβΓβ , ςαοη&ιη ηαοοΌ Ιια*ο ίρεί» οοηΙΙ- 
ββηιιΐ ; 61 ςιιί8 ο(Γβη(ΐ6Ηηΐ ρβηββ ςηβιη 681 88ΐα8, Ιη 

81Γ0013 61 ίηβΧβρβΟ^α Π1818 Ιηθί(Ιί886• Υεε8. 10. Ει Η*η\\1\αΜΐητ Ιη$*Ηα Ι*τα$1 1» [φ 
φ$, α ηοη τ€9€ηί $*ηΐ αά ΒοηίηΗίΧ ϋ€*η% «αηιηι, 
ει ηοη ηΐΜΡύνεηιηΐ εητη %η ο\ηη\*η$ Αίι. 

Ι,ΧΧΙΧ. ΟιαΓβ ίηΐ6Γρτ6ΐ8ΐ«Γ ηηοά ιΐιχίΐ. Νιιη 
€ιιγ ηοη €θ0ηον6Γϋ ΕρΙϊΓβίπ), ϋβοί οαΐΜΐ* , (ΙβΙικ^ρβ 
(ΙβοΙβΓβΐ. Ιη]απ8 οηΐιιι ΙβπιοΙ, ίηςαΐΐ, Ηοο β$ΐ, οΊβ- 

€688*10, ς«8ΠΙ ΟΧ 6αρ6Γΐ)Ϊ8 Π)θ<ϋΐ8ΐ(18 68Κ, 61 θΙ> ςβλΙΑ 

βΐίίΐΓύ &<Ι (1608 βΐίβηοβ (ΙβοΙίηίΐτίΙ, ηίΐυη βί τογϊ- 

1816 ΒβϋΠΙ 38Ρ6ΠΙ8108, ΟΟΠνβΓίβΙΐΙΓ Ιη Γ86Ι6ΠΙ 6]θ8• 

0ιΐ88ί <ϋο&ι, ιη]αή8ΐη 61 οοηΐβπιρίυηι βΙ ρβΓβΓβ πΐ3- 
ηίίβδίβ νΜβοίΐοΓ : Ι)0€ βηίιη ο$ΐ, ίη Γαοίβιη βΗοη- 
Ιυ8 6οη?6ΠΊ ςυιιΐρϊβηι. Ββά 6( ίδΐβ ρ88βιΐ8, ηοη<4υιη 
αιβηονίι Οβιιηι ; ηβ ιηββΒ 8<1 <ΙΙθ8 €οην6Γ8ίοηί8 ηι- 
Γιοηβπι άυχβπιοί, δβρβπ, 61 ΙηίΙβχίϋίΙββ , 61 ίη 8ΐυ• 
ά\ο 6Γ{8 060ΐιι ίιηΙ^αΙϋϊΤΗ βΐί&ηι Ιη ίρβίβ ιηίββΓηβ 
8ρρ8Γ6ηΐ6β, 61 ςαοϋ 6χΐΓβπιΙ βΐυροπ* νίΐίοιη 681, 
61 8ΐο1ί(1ιΐ8ΐί8 βτίάβηβ λΓβηιηβηίαιη• 
\ 

Υββ8. 11,12. ΕΙ εταΙ ΕρΗταΪΜ ηπα$ί €θ(*ι*1>α 
ιηιιριιη», ηοη Λβ6«πι €θτ. Αζ^ρίΜΐη ϊηιοοαψοί, €1 
αά Αμι/ποι ί6οί. $'%οηΙ ΙηετιηΙ ηιιΗαηι $ηρ€ΐ βο$ ηΐ* 
ιηαιτη. 8*αιΐ νοΙαΗΙΊα €Λίι άβίταΙιαιη 60$. ϋςτηρίαιη 
€0$ Ιη ακάίΐη ΐήϊ*ΙαΙϊοηί$ ίρ$οτηηι. 

Ι,ΧΧΧ. Ιη ΐϊΐ6ΐ»ιοπ*ηι ϋβηυο Γβνοοίηίυηι 65Γ, 
φΐοϋ βοηρίυηι 6X8181 ςιΐ8Πο Κβ^υιη : &ίο ειιίιιι 
ΓΛοΊΙβ ίη(β11ί([ίιηυ8 ςυίϋ β'ιϋί τβΓυ» Γ6εϊΟΐ8 νβΐίιιΐ. 
0$66 φΐιΐΓ ΑΓιηβ ΕΙ8 Γβ^οίΐΐτΊΐ Ιη δίηΐίπ» βυροΓ 
18Γ361 λλ : *<1 4«ΐ6ΐη ηυηΐΊοβ ιηϊβιΐ 38ΐηΐ8η888Γ Α$- 
δγΗιΐί, οοηβϋβΐΛ ιηυηοη ίωρβηοβυβ 6χ'ΐ£βη8 8€ 11 IV Πββ. ινιι, 1. 491 *. €ΙΚΙΙΜ ΑΙΕΧΛΝΟΙΙΙΝΙ ΑΒΟΒΙΕΡ. ΙΟ* 

βϋΜ ΙΗΙμιΙ» Ιβηβϋ ΙηιροηβΓβ γμ- λ ουχ\ κα\ δασμολόγια έβέλων τον Ισραήλ. Ό Λ 11$ 0»6»16ΤνΙΐΙΙΐ6 Γ600881» 34 Γ68Ϊ8Ι604•!* 

β€»6 οοιοριπίηΐ , ε! ίοΓίβ »4 *πβ* ΙβηβΙβιιι 60Μ* 

ανιίΚ» ρβΐίΚιιη ηίβίΐ, φΐούιβ Ηΐο »ό)σν»ηΐ* , Αβ- 
•γπο κυρβηοΓβαι ΓοΓβ οοιιίΜβίΐΐ. 01> 8ο<: Α&8τηυβ 
ιιφβηΐί άοίοτβ βΐ ΙΓΒϋϋΙΚίΛ ΟΟΐΚϊίΐΑΐυβ, 06ΐ1«ώ ϊι» 
Γ•θίί ίοώΐ, 61 0$66 εβρίΐ, βΙ ΟΟΠη «Ο ε&ρΐΗ8 ΙϋΓ3«1 

$*αιαηα 60ΐΐ£Γ3Γ6 οο^ίΐαΓ. Ιΐαςιιβ ΐ*θα% β* 
Κρ^ηίη οι εοίαιουα ίοβίρίβαιίββίπΜ, ηο» Κκα* 61 
ορροϋυιιο 8ίαιρ1βχ. Ρππικίβ 61 ΟιΗ$ΐυ8, ι Ε*ΐοΐβ, 
Ιηφίίΐ, ρπιόθηίβε &ί«υΙ 86Γρβηί68, •1 ε4ι»ρϋθ68 Βίο»! 
€0ΐιιαι1>» ". ΑΙοΓϋη^ ςοίρρβ «ΙηφΗαΐΑ* ουιη βηίωο 
ΙΗιβηΙί ηβΓίΐο ομχιηη Γαβίβοΰ* 681. ΑΙκβηΐβ αιιΐβιο 
ρηκίοαϋ*, ιίιηρίίαΐ&β ά6ϋ»ίιηβηΐ083, 61 δΐυΐΐίΐί» α> Ανίνενβε τήν 6ο»λείαν, Ιμελέτσ, Λ μάλλον τήν 4ν- 
τίστασιν, χΐν &ί 1λο«το> τνχδν τδν ηολέμον νόμον 
επιθέσσαιτφ Ισραήλ. Είτα. πρδς Σηγώρ έπρεσβεύετο 
τον Αιγύπτου τύραννον, έπιχουρίαν αϊτών, 'φήθη 
γαρ, δτι περιέσται συν αύτιρ της Άσσνρίων χειρός. 
Ηρδς τούτο 6*1 μάλιστα λελυπημένος εκείνος, πόλε» 
μον αίρεται- χατα τ& Ισραήλ. Είτα γεγονεν α&τφ 
δούλος Όσηέ, δορύληπτος δ* συν «ύτφ χαΐ αύτδς 
Απωχίζετο τής Σαμάρειας 6 Ισραήλ. Ούχοδν γέγονεν 
Έφρσίμ ως Ανσυστάτη περιστερά, ούχ έπ\ χαλώ το 
Αχέραιον έχων. Τοιγάρτβι χα\ 6 Χρίστος, ιΓίνεοβε, 
φηΛ, φρόνιμοι- ώΜ δφεις, χα\ Αχέραω» ώςαΐ περι- 
στέρα*, ι Άπλότης μέν γΑρ ηθών, χα\ :τδ ελεύθερον 
φρόνημα, γένοιτ' αν είχότως του παντός άξιον λόγου. ϋ&Ιβτο €60*€»43 οβΙ. ΙοείρΙοικ Ι^ΠϋΓ ΕρΙΐΓ&ίιη. Β Συνέσεως δέ απούσης , τδ Απλούν έπιδήμιαν, χα\ ΟιιΟΜίη Ιβηάβα ηοαυ ? ΙονοβαΐΜΐ •ιηηι Μ&ρύο*, 
•64 ίΙρί οβρϋτι» «υ Λ8*γπο8, ,οιια^ βες** •οιϊ1»ιηι 
«ΡΡΟΓίΚβ 00* Τ»Ι6Γ61. Ει ςιιοοωοΌ ιιοη οχρούίβοοι 
•ιψβηιυιο ροιίιΐδ, ίηβχρα^η^^ϋβ , ςα*πι Κ»αι»)ηαιη 

ΦΗΒΓ6Γ6 ρΓ9»ί(ϋθΠΙ? ΡίθίΠ(1ί| 61 0|ΗΥ*Γ»ΟΠ1ΟΙ &6118 

ρβτ {$&[*& : € V» ςνιί (Ιβ$οβη(Ιϋηΐ ία ^Ε^ρίααι &ά 
ΑΗΐίΗυαι,ίη «Κ|«ί«οοη046αΐα86( ίη οογγϊ^ 4 *• ι Νοη 
Μ16Ι» «Ι^ςυβ (Ιίνίιιο ηαίιι ααχίΐίλ ΙρβΟΓαη ϋΰΓ^οίββο 
οβίοηάίι, ειιπι αίι 86, ςαοοαηςυο ίνβπιιΐ, ιιμιαγ 

Ρ&586Γ€υ(θΓυΠ1 608 (ΙβίΓΗΟΐαΓΟΠΙ , Τβΐϋΐ 83ββηίίΤ1, 
«αΐΓ6ΐ6 §αρ6φ€ί60(1θ, Π66 βίοβοΐΐο ΚίΟΠίΠ ; «6(1 

Τ6ΐα1 βι »1ΐο ία Ι^γγλιβ, Ιιοο 681, α λΐώΐίαλί οι εΐιΐο 
βυρβΓοίϋο 8(1 ΙαβυΙ)Γ6* 61 χηοϋωίΑβ οο^ίΙ^Γιοηβδ, 
«Ι ςα» 1ΐ081ί5υ8 8υ5]66ΐοο ϋβεβ^ηΐ (Ιβ^ϋοβηιΙο. 8αϋ- 
ί»ι>βίΐ, ι ΟοΐΎΐρίίΐίη 608 ία αυ<1Ηη ΐπΙιυΐΗΐΙοηΙβ ίρ- ' 

8•ΓΟΙ», > ί1ΐΜ(1 βί^ώβΟΛΓΟ ¥01608, »1 ΟΐΜΐί ΤΪ4βΟΐΓ« 

Ι'αιαΓΟΓαιη Ιρββαι βχρβπβηΐίϊπι ιυαιοτββ ααΐβοβίΐβ- 
λ*αΙ, 61 3Μ(1ίΐ2ο ΐβΓπϋίΙΙ* οαιηο» ίη δβπΐίπ» οοη» 
8ΐ6Γα8ΐΜΐ• ΟοΓϊΊρίβ^ηίαΓ Ηκμιο, Ϊ3η)]8πι ΐρβί^ Ία 
66ΐνίαΙ»υ8 ΓαΐιΐΓ*ΐΒ υτϊΚΗΐΙ&ΐιριιβιη . Ααάί6αΐ68. 0υο4 
« 8»ροί886ηΐ, 61 Ιιοο 111Ϊ8 8(1 οοατβΓβίορβιΐ) 8υ06- 

08861. 36(1 6ϋΐα »Ι) &€θίρΐ6ηΐ1θ (1θΙθΓβ6β*6Βΐ αΚβ- 

ϋ'Μϋιιί, ιιβ Ίρ88 <|«&ί(1βαι βιρβπβηϋΛ &αηΙ οοπιοιοιΐ, 

ΜϋΠΒΟ ρΓ«ίΓ^ΟΙθ 61 Γ6ΓΓ60, 61 8 1) ίθ€Γ6ίΙϋϋΐ8ΐ6 *β*(Μ) 

ρ688ίιηβ». μωρία το χρήμα λοιπόν. "Λνους δή ουν ό Έφραίμ, 
4κως? φ τίνα τρόπον; ΈπεχαλβΤτο μέν γάρ Αίγυ- 
πτίους. *Αλλ* έβάβιζόν αίχμαλίντοί προς *Ασσυρ(ονς» 
άτονήσαντος εΙς έπ;χουρίαν τοα £ηγύ^. Είτα. πως 
ούχ αμεινον ήν αύτψ μή τήν Ιξ ανθρώπων μάλλον, 
αλλά -ζην άνωθεν χ«1 αχαταγών^στον ζητηβαι φρον• 
τ£&χ; Τοεγάρτοι χαλ Ιφασχεν ό των Αων βε6ς δα 
φωνής ΉααΙου• ι Ούά\ οέ χαταβαίνοντες *1ς ΑΓγυ• 
πτον ΙπΙ βοήθειαν, οΐ εφ 1 Ιπποις πεποιΟότες χλ\ εφ' 
αρμασιν. ι '(Ηι δε ο6 δ(χα Θεοΰ χα\ ή των έπαμυ- 
νοντωναύτοίς ήσθόνησε χε\ρ, δέδειχεν, 8ΐπών, ώς 
δποιπερ αν πορεύωντ» , στρουθΕων «Οτονς χαταξει 
δίχην, δίχτυον ωσπερ ή λίνον έπιβάλλων, χα\ *λαζο- 
, νεύεσθαι μεν ούχ 1φιε\ς, χαταχομίζων δε ώσπερ 
' οψόθεν είς γην, τουτέστιν, 4ξ οφρύος της Αγαν υψη- 
λής χα\ επηρμένης είς οίχτρον χ*\ μέτρων φρό- 
νημΑ, χαΐ όπερ Αν πρέπει τοίς ύπ6 χείρα γεγινόσιν 
Ιχθρων. ΕΙτά φησιν; δτι ^ Παιδεύσω αυτούς έν τ| 
άχο^ της θλίψβως αυτών, ι εχείνό χαυ, χαθάπερ 
έγ^μαι, δηλουν &Οέλων• Προεβαο^ζον μεν γΑρ της 
πείρας αύτξς των έσομένων οΐ θρύλλοι, χα\ φριχώδης 
Αχο}) χατεπτοκ που πΑντας έν Χαμαρεία. ΟΟχοΰν 
έπαιδεύοντο , τήν όσον ούδέπω παρεσομένην αυτοίς 
άχούοντες θλίψιν. 'Αλλ' είπερ *\σαν σοφοί, ήρχεσεν 
Αν αύτοίς είς Ιπιστροφήν χα\ τούτα. Αυςαλγ^τοι δε βντες λίαν» ουδέ τήν πεϊραν αυτήν δεδυαώπηντα*, σχληρόν τε χα\ Αθραυστον, χαλ πολύ νοαοΰντα τδ 
ΑπειΟΙς Ιχοντες νουν. 
ΥκΕβ. 15. V* «ι, «Μοαέαηι η$ΗΗηιηΙ α «ε. Μ- |) ΟϋαΙ αύτοΐς, Ηί άΛβχήδηρατ άχ' έμου. Αεί- $6Τ\ ειιιιΙ , φιοηιαιη ΐιηρίε «σεηιηΐ ίη »ηβ. 
ΙΛΧΧΙΧ*υ82αι ιηαίοτυα) Γαί8β6 ιρφ (Ιύ^βδδίοηβιη 

α 060, 611801 Ηΐ8 ΥβΓΐΗ8 8ρβΠΐ. 114 0^61118(111)0- 

4αιη βηίφ ςιή ςοΓροπϋαβ *ΚΓθΙ»ηΙ, &ϋ>ί ιηθΓ!)0Γϋΐη 
οταααπίθϋΐα λοοβηίδβο οοηνίηοιιοΙαΓ, «ί ιη^ίβοβ βΙ 
Βΐ6ά$€8ΐηθηΐ8 δβ^ηϋίβ ρβΙΙβηϋίδφΐβ ϋοΙοπ!)ϋ$ Ίάο- 
068 Γ68ριιβπηΐ; ί(& ηο8 ςϋο^αβ ϋ1ΐ»Γίΐ»Ιΐ 6Γ^8 Οβυιιι 
•081061 8θ1)(Γ8ΐΐ6ηΐ68 9 000 ΙΒ6(1ίθ6ηΐ6Γ ρ60€Αΐ»ίαΐΙΙ8. 

Νεηι ςαί Οβυηι ο£Γβη(1ίΙ, 6υοι φιοϋ β^ΙνβΓβ ςυ68ΐ, 
ηίΐιίΐ 68(. βϋίί ί^ίΐϋΓ 8 060 8υΓυ{6ΓυηΙ, Ιάο'ιτοο ηιί- 

86Γ1 61 ΠΙΟΐβΟϋοΙί. 0θΪ8 Υ6Γ0 ίΐηρίβ €ββΓϋ0ΐ, (|υθϋ 
Γ8Ϊ808 (1β08 8(1θΓ3Γ»ηΙ, (ΙίνίοΟβςυΟ >1)Ϊ8 ΚΙ0Ι10Γ68 Ιη- 

Ι>υβηιηΙ, βα1)]8065υ!ΐΐ νχ. ι Ειοηίαι 81 οΐ8α86Πΐ 060$ ΛαιοΙ είσιτ, δζι ήσέβψτατ βίς έμέ. 

ΠΑ'. "Οτι πρόφασις αύτοϊς των δεινών τδ Αποστήναι 
βεοΰ, χα\διΑ τούτων ήμΓν χαθίστησιν έναργές/Ονπερ 
γΑρ τρόπον οί ά^ωστουντες αωματιχώς , έαυτοΓς 
παραίτιοι γεγονότες της των νοσημάτων Αγριότητος 
ΑλοΓεν Αν, εΐ μή παραδέχοντο τους Ιατρούς» χα\ τα 
δι' ων Αν δύναιντο χατευνΑζεσθαι τδ λυπούν* ούτω 
χα\ ημείς της είς Θεδν Αγάπης εαυτούς έχχομίζοντες, 
ού μετρίως Αδικήσω μεν. Σώζει γΑρ ουδέν τδν προσ- 
κρούοντα Θεψ. "Οτι τοίνυν Αποδεδραμήχασι Θεού, 
ταύτητοι δείλαιοι χαλ έπΑρατοι. Αεδυσσεβηχότες δέ, 
δι Α γε τού προσχυνεΐν τοΓς ψευδωνύμοις θεοίς , χα\ 
Ανάπτειν αύτοίς τδ σέβας, ύποχείσονται τ$ ούα'. 19 Μααίι. χ, 16. 4| 15α. χιιι, 1. 1» εΟΜΜΒΝΤΑΚΙΰδ ϋΜ 08ΕΑΜ ΡΕΟΡΒΕΤΑΜ. 194 

ι Έάν γάρ κλείσ^ κατά άνθρωπου βεδς, τις ανοίξει ; ι Α «βηΜπϊ ηοηιίηβπι, φΐίδ δροηβΐ η ? > οί 86Ηρΐθΐη 681. 
κατά τδ γεγραμμένον. '£?«> δέ έΛυτρωσάμ^ αυτούς, αύτοϊ δέ κατ- 
*ΛάΛι\σατ κατ* έμον ψευδή, και οϋκ έ€όησατ 
χρός μ* αί καρδίαι αύτώτ, άΛΧ η ώΑόΛυζοτ έτ 
χαΊς κοίταις αντωτ, έαϊ σίτφ καϊ οϊτφ κατ€ζέ- 
μτοττο. 

ΠΒ\ "Οτι τοις έκαστου πλημμελή μασιν Ισόμετρους 
επάγει τάς δίκας, ύπεμφαίνει πάλιν. Κατειρήκασ» 
γάρ του λυτρωσαμένου Θεού, χα\ έξ οίκου δουλείας 
έξαγηοχότος ι έν χειρ\ κραταιή , **\ έν βραχίονι 
ύψηλφ,» καθά γέγραπται, κα\ της Αιγυπτίων πλεον- 
εξίας έκχεκομικοτος. Κατελάλησαν δέ της δόξης 
αύτου, τάς υπέρ ων &ν πάθοιεν ευφημίας τοις άχα- 
θάρτοις άνάπτοντες δαίμοσι, χαλ τοίς έργοις των Υεκ&. 14. Ε<ρ 9€Τ& τβάειηί <ο», ίρ$% αηίίΐη Ιοαιίί 
$ηηί οοηΐτα ι*£ πιωάααβ; α ηοη είαηιαχΗτηηΙ αά ιμ 
οοτάα μγκηι'» $€ά ηΙκΙαΪΛΗΐ ίη αιύίΜια •μιι. &αρ*Ψ 
[τηηιβηΐο α ν\ηο €οηάΜαηίητ. 

ΙΛΧΧ11. Ιηβιηιιαΐ ίίβηι, 86 υηίο86»]ιΐ8α»6 ρβοοβίΑ 
ρβπϋιΐδ ροβηίδ υΐοί&οί. Ουίοαιίί βυηΐ βηίιη Ιίυβηίοπ 
βυο ϋβο, ςυί 609 <1β άοπιο δβΓνιΐυΐίδ βϋυχίΐ, < ίη 
πμπιι ροιβηϋ, «ι ογ&οΙιιο οιοβίβο ιι , ι βίεαΐ δΐηρίυπι 
«91, 61 6 (Ιοηιίη»ΐα Λ^νρΐίοΓίιηι 38ροΐΊ3νίΐ. ΟβίΓβχβ- 
ηιηι «ϋίβηι <1β £ΐοπ8 β]ιιβ , Ιβοϋββ ργο βεοβριίδ οβ- 
ηβϋΰΓιβ ιιηριιηβ 4&ηιοηίΐΝΐ8 , βΐ ορβηουβ ηι*ηικιιη 
δηβηιηι Ιηηιιοάΐβδ ; βίομι ιιοηιρο αιηι νίΐυΐυηι ίη βο- χειρών των ίδιων, χαθάπερ άμέλει με μόσχο ποιηχότες Β ΙίΐυοΊηβ Γβοίδδβηΐ, ρΐΌρβιηούυηι ΠϋβΓΛΙΟΓβηι ιηιρίβ κατά τήν Ιρημον, μονόνουχ\ τ6ν λυτρωτών άνοσίως 
περιυβρίζοντες, έξ αποπληξίας έφασκον * ι Ούτοι οί 
θεοί σου, "Ισραήλ, οίτινες άνήγαγόν σε έκ γης Αίγυ- 
πτο». > "Τβρις ου ν άρα, καϊ παροινία λοιπόν είς 
θε&ν, καϊ εναργέστατη κατά^ησις, το γλυπτοίς 
κα\ δαίμοσιν άναθείναι τ6 σέβας, χαΐ αύτοις προσ- 
άγε ι ν τα χαριστήρια, κα\ της άνωτάτω δόξης τήν 
υπεροχών καταβιβάζειν είς αυτά• Καϊ ουχί δή μόνον 
χατειρήκασι του βεου, καβάπερ £φην άρτίως, άλλα 
καϊ άπένευσαν παντελώς του χάν γοΰν οΓεσθαι μό- 
νον, 6τι παρ* αύτου τοϊς έν κόσμ^) τά ζωαρχη. ι Οΰ 
γάρ βεβοήκασι προς με, φησίν, αί καρδίαι αυτών, > 
τουτέστιν, ούδεν έζεζήτησαν παρ" έμοΟ, καίτοι δια- 61 οοηίοιπβΐίοδβ ρΓοεο'πκΙβηΐβυ, 6χ αιη6θϋ& (ϋοβΙ>α»1 : 
ι Ηί ββηΐ ά'η ΐιιί, Ι»Γ»βΙ, ςιιί βϋυχθΓυιιΐ (β ϋβ ιθγγλ 
^Ι7Ρ 1 ' ,β • » 1ηίιιή9 φΐυΓ 61 €οηΐ4ΐηι«τ1ία ίη Οβυιη 
ιηίηίιηβ άυοί» ορρΓθΙ)Γ3ΐίθ 69(, δοϋΐρΐίΐίυϋβ 61 4» 
ιηοηίΙ)ΐΐ8 Οϋΐΐυηι <1ίνίηυηι ίιηρβικίβκ, ϋδςοβ ^ΓβΐίΜ 

ΓβΓβΓΓβ, 61 81ΐρΓ6ηΐ9Β ^1θΓΙ36 βΧΟβΠβηΐί^ΓΌ Λ(1 609 «Ιβ• 

Γΐ?3Γ6. Νεο βοΐιιπι πι&Ιβ 1θ€Μΐΐ βυηΐ 1>βο, ιιι ηιοϋο 
οΊχί; 86(1 βιίοιη ίρ88ΐη ορίηίοηβηι, οηιηίϋυβ ία ογΙ>« 
ΐ6ΓΤ8ηκη 8ηίιη8ηΐίοϋ8 νίΐα η6€689αη8 αό βο ίιιψβΓ- 
Ιίη, ρβυίΐυβ 86]606Γυηΐ. < Νοη βηίιη 6ίΜηαν6Γυιιΐ *ά 
ΙΛ6, ίηςυίΐ, οοώ* βοΓυβι, • ηοο βδΐ, ηΤΙιϊΙ ςιιαδίνβ- 
Γϋηΐ «ι ηΐ6 ςυ30ΐν»δ δ6ηΓΗ•€»ΐ, «Ι ΟΓβϋβΓβηΐ, ηιβ οηιηί» 
)>οηί δυρρβ(ϋΐ2ΐθΓβιη »ο ρίφΒίιοΓβηι βδ*β. ϋβαιη &υ- χείμενοι χαΐ πεπιστευχότες , δτι παν,τός άγαθοΰ ^ ιβηι ηοη 6Κ6Γ6 οίαιηοΓβ, ββιΐ βΐϊβοί υ ροΐίϋδ »ηίΐί>ί β• ΤΡΡνρ&' β ^^ ^ δοτήρ. "Οτι δε βοζς ού δείται 
βεος, διαθέσεως δε μόίλλον τής είς νουν χα\ χαρδίαν, 
χαΐ διά τούτων είσόμεθα. Ούχοΰν ούτε βεβοήχασι 
προς Θεό ν άλλα γάρ χα\ άπονενεΰκασιν άχαλίνως είς 
έκτοπους φιλοσαρκίας, ώς χαΐ Ολολύζειν.έπ\ κοίται;. 
Αίσχρών δέ τρόπων άπόδειξις τδ χρημά έστι, κα\ 
τι)ς είς πόρνε ίαν έπιπλήχτου ^οπης, χαΐ νου κεκλα- 
σμένον προς ήδονάς. Πρέποι δ 1 άν μόνοις είς αίσχράν 
ούτω χα\ βδελυρωτάτην Ιξεν χατολισθείν τοις τά των 
ανδρών εξαίρετα, πρδς τά των γυναίων έθη, κα\ 
σχήματα , χα\ φωνάς χαταβιάζεσέαι μεμελετηχόσι. 
Γυναεχίαι δέ ούτοι, χα\ πολύ λίαν έκτεθηλυμένο* , 
κα\ είς ληξιν ήκοντες της έν άνθρωποις ακαθαρσίας. 
Τό γε μην έπ' οΓνψ χα\ σίτφ χατατέμνεσθαι λέγειν 00Γ<ϋ8, 6ΐί8ηι ηίηο οο^ποδοβηοα». £τ£0 η^ςιιβ εΐ^ηια- 
νβΓυηΐ 8<1 Οβυαι ; ίαιο ΐιηροΐβιιΐ€& αϊ) βο *ά βΐυϋί» 

68ΓΙΙΙ9 8ΘΓ(1ί(ΐ3 (ΙβΟβΧβΓϋΙΐΙ , III βΐ'ΐΛίΏ ΙΐΙϋΙίΓβΙΐΙ Ιη 

ευυίΠΙκίδ δΐιίδ : <|βι η ΙΜΙ πιογο» βΐ ρΓορβηβίο ο»- 
δϋβδίΐΐΐδ 8() ίοΓηίώΐίοηβίη, 61 115 ηιβη* Γγ3€18 α# 
▼οΙυρΐ3ΐβ9 <]6θΐοη8ΐΓ8ΐιΐΓ. Αά ηυ]υ9ηιο(1ί 1«Γρβηι, 
Β83χίηΐ6ςιΐ6 6Χ96οηΜ)()υπι Β8οίΐυηι άάΜ βοβ Ι8η(υηι 
ΰοητβηίΐ, (|«Ι ςη« νίΓοηιιη ρβουΙίΒπα βυηΐ, ζά οίο- 

Γ68 # -61 -1ΐ3υίΐϋδ, 61 νοΟβδ Γβΐηίθ8ΓυΠ1 (ΐ6ΐ0Γ<ΐυ6Γ6 

0οηΐ€β(1βΓϋηΙ< Ηί βυινί ΐΜϋΙίβυΓβ^, βΐ κηη>8η6 ηααη- 
Ιαηι 6β6ΐηίη8ΐί 9 61 ηηηίΑη» ίιηιηιιηάίϋχ Γβδίίβίιιιη 
!βηβιιΐ.ϋικ><1 (ΙίοίΙαΓ βοβ βιιρβΓ ίΓυπιβηΐο 61 νίηο οοη- 
οίώ, ίΐΐηίη , ορίηοΓ, δβηβϋΐη ήαυβΙ. ΟγοιΪ38 3£6ΐ>ΐ68 

ί(1θΙΐ8 8Η18 ρνΟρίβΓ υΙ)6Γ68 9£Γ0ΓΙ]ΙΑ ρτθΥ6ηΙΐ18, Λα- αύτου^, εκείνο, οΐμαί που, παραδηλουν έοικεν. Εύχα- ΐ) ι»6»1ιιηι, ίιιςα8Μ, 61 νίηυππ φι» νοο»ηΙϋΓ πανδΙβΓί» ριστουντες γάρ το?ς εαυτών είδώλοις επί ταΐς έξ 
αγρών εύκαρπίαις, σίτφ τε # φημι, χα\ τοις έξ αμπέ- 
λου, τάς χαλουμένας τελετάς έπιτηδεύειν Ι^θελον. 
Οίον ένθουσιών«ές τε χα\ μαινόμενοι, χα\ σιδήρφ 
τά στέρνα, χαΐ άμφω τφ χείρε χαράττοντες, χα\ 
άτόπως τάχα τδ ίδιον αίμα μονονουχί καταθύοντες 
τοΖς γλυπτοϊς, έπ' έσχάτ$ λοιπόν άφιλοθεΐα κατεγι- 
νώσχοντο. Τούτοις που τάχα καϊ προφήτης έτερος 
έπιμβιδιφ• λέγων* « βύσατε ανθρώπους* μόσχοι γάρ 
έχλελοίπασιν. » Ικανά δέ τά' τοιάδε χαταλυπειν δτι 
μάλιστα τδν τών δλων χατεξουσιάζοντα θεδν, $ 810(11086 0β^Ι)Γ3ΐ>3ηΙ, 61 νβΗΐΙ 8 060 8ί&8ΐ1, 61 ΗΙ93- 

ηί6ηΐ68, ΓβΓΓΟ ςυοςαβ ρ66ΐθΓ8 »ιη1)38(ΐ«6 ηαβηιΐδ ίη« 

€Ι06ΓΙΐηΙ, 61 ρΓΟρΠΟίΠ 8&1)£ΙΙΗ!6ηΐ , 0Γβ<1θ, ΐ3Πΐυΐ» 

ηοη δ€ϋ1ριίΙίυΐί8 ίηιρΓΟΟβ 88θπΠο»ηΙβ8, ρΓορΙβΓ 6ϊ- 
ΐΓβπιαπι ϋείηοβρδ & Οβο δΙίβηΛίίοηβίη ϋίπιηβηΙιΐΓ, 
Ηοδ ΓθΓδίΐ8η 61 &Πβδ ρΓορΗ«ΐ8 ίΓπάβΙ, ϋίοβηδ : « Ιη»- 
πκ>!3ΐ6 ή(Ηηίη63, νίΐυΓι βηίιη ϋοίβοβτυηΐ 1Τ . ι Ταϋ» 
3ά Οβυιη οπιηί8 ροΐθ8ΐ3ΐβ οοηαρΓβηβηάβηΙβηι βαιηηιβ 
ΪΓΓίΐΑηαΌηι β&Γιβ ναΐβηΐ, οηί ^Γ8ΐί89 8^6Τ6 ροΐίιι», 
ςο8πι οοηνβηίβηΐβιυ ^Ιοτίαπι Γι^ηίβ 61 Ι8ρί<ϋί>α8 βΟιΙι• 
ΙπυυβΓβ €οην6ηίβ1>8(« Η 188. ΧΧΜ, Ά. *» Ρ$8ΐ. €ΧΧΧΤ,12. »• Εχο(Ι. ιχχιι, 4. " 096. XIII, ^ 195 3. ΟΥΚΙΙΧΙ ΑΙΕΧΑΝ0ΒΙΝΙ ΑΒΟΙΠΙΙΡ. 196 μέλλον Εδει προσάγειν τά χαριστήρια, χαι ουχί τήν αύτφ πρέπουσα ν δόξαν άπονέμειν άδουλως ξύλοις τε 
χαΐ λίθοις. 

Υεβ8. 15. ΕηιαΊ/ί *»»< ίη ι»*, *< *αο €οη(οΠαν'ι ϊτα- Α Έχαώεύθησατ έτ έμοϊ , *αΙ *χώ κατίσχυσα Μα 60τηϊλ , *< α»ι*Γα η\ε οορίΐαν^ηιηΐ ηιαία. Αηηι 
ίπηί %η ηίΜΙ, /"α^ί «»η/ ακαιι' αηα$ εχΐεη$Η$. 

ΙιΧΧΧΠΙ. ΑΗυϋ ίη^παί βηίπιί οΗηιβη ί11ί$ οΙ>]ίοίΐ, 
!ιηρίο8 η?8ΐί£6ηΙβ$ς<]6 άβηιοηδίηηβ. Ε^ο βηίπι, 1ο- 
ααίΐ, ςιιαηςικιηι οΐίηι ηίη'ιΐ 9 αηιΐίβ βηίιηβηΐίουβ 
άίίΓβΓβηΙββ, 61 ίηιρ6ηΙί8$ίιηο$, 61 Ι6£β ίηδίίΐυί, 61 «α- 
ρίβηΐβδ, 61 υΙίΚωΐίβ £η*Γ03, 61 νίβιη ]ιΐ51ΐ(ί£, 61 οηι- 
ηβηο (ίβοβηΐία Γβοΐαηι αϋιηιηι&ΐπκίοηβπι βοίβηΐββ βΓ- 
Γβοί, ιιι ]απι βΙίΛΐη ιροο* 86 £8α<ΐ6η(68 αΊοβκηΙ : 
< Ββίΐί βυιηυβ ΙβηιβΙ, αυοιιίαηι ςυ» ρΐααΐα βαηΐ Οο- 
ηιΐηο, ηοΐ* βυηΐ ηοίηβ".» Νβςυβ ηίο β]οβ 6Γ&& ίρδοβ 
ΙβηβΓιοβη(ί3 ςυίβνίΐ; β6<1 ίη$ιιρ6Γ Γοηίδδ'ιηαο*, 61 8(1 
ςαβηινίδ 3οΎ6Γ83ηυηι άβηβΐίαικίοιη Υ3ΐβηΐβ8 Γβόάίάίΐ. 
ΜιιΙΐ88 ςυιρρβ ιη3£η88(]ΐΐ6 ββηΐβδ βίηβ Ι&1μ>γ6 <Ιβνί- 
οβπιηΐ, ΝιΙιΙΙοηοίηυδ ίη π>6 Οΐίαηι ηοηοηιαι ίρδίδ αιι- 
010Γ6Π1 ρβΓνβΓδί βχδΐίΐβπιηΐ, οοηΐβιτφίΟΓββ νίιΐβΐίοβΐ 
61 (ΙβδβΠΟΓβδ, 61 8?6Γ8ίοηί8 γλιΙο ίΙΗδ Ιη ιιιΐιίΐυιη Γβ- 
ειάίΐ. Νιΐήΐ βηίπι ρβηίΐυβ 681 βχ πκιΐ6Π8 βαο βοηδυιη 
ϋδΐϋβηΐβ π)8ηυΓ3€ΐαιη βίιηυΙβΟΓυιη• Αο δί α,αί&ιη ηΐ6- 

ΙίθΓ8 ΓβρβΓίδδβΠΐ, ροδδβΐ (Γ8η8£Τ688ίθ ΐρβΟΓϋΙΙΙ ρΐΌ- 

1>3θίΗΐ6Γ «ΙβΓβηϋί. Ιίυοηίααι ΕΐιΙβπι ουιη Οβο ιοί α Ια 
ηίΐιίΐ βυηΐ, ϋβίβία ρΐΌΓβυβ, ηίδί πδϋβ βΐ Γβΐυίΐαδ, 
61 ηυ&οιιηςιιβ ηοτιιιη 8!ΐηΙΗ& , ατβηίοηίβ βυ« ΓβΙίο- 
ηβπι νβπβίηιίΐβιη ηυΙΙ&ιη Ιι»Ι>βηΐ. ]|*ααβ ηϋ ηιηΐΐ 
&?6Γ8Ϊ.8υη(. Αϋ !ι»ο Γαοΐί βαηΐ ι υΐ βγοικ βχίβηβαβ, > 
ηοη 86 δυηπιίΐιβηΐβδ 8(1 ροΒηίίβηΐίαπι, ηοη Γβηιίιΐββ- 
168 ίηίβηΐίοηβπι, ςυα 8ά Ι*ηΐυπ) (Ιβϋβοαδ 06πΐ6ηΐί*Μ- χους βραχίονα αύτώτ, χα\ βίς έμέ έΧο-^ίσαττο 
χοτηρά Άπεστράφησαν είς οϋδέτ, ίγέτοττο ώς 
τόξοτ έττεταμέτοτ. 

ΏΡ. Έτερον αύτοϊς αχαριστίας αυτών επισυν- 
άπτει τρόπον , άνοσίους δντας χα\ όλιγογνώμονας 
άπο*φα{νων. ΈγώμΙν γάρ, φησ\, καίτοι πάλαι χτενών 
άλογων διενεγχόντας ουδέν χα\ ασύνετους δντας χο- 
μιδζ, χα\ νόμφ πεπαίδευμαι, χαΐ σοφούς απέδειξα, 
χα\ τ6 συμφέρον είδοτας, και τήν τ!) ς δικαιοσύνης 
όδδν, χα\ άπάσης εύχοσμίας κατόρθωσιν ούκ ήγνοη- 
χότας, ώς ήδη χα\ λέγειν χαίροντας έφ' έαυτοις, 
< Μακάριοι έσμεν, Ισραήλ, δτι τά αρεστά Κυρίω 
γνωστά ήμ?ν έστι. > Κα\ ού μέχρι τούτων τά της είς 
αύτους γέγονβ φιλοτιμίας * άλλα γάρ άλχιμωτάτους 
άπέφηνα, χα\ Ιχανώς έχοντας πρδς το δύνασθαι 
παντός χαταθλεϊν τον πόλε με Τν έθέλοντος χαι άνΟ- 
εστηχότος. Νενιχήχασι γάρ Εθνη πολλά χα\ μεγάλα, 
χα\ τούτο άμογητί. "Αλλ 1 είς εμέ τον τοιούτων αυτοί; 
δοτηρα Θε6ν γεγόνασι ποντ 4 ρο\, χαταφρονηταΐ δη- 
λονότι χαι άποστάται * χα\ 6 τρόπος αύτοίς της απο- 
στροφής γέγονεν είς ουδέν. Ουδέν γαρ δλως το έξ 
ΰλης αισθητής χειροποίητο ν άγαλμα. Άλλ* εί μεν τοι 
το άμεινον εύρήχασιν , Εχοι αν είχοτως χα\ λόγσν 
αυτοίς ή παράβασις. Επειδή δε πρδς θεδν ουδέν 
παντελώς τά τοιάδε, γελοιοτης δέ χα\ ήλιθιότης, χαΐ 
δσα τούτοις έγγυς, ούδε\ς αύτοίς έστι λόγος της απο- 
στροφής, πιθανήν έχων αΐτίαν. Ούχουν είς ουδέν 
άπεστράφησαν. Γεγόνασι δέ πρδς τούτοις χα\ ε ώς 
ςιΐ6 ρβΓνβηβΓοηΙ. δοίβηίΐυπι ροΓΓΟ βϋοδ 1ηΐ6ΓρΓ6(68 £ τέξον έντεταμένον, ι ού χαλώμενοι πρδς μετάγνωσιν, βίΐίϋίδδβ, ε Γαοΐί βιιηΐ υΐ βΓΟϋδ ίη οοηΐΓβηυιυ νβΓ- 
βυδ, > 86ΐι οονβΓδϋδ αϊ ρηρΙβΓβα <|υίϋρί8ΐιι ηο]υ8ΐηο(1ί 
ίβοίδδβ 1βΓ36ΐ ΊηΙβΙΙί^βΓΟίΟΓ. Ουοβ βηίπι ροϋυβ οοη- 
νβηΊοΙ)αΙ ςυ^βι βΓουαι οοηΐΓί ΙιοβΙββ ίηΐβη<ϋ , 61 ζά 
ορρυβ;η8η(1υηι ρ&Γ8(08 νίΠ<Ιβ ΓβπΓβ, ηοη *ηίαι»<|Υ6Γ- 

ΙβΓϋΠΐ, ςυο ρβΟΐΟ 86Π)6ίίρ806 ΥβΙϋΙ βΠΐίββίδ 8|> 8Γ0Ι1 
88({1(ϋ8 806Γ06 Υ1ΐ1ΐΐ6Γ8Γ6Αΐ• ΟβΙΙΐη βηίΐΒ ΟΪβΡίΙβηΙββ 

}υχΐ8 πιο<1θ8 ]8ΐη (Ιίοΐοβ ςυίύ &11υ<1 δ^βΓβ οοηνίηοβη• 
Ιογ, ςααηι βοηίπι δβηιβίίρβοβ 8088 λπηβΓβ π>&ηιΐ8? ού χαθυφιέντες τουτουΐ του πρδς τοσαύτην αυτούς 
αποφέροντος αισχύνη ν χα\ άβουλίαν. Ίστέον δέ» δτι 
τούτο διερμηνεύοντες έχδεδώχασιν Ιτεροι, < Έγένοντο 
ώς τόξον άντεστραμμένον, > Γνα τι τοιούτον π«πρα- 
χώς νοήται πάλιν δ Ισραήλ. Ους γάρ Ιδεί μδλλον, 
χαθάπερ τι τόξον, έντείνεσθαι κατ* έχθρων , χα\ 
βάλλειν εύτόνως τους άντανίσταθαι με μελέτη χοτας, 
διαλελήθασι σφάς αυτούς οιονεί τόξων άκίσι πλήτ- 
τοντες πιχραΖς. θεφ γάρ προσκρούοντες, χατά γε τους ήδη προειρημένους τρόπους, τι δρώντες Ετερον όλοΐεν δν, ή καθ 1 εαυτών τάς Ιδίας όπλί^οντες 

ΡοΐβπΙ 8υΐ6«ι ςυο(Ι ρΓοροδίΙυπι 681 &<1 <ΐ66ΐ8Γ8η- Νοοϊτο δ' αν τδ προκείμενον, εΓπερ τφ δοκεί, χα\ 
<3ϋπι, 8Ϊ Οϋίρίαη) ρΐαοβίιίΐ, 61 &ΗΙ6Γ ΙηΐβΙΗ^ί. ϋηίνβΓ- καθ* Ετερον τρόπον. # μέν γάρ τών δλων Θεδς έν- 
βοηιαι η8ηΐ(|ϋ6 ϋβαβ ΙδΓδβΙβιη τβίαΐ! αγοιιπι δοαηι ^ έτεινεν οίονείπως τδν Ισραήλ ώς ίδιον τόξον, τβ του 
ιοίβικίίΐ, (ΙιαοοΙΙ (γΓ8ηηΊ(ΐ6ΐη ρο^ηβ Ιβοββββηβ, 61 6<ιηι διαβόλου τυραννίδι μαχόμενος, καΐ τή της είοωλολα- 1όο1οΐ8ΐΗθ38 ίιηροβίαΓ» ορροηβηβ. Βοΐοβ 6ΐΓιιιι 1$Γ86ΐ 
6Χ οπιηίοιιβ {βηΐίοαβ ρβΓ ογΚ>6πι ϋηίνβΓδϋΐϊΐ , ]αχια 
ΐϊίβηίβω Ιβ^ίβ Γβρυΐδ» ίάοίοπιπι βόοΓβΐιοηβ ηβΐυΓα, 

61 Γ6?6Γ8 αΐΐίΤ6Γ8ίΐ8ΐΐ8 ΟοηΐίηΟ δκΜίοΙΟβ 61 ΟΟΠδβΟΜ- 

Ιυβ 6Γ81. 5β<1 ίη οοπίΓ^ηαπι νβΓδί βιιηΐ. Οαϊ βηίιη 
ΙΙΙυϋ ίαοβΓβ (Ιβοβηαηΐ, ρΓΟ %\οτ\ζ ίιΐοίοπιιη οιιιη Οβο 
ρη^η8Τ6Γυη(. Ραοΐι δΐιηΐ ί^ίΐυΓ, υΐ 3Γ0ϋδ ο1)νοΓδυδ, 
83^ί Ιΐαβ ίη €θηΐΓ8Η<ιηι (Ιίπ^βηΙββ. τ ρε (ας άντεξάγων άπατη. Μόνος γάρ έχ πάντων τών 
άνά πάσαν τήν οίχουμένην εθνών ό Ισραήλ, χατά γε 
τψ νόμω δοκούν, άπεσείετο μέν τήν τών εΙδώλων 
προσχύνησιν, προσέκειτο δέ τφ φύσει τε χαΐ αληθώς 
τών δλων Δεσπότη. Άλλ* έτράποντο πρδς τδ εναντίον. 
01 γάρ εκείνο πράττειν όφείλοντες, υπέρ της τών 
ειδώλων δόξης πεπώεμήχασι τφ Θεφ. Γεγόνασι τοί- 
νυν ώς τόξον άντεστραμμένον, εναντία χρώμενοι τ|| 
τοξεία. ι§ ΒαπιοΗ ι?, 4. 197 εΟΗΜΕΝΙΛΚίυδ 1Ν Ο&ΚΑΜ ΡΚΟΡΗΕΊΑΜ. 198 

Πβ&οντται έτ φομφαια οΐ άρχοττες αύτώτ, δι Α Υ»8. 16• Οαάεηΐ ίη ςίαάιο ρτίηαρ$$ ιοτκιιι, ρτο* άχάιδ*νσΙας γΛώσσι\ς αύτώτ. 

Ού κατά μόνον ήξει, φησ\, των τοϊς ήγουμένοις 
ύπεστρωμένων τά έξ οργής, χαταλήψεται δέ , κα\ 
μάλα γοργώς, κα\ τους ταϊς άνωτάτω τιμαΐς έντρυ- 
φ$ν είωθοτας. Πεσοΰνται γάρ εν £ομφαία, και πρό- 
φασις έσται του παθεϊν αύτους, της γλώσσης τδ 
Ασελγές. Άπαιδευσία γάρ αληθώς το τφ ξύλψ λέ- 
γειν, < Θεός μου εΐ συ • και τφ λίθω, Συ έγέννησάς 
με. ι 

Άρμοσειε δ' αν ευ μάλα κα\ τα τοιάδε λέγειν τφ 
Εμμανουήλ, καθ* ου τήν άπαίδευτον κεκινήκασι 
γλώσσαν οΐ Γραμματείς τε κα\ Φαρισαιοι, καίτοι 
παιδεύοντας τε καΐ κατισχύοντος, δήλον δέ δτι πνευ- 
ματιχώς. Τ Ον ουδέν ύπολογισάμενοι , κα\ άπεστρά ρΐ€Γ ϊιηρβΐίΐίαιη /ι>σ«<* βοηιι». 

ΙΧΧΧ1Υ. Νοη οοηΐΓβ βοΐοβ ρπηοίρίΐχι» βυΐχΐίΐοβ 
ιγλ ευρρίίβηβ 8#νίβΐ; εοπφΓβΙιβικΙβι βΐίαιυ, 61 νβίο- 
άε&ίηιβ, ςυί ίη 8αηιπΓΐδ ηοηοποαδ 8α*8 ΙιβΙ>βΓβ νοίυ 
ρΐΛίβδ €οη$υβνβπιηΐ. < βΒα^ηί βηίιη ίη ςΙδαΊο , > φιοϋ 
πι&Ιυιη ίΐϋδ ρ»πβΙ 1ίη£αΦ ρΐΌίβηήΐδδ. ΥβΓβ βηίηι 
βΐυΐιίιία 681, Ιί&ηο άΐοβΓβ : < Οευδ ιηβυβ 68 Ια; 61 
1»ρι<11 : Τα ιηβ £βηυίδΓι ι •. » 

Τ»Η* βΐ ΕιιιΐΏ3ηπβΙ 3ρΐβ άίοβΐ , ίη ςαβαι Γιη£α»ιη 
ίοιρβηίδπι ηιονβπιηΐ δοπί)» 61 Ρϋαπβ&ί, ςαιηφιαιη 
608 βπκϋβηίβηι 61 οοηβπηαηίοιη, δρίΐΊΐναϋΐβτ ηίιηί- 
Γϋΐκι. ΟαοΓϋηι ηίΐιίΐ Γβρϋ&ηΙββί 61 ανβΓδί δΐιηΐ &ά ηί— 
Ιιΐΐ (οοηνβΓΒΐ 8ΐιηΐ (|αίρρβ αα* όοείπηβδ 61 οίδημα!» φησαν είς ουδέν. Έτράποντο γάρ είς διδασκαλίας, 8 Ιιοπηηαηι *•), 61 Γαοΐι δαηΐ υΐ βιχιΐδ ίη οοηίπιηιιηι 

εντάλματα ανθρώπων. ΚαΙ γεγύνασιν ώς τόξον άντ- 

εστραμμένον, βάλλοντες άνοσίως τδν εαυτών Δεσπύ- 

την, οδ μο&λον Ιχρην ύπεραθλήσαι γενικώς , κα\ 

νικφν Ιπείγεσθαι τους άντιτεταγμένους, καθά καΐ οΐ 

των πιστευσάντων γνήσιοι μαθηταί. Υ6Γ8Ι18 Βϋβ1βΓ3ΐβ ΟοΠίίΐΐυΠΊ δϋϋΐϊΐ ΓβΓΙβΠίββ, ρΓΟ (|αθ 
Ρ0ΙΗΙ8 ΥΙπΙΐΐβΓ 117 ΟβΓίβΓβ, 61 210* *ά>6Γ83!Ί08 811- 

ρβΜηάοδ, δίοπΐ 6Χ €Γ6<ΐ6ηΐίυΐιβ ^6Γαι»ιιί (ϋδοίριιϋ 
(Ι8Γ6 8686 (ΙβυιιβΓίιηΙ. ΚΕΦΑΑ. Η'. 

Οΰτος 6 φανΛκτμός αύτώτ έτ γ% ΑΙγνπτφ, 8ΐς 
ηόΧχοτ αύτώτ. Ώς γτ}, ώς αετός έπ* οϊκοτ Κν- 
ρίον, άτθ' ώτ Λαρέβησατ ττ\τ διαθήχητ μον, χαΐ 
χαζά τον τόμου ήσέβησατ. 

ΗΕ'. Ασαφώς μεν λίαν εΓρηται ταυτί, της 
Εβραίων, καθάπερ έγψμαι, φωνής κολλήν έμκοιού- ΟΑΡ. ΥΙΙΙ. 

Υελβ. Ι./ιΙα $ηΗαηηα%ιο βοτηναΐη Ηττα Μςφ- 
ρίο, ίη είιιιιη• ίοηαη. Οπα$ί Ιβττα % «ναεί ασιιΐ/α %%ρ*τ 
άοηηηι ϋοηιίηι, ρτο €0 ηηοά Ιταηίρτβαι ειιη! !«- 
ΒίαιηβηΙιιηι ιηηιηι, €$ οοηΐτα ΐ€$αη ηεαιη ί/ηρ?ί 
€$6τηηΙ. 

1•ΧΧΧΥ. Ηχο, υΐ β£0 86ηϋο, Ιίη^α» 11β1>Γ»α 
οΙ>8€ΐΐΓίδβίιη6 8€ηρΐ8 βαηΐ, αηάβ ίηΐβΓρΓβϋ1>υβ ιηαΙ- σηςτοίςδιερμηνεύουσιτήνδυσχέρειαν. Επόμενοι δε € ι« (ΙίΓβοιιΙίαδ ο^ΊοίΐαΓ. Νοβ νβΓΟ βοιιίβηΐί» ογιΚ- ήμείς τ$ τών νοημάτων τάζει, το είς νουν ξκον έρουμεν. 
ι Ούτος τοίνυν ό φαυλισμος αυτών, > φησ\ν, « εν γ^ 
Αίγύπτψ, » τουτέστιν, έπειδήπερ έμέ τον άεΐ σώζοντα, 
καΐ παιδεύοντα, κα\ άκαταγώνιστοντιθέντα τοιν άνθ- 
εστηκόσιν (ενίσχυσα γάρ αυτούς) εξεφαύλησαν άν- 
οσίως* δαιμονίοις μεν απονέμοντες λατρείας, Ιπιθαρ- 
σήσαντες δέ κα\ τί} τών Αιγυπτίων γή, κα\ άποχρή- 
σειν αύτοϊς είς ευημερίας τάς εκείθεν επικουρίας 
οίόμενοι, ταυτητοι κα\ είς κόλπον αυτών άποστρα- 
φήσεται το εγχείρημα, κα\ της εαυτών είκαιοοουλίας 
ούκ όΥγαθάς εύρήσουσιν άμοιβάς. Άπολήψονται δε 
χαΑ&κερ είς κδλπον τάς δίκας. "Ηξει γάρ, ήξει, φη- 
σ\ν, ό καταδ^ώσας αύτους, τών Άσσυρίων 6 τύραν- 
νος αριθμού κρείττονα τήν τών μαχίμων έχων πληθύν. 
*Ηξει τε αύτοΐς ώς δλη γη, κα\ χώρα χα\ πατρίς, ίνα 
τις οΓηται τήν Περσών κα\ Μήδων δλην Ιξ δλου μετα- 
στηναε χώραν, καΐ είς Σαμάρειαν Ιλθεΐν * τοΰτό έστι 
τδ, ι ώς γη. > "Ηξει δέ κα\ ώς ό άετδς είς οίκον Κυ- 
ρίου, τουτέστιν, άναπτήσεται έπ' αύτδν δξυς καΐ 
δεινδς τδν ναδν του Θεού, κα\ καταδραμείται της 
Ιούδα βασιλείας κα\ τών Ιεροσολύμων, αρπάζων 
άμογητλ, κα\ άποκομίζων είς τήν έαυτου. Πρώτη μεν 
γάρ ή Σαμαρειτών πεπορθηται χώρα, κα\ έν αύτ|) 
που πάντως ό Ισραήλ. Ύστερον δέ κα\ αυτή λοιπδν 
ή διαβόητος ελήφθη πόλις, έφ' { κα\ ό προφήτης Ιε- 
ρεμίας έθρήνει, λέγων < Πώς έχάθισε μύνη ή πόλις Μ6πτ 864|ΐΐ6ΐιΐ68, ςυοϋ ίη ιηβηΐύπι νβηβπΐ, ιΐίεβιυιιε. 
Ιηςαίί ιςίΐαι•, < Ιδία βαύβ&ηη&ΐίο 6ογηοι ίη Ιογγ* 
^8ΤρΙο, > 1)06 6δΐ, ροδίςυαηι ηΐ6 86ιβ(»6γ ββΓν&η- 

ΙβΙΪΙ 608 , 61 6Γα()Ί6η16Π1 , 61 ίΐ) λ<Ιν6Γ83Γίί8 ΙΜ- 

▼ίείο• ρΓ»8ΐ»ηΐ6ΐιι ( εοΓΓΟΟΟΓαν! βηίηι βοε ) Ίιηρίο 
8«1)88ηη8Τ6Γαηΐ, άβπιοηοβ ρπ> άίίδ οοίβηΐββ, 61 Α- 
ϋ6ηιηΐ ΐβΓΓ» Λ^ρϋοΓΒηι , 61 »αχίΚ« ΗΙογικη βίυί 

80* ΡΓ08Ρ6Γ3Π) VII* 6θη<Ηΐίθ1ΐ6ΙΒ 8ϋΠ*60ΐϋΓ8 )||(ΙΪ€»- 

πιιιΐ, ΙαΥίΓβο Ιη 8ΐηαιη βΟΓυηι Κϊοηβλαί οοηϋοβ 
6οηιαι, 61 ΐ6η>6Γίΐ8ΐί8 ειι» ΛίβΓϋβόθηι ηοη Ιιοηλίη 
ΙανβηΙβηΐ ; νβίαΐ 6ΐιίιη ίη είιιαιη ρ€802β Γ6οΙρίβηΐ. Υβ- 
υίβΐ 8ίηυί<1βη) , νβηίβι, Ιηφιίΐ, ςαί ¥α$ΐ8οϋ βοβ 
Αδδ^ηοΓαιη ΐνΓβηηαδ οαπι ίηηαηιβΓΑϋίΙί 6χ6Γ€ΐΐα, 
Υβηίβιςιιβ ίρδίδ αϊ ιοί» 16γγ», βΐ Γβ^ίο, βι ρ3ΐπ», 
υί ςυίδ Ρ6Γ8&Γαιη 61 Ιΐ6(Ιοηιηι ΐοΐΒΐη 6 ιοίο Γα^ίο- 
»6ΐη ιιΐί^Γ3δ»θ, 61 ίη δ8ηι»Η8ηι Υβηίδδ6 βχίδΐίιιιβΙ. 
Ποο να!ΐ, ςοοιΐ αΊαΐαΓ, ι ςα»8ΐ ΙβΓΜ. > Υβηίβι ίΐβαι 
ε ςα3δί «ςυίΐβ ίη ϋοηιααι Οοηιίηί , > ηοε ββΐ, 8»υί- 
ΐαε 61 ΙβΓπυΊΙίΒ (βπιρίαηι Ποί ΐανο1βΙ>ίΐ, 61 Γ6§ηααι 
}\ιάχ $ »1ςαβ ΗίβΓΟδο^ηΐλαι ίηοαΓββοΐΐ, οίίπι 1»υο- 
Γ6πι Γ»ρίοο8, 61 ίη Γβ^ηυιπ 8ααηα βχροιΊΑυβ• Ριί- 
ιηαηι οηίιιι δ8ΐιΐ8Ηΐ8Γαη\ τ£$ϊο α , €ροραΐ2ΐίοιΐ6ΐη 
βαΙ>ϋι, 61 ίη β» αϋαυβ ΙβΓίβΙ. ΡοβΙηοα'αηι βΐ ιΙΙη 

€6ΐ6ΐ)Γ&ϋΙ αΓΐ>8 €8ρΐ3 681, ςα&Μ 61 ρΓ0ρ06ΐ3 ίβΓβ- 

ηί»8 460βνίι, οΐ8 ϋίϋβνβΓΟίδ : ε Οαοηιοάο 8βϋβι βοΐΑ 

01 VI 138 ρΐ6Π9 ρορίΐΐίβ ? ρΓΪη66ρ8 ρΓΟνίοοίΑΠΙΐη ίλ€ΐλ ι • Ιβα. ιι, 27. •• Μ«αη. χτ, 9. 199 5. εΥΚΙΙΧΙ ΑΙΕΧΑΝΜ1Μ ΑΕΟΗΙΕΡ. 200 

6$1 Ιηουίαιΐ* §1 .» Ουιη βηιηι υηβ ιοιη ιιϊγΙ)© οΓβ- ^ ή πβπληΒυσμένη λαών; άρχουσα έν χώραις έγενήθη πιβίυιη δί( Ιβπφΐηπ), ηιιΙΙ* βδΐ 4ο1)ίΐ3Γιο. Αίαοβ Ιιλο 
ίΐΐίδ βνβηιβηΐ, ΙηηαιΙ, ςηί* ιϋνιηΐιαι ΐΓβιΐδ&τβδδί δυηΐ 
ιββίαηΐΰηΐυηι, βΐ ϋοιιίπι Ιβββηι ά6 φΐ3 οΊχίιηυδ, Ιηο- 
ρϊβ 6£βπ)ϊ)1• Οηαηιηο 6ηίηι |ι«τ ΒίρΙβιιϋδδίπιηιη 
Μον*6η αΊνίηΚαδ βΟΆΐα ρ3ΓΥΐοΊΐ66ηΐ6δ , νίιβιη ρΓΟ 

)ίΜθΊη6 80* ΙΓ3Μ8Ϊ£6Τ6 ΟΟΠί^ΠίΟΓ, 61 118 €|μΠΪ- 

1)61 βιΊ)ίΐΓίαηι βαοιη βΐ τοΙί^Ιοηβιη, 61 Ι6$6ΐ» β!5ι 

8ΐ3ΐ06ΐ>8(• 

Υεκ8. 2, 3. Μβ €ΐαιηα(>ΗηΙ, />««, αφηονίιηχ* Ι* ; 
ηηια Ι$τα*1 ρτομάί Βοηα, ίηίηήαιηι ρβηκιιΗ 
*ιιηΙ. 

Ι,ΧΧΧν). δαρβΓ ίΓαιηβηΐο 61 ΥΪηο οοηοίδί, β! 
!πιηιηη<]ί5 ώειηοηΐοϋδ ΓβδΙοδ άίββ ρ6Γ3$6ηΐ68, ςυί 
εοπίίβυβ βυίβ &(Ι Οβοιη ηοη Γ,ΐ3η)3νβπ)ηΙ, ηβφΐθ είς φόρον. ι "Οτι γάρ συνεπρήσθη τ|| πόλε ι κα\ δ 
ναδς, ούδαμόθεν άμφίλογον. Ταύτα δέ αύτοΤς συμ6ή• 
σεται, φησ\ν, δτι τήν θεία ν παραδεβήκασι διαβήχην, 
κα\ ήσέβησαν κατά του λαληθέντος νόμου. Όλίγου 
γάρ παντελώς άξιουντες λόγου τα δια του πανσόφου 
Μωσέως τεθεσπισμένα, τοις Ιδίοις θελήμασι διαζξν 
έσπούδαζον, χα\ Εκαστος το δοκούν, κα\ θρησκείας 
τρόπον έποιοΰντο, κα\ νόμον. 

'Βμέ χεχράξοτται, 6 θβός, έγτώχαμέτ σβ' δτι 
Ισραήλ άχεστρέψατο αγαθά, έχθρ&τ χατεδίω- 
ξατ. 

ΠΓ7'• 01 έπ\ σίτω κα\ οΓνφ κατατεμνόμενοι, χαΐ 
τοις άκαθάρτοις δαίμοσι τελούντες τάς έορτάς, οΐ ταϊς 
Ιαυτών χαρδίαις ού βεβοηκότες πρδς θεδν, ουδέ μήν ογπιι\8 βΟΓυηι ρκ>δρ6ΐΊΐ3ΐ!δ 1&Γ£ΐΙθΓ6ΐη 9 61 ουδίο- Β έπεγνωκδτες τον πάσης αντοϊς εύθηνίας Ιοτηρα και <3βπι οο^ηοτβΓυηΐ, ηβςοβ <3βΙ>ίΐϊβ βυηα $Γ»ιϋδ ηοηο- 
ΓΛπιηΐ, α,υοΓΠ3ηι ίη Γβπιπϊ 866αηύ8πιιη βηφίίίικίίηβ 
βοπι ηβδοίβηιηΐ, δ3ΐΐ£αι δαβηΐ, αοί ς υ* βοδ ιη*- 
ηβηΐ ραιίβηΙυΓ ; βΐ ουηι ίη ΙιιΓβϋϋίδ εοηβίΐϋ βυι βεβϊτ- 
1)υ ιώ 61 ανβΓκ&η^υιη Οηεηι άβνβηβπηΐ, οΐ8Πΐ8ουηΙ, 
61 Υίχ Ι&π()6ΐη ίηνθ€8θ•ιηΙ ωβ, ηοπτιοΠίοαβ 61 Ιβ- 
ΐ6ΓΓΐπιί9 €&1αιηίΙ&ΙίΙ)υ8 ορρκδδί. Αο ΥβΙοΙ οοηδΠίβ- 
Για 38θίΙ& βοπιηκίβιη πιαίοπιπ) 6χρ6Π6ηΐΐ3, ' Ιυηο 
βΐυΐΐϋίαπι 8(ΐ8ΐη Βοουδϋΐηιηΐ, 111υ<) ΓοΓδΗβη όιοοηΐβδ : 

< ΙβΓίβΙ ρΓθ]β€ΐΙ 1)0113. Ι ΟϋΠ) 6ηίΠ) 1106Γ61 68 1)3- 

1)6Γ6, Ιϋςυβ 3ίΓ3ΐίιιι, ουιη ϋβο εοηδίαΜΚίοβ, 61 6Ϊ 
ρΐΑ€ίο ίη ορϋδ οοηΓβιτβ βηίδοβ, < ίηίιυίουηι ρβΓ86- 
€οϋ 8ΐιηΐ , » ηο6 6«ι, ίιηΐυιη ηοη Βροηΐβ βιΐ8 8<1 
ίηϊηιίοοδ οαουΓΓβπιηΐ, 61 βμΙ> ροΐ68ΐ3(6πι Οβυηι πρυτανιν, άλλ* ούδε ταΐς χαθηκούσαις εύχαριστίαις 
τετ'.μηκότες, Ιπεισήπερ έν τψ πλατει τί)ς ευημερίας 
ήγνοήκασιν αύτον, αλλ* οδν εΓσονται παθόντες & δε!, 
κα\ της Ιαυτών δυσβουλίας βίς πικρόν τε καΙ άπευ- 
\τ6ν καταίροντες τέλος, κεκράξσνται, κοή έπιχαλέ- 
σονται μόλις, δειναΖς τε καΐ άνηκέστοις ένολισΟή* 
σαντες συμφοραΐς. Σύμβουλον δε ώσπερ τήν αυτών 
των δεινών δεξάμενοι πεΖραν, κατηγορήσουσι τότε 
της εαυτών εύηθείας, έκεΓνό που λέγοντες, « Ισραήλ 
άπεστρέψατο αγαθά, ι Έξον γάρ Εχειν αυτά, κα\ 
τούτο πλουσίως, έρηρεισμένους μετά θεού, χα\ τά 
αύτψ δοκοΰντα διαπεραίνειν ευ μάλα διεσπουδακότας, 
< Έχβρδν κατεδίωξαν,ι τουτέστχ, μονονουν\ κα\ έκόν- 
τες αΰτο\ δεδραμήκασι προς εχθρούς, κα\ ύπ6 χείρα 0<)ΐ6ηϋαηι Γ64801Ι δοηΐ, 86ηρ6τ 1«6η(6η 61 8ΐ)ν6Γ88- ^ γεγόνασι τών μεμισηκότων, τον άεΐ σώζοντα Θεδν, Ηί« Υ8ΐ6η(ΙθΓ68 Γ6(Ι<)6ηΐ6Πΐ, ςαοΓυπι (ΐ6Γθ6(ίοηίοη8 

ί«€Γ3ΐ ΙΓΗΐΛίΟδ. 53ρΐ6ηΐΐ88ΐΠΙΙΙ« Ι§ΗϋΓ Τ6Γ6()Ι16 ΙΐΐίΙβ 

ί»6(υιη η&ΙοΓΟπι «χρ6ΓΪ6ηΐ{&πι ηοη 6ΐ8ρ6€ί3Γ6 ; 

ΒβίΙ 8^ηβ6 9086ηΐ6ηΐ Γ©ρυ<ϋ3Γ6 61 8Υ6Γδ8Γΐ ροΐίϋΙ, 

6( βηιβνΰΓΙβηάο 3(1 οοηο*Π€ίΜΓΐ8 ρβΓβρίϋίβηΛι οοη- 

ΐ6Π(!βΓ6, 

Υιιιβ. 4. 5ί*Λη«ίρΐίε τνςηανΒΤΗηΙ, €1 ηοη ρ€τ ηι* 
φιϊηηψε* αα&ηιτΗ, έΐ ηοη ίηάΐ€αϋ€Τ&ηΙ ιηίΜ. Ατ- 

£*)Ι**1* #«11111 Η ΑΜΠΙΜ 8ΙΙ«1Η (€€Εΐ\ΙΆΐ «*? «ίθ/(Ι, 

νΙ αΐε^ετΜη^• 

ίΧΧΧνΗ. Μοη 8§ηθ86ίΙ Γί^ηιιηι 61 ΐ6ΐ*!>08ΐηΐ , 
«ι ΓβΙί^ηοηιηι <5βίη66ρβ Γ6(ριηι ΙβΡββΙ ίη ΒβιηίΗβ , 

^Η3ΗΙν*8 ίρββ 6ΧΡΓ6586 Ο'ίΐ^Πΐ, < 8 «16 ΓβΟίΜΙΤΙ 681 κα\ άμείνους τιθέντα τών άνθεστηκότων, ταΐς άπο- 
στασίαις λελυπηκότες. Πάνσοφον ούν άρα κα\ όνη- 
σιφόρον αληθώς, τδ μή τήν τών δεινών Ικδέχεσϋαι πεΙ- 
ραν * παραιτεΐσθαι δέ μάλλον άπουσαν έτι, κα\ προ 
αυτής έπείγεσθαι καταθρεΤν τδ συμφέρον. 

^Εαυτοίζ ΜαοΙΛενσατ, καϊ ού Λ* έραΰ Ιίρξατ, 
χαϊ οϋχ έγϊώρισάτ μοι. Τό άργύριΰν αίτώτ χιά 
τδ χρυσίοτ αΐττόν εποίησαν αύτοΊς εϊδνΑα, δχως 
έξοΛοθρενόώσΐΥ. 

ΠΖ'. Αρνείται τήν βασιλε!αν τήν τ€ του Ίερο- 
βοάμ, κα\τών καθεξής^εΰασιλευκότων Ιπ\τδν Ισραήλ 
έν τ5) Σαμάρεια, καίτοι δια^^ήδη* αύτος ίίρηκώς, -Υ6ΗΜΜη Ιιο6 ",» 61 ΐΒ!Ι)3ΐυ8 ίίΐ 53ΐοηιοηί ίρ«Ι, ςαί ι\ δτι < Παρ 1 εμού γέγονε τδ ^ήμα τούτο* > άπειλήσας 8ΐΐ6ηΊ^6ηί8 ηιο1ΐ6τί1)υβ 00Β6€υΐιΐ8, Ιβιηρίαηι 61 &Γη 
ίΗ»ΐΊ]ΐη ηοηιίιιίΐΜΐδ οοηβίΓυχβτΛΐ, 1ιΊ$ νβΓΚΙβ : ε Οί- 
Β6ίη<!&πι Γ6^ηβιη Κίαιη, 6ΐόβ1>ο ίΙΙυό «6Γνο Ιαο".» 

ΦΓΚ) άίΟβηΐϋδ ί^ίΐϋΓ? ΓαΙδΠΟφΙΟΙΏ 6886 «ηΐΥ6Γ*6• 

ταπί 06ϋΗ) ? ΑΜίί ροϋοβ 8(1 Γβοίηιη (ϋοΐοΐϋηι ίηΐβΐ- 
1ί£6ηϋ3η» ηο8 ο^ηίηιηΒ, οο^ίΐΛηΐ6β ΙΗυιΙ. 8οτίρΐιι*ι 
681*•: ιΜοιΐ68ΐαΐ8ΐ«ιη ίη οΐγίΐ3ΐβ,ς«οίηοηΓ6€ίι Οο- 
ηιίηαβ. >1ΐ8ΐααι 8ρρ6ίΐ3ΐ3β'»€ΐίο«βπι. Κ«β 6ηίΜ&Η•8 
Ιρ86 808 86Αΐ«ηΙί« 86 Υθ4««ΐ3ΐ• Λοιΐ : 119αΙί88 «6ΓΙ 
(ΜΝΒΐΙΙίΐ, «Ι Ρ0ΑΪ8Ι ^«080*81»), 181116181 6ίΐΓ8 Υθ4θη- 
1816ΗΙ 6]08 Α3ΙΙΙ. 0*ΐί8 Υ6Ρ0 €«01 ρΓθΗίθ6Τ6 ρ088ϋ, 

8ίηίΙ(|ΐιΜρΐ8ΐη<ϋίρ6ηωΐοπθ.δβ?ρ6«βϊθ6Γθ Α6Γΐ, βΐίβηι δέ χαΐ αυτψ Σολομώνι ταΓς τών αλλοφύλων γυναικών 
Ακολουθήσαντι γνώμαις, κα\ τεμένη χα\ Ρωμους 
τοις εκείνων σε^άσμασιν άνατεθεικότι, δτι « Λια^- 
|5ήξω τήν βασιλείαν σου, χα\ δώσω αυτήν τψ δουλω 
σου. • ΤΙ οδν έροΰμεν; ψευδοεπή τδν των δλων βεόν ; 
Μή γένοιτο • τετραψόμεθα δέ μάλλον επί τδ χρηναι 
ΦρονεΤν ορθώς, πε^ινοοΟντες έκεΤνο. Γέγραπται, 
ι Μή έστι κακία έν πόλ*τ, ήν Κύριος ούκ έ ποίησε; ι 
Κακίανδέ λέγει τήν χάχωσιν. Τά μεν γάρ τών πραγ 
μάτων αύ